Torgeir Tønnesen

Alder: 3
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

I bibelen er Hyrde og lærer det samme embete. (Efeserne 4.11) «Og det er han (Gud)som gav oss noen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere." Grunnteksten sammenføyer den fjerde tjenesten: Hyrde og lærer - som er en og samme sak. Det er logisk. En hyrde må kunne sin bibel og sin lære, - ellers kan han ikke være hyrde. Han må være begge deler samtidig. Den fjerde tjenesten er forbeholdt mannen sier Jesus og Paulus.

Mannen ble ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld.

1 Mos 1.27: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem»

Dette verset er delt i to: Først sier Gud at Adam (heb:menneske) ble skapt i Guds bilde. Andre ledd står det at «til mann og kvinne» skapte han det. Poenget her er å få fram kjønnene: Han og hun. Et bilde på ekteskapet og på bruden og brudgommen (Menigheten og Jesus). Mannen, Adam - er Gud bilde (Jesus) Eva symboliserer bruden.

Paulus forklarer dette slik 1 Kor 11.7: 

Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld.

Her begrepene skape/skapt forklart: 

 Det er fire forskjellige ord i den hebraiske grunnteksten for skape. 

1.«Bara» betyr å velge/bestemme/skape/eng: created/Gjøre rik/fet. Når Gud gjør noe suverent, av intet, av sin vilje.(Gud skapte himmel og jord) (Strongs H1254)

2.«Aw-saw« betyr gjorde/produsere/ arbeide frem/ gjenskape/eng: made (som dyrene på jorden.) (Strongs H6213)

3."Yasar" betyr, utforme, forme, profilere til ( Adam ble "formet" av jorden av Gud. ) (Strongs H3335)

4."Baw-naw" som betyr ombygge/gjenskape/reparere/etablere (Adam sa: kvinnen var ben av mine ben) (Strongs H1129)

SAMMENDRAG : 

ADAM: Gud "formet" Adam av jorden støv. Adam ble både SKAPT og FORMET (heb;Bara og yasar) 

EVA: kvinnen ble både DANNET og OMBYGGET (heb;aw-saw og baw-naw).

Videre skapelsestekster sier at Gud både "skapte", "formet" og "omgjorde/dannet" (aw-saw) tingene. Noe komplisert, og ikke rart at bibeloversettere går vill her. 

Når Gud «skaper» (create), så bestemmer han - og skaper han ut av intet/ingenting.  Når Gud «omgjør»(makes/recreate), så har han et materiale å jobbe ut ifra. (ribbenet, støvet, eller en tom og øde jord)

Eva ble gjort/omgjort/made/dannet - av Adam. Adam sier at: "Hun er ben av mine ben, kjød av mitt kjød, Hun skal kalles kvinne, for hun er tatt av mannen"  Adam gav faktisk henne navnet "kvinne"(Ish-shaw )(1Mos 2.23)

 Av dette ser vi at Adam bærer Guds bilde. Eva bærer Adams bilde. Sammen er de skapt i Guds bilde (Brud og brudgom)  

Paulus kvinnesyn bygger på Skapelsen

Du ser at Paulus sitt kvinnesyn er bygget på hele bibelen - ikke på følelser i tiden og kulturrelative teorier.  Paulus var teolog før han ble frelst - og det hadde Gud en tanke og plan med.  

Både Adam og Eva var begge like rettferdige for Gud i Eden, og begge hadde samme mulighet til å snakke med Gud. Men arbeidsfordelingen og rollefordelingen var ulike, allerede fra menneskene befant seg i Paradis. "Det var godt i Guds øyne "sa Gud. Eva var lykkelig som hun var (antagelig). Slik kan du fortsette gjennom bibelen, - ingenting er forandret i bibelen.

Likestilt i troen - men ikke i tjeneste.

Likestillingen i Gud/troen kommer fram i Gal.3.28:

Vers.26 : «For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.»

Her gjelder IKKE mann og kvinne, sier Paulus. Og dermed tror mange kristne og mange teologer, at alle embeter, oppgaver og tjenester i Guds rike er likestilt. Men det stemmer ikke. Tjenestefordeling er alltid kjønnsdelt.

Store teologiske avhandlinger, lange taler, bøker og litteratur i tusentals har hatt som tema og ønske at Galaterne 3.28 kan brukes til forsvar for kvinnelig preste- og pastortjeneste. Men det mener altså ikke Paulus. Kan man vri og presse en slik tekst? Nei, denne teksten taler nesten uforklart av seg selv:

Man trenger bare å lese den samme teksten en gang til: 

Vers 26: FOR DERE ER ALLE GUDS BARN, I KRISTUS JESUS» Her er poenget: her ser vi konteksten og hva Paulus sikter til: troen. Paulus snakker om troen, troens gave fra Gud, – og selvsagt - her er ikke mann og kvinne. Paulus snakker ikke om menighetsliv, tjenestegaver, nådegaver eller Guds plan med våre liv, men han snakker om troen. Her er ikke jøde og greker, sier Paulus. Troen kan gripes av alle, jøder grekere, menn og kvinner, fri eller trell.

Når Paulus kommer til kvinners tjeneste i menigheten, så viser han til GT som sier at hyrde og læreembete er forbeholdt mannen av mange grunner. Det gjør han i Timoteus-brevet: 

Timoteus 1 brev 2.11 "En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; 12 men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. 13 For Adam blev skapt først, derefter Eva, 14 og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse;

Hvorfor sier Paulus dette? Rettere sagt - hva er det Paulus sier? Hva er tydningen for oss i dag? Paulus sier tre ting her:

Det første Paulus sier i Timoteus er - at kvinnen ikke skal være lærer -fordi at da blir hun «mannens herre-mannens hyrde». Da vil noen protestere og referere til 1 Kor 11,11 som lyder slik:

«Dog, i Herren er hverken kvinnen noe fremfor mannen, eller mannen noe fremfor kvinnen; 12 for likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud.»

1 Kor1.11 sier nøyaktig det samme som Gal 3.28 – nemlig at i Kristus/i troen er ikke mann og kvinne. Det dreier seg kun om tro -ikke tjeneste.  

Det andre Paulus sier i Timoteus - er at «Adam ble skapt først»: Kvinnen ble nemlig skapt av Adam, ikke «av jorden» slik Adam ble. Adam og Eva ble skapt forskjellig. Dette har jeg forklart allerede, i kapittelet over om skapelsen. I skapelsen ligger tjenestedelingen - litt skjult.

Mannen har alltid vært hode for kvinnen. Kristus er mannens hode. Gud er Kristi Hode. Dette systemet er ikke forandret i den nye pakt.

Det tredje Paulus sier i Timoteus – er at kvinnen ble dåret/lurt av slangen. Paulus indikerer med dette at en kvinne kan lettere gi etter for fristelse,- i lærespørsmål/tunge oppgaver/fysisk stress osv. Uansett er det noe viktig er Paulus prøver å si oss - for han sier: "Adam ble ikke dåret, men Eva ble".

Finnes kvinnelige ledere i bibelen – villet av Gud?

Ja, dommeren Deborah er et godt eksempel på det. Det var i en tid med fryktelig frafall i Israel. Folket levde i frykt og lovløshet. Mennene var tydelig redde, frafalne og feige på denne tiden. Barak, hærsjefen, sa til Deborah: «Hvis du går i striden først, så går jeg med deg.»

Barak stolte mer på Deborah enn på Gud og seg selv. Så Gud bruker tydeligvis kvinner i lederskap i situasjoner hvor han ikke finner egnede menn – ingen tvil om det.

 

Gå til innlegget

Tro og Medier har gjort et merkelig krumspring i valg av TV-samarbeid: De skal leie seg inn i TBN, en av kristen-kanalene med det mest ekstreme karismatiske utrykket på hele kloden. Pinsebevegelsen, som er en av 29 eiere av Tro og medier, - de sier også nei til Vårt-Land.

Pinsevenner + Tro og Medier = sant? 

Pinsebevegelsen og Tro og Medier vil begge ha TV-arbeid, men vil ikke gå i samarbeid med Vårt land. Pinsebevegelsen, som tilfeldigvis også er medeier i "Tro og Medier", sier at de satser på online-strømming.

Tro og medier, har nå altså bestemt seg for den superkarismatiske kanalen TBN, som sender en mengde programmer, som etter manges mening er produsert av villfarne profeter i USA. Det innebærer altså at styret i selskapet, ikke har åndelig gangsyn og dømmekraft. Da spør jeg etter dømmekraften hos Tro og Medier? Er den bedre?

Av tvilsomme profeter i denne kanaler kan jeg nevne, Rick Warren (mangemillionær på «målrettede» bøker). Joyce Meyer (visualiserer helbredelse og bønnesvar, eier eget jetfly), Bill Johnson(  Ber om at død jente 2 år skal våkne: https://www.youtube.com/watch?v=lcD-rxfaphg&t=171s&fbclid=IwAR1Rnax9cVH8NhXrXzO6YArC4MTyDPsuxr8XD0PDPHNcKw0S8uhZ_xSF-nA), Creflo Dollar (jetfly og kjent for å samle inn penger på rød løper, og danse på pengene), Bishop TD Jakes, og et titalls andre penge- og lykkepredikanter. Mange på TBN profeterte falsk at Trump skulle sitte i fire nye år.

Gamle ærverdige Tro og media - vil dere virkelig inn i kristen kommersialisme?

Er virkelig Tro og Media, som engang var luthersk, og het Familie og Medier, og Kristelig kringkastingslag, før den tid, nå blitt offer for ekstremkarismatikkens inntog? 

 Nå virker det som at alle kristne grupper vil ha sin egen kanal, og alt krever et stort apparat av penger, prestisje og makt. Hva er det som ligger bak disse ambisjonene om TV-kanaler? Tror virkelig kristne ledere i Kirke-Norge, i fullt alvor, - at det norske folk setter seg i godstolen å se på kristen-TV i 2021? Og der søke Gud og bli frelst? Har ikke folket allerede tatt skrekken av å observere hysterisk tigging, overgrep, mislighold, sexskandaler og falske profetier i 20 år, gjennom Visjon og andre lokale kanaler? Blir ikke samarbeid med TBN bli en ny vill brudeferd med mammon og vulgær kristendom?

I Kor 10 

 for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus; 5 LIKEVEL hadde Gud ikke behag i de fleste av dem; for de ble slått ned i ørkenen. 6 Men disse ting skjedde som forbilleder for oss, for at ikke vi skal ha lyst til det onde, likesom de hadde lyst til det.

Er Tro og medier mer enige med  profeter som Paula White, Kenneth Copeland og Hanvold, enn med oss aktivister som ukentlig prøver å advare og holde igjen falskneri og vranglære? For vi er ganske mange, vi som advarer om at TBN, Visjon, God-TV osv er et bibelsk Babylon av løgn og villfarelse. Åp.17 og 18 viser både virksomheten og dommen over falskprofeter og falsklærere. Bibelen advarer – ikke rør borti dette urene falskneriet. Senere i samme kapittel i Korinterbrevet:

  «men jeg vil ikke at I skal komme i samfunn med de onde ånder. 21 I kan ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk; I kan ikke ha del I Herrens bord og i onde ånders bord. 22 Eller tør vi egge Herren til nidkjærhet? vi er vel ikke sterkere enn han? 23 Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner; jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger»

TBN Nordic er ikke et svensk-eid selskap, - slik det gis inntrykk av i avisen Dagen. Svenskene bare leier seg inn i TBN, og kaller det for «TBN-Nordic», men blir da i virkeligheten et datterselskap av TBN. Konsesjoner og rettigheter tilhører TBN i USA. TBN sine program er altså dominert av ekstreme karismatiske profeter, og tenker da Tro og Medier de at de deltar i synden og legitimerer synden ved å anerkjenne kanalen?

Og tenker Tro og Medier også at pinsevennene etterhvert vil komme med på laget, og støtte økonomisk? De norske involverte i TBN er ifølge avisen Dagen Troens Bevis (Sarons Dal) og Filadelfia Kristiansand. Pinsevenner er altså på god vei inn allerede. Er dette bakgrunnen for at Tro og Medier sier nei til Vårt-Land? Fordi her er bånd og lenker til pinsebevegelsen?

Norske svermere eller Gudsmenn?

Filadelfia Kristiansand - skulle man tro, har mer enn nok problemer med å betale utgiftene på flere-hundremillioners bygget Q42, som fortiden har store tapte inntekter, med alle tapte kontrakter og Korona. Q42 måtte i høst gjøre en «nødavtale» med banken sin, ifølge Dagen. "Gud ville ha bygget" sa Wiggo Skagestad på Visjon-Norge. Det virker ikke akkurat veldig troverdig nå. Etter min mening og 33 års erfaring, så finnes det veldig lite sunt karismatisk lederskap i Norge i dag.

Mange menigheter ledes av åpenbaringer, syner og drømmer som såkalte profeter får om natten eller under bønn. De «ser» kirkebygg som skal reises, og forstående store vekkelser. Falske profeter taler på denne måten andre ledere inn i villfarelse i sine styremøter hvor vedtakene gjøres. Bare tanken på - og læren om store vekkelser i Norge idag, er bare spekulativt og faktisk helt ubibelske.

Arven fra Aril Edvardsen 

Arild Edvardsen, avdød predikant og grunnlegger av Troens bevis, skrev en bok på 90 tallet: "1990-årene-Guds tiår for Europa" Edvardsen skrev i boken at ti-talls millioner mennesker, «skarer» i Europa skulle bli frelst, i store vekkelser i 1990 årene. Det skjedde aldri. Det motsatte har skjedd - Europa har blitt avkristnet og moskeene vokser mange ganger mer enn kristendommen. Aril Edvardsen var altså ingen profet. Han spådde feil i Jesu navn.

 

Gå til innlegget

USA har nå våknet opp med at Trump er ute av syne, og snart ute av hjertet til oss alle. Kan President Joe Biden nå ta bort frustrasjonen og fortvilelsen til 40 millioner amerikanere - som ikke har nok næringsrik mat, penger til å betale bolig med - og som lider av depresjoner i større og mindre grad?

Hva slags mulighet har President Biden til å få med kongressen til å fordele goder og penger i USA? For det er nemlig fordeling det er snakk om; Fordeling av penger, goder, verdier. Hadde Marx rett?

Akkurat samme problemstilling som Norge

Her i landet snakker vi om at vi har verdens «mest og best» fordelte rikdom, - noe som kan diskuteres- alt kan nemlig ikke måles i penger. 

Forskjellene mellom folk - og lagdelingen i Norge er større enn den har vært noen gang. Den kan ikke sammenlignes med verken 60-70-80 eller 1990 tallet. De siste tiårene har det nemlig gått en vei både i Norge og i USA og i Europa: De rike har blitt flere og superrike – de fattige har blitt fattigere. Våre foreldre som bygde hus på 1960 tallet klarte seg godt med en inntekt. De hadde hytte og båt, og de reiste på ferie til Sverige hver sommer. Hvem klarer det i dag? Kan Biden forandre dette?

Det postindustrielle fenomenet; Middelklassen blir også fattigere.

Det nye i politikken og økonomiene i verden idag, er ikke lenger en todeling av de økonomiske klassene, men en tredeling. Middelklassen, den største klassen, som før levde ubekymret, får ikke lenger endene til å møtes. Skatter og utgifter øker mer enn kjøpekraft. Kravene til yrkesmestring øker, og krav til innsats på jobben.

Barna til middelklassen klarer ikke lenger å skaffe seg lån og bolig. De må ha hjelp av foreldrene. De frykter også å sette barn til denne skumle verden. Å fostre opp et eneste barn koster 100.000 i året, og en liten familie er oftest avhengig av bil og deltagelse i kostbare idretts og fritidssysler. Sosialt press krever mer og mer av oss alle. Samfunnet er blitt mer konformt.

Alt blir i realiteten dyrere og pensjonen minker i verdi.

Inflasjonen,-  prisstigningen, som myndighetene i mange land sier ligger på 2-3%, er i virkeligheten mye større i mange land, hevder mange økonomer. Boligpriser og avgiftsøkninger, nye skatter, tas nemlig ikke med i regnemetodene som beregner inflasjon. Bare hovedsakelig varehandel av det nødvendige slaget er med i statistikkene. 

Virkeligheten blir da, at det er blitt dyrere å leve. Er det kanskje dette "elitene" i mange land har forstått? – og at det er derfor de setter opp sine egne lønninger, honorarer, pensjoner og fallskjermer? Eliten kan nemlig suse ubekymret i sine Teslaer forbi bomstasjonene med sine millioninntekter. 

De enser ikke engang på bomregningene, og strømregningene sine, hvor de sitter på sine luksushytter og koser seg, etter å ha svidd av 4000 kroner i alpinbakken.

Rentene holdes lave – er det lurt?

Den globale verden er nå slik innrettet at ingen land tør å sette opp sine renter i frykt for å stoppe handelen, eller svekke sin konkurransedyktighet. Dermed forsetter boligprisene å øke. Hva kan Biden gjøre?

Gullbeholdningene i mange land er solgt ut.

Norge solgte ut sin gullbeholdning i 2004, hele 33.5 tonn med gullbarrer, som hadde vært oppbevart i hvelvet til Norges bank siden 2. Verdenskrig. Gullet ble solgt for skarve 3 milliarder, og hadde idag hatt en verdi på mellom 30-40 milliarder ifølge nrk.no. Det var da Kjell Magne Bondevik var Statsminister i Norge, at dette skjedde. 

Mange andre land i Europa og USA gjorde det samme. Dette innebærer at om det kommer en alvorlig økonomiske krise eller krakk i verden, så blir det vanskelig å opprette et nødsystem verdsatt i gull eller sølv, slik man historisk sett har gjort i tidligere kriser. 

Bitcoin neste? 

Er det derfor mange investorer og småsparere nå ser etter kryptovaluta og Bitcoin? Hva kan Biden gjøre med det i så fall?

Børsene i verden er blitt liberalisert og frigjort fra politisk innvirkning. 

80-90% av USA sin kapitalbeholdning og formue sitter nå i hendene på 100-200 superrike mennesker , slike som Elon Musk og Bill gates. Nettverkene og aktivitetene deres er globale og ingen kjenner rekkevidden og grensene deres for hva de egentlig eier og driver av forretning og næringsvirksomhet.

Hva kan Biden gjøre?

Gå til innlegget

Mitt kall er ikke å bli elsket

Publisert 10 måneder siden

Mange kaller seg kristne, de leser bibel og vil gjerne være en disippel av Jesus. De kjenner seg elsket av Gud og mennesker og lever lykkelige sitt liv, på godt og vondt her på jorden. Slik er det med meg også, jeg vil være elsket. Men jeg har kommet frem til at det ikke lar seg gjøre - dette ønsket om å bli elsket av både Gud og mennesker. Jeg må nok betale prisen for mitt vitnesbyrd; -det er sorg, smerte, lengsel og det å ikke bli elsket.

Kanskje er kjærlighet fra ett menneske, det som skal til, - kanskje er det nok, for at et annet menneske skal overleve psykisk og mentalt her i denne verden.

For jeg vet ikke om mennesker kan overleve uten kjærlighet. Jeg vil ikke forklare hva kjærlighet er – det er nok forklart fra før. Min egen kjærlighet er uansett ingenting å skryte av. 

Jeg vet ikke om bare materiell hjelp til et menneske er nok ;- nok til at et menneske overlever i denne verden. Jeg tror vi ser bevis for at det er sant, ved å betrakte samfunnet rundt oss; -vi hjelper hverandre - men mennesker dør likevel på grunn av mangel på kjærlighet.

Vi hjelper de fattige, nødstilte og de arbeidsløse med penger. Vi hjelper rusmisbrukere med hus og klær. Men likevel så ser vi, at når de nødstilte ikke får stettet sitt behov for kjærlighet, nærhet, relasjon og menneskelig ønsket kontakt, så er den psykiske katastrofen ikke langt unna.

Jeg vokste opp med to kjærlige foreldre, søsken og hadde en rimelig god barndom. Jeg hadde ingen følelse av tapt barndom - og tapt kjærlighet. Jeg hadde masse slektninger og nære venner hele min ungdomstid. Mange snakket ivrig med meg, spurte meg ut, lo til det jeg sa, de hørte på meg og hadde respekt. Jeg følte meg stort sett ønsket og elsket hele ungdomstiden.

Heller hadde jeg ikke noen nevneverdige psykiske plager - ingen diagnoser.

Så skjer «katastrofen» - jeg blir omvendt, i en alder av 25 - og jeg blir en radikal troende, - med stor trang til å dele min opplevelse - med hele verden. Innen tre måneder har jeg mistet kontakten med halve venneflokken - og halve familien. Det påfølgende året er tre fjerdedeler av kontaktnettet borte.

Heldigvis får jeg et nytt nettverk av kristne venner - venner i hele verden. Men.

Årene går - vi glir fra hverandre - vi skilles. Våre veier går hver til sitt. Vi er uenige om livsanskuelse, politikk og kristendom - og mye annet. Vi finner hver våre verdisystem og livsgrunnlag, - og vi bygger troen vår oppå livene våre på forskjellige måter. Men.

Når vi mennesker blir eldre - blir vi hardere og stivere i våre sinn. Noen beholder hjertene myke og hodet aktivt. Men alderen gjør de fleste av oss tregere, mindre tolerante, og kanskje mer arrogante. Vi vil ha fred - ikke konflikt. Mange av oss blir kjøkkenskrivere. Vi sier nei til verden der ute, og til verden inni oss - til de utfordrende og kompliserte spørsmål i livet, og om livet.

Jeg har akseptert det faktum - at jeg ikke kommer til å føle meg nok elsket. For jeg vil jo bli elsket - jeg er jo et menneske - og jeg må ha kjærlighet for å overleve. Ja, - jeg er ektemann og far og arbeidskollega. Roller med absolutt mulighet for å bli elsket. Familien min sier ofte at de elsker meg . Men skal jeg tappe mine nærmeste for mitt krav om kjærlighet?

Nei, de har vel nok med sitt og sitt eget. De har sine jobber, sitt virke og sine relasjoner som de må skjøtte. De kjemper jo selv for å overleve i en hard verden. Jeg burde jo heller elske dem mer.

Hvor skal min sjel finne hvile? Kan jeg bære min livssmerte alene?

Jeg har vel innfunnet meg med å måtte hungre og tørste. Jeg finner ikke kjærlighet nok i verden.

Jeg har vel innfunnet meg med å måtte sørge. Jeg kan være salig fordi om.

Min saktmodighet må ikke ta slutt. Jeg utholder prøvelsen.

Jeg er bare nødt til å være barmhjertig. Jeg vil ikke gjengjelde.

Jeg må la mitt hjerte være rent – og se Gud.

Jeg stifter fred med verden nå. Jeg legger vekk mine krav.

Jeg må bare tåle forfølgelsen og spotten og hånen, for mitt vitnesbyrd er og vil bli hatet.

Jeg får glede meg på denne dag - for mennesker og profeter har lidd før meg. Jeg vil prøve å ikke se på meg. Jeg er ikke verdens sentrum.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere