Tor Martinsen

Alder: 15
  RSS

Om Tor

Følgere

Å sette seg opp mot Gud.

Publisert nesten 10 år siden

#Det åpnet sin munn til spott mot Gud - til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen.# (Åpenbaringen 13,6)

Å sette seg opp mot Gud, å sette seg selv i Guds sted eller å forlange og bli sett på som Gud er i følge Bibelen blasfemi. #And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven.# (Åp. 13,6)På norsk er grunnordet ”blasfêmias” blitt oversatt til ”spott”.

I Daniels bok kan vi lese følgende: #I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kyndig i onde råd. Hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade og ha framgang med alt det han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge. Fordi han er klok, skal hans svikefulle framferd lykkes for ham. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Mange skal han ødelegge i deres trygghet. Ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp, men uten menneskehånd skal han bli knust.# (Daniel 8,23-25) #Han skal tale ord mot Den Høyeste og undertrykke Den Høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for én tid og tider og en halv tid*.# (Daniel 7,25) 

Jeg må understreke at dette ikke er et angrep på den vanlige katolikk, men et forsøk på å sette lyset på hvordan pavemakten utøver sin makt, ved å vise til hva romerkirken sier om seg selv.

 


 

 1) Å sette seg opp mot Gud:

Jeg hevder at romerkirken sier at Gud er nødt til å forholde seg til hva presteskapet i dkk finner for godt. #... God himself is obliged to abide by the judgment of the priest, and either not to pardon or to pardon, according as they refuse or give absolution… #

 

 

2) Å sette seg selv i Guds sted:

Jeg hevder at romerkirken sier de har tatt Guds plass på jorden. #...But since We hold upon this earth the place of God Almighty… #

 

 

3) Å forlange og bli sett på som Gud:

Jeg hevder at romerkirken krever absolutt lydighet av sine undersåtter, og forventer at den vanlige katolikk overgir seg helt og holdent i pavemaktens hender, på samme måte som om det skulle vært til Gud. #...the Roman Pontiff… therefore, requires, together with a perfect accord in the one faith, complete submission and obedience of will to the Church and to the Roman Pontiff, as to God Himself… #

 

 

4) Å forandre Guds bud:

Jeg hevder at romerkirken påstår at de forandret det fjerde budet, (det budet som denne kirken selv kaller det tredje). #... We move from the "Sabbath" to the "first day after the Sabbath", from the seventh day to the first day: the dies Domini becomes the dies Christi!... # og#... felt that they had the authority to transfer the meaning of the Sabbath to the day of the Resurrection… # 

Det er ikke lite frekt og blasfemisk å hevde at Gud er nødt til å forholde seg til hva presteskapet i romerkirken sier. Det er ikke mindre blasfemisk å hevde at de har tatt Guds plass på jorden, og å kreve absolutt lydighet av sine undersåtter er også blasfemi mot Gud, fordi tvang ikke harmonerer med Guds egenskaper. Han ga oss fri vilje til å være Ham lydig, eller å være verden lydig. Ulydigheten mot Gud finner vi igjen i hva denne kirken har gjort med det fjerde budet, det budet som denne kirken skryter av å ha forandret.

#Hvor bakvendte dere er! - Skal pottemakeren aktes lik leiren slik at verket kan si om håndverkeren: Han har ikke laget meg - og det som er dannet, kan si om ham som laget det: Han skjønner det ikke?# (Jesaja 29,16)

Det jeg ikke forstår er at ærlig og oppriktig søkende mennesker ikke ser dette bedraget som romerkirken har satt i verk. Dette er bare fire av et utall påstander som kan dokumenteres med den romersk katolske kirke egne dokumenter.

Gå til innlegget

Lukas 15, 8-9

Publisert nesten 10 år siden

Hva ligger det gjemt i denne liknelsen? Alle Jesu liknelser er dype, og for å forstå dem må vi studere dem grundig, det er ikke nok med en overfladisk gjennomlesning.

Liknelsen i sin helhet: #8 Eller om en kvinne har ti sølvpenger og mister én av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? 9 Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet!# (Lukas 15,8-9)Nå vil sikkert mange ile til for å fortelle meg at jeg har utelatt det siste verset, men dere kan jeg berolige med å si; nei, jeg har ikke glemt det verset for dette verset er ikke en del av selve liknelsen. Jeg skal komme tilbake til det til slutt.

 

For å forstå denne liknelsen må vi ta inn over oss at det i liknelser, i likhet med profetier, brukes bilder eller andre kjente uttrykk som var lett forståelige for folk i Jesu samtid. Vi må derfor se på nøkkelordene og ”oversette” dem et forståelig språk. Nøkkelordene her er: kvinne, sølvpenger, tenner et lys, feier huset, venninner, (naboer), glede.

Kvinne: er kirke eller menighet.

Sølvpenger: er noe verdifullt som denne kirken har fått overlevert.

Tenne et lys: det er at kirken blir opplyst på en eller annen måte.

Feie huset: det er å gjøre rent, i kirken.

Venninner: er andre kirkesamfunn.

(Naboer): er egentlig ikke et nøkkelord men her betyr det resten av verden.

Kirken (kvinnen) har altså fått 10 sølvpenger som er verdifulle. Men hva er det kirken har fått av Gud som er ti i tallet? Jo De ti bud. Så står det at kirken (kvinnen) mister et av budene (en sølvpenge). Men har kirken mistet et av budene? Mange vil si at dette ikke er tilfelle, men det er nettopp det som kirken har gjort i og med at det fjerde budet ikke respekteres av kirken i sin helhet, det er kun en liten gruppe som respekterer dette budet slik det ble gitt. Vel, budet (sølvpengen) ble mistet ganske tidlig i kirkens historie, og det ble tent et lys for å finne det igjen. Dette lyset er reformasjonen. Det er reformasjonen som brakte lyset inn i kirken, og i lyset fra reformasjonen begynte man å gjøre rent eller fjerne menneskelige tradisjoner (feie huset) og man fant igjen dette budet inne i kirken etter at man hadde feiet ut alt rusk og rask (menneskelige tradisjoner og menneskebud) som hadde samlet seg opp gjennom årene. Full av glede over at man hadde funnet tilbake budet (den verdifulle sølvpengen) forteller de som fant budet denne gledelige nyheten til alle andre kirkesamfunn (venninner) og verden for øvrig (venner).

Ja, gled dere venninner og naboer, for den sølvpengen som var mistet er funnet igjen. 

Så til verset som avslutter liknelsen. Det forteller oss at det var stor glede både hos de som fant budet og blant Gud og hans engler som er i himmelen da budet ble funnet igjen. Det var like stor glede over dette som for hver synder som omvender seg til Gud. #På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.# (Lukas 15,10)

 

Gå til innlegget

Guds rest i endetiden.

Publisert nesten 10 år siden

Skal du velge hvilket kirkesamfunn du vil tilhøre i endetiden må du se hva slags lære/doktriner de enkelte kirkene lærer, og sammenlikne dette med det som er beskrivelsen av Guds kirke i endetiden.

De av dere som vet jeg er adventist venter nå at jeg skal fortelle at jeg tror SDA er den sanne kirke, Guds restkirke i endetiden. Selvfølgelig gjør jeg det, ellers ville jeg ikke ha skrevet dette innlegget!

Det er tre kapitler i Åpenbaringsboken som forteller oss hvilken kirke det er som er Guds rest. Restkirken er de trofaste som ikke blander sannhet og løgn, de bryter ikke Guds ord, de flørter ikke med verden eller med det spirituelle Babylon, de setter ikke tradisjon over Guds ord men henter sin lære fra Bibelen med et ”Så sier Herren”.

Åpenbaringsboken kap. 10 gir det historiske perspektivet, eller bakgrunnen til den lille rest, og plasserer denne rest på rett sted på tidsskalaen. I vers 6 sies det at ”Tiden er omme”. Hva betyr det, hvilken tid er det slutt på? Dette kommer fram av sammenhengen i kapitlet at det ikke er den ”virkelige” tiden det er slutt på, for det står i siste vers (vers 11) #... Igjen skal du profetere om mange folk og nasjoner og tungemål og konger.# Den tid som det refereres til i vers 6 må da være profetisk tid så lenge det ikke er ”vanlig” tid det er snakk om. Vers 2 forteller oss om en ”liten bok”, og vers 8 at denne boken skal åpnes. Hvilken bok er dette og hva betyr det at den skal åpnes? Leter vi oss gjennom Bibelen finner vi at det kun en bok som ble forseglet / satt segl på. Denne forseglingen nevnes to ganger, først i Dan 12,4: #Og du, Daniel: Gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.# og det gjentas i Dan. 12,9: #Og han sa: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være skjult og forseglet inntil endens tid.# Ut over dette står det i Åp. 10,4 at det spesielt skulle settes segl for det de sju tordener talte det skulle ikke engang skrives ned, mens det i Åp. 22,10 står at boken i sin helhet ikke skulle settes segl på. Den lille boken (vers 2) som skal bli åpnet (vers 8) er ingen annen bok enn Daniels bok. Ser vi litt på ”historien” til Daniels bok finner vi at den ikke ble forstått før tidligst på slutten av det 18. århundre og i starten på det 19. århundre. Inntil da var boken sjeldent lest fordi den nær sagt var ”umulig å forstå”. De tre avslutningsversene i kap. 10 er synonymt med de opplevelser Guds restkirke i endetiden ser som meningsfulle for dem. At boken ble spist må forstås i overført betydning på en slik måte at boken ble lest og studert, dette forklares i Jeremias 15,16 hvor det står: #Jeg fant dine ord og åt dem, de var til glede for meg. Og det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre, Allhærs Gud.# Og det var altså først under intense studier av Daniels bok at den ble åpnet for menneskene, nærmere 2400 år etter den ble forseglet. Når da Daniels bok har blitt åpnet så oppfyller dette en av profetiene som er gitt om boken at det ikke skulle forstås før i endetiden, (se versene 12,4 og 12,9 over). Sette vi dette sammen med at ”tiden er omme” og det ikke er mer profetisk tid igjen, så betyr dette i klartekst at endetiden har startet.

Åpenbaringsboken kap. 12 gir oss to identifikasjoner på Guds restkirke i vers 17: Det fortelles her at det er de… #som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd.#, og Jesu vitnesbyrd er Ånden i profetordet. (Åp 19,10). Hva betyr dette? Å holde Guds bud har blitt diskutert opp og ned i tråd etter tråd, men det kan bare være et svar på dette til tross for at alle de forskjellige meningene som har kommet frem, og det er å holde budene slik de ble gitt av Gud. Alle andre varianter som skiller seg fra budene slik de står i 2. Mosebok 20 er ikke Guds bud. Guds kirke i endetiden, den trofaste lille resten, holder derfor Guds bud slik de ble gitt av Herren. Jesu vitnesbyrd er forklart som Ånden i profetordet, noe som betyr at denne kirke vil bli inspirert av Den hellige ånd til tale Guds rene og ubesmittede sannheter. I motsetning til den lille rest er kirken generelt (ikke den lille rest) i endetiden beskrevet i Åp. 3,14ff og er kjent som Laodikeamenigheten, den som beskriver seg selv som rik, sier den har i overflod og at den ikke mangler noen ting. Denne kirken er i følge Jesus lunken, elendig, fattig, ynkelig, blind og naken, alt i åndelig forstand. Jesaja gir en mer malerisk beskrivelse av denne kirken:

{FOLKET ER FORBLINDET} #9 Stirr på hverandre, fulle av undring, la øynene klistres igjen og vær blinde! Vær drukne, men ikke av vin, og rav omkring, men ikke av rusdrikk!  10 For Herren har sendt over dere en ånd som gir dyp søvn. Han har lukket deres øyne - profetene, og dekket deres hoder - seerne. 11 Slik er alle syner blitt for dere som ordene i en forseglet bok. Gir de den til en som skjønner seg på skrift, og sier: "Les dette!" så svarer han: "Jeg kan ikke; den er forseglet." 12 Og gir de boken til en som ikke kan lese, og sier: "Les dette!" så svarer han: "Jeg kan ikke lese."# (Jesaja 29,9-12)

Men det er håp…

#18 så råder jeg deg at du kjøper av meg: Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far på hans trone. 22 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!# (Åpenbaringen 3,18-22)

Åpenbaringsboken kap. 14 forteller oss hva som er særegent for Guds restkirke i endetiden. I tillegg til å holde Guds bud og ha Jesu vitnesbyrd og tro som er påpekt i kap. 10, så er det som mer enn noe annet særpreger Guds restkirke i endetiden det at denne kirken er den eneste kirke som forkynner de tre englers budskap. Se for øvrig denne: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread188248/

Guds rest knytter også profetiene til Daniel sammen med profetiene i Åpenbaringsboken og ser en klar sammenheng mellom disse.

#Du skal tale mine ord til dem enten de vil høre eller ikke; for de er trassige. Men du, menneske, skal høre på det jeg sier til deg. Vær ikke trassig som denne ætten. Lukk opp munnen og ét det jeg gir deg."  Da jeg så opp, fikk jeg øye på en hånd som var rakt ut mot meg, og i den var det en bokrull.# (Esekiel 2,7-9)

#Han sa til meg: "Menneske, ét det du finner her! Ét denne bokrullen! Gå så og tal til Israels ætt!" Jeg åpnet munnen, og han lot meg ete bokrullen. "Menneske," sa han, "mett din mage og fyll dine innvoller med denne bokrullen som jeg gir deg." Da åt jeg den, og den smakte søtt som honning.# (Esekiel 3,1-3)

#Da gikk jeg bort til engelen og ba ham gi meg den lille bokrullen. Engelen sa til meg: "Ta bokrullen og spis den! Den vil svi i magen din, men i munnen din skal den være søt som honning."# (Åpenbaringen 10,9)

Gå til innlegget

De tre englers budskap. Åp. 14, 6-10.

Publisert nesten 10 år siden

De tre englers budskap er Guds siste advarsel til en fallen verden. Budskapet forteller oss hvem vi skal tilbe og hvorfor vi skal tilbe nettopp ham, det forkynnes at den falske kirken Babylon har falt, og om et siste valg og en kommende dom...

...og konsekvensen av dommen som vil komme.

Er vi voksne nok til å diskutere dette uten å trekke inn adventister, katolikker eller andre trossamfunn?

Versene 6 og 7 forteller oss at vi skal frykte og ære Gud for timen for hans dom er kommet, og at vi skal tilbe Ham som skapte himmel, jord, hav og vannets kilder. Den første engels budskap viser helt tydelig tilbake til skapelsen og til De ti bud, og da spesielt det fjerde budet.

Vers 8 forteller oss at det finnes en uren kirke, Babylon, som har falt, og finnes det en uren kirke må det også finnes en ren kirke. Den andre engels budskap viser like klart til Åpenbaringsbokens kapittel 18 hvor Babylons fall blir beskrevet, se spesielt vers 2. Det virkelige Babylon, som hadde sin storhetstid i det 6. århundre f.Kr. var i sin tid et senter for ”avgudsdyrkelse, okkultisme, umoral og spiritisme” (hentet fra note til Åp 14,8 i Bibelen Guds ord 2009). Vi kan da vente at dagens Babylon også er et senter for avgudsdyrkelse, okkultisme, umoral og spiritisme. Dagens Babylon blir beskrevet slik i Åp. 18,2: #... Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder - et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.# Ikke så ulikt det gamle Bebylon. Åp. 18,4 forteller at det finnes oppriktige og søkende mennesker i alle kirker, og det er disse som blir bedt om å forlate Babylon i dette verset. #… Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.#

Versene 9 og 10 forteller om hva dommen innebærer og er den tredje engelens budskap. Dommen som den første engelen forkynte i vers 7 blir forklart av den tredje engelen. Budskapet er at vi ikke må ta dyrets merke, eller tilbe dyret eller dyrets bilde.  Det dreier seg altså om et valg nå i endetiden, enten velger vi dyrets merke som vi blir advart mot eller så velger vi Guds merke.  Dyret og dyrets merke er behandlet i andre tråder tidligere, men dyrets bilde; hva er det? Dyrets bilde er forklart i kap. 13,11-17, og er en nasjon eller et rike som etter det oppstår blir mer og mer lik dyret. Dette "dyrets bilde" setter seg fore å tvinge gjennom en tilbedelse av dyret som etter hvert innebærer å ta dyrets merke på sin høyre hånd eller panne. De som ikke vil tilbe dyret og ta dets merke vil bli drept. Åp. 13,15. Vi må altså se opp for en myndighet som vil påtvinge oss å gå mot det Guds bud og lov forteller oss. Vers 10 forteller oss at dommen for å ta i mot dyrets merke eller tilbe dyret eller dyrets bilde er døden. I vers 11 gis vi en forklaring på dommen, og om de som dømmes står det at de går en evig død i møte. Vers 12 forteller om de som ikke tar dyrets merke. Disse kalles ”de hellige”, og verset forteller at de holder fast i Guds bud (=loven) og troen på Jesus.

 

Vær så snille, la oss diskutere teksten og hva den innebærer for den enkelte.

Gå til innlegget

1844, et bemerkelsesverdig år.

Publisert rundt 10 år siden

Dette året markerte slutten på en profetisk periode og starten på noe nytt.

Sett fra et kristent ståsted så burde 1844 være et bemerkelsesverdig år. Det var fire store begivenheter som inntraff dette året som har påvirket verden og mennesker, og jeg nevner dem i vilkårlig rekkefølge.

1) Den ikke helt ukjente Karl Marx begynte i 1844 å skrive sitt verk, ”Det kommunistiske manifest” dette året. Gjennom dette manifestet forsøkte Marx å avlive Gud, og dette manifestet kom til å spille en stor rolle for kommunismens utbredelse, i første rekke i Øst-Europa, Russland og senere også i Kina, samt en del land i Asia. Disse landene hadde/har, ikke helt uventet etter innholdet i manifestet, ikke-kristne eller anti kristne regimer. Vi kan vel i dag slå fast at kommunismen klarte å sette en stopper for utbredelsen av evangeliet der kommunismen ble enerådende, selv om det fantes/finnes undergrunnsgrupper i de fleste land.

2) En annen, heller ikke ukjent størrelse, Charles Darwin, begynte i 1844 å samle sine notater og tanker til en bok som senere fikk tittelen ”On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” som i følge Wikipedia er bokens fulle tittel. Det Darwin prøver gjennom denne boken er å spenne beina under Bibelens skapelsesteori, og avlive Guds påstand om at Han skapte himmelen og jorden og alt levende på seks dager og hvilte på den syvende dag som han lyste hellig og velsignet. Darwins evolusjonsteori, som bygger på denne boken, har gjennom 150 år blitt hamret inn i skoleverket og man forutsetter at det ikke skal reises kritiske spørsmål til teorien. Allerede fra barnehagestadiet blir barn i dag lært opp i (indoktrinert) denne lære mens kristendom har blitt forbudt å lære (forkynne). Kristendommen har effektivt blitt kneblet til taushet med hjelp av de såkalte menneskerettighetene. Evolusjonsteorien har etter hvert også fått innpass i flere liberale trossamfunn, ja den er neste blitt implementert som et trosdogme mange steder.

3) Samme året, 1844, grunnla en iraner men navn Baha´u´llâh Baha´i religionen. Dette er i dag den religionen som flest delegater til FN bekjenner seg til. Denne religionen har som hovedmål å forene alle religioner, og kan kalles opprinnelsen til det økumeniske samarbeidet.

Dette er tre av fire strømninger som oppsto i 1844, og som alle har felles sak og felles mål: De går mot den Gud vi finner i Bibelen for om mulig å avsette Ham.

 

Før jeg går videre må jeg legge til at denne tråden ikke skal være en diskusjon om Marx, Darwin eller Baha´u´llâh, heller ikke om kommunismen, evolusjonsteorien eller Baha´i. Disse tre elementene er med for å sette 1844 inn i en større sammenheng.

 

For å komme til den fjerde begivenheten som fant sted i 1844 vil jeg først ta med en forbannelse uttalt av jødiske rabbinere over fire av versene i Daniels bok. Forbannelsen kalles ”Den rabbinske forbannelse” og siden jeg ikke fant en norsk oversettelse må jeg dessverre ty til den engelske.

#May the bones of the hand and the bones of the fingers decay and decompose of him who turns the pages of the book of Daniel to find the time of Daniel 9,24-27, and may his memory rot from off the face of the earth for ever.# (Talmud lov side 978, del 2, linje 28).

Disse fire versene, Dan. 9,24-27, er den første delen av den lengste tidsprofetien (de to tusen tre hundre kvelder og morgener i Dan. 8,14) i Bibelen, og (de 70 ukene) tar for seg historien fra da Artaxerxes i år 457 f.Kr. (Esra 7,11 ff) ga jødene sitt dekret om å kunne vende hjem til sitt land, det eneste av tre dekreter gitt til jødene som inneholder alle nødvendige fullmakter og utstyr og midler - også økonomiske - til å kunne bygge opp igjen Jerusalem og Tempelet, og fram til den siste av de sytti ukene der Jesus fra Nasaret gjennom sin dåp, sitt liv, og sin død midt i den siste uken viste at han var den ventede Messias, og at evangeliet ble spredd ut til hedningene. Det siste skjedde i år 34 e.Kr. Altså 490 år (=70 uker av år) etter dekretet ble gitt. Rabbinerne må ha sett at denne profetien, de sytti ukene, oppfyller alt i forbindelse med Jesus Kristus første komme. Derfor har de forbannet disse versene slik at jødene ikke skal finne ut at Messias har kommet første gang. Jesus kom jo ikke som krigsherre som skulle frigjøre jødene fra det romerske åket men som den frelseren som hele GT forteller om, den Jesus som jødefolket forkastet og de skriftlærde korsfestet. Når da rabbinerne oppdaget dette uttalte de den forbannesen som er nevnt foran her over alle de som studerer dette skriftstedet, så må jo dette skriftstedet være signifikant i forhold til Messias og da må det også være riktig at Jesus kom til fastsatt tid. På grunnlag av dette kan vi også trekke den slutningen at den første delen av den lange tidsprofetien må være riktig, for den første delen av de to tusen tre hundre kvelder og morgener er den samme tidsperioden som de 70 ukene av år som er nevn i Dan 9,24-27, og som kulminerer med Jesu død på korset og evangeliet gitt til hedningene. Er så den første delen av de to tusen tre hundre kvelder og morgener som leder fram til Messias riktig, kan vi være sikre på at også resten av profetien er riktig. Vi kommer da fram til 1844, noe som sikkert ikke overrasker noen siden det er overskriften i denne tråden. Den fjerde store begivenheten i 1844 kom i kjølvannet av den skuffelsen tusenvis av mennesker som kalte seg advent troende opplevde på grunn av en feilslått profeti, noe som skyldtes feil forståelse/tolkning av et ord. Men av restene etter denne skufflesen vokste det fram en ny bevegelse som i deg er verdensomspennende, SDA eller syvende dags adventistene, en kirke som har sitt utspring nettopp i skuffelsen de opplevde i 1844. Det var mange som falt fra bevegelsen høsten 1844, men de som var sikre på at de var inne på det riktige fortsatte å studere Bibelen og fant til slutt ut hvor de hadde gått feil. Denne gruppen fortsatte nå å forkynne de tre englers budskap som er Bibelens endetidsbudskap, og som i korthet går ut på:

a) Det evige evangelium, at timen for Guds dom har kommet. #6 Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk, 7 og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!# (Åpenbaringen 14,6-7)

b) Babylon har falt. #Og en annen engel fulgte etter og sa: Falt, falt er Babylon, den store byen, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin utukts vredes-vin.# (Åpenbaringen 14,8)

og c) Dyrets merke. #Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: "Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han selv drikke av Guds vredes vin, som blir utøst ublandet i Hans vredes beger. Han skal pines med ild og svovel foran de hellige englene og foran Lammet.# (Åpenbaringen 14,9-10)

 

Og det er her krigen mellom det gode og det onde står. På den ene siden Guds Ord mot Marx, Darwin og Baha´u´llâh på den andre siden. Det er selvfølgelig mange flere organisasjoner og mennesker som er i opposisjon til Gud, men de tre spesielt nevnte oppsto alle sammen/samtidig med adventbevegelsen. Alle de tre nevnte går alle til krig mot evangeliet da de angriper Guds posisjon på hver sin måte og prøver å fjerne fokus fra endetidsbudskapet, noe som har den tragiske konsekvensen at mennesker som egentlig er oppriktig søkende ikke finner sannheten fordi de blir forført.

Det gode er jo det evige evangelium som bl.a. forteller oss hvem Gud er, hva han er og hvor han regjerer. Det er dette de tre andre går til krig mot.

-- Djevelen og verden vil ikke vite av at Gud er vår Herre og den eneste som er verdig tilbedelse. 

-- Djevelen og verden vil ikke vite av at Gud er den som skapte himmel og jord og alt levende i luften, på jorden og i vannet.

-- Djevelen og verden vil ikke vite av at Gud regjerer i hele universet inkludert jorden.

For å lede menneskenes oppmerksomhet bort fra det faktum at det nærmer seg en ende på verden slik vi kjenner den i dag så har djevelen regisert eller gitt støtet til kommunismen, evolusjonsteorien og Baha´i religionen for å ta fokus vekk fra sannheten. Kommunismen sier i korte trekk at Gud ikke finnes, evolusjonsteorien sier i korte trekk at Gud ikke skapte, og Baha´i religionen sier i korte trekk at vi skal forene oss uansett hva vi tror.

Ved å ta bort fokuset fra Gud som skaper av universet vil også menneskene fort glemme eller la være å tro at det vil komme en dommedag som de tre englers budskap forteller om. Fokus blir også tatt bort fra hvem Babylon er og hva dyrets merke er.

Hvordan er den allmenne lære og forkynnelse i verden i dag? Jo, mer og mer læres det og forkynnes det i stadig større del av verden at Gud ikke finnes, og der det forkynnes en Gud så forkynnes det fred og ingen fare, og samarbeid. Men hvordan harmonerer dette med Bibelen? Dette er stikk i strid med hva Bibelen forteller oss. Guds ord, Bibelen, sier selv at Herren er vår Gud og skaper og at det ikke finnes noen annen, og at en plutselig dom skal komme da alle sier fred og ingen fare, og at vi ikke skal forene oss i et verdensomspennende samarbeid.

#Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra trellehuset.# (2. Mos. 20,2)

#Jeg har dannet jorden, og menneskene på den har Jeg skapt. Jeg - Mine hender - strakk ut himmelen, og hele dens hær har Jeg innsatt.# (Jesaja 45,12)

#Derfor skal du i dag vite, og ta det til hjertet, at Herren Selv er Gud i himmelen der oppe og på jorden her nede. Det finnes ingen annen.# (5. Mos. 4,39)

#For når noen sier: "Fred og ingen fare," da kommer en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveene over den som skal føde. Og de skal slett ikke slippe unna.# (1. Tessaloniker 5,3)

og… #Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: "Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager.#(Åpenbaringen 18,4)

 

1844 er året da ”timen for hans dom er kommet”. Det betyr at Jesus gikk inn i det aller helligste i den himmelske helligdommen. 1844 er året da de tre englers budskap for første gang ble forstått og forkynt i verden.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere