Pål Georg Nyhagen

Alder: 64
  RSS

Om Pål Georg

Katolikk med ubrytelige og høyst levende jødiske røtter. Teologi. Jødisk tro og etikk. Religionsfilosofi. Pedagogikk. Moses kom med læren og ordene. Kristus som er Ordet realiserte dem; Han kom med nåden og bekreftet kjærligheten i læren: Kristus illustrerte i praksis en relasjonell og ivaretakende livstolkning. Teologien og religionsfilosofien er periodevis i fokus i min hverdag; men viktigere enn å diskutere oppstandelsen, forsoningen og nåden er MØTET med Ham som nettopp ER oppstandelsen, forsoningen og nåden. Og dermed erkjenne at møtet gir et vekkende tilbakestøt: Reise seg opp, "ta sin seng" å gå ut i den utfordrende og harde virkeligheten igjen. Min erklæring om kjærlighet til Gud vises og illustreres gjennom kjærlighet til medmennesket. Guds respons på menneskets bekjennelse er som nevnt et tilbakestøt: "Vær en hyrde for mine får". Nærhet, medmenneskeorientert livsholdning, det å akte livet som gave og forpliktelse er alt. Meningen med livet? Lev det!

Som betyr det å våge å tre inn i og oppholde seg i livet dag for dag. Hvor møtet med Gud samtidig er og vil være et møte med min neste og meg selv. Alt i livet, i hverdagen, peker i hjertet kontinuerlig inn mot og skal speiles i: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. Og din neste som deg selv". Min neste er akkurat som meg selv; en Guds skapning og dermed elsket av samme Gud. Dvs: Viktigere enn spekulasjoner om livet etter døden, og viktigere enn fascinerende teorier om verden og kosmos, selvhevdende diskutering og markeringer, samt det å studere teksten, er utøvelsen av ordets og livets kjerneinnhold i hverdagen.

Det fnnes ikke mer kjærlighet, sannhet og solidaritet enn det som realiseres i praksis: Virkeligheten er den øverste dommer.

"To conquer fear is the beginning of wisdom. A pilgrim is a wanderer with a purpose." - Visdom er krystallisert smerte.

Følgere

Taushetens sammensvergelse

Publisert rundt 9 år siden

Først kort til Lars Randby: Min vending "taushetens sammensvergelse" er en situasjonbetinget generalisering, et vanlig grep for å stimulere til debatt. Trodde for øvrig leserne her ville forstå såpass.

Videre til dine avsluttende bemerkninger: Du behøver ikke drøfte temaet verken her eller i litteraturhuset, dette står du fritt til. Men du har jo allerede illustrert i hvert fall noe gjennom følgende megetsigende setning:

 "Så langt i livet har jeg funnet ut at hat som oftest slår tilbake på den som hater og neppe er noen farbar vei å gå. Men her kan jeg bare snakke for meg selv."

 Ja, her snakker du nok bare for deg selv. Sporene fra historien, og nåtiden for øvrig, burde vekke i hvert fall de fleste: Man kan gå fra Tysklands 30-tall og til dagens situasjon for jødene, så ser vi at din holdning er hinsides: Det individuelle hatet kan sakte men sikkert etablere seg kollektivt, under dekning av politiske- og andre kvasi-legitimerende forkledninger, etter at journalister og andre har sett bort. Dette syke antisemittiske elementet i samfunnet kan legitimeres og forklé seg og etter hvert ende i voldsomme tragedier. Og da er det for sent å ta grep fordi det ikke lenger finnes noen grep å ta:

 Sitat fra pastor Martin Niemøller, tysk antinazistisk teolog og luthersk prest: «Da nazistene tok kommunistene sa jeg ingenting, for jeg var ikke kommunist. Da de tok jødene sa jeg heller ingenting, for jeg var ikke jøde. Så tok de fagforeningslederne, og jeg sa fortsatt ingenting, for jeg var ikke med i noen fagforening. Til slutt tok de meg, og på det tidspunkt var det ingen som våget å si noe mer!».

Du kan jo møte opp i Literaturhuset og ta opp dine innvendinger til teksten.

http://www.aftenposten.no/meninger/Det-nye-jodehatet-6818407.html#.T6D24793b9c

Og med dette anser jeg temaet som tilstrekkelig belyst i forhold til Lars Randbys innvendinger. Videre fra intervju med Jahn Otto Johansen:  

 "Antisemittismen er i dag på fremmarsj mer enn noen gang etter 2. verdenskrig, både i Europa og i Midtøsten. Det er meget alvorlig, og det trengs en mobilisering både mot antisemittismen og alle former for rasisme.

Da Johansen begynte å lage radioprogram og skrive om antisemittismen og jødisk kultur på slutten av 50-tallet, ville han aldri trodd at noe slikt kunne skje så nær etter Holocaust.

– Etter alt vi visste den gang, trodde vi ikke at vi ville oppleve en så sterk antisemittisme som i dag. Og det i alle europeiske land, sier Jahn Otto Johansen.

– Trenger mobilisering

Han er ikke i tvil om at vi mer enn noen gang trenger en mobilisering mot antisemittismen. For ham er det like viktig med en mobilisering mot alle typer rasisme som han ser er på fremvekst.

– Det er snakk om flere folkemord; det ene er Holocaust. Ikke noe folkemord er likt, men alle har noe felles. For dersom en gruppe tas ustraffet, står neste gruppe for tur, sier Johansen.

– En besettelse

Jahn Otto Johansen siterer også den franske filosof Jean-Paul Sartre som kaller det en besettelse og hevder at det skjer noe i hjernen hos antisemittister som gjør at de tenker irrasjonelt. Johansen bruker i en av sine bøker uttrykket «å ha lus på hjernen».

– For et par år siden kom en kjent pressemann ut med en bok i Norge om konspirasjonsteorier og hevdet at jødene sto bak da Twin Towers kollapset 9. september, fordi det var ingen jøder på jobb der den dagen. At voksne menn i Norge kan tro på slikt sprøyt er ufattelig, sier Jahn Otto Johansen. Han nevner også makkverket «Sions vises protokoller» som trykkes på ny i Øst-Europa, Russland og Midtøsten og spres.

– Da jeg var i Kiev og Moskva nå, opplevde jeg også at Adolf Hitlers «Mein Kampf» ble oversatt og solgt på gata. Nå skjer det mye i verden, så det trengs en mobilisering. Det er lov å kritisere Israels politikk, for Israel gjør det selv. Men det er noe galt når Israel settes i en særstilling blant alle verdens nasjoner og fremstilles som et utskudd som ikke har lov til å leve. Det er det vi må bekjempe, understreker Jahn Otto Johansen." Sitat slutt.

Og et annet aktuelt sitat fra Svenska Dagbladet:

"Ta hoten mot judar på allvar. Måste även judar i Sverige sätta livet till innan staten börjar garantera vår säkerhet? Frågan är drastisk, men relevant. Våldet mot judar har eskalerat. Nu måste regeringen ta sitt ansvar och skapa en långsiktig lösning, skriver Lena Posner-Körösi, ordförande i Judiska centralrådet."


Gå til kommentaren

Sverre Avnskog igjen...

Publisert over 9 år siden

Du skriver: "Men når det gjelder religiøs forståelse, så skal alt stå stille. Alt nytt blir avvist som "tidsånd" eller som vranglære og villedning, eller freidige omformuleringer uten grunnlag i eldre tiders tradisjoner."


Dette stemmer ikke. Her benytter du deg polemisk av "det nye" og nærværende som argument for å ramme min tekst. Jeg og den teologi jeg fremmer skal altså tilhøre det gamle og egentlig forlatte? At alt nytt blir avvist er tøv; se på kirkehistorien. Noe står dog fast uansett hvor mye mennesket endrer seg. Trosbekjennelsen som hviler på bibelens tekster, og Jesu evangelium, er i høyeste grad evig aktuelt.

"Menneskehetens økede erkjennelsesevne og dypere innsikt i åndelige sammenhenger" kan faktisk vise seg å bekrefte og fordype trosbekjennelsen. Du kaster muligens barnet ut med badevannet her og der.

Jesus sier vi skal elske, tilgi, elske våre fiender etc. Men av den grunn er vi ikke Gud og kan oppheve Hans vilje og evangelium som er presentert i NT. Guds oppfordring om nestekjærlighet og fiendekjærlighet er ikke et signal om at Han opphever den nye pakten og erstatter den med enda en, en tredje universalistisk for så å trekke seg.

Og "religiøs forståelse"? Hva er det? Tja...

Videre er flere av dine paralleller ugyldige og manipulerende. Om du tilhører TF er jeg takknemlig for klargjøring av der mine tekster feiler. For dét gjør de ganske sikkert når man leser NT mer enn selektivt; og trosbekjennelse og sannhet er redusert til subjektive variabler som forklér seg i riktig og tidsmessig liberalteologisk kostyme.

Gå til kommentaren

VGs siste opplagstall i februar var på 211.588 daglig solgte eksemplarer - langt over 8 ganger større enn Vårt Land. Dagbladets tall var 98.989 eksemplarer, over 4 ganger større enn V.L. Og Vårt Land? Vår avis´ tall var 24.448 eksemplarer.

Ja, det er nok grenser for hvor mange ganger man vil betale 13 kroner for å vite at det blir varmere i mai, og at flåtten trives i sol og varme. Men de grensene ligger hinsides de grensene folk har satt for kjøp av Vårt Land ser det ut til?

Et tips: Se til den danske Kristeligt Dagblad.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/

En ypperlig kristenavis. Som våger å unngå det lettbente og underholdende ufarlige. Som våger å ha en profil som ikke nødvendigvis år ut og år inn skal speile det sosialt- og politisk korrekte. Mulig dere kan få noen tips der?

Gå til kommentaren

Svein Berntsen misforstår.

Publisert over 9 år siden

Takk for kommentar. Men jeg forstår ikke begrepet "blasfemi" slik du definerer det snevert juridisk (!) i den sammenhengen jeg faktisk og vitterlig bruker begrepet her; dette burde vel fremgå av teksten som sådan?

Min tekst handler om mennesket og Gud, sett i relasjon til det nåværende og det hinsidige, hvor det nåtidige er og blir hovedsaken. Blasfemi finnes omtalt allerede i Mosebøkene f.eks. «Du skal ikke spotte Gud». I jødedommen har man f.eks. holdt fast ved en slik definisjon av begrepet. Hvordan jeg forstår dette begrepet her i min tekst burde nå være klargjort.

Kristus er nåde, Kristus er kjærlighet; kjærligheten fordrer. Kristus kritiserte ikke fariseernes og de skriftlærdes tro, loven eller de hellige tekster; men den snevre og eksklusive måten de utla- og praktiserte det på: De Han kritiserte ble f.eks. omtalt som "blinde".

Kristus ble inkarnert som menneske for å vise oss veien inn i livet, det menneskelige - for at vi skal kunne bøye oss dypt nok inn i det menneskelige og nået for der å finne oss selv - å finne Gud: Det innebærer å finne mennesket jeg allerede er og som Gud kjenner bedre enn jeg gjør selv. Kristus Guds sønns liv, korsfestelse og forsoning for våre synder er kjernen: Det er livet her og nå vi skal gå inn i og der hver morgen starte på nytt for å leve under frihet, valg og ansvar. Kristus er Han som hjelper oss å finne denne veien: Nettopp fordi Han er veien. Han har ikke sannheten, men er den. Kristus er livet.

Det er Herren selv, "Jeg Er",som inkarneres som menneske i Kristus.

Gå til kommentaren

Leif Gunnar Opheim

Publisert over 9 år siden

Du skriver: "Synes ikke man skal gå på person her, det er Kirkens utdanningsskoler som har falt og lærer bort frafal, så bruker man de man har lært opp til ikke å tro."

Kommentar: Jeg må vel rette kritikken mot nettopp den bestemte personen som frembærer det jeg anser som kritikkverdig? Vedkommende fratas ikke sitt ansvar om vedkommende har valgt å ta sin utdannelse og trosopplæring i en bestemt institusjon. Man står selv ansvarlig. Man valgte vel lærested selv - og valgte det på nytt hver eneste dag studiet igjennom? Konsekvensene av din slutning her er etisk sett bedrøvelige, for å si det mildt.

Et apropos: Går vi til skriften selv og ser på holdningene mot skriftlærde og vranglærere, så ser vi at det settes klare grensesettinger. Kristus selv anså skriftlærde og de som sitter på lærerstolen som spesielt ansvarlige. Jfr. de mangfoldoge klare og sterke ve-ropene og anklagene over de skriftlærde. Kristus var ikke akkurat diplomatisk her? Muligens fordi slik synd er så rik på negative konsekvenser både for den skriftlærde selv og den som overtar en slik lære? Han kritiserte nettopp der kritikken hørte hjemme, til den som bar de holdninger og meninger Han anså som uriktige. Kan ikke se at disiplene kom med kritikk av Jesus og deretter skyldte på lærerstedene, for slik å underminere kritikken av den stakkars skriftlærde eller fariseer. Kritikk som faktisk var berettiget ble altså sagt tydelig og klart. Konsekvensene av å gå på gummisåler og "være snille" (!) ville nemlig være åndelig selvmord. Dumsnillhet er ikke snillhet. Gjenom historien har også en rekke teologer vært tydelige nok. Ikke minst Luther; han var ikke kjent for å opptre verken diplomatisk eller mildt mot vranglærere.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere