Randi Nilsen

Alder: 54
  RSS

Om Randi

kristen. Ganske liberal

Følgere

Publisert nesten 3 år siden

Veldig godt skrevet. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
3. Skulle man skrive ned alt som Herren gjorde, ville bibelen blitt mye tjukkere og mye ville ha blitt uvesentlig.

Joh 21,25 Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.


Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Vårt Land – gå til den siterte teksten.
Hovedargumentet er sympatisk: «I dag kan vi selvfølgelig ikke arbeide ut fra den forutsetning at jøder ikke forstår sine egne hellige skrifter», skriver han på debattplass i Vårt Land. Han mener at den tradisjonelle kristne måten å lese Det gamle testamentet på, der man tolker teksten i lys av åpenbaringen om Kristus, er et uttrykk for «bibelimperialisme».

Forstår jødene GT riktig da de ikke finner Jesus i skriftene? Hva med hva Jesus sier her om GT.

Luk. 24:     25
Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt!26
Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?»27 Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

32 De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?»

Det er vel først og fremst kristne som forstår GT riktig da vi ser Jesus i GT?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tror vi mennesker som trenger det må gjennom en renselse så vi blir lik Jesus når vi kommer til himmelen. For uten helliggjørelse skal ingen se Gud står det i bibelen. Og å se Gud gjør vel de færreste her på jorden så å få se Gud når vi kommer til himmelen trenger vi å bli rene, for ikke noe urent kan overleve i Guds nærhet.

Men jeg tror ikke det er en vond opplevelse å bli helliggjort. 

Men jeg skjønner ikke hva du vil med de katolske skriv. Er det for å diskutere skjærsilden? For du sier ingenting hva du selv mener.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.
Jeg må ha uttrykt meg utydelig, for jeg kjenner mange som sier at de ikke tror på Gud. Innerst inne kan det likevel være annerledes - hos noen. Og Gud elsker alle uansett.

Den katolske pater Olav  Müller som jeg er så glad i skriver mye om Guds godhet og at Gud vil at alle skal bli frelst. Kom over dette skrivet når jeg lette etter noe annet. Fikk lyst til å dele det med meg.

Kristne mellom toleranse og intoleranse

Når en hører disse ordene, kan en undre seg over om ikke mange kristne er mindre tolerante enn det Mesteren selv var og er. Hvor ofte har jeg ikke i samtaler med kristne fra andre kirkesamfunn hørt dem si at tilhengere av de store religioner utenfor kristendommen alle går fortapt eller blir etter døden tilintetgjort. De begrunner sitt rigorøse syn med at disse menneskene ikke tror på Jesus Kristus.

Men da må vi ha lov til å spørre: hvilken muslim, jøde, hinduist eller buddhist er mot Jesus? Meg bekjent har de ikke noe mot ham, tvert om! I alle disse religioner, ja, endog i den moderne jødedom, finner vi en dyp respekt for personen Jesus - selv om de ikke tror på ham som Guds Sønn, som vi gjør. De er altså ikke mot ham, og er derfor - holder vi oss til Jesu ord - for ham og da vil heller ikke Jesus nekte dem den evige frelse.

Nå har vi Jesu-ord som ved første blikk later til å motsi denne usedvanlige toleranse. Han sier jo: «Jeg er veien sannheten og livet . Ingen kommer til Faderen uten ved meg». Den oppstandene Kristus lever sitt hemmelighetsfulle (mystiske) liv videre i sin Kirke på jord. Vi kan altså videre konkludere med at ingen kommer til Faderen uten ved å tilhøre Jesus og hans Kirke. Troen på dette fikk teologene allerede tidlig i Kirkens historie til å forme setningen: «Utenfor Kirken ingen frelse». Denne setningen er blitt grundig misforstått av ikke katolikker. De har på ramme alvor trodd det var katolikkers oppfatning at protestanter går fortapt, fordi de ikke formelt befinner seg innenfor den katolske Kirkes synlige grenser. En slik oppfatning av frelsen er direkte frastøtende og strider mot all sunn fornuft. Det vi mener er at protestanter - men også alle som tilhører de store eller primitive religioner, ja, alle som søker sannheten med et oppriktig hjerte og lever etter samvittighetens lov, som står skrevet i deres hjerter (Jfr Rom 2,14-15) - tilhører Jesus og dermed også hans Kirke .Dette faller i tråd med Paulus' ord der han skriver at Gud «vil at allemennesker skal bli frelst og nå frem til å erkjenne sannheten» (1 Tim 2,4).

Det kan synes som Jesus går enda et skritt videre: Han sier: «Enhver synd, enhver gudsbespottelse skal bli menneskene tilgitt, unntagen spott mot Ånden; for det vil ingen tilgivelse finnes. Den som taler menneskesønnen imot, han skal bli tilgitt, men taler noen den hellige Ånd imot, vil det ikke bli ham tilgitt - hverken i denne verden eller den kommende».

Disse ord gir håp til vårt avkristnede og sekulariserte Europa. For her er det mange som skriver og taler Jesus imot: Noen holder ham for å være en religiøs fantast. Andre finner hans lære om frelsen primitiv. De fleste mener hans etikk er for streng. Slike personer skal bli tilgitt - sier Jesus, -underforstått hvis de står ham imot med indre overbevisning og «god»samvittighet. Gjør de det, vil han ikke nekte dem frelse. Det er de som taler den hellige Ånd imot som ikke vil få tilgivelse. Synd mot den hellige Ånd er å være overbevist om at alt Jesus sa og gjorde var sant og riktig - og så allikevel stå ham imot til siste stund. Skulle Jesus føre slike personer inni sitt himmelske rike, måtte det skje med tvang - mot deres vilje. For de ønsker jo ikke å ha noe samkvem med ham. Jesus respekterer dette valget. Han frelser ingen mot deres vilje. Synd mot den hellige Ånd kan ikke bli tilgitt, fordi synderen ikke vil bli tilgitt.

I den dogmatiske konstitusjon om Kirken, som ble utgitt av det annet Vatikankonsil i sekstiårene, omtales i kp. 16 Guds universelle frelsesvilje.I slutten av dette kapitel nevnes søkende mennesker som ikke har funnet fremtil troen hverken på Kristus eller en personlig Gud. Konsileter optimistisk også på deres vegne: «Det guddommelige forsyn vil ikke nekte den guddommelige hjelp til frelse til dem som ikke har hatt muligheter for å nå frem til en bevisst gudserkjennelse, men, som forvisst ikke uten Guds nåde, strever for å leve rett. Alt det gode og sanne som finnes hos disse, blir av Kirken betraktet som tilløp til evangeliet, og en gave fra ham, som opplyser hvert menneske for at det til slutt skal eie livet».

http://www.katolsk.no/tro/tema/kirken/artikler/tolerans

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere