Rune Tveit

Alder: 66
  RSS

Om Rune

Jeg er opptatt av verdispørsmål, og hva som gjør meg til den jeg er. Som kristen undrer jeg meg på om vi virkelig har forstått hvem Jesus er og hva det han gjorde betyr i vår virkelighet. Livet har lært meg at min forståelse av Gud ikke rommer all hans nåde og raushet.

Følgere

Hun kastet ut raner i Jesus navn

Publisert over 11 år siden

Maryann Chadwik kaster ut en raner av butikken ved hjelp av Jesus.

http://www.vgtv.no/?id=27983&category=1

Gå til innlegget

Paradoksenes Gud

Publisert over 11 år siden

Det meste av det som skjedde rundt personen Jesus er svakt fundamentert rent historisk.

Jeg tror,  at dette er Guds måte å gjøre det på. Det er jo et paradoks at når Gud selv stiger ned til jorden og blir mennesket, så velger han å gjøre det blant dem som ikke ble regnet som troverdige. Jesus åpenbarte seg ikke for de "vise og forstandige". Paulus som jo av en lærd mann, ironiserte jo over dette faktum flere ganger.

Paradokset blir jo fullendt ved barnet som ble født i Betlehem blir korsfestet etter en rettergang som juridisk sett er en parodi på en rettsak. For samtidens historieskriver måtte jo denne hendelsen fortone seg som fullstendig uinteressant. En fattig mann, trolig opplært til å være tømmermann, reiser rundt og forteller om seg selv at han er Guds sønn! Det komplette idioti for de lærde. Når denne gale mannen tilslutt blir korsfestet fordi han fastholder denne påstanden, ja så er det ikke verd en papyrusrull. Logisk nok for lærde.

Så sørger Gud for at noen ulærde disipler bringer fortellingen videre, og mange velger av en eller annen grunn å tro på dette. Historien har levd gjennom 2000 år, mange mennesker har opplevd at denne mannens død, og troen på at det er sant, har gitt dem nytt perspektiv på livet og døden. Noen har endog gått i døden for denne troen.

For vitenskapen og historikere umulig å feste lit til fordi det ikke kan dokumenteres,

For den troende en indre hemmelighet, som gir kraft til liv og død

For Gud en fullføring av hans prosjekt men mennesket.

Gå til innlegget

Gud er raus - folk er rare

Publisert over 11 år siden

Det drøftes former og stiler, tungetale og undere på verdidebatt, og mange innlegg er preget av lite raushet og fordomsfulle meninger om Andre. Nå handler det mye om tungetale o.l. For meg ser det ut som en del av dem som tilhører de mer kirkelige tradisjoner er de som har mest reservasjoner mot andre måter å møte Gud på enn gjennom sakramentene. Jeg bruker ikke sakramentene, men har ingen problemer med at mange i kirken blir velsignet og møter Gud slik.

Dette handler for meg om forskjellighet. Vi forstår ikke alltid den Andre` s utrykksform. Men spiller det noe rolle da? Er det er problem for meg at menneske i et møte faller og lager rare lyder? Dersom dette mennesket opplever at Gud er nær i en slik hendelse, er ikke det dette menneskes egen opplevelse? Blir Gud mindre fordi om jeg ikke opplever det på samme måte?

Kan ikke Gud og menneske møte hverandre på sin måte uten at jeg skal behøve å mene noe om det?

Maktkirken har  lang tradisjon i å forfølge mennesker som var annerledes, noe brant ide på bål, andre druknet de, bare fordi de søkte Gud utenfor kirkens murer.

Nei, Maktkirken og dens ledere har intet å rose seg av på dette området, og de som tilhører den bør bøye hodet i ydmykhet over Guds store raushet.

Tilsvarende skal selvsagt også karismatikere være ydmyke for at ikke alle er konforme med deres form, og innrømme at Gud er like raus når mennesker søker ham gjennom de former og skikker som kirken bruker.

Gå til innlegget

Troen er under press hele livet .

Publisert over 11 år siden

JAK 1,3 For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet.

Hvis du er i en brennende prøve i dag; vær oppmerksom. Det er din tro som prøves. Troen er nøkkelen i en kristens liv. De første kristne ble kalt de troende på grunn av deres store tro.

To ting du trenger å vite om tro, dersom du ønsker å bruke den effektivt.

1) Tro kan ikke endre hensikten med ditt liv, den er Guds verktøy for å fullføre denne hensikten.

Hvis Gud plan fordrer at du må gå gjennom vanskelige og tunge tider for å fullføre hans vilje

(den gjør vanligvis det) vil troen gjøre deg i stand til å holde ut. Den er en beskytter som verner om Guds hensikt med ditt liv.

2) Det er vidunderlig når Gud tar hånd om deg, men ta ikke midlertidig suksess eller seire til som et bevis på din store tro.

Heb 11 forteller oss om to grupper av mennesker: Noen demonstrerte en tro som gjorde at bare skyggen deres var nok til å helbrede syke

Andre sin tro gjorde dem i stand til å holde ut å bli steinet til døde. Alt på grunn av Kristus.

Legg merke til, begge oppnådde å få et godt vitnesbyrd om deres tro. (11,39)

Sadrak, Mesak og Abednego erfaringer i ildovnen kan lære oss tre ting:

1) Ilden ødelegger oss ikke, men foredler og gjør oss i stand til å motta større velsignelser.

2) Prøvelser som ville fått andre til å falle og gi opp ga dem triumfens store glede.

3) Når du kommer ut av prøven er du i stand til fortelle på en måte som overbeviser både venn og finde.

Gå til innlegget

Dialog og karakter

Publisert over 11 år siden

Dygd kommer av det greske ordet arete - den som duger har arete. Det er snakk om å ha en karakter med varig beskaffenhet. På engelsk  ”formed states of character”. Vi kan gjerne si at det handler om holdninger.

Dialogen er det verktøy som kan forandre verden ifølge Paoulo Freire. Han mener at dialogen må ha kjærligheten i seg. Han sier at dialogen er en skapende handling, og det dreier seg om å forandre verden.  kjærlighet til verden og menneskene er en forutsetning for dialogen. Kjærlighet er handlinger preget av mot, og derfor er kjærlighet engasjement for andre mennesker. Dialogen krever en intens tro på at mennesket er i stand til å skape noe nytt.

 ( Hutchinson Oltedal 2003)

Som sosialarbeider tror jeg på det å ha arete. En fast og stabil karakter som viser at du er til å stole på. Hvis vi tar med de kristne dydene Tro, Håp og Kjærlighet får vi syv kardinaldyder. Det er vel kanskje for mye forlangt at en sosialarbeider skal være så karakterfast. Men vi må kanskje håpe på at han øver på det?  For klienten må vel kunne forvente noen gode holdninger som strekker seg utover det vanlige. Det bør vel ligge under som en drivkraft for å kunne arbeide med sosiale problemer.

For det handler også om å ha tro. Kunne gi klienten håp. Tar vi håpet bort blir det lite igjen. Håp er ikke urealistiske forventninger. Håp er å gi noen noe å leve for. Styrke dem. Empowerment vil vi kalle det på fagspråket. Det handler om kardinaldyden klokskap. Hvis jeg kan skape noe nytt i eget liv, kan jeg da tro at rusmisbrukeren som sitter foran meg også kan det. Hvordan kan jeg bidra til at en mor som ruser skal kunne skape seg et nytt liv? For meg blir det viktig å si til mor at selv om fylkesnemda tar fra deg omsorgen kan du reise deg. Du kan bestemme deg for at du vil slåss, for deg selv og din selvrespekt, for barnet ditt, for familien din, men du må innse at det er en hard kamp. Mot kreftene i ditt eget liv som vil ødelegge deg.

Klokskap handler altså om å ha arete. Det å duge som sosialarbeider kan også dreie seg om kjærlighet. Ikke en kjærlighet som gjør det blind for realitetene. Kjærlighet er et sterkt ord. Lars Evjen Olsen har sagt det slik ”dersom som sosialarbeideren ikkeviser sosialfaglig kjærlighet, dvs respekt, varme, anerkjennelse i sammenheng med de kunnskaper du bruker i endringsprosessen – vil du uten tvil, og uten å være bevisst på det, vise det motsatte: kulde, mangel på finfølelse, undervurdering av den du samtaler med eller mangel på konsentrasjon.  Dette er likhetstegn med sosialfaglig vold. Sosialfaglig kjærlighet og sosialfaglig vold er motpoler på en akse. Dess mer du bruker den ene, dess mindre bruker du den andre”. (Kokkin 2005)

Det dreier seg om en klok kjærlighet. Jeg vil kalle det å være profesjonell.

For meg er det å være profesjonell å være dyktig. Å ha arete - karakter nok til å stå opp for sannheten.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere