Rune Staven

Alder: 10
  RSS

Om Rune

Beskriv deg selv her
Hei
Jeg søker sannheten og elsker Jesus.intet annet navn frelse kan. jeg liker å spre det gode budskapet om Jesus, og hva Han har gjort i mitt liv.ble født på nytt.ble frelst for mange år siden, men levde som lunken i mange år før Gud satte meg fri fra mine avhenigheter. min takknemmelighet over dette er uendelig. for


Jesus er sannheten veien og livet ingen kommer til Faderen uten ved Han. Blodet er den rensende kraft om gir oss frihet til å leve livet i kristus uten å bli dømt. Vandre i sannhet og tro i Kristi sanne lære.være søsken i samme legeme, drikke av den levende kilde som gir oss liv. løft blikket og jag mot målet. vi har en evighet i vente.

Følgere

Tolkinger og visdom .

Publisert nesten 7 år siden

Hei

I dag har vi mange tolkninger på hva som står skrevet i Guds ord. Hvordan kan man forstå det som er sant i Bibelen, når de troende har så ulike syn på så mangt.? Tiden forandere seg så forandrer også Guds ord seg for mange troende.

Hva sier Guds ord om dette.

Joh 10:11-14 og 27 
11 Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. 12 Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. 13 For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. 14 Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 27 Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.

Dette er et vers, til advarsel til den kristne. Det vil komme glupske ulver som vil skille oss i fra den opprinnelige sannhet som er oss gitt i ånden. Når man begynner å tvile på det som vi fikk, så begynner tankene å spinne på andre mulige tolkninger som kan virke bedre i våre ører.La oss ta et eksepmpel man sitte på et møte og hører På Forkynnelsen, men så er det noe som ikke stemmer, da må det gå en varsel lamp i det indre livet vårt. Er det ikke viktig å sjekke om dette er riktig og se om dette man har hørt samstemmer med Guds ord? Jo det er det. Vi selv må ta det ansvaret. Blir man likegyldig og sløv, så vil man fort miste  sannheten man er blitt gitt, man gir etter fordi man stoler på den som formidler er den gode hyrde.

Apg 20:28f 
28 Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. 29 Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden.

Vi er blitt gitt oppgaver der man skal vokte Guds ord, slik at ingen kan komme innefra å forvirre oss og lede oss bort fra den sannhet som er i Kristus. hvor mange eksempler på forviring er et i vårt trossamfunn i dag? Jo mange.

1Joh 2:18f 
18 Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. 19 De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de værtav oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss.

Mange hyrder er i blant oss i dag, med feil forkynnelse og leresettninger. Ta et eksempel på tolkninger som kan føre vill, noen vil da si, dette er feil, mens andre igjen vil da si, dette er rett. Gjenngifte er jo i dag et stort problem blant hyrdene som forkynner Guds ord. De er skilt og gjengift, opp til flere ganger. Hvordan kan disse leder hyrdene fremdeles sitte som hyrde for sine menigheter? Er dette riktig utifra Guds ord. Hvordan kan menighetene sitte og se på at slik er det? Er det mange som sover, er det mange som ikke forstår alvåret av å støtte en slik hyrde??

Matt 7:15

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.

Her kan man faktisk se at Jesus viser oss noe som er viktig for oss å forstå, at forførere vil komme, og disse forførerne er svert lik de sanne kristne, når man ser på disse så vil man ikke se forskjellen, for slik det står skrevet, de er jo sauer slik som den Bibeltroende, men de er i fåreham. kan man se forskjellen i DAG? på hvilken måte kan man avsløres, jo med Guds ord så blir man avslørt, om man er i fåreham.

Matt 24:11 
Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.

I dag er det allerede mange som er blitt forført, mormonere,jehovas vitner,katolske.osv osv, det kan være forførelse i alle menigheter i dag. Fra det indre livet blir mange menigheter forført, til og med fra de beste menigheter som man ikke trodde skulle bli forført, det holder med en forført hyrde. og forførelsen kan også se ut som en vekkelse i menigheten rundt omkring.

Matt 24:24 
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.

Ja forførerne skal til og med gjøre tegn og under, mange kristene vil følge disse, da de ser at de har fått en gave, og da tror de at dette kommer fra Gud. det er lett å bli ført vill, hvis man ikke hvet hva man skal se etter.Til og med de utvalgte skal prøves .

2Kor 11:13 
For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler.

Vi ser at det vil være svikefulle arbeidere blant de troende, de som man hadde tillit til vil svikte, som i det ytre er skinnhelligt, men som i det indre er som glupske ulver.og de vil utgi seg for å være sannferdige brødre, men så forvrenger de på Guds ord på veien, litt og litt.til slutt så er det blitt en del av menighetens forkynnelse.

Det som er viktig og som Bibelen taler klart og tydeligt om, vi skal prøve det som er blitt forkynt, Kan man se hva som er falsk og på hva som er sant?

1Joh 4: 1 

Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.

1Tess 5:19-22 
19 Utslokk ikke Ånden! 20 Ringeakt ikke profetisk tale, 21 men prøv alt, hold fast på det gode. 22 Hold dere borte fra all slags ondt.

Det er viktig for den troende å få den sanne visdom i sitt hjerte, stå fast på de ord som er nedskrevet i hjerte av Ånden. slik at det som kommer inn av falskhet kan spontant bli avist av ånden.

Apg 17:10f
10 Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas av sted til Berøa. Da de kom dit, gikk de til jødenes synagoge. 11 Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.

i Paulus tid var det slik

Apg 2:42 
42 De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 

De gransket skriftene i ånden slik at de ikke skulle bli ført vill, er det slik i dag at man sjekker om det samstemmer med Guds ord , det som kommer til oss? Vi tar til oss tilærte leresettninger, og tolkninger som er av nyere tid, fordi det er en tidsforskjell og en annen kultur, i verden no en den tid som VAR PÅ PÅ PAULUS TID.Det er mange kristnes undskyldninger

2Pet 2:1 
1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.

Når man kan lese at vranglære kan før til fortapelse,så er dette alvårligt, og noe man må ta til seg.men i dag så er man ikke så nøye om tolkningene stemmer overens med hverandre, så lenge tolkningene er i kjærlighet til Guds ord.men da uteblir sannheten i Guds ord, og kjærligheten har sin glede i sannheten, må man huske på. Men man må også skille mellom hva slags vranglære som vil føre til fortapelse.Hvor grensen går er vanskelig å si, men den er i alle tilfeller overkredet når noen 2.Pet 2,1fornekter den Herre som kjøpte dem. Det viktige er helt sentrale er altså hva som blir forkynt om Jesus, og hans frelsesverk. 

Dette sier Paulus

2Kor 11:4 
4 For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne.

Gal 1:6-9 
6 Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, 7 skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!

Her ser man i klare og tydelige ord at man skal være bevist på hva man i dag formidler i sannhet. viker forkynnelsen og læren i fra Guds ord, så må man påminne hverandre om hva som står skrevet. Her kan man se store forskjeller på katolkse læren, mormonrens lære, og jehovas vitners lære,trosbeveglens lære, ja man kan nevne flere læresettninger i dag. mange forkynner som blant annet Benny hinn, Joel osteen. er forkynnere som har en falsk lære, Det kan man se på hvoran de legger fram et budksap, som klør i øret til menigheten. de får høre det de vil høre. Enhver Kristen har et ansvar å ta avstand fra læresettninger som går i mot Guds ord.

Mange undskyldninger vil man høre fra trossøken, mange vil blir forført slik det står skrevet, Hvordan kan man forstå selv at man er blitt forført av hyrder, eller tolkninger eller læresettninger man har tatt til seg i dag?   Det viktigste er den sannhet Jesus kom med, for Jesus kom med Nåde og sannhet. Hva betyr sannheten for oss i dag. skal sannheten gå på bekostning av en falsk kjærlighet som sprer seg som ild i tørt gress i dag? ser man hvordan religionen nermer seg hverandre. at man blander sammen kortene i en haug? Da vil sannheten i Guds ord forsvinne litt og litt, til man selv tror på løgnen. Og da kan man fort være forblindet. Fokuset vårt må være på sannheten i Guds ord. Der er det nåde og kraft å få for vårt dagelige liv. Til liv, håp og fred i vårt indre liv.

MVH

Rune

Gå til innlegget

Hva er den falske nåde forkynnelsen?

Publisert rundt 7 år siden

Hei

Hva er en falsk nådeforkynnesle i dag,? og hvordan kan man forstå at denne forkynnelsen ikke er sann? Man kan se på at mange menigheter i dag forkynner et falsk budskap med sin nåde forkynnelse.

Frafallet begynner alltid innenfra, man kan ha store ord i sine ytre handlinger, der man snakker om Jesus, Guds nåde, og man kan også be for de syke slik at de blir helbredet, og kaste ut onde ånder, men enda ha hjertet langt borte fra Gud. Er dette muligt, Ja Bibelen forteller om dette. Man kan vinne hele verden, men ute kjærlighet så er det til intet nytte for seg selv. Gud er nådig, og det vil an alltid være.Det er vi mennesker som kan utnytte Guds godhet og Kjærlighet, på hvilken måte kan man gjøre dette. Jo ved den false nådefokynnelsen om mange har tatt til seg så kan man utnyte Guds godhet til oss mennesker.Hva er så en falsk nådforkynnesle.?

Det som ofte kjennetegner en falsk nådeforkynnelsen, som det blir mer og merav i meighetener rundt omkring, man snakker om å overvinne skyld,om samvitigheten vår lovisskhet, og man kan nevne mer,Dette kn jo være gunstigt å snakke om og som kan virke befriende, om man er bundet av dette uten at man har gjort noe galt, og da kan det bildet bli skeivt. Guds nåde har jo sin betingelser, å tenker man gjerne, Nåden er jo ubegrenset kjærliget, jo Guds nåde er ubegrenset. Det står i Guds ord at hvis man lever i synd så lever man utenfor GUDS NÅDE, da lever man i avgudsdyrkelse, Guds nåde er begrenset innen det Guds ord gir oss grenser for.Den falske nådeforkynnelsen er fogiftet og har fordreid sannheten om hva Guds ord fortellr hva Nåden er.

Det som ofte går igjen i Nådebudskapene er motstand mot et helligt liv, mot å være sulten og tøst for Gud,man hvileri Gud fordi esus har gjort alt fedig på korset og dermed er det ikke mer å gjøre for oss.

Du ser a den falske Nåde er i mot. Omvendelse, og at man overbeviser om synden, også å beskjenne synden,ja vi erbare lovisk, og atman misliker nåden, og er en fariser, om man peker på feilen ved nådeforkynnelsen, og an ser at fruktene av en slik forkynnesle fører til splittelse blant de troende, og et Åndeligt forførelse i det indre livet, det er jo et bedrag for seg selv.man blir forført av et slikt budskap man lever da gjerne i sine synder, og en hyrde kan da stå der oppe på platformen å formidle at det ikke gir noen av oss rett til å synde selv om vi har nåden, og det er jo riktig forstått, men det sm ikke gir meninge er gjerne det ande man frmidler, der man gir sine søsken muligheten til å synde på nåden, og dete kan medføre at man kommer utenfor Guds nåde.

Man kan jo leve i et sunt og et rikt liv med Jesus,men når man da begynner å rote seg i di den falske nådeforkynnelsen, så har man lett for å begynne å leve sitt liv i synden, som man gjerne aldri før har åpnet opp for., og det som er velig trist i dette, er at man ikke føler noe behov for å omvende seg, fordi Jesus har tatt all vår skyld, hvorfor skal man a be om tilgivelse eller beskjenne en synd som allerede er betalt for.Men på den andre siden ved en slk forkynelse er at Jesus ikke bare tilgir våre synder som var før, men også de synder vi gjør fram i tid., og om man gjør synd så er det slik at man ikke behøver å be Jesus om tilgivelse, for det er jo allerede tilgitt. Den Hellige Ånd vil ikke ovebevise deg om synd, for man er jo allerede tilgit for denne syndige handling man gjør og har gjort.så uanstt så vil det ikke forandre på vårt forhold til Gud, og man vil aldri gjøre Gud lei seg foi man er fullkommen i Gud. Dette er det mange som lærer, for dete er en lærom som ikke samstemmer me Guds ord, for dette er fundamentet i den falske nådeforkynnelsen.

Det står skrevet i johannes om å beskjenne sine synder, så sier den falske nådeforkynnerene at dette bare gjelder de som ikke tror på Jesus er Herre i sitt liv, Når det gjelder falsk nåde lære så sier man også dette, Når jeg synder så er det ikke jeg som synder. fordi det er den onde naturen i meg, mitt kjød, og ikke min ånd. derfor regnes ikke denne synden, for ånden ville alri ha syndet.vi er jo ikke i våre synder, for de er betalt. Hvorfor tler så apostelene så mye om synden hvis dette ikke har betynding for våre liv.? hva sies det i titus 2 brev vers 11 og 12 For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et udugeligt liv og verdslige lyster, og leve forstandigt, rettskaffent og gudfryktigt i denne verden som nå er, dette kan man jo se i Johannes åpenbaring der Jesus gikk åpent ut og refset menigheten om synden og om omvendelse fra synden de levde i. 2 av de menigheten levde rettferdig mens de andre 5 levde i ugudelighet og i kjødet. og de formante han til å omvende seg ellers så skulle Han ta bort lysestaken, det vil si frelse og nåden fra deres liv.harde ord, men slik er det også i dag.

Vi har et forhold til Gud, Gud kan bli lei seg, og Gud kan også skuffet.Mankan jo også leve et liv som en normal kristne og lever et omvendt liv, så er det normalt, så er man ikke dette , å må det være en åndelig blindhet.Nr det gjelder flere ting som nådforkyner kan komme med så ka an si slike ting som dette det er jo greit at an kan praktisere omofii, fordi Jess har jo fjernet loven. og det gamle testamentet gjelder jo ikke for oss lngere, for vi lever under den nye pakten i Jesus, under blodet beskyttelse.Dette sier jo man fordi dette omhandler om meg, fordi man kan bli såret og ikke an føler eg verdig nok. Hvordan kan man gjøre menneskene selvfornøyd med se selv i sitt kristneliv, jo man formidler løgn inn inn i deres liv il ma tror løgnen, og lever godt med den.Mange false nådeforkynner sier også at det som gjaldt fø korset gjelde ikelengere, for bergpreken gjaldt for de som levde under loven, alle vil jo bli frest, og n sann nåde betyr jo at det ike vil finesnoe helvete, En del av de som tror på den falskenådeforkynnlsen vil jo jerne Jesu ene or, de tror ikke på det Jeus sa,. Den falske sier også at det gamle testamnetetfr det gamle livet er bore, og da trenger man ikke det gamle testamentet, når man har det nye livet i Krisus i et nye testamentet.menge sier at det Jesus sa gjaldt bare d folkene som levde på den tiden, dette er ikk til os i vår moderene samfunn. Vi lever i en annen tidskutur.Og mam trengr heller ike å ta opp sitt kors å følge Jesus, og d lignelsne som Jesus kommed betyr heller ikke noe lengere., fordi som er i den nye pakt, man snakker bare om Guds kjærlighetat du er elsket av GUD.

Når man ser på den sanne nåde læren.så er Gud for oss, og ikke i mot oss,og igenom troen på Hans sønn så vl man få fred, frihet og vile.Gjennom sønnen så vil man forstå det nye livet, i Guds kjærlighet til oss. Hva forteller dete oss.? Er mange på villspor i sin egen tolkning på hva nåde er? HVA så med Helligjørelsen, r den ogs borte. hva så med det Paulus sier at man må streve for å vine seierskranse, det er jo stkke i strid med den falske nådeforkynnelsen, der man sier vi trenger kun å vile i Kristus.Mange vil vrken høre på Paulus heller Jesu sine egne ord som formidles igjennom Bibelen. de unskylder sine egen handlinger i en falsk kjærlighetsforståelse på hva NÅDE VIRKELIG ER.

Heligjørelsen er en del av våre liv, vi er enno ikke fullkommende v er på vi til den fullkommende frelsen og på veien vil man møte å kamper i sitt indre liv som en troende. Arbeide på vår frelses vei. Hvorfor er det så mange som har latt seg forblindet av denne nådefokynnelsen? Det er trist å se at man ikke kan e at dette er et avtidens støste bedrag til dt store frafallet blant de toende i dag. hvilke undskydning har så vi mennesket?

mvh

Rune 


Gå til innlegget

Hei 

Denne profetien fikk David Wilkerson av Gud for 42 år siden, og når an leser det han fikk, så ser man at ange ting som ble sagt i 1973, stemmer.Ganske inntrisant å lese å frstå tidens tegn slik den troede skal vær på vakt for.Hvis man går igjennom denne profetien, så ser man også at noe av dette er i en fase der det skjer slik som David har fått.

sitat David Wilkerson

Vær rede til forfølgelse!

ENDETIDSPROFETI

ved David Wilkerson

 

Forbered dere på forfølgelse.

l april 1973 fikk David Wilkerson en visjon om kommende forfølgelser. 3 mnd. senere offentliggjorde han denne visjo­nen. De følgende punkter er hentet fra et lydbånd fra David Wilkersons budskap.

 

Budskapet er en alvorlig advarsel om at en forfølgelse står for døren, — en intens forfølgelse som vil komme over alle åndsfylte kristne. Vi må være forberedt på å bli hatet, forkastet, latterliggjort eller utsatt for annen ondskap.

 

Det er fem grusomme hendelser som vil komme til å ram­me Amerika og hele verden forøvrig:

 

A. Verdensomspennende depresjon

som er forårsaket av økonomiske kriser. Det er nå bare noen få velstandsår tilbake, — noen få år av overflod. Da vil det komme en økonomisk depresjon hvis omfang vi ikke kan fatte. Det vil begynne i Tyskland og spre seg til Japan og USA. Konserner vil gå konkurs, og kirker og misjons­organisasjoner vil komme i store vanskeligheter.

 

Vi trenger til i de følgende gode år å forberede oss for en omfattende økonomisk krise. Pass derfor på at din øko­nomi er iorden for å kunne tåle de kommende harde tider.

 

B. Naturen har veer.

Overnaturlige tegn og forandringer og verdensomspen­nende ulykker er naturens veer som blir hyppigere og mer intense ettersom vi nærmer oss opprettelsen av Guds kon­gedømme her på jorden. Jordskjelv, hungersnød (især i Kina, India og Russland). Verdens matforråd vil reduseres kraftig. Kosmiske stormer, tornadoer, haggelstormer, orka­ner og flodbølger vil komme i et slikt omfang at hele men­neskeheten må innrømme at denne verden er under en over­naturlig makt.

 

C. En flod av smuss og en dåp i elendighet i USA.

Pornografiske filmer vil bli vist på TV som nattprogram. Aviskjosker vil flyte over av ubeskrivelig smusslitteratur, og det vil bli tillatt pervers seksualundervisning i skolene.

 

 

Det vil en tid se ut for at denne smussbølge vil snu seg, men plutselig vil Satan øse ut en flod av råttenskap, råhet og smuss fra Helvete.

 

D. Opprør i hjemmene.

Det nye og altoverveldende ungdomsproblem i verden vil bli barns hat til sine foreldre. (Matt. 10,36) De unge vil ikke komme på talefot med sine foreldre, — de vil forråde dem, forakte dem, bedra dem og føre dem bak lyset. Dette opprøret vil bli verre enn narkotika, seksuelle utskeielser og alkohol. En nylig rapport om 5 tusen tenåringer i 12 store byer i USA viser at 45 % allerede hatet sine foreldre.

 

E. Forfølgelsesraseri mot alle som virkelig elsker den Herre Jesus Kristus

Joh. 15,18—20. Matteus 10,21—25.

 

Denne forfølgelse vil skille de sanne troende fra de falske. Det vil fremdeles være de som taler i tunger, men tjener Satan. Øksen ligger allerede ved foten av treet. Matt. 3,10. Hveten vil bli skilt fra klinten. Det er altfor mye synd i ånds-

fylte kretser. Alle som lever med Gud i Jesus Kristus skal lide forfølgelse. Tim. 3,12.

 

Vi skal nå gå igjennom dette forfølgelses vannvidd i detaljer:

 

1. Forfølgelsesraseri på jorden.

Forfølgelsen av sanne Jesus tilbedere vil starte listig, men vil snart øke. Den Antikristelige ånd har allerede inntatt hjertene ti! mennesker i høye possisjoner. (Regjering og rettsvesen) Og dette vil spre seg til kirken, prester og mis­jonsorganisasjoner. Regjeringsorganer vil bestikke og skremme misjonærer, kirkesamfunn og kristne radio- og TV-sendinger.

 

2. Opprettelse av en verdenskirke.

En sammenslutning mellom liberale og ekumeniske pro­testanter.

 

De liberale og ekumeniske protestanter vil gå sammen med katolikkene i en super verdenskirke. Det hele vil be­gynne som et felles hjelpeorgan, men vil vokse til en poli­tisk sammenslutning. Den vil være sterkt sosialt engasjert. Det er bare i navnet den vil være åndelig. Men den vil bekjenne og benytte Jesu navn uten hensyn. Det vil være Antikrists ånd og dens karakter vil være politisk.

 

 

 

3. En rekke mystiske begivenheter.

Akkurat når det ser ut som om denne ekumeniske beve­gelse er nær ved å dø ut, vil Rom gi og motta konsesjon til og fra protestantene. (Protestantene vil ikke behøve å godkjenne Pavens åndelige autoritet, da han nærmest vil være et politisk overhode istedenfor åndelig.)

 

En hær av ugudelige antikristne mennesker vil nå for­søke å benytte denne sammenslutning av verdenskirken i politiske øyemed som en politisk maktfaktor. Den vil for­følge alle som nekter å bøye seg under deres politiske lederskap.

 

4. Homoseksuelle og Lesbiske

vil bli ønsket velkommen i denne Verdenskirken idet man hevder at man må forstå dem. De får oppmuntring til å fort­sette med sin unaturlige livsførsel (hvilket vil bli godtatt av dens ledere).

 

Homoseksuelle og lesbiske prester vil bli ordinert for disse grupper. De vil vinne ry som pioner-evangelister for disse forsømte minoriteter. Kristen barnelitteratur vil aner­kjenne denne levemåte som fullt ut normalt og kristent. Nakendans vil bli praktisert og tillatt i enkelte kirker som en kunstnerisk form for tilbedelse. Rom. 1,24—28.

 

5. Det okkulte vil bli praktisert av verdenskirken.

Satan vil bli fremstilt som et fantasibilde, — ingen skal behøve å frykte for ham. Prester vil bli imponert av det okulte, og de som ikke lever meget nær Jesus i de dager vil komme meget nær Djevelen. Superkirken vil ikke offent­lig akseptere okkultismen, men horoskoper, astrologi og spådomskunst vil bli godtatt og praktisert, l enkelte for­nemme og respektable kirker vil okkulte seanser til og med erstatte bønnemøter. (2. Kor. 11,14—15)

 

6. En Guddommelig åndelig kirke vil bli oprettet

av sanne Jesus tilbedere — som forener alle raser, klasser og alder, ja alle kirkesamfunn. Disse kristne vil få det inderligste forhold og samfunn med hverandre og med Jesus på grunn av forfølgelsene. De vil vokse i åndelig styrke og ikke være opptatt av hvilken menighet man til­hører, men samle seg om Jesus og Hans gjenkomst. Denne hellige kirken vil oppstå nesten usynlig etter som forfølgel­sene øker. Den vil også nesten være radikal i sin evangeli­sering. Den vil ha overnaturlig kraft til å få evangeliet ut til alle verdenshjørner.

 

 

 

7. Forfølgelse av katolske karismatikere.

De katolske karismatikere vil oppleve den verste av alle forfølgelser. Den katolske kirke vil snart ikke godkjenne den karismatiske bevegelse. Vi vil snart få se at Paven vil ta en negativ holdning. Den karismatiske bevegelse i den ka­tolske kirke vil bli en så mektig trussel (fornektelse av Pavens autoritet og tilbedelse av Jomfru Maria) at den vil bli mot­sagt og forfulgt av andre katolikker. Katolske karismatikere opplever at de har mer kristen kjærlighet og åndelig felles­skap med protestanter, — de vil samles i en ånd om den herre Jesus Kristus, åndens fylde og Jesu snarlige komme.

 

Disse kristne vil bli kalt fornyede kristne istedenfor kato­likker. Fellesskapet av protestanter og katolikker vil være basert på Faderen og Sønnen, — ikke på tungetalen.

 

8. Forfølgelse gjennom massemedia.

Kristne radio- og TV-programmer vil bli angrepet, for­fulgt og tvunget vekk fra programmene av sataniske kref­ter. Det vil bli streng kontroll og sensur, slik at ingen pro­grammer blir sendt uten tillatelse. (Johs. 9,4)

 

Hit i nr. 3 - 2007

 

9. Forfølgelse fra Hollywood.

Filmer vil spotte og latterliggjøre Jesu blod, kirken og prestene. Moralødeleggende okkultisme og spådomskunst vil bli forherliget og vekke oppsikt. Evangeliske kirker og forkynnere vil bli spesielt angrepet.

 

10. Forfølgelse gjennom TV-shows:

Det vil bli blasfemi, forfølgelser og latterliggjøring av de kristne og alt som er hellig. De kristne vil bli latterliggjort på TV og radio. Djevelen vil herliggjøres og umoral florere.

 

11. Forfølgelse gjennom skatter.

Det vil starte som en vanlig eiendomsskatt, men vil øke inntil kirkene er kommet i en fortvilet økonomisk situasjon. Regjeringene vil ha et kvelertak på kirkene.

 

12. Undergravning av kristen undervisning.

Politisk forfølgelse, finansielle problemer, student urolig­heter og mangel på respekt for ledere, liberale og guds-fornektende lærere som undergraver troen. Vær forberedt på vanskelige tider både økonomisk og åndelig.

 

13. Jesusbevegelsen vil snu seg.

Det vil bli en revulosjonær Jesus bevegelse.

Jesus bevegelsen vil stagnere og dens udisiplinerte etter­følgere vil gå tilbake til sitt tidligere liv med stoff, sex, etc.

 

Fårene vil bli skilt fra geitene — Jesus bevegelsen vil bli upopulær. Verden vil vende seg mot Kristus og forakte Ham. Eks. Hosianna — korsfest Ham. Matt. 21,9. 27,20—23.

 

Den første Jesusbegeistring snudde seg. Den samme folkemengde som tilba Ham ved å rope Hosianna, ropte siden bort fra Ham, korsfest Ham. De vendte seg mot Ham! Unge djeveltilbedere i USA har allerede startet «hat Kristus klubber» i skolene som hater Kristus og undertrykker Hans folk. Bli rede til forfølgelsene! Vær rede til motstand og til å bli stenet. Matt. 5,10—12. Jesus-folket vil bli spyttet på, Biblene vil bli tatt vekk og revet i stykker. De vil bli kalt ved alle slags navn. Jesus-folket vil enten skrumpe inn og for­nekte troen, eller stå sterkt, og vitne mot all opposisjon.

 

14. Åndelig vekkelse bak jern- og bambusteppe.

Gud vil for en kort tid utgyde sin ånd over alt kjød, Ap.gj. 2,17. Japanske og Koreanske kristne vil dra inn i Kina, Vest Tyskere vil dra inn i Øst Tyskland o.s.v.

 

Men etter en kort periode med frihet og åndelig oppvekkelse vil dørene plutselig bli stengt, og disse nasjoner vil bli kastet inn i forfølgelser. Disse bevegelser har allerede startet og vil bli fullført i vår generasjon.

 

15. En løgnkrig mot enhver sann Herrens tjener.

Alle disse ting vil få sin oppfyllelse i denne generasjonen, selv om ikke alt skjer med engang. Satan vil bruke listige angrep på Herrens sanne evangeliske tjenere. Frekke grup­per vil lyve på sanne kristne, forkynnere og pastorer. Misun­nelige og grove baktalelser fra Helvedes huler vil komme i mot Herrens vitner og deres hustruer som er tro i mot Herren. Hver sann åndsfylt kristen, også tenåringer, vil bli angrepet av frekkheten med løgn og sladder. Legioner av løgnånder vil anklage de kristne: Åpenb. 12,10—11. Ver­dens ende er kommet over oss.

 

Når disse tegn begynner å skje da løft deres hoder, for forløsningen stunder til Luk. 21,28.

 

Hva kan vi gjøre?

Hvordan kan vi gjøre det vi egentlig er satt til å gjøre når så mange går i mot Herren og så mange prøvelser kommer i mot oss? Skal vi gi opp? Nei! Gud har alt under kontroll. All natur er under Hans kontroll.    Dette er fødsels — smerter som vil øke etterhvert som fødselen av Guds rike kommer nær. Job. 37,10—12. Job. 38,8—11. Frykt ikke naturkreftene.

 

Når naturen løper løpsk så si: Det er min Gud som taler, Han kaller og iverksetter. Så bli rede! Endog Satan er under Hans kontroll. Job. 1,6—12. Job. 2,1—6. Satan kan ikke besette en person, eller ta bort deres tro på Gud uten at de selv vil det. Jak. 4,7. 2 Tim. 1,7. Rom. 8,28.

 

Arbeidsledigheten vil tilta, dollaren synke i kurs, bedrage­rier, bestikkelser, inflasjon, krig o.s.v. må komme. Men alt er under Guds kontroll. Se opp! Gled deg! Bli lykkelig! Gud har fremdeles kontrollen! Fremtiden er under Hans kontroll. Nasjoner er som dråper i et spann. Esai. 40,15—17. Han teller fremdeles hårene på vårt hode. Han ser fremdeles spurven falle. Hans løfter er fremdeles sanne.

 

Frykt er blasfemi! Gud har alt under kontroll. Er vi rede til forfølgelse? Jesus kommer og Han setter sitt hus i stand. Er jeg rede?

 

Dette skrev David i 1973. Er dette en advarsel til oss mennesker, En advarsel til den troende til å være våkne, at man ikke skal frykte når man ser at det profetise ord går i oppfyllelse, nei det står løft da blikket, ja vårt håp ligger de framme,og ikke der bak. Vær beredt står det. Det skal også bli et sterkere skille mellom trossøken sier David, og det er riktig, man skiller seg ut i dag, og det blir sterkere og sterkere, Tidsånden lurer mange kristne i dag til å tro på sine egne tanker og tolkninger av det som står skrevet, det er gjerne ikke så nøye.

Mange kristne troende i dag trenger å vende om slik som jødene må gjøre.og man må selv ransake sitt eget hjerte, og jeg er heller ikke noe untak, for det er godt for hjertet å ransake sitt hjerte.

Når mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og beder og søker mitt åsyn og vender seg om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og lege deres land."

 

En slik legedom trenger Norge idag.

mvh

Rune

Gå til innlegget

En lærdom av menighetenes fall ?

Publisert rundt 7 år siden

Hei

Når man ser på det zak poonen skriver her, så er det viktig at hver enkelt av oss troende forstår denne advarselen også kan gjelde oss. Hvor står vi i forhold til disse menighetene som ble refset, som ble irettesat, som ble formanet? Berget de eller mistet de sin frelse? Selv den troende kan miste sin frelse. Det ser man utifra hvordan hvert enkelt menighet blir beskrevet. Der man går til å være en åndelig menighet til å være en hykleriske og lunkene menigheter.Den Åndelige tilstanden ble slukket i deres liv. Hvor startet dette jo hos den enkelte,og budbringeren. Derfor må hver en av oss være våkne og ta det ansvaret for seg selv, når man først kan ta ansvar for sitt eget, så vil man også være istand til å hjelpe andre med forståelsen av Kristi lære. Jeg skriver ikke dette for å angripe eller fordømme noen, vi alle har nok med oss selv,når man går i seg selv mange ganger så er et til det beste for oss selv. men jeg skriver dette og formidler dette i håp om at man kan tenke igjennom sine egne liv, i håp om at man kan formidle budskapet i kjærlighet til den enkelte som trenger å røske litt opp i sin egen tro.Er man for selvisk, eller er man sentrert på budskapets indre kjerne. Uansett så ønsker jeg at man skal være våkne på sitt eget liv.

For blir man en del av mengden så kan man fort falle i søvn slik som disse menighetene gjorde som er omtalt i dette innlegget. Hver en av oss har som regel nok med oss selv, men det er lov til å bringe budskapet ut,og det er lov til å påminne hverandre om Guds sannferdige ord, og på hva som er Bibelske sannheter, uten at man selv blir fordømt av å formidle slike budskap.For ofte setter man oiggene ute istede for å lytte til det som er sendt som advarsler til oss troende igjennom Guds ord. Du ser at både Timoteus, og Paulus måtte til stadig bli påminnet om rettningen og sannheten i Guds ord, Det er et løp som må igjennomføres.på godt og ondt, hindringer og forfølgelse på forskjellige plan.

En påminnelse fra.

Sitat zak Poonen   CFC nettadresse

I Åpenbaringen 2 og 3, når vi ser på de fem budbringere og kirker som er refset av Herren, ser vi i dem en klar nedadgående trend:

(1) I Efesos, ser vi tapet av første kjærlighet til Herren. Når vi mister vår hengivenhet for Kristus, har vi tatt det første skrittet nedover. I en liten stund, fører dette videre til vår miste vår kjærlighet til våre medtroende også.

(2) I Pergamon, ser vi at verdslighet har sneket seg lurt gjennom Bileams lære. Nikolaittenes (som ble holdt ut av menigheten i Efesus) har nå fått strøm her. Når hengivenhet til Kristus er tapt, kryper verdslighet og det religiøse hierarki overtar kirken. Når et religiøst hierarki har tatt over ledelsen av en kirke, er Babylon bygget lett.

(3) I Tyatira, har kirken blitt grundig verdslig, og som et resultat religiøs hor er frodig. En kvinne har nå makt til å påvirke kirken, og hun forkynner falsk nåde og forfalskning de Åndens gaver også (profeti spesielt).

(4) I Sardis, ser vi hykleri. Synd er dekket opp og manns mening er verdsatt mer enn Guds. Budbringeren av kirken er åndelig sover (uvitende om åndelige realiteter). Den form for gudsfrykt, men skjuler fra menneskenes øyne den åndelige død som Herren ser i ham.

(5) I Laodicea ting har degenerert til en slik grad at legemet har ikke bare døde, men også begynt å forfalle og stanken. Lunkenhet og åndelig stolthet er årsakene til dødsfallet. I de ovennevnte fire kirker, det var noe bra at Herren kunne fortsatt se i hver av dem. Men her i Laodikea, Han kunne ikke se noe.

Ingen av utsendingene fra de ovennevnte kirkene var klar over den egentlige åndelige tilstand av sitt eget liv, eller av deres kirker. Alle av dem var tilfredse grunn av den høye meningen de hadde på seg selv. De kunne ikke høre hva Herren hadde å si til dem personlig, fordi de var alle opptatt med å forberede prekener å forkynne for andre.De var mer interessert i å forkynne enn i å se sine egne behov. Det er veldig enkelt, når en person har blitt budbringer av en kirke, å forestille seg at han selv er utover behovet for korreksjon. Bibelen taler om "en gammel og tåpelig konge som ikke lenger vet hvordan man skal få undervisning" esikel 4,16.

Utsendingene fra disse fem kirker var alle sånn tåpelig konge. Deres ord hadde vært lov så lenge at de ikke kunne forestille seg muligheten for deres nå er galt i enhver sak !! Slik var deres villedet tilstand. De forestilte seg at de aldri kunne miste Guds salvelse fra sine liv. Deres stolt holdning var det som gjorde dem åndelig døv.

Det er ingen partiskhet hos Gud, og Han har ingen spesielle favoritter. Selv apostelen Paulus innså at han kunne falle bort og bli diskvalifisert hvis han ikke var forsiktig med å leve et disiplinert liv (1 kor.9,16). Paulus sa til Timoteus: «Betal hensyn til deg selv og til din undervisning, holde ut i disse ting,. For som du gjør dette vil du sikre frelse både for deg selv og dem som hører deg" (1 tim 4,16). Timothy måtte våke over sitt eget liv først av alt. Han vil da være i stand til å oppleve frelse fra un-Christlikeness i sitt eget liv og dermed bli i stand til å lede andre til en slik frelse også. Dette er måten Herren har utpekt for alle Hans sendebud i hver menighet. Paulus sa til de eldste i menigheten i Efesus også å se sine egne liv først og deretter livet til flokken sin (Apg 20:28).

Dette er ansvaret til hver budbringer fra Herren - for å bevare sitt eget liv først og fremst i renhet og under konstant salvelse av Ånden. "La klærne være hvit hele tiden, og la være mangler ikke olje på hodet" (esekil.,8

Dette er et alvårligt budskap som både jeg og andre troende kan ta til seg som Zak kommer med, ingen er fritatt av å forstå alvårligheten av dette budskapet. man ser jo hva som skjedde i de forskjellige menighetene. Alt i fra falsk nådeforkynnelse, og hvordan man fordekke synden med falsk kjærlighet til åndelig søvn. og det som er enda verre at menigehetene forstod ikke at de var på feil vei, de var på vei inn i fortapelsen. De hadde senket garden og sluppet inn fienden. Er det slik med hver enkelt, at man må ransake sitt eget hus, og se om dette samstemmer med Kristi lære? Vi bærer alle på et ansvar først og fremst seg selv, og så har vi et ansvar ovenfor hverandre til oppmuntring og formaning, i Kristi lære.Det er den kjærlighet som bygger hverandre opp.

Oljen må til stadighet være levende hos den enkelte troende.

Men bryr man seg om dette i dag? skal man ta disse advarslene på alvor? Er det slik i mange menigheter i dag, at man ikke er klar over sin egen tilstand? Er det slik hvis menighetene er i slik tilstand, så er også medlemene besmittet med denne sløve åndelighet? Ja mange spørsmål, men viktige sådan.

MVH

Rune

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere