Rune Staven

Alder: 11
  RSS

Om Rune

Beskriv deg selv her
Hei
Jeg søker sannheten og elsker Jesus.intet annet navn frelse kan. jeg liker å spre det gode budskapet om Jesus, og hva Han har gjort i mitt liv.ble født på nytt.ble frelst for mange år siden, men levde som lunken i mange år før Gud satte meg fri fra mine avhenigheter. min takknemmelighet over dette er uendelig. for


Jesus er sannheten veien og livet ingen kommer til Faderen uten ved Han. Blodet er den rensende kraft om gir oss frihet til å leve livet i kristus uten å bli dømt. Vandre i sannhet og tro i Kristi sanne lære.være søsken i samme legeme, drikke av den levende kilde som gir oss liv. løft blikket og jag mot målet. vi har en evighet i vente.

Følgere

Loven og Nåden

Publisert rundt 4 år siden

 

Loven og Nåden

 

Skriften sammenblander aldri disse to begreper. Loven har sin plass og gjerning helt adskilt fra nåden.

Hva er så lov og nåde, og hva gir og virker de?

Loven er: Guds forbud og krav, Du skal Du skal ikke De ti bud – 2. Mos. 20, 1-17.
Nåden er: Guds tilbud og gave. Joh. 3, 16.

Loven virker: Fordømmelse. Joh. 8, 5.
Nåden virker: Forlatelse. Joh. 8, 11.

Loven: Forbanner. 5. Mos. 27, 26 og Gal. 3, 21.
Nåden: Løser fra forbannelse. Gal. 3, 13, 14.

Loven: Dreper. Gal. 3, 21.
Nåden: Levendegjør. Ef. 2, 1.

Loven: Lukker hver munn for Gud. Rom. 3, 19.
Nåden: Åpner den til lovprisning. Heb. 13, 15.

Loven: Gjør avstanden stor. 2. Mos. 20, 18 og Ef. 2, 11-12.
Nåden: Bringer synderen nær. Ef. 2, 13.

Loven sier: Du skal hate din fiende. Matt. 5, 44.
Nåden sier: Du skal elske din fiende Matt. 5, 44.

Loven sier: Gjør dette så skal du leve. Rom. 10, 5.
Nåden sier: Tro dette så skal du leve. Joh. 5, 24.

Loven: Fordømmer den beste. Rom. 3, 10-18.
Nåden: Rettferdiggjør den verste. Luk. 23, 43.

Dette var for å skille loven og nåden av lov,Og vi skal videre ta for oss hva skriften sier om loven. I Rom. 7, 12 sier Paulus at loven er  hellig: Så er da loven hellig og budet hellig, rettferdig og godt. Og i samme kap. v. 14 sier han at loven er  åndelig. Men selv om Guds lov er både hellig og åndelig, rettferdig og god, kunne ikke Gud bruke den som frelsesmiddel. Det bør den og de komme ihu som er inne på lovgjerningenes vei til frelse og helliggjørelse. Men da ligger det også nær til å spørre: Hva skulle så loven være til?  Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, sier Paulus. Og i Rom. 3, 19 sier han videre:

Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud.

Men er da ikke loven opphevet, vil du kanskje innvende. Nei, det er den ikke. Det var folk på Jesu tid som var inne på samme tanke, og derfor sier Jesus i Matt. 5, 17-18 I må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve men  for å oppfylle. For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven før det er skjedd alt sammen.

Så man ser at loven er god, for den som forstår lovens kraft i dag, vi er ikke lengre slaver under loven slik vi var før Kristus kom.men vi er under nåden, men det betyr ikke at vi kan gjøre hva vi vil fordi nåden frelser oss fra alt, og det gjør den i utgangs punktet, men ikke om vi velger å leve mot budene Gud kom med. men når man er i Kristus så får man ikke lyst til å synde, når Ånden veileder oss så får man heller ikke lyst til å synde, dermed er man slave under kristus i den frihet og nåde Jesus kom med. For en del kan gjerne misforstå nådenes kraft og fortsette å leve akkurat lik som før man ble omvendt. da har man ikke forstått det å bli født på nytt. Å vende seg bort fra det gamle livet som den gamle naturn i oss hersket,mens det nye liv i Kristus forandrer sinn og hjerte til et nytt liv, men da er det viktig å forstå nådens kraft kontra hva loven er for oss i dag

 

Gå til innlegget

Er bare Gud God?

Publisert over 5 år siden

Hei 

 

Mitt spørmål er følgnde er Gud bare God? 

Vi mennesker har forskjellige syn på hvem Gud er, Noen sier at Gud er bare kjærlighet, og ikke vil straffe noen mennesker, Noen sier at han vil straffe menneskene for sine handlinger av synd, når vår tid på denne jord er over, Mens andre sier at all straff, og synd ikke er tilregnet oss mennesker lengre, da Jesus døde på korset, og betalte for all synd, ved å gi sitt liv for vår synd, og at det er kun nåde å få hos vår Gud i dag, ja det finnes helt sikkert flere meninger,og tanker på hvem Gud er for oss i dag, spesielt for den som tror på Gud så har Guds ord forskjellige betydninger i våres liv.

Når man begynner å snakke om Guds vrede og Guds straff over nasjoner og folk, så vil en del reagere med avsky, Når man sier at Gud straffer menneskene med en evig pine i helvete, så vil de ikke kjenne en slik Gud lengre.Man vil ikke ha med en slik Gud å gjøre, For Gud er bare god, og Han straffer ikke, mens andre igjen sier at dette er dommen over våre uretferdige handlinger mot hverandre, og mot Gud, og ser på Gud som en rettferdig Gud selv om han vil dømme oss enten evig straff i helvete eller evigt liv i himmelen.

 

Hvorfor har man et så forskjelligt syn på hvem Gud er? Hva sier Bibelen om hvem Gud er? Det gamle testamentet foteller mye om hvem Gud er, Har Gud forandret seg på veien til det nye testamentet?  og hvorfor har Gud forandret seg til å bli en bedre og mer nådefull Gud? Er det begrunn av sin sønn Jesus, eller er det for at vi lever i en ny tid etter at Jesus tok bort all synd, Hva sier Guds ord på hvem Gud er i dag? Hva sa Jesus om sin Far, Jesus talte ut det som han fikk fra sin Far, ingen ting som han talte om var fra seg selv. leser man det Jesus forkynte, så forkynte Jesus om dom,og om en streng Far, om evig straff og evig pine, men også om en nådefull og en kjærlig far som er full av miskunhet og rettferighet.

Hvem har rett, Er det Jesus, eller oss mennesker som tolker Guds ord forskjelligt? Hvem skal vi lytte til Jo vi skal lytter til hva Gud formidler til oss igjennom Hans egne ord.  mennesker ønsker å høre det som er godt, og det er forståligt, menneskene ønsker ikke alltid å høre på sannheten, og det er også forståligt, fordi vi har enno vår svake natur i oss, og den vil alltid like løgnen først, før sannheten. mens ånden i vårt liv vil høre den sannhet som kommer fra den Hellige Ånd. Da er spørsmålet, hvordan kommer man fram til den sannhet Gud har for hvert menneske? ved å tolk Guds ord selv, eller ved å overgi sin sannhet til Gud og la Den Hellig Ånd hjelpe oss til å forstå hva Guds ord ønnsker å formidle til oss. ?

Bare noen tanker om hvem Gud er for oss. og på hva vi selv ønsker å tro på hvem Gud er.

Her er noen vers

For den Herren elsker, viser han til rette, og han straffer hver sønn han tar seg av, sier Hebreerbrevet 12:6.
Paulus forklarer korinterne at syndene deres (i forbindelse med nattverden) har ført Guds dom over dem.

For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. 1 Kor 11:29-30
Når Gud straffer oss på denne måten, er det smertefullt, men det er likevel til det beste for oss. Gud straffer for å lede oss til omvendelse og frelse (jf. 1 Kor 5:5; 2 Kor 7:10). Men når vi blir dømt av Herren, blir vi irettesatt, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden, fortsetter Paulus i 1 Kor 11:32. Når Gud dømmer oss i dette livet, er det for å spare oss for en dom som er enda verre.

 

Den verste formen for Guds dom er derfor at Gud unnlater å gripe inn, og lar oss få ha fred i våre synder. Det er dette Paulus beskriver i Romerbrevets første kapittel. Der forklarer apostelen at Gud dømmer menneskene ved å overlate dem til sine egne synder.

De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. Rom 1:28-29
Vi trenger ikke tvile på at Gud fortsatt er aktiv og at han dømmer menneskene på jorden. Synd bringer Guds dom, både i denne verden og i den kommende.

 

Mener dere at disse galileerne var større syndere enn alle andre i Galilea, siden det gikk så ille med dem?, spurte Jesus. Nei, sier jeg dere. Men dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de. Luk 13:2-3

 

For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Hebr 4:15-16

 

Guds ord gjør det klart for oss at det er ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Rom 3:22-23 Vi er alle i samme båt og fortjener Guds dom i samme mål. Ingen av oss har noen grunn til å gjøre oss til dommer over andre ved å si at de, i motsetning til oss, har fortjent den straffen de får. Vi bør heller minne hverandre om at vi alle står fordømt av Gud hvis vi ikke får hans tilgivelse. For oss alle er det til syvende og sist bare én ting som gjelder, nemlig at Jesus er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. 1 Joh 2:2

 

Så får dere selv avgjøre hvem Gud er for oss i dag. 

 

mvh

Rune

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Damaskus

Publisert over 5 år siden

Hei

Jesaia 17:1 

Utsagn om Damaskus. Se, Damaskus skal opphøre å være en by og bli til en ruinhaug.

Like før enden skal Damaskus bli en ruinhaug, og «Syrias rest skal bli som Israels barn i herlighet» (Jes 17:3)

Detter er blitt profetert for ca 2500 år siden, at Damaskus skal bli en ruinhaug, og det er ganske underligt at denne by ikke er tidligere blitt ødlagt igjennom tidene.dette vil skje  mot endetiden som det er blitt proffetert over, så skjer det i disse dager en omfattende krig i syria, der flere land er innvolert, spesielt Russland, og Usa har kommet mer og mer på banen.

Hvilke tanker får man når man leser i en gammel Bok som er skrevet for mange tusener av år siden kan forutsi så mange ting som vil skje i vår tidsalder? Hva gjør dette med troen til menneskene.? Blir troen, og sannheten forsterket.? eller velger man å ignonere dette også? Man har alltid noen undskyldninger på at det som er skrevt for så lenge siden, er enten tilfeldigt, eller at det enno ikke har skjedd,og vil sansyneligt ikke skje heller,og man har helt sikkert mange andre borforklaringer også. Men for meg blir det som står i Bibelen mye mer tydeligt, og forståligt på hva som holder på å skje i enden av denne verdens tidsone. Dette er noe som virkeligt vil skje. Det vil også snart komme fram flere synelige profetier som er tilrettelagt for vår verden i dag som no er i endetiden. Dette med dyrets merke  for eksempel,nermer seg også, som så mange ignonere lett i dag, både troende og ikke troende.

Dette er også snart en realitet.

Apenbaring 16:12
Og den sjette engel tømte sin skål ut i den store elv Eufrat; og vannet i den tørket bort, forat der skulde ryddes vei for kongene fra Østen. I dag så holder denne elva tørke ut vannstanden på denne elven er mye mye lavere en for en del år tilbake. Israels fol vender stadig hjemover til sitt hjemland, slim det står skrevet.  man må ta disse tegn på alvor.

Med disse budskapene som ligger svært nær, så er dette til vitne om at Guds ord er sanne, og et varsel og et tegn på Jesu komme er svært nær, tiden er inne til å se og ta de valg man har i sitt hjerte på hvilken side man vil stå på. Vil man til stadig ignonere det som er skrevet i sannhet, eller vil man lete og søke det som er der oppe? Vi snakker om endetidens budskaper. skal man fortsette å sove, eller skal man ta de ord som er nedskrevet for noen tusen år siden på alvor.?  Usa er i kjempe trøbbel, når det gjelder økonomien, det er bare et tids spørsmål når det smeller i Usa Økonomi, og når det kollapser i Usa. så vil det få store ringvirkninger i verden.er man da klare til å ta i mot slike utfordringer i sitt eget liv? Freden ligger ikke i verden men i Gud.Det å synligjøre Guds skrevne ord er viktig for den enkeltes hjerte, slik at man selv kan se og vurdere hva man ønsker å tro på. Guds ord eller verdens visdom.?

mvh

Rune

Gå til innlegget

Profetisk Budskap

Publisert nesten 6 år siden

Hei 

Tiden flyr avgårde, i denne tidsonen som vi alle mennesker lever i. En spendende tid, men samtidligt så er det en tid med frykt og lovløshet blant oss også. Vi lever ganske godt og trygt her i lille Norge, men ting skjer fort, og ting kan snues på hodet på kort tid, det har man sett eksempler på før. Vi nermer oss president valget i Usa som mange av oss er opptatt av, og vi  har alle våre meninger om dette, men når man ser utviklingen i Usa så er det mange ting som tyder på at det kommer til å skje store forandringer i Usa, gjerne i forbindelse med valget i Usa. Hvilket tre alternativer kan skje i Usa.

1 Hillary vinner

2 trump vinner

3 marshal lov trer i kraft begrunn av untakstilstand.

Hva skjer hvis trump vinner?

Hva skjer hvis Hillary Vinner?

Hvordan kan det bli untakstilstand ?

1 Krig

2 økonomien kollapser

3 Store Natur katastrofer.

 

David Wikerson kom med et Budskap som han sendte ut til svært mange menigheter verden rundt i 2009 fordi han fikk dette budskapet så brenndende over seg, og ville advare oss i mot det som kunne komme til å skje, og jeg syntes at dette budskapet passer inn i det kommende president valget som skjer no i Usa.

Dette er det profetiske budskapet fra David i 2009

Saturday, 7 mars 2009
En hastemelding
Jeg er tvunget av Den Hellige Ånd til å sende ut en hastemelding til alle på vår mailingliste, og til venner og biskoper har vi møtt over hele verden.

En banebrytende katastrofen er ferd med å skje. Det kommer til å være så skremmende, er vi alle kommer til å skjelve – selv mest gudfryktige blant oss.

For ti år jeg har advart om lag tusen branner som kommer til New York City. Det vil sluke hele megaplex, inkludert områder av New Jersey og Connecticut. Større byer over hele Amerika vil oppleve opptøyer og Lynrask branner-slike som vi så i Watts, Los Angeles, år siden.

Det vil bli opptøyer og branner i byer over hele verden. Det vil være plyndring-inkludert Times Square, New York City. Det vi opplever nå er ikke en resesjon, ikke engang en depresjon. Vi er under Guds vrede. I Salme 11 står det skrevet:

“Hvis grunnlaget er ødelagt, hva kan da den rettferdige gjøre?” (V. 3).

Gud dømmer raste synder Amerika og nasjonene. Han ødelegger de sekulære stiftelser.

Profeten Jeremia tryglet ugudelige Israel, “Gud utformer en ulykke mot deg og utarbeide en plan mot deg. Oh, snu hver av dere fra deres onde vei, og reformere deres veier og gjerninger. Men de vil si, det er håpløst! For vi kommer til å følge våre egne planer, og hver av oss vil handle i henhold til sitt onde, hårde hjerte “(Jer 18: 11-12).

I Salme 11: 6, David advarer: “Ved den onde han blir regn snarer (glødende kull) … brann … brennende vind … vil være den del av sin cup.” Hvorfor? David svarte: «Fordi Herren er rettferdig” (v. 7). Dette er en rettferdig dom, akkurat som i dommene fra Sodoma og i Noahs generasjon.

HVA SKAL da den rettferdige gjøre? HVA OM GUDS FOLK?

Først, jeg gir deg en praktisk ord fikk jeg for min egen retning. Hvis mulig gå i butikken ha mat og drikke tretti dagers forbruk av ikke-bedervelige mat, toalettsaker og andre nødvendigheter. I de store byene, blir dagligvarebutikker tømmt i  løpet av en time, og dette er et tegn på en forestående katastrofe.

Som for vår åndelige reaksjon, har vi, men to alternativer. Dette er skissert i Salme 11. Vi “flykte som en fugl til et fjell.” Eller som David sier: “Han festet blikket på Herren på sin trone i himmelen øynene skuer, hans øyelokkene testing menneskenes barn” (v. 4). “I Herren tar jeg tilflukt» (v. 1).

Jeg vil si til min sjel: Ingen grunn til å kjøre … ingen grunn til å gjemme seg. Dette er Guds rettferdige arbeid. Jeg vil se vår Herre på sin trone, med blikket av øm, kjærlig godhet våker over hvert skritt jeg tar-stoler på at han vil levere sitt folk selv gjennom flom, branner, ulykker, tester, studier av alle slag.

Merk: Jeg vet ikke når dette skal skje, men jeg vet det er ikke langt unna. Jeg har lettet min sjel til deg. Gjøre med meldingen som du velger.

Gud velsigne og bevare deg,

I Kristus,

David Wilkerson

Når man leser dette budskapet, så Er mine tanker dette,jeg tror at det vil skje en Økonomisk kollaps i Usa, som gjør at alle banker stenger ned sine bedrifter, slik at folket ikke kan ta ut penger eller bruke penger med sine kort de vil gjerne først skylde på at det er en virus i bank systemet og kan kjøpe seg tid, gjerne fordi det tar 72 timer å få til untakstilstand i Usa, penger vil ikke være tilgjengeligt, untatt kontanter. DA vil det bryte ut kaos i de fleste byer i Usa. Dette vil gjerne få bivirkninger i resten av verden også, da vil det bli untaks tilstand I Usa, og da vil obama kreve marshall lov til å styre landet. Høres dette fjernt ut ? Eller er det noe som kan skje i  de nermeste mnd.

 Dette er Et Profetisk Budskap som er verd å høre på, slik at man kan ta sine forholdregler. Som David Wilkerson sier, gjør med dette budskapet som du selv velger. 

Herren står alltid klar for oss mennesker med sin store nåde. Vi må ikke være for stolte eller for stae til å se Guds kjærlighet for oss mennesker la ikke tiden fly fra oss, la oss heller lytte til vindens sus om det budskap om evangeliet som Jesus kom  med. Det er bare en vei til vår Gud og det er igjennom Jesus Kristus.

mvh

Rune

Gå til innlegget

Å følge Jesus

Publisert over 6 år siden

Å følge JesusPublisert 10 minutter siden - 20 visningerInnlegg

Hei

Dette er en gripende historie om denne sangen

kilde http://www.apg29.nu/index.php?artid=13012

Den opprivende historie om sangen "Jeg har bestemt meg for å følge Jesus", og handler om en familie som ble drept for sin tro på Jesus.

En mann og hans familie var kommet til tro på Jesus Kristus i en landsby i India.

Hele landsbyen ble opphisset og brakte familien til torget og sa:

- Hvis du ikke gi avkall på din tro på Jesus, vil vi drepe deg.

Jeg har bestemt meg for å følge Jesus

Da mannen begynte å synge en sang som han skrev da han kom til tro på Jesus:

Jeg har bestemt meg for å følge Jesus, har jeg besluttet å følge Jesus, har jeg besluttet å følge Jesus og aldri gå tilbake.

Deretter drepte barna i familien.

Hvis andre nøler, men jeg følger

Og mannen fortsatte å synge:

Hvis andre nøler, men jeg vil følge hvis andre nøler, men jeg vil følge hvis andre nøler, men jeg ønsker å følge, og aldri gå tilbake.

Deretter drepte mannens kone.

Jeg følger korset, og forlater verden

De fortalte mannen at hvis han fornektet sin tro, ville han bor, men han fortsatte å synge den tredje og siste verset:

Jeg følger korset, og forlater verden jeg følger korset, og forlater verden jeg følger korset, og forlater verden og aldri gå tilbake.

Deretter drepte mannen.

Mange kom til tro på Jesus i hele regionen

Men noe skjedde i byledaren. Han kunne ikke glemme dette. Han forsto at familiens tro var ekte da han samlet bygda igjen på plassen hvor familien ble drept.

Der, på torget tok byledaren imot Jesus og ble frelst.

Dette resulterte i mange i hele regionen kom til tro på Jesus og akseptert han somfrelser i sitt liv

mvh

Rune

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere