Nils-Petter Enstad

Alder: 67
  RSS

Om Nils-Petter

Forfatter og frilansskribent - blogg: www.enstadmedia.blogspot.com
Tidligere offiser i Frelsesarmeen.
Utgivelser (utvalg):
Et parti for verdier og resultater. Østfold KrF gjennom 70 år (2015)
Gospelsangeren Elvis Presley (2015)
En liten slumsøster lå og skulle dø. Om Frelsesarmeen i nordisk skjønnlitteratur (2014) -
Døden i baksetet - bakgrunnshistorier om gospelsanger og -sangere (2013) -
Sommeren som endret Norge. Om dannelsen av John Lyngs regjering (2013) -
Vårherres sporhunder - om Frelsesarmeens ettersøkelsesarbeid (2012),
- I milla seg og himlen - en vandring i Alf Prøysens religiøse landskap (2010) -
Sverd eller kors? Kristningen av Norge som politisk prosess (2008).

Følgere

Stiklestadmyten

Publisert nesten 2 år siden

«Så skal borgerskapet til å feire Olav Digre igjen!» Denne litt gretne kommentaren skal historieprofessor Edvard Bull ha kommet med da man forberedte det store Stiklestad-jubileet i 1930. Datoen for slaget har vært oppgitt til 29. juli 1030, og slaget oppfattes av mange som en av de aller viktigste begivenheter i Norges-historien.

Datoen for slaget på Stiklestad har vært oppgitt til 29. juli 1030, og slaget oppfattes av mange som en av de aller viktigste begivenheter i Norges-historien. Stiklestad er blitt det faste punkt som hele historien dreier seg rundt. Slaget har fått status som noe nær Norges fødselsøyeblikk, det være seg religiøst, kulturelt og politisk.

Politisk maktkamp

Bakgrunnen for slaget på Stiklestad var en rent politisk maktkamp.
Kong Olav hadde i 1028 måttet flykte fra landet etter et opprør. Han hadde i lang tid møtt sterk opposisjon mot sitt harde styre. Slaget der den gamle høvdingen Erling Skjalgsson ble hugget ned mens han var i ferd med å overgi seg til kongen, hadde satt enda mer fart i dette, og kongen måtte flykte til sin svoger i Sverige.
Men etter to år vendte han tilbake, med ett mål for øye: Å gjenerobre makten i Norge.

Kongens viktigste politiske kampsak, kristningen av Norge, var på det tidspunktet gjennomført. Det skjedde i 1024, gjennom vedtakene på tinget på Moster. Som politisk kamp var den saken avsluttet, og kongen hadde fått det som han ønsket.
Beslutningen var tatt.
Kristningslovene var vedtatt.
Det er ingen ting som tyder på at disse vedtakene var truet fra noen kant. Den norrøne troen, som politisk prosjekt, hadde dødd sammen med Håkon Jarl under grisehuset på Rotmol 35 år tidligere.
Faktum er at det store flertall av høvdinger i Norge var døpt på dette tidspunktet. Kampen sto nå om én eneste ting: Hvem som skulle ha den politiske makten i Norge?


Mobilisering

Etter å ha opplevd den brutale, uforutsigbare og mistenksomme kong Olavs regime gjennom 15 år, foretrakk flertallet av norske stormenn å bli fjernstyrt av den danske kongen, som dessuten var mer i England enn i sitt eget rike. Å få Olav tilbake til Norge, var ikke særlig fristende, ikke minst fordi man visste hvor hevngjerrig han kunne være. Meldingene om at han var på vei tilbake for å gjenerobre makten, fikk derfor høvdingene til å mobilisere.

Når Per Sivle skriver i sitt dikt om Tord Foleson at
«Dei stod paa Stiklestad, fylka til Strid,
den gamla og so den nya Tid,
det, som skulde veksa, mod det, som skulde siga,
det, som skulde falla, mot det, som skulde stiga
», så stemmer dette bare delvis.

Det som er rett, er at slaget handlet om hvor vidt et gammelt regime skulle komme tilbake, eller om et nytt skulle overta.
               Derimot blir det ikke bare feil, men direkte meningsløst å hevde at kampen sto om hvorvidt Norge skulle være et kristent land eller ikke. Likevel er det denne oppfatningen som har fått feste seg. Eksempelvis heter det på nettstedet www.stiklestad.no at «Slaget på Stiklestad representerer et vendepunkt i norsk historie», mens et annet nettsted skriver at «Slaget markerer overgangen fra hedendom til kristendom» (www.pilgrim.info).


Problematisere
Det er god grunn til å problematisere disse bastante kategoriseringene. De er uttrykk for det man kan kalle «Stiklestad-myten». Det er en myte som først og fremst er historisk og politisk betinget, og bare i liten grad religiøst.
               Men den politiske myten fikk en religiøs form. Bare kort tid etter slaget på Stiklestad, oppsto det en kult rundt den døde kongen som forholdsvis raskt spredte seg utover Norden, og senere til England og deler av kontinentet. Selv i Roma og Jerusalem er det funnet spor av Olavskulten.
               Klemenskirken i Nidaros, nå best kjent som Nidarosdomen i Trondheim, ble senter for denne kulten. Men også på selve slagstedet ble minnet om «helgenkongen» holdt varmt og levende. Det ble tidlig bygget en kirke på slagstedet. Dagens Stiklestad kirke er en steinkirke fra 1100-tallet, som avløste den opprinnelige trekirken.


Et norsk «Golgata»?

Stiklestad kunne hatt potensial i seg til å bli et norsk «Golgata» med tanke på den betydning kongens død fikk i oppfatningen av hva som skapte det store trosskiftet i Norge for drøyt tusen år siden. Når det ikke ble slik i såkalt «katolsk tid» i Norge, hang nok dette for en stor del sammen med den sentrale plassen Nidaros fikk, både som kultsted og politisk maktsentrum. Men om ikke stedet Stiklestad ble så viktig, fikk symbolet Stiklestad stor betydning, og denne betydningen har snarere økt enn avtatt i de siste 150 årene.
               Bjørnson brukte den da han skrev «Ja, vi elsker» (Olav på det landet malte/korset med sitt blod). Per Sivles dikt må forstås i det samme perspektivet. Diktet er skrevet i 1901, i en atmosfære av økende, nasjonal selvbevissthet i Norge. Stiklestadmyten ble som en nasjonal skapelsesberetning som man varmet seg ved i nasjonale nedgangstider og i den lange perioden da Norge ble styrt av fremmede makter som Danmark og Sverige.

               Fremdeles blir kong Olavs fall markert både med gudstjenester og såkalte Olavsspill både på Stiklestad og i Sarpsborg, og med Olavsfestdagene som en av Trondheims store kulturfestivaler.


Kirkemakt og kongemakt

I middelalderen brukte kirken Stiklestad-myten for alt hva den var verd i den politiske maktkampen mot kongemakten. Dette toppet seg med kroningen av guttekongen Magnus Erlingsson i 1182.
Den fem år gamle Magnus hadde ingen legitimitet som konge etter de gamle lovene. Dette forsøkte kirken å kompensere med å krone ham, som motytelse mot at han tok imot riket som len av Olav den Hellige. Dermed ble det markert at erkebiskopen var å betrakt som kongens overordnede, en tankegang som hadde skapt århundrelange konflikter mellom pave og keiser på kontinentet.

Etter reformasjonen prøvde danskene å knuse Stiklestadmyten. Men de lyktes ikke. Og i hele unionstiden var den en av de kildene nordmenn hentet næring fra mens de ventet på at frihetens klokke skulle ringe. Stiklestadmyten var blitt en nasjonal grunnfortelling som genererte nødvendig opprørs- og frihetstrang, men også grov og plump nasjonalisme, slik man eksempelvis så NS-regimet brukte det under krigen.


Kulturimpuls

Har Stiklestadmyten noen funksjon i dag?
               Kan den gis innhold som gjør den relevant i et moderne samfunn som er preget av så vel religiøs som etnisk pluralisme?
               Denne pluralismen kan ikke skygge for det faktum at Norge i mer enn tusen år har hatt en kultur som var preget av kristen tro og tanke. Men det er en kristendom som hentet sine impulser fra Jerusalem, Roma og Wittenberg, mer enn fra Stiklestad.

Litteratur:
Enstad, Nils-Petter: Sverd eller kors? Kristningen av Norge som politisk prosjekt fra Håkon den gode til Olav Kyrre (Oslo, 2008)

Gå til innlegget

Å sovne med Rakel og våkne med Lea

Publisert nesten 2 år siden

I hver eneste kommunestyreperiode skjer det at politikere som er valgt inn for ett parti melder overgang til et annet. NRK har gjort en kartlegging av hvor mange slike overganger som har skjedd i den perioden som nå gå mot slutten, sett over hele landet. Tallet er overraskende høyt: 455 partiskifter betyr at 4, 5 prosent av de som ble valgt inn i norske kommunestyrer i 2013 har enten brutt med det partiet som viste dem tillit, eller brutt og meldt seg inn i et annet.

Det er partiet Venstre som prosentvis har hatt flest utmeldinger/overgang til andre partier. Hele 11, 4 prosent av de som ble valgt inn på Venstres lister i 2013 har senere meldt seg ut. Deretter kommer Fremskrittspartiet med 9, 4 prosent. Senterpartiet har størst stabilitet på denne listen, med «bare» 1, 4 prosent.
            Oversikten fra NRK sier ikke noe om hvilke partier de utmeldte eventuelt slutter seg til. I de fleste tilfellene dreier det seg nok om overganger fra ett «vanlig» parti til et annet. Men det er også en del av disse utmeldte som slutter seg til mer obskure fenomener, som Helsepartiet og Partiet De Kristne. Dette skaper selvsagt jubel i de ellers så sjanseløses rekker, og man brisker seg gjerne med både lånte og stjålne klær når man omtaler disse overløperne som «våre folkevalgte». Å påberope seg «representasjon» i kommuner der man ikke en gang har stilt liste, er en krevende form for logisk saltomortale som aldri ender godt.

Nå er det forskjell på det å bryte med sitt opprinnelige parti og deretter være uavhengig representant ut perioden, og det å bryte for så å melde seg inn i et annet parti, enten dette er representert i det organet man er valgt inn i eller ikke. Det første er ryddigere enn det andre, særlig hvis man både verbalt og i praksis forholder seg lojalt til det programmet man stilte til valg på, og forpliktet seg på overfor sine velgere. Dersom man plutselig framstår som talsperson for et annet parti og en annen politikk enn den man stilte til valg for og ble vist tillit på, både av nominasjonsmøte og velgerne, begår man et løftebrudd. Da holder man både partiet og velgerne for narr. Andre beskrivelser for slike øvelser blir utenomsnakk og kun det.

Et av de partiene som prosentvis har hatt flest utmeldinger, Frp, har lekt med tanken om at dersom en folkevalgt politiker slutter å være medlem av det partiet vedkommende ble valgt inn for, skal vedkommende fratas vervet som folkevalgt. Det er ingen andre partier som har tatt til ordet for dette, og det er da også et forslag som i bunn og grunn er både totalitært og antidemokratisk. Å være folkevalgt er tross alt basert på en personlig tillit, selv om tilliten kanaliseres gjennom en valgliste. Det er derfor ikke noe annet alternativ enn å stole på den folkevalgtes egen anstendighet og integritet, selv der hvor denne tilliten viser seg å være ufortjent.

Gå til innlegget

Stortingsvalget i 1945 ble KrFs gjennombruddsvalg som et landsdekkende parti. Etter å ha vært et rent lokalparti for Hordaland ved de to siste valgene før krigen, fikk partiet nå representasjon i en rekke fylker over store deler av landet. Helt fra starten reserverte partiet seg mot å bli definert inn i de tradisjonelle blokk-kategoriene i norsk politikk. Slik var det helt fram til dannelsen av Lyng-regjeringen i 1963 gjorde at begivenhetenes dynamikk mer eller mindre tvang KrF inn i den borgerlige fold.

Der har man trivdes sånn passe. Mindre enn ti år senere dannet KrF-leder Lars Korvald med stor sinnsro landets første sentrumsregjering, noe hans protesjé Kjell Magne Bondevik gjentok 25 år senere. Det var denne arven daværende KrF-leder Knut Arild Hareide prøvde å løfte da han i 2018 tok til orde for KrF burde søke samarbeid med sentrum-venstre-alliansen i norsk politikk.
I lokalpolitikken er det lange og gode tradisjoner for samarbeid mellom KrF og Arbeiderpartiet. Jeg har selv lest gamle referater fra rådsmøter i Østfold KrF på 1950- og 60-tallet hvor man diskuterte hvilken ordførerkandidat KrF skulle støtte: En kristen Ap-kandidat eller en «borgerlig» kandidat man ikke visste hvor sto.
Hadde Hareide lyktes med sitt prosjekt, ville han ha bidratt til å realisere tanker og – kan vi kalle det visjoner? – som var en del av norsk politisk tenking allerede i 1945.

To regjeringer
To ganger i løpet av dette året ble Einar Gerhardsen bedt om å danne regjering. Begge gangene var KrF inne i bildet, om enn på to helt ulike måter.
I juni tiltrådte en såkalt «samlingsregjering» med Einar Gerhardsen som statsminister. Denne skulle sitte fram til stortingsvalget som skulle holdes samme høst, det første på nesten ti år. Det var enighet om at det skulle være en bred regjering, med statsråder fra hele den politiske bredden i Stortinget. Også Kommunistpartiet, som ikke var representert på Stortinget, ble med i regjeringen og fikk to statsråder.
At det såkalte Samfundspartiet, som hadde fått en representant ved valget i 1936, ikke var med, ble oppfattet som naturlig; dels fordi partiet hadde valgt å oppløse seg selv, dels fordi flere av partiets sentrale medlemmer var under etterforsking for landssvik. Men heller ikke Kristelig Folkeparti, som hadde to representanter fra Hordaland, ble invitert med. Det vakte reaksjoner i andre partier.

Hjelpeløst
I sine memoarer gjør Gerhardsen et litt hjelpeløst forsøk på å forklare dette: Partiet «ble den gang ikke regnet som en selvstendig gruppe», skriver han. Mindre hjelpeløst var ikke forsøket hans på å rydde opp i sin egen tabbe: I et møte med gruppeleder Nils Lavik lurte han på om ikke døveprest Conrad Bonnevie-Svendsen, som i utgangspunktet representerte Hjemmefronten i regjeringen, kunne regnes som KrFs representant.
Lavik takket høflig nei.

Valgvinner
Så gikk velgerne til urnene og Gerhardsen fikk grunn til å merke seg KrFs eksistens. Partiet ble en av valgets tre vinnere i 1945. De andre to var Kommunistpartiet og Arbeiderpartiet.
I sine memoarer, skriver Gerhardsen: «Jeg har ment at (KrFs) sterke framgang i 1945 hadde sammenheng med den alminnelige radikalisering under krigen. Partiet presenterte seg som et radikalt ikke-borgerlig parti som ville legge særlig vekt på arbeidet med sosiale reformer. Noen av dem som ikke lenger ville følge de gamle borgerlige partiene, og som ikke våget å ta skrittet fullt ut og stemme Arbeiderpartiet, de valgte Kristelig Folkeparti. Det skulle vise seg at partiet ved de seinere valg ikke bare holdt stillingen fra 1945, men styrket den».
En slik analyse er det lett å slutte seg til for en som kjenner partiets historie godt.
At organisasjonen Norges Kristne Arbeideres Forbund også framsto som stor og slagkraftig i 1945 var – og ble tolket som – et vitnesbyrd som at kristne verdier var på frammarsj i krigens kjølvann. Dette måtte Arbeiderpartiet ta på alvor.
Hans Olav Lahlum forteller i sin Haakon Lie-biografi at Lie på sensommeren 1945 satte av mange timer til en prat med KrFs nyansatte landssekretær Olav Bryn for å kurse ham i valgkamparbeid. Lie regnet med at et parti som KrF først og fremst ville hente stemmer fra de borgerlige partiene.

Rent flertall
Med 76 av 150 stortingsmandater, hadde Arbeiderpartiet rent flertall i det nye Stortinget. I tillegg hadde Kommunistpartiet 11. Gerhardsen, som ikke hadde noen rikspolitisk erfaring da han ble statsminister, ønsket i utgangspunktet en så bred regjering som mulig, og tok opp med sitt landsstyre om ikke både Kommunistpartiet, Venstre og KrF burde bli innbudt til å være med i regjeringen. Om KrF skriver han – helt korrekt - at partiet «med Lavik og Wikborg i spissen, kjente seg den gang ikke som en del av den borgerlige blokk».
Gerhardsen kommer tilbake til KrF flere ganger når han skriver om den politiske situasjonen etter valget i 1945 og framover. Både Nils Lavik og Erling Wikborg «protesterte flittig mot at (KrF) skulle bli regnet som et borgerlig parti, og førte også stort sett en selvstendig politikk», skriver han, og om Nils Lavik: «Det var mitt inntrykk at han kjente seg lykkelig når han kunne slutte seg til de synsmåter regjeringen gjorde gjeldende».

Liten støtte
Med unntak av Trygve Lie, fikk Gerhardsen liten støtte i sitt landsstyre for tanken om å danne en bred regjering, og ved en prøvevotering fikk forslaget bare seks stemmer. Man fikk derfor aldri vite om en slik bred regjeringsallianse var innen rekkevidde, og hvordan norsk politikk hadde sett ut i dag som så hadde skjedd, eller om eksempelvis KrF ville blitt med i et slik prosjekt.
Man får heller ikke vite hvordan verken Arbeiderpartiets eller KrFs videre utvikling hadde blitt om så hadde skjedd.
Fram til Hareides utspill i 2018, var valget i 2001 det nærmeste man har vært en situasjon der Gerhardsens tanke kunne blitt realisert. Da kontaktet valgtaper Stoltenberg valgvinner Bondevik og lurte på om man skulle drøfte et samarbeid.
Bondeviks svar var av typen «ikke ring meg, jeg ringer deg».
Noen av oss tenker at det kunne slått positivt ut for både KrF og Arbeiderpartiet om enten Gerhardsen, Stoltenberg eller Hareide hadde lyktes med sine forsøk.

Litteratur:
Enstad, Nils-Petter: Et parti for verdier og resultater. Østfold KrF gjennom 70 år (Askim, 2013)
Gerhardsen, Einar: Fellesskap i krig og fred (Oslo, 1970)
Gerhardsen, Einar: Samarbeid og strid (Oslo, 1971)
Lahlum, Hans Olav: Haakon Lie. Historien, mytene og mennesket (Oslo, 2009)

Gå til innlegget

Fra Amos til Lasarus - en preken for 1. mai

Publisert rundt 2 år siden

I mange lokalsamfunn er det fremdeles slik at programmet for 1. mai begynner med en gudstjeneste. Å skulle preke i en 1. mai-gudstjeneste er utfordrende på flere måter. En utfordring er dagens egenart som kampdag og med den politiske dynamikken som kunne ligge i det. En annen utfordring var i hvert fall tidligere rett og slett å finne en egnet prekentekst.

I de tekstrekkene man hadde helt fram til i 2011, var det «den gylne regel» som dominerte, to tekster fra Lukas, som handler om denne «regelen» og om å elske sine fiender. Som predikant oppfatter jeg begge disse tekstene som lite spennende. De kan begge lett kan ende i forholdsvis generelt snikksnakk om å være greie mot hverandre. Litt Kardemommelov, liksom. Og det er mye godt å si om kardemommeloven, men kristendom er det ikke.

«En refser av Guds nåde»
Tekstene som settes opp nå er av et litt annet slag. Disse er hentet fra tekstrekkene for gudstjenester 1. mai. I en av evangelietekstene er temaet Jesu utfordring til betingelsesløs gjestfrihet: «Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektninger eller rike naboer. For de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lamme og blinde» (Luk 14, 12-13).

Enda mer kraft er det i teksten fra profeten Amos, denne refser av Guds nåde, så å si, som skildrer de kommersielle kreftene i samfunnet som bare venter på at høytidene og helligdagene skal ta slutt, så de kan begynne å kjøpe og selge igjen, for «Da gjør vi målet for lite og prisen for høy og fusker med falske vekter. Da kjøper vi småkårsfolk for penger, en fattig for et par sandaler, og selger avfallskorn» (Amos 8, 5-6).
            Begge disse tekstene kan med letthet anvendes på mange aktuelle situasjoner, selv i vår tid. Og blant tilleggs-tekstene man kan velge, finner vi Jesu liknelse om den rike mann og Lasarus.

Derfor overskriften: «Fra Amos til Lasarus».
            La oss begynne med profeten Amos – en gjeter som nærmest kom ut av ingenting og refset kongen og maktstrukturene. «Herren skal tordne fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem!» Slik åpner han sine profetier.
            Amos får meg til å tenke på en av de mest særpregede skikkelsene fra den svenske arbeiderbevegelsens historie. Fabian Månsson het han – han var opprinnelig frelsessoldat og satt mange år i den svenske Riksdagen.
            Ved et landsmøte i det sosialdemokratiske partiet skal han ha refset både partiet og ledelsen for at de var blitt så altfor selvtilfredse. Innlegget hans skal ha endt med at han pekte mot bordet der sentralstyret satt og ropte: «Herren er trøtt av dere!»  Deretter forlot han møtet. 

Kanskje noen skulle ha sagt noe liknende i dag?
I nær sagt hvilket som helst parti?
Herren skal tordne fra Sion!
Herren er trøtt av dere!
           
Eller den fattige Lasarus i Jesu liknelse – han som ble utnyttet, oversett og glemt.
            Liknelsen om den rike mann og Lasarus er ikke noen enkel tekst å fortolke. Den kan veldig lett forstås dit hen at den som er fattig blir alltid frelst, mens den som er rik går fortapt.
            Evangeliet er ikke slik.

Jeg leser teksten som en liknelse om forvalterskap.
            Jeg leser den som en liknelse om sosialt og menneskelig ansvar. Det var der den rike mannen trådte feil. Vi ser det samme i en annen liknelse; den om den rike bonden. «I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal da ha alt du har samlet?»
           
Profeten Amos: «Hør dette, dere som tråkker fattige ned og gjør ende på de hjelpeløse i landet! Dere sier: «Når er nymånefesten over, så vi kan selge korn, og sabbaten, så vi kan åpne kornsalget? Da gjør vi målet for lite og prisen for høy og fusker med falske vekter. Da kjøper vi småkårsfolk for penger, en fattig for et par sandaler, og selger avfallskorn!»
            
Og konklusjonen: «Herren har sverget ved Jakobs stolthet: Aldri vil jeg glemme noe av det de har gjort!»      

Da er det kort vei fra profeten Amos til frelsessoldaten og politikeren Fabian Månsson: «Herren er trøtt av dere!»

Aktuelle debatter          
Det er også en kort vei både fra Jesus og profeten Amos til aktuelle debatter i dagens virkelighet og dagens Norge.
Jesu ord hos Lukas virker – i hvert fall for denne predikant! – høyst relevant med tanke på debatten om asylbarna, og det substansielle i refsen fra Amos kan være relevant for noe så prosaisk som åpningstidsdebatt og det stadig sterkere presset mot folks kvalitetstid, fritid, rekreasjonstid. Dette presset møter både ansatte og kunder.
           
At «politikk og religion» ikke hører sammen, er en retorisk øvelse som er blitt gjentatt så ofte og så slapt at den for mange representerer en ren selvfølgelighet.
            Men tilsynelatende selvfølgeligheter bør utfordres og etterprøves. For noen av oss vil «politikk og religion» da høre nesten organisk sammen.

Troverdighet?
Jeg har en kristen bakgrunn som gjør det naturlig å spørre: Hvor troverdig er rå kommersialisering i møtet med Amos?
Hvor troverdig er isolasjonisme og proteksjonisme i møtet med Jesu ord om gjestfrihet?
Hvor troverdig er selvopptatthet og egoisme i møtet med liknelsen om den rike mann og Lasarus?
Hvor troverdig er det å forbruke der Bibelen sier vi skal forvalte?
           
Historien har vist altfor ofte at en kristen bekjennelse og en kristen kultur i seg selv ikke behøver å være noe dike verken mot utnyttelse, kommersialisering eller miljøvandalisme. Både forbrytelser og forsømmelser kan skje med follede hender.
           
Det finnes ikke bare én fortelling om forholdet mellom makt og kirke, politikk og kirke, i historien, det finnes mange.
            Det finnes fortellinger om kirken som opprører mot maktbruk og utnyttelse, og det finnes fortellinger om kirken som maktens servile medspiller og seremonimester. Begge disse fortellingene er «sanne», isolert sett, men ingen av dem er det dersom man bare velger den ene versjonen.
I tillegg har man den tredje fortellingen, nemlig den om at kirken verken applauderte eller revolterte, men bare var taus. På mange måter er det den mest pinlige.

Gudstjenester
Fremdeles er det mange steder der 1. mai-feiringen blir åpnet med en gudstjeneste. Den bevegelsen som trolig har de lengste tradisjonene når det gjelder gudstjenestelige markeringer av 1. mai-dagen i Norge, er Frelsesarmeen.
            Det har neppe vært de partipolitiske markeringene som har preget disse samlingene sterkest i historiens løp, selv om mange frelsessoldater har vært politisk aktive og i partier over praktisk talt hele det politiske spekter.
            Samtidig har Frelsesarmeen hatt tradisjon for å gå inn samfunnsoppgaver som nødvendigvis også måtte omfatte politiske prosesser.
            Frelsesarmeens slumsøstre var blant pionérne både i hjemmesykepleien og eldreomsorgen her i landet.
            Og Frelsesarmeen er vel ett av de få miljøene der ordet «kamerat» fremdeles kan brukes på en naturlig måte.
           
William Booth sa det slik: «Man kan ikke forkynne evangeliet for en mage som skriker av sult.»
Er ikke det en preken for 1. mai i én eneste setning?

Denne teksten baserer seg på manuskriptet til en tale som forfatteren holdt på Frelsesarmeen i Sarpsborg 1. mai 2012

Gå til innlegget

Alkoholfritt manifest

Publisert rundt 2 år siden

Landsmøtet i Kristelig Folkeparti skal behandle et forslag til lokalpolitisk manifest når man samles i Sola siste helga i april.

I forslaget, som både sentralstyret og landsstyret har behandlet, er ikke alkoholpolitikken nevnt med ett ord. Det opplyser Vårt Land.
               Forslaget til manifest skulle bygges på KrFs nye, politiske prosjekt, forklarer leder i komiteen, påtroppende nestleder Ingelin Noresjø.
               Det forklarer kanskje saken?
               I et politisk prosjekt som handler om å gå i regjering med Frp kan det umulig være plass til alkoholpolitikk også.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere