Torstein Langesæter

Alder: 62
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Profetskulane igjen på plass

Publisert nesten 9 år siden

Forløysinga

http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-4314881,00.html

School of prophets opens in Tel Aviv

New course aims to train next generation of Jewish prophets for first time since days of Second Temple

In biblical times they could be found on every street corner, preaching God's word to sinners in a rumbling voice and shining eyes.

A new course opening this week aims to restore passed glory and train the next generations of Jewish prophets – for the first time since the days of the Second Temple.

"The Cain and Able School of Prophets" is not located on a high mountain or on the banks of a serene river, but rather in the heart of the southern Tel Aviv neighborhood of Florentine.

According to Jewish tradition, prophecy ended among the Jewish people after the Second Temple era and WILL ONLY RETURN IN THE GENERATION OF REDEMPTION, WHICH WILL SEE THE ARRIVAL OF THE MESSIAH.

The saying "PROPHECY GIVEN TO FOOLS" refers to those trying to communicate prophecies since the Temple's destruction.

But Rabbi Shmuel Portman Hapartzi, founder of the school of prophets, who says he is affiliated with Chabad's messianic stream, believes that the generation of redemption has already arrived and that prophecies are permitted again."

----------------------------------------
REDEMPTION-TIDA er no snart komen .

Dei 6000 åra er snart slutt og då kjem Messias igjen til Oljeberget for å oppretta riket for Israel og straffa dei nasjonane som tek seg til rette i Guds land.

http://www.cephasministry.com/water/bible_believers_6000_years.html

Gå til innlegget

Palestinsk stat -sorgens dag

Publisert nesten 9 år siden

Kamp om Jerusalem

Nasjonen Israel og byen Jerusalem er nøkkelen til å forstå endetidas profetiar.

Israel er Guds Folk og Jerusalem er Guds by.

Kampen handlar om retten til landområda og YERU-SALEM

I GT les me historien om korleis gav Folket Sitt landet. Det skjedde ved kamp.

Ingenting er forandra i dag. Guds ord står fast.

”Lova og profetene” er IKKJE oppheva.

Joel fortel om kva som ventar jødene på slutten.

Herrens dom over folka
6 For sjå, i dei dagane og på den tida,
når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem,

”då vil eg samla alle folkeslag
og føra dei ned i Josjafat-dalen.
Der vil eg halda rettargang med dei
om Israel, mitt folk og min eigedom,
som dei spreidde mellom folka.
Dei DELTE LANDET MITT”

http://www.youtube.com/watch?v=sAycEHzJEGY&feature=gv

No vil fleire ting skje framover som Skrifta beskriv ,men det

endar i at Antikrist og hans allierte inntek landet og påfører jødene den verste trengselstida i historien.

I går lykkast palestinarane i FN . Målet om å få eigen stat og dela Jerusalem nærmar seg.

”138 stemte for , 9 imot og 41 avstod frå å stemma.”

Kampen tilspissar seg.

Israel bygger no ut i AustJerusalem slik Gud har gitt dei lov til.

"Innta landet og BYGG" ,seier Gud.

”Okkupasjon” er ordet verdsamfunnet nyttar og som kyrkja sluttar seg til.

”Generalsekretær Olav Fykse Tveit mener Jerusalem må bli Palestinas nye hovedstad. At Israel har erklært byen som sin udelelige hovedstad, mener han ikke betyr noe.”

http://www.ikaj.no/content/tumlesk%C3%A5len-jerusalem

Jerusalem vert ei tumleskål.

Alle må ta stilling til dette spørsmålet.

”Eg vil samla alle folkeslaga til krig mot Jerusalem. Byen skal bli teken, husa plyndra og kvinnene valdtekne. Halve byen må gå i eksil, men resten av folket skal ikkje ryddast ut frå byen.
3 Herren skal fara ut og føra krig mot desse folkeslaga slik han før har ført krig på stridens dag. 4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget som ligg rett mot Jerusalem, i aust. Oljeberget skal rivna i to frå aust til vest, og det skal bli ein veldig dal. Den eine halvparten av fjellet vik mot nord og den andre mot sør.5 Då skal de rømma gjennom fjelldalen min..” Sakarja 14

”Statsminister Netanyahu seier det slik:

”Israel er beredt til å leve i fred med en palestinsk stat, men for at freden skal være varig, må Israels sikkerhet beskyttes. Palestinerne må anerkjenne den jødiske staten og de må være beredt til å avslutte konflikten med Israel endelig og fullstendig.

Ingen av disse livsviktige interessene, – disse vitale interessene for fred, – ingen av dem fremkommer i den resolusjonen som vil bli fremlagt for Hovedforsamlingen i dag, og det er årsaken til at Israel ikke kan godta den.

Den eneste måten å oppnå fred på er gjennom avtaler som partene selv har kommet frem til direkte gjennom gyldige forhandlinger dem selv imellom, og ikke gjennom FN-resolusjoner som fullstendig ser bort fra Israels vitale sikkerhet og nasjonale interesser. Og fordi denne resolusjonen er så ensidig, fremmer den ikke freden, men skyver den tilbake.

Når det gjelder det jødiske folks rett til dette landet har jeg et enkelt budskap til de mennesker som er samlet i Hovedforsamlingen i dag: Intet vedtak i FN kan bryte det 4000 år gamle båndet mellom Israels folk og landet Israel.”

Israel prøver så godt dei kan å kjempa mot ein palestinsk stat og bevara Jerusalem som deira udelege by.

Utfallet av dette som Bibelen kallar Harmageddon er forutsagt.

Gud grip inn til slutt og gjenreiser Israels ære som vert fullstendig knust .

”Då skal dei som blir att av alle folkeslaga som kom mot Jerusalem, år etter år fara opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, og feira lauvhyttefesten.17 Om nokon av slektene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, skal regnet ikkje falla over dei.18 Det skal heller ikkje falla over egyptarane om dei ikkje fer opp og ikkje kjem. Dei skal råkast av same plaga som Herren lèt råka dei folkeslaga som ikkje fer opp for å feira lauvhyttefesten”

Esekiel 39 beskriv om oppryddinga etter krigen.

”Då skal dei som bur i Israels byar, gå ut. Dei skal setja fyr på våpna og brenna opp både rundskjold og langskjold, bogar og piler, klubber og spyd. Dei skal fyra med dei i sju år.10 Dei treng ikkje henta ved frå marka og ikkje hogga i skogane, for dei nører elden med våpna. Dei skal røva frå dei som røva dei, og plyndra dei som plyndra dei, seier Herren Gud.
11 Den dagen gjev eg Gog ein gravstad i Israel, i Abarim-dalen, «ferdadalen», austafor sjøen. Dalen skal stengja vegen for dei som ferdast der. Der skal dei gravleggja Gog og heile flokken hans, og dalen skal kallast Gog-flokkens dal.12 I sju månader skal israelittane halda på med å gravleggja dei”

Det er trist at dei fleste overser desse klare advarslane som Skrifta gjev.

Mange kristne fylgjer den falske erstatningsteologien og konsekvensene ser me.

Nytt jødehat.

Gå til innlegget

Verdibanken

Publisert nesten 9 år siden

Pengar tapt?

Verdibanken er ofte å sjå på VISJON NORGE.

Kan det vera at dei er lurte?

Artikkelen er verdt å lesa.

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2514520.ece

”SKYLDER 100 MILL: KAN IKKE SI HVOR PENGENE ER

Fra Tjuvholmen, i forlengelsen av Aker Brygge i Oslo, forvalter Nils-Johan Pedersen 100 millioner kroner på hobbybasis. Avkastningen er angivelig eventyrlig, men regnskapene er røde.

- Dette stinker hele veien

Fra et investorfellesskap på Tjuvholmen forvalter Nils-Johan Pedersen 100 millioner kroner i det grå valutamarkedet. Blant kundene er TOPPENE i den KRISTNE VERDIBANKEN. Ingen vet hvor pengene er. - Her er alle kjennetegn på en bløff, sier finansprofessor Thore Johnsen.”

 

Gå til innlegget

Guds rike er her

Publisert nesten 9 år siden

Israel -Jerusalem

GUDS RIKE er her på denne bokstavlege jorda.

Himmelriket er eit anna namn på det.

Etter at alle rika er knuste opprettar Guds sitt rike med Jerusalem som hovedstad.

Messias kjem tilbake til denne kloden og føtene hans står på Oljeberget .

Han tek kontrollen og Antikrist som verdsleiar vert knust.

Nasjonane må læra seg å lyda Guds lov. Det står at Messias skal styra folkeslaga med jernstav.

Israel får landområda dei skal ha etter lovnadene. ( slik me finn det i lova og profetene)

Yeshua styrer kloden med utgangspunkt i Torahen, Det er den lovlæra me finn i GT.

Pga Paulus har mange kristne eit forvirra syn på dette med himmelriket.

Ein høyrer ofte dei seia.

“Me skal til himmelen”

Kva tenker dei då på?

Jau, at dei skal forlata kloden her og rykkjast opp i skya og forsvinna ut i universet.

Det er dette Paulus (Apollonius av Tyana ) skriv i breva sine.

Diverre er dette heilt i strid med GT og dei tydelege tekstene me finn i “lova og profetene”.

Jødane ventar heilt riktig på Messias og at han skal koma og oppretta Guds rike her på kloden.

I tida mi i SDA var det mange tekstar i GT eg ikke fann plass til hendingene som skulle skje etter deira syn

Td dette som står i Esekiel 37-39 om desse 7 åra som elden skulle brenna .

”Då skal dei som bur i Israels byar, gå ut, gjera opp eld og brenna rustningar og små og store skjold, bogar og piler, stokkar og spyd. Med det skal dei halda elden ved lag i sju år.10 Dei treng ikkje henta ved frå marka og ikkje hogga i skogane; for dei nører elden med rustningane. Dei skal røva frå dei som rana dei og plyndra dei som plyndra dei, lyder ordet frå Herren Gud.
11 Den dagen lèt eg Gog få ein gravstad i Israel, i Abarim-dalen austanfor Daudehavet..”

”Dei skal velja ut nokre menn som støtt skal fara gjennom landet og sjå til at dei som ligg att på marka, vert gravlagde. Såleis skal dei reinsa landet. Når sju månader er lidne, skal dei sjå nøye etter.15 Når dei fer gjennom landet og får auga på eit menneskebein, skal dei setja opp ein merkestein der. Så kan gravarane koma og gravleggja det i «Gog-flokkens dal».16 Der er det òg ein by som heiter Hamona. – Såleis skal dei reinsa landet.”

Når GOG er slått skal elden brenna i 7 år og aust for Daudehavet skal GOG gravleggjast. Ein by skal heita HAMONA på denne tida.

Desse profetiane  høyrer enno framtida til.

Her har ein me andre ord Esekiels ord om konkrete hendingar som skal skje i Israel når Gud grip inn.

Korleis kan då Paulus senda Guds folk ut i universet , vekk frå denne bokstavlege kloden.
Det må vera feil. Det samsvarar  ikkje  med tekstane i GT .

Når GOG er slegen står det.

”Eg vil visa mi guddomsmakt mellom folkeslaga. Alle folk skal sjå den straffedomen eg fullfører, kjenna mi hand som eg har lagt på dei. 22 Då skal israelittane sanna at eg er Herren deira Gud, frå den dagen og i all framtid.23 Og folka skal skjøna at israelittane vart bortførte fordi dei hadde synda. Fordi dei var trulause mot meg, løynde eg andletet for dei og gav dei i fiendehand, så dei alle fall for sverd. 24 På grunn av deira ureinskap og deira brot gjorde eg dette med dei; og eg løynde andletet for dei.
25 Difor seier Herren Gud: No vil eg venda Jakobs lagnad og visa miskunn mot heile Israels-ætta. Eg brenn av iver for mitt heilage namn.26 Dei skal gløyma si vanære og all si truløyse mot meg, når dei bur trygt i landet sitt og ingen skræmer dei. 27 Når eg fører dei heim att frå folka og samlar dei frå fiendelanda, då vil eg midt imellom dei, for augo på mange folkeslag, visa kor heilag eg er.28 Og dei skal sanna at eg er Herren deira Gud. Eg førte dei bort til andre folk, men samlar dei i deira eige land og lèt ikkje ein einaste av dei vera att der ute.29 Så vil eg ikkje meir løyna andletet for dei; for eg har rent ut min Ande over Israels-ætta, lyder ordet frå Herren Gud.”

Teksten fortel at Israel skal bu trygt når denne tida er over.

Grunnen til at Gud straffar folket Sitt i Israel er og tydeeig nedskrive.

…”bortførte fordi dei hadde synda. Fordi dei var trulause mot meg..”

Slik var det i gamal tid og slik er det no.

Nokon av grunnane kan vera td:

”Tel Aviv named world's best gay city”

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4174274,00.html

http://www.dagen.no/Nyheter/IsraelMidt%C3%B8sten/tabid/255/Default.aspx?ModuleId=70504&articleView=true

Gå til innlegget

Skatteauke-mannen

Publisert nesten 9 år siden

TAX-RAISER

Dette utrykket kjem frå profeten Daniel 11,20.

Forløparen til Antikrist i Daniel 11,20 vert kjent for å heva skattene på ein spesiell måte , men han må gå . Han vert fjerna (destroyed),

"Then shall stand up in his estate a RAISER OF TAXES in the glory of the kingdom: but within few days he shall be destroyed, neither in anger, nor in battle."

Antikrist kjem så. Han er beskriven i alle versa frå Daniel 11,21 -45.

…"And in his estate shall stand up a vile(ANTIKRIST) person, to whom they shall not give the honour of the kingdom: but he shall come in peaceably, and obtain the kingdom by flatteries..
....And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and none shall help him.."

Høgdepunktet i Antikrists gjerning er at han inntek jødane sitt oppattbygde tempel og utropar seg til gud.

"Han set opp kongsteltet sitt mellom havet og det herlege, heilage fjellet.(GUDS HEILAGE FJELL) Men han går mot undergangen, og ingen hjelper han" Dan. 11,45

Eg har skrive om dette kjenneteiknet "TAXRAISER" tidlegare , men Obama har ikkje heva skattane tidlegare. Korleis er det no , vil det skje?

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2507237.ece

"Med utsikter til at kapitalgevinst-beskatningen kan stige til 25 prosent, fra dagens 15 prosent, og andre potensielle økninger i utbytteskatt, eiendomsskatt og andre skatter,….

Nær triplet utbytteskatt
Utbytteskatten kan stige fra 15 til 43 prosent, og eiendomsskatten kan stige til 35 prosent for eiendommer som er verdt mer enn fem millioner dollar, eller omkring 29 millioner kroner, til 55 prosent for eiendommer som er verdt mer enn én million dollar, omkring 6 millioner kroner….."

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2502340.ece

”Om politikerne ikke blir enige før nyttår, innføres automatiske budsjettkutt og betydelige skatteøkninger for tilsammen 600 milliarder dollar. Det sjokket kan være nok til å kaste USA og hele verdensøkonomien ut i en ny resesjon”.

Republikanere åpner for høyere skatter for de rike
http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2507417.ece

"Kongressen i USA bør skjerpe skattene for de rikeste. Høyere offentlige inntekter er nødvendige for at USA skal unngå å rase utfor stupet, mener økonomen og republikaneren Glenn Hubbard."

Avisene er full av artiklar om «fiscal cliff» - skattestupet , som får folk til å selgja  verdiar no medan skattesatsane er låge.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10063045

Svaret på om Obama vert denne "TAXRAISER" får me om ikkje lenge.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere