Torstein Langesæter

Alder: 62
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

BLADET INNSYN

Publisert over 9 år siden

Eit interessant blad

Eg vil anbefala folk å lesa i bladet "Innsyn".

http://www.innsyn.com/nedlastinger/last-ned-innsyn-i-pdf-format/2012-vol-37/summary/13/39

Register deg og les gratis dei siste nummeret av bladet.

Eg er ikkje einig i alt , men for folk som ynskjer å lesa litt om ting som verkeleg er interessant ,så  er Innsyn eit godt alternativ.

I det siste nummeret vert td julefeiringa sitt opphav godt dokumentert.

Syndeflodas herjingar med gode bilete er ein annan artikkel.

Litt om Libya under Gadaffi.

Miljøkatastrofane som kjem er eit emne i siste nummer.

Absolutt eit blad å lesa .

 

 

Gå til innlegget

Obamas fødselsattest falsk

Publisert over 9 år siden

Rapport 1. mars

I dag kom rapporten om Obama som mange har venta på.

http://www.wnd.com/2012/03/sheriff-joes-posse-probable-cause-obama-certificate-a-fraud/

Kva er innhaldet i denne grundige granskinga?

"The posse, comprised of former law enforcement officers and lawyers with law enforcement experience, has interviewed dozens of witnesses and examined hundreds of documents. It also has taken numerous sworn statements from witnesses around the world.

Mike Zullo, Arpaio’s lead investigator, said his team believes the Hawaii Department of Health has engaged in a systematic effort to hide from public inspection any original 1961 birth records it may have in its possession.

“Officers of the Hawaii Department of Health and various elected Hawaiian public officials may have intentionally obscured 1961 birth records and procedures to avoid having to release to public inspection and to the examination of court-authorized forensic examiners any original Obama 1961 birth records the Hawaii Department of Health may or may not have,” Zullo said."

LEGG MERKE TIL DETTE.

"The investigators say the evidence contained in the computer-generated PDF file released by the White House as well as important deficiencies in the Hawaii process of certifying the long-form birth certificate establish probable cause that a forgery has been committed."

Eg minner om kva som snart vil skje.

http://dreamingofmoshiach.blogspot.com/2008/01/president-bushpresident-gog.html

What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her....

....In total, President Gog Bush will visit Israel 3 times. But between his second and third visit, something* will occur that will cause the USA elections to be cancelled and President Bush will remain the president.

Løgnene til Obama vil snart koma for ein dag når Iran bombar USA og endetidas GeOrGe

neBUSHadnezzar igjen trår fram.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3796

Men engelen sa til meg: «Kvifor undrar du deg? Eg skal fortelja deg løyndomen med kvinna og med dyret som ber henne og har sju hovud og ti horn. 8 Dyret (Antikrist)du såg, det var, men er ikkje, og det skal koma opp frå avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal undra seg når dei ser dyret (Antikrist) som var, men ikkje er, og endå skal koma. 9 Her trengst det vit og visdom.." Op 17

"..Dei sju hovuda er sju fjell, og på dei sit kvinna. Dei er òg sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen, og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund. 11 Dyret (Antikrist) som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte. 12 Dei ti horna du såg, er ti kongar som enno ikkje har fått kongerike, men saman med dyret (Antikrist) skal dei få kongsmakt i éin time. 13 Alle vil dei eitt og det same og gjev si makt og sin råderett til dyret. (Antikrist)” Op 17

Legg merke til teksten.

” Dei er òg sju kongar: (presidentar) Fem av dei er falne , Gerald Ford , Ronald Reagan , Jimmy Carter , George H.W. Bush, og Bill Clinton éin er no, (George Walker Bush jr)

og éin er enno ikkje komen, (Barak Obama)

og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund.

Dyret (George Walker Bush) som var , men ikkje er , det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte.” Op 17

Antikrist er den åttande i rekkja , men samtidig ein av dei 7.

George Bush styrte i to periodar før Obama kom til makta i 2008.

Det Skrifta seier er at George Walker Bush igjen kjem tilbake til makta og heile jorda skal undra seg når dei ser George Bush igjen verta sjef for USA.

 

Gå til innlegget

Tempelhøgda II

Publisert over 9 år siden

Nytt tempel snart.

Tempelhøgda og dei neste hendingene.

Som skrive om i mange innlegg er tempelhøgda i Jerusalem sjølve senteret på denne kloden.

Denne plassen er omtala gjennom heile Skrifta som “GUDS HEILAGE FJELL”.

Det er heilt bokstavleg.

Rundt denne plassen låg Edens hage slik 1 Mosebok skildrar det.

Her fekk kjeruben Lucifer vandra rundt.

”I EDEN, Guds hage, heldt du til.
Du var dekt av alle slag dyre steinar:
rubin, topas og diamant…Du var ein salva kjerub, eit vern.
Eg innsette deg,
på GUDS HEILAGE FJELL heldt du til,
mellom glødande steinar vandra du…” Esekiel 28

Då menneska synda i Edens hage hindra Gud fysisk menneska å få tilgang til livsens tre

”Herren Gud sa: «Sjå! Mennesket har vorte som ein av oss og kjenner godt og vondt. Berre det no ikkje retter ut handa og tek av livsens tre òg, så det et og lever evig!»23Herren Gud viste mennesket ut frå Edens hage og sette det til å dyrka jorda, som det var teke av. 24 Han dreiv mennesket ut, og aust for Edens hage sette han kjerubane og det flammande sverdet som blir svinga utan stans. Dei skulle vakta vegen til livsens tre” 1 Mosebok 3

Ut frå området ved Edens hage gjekk desse elvene .

”Ei elv går ut frå Eden og vatnar hagen. Derifrå deler ho seg i fire greiner.11Den første heiter Pisjon. Det er den som går rundt heile landet Havila, der det finst gull.12Gullet i det landet er godt. Det finst bedolah-kvae og onyks-stein der.13Den andre elva heiter Gihon. Det er den som går rundt heile landet Kusj. 14 Den tredje elva heiter Hiddekel. Det er den som går austafor Assur. Og den fjerde elva er Eufrat”

Alt dette vart øydelagt ved syndefloda då jorda overflate vart skipla.

GUDS HEILAGE FJELL skal ved Yeshuas gjenkomst igjen verta senteret på kloden.

Daniel ba for denne plassen då jødene var komne til Babylon i fangenskap og alt såg mørkt ut.

”Høyr no, vår Gud! Din tenar bed og ropar om nåde. Lat ditt andlet lysa over den øydelagde heilagdomen din, for di eiga skuld….Medan eg endå tala og bad og sanna mi eiga synd og synda til Israel, folket mitt, medan eg bar fram for Herren min Gud ei bøn for min GUDS HEILAGE FJELL”….

Heilagdomen låg i ruiner pga jødene sitt fråfall. Gud straffa dei bokstavleg gjennom dette ”dyret” Nebukadnesar. Gud brukte han som sin tuktestav mot nasjonen.

Han sette opp dyrets bilete som jødene måtte tilbe.

Bøna til Daniel var at alt måtte verta gjennomretta og Daniel bekjente sine og folkets synder.

Historien kjenner dei fleste.

Det gjekk 70 år så ordna Gud det slik at ein rest av folket vandra tilbake til Jerusalem og fekk bygd opp igjen tempelet på GUDS HEILAGE FJELL:

Dette er eit kjernepunkt i Skrifta.

No står me ovanfor bygginga av det tredje tempelet.

Mange seier at det ikke kan skje.

Mange kristne påstår til og med at det er ein styggedom at tempelet skal koma på plass igjen .

I erstatningsteologiens sammensurium er Israel ikke lenger noko spesielt land og jødene ikke lenger noko spesielt folk.

Korleis vil hendingene no framover gjera at tempelet vert bygd?

Det kjem i stand no etter at irankrigen kjem.

Gud har valgt seg ut endetidas ”neBUSHadnezzar” på same måten som i GT.

Gud let han lykkast i å legga folk og nasjonar under seg.

Som Daniel 8 seier:

” Han skal gjera uhyggjeleg skade og lukkast i alt han gjer. Han skal utsletta dei mektige (STORMAKTER) og folket av dei heilage (ISRAEL). 25 Fordi han er kløktig, skal han lukkast med sitt svik. Han skal vera stor i eigne tankar, og med lett hjarte skal han UTSLETTA mange. Han skal REISA SEG MOT fyrsten over fyrstane og bli knust, men IKKJE VED MENNESKEHAND.”

Åp 13 fortel om det same:

”Eitt av hovuda på dyret såg ut som om det hadde fått banesår, men det dødelege såret vart lækt…

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3796


…Heile verda undra seg over dyret og følgde det. 4 Folk tilbad draken fordi han hadde gjeve dyret makt, og dei tilbad dyret og sa: «Kven er som dyret, og kven kan strida mot det?»
5 Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader. 6 Då opna det munnen for å spotta Gud, og det tok til å håna namnet hans og bustaden hans og dei som bur i himmelen.7 Det fekk lov til å føra krig mot dei heilage og vinna over dei, og det fekk makt over alle stammar og folk, tungemål og folkeslag.”

Denne endetidas Antikrist kjem no når irankrigen startar til å fara over desse muslimske landa i raseri og knusa både Iran og deira støttespelarar. Palestinarane set sin lit til ”ondskapens akse”.

http://www.sokelys.com/trusseliran.htm

I denne prosessen der palestinarane og vert audmjuka kjem tempelet til å erstatta muslimene sitt avgudstempel.

http://www.templemount.org/

I Guds tempel på ” GUDS HEILAGE FJELL” kjem det igjen til å verta gudsdyrking.

Antikrist som er Israels beste ven på dette tidspunktet kjem til å hjelpa jødene med å få det på plass.

Gå til innlegget

AUST- PORTEN

Publisert over 9 år siden

Yeshua inntek Jerusalem.

Kva skjer etter at Yeshua kjem tilbake til Oljeberget no etter 6000 år - år 2028 ?

Jesu tilbakekomst er beskrive tydeleg i Sakarja 14.

”Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget som ligg rett mot Jerusalem, i aust. Oljeberget skal rivna i to frå aust til vest, og det skal bli ein veldig dal. Den eine halvparten av fjellet vik mot nord og den andre mot sør. 5 Då skal de rømma gjennom fjelldalen min, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal”

Beskriv bibelen kva Yeshua gjer etter at Han har sett føtene sine på Oljeberget?

Ja , Esekiel 43 og 44 fortel kvar Han går.

Han vil gå gjennom porten i AUST inn til Jerusalem.

Her er bilete av plassen.

http://www.bibleistrue.com/qna/mtolives7.jpg

http://focusonjerusalem.com/easterngateinprophecy.html

”Facing the Mount of Olives on the eastern side of the Old City of Jerusalem is the Golden, or Eastern Gate. The Bible indicates that Jesus passed through this gate many times while he was in Jerusalem. Jewish religious tradition teaches that the coming Messiah will enter Jerusalem through this gate.”

Eg budde nokre dagar på eit hotel på Oljeberget og gjekk kvar dag denne turen ned til det gamle Jerusalem.
Det er ein grei tur. Siste stigningen tilbake til hotellet var litt bratt.

I dag er AUSTPORTEN lukka.

Muslimane har stengt den.

Her ein video som forklarer dette med porten og Jesu gjenkomst.

http://www.youtube.com/user/LordiscomingTV?feature=watch#p/u/10/NQEmEQmPp4w

Yeshua kjem med himmelens skyer frå Aust. Esekiel 43 beskriv det.

”Så førte han meg til den porten som vender mot aust. 2 Og sjå, HERLEGDOMEN TIL ISRAELS GUD KOM FRÅ AUST med eit drønn som av store vassmengder, og jorda stråla av hans herlegdom. ”

”Då høyrde eg ein som tala til meg inne frå huset, og ein mann stod ved sida av meg. 7 Han sa til meg: Menneske, dette er staden for mi trone og staden for mine fotsolar. Her vil eg bu mellom israelittane til evig tid. ....og då vil eg bu imellom dei til evig tid”

Yeshua set opp si trone i Jerusalem , i tempelet.

Sakarja 14 seier det enkelt:

"Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt.
10 Heile landet skal bli som Araba-sletta, frå Geba til Rimmon, sør for Jerusalem"

GUDS HEILAGE FJELL - tempelhøgda vert sentrum.


Esekiel 44,1

”Han førte meg tilbake gjennom den ytre porten i heilagdomen, den som vender mot aust. Han var stengd. Herren sa til meg: Denne porten skal vera stengd. Han skal ikkje opnast, og ingen må koma inn gjennom han. Herren, Israels Gud, har gått inn gjennom porten, difor skal han vera stengd”

Jesus eller Yeshua kjem tilbake til OLJEBERGET og skal så vera her på kloden.
Han forsvinn ikke ut i verdsrommet igjen slik Paulus i sine falske skrifter påstår og som ein høyrer falskleg forkynt.

Nei,Yeshua skal vera konge over heile kloden og setet skal vera i det bokstavlege Jerusalem på Guds heilage fjell eller i SION.

http://www.yerushalayim.no/yerushalayim.html

"Israels evige, udelelige hovedstad   

http://www.templemountfaithful.org/multimedia/documentary.htm 

Gå til innlegget

Iran vei mot Harmageddon

Publisert over 9 år siden

Tankar

Irans vei mot Harmageddon

Av Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme, SMA

Prisen for idéen om at den ariske rase skal ha rett til å styre verden, og dermed rett til å utføre folkemord på dem som ikke tilfredsstiller deres krav, har det tyske folket måttet betale.  Den militære opprustningen og gjennomføringen av krigen skjedde på bekostning av befolkningens fremtid og velferd.  Det har vært forbausende vanlig å forsvare nazismens økonomiske politikk med å vise til alle de fattige tyskerne som fikk arbeid og inntekt fra rustningsindustrien og oppbyggingen i 1930-årene, men dette var jo et økonomisk korthus som raste sammen igjen i krigens inferno som disse arbeiderne var med og la grunnlaget for.  Nazistisk samfunnsøkonomi hadde ikke annet formål enn krig og ødeleggelse, – og det fikk de. Den sterkt forsinkete reaksjonen på galskapen fra verdenssamfunnets side kostet alt i alt ca. 55 millioner menneskers liv, og verdens økonomiske utvikling ble satt flere tiår tilbake.  Det var bare etter at krigen var over at verdenssamfunnet tok affære og holdt oppgjør med nazistene for deres ugjerninger mot både jøder og andre.

Blant dem som beundret Det tredje rikets politikk og ideologi var den daværende gamle sjahen av Persia.  Han fikk landet sitt omdøpt til Iran, som betyr ariernes land, og innledet et intenst samarbeid hvor han på mange vis søkte å etterlikne sin tyske læremester.  Dette satte varige spor i det iranske samfunn.  Når man observerer det nåværende iranske regimets økonomiske prioritering av militær oppbygging og satsing på masseødeleggelsesvåpen, og hører på det iranske presteskapets oppfordring om å utføre folkemord på jødene som ledd i deres streben etter å spre den iranske varianten av islam til hele verdens befolkning, er det ubegripelig at det ikke er mulig for verdenssamfunnet å se parallellen til Det tredje riket.  Selv i Nord-Korea er denne likheten iøynefallende, om enn ikke like farlig for Vesten og verden.

Den iranske befolkningen har allerede betalt en høy pris for den islamske revolusjonens galskap.  Atomprogrammet som skal gi Iran et fortrinn når det gjelder islams utbredelse, har spesielt i de siste 30 år skjedd på bekostning av den sosiale velferd og levestandard for folk flest i Iran.  Under det islamske regimet har fattigdommen vokst for hver dag.  Barn er underernærte, store deler av landet har tilgang på elektrisk kraft, vann og gass kun 2 timer pr. døgn.  Dette kommer i tillegg til den generelle ufrihet som ayatollaenes brutale politistat innebærer.  Situasjonen over alt er i alle henseender langt verre enn den noen gang var under sjahens styre. 

Nylig erklærte president Ahmadinejad at han igjen vil doble landets forsvarsbudsjett.  Dette betyr mer fattigdom, mer nød og elendighet og mer penger til et atomprogram som er rettet mot oss andre og som Irans befolkning ikke har nytte av.  Iran behøver heller ikke bruke opp landets ressurser for å utvikle atomraketter for å angripe Israel og USA.  Til det kan de eventuelt bruke primitive våpen som Hizbollah, Hamas og andre terrorister kan avfyre rett fra Israels grense.  USA kan lett angripes fra Latin-Amerika der Iran utvikler militært samarbeid og nærvær.  Irans nye supervåpen er ment å brukes mot Europa og mot deres sunni-muslimske fiender i de arabiske land i Midtøsten.

Et forsøk på preventiv krig mot Iran vil ikke løse problemet, fordi kriger alltid skaper flere og større problemer enn de løser.  Verdenssamfunnet har imidlertid sterke virkemidler i sine hender om det bare hadde vært villig å bruke dem.  Erklæringer og trusler om folkemord på jødene har siden rettsoppgjøret i Nürnberg i seg selv vært å anse som forbrytelser mot menneskeheten.  Det kunne ha vært brukt som begrunnelse for å innlede langt strengere tiltak mot de ekstreme islamistene enn det vi nå ser.  Sanksjoner kunne også ha vært innledet langt tidligere og burde ha vært vedtatt uavhengig av landenes handelsforbindelser med det iranske regimet. 

Iran er i dag verdens ledende eksportør og finansieringskilde for internasjonal terrorvirksomhet.  Denne utviklingen har verden i lang tid valgt å overse, sannsynligvis av handelsmessige grunner.  Verden har også valgt å overse de iranske myndighetenes behandling av landets mange minoritetsbefolkninger (perserne er selv en minoritet i Iran).  Det internasjonale samfunn burde forlengst ha tatt opp leveforholdene for og undertrykkelsen av slike befolkningsgrupper som de 7 millioner iranske kurderne og de 10 millioner arabere som lever i landet under alvorlig diskriminering. Vesten burde støtte den iranske opposisjonen som har som mål å bygge opp det manglende sosial- og velferdssystemet i landet i stedet for romteknologi, våpen- og atomindustri som de millioner av fattige iranere på landsbygda aldri vi få nytte av.

Iran har fra naturens side og i den urbane befolkningens utviklingsnivå et grunnlag for å kunne bli en klar leder for utviklingen av hele den sentralasiatiske region.  Men denne stillingen misbrukes av regimet til å skape et religiøst og militært monster som ikke bare truer velferden til det iranske folk og freden og utviklingen i nabolaget, men som i verste fall vil kunne sette hele verden i brann. 

Det faktiske og riktige i sammenlikningen av det iranske monsteret med Det tredje riket blir mer og mer tydelig, og ettersom tiden går og ingen reagerer effektivt, står også konsekvensene av dette regimets atferd overfor nabolandene i fare for å passe inn i sammenligningen.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere