Tor Fagerhaug

Alder: 68
  RSS

Om Tor

Jeg studerer urkristendom, og har interessert meg for Islam. Jeg følger med i debatter,er generelt samfunnsinteressert. Jeg har valgt å følge Zarathustras lære og som konsekvens av det konvertert.

Følgere

Markionittisk kristendom

Publisert over 11 år siden

Markion var en skriftlærd og evangelist som levde i det andre århundre. Han hevdet å ha avdekket den sanne kristne lære gjennom Paulus brev. Markion hevdet at Paulus var den sanne apostel som Jesus hadde åpenbart seg for og formidlet den sanne kristendom. Paulus ifølge Markion startet som en troende jøde som fulgte loven til punkt og prikke. Men åpenbaringen viste han uten tvil at den jødiske lov ikke spilte noen rolle i guds hellige plan. For ham, Jesus alene var den eneste veien til frelse.

Markion argumenterte med at ifølge Paulus skrifter satte evangeliet over jødenes lov og at Paulus oppfordret kristne til å fornekte den jødiske loven fullt og helt.

For Markion og hans tilhengere var forskjellen mellom Jesu budskap,som Paulus prekte og de jødiske skriftene helt åpenbar. Mens den jødiske guden straffet de ulydige, så var Jesu gud barmhjertig og tilgivende. Mens jødenes gud sa, øye, øye tann for tann sa Jesu gud snu det andre kinn til og mens den gammeltestamentlige gud sier til israelittene at de skal erobre Jeriko og slakte ned hele befolkningen sa Jesu gud at du skal elske din fiende.

Hva hadde disse to guder felles? I henhold til markionittene ingenting. For dem var dette to separate guder. Jødenes gud og Jesu gud.

Markionittene fastholdt at Jesus hadde ingenting med den vrede jødiske guden å gjøre, den guden som hadde skapt verden og valgt jødene til sitt folk. Istedet kom Jesus for å frelse menneskene fra denne guden, han kunne derfor ikke ha noen bånd til den materielle verden. Så Jesus var ikke født (ref. Johannes evangeliet) og han hadde ingen fysisk kropp.Hvordan kunne da Jesus bli sulten, tørst, hvordan kunne han da blø, og til slutt dø? Ifølge markionittene var alt det fysiske ved Jesus tilsynelatende. Han var bare tilsynelatende et menneske. Slik som den sanne gud kommet til jorden for å frelse menneskene fra den hevnende jødiske gud.

Så ifølge markionittene var ikke Jesus født, han var aldri sulten og tørst eller trøtt, han blødde og døde ikke. Jesu kropp var en ånd.

Markionittene brukte en versjon av Lukas evangeliet som ligner det som står i dagens bibel sammen med ti av Paulus brev. Men heller ikke de var nøyaktig de brevene som står i vår bibel.

Markion trodde at tidligere kjettere hadde med vilje modifisert brevene ved å innføre positive referanser til jødenes gud, hans skaperverk og skrifter. Han strøk disse avsnittene og ga sine tilhengere en form for bibel som er svært avvikende fra den som brukes av kristne i dag. Den inneholdt elleve bøker alle forkortet og uten GT

Gå til innlegget

Guds sønn

Publisert over 11 år siden

Hans mor fikk besøk fra et himmelsk vesen som fortalte henne at hennes sønn ikke bare ville være et dødelig menneske men også guddommelig. Dette ble stadfestet med alle miraklene rundt hans fødsel. Da han var gutt viste han stor åndelig modenhet, og diskuterte de hellige skriftene med de skriftlærde.

Da han ble voksen dro han hjemmefra og forkynte sitt glade budskap i landsbyer og byer. Han sa at menneskene skulle ikke bekymre seg om trivielle ting så som hvilke klær de hadde, eller hva de spiste. De burde istedefor bekymre seg om sin udødelige sjel.

Han samlet rundt seg mange disipler som var forbløffet over hans lære og hans rene vesen. De ble overbevist om at han ikke var en vanlig mann men at han var guds sønn. Han utførte mange mirakler. Han helbredet syke, drev ut demoner og vekket døde.

Alle var ikke like venligsinnet mot han. Hans fiender fikk han stilt for romersk rett og han ble dømt til døden.

Etter sin død forlot han ikke sine disipler. Noen påstod at han hadde steget til himmelen. Andre påstod at de hadde sett ham og snakket med han og ble overbevist at han ikke var død men gjenoppstått.

Endel av tilhengerne misjonerte og spredde det glade budskapet om denne mannen. De fortalte om hva de hadde sett han sa og gjorde.

Etterhvert ble det skrevet bøker om han som ble spredd rundt i det romerske imperiet.

Jeg tviler på at du noengang har lest disse bøkene, du har sannsynligvis aldri heller hørt navnet på denne merkverdige mannen som ble kalt Guds sønn..

Denne mannen var en stor neophytagoreisk lærer og hellig mann som tilbad de romerske guder. Hans navn var Appolonius av Tyana og han levde samtidig som Jesus

Gå til innlegget

Paulus brev vs. Apostlenes gjerninger

Publisert over 11 år siden

Dette er et eksempel på at Lukas hadde en agenda, han ville vise at Paulus hadde en tro som korresponderte med synet på Jesus de første tilhengerne hadde.

Ifølge Galaterbrevet 1:15-18 Etter at han ble omvendt til troen på Jesus gikk han IKKE til Jerusalem for å møte med apostlene. Paulus sier selv at han ikke fikk sin tro via andre, men direkte fra Jesus selv.

Ifølge Apostlenes gjerninger Apgj. 9:10-30 som har sin versjon av Paulus omvendelse gjør han nettop det han selv sier han ikke gjorde, nemlig etter noen dager etter sin omvendelse forlater han Damaskus og drar direkte til Jerusalem for å møte apostlene

Gå til innlegget

Kan Jesus ha sagt det?

Publisert over 11 år siden

Her vil jeg ta for meg ulikhetsvinkling i historisk tekstkritikk. Historikere må være aktor i forhold til tekstene.1 Er vitnene upålitelige?2  Har de en fordel av å vitne? 3 Er de nøytrale?4  Eller kan det være at det til og med er en ulempe? Hvilke vitner er troverdige? Ifølge ulikhetskriteriet er det 3 og 4    Jeg siterer Matteus 25: 34-40  

34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: 'Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.' 37 Da skal de rettferdige svare: 'Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?' 40 Og kongen skal svare dem: 'Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.'
   
41 Så skal han si til dem på venstre side: 'Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og hans engler. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.' 44 Da skal de svare: 'Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?' 45 Da skal han svare dem: 'Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.' 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Det som er slående i forhold til ulikhetskriteriet er at det ikke er  noe distinkt kristent ved dette. For å si det slik: Den fremtidige dom er ikke basert på troen på Jesus død og oppstandelse, men på gode gjerninger for de som trenger det.  Senere kristne, spesielt Paulus, se 1. Thess. 4: 14-18 fastholdt at det var troen på Jesus død og oppstandelse som ga evig liv. Men det er absolutt ingenting i Matteus 25: 34-40 som antyder at man engang trenger å tro på Jesus. Disse menneskene kjente han ikke engang. Det som betyr noe er å hjelpe de fattige, undertrykte og trengende? Det er ikke sannsynlig at en kristen tilhenger ville ha formulert seg slik så konklusjonen i henhold til ulikhetskriteriet er at dette kom fra Jesus selv

Gå til innlegget

Var Jesus en apokalyptisk profet for sin tid?

Publisert over 11 år siden

Jeg vil her vise hvordan et budskap endrer seg over tid. Historikere en enige om at de beste kildene er de eldste ( Tommelfinger regelen). I evangeliene er Markus den eldste og derfor mest pålitelig hvis vi vil vite hva Jesus virkelig sa. Evangeliene ble skrevet over en periode på ca 50 år, og endret karakter etterhvert. I Markus som jeg siterer har Jesus et klart apokalyptisk budskap hvor menneskesønnen skal komme i nær fremtid.

Går vi til Markus og Lukas ser det ut som det apokalyptiske budskapet ble svakere og svakere til det ble helt borte i Johannes.

Hva er årsaken til det? Egentlig ikke vanskelig å forstå. Markus er tettere opp til hendelsene enn Matteus og Lukas. Etter som tiden gikk og menneskesønnen ikke kom, måtte Matteus og Lukas tilpasse budskapet til sin virkelighet, endetiden ble mer usikker i tid. Helt til Johannes fjernet det apokalyptiske budskapet.

Konklusjonen når vi bruker kildekritikk er: Det er mest sannsynlig at Jesus sa det Markus skrev, og at Jesus virkelig sa at guds interversjon ville skje i hans tid. Var han en apokalyptisk profet for sin tid?

 Markus 8: 38

Den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars herlighet sammen med de hellige engler.»

 Markus 9:1

Og han la til: «Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft

 Markus 13: 24-30 

Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal
           solen bli formørket
           og månen miste sitt lys.
          
    25  Stjernene skal falle fra himmelen,
           og himmelrommets krefter skal rokkes.
26 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. 27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.
Lær av fikentreet
28 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. 29 Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at han er nær og står for døren. 30 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.

 Matteus 13: 40-43

40 Og som når ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: 41 Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. 42 Så skal de kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner. 43 Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør!

  Matteus 24:44 

Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.»

 Lukas 21: 34-36

Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.»

 Lukas 17: 24-30

24 For slik som lynet flammer opp og lyser fra himmelrand til himmelrand, slik skal Menneskesønnen komme til syne på sin dag. 25 Men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekt.
    26 Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. 27 De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen og gjorde ende på dem alle. 28 På samme måte var det i Lots dager: De spiste og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde. 29 Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle. 30 Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg.

 Lukas 12:40

Vær også dere forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.»

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere