Truls Liland

Alder: 48
  RSS

Om Truls

Avdelingsleder, Hauge School of Management (NLA Høgskolen)

Følgere

Det er bra med kritiske spørsmål til formidlingen av Hans Nielsen Hauge i dag. Men i stedet for å snevre inn forskningen om ham, bør heller flere fagdisipliner delta.

Det skrives mye om Hans Nielsen Hauge (1771 – 1824) i jubileumsåret 2021. Noen synes kanskje det blir litt mye. Andre påpeker at det bildet som tegnes av Hauge kan bli litt snevert og kanskje ikke alltid er historisk korrekt. I innlegget «Utdatert hyllest av Hans Nielsen Hauge» etterlyser professor Arne Bugge Amundsen en mer mangfoldig debatt om Hans Nielsen Hauge. Han peker blant annet på Hauge som en «...så kompleks skikkelse at det er vanskelig å finne én «Hauge»». 

Det er selvsagt på sin plass å stille kritiske spørsmål til formidlingen av Hauge i dag. At denne skal være basert på god og grundig forskning er det også enkelt å stille seg bak. Implisitt i dette ligger det at ulike perspektiver og tilnærminger til Hauges liv og virke bør undersøkes, drøftes og løftes frem.  

Dersom vi tar utgangspunkt i alle de ulike rollene Hauge fylte, hans store virketrang og enorme arbeidskapasitet, er det kanskje ikke overraskende at arven etter Hauge er både rik og mangfoldig. Naturlig nok vil ulike fagmiljøer her kunne bidra med å vektlegge ulike sider av denne arven. 

Det å fremheve Hauges rolle som entreprenør og bedriftsleder er en del av dette bildet. Forskere innenfor det økonomisk-administrative fagområdet vil kunne bidra med sine faglige perspektiver på områder som disse. Her bør det åpenbart være rom for ulike fortolkninger og syn. Selvsagt med et kritisk blikk, men også med tanke på hvordan arven etter Hauge kan være relevant i dagens situasjon. 

Så vil nok ulike fagfelt og forskningstradisjoner kunne ha en litt ulik tilnærming. Innen mitt fagfelt vil det være aktuelt å se Hauges næringsvirksomhet i lys av relevant teori som entreprenørskap og ledelse. Uten at vi av den grunn skal forsøke å tillegge ham meninger eller ideer som han åpenbart ikke hadde. Ulike teorier og faglige perspektiver innen de ovennevnte fagområdene kan forhåpentligvis være med å berike vår forståelse av Hauge og diskusjonen om hvordan arven etter ham kan forvaltes og videreføres i dag. 

Jeg er tilknyttet Hauge School of Management, som har tatt navn etter Hauge. Her ser vi at arven etter Hauge, spesielt når det gjelder de haugianske næringsvirksomhetene, er faglig relevant og noe som kan brukes både i undervisning, forskning og formidling. Samtidig ser vi at både studenter og det næringslivet de etter hvert skal inn i, begge har behov for og ønsker de faglige perspektivene som vektlegges her. De haugianske bedriftenes samfunns-engasjement kan være et eksempel på dette. Et slikt engasjement etterlyses innen fagområder som sosialt entreprenørskap og bedrifters samfunnsansvar i dag, og her kan Hauge fungere som et eksempel og som en inspirasjon til innsats i dag. Uten at vi dermed sier at Hauge brukte disse teoriene slik vi kjenner dem i dag. 

Det kan være nyttig å skille mellom å være inspirert av Hauge og det å plassere ham innenfor et bestemt område, enten faglig eller ideologisk. Innen det første området bør det være et ganske stort handlingsrom. Mange vil kunne si at de er inspirert av Hauge, sannsynligvis på mange ulike områder. Men det bør definitivt stilles større krav dersom man tilskriver Hauge bestemte meninger og gir han et ideologisk ståsted. Dette må støttes av forskningsbaserte argumenter, enten man hevder at Hauge var kommunist, kapitalist eller politisk aktivist. 

I stedet for å begrense eller snevre inn forskningen om Hauge ser vi fra vårt ståsted at utfordringen ligger mer i å åpne opp for flere perspektiver og et større mangfold der flere fagdisipliner deltar, gjerne med en tverrfaglig tilnærming.  

Kanskje kan jubileumsåret 2021, hvor vi feirer at det er 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født, være en mulighet for at flere perspektiver om hans liv og virke løftes frem. Samtidig som vi får en formidling som er basert på solid forskning og der det også gis rom for at mange kan finne inspirasjon i arven etter Hauge, som både er rik, mangfoldig og kompleks. I så fall bør det være rom for mange Hauge-jubileer også i fremtiden og gode muligheter for at arven etter ham kan inspirere både nåværende og fremtidige generasjoner. 

Innlegget stod på trykk i Vårt Land onsdag 28. april 2021. 

Gå til innlegget

Kan vi bruke Hauge som rollemodell?

Publisert 4 måneder siden

I forbindelse med årets 250-årsjubileum for Hans Nielsen Hauges fødsel kan det være nyttig å reflektere over arven etter Hauge og hva den betyr for oss i dag.

Med jevne mellomrom kommer det betimelige advarsler om å ikke ta historiske personer som Hans Nielsen Hauge (1771-1824) til inntekt for eget syn og ståsted. Skal vi ta arven etter Hauge på alvor, må dette baseres på en mest mulig korrekt forståelse av hans samtid og det vi vet om hans liv og virke. Men hvordan kan vi forsikre oss om at dette skjer? Og hvordan kan vi videreføre arven etter personer som Hauge? Dessuten, hva innebærer det å være inspirert av ham og på hvilken måte kan han dermed være en rollemodell og et eksempel?

Hauge har med rette blitt kalt en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie, selv om han ofte ikke har blitt anerkjent som dette. Det at mennesker i dag, 250 år etter hans fødsel, opplever Hauge som en inspirasjon til å utgjøre en forskjell for andre og utøve positiv og bibelsk fundert samfunnspåvirkning, sier noe om hans betydning og innflytelse. Han etterlot seg en arv vi kan og bør forvalte både i vår samtid og for framtiden. 

Hauge var et meget produktivt multitalent. I tillegg til sin omreisende predikantgjerning og etableringen av vennegrupper over hele landet, skrev han 33 bøker og var, i sin egen samtid, Norges mest leste forfatter med et totalt opplag på i hvert fall 150.000. Gjennom dette var han en folkeopplyser med et stort og viktig bidrag til lese- og skriveopplæringen i Norge på 1800-tallet. Samtidig var han en av landets fremste investorer, han etablerte selv omtrent 30 bedrifter og bidro direkte og indirekte til å skape tusenvis av arbeidsplasser.

Nettopp det faktum at Hauge var så mangfoldig at han kunne fylle alle disse rollene, er nok en av grunnene til at så mange ulike mennesker har blitt inspirert av ham. Fellesnevneren er likevel at Hauge ikke så på dette som konkurrerende eller motsetningsfylte roller. Alt handler om å leve troen ut i praksis og være en god forvalter av det Gud hadde betrodd ham. Som han selv sier: ”Jeg troede og ved mere Industrie og Fabrik-Anlæg m. m. at lyse for Menneskene ved gode Gierninger.”

Hvordan vi lar oss inspirere av Hauge og hvordan han kan være et eksempel og en rollemodell kan være litt ulikt. Jeg vil her peke på tre viktige områder. 


Leve for en høyere hensikt

Hans Nielsen Hauge sier både gjennom sitt liv og det han formidlet at han levde for noe større enn seg selv. Forkynnelsen hans var preget av et kall til omvendelse, helhjertet etterfølgelse av Jesus og en personlig relasjon til Gud. En konsekvens av dette var at han og de som fulgte hans eksempel ikke hadde fokus på egen vinning eller egne fordeler, men på hvordan de kunne være til nytte for samfunnet og sine medmennesker. De etablerte derfor virksomheter som skapte nye arbeidsplasser og løftet mennesker og lokalsamfunn ut av fattigdom. Selv om dagens Norge er annerledes enn på Hauges tid, er det fortsatt mange behov som ikke blir møtt. Dersom vi ser utover våre egne landegrenser, er behovene svært store. Vi trenger flere mennesker og virksomheter som bidrar til å hjelpe dem som trenger det mest, både i Norge og i resten av verden.

  

Søke å utøve positiv samfunnspåvirkning

Hans Nielsen Hauge formidlet viktigheten av hardt arbeid, samfunnsengasjement og nestekjærlighet for å bygge et godt samfunn. Han pekte på dovenskap, egoisme og likegyldighet som faktorer som var destruktive, både personlig og i et samfunnsperspektiv. Hans etterfølgere, haugianere, tok dette alvorlig og var blant annet kjent for å være produktive og nyttige bidragsytere i sine lokalsamfunnet. I en tid som på flere områder preges av selvrealisering og egennytte, trenger vi nok å både høre dette igjen og søke å ha den samme innstillingen.

 

Inspirert til å utgjøre en forskjell for andre

Hans Nielsen Hauge var en leder med fokus på andre og utøvde det vi i dag kaller tjenende lederskap. Han var drevet av et kall og et oppdrag: ”Mitt kallsbrev er å elske Gud og min neste.” Et viktig aspekt ved dette er ikke kun å tenke på hva som er best for meg, men også hva som best tjener menneskene rundt meg. Vi trenger flere ledere, og medmennesker, som tenker slik i dag. 

Arven etter Hauge er rik og mangfoldig, og vi har kun sett på noen aspekter ved den her. Men det å leve for noe større enn oss selv, engasjere oss i positiv samfunnsendring og gjøre noe for andre, kan være en god start i det å forvalte denne arven videre. På den måten kan vi også hedre Hans Nielsen Hauges liv og virke.

Gå til innlegget

Den gode husholder og samfunnsansvar

Publisert 8 måneder siden

Vi står i dag overfor flere store samfunnsmessige utfordringer, blant annet knyttet til miljø, bærekraft og økonomisk ulikhet. Dette aktualiserer blant annet spørsmålet om bedrifters rolle i samfunnet og hvordan de eventuelt skal utøve sitt samfunnsansvar.

Denne problemstillingen er høyaktuell i dag både innen akademia og i næringslivet. Når det gjelder det sistnevnte kan dette illustreres gjennom den nylige uttalelsen fra Business Roundtable, som består av lederne for de største amerikanske selskapene. Her uttaler de blant annet at de forplikter seg til å lede sine virksomheter på en måte som tjener interessene til alle relevante aktører, ikke bare aksjonærene, som man tradisjonelt har hatt et hovedfokus på. 

I lys av dette er det interessant å merke seg en viktig del av vår historiske arv. Hans Nilsen Hauge (1771–1824) og de haugianske næringsvirksomhetene hadde allerede for ca. 200 år siden en todelt hensikt for sine bedrifter. De sidestilte sosiale og finansielle mål for virksomhetene sine og var gjennom dette en positiv kraft og innflytelse i de lokalsamfunnene de var en del av. De var med andre ord opptatt av å bidra positivt til samfunnet, som gode husholdere eller forvaltere, de ønsket å gjøre det på en måte som tjente en høyere hensikt og var til gagn for andre mennesker. Her er vi ved noe av kjernen i bedrifters samfunnsansvar: En virksomhet bør ikke kun søke etter størst mulig profitt, men har også et ansvar for å gi noe tilbake til det samfunnet man er en del av. Dermed jobber med både for å oppnå finansielle og sosiale mål.  

Historisk sett finnes det mange eksempler på bedrifter som på ulike måter bidro til å utvikle lokalsamfunn og støttet gode tiltak i sitt nærmiljø. I Norge er sparebankene, virksomhetene som stod for gruvedriften i byer som Kongsberg og Røros, og klesprodusenter som Dale og Devold gode eksempler på dette. De to sistnevnte bygde blant annet arbeiderboliger, skoler, kirker og forsamlingshus i sine lokalsamfunn. Det samme gjorde flere av de tidlige gruveselskapene. For sparebankene var ikke formålet primært knyttet til profittmaksimering, men like mye fattigdomsbekjempelse, samt utvikling av næringsvirksomhet og lokalsamfunn. Dette gjorde de blant annet ved å bidra til større grad av økonomisk sikkerhet, ved at kundene i lokalsamfunnet kunne legge til side noe av sin lønn, gjennom sparing, slik at de hadde noe å falle tilbake på i dårlige tider. Flere samfunnsengasjerte mennesker, herunder flere prester og biskoper, var involvert i etableringen av slike fattigdomsbekjempende finansielle institusjoner og så dette som en kristen samfunnsmessig plikt og en måte å leve ut troen sin på. 

Disse eksemplene viser private virksomheter i Norge som av ulike årsaker tok et aktivt samfunnsansvar. Det kan være verdt å merke seg at det her ikke nødvendigvis var en konflikt mellom tiltak som var samfunnsnyttige og som også hadde en verdi for bedriftene. Haugianerne var blant dem som tidlig tenkte slik og utviklet denne typen virksomheter. Midt i de krevende endringene vi står overfor i dag, har vi mye å lære av denne måten å tenke på: samfunnsansvarlige bedrifter er viktige, og kanskje til og med avgjørende, for å bidra til en sunn og bærekraftig samfunnsutvikling. 

Innlegget er basert på materiale i undertegnedes artikkel «Den gode husholder som modell for bedrifters samfunnsansvar: Haugiansk samfunnsengasjement for vår tid» i den nylig utgitte boka NLA Høgskolen. Fagutvikling og sjølvforståing på kristen grunn.

Gå til innlegget

På tide å anerkjenne Hauge

Publisert 8 måneder siden

Neste år er det 250 år siden han ble født. Han har blitt kalt en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie. Norges Bank vil hedre han med en minnemynt. Det er på tide at Norge anerkjenner hans innsats for demokrati, likeverd og verdibasert næringsvirksomhet.

Hans Nielsen Hauge (1771 - 1824) er en ruvende skikkelse i norsk historie. Til tross for dette, har han ikke på langt nær har fått den oppmerksomheten og anerkjennelsen han skulle hatt. Flere kjenner han nok som en religiøs leder som gikk Norge på kryss og tvers mens han strikket og kalte mennesker til omvendelse. Mange som hørte ham og snakket med ham forteller om en varm og inderlig mann med et budskap som berørte dem dypt. De forteller om livsforvandlende opplevelser. Mange av dem ble med i vennesamfunn som etter hvert dannet grunnlag for en av Norges største folkebevegelser, lekmannsbevegelsen. Blant haugianerne, som disse vennesamfunnene etterhvert ble kalt, finner vi et sterkt engasjement for utdanning, næringsvirksomhet og politikk. 

Hauge skrev mer enn 30 bøker og var Norges mest leste forfatter i sin samtid. Gjennom dette var han viktig for lese- og skriveopplæringen i landet. Han startet eller restartet omtrent 30 bedrifter og var involvert i etableringen av ca. 150 virksomheter på ulike måter. Gjennom disse skapte han arbeidsplasser, også for dem som vanligvis falt utenfor arbeidslivet, bekjempet fattigdom og bidro til utviklingen av lokalsamfunn. Den kristne likeverdstanken var veldig sentral for Hauge og det var derfor helt naturlig med kvinnelige ledere i de haugianske virksomhetene, selv om dette var høyst uvanlig på denne tiden. 

Mye annet kunne vært sagt om Hauge og den haugianske bevegelsen og det finnes flere bøker, artikler og andre ressurser som kan bidra til videre opplysning og forståelse av deres tenkning og innflytelse i ulike lokalsamfunn. Dette sammen med sitater som «Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie» (Karsten Alnæs) og «Haugevekkelsen var med på å danne forutsetningen for et fungerende demokrati i Norge» (Francis Seiersted), hjelper oss å forstå noe av hans innflytelse.   

Hvordan ble han så møtt av embetsverket, prester og lensmenn? Han ble sett på som farlig og arrestert en rekke ganger for brudd på løsgjengerloven og konventikkelplakaten. Det var nødvendig med pass for å reise til andre deler av landet og man måtte ha prestens godkjennelse for å samle mennesker til oppbyggelse og bønn. Hauge satt også mange år i fengsel uten dom og under så dårlige forhold at dette tilslutt ødela helsen hans. Han fortsatte imidlertid arbeidet sitt etter at han slapp fri, men var merket av fengselsoppholdet resten av livet. Dette har den norske stat gjort lite for å forsøke å rette opp i. Kanskje det nå er på tide? 

Det skjer i dag mye gledelig som løfter frem den haugianske arven og det er flere forskningsprosjekter knyttet til å se på ulike aspekter ved hva den egentlig har betydd for det norske samfunnet. I forbindelse med 250-årsjubileet for Hauges fødsel hadde det vært en fin anledning for Norge som samfunn å gi noe tilbake etter den forferdelige måten han ble behandlet på. Dette kan selvsagt gjøres på ulike måter, men la meg foreslå tre:

1. Ruste opp barndomshjemmet til Hauge (som vi har gjort for andre betydningsfulle personer i norsk historie) for å sikre et drivverdig museum, til glede og nytte for nye generasjoner - dette blir i dag gjort på frivillig basis av en gjeng tapre ildsjeler

2. Bidra med midler til forskning og formidling av den haugianske arvens betydning for Norge rent historisk og dens relevans i dag

3. Sørge for at alle skoler i Norge får tilgang til materiell som beskriver haugianernes betydning for politikk, utdanning og sosialt entreprenørskap og næringsutvikling i Norge 

Dette vil hjelpe oss til en bedre forståelse av vår egen kulturarv, historie og samtidig hedre en av Norges histories mest betydningsfulle personer. 250 årsjubileet er en fin mulighet for dette. Det er på tide!


Gå til innlegget

Drømmen om det politisk ukorrekte

Publisert over 1 år siden

Vi trenger et større innslag av det politisk ukorrekte i samfunnsdebatten og mindre demonisering.

Det er noe grunnleggende positivt og sunt med at ulike syn kommer frem i det offentlige ordskiftet. Forskjellige og motsatte argumenter brynes mot hverandre, får frem en større bredde og hjelper oss til å se nyanser og ulike perspektiver. Blir debatten ensrettet og preget av politisk korrekte svar, mister vi dette. Frykten for å bli forbundet med «feil» ståsted kan bli lammende og hindre mangfoldet av ideer og synspunkter som ofte er en forutsetning for at nye og bedre løsninger kommer frem og utvikles. 

I dag ser det imidlertid ut som om den politiske korrektheten har tatt fullstendig overhånd i deler av den offentlige debatten. Mener man her noe annet enn det som av ulike grunner regnes som det riktige synet, blir man raskt demonisert. Det er tydeligvis bare ett syn som gjelder og de som mener noe annet blir fort påklistret merkelapper som «farlige», «diskriminerende» eller andre lite flatterende beskrivelser. I stedet for å høre på hva de faktisk sier, prøve å forstå deres synspunkter og diskutere innholdet i argumentene deres, blir de stemplet som «spedalske».

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på temaer hvor dette er fremtredende; innvandring, abort, miljø og syn på ekteskap/homofili. Noe av det helt grunnleggende og fundamentale i en sunn debattkultur som respekt for de som mener noe annet og det å faktisk forsøke å forstå deres perspektiv, synes ofte å være fraværende når temaer som disse debatteres. Ovenfor de som står for det politisk ukorrekte i slike saker synes det å være legitimt å skjelle dem ut, tolke dem i verste mening og rett og slett demonisere dem. Hvorfor er det slik? Er vi ikke så tolerante som vi skal ha det til? Tåler vi rett og slett ikke det politisk ukorrekte? Egentlig burde det vel være en selvfølge at ulike syn drøftes åpent og at det er innholdet i argumentene vi diskuterer. I hvert fall i et demokrati. 

Fra organisasjonsforskningen vet vi at det å ha dissentere er bra. Selv om synet disse fronter til slutt viser seg å være feil, får vi bedre beslutninger når denne typen minoritetssyn blir fremmet underveis i prosessen. Vi vet at beslutninger kan bli bedre når noen påtar seg å være «djevelens advokat», slik at ulike perspektiver og synspunkter kommer frem i vurderingene som blir gjort frem til avgjørelsen blir tatt. Og de blir ofte ennå bedre hvis det er noen som ikke bare spiller denne rollen, men faktisk mener noe annet enn resten av gruppa og tør å formidle dette. 

Det er god grunn til å tro at det samme gjelder i andre beslutningsprosesser og debatter, herunder også i samfunnsdebatten. Dermed er det mye som taler for at vi gjør klokt i å gi rom for og lytte til argumenter som defineres som politisk ukorrekte. Selv om vi av ulike grunner er uenige i disse argumentene. De er uansett viktige. De har uansett en verdi. 

Men det krever noe av oss å komme dit. Det vil blant annet kreve modenhet og mot, samt en god dose sann toleranse. Samtidig handler dette om valg. Vi må aktivt velge å tilnærme oss problemstillingene vi diskuterer på en annen måte enn å stemple og demonisere meningsmotstandere. Hvordan kan vi få til dette? Her er noen betraktninger som kanskje kan hjelpe oss i riktig retning: 

1. Selv om jeg mener å ha gode grunner for mine synspunkter, kan det være at de som står for noe annet har forstått noe jeg ikke har sett. En større innsikt i deres perspektiv kan faktisk øke min egen forståelse og bidra til en bedre debatt.  

2. Det er mulig å være trygg på eget ståsted og samtidig erkjenne at andre kan komme til en annen konklusjon enn meg. Kanskje både jeg og andre som deltar i debatten lærer noe nytt om vi forsøker å forstå andres posisjon bedre.

3. En korrekt forståelse av argumenter som støtter et annet syn enn mitt, er ikke en trussel, men en mulighet for økt refleksjon, selvinnsikt og læring. Det høyner også nivået på debatten. Det at de ulike synene blir korrekt fremstilt, vil hjelpe oss å rette fokus mer mot sak enn person og få frem det som viktig. Både hva vi egentlig er enig om og hvor den reelle uenigheten ligger. 

4. I et demokrati, i motsetning til en totalitær stat, er respekt for andres synspunkter avgjørende. Svikter vi her, svikter vi grunnleggende prinsipper som vårt samfunn er bygget på.  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere