Nils Thomas Svendsen

Alder:
  RSS

Om Nils Thomas

Advokat

Følgere

Når likebehandling ikke er godt nok

Publisert rundt 5 år siden

Klageren ved Blidensol sykehjem påstår seg diskriminert og at hun bare krever likebehandling. Realiteten er at hun blir likebehandlet, men krever særbehandling.

AV HENSYN TIL pasientene krever Blidensol sykehjem at de ansatte­ med pasientkontakt skal bruke en politisk og religiøst nøytral pleieuniform. Likestillings- og diskrimineringsnemnda fattet den 23. mars et vedtak der de under dissens la til grunn at en nøytral pleieuniform er i strid med diskrimineringsloven.

Nemnda uttalte følgende: «Anvendelse av et nøytralt uniformsreglement overfor alle slik at ingen religiøse plagg blir tillatt, vil virke slik at de som bruker religiøst plagg, blir stilt dårligere enn andre på grunn av sin religion. Dette vil være en form for indirekte forskjellsbehandling, hvis ikke spesielle grunner tilsier noe annet.»

Ikke i tråd. Nemnda synes å mene at all begrensning i religionsutøvelse på arbeidsplassen, er indirekte diskriminering selv om det treffer alle religioner likt. Men dette er ikke i tråd med forarbeidene, juridisk litteratur eller internasjonal rettspraksis. Dette fremkommer klart av EU-dommen som nemnda selv viser til (min utheving):

«The Court notes that it is not, however, inconceivable that the national court might conclude that the internal rule introduces a difference of treatment that is indirectly based on religion or belief, should it be established that the apparently neutral obligation it encompasses results, in fact, in persons adhering to a particular religion or belief ­being put at a particular disadvantage.»

Lik behandling som gir ulik virkning for ulike grupper innenfor et diskrimineringsgrunnlag er altså indirekte diskriminering. Motsatt så er samme virkning for ulike grupper, ikke indirekte diskriminering.

Det må altså foreligge forskjellsbehandling ev en bestemt religion.

Kravet treffer likt. Det er ­ingenting i denne saken som indikerer diskriminering eller forskjellsbehandling av medlemmer i en religion fremfor en annen religion, eller forskjellsbehandling mellom religiøse og ikke religiøse eller ateister. Uniformskravet treffer likt for muslimer som vil bruke hijab, ­jøder som vil bruke kalott, kristne som vil bruke kors, sikher som vil bruke turban, eller ateister eller andre som vil uttrykke sitt livssyn eller ideologi på sitt vis. Kravet om nøytralitet er eksakt den samme for alle.

Klageren påstår seg diskriminert og at hun bare krever likebehandling. Men realiteten er at hun blir likebehandlet, men krever særbehandling.

Konfliktskapende. Under ­enhver omstendighet er en nøytral pleieuniform velbegrunnet. Som vi kan se av bråket i Stavanger, der kommunen truer med å legge ned sykehjemmet hvis de ikke godtar hijab til uniformen, er det få ting som er så konfliktskapende som politikk og religion. Det er en grunn til at det er normal kutyme å avstå fra å diskutere religion og politikk på arbeidsplassen.

Dette gjelder særlig for sykepleiere og leger hvor det ikke bare er hensynet til arbeidsmiljøet som gjelder, men også yrkesetikken. Helsearbeidere kommer nært innpå mennesker i sin mest sårbare situasjon, og det er grunnleggende for arbeidet at det er pasientens interesser som kommer først.

Fristed. Et sykehus eller ­sykehjem vil aldri kunne forutse­ hvilke traumer eller opplevelser neste pasient har med seg. ­Sykehuset skal være et fristed der pasientene skal være helt trygge og kunne åpne seg.

Pasienter er også i en avhengighetssituasjon hvor man vanskelig kan uttrykke sitt ubehag og sine motforestillinger og blir således påtvunget andres religionsutøvelse. Avhengighetsforholdet medfører at pasienter er i en situasjon der de ikke kan eller vil si i fra. Det er nettopp derfor at uniformen skal være nøytral, slik at pasientene ikke settes i en slik posisjon.

Det er et faktum at flere ­religioner har en meget kritisk holdning til mange aspekter ved den moderne livsstil. Dette gjelder blant annet seksuell adferd, seksuelle minoriteter, alkohol- og rusproblematikk og kvinners likestilling. Mange pasienter vil føle seg svært lite komfortable og vil reagere med mindre åpenhet om sensitive livstilsforhold hvis de blir konfrontert av en lege som krever å bruke religiøse symboler.

Krenkende og støtende. Noen pasienter kan ha traumer og vansker som er direkte knyttet til religiøse symboler eller religionen i seg selv. Det kan for eksempel være relevant for ateister, homofile, konvertitter, ­religiøse flyktninger og personer som rømmer fra religiøs tvang. Tilsvarende ved pleie av eldre og personer med alvorlige og dødelige sykdommer.

Spørsmål om Gud, døden, synd, tilgivelse og moral er svært personlige spørsmål. Leger eller sykepleiere som tydelig fronter frelse og fordømmelse i etter-livet, kan være både krenkende og støtende for pasienter med et annet livssyn.

Dersom et offentlig helsetilbud også skal være for de utsatte og svakeste i samfunnet, så er derfor en nøytral og profesjonell fremtoning avgjørende.

Gå til innlegget

Inhuman flyktningpolitikk

Publisert rundt 6 år siden

Sinneslagetikkens brutale konsekvenser for verdens flyktninger.

FN har for 2016 bedt om kr 170 milliarder i humanitærhjelp for å beskytte verdens 87 millioner mennesker i 37 krise og krigsherjede land. Ved årsskiftet manglet de fortsatt kr 85 milliarder[1].

International Monetary Fund (IMF) estimerte før Tyrkiaavtalen at EU-landene i snitt vil bruke mellom 0.19 % og 0,22 % av BNP for 2016 på «Fiscal Cost of Asylum Seekers».[2] I følge IMF hadde EU en total BNP for 2014 på USD 18 527 milliarder[3], dvs at IMF estimerte at EU-landene ville bruke mer enn kr 300 milliarder på flyktninger i Europa. Det var da estimert at det ville komme 3 millioner flyktninger til EU i 2016.[4] Det er f.eks. mer enn hele statsbudsjettet til Pakistans 200 millioner innbyggere, og det skal brukes på noe som tilsvarer knappe 1,5 % av Pakistans befolkning. Det er også mer enn statsbudsjettet til flere europeiske land. Selv om tallene er usikre så forteller de noe overtydelig om nivået og pull-faktoren til Europa: EU vil bruke dobbelt så mye penger på de knappe 3,5 % flyktninger som tar seg til Europa, enn verden vil bruke på de resterende 96,5 % som ikke har en slik mulighet.

FN vil bruke kr 173 milliarder på verdens 87 millioner flyktninger i konfliktområdene, dvs litt under kr 2000 pr flyktning. EU-landene vil i snitt bruke minst kr 300 milliarder på 3 millioner flyktninger, dvs mer enn kr 100 000 pr flyktning i EU. Dette betyr at EU landene i snitt bruker mer enn 50 ganger så mye ressurser pr flyktning på de 3,5 % som klarer å komme seg til Europa, enn verden bruker på de som ikke gjør det.

SSB har beregnet at snaue 10 000 ekstra syriaflyktninger til Norge vil koste 20 milliarder kroner over 10 år[5], dvs 200 000 i året pr person. Det koster altså ifølge SSB 100 ganger så mye å hjelpe flyktninger i Norge enn i nærområdene. Regjeringen baserer seg på et noe høyere tall enn SSB, men likevel er det da i følge Finansavisen mange kostandsposter som er utelatt.[6] Hvis vi sammenligner oss med Sverige så vil svenskene i følge IMF bruke nesten 1 % av BNP på de initiale asylmottakskostandene. Sveriges BNP for 2015 var på SEK 4 115 milliarder.[7] Sverige alene er altså estimert å bruke kr 41 milliarder kun på de initiale asylmottakskostandene for 2016.  Det er estimert at 100 000 flyktninger vil komme til Sverige i 2016.[8] De initiale asylmottakskostandene i Sverige er altså kr 410 000 pr flyktning for den promillen som kommer til Sverige, til forskjell for de kr 2000 FN vil bruke på de som ikke gjør det. Sverige bruker altså ufattelige 200 ganger så mye ressurser pr flyktning på den promillen som kommer til Sverige. Totalt har det svenske Migrationsverket budsjettert med over 60 milliarder for migrasjon og integrasjon i 2016.[9] Og da er ikke de løpende velferdsutgiftene og de fremtidige kostnadsforpliktelsene medregnet.

Som den svenske økonomen Tino Sanandaji påpeker[10], så kunne Sverige alene ha dekket finansieringsgapet for 87 millioner i nød. Bare de initiale asylmottakskostandene og medfølgende velferdsutgifter vil sannsynligvis være vesentlig høyere enn FNs samlede ressurser for 87 millioner i nød. Sverige allokerer altså mer ressurser til de 2 promille som tar seg til Sverige, enn de 99,8 % som ikke gjør det. Hvis det virker vanvittig og umulig å forsvare, så er det fordi det er vanvittig og umulig å forsvare.

For å sitere selv den kjente innvandringsliberale professor Hans Rosling[11]:

«Medans vi hjälper 1 flykting i Sverige så lider 20 andra flyktingar p.g.a att våra pengar går till vår enda flykting i Sverige istället för de 20 andra, kort resonerat.»

Europas «humane» asylpolitikk er så dyr og ressurssløsende at FN ikke får penger til å sette inn hjelpen der det trengs. Og alt dette heies frem av de såkalte humanitære organisasjonene. Hvordan kan man fortsatt forsvare dagens praksis?

Det ville også vært uhørt om nordmenn i en nasjonal krise skulle bosettes i Kina, Saudi-Arabia eller Pakistan. Verdenssamfunnet skal selvfølgelig hjelpe oss i Norge, Norden og Europa, hvor vi har vår kultur, språk, religion og tilhørighet. Og alle skulle selvfølgelig returneres til Norge. Selv de norske barna som er født i utlandet skal da hjem igjen.

Og hvorfor forventes ikke at alle disse mennene i stridsdyktig alder skal forsvare landet sitt? Tvungen militærtjeneste er en plikt vi har grunnlovsfestet for våre egne barn. Afghanistan har f.eks. en stående hær på 200 000 mann og 160 000 væpnede politi. Verden betaler flere milliarder for å bygge opp disse styrkene for å trygge landet. Samtidig så flyktet 160 000 unge afghanske menn til Europa i 2015, fremfor å gjøre sin plikt? Tilsvarende med Irak. Konsekvensen er at Europas asylpolitikk forlenger krisene ved at befolkningen ikke lenger forventes å forsvare seg og sine.

Flyktningene som kommer til Europa er hovedsakelig mobile og ressurssterke, og det er som oftest menn. I følge FN var 58 % som kom til Europa voksne menn og bare 17 % kvinner. Resten var barn[12]. Hele 77 % av de som flyktet til Norge var menn[13]. Dette betyr i praksis at vi vender de ressurssvake, barn, syke og eldre ryggen. De fleste har ikke ressurser til å reise over halve kloden.

Det er heller ingen flyktninger som blir drevet på sjøen rundt Middelhavet. Fra den syriske grensen til Tyrkia og til Izmir, må man reise mer enn 1100 km over land.  Likevel har FN estimert at nesten 8000 mennesker har druknet i Middelhavet de siste 2 årene. Det er Europas «humane» flyktningpolitikk som gjør at flyktninger søker bedre vilkår i Europa. Hvorfor skal ressurssterke flyktninger godta FNs midlertidige flyktninghjelp i teltleirer til kr 2000, hvis de kan få bolig, trygd og permanent oppholdstillatelse i Europa? Vår «humane» politikk dreper tusenvis og forsaker millioner.

Det har aldri vært formålet med flyktningkonvensjonen at flyktninger skal migrere videre fra flyktningleirer eller fra kontinent til kontinent. Flyktninger skal hjelpes i sine nærområder og repatrieres så fort det lar seg gjøre. Asyl er for enkelttilfeller, den enslige dissident, for da er det ikke flyktningleirer. Asyl er ikke for hele befolkninger i konfliktområder. FNs politikk har alltid vært at flyktningkriser må løses i nærområdene i sin egen kultur, eget språk og eget området. Det gjør det lettere å få til repatriering og det legger press på partene i konflikten.[14]

Og hva er humant med en politikk som får fattige storfamilier til å plukke ut et mindreårig barn som de sender alene på en livsfarlig tur til andre siden av kloden? Ingen aner hvor mange som ikke overlever reisen, eller hvor mange som havner i slaveri og trafficing på veien. Mange som klarer reisen kan fortelle om seksuelle overgrep, vold og tvang.[15] Og tusen vis av barn forsvinner fra flyktningmottakene og havner i hendene på islamister eller i prostitusjon eller slaveri.[16] Likevel presterer norske forskere å si at dette er frivillig for barna og at det ikke er noe regjeringen bør forsøke å stoppe.[17] Barn fra totalitære patriarkalske stammekulturer har angivelig gitt informert samtykke til å utsette seg for en slik risiko? At det å sende barn på en slik reise er et klart brudd på barnekonvensjonen nevnes ikke. Du må virkelig være norsk forsker for å forstå resoneringen. Samtidig så finansierer denne praksisen kriminelle karteller og terrorgrupper. I følge Europol så har 90 % av flyktningene kjøpt tjenester fra kriminelle nettverk, som tjente opptil kr 60 milliarder på menneskesmuglingen i 2015.[18]

At Europa importerer flyktninger fra andre verdensdeler er den desidert dyreste måten å hjelpe på, det er den minst effektive og en garanti for å hjelpe færrest mulig flyktninger. Det hjelper ikke de mest sårbare og fattige, det forlenger krisene, finansierer kriminelle nettverk, sender barn til slaveri og sender tusenvis av flyktninger i døden.Hvordan er dette humant? Hvordan er dette solidaritet eller godhet?  Hvordan er det mulig å forsvare dette?

Det er på tide at politikerne tar et oppgjør med dagens tolkninger og praktisering av flyktningkonvensjonen. Og her bør Norge som sentral humanitær aktør gå foran.

[1] http://www.fn.no/Aktuelt/Nyheter/10-milliarder-dollar-mangler

[2] https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf - tabellen side 12.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

[4] https://www.washingtonpost.com/world/european-union-predicts-3-million-more-migrants-by-end-of-next-year/2015/11/05/d70aff6c-e521-4280-a7b6-e05cf0b0f8ee_story.html

[5] http://www.nrk.no/norge/beregninger_-syria-flyktninger-koster-20-milliarder-kroner-over-ti-ar-1.12379363

[6] http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2015/11/Akkurat-naa-er-asylpolitikken-uten-politisk-styring

[7] http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---Sverige/

[8] http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Sverige-regner-med-rundt-100000-asylsokere-i-ar-8344780.html

[9] https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/12771728_10153434828398231_8314158467617163686_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9

[10] https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153269312338231

[11] http://qet.se/2015/12/07/hans-rosling-for-halften-av-sveriges-asylmottagnings-kostnader-hade-vi-kunnat-hjalpa-hela-varldens-flyktingar/

[12] http://www.abc.net.au/news/2016-01-11/european-migrant-crisis-triggers-gender-imbalance/7076924

[13] http://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/slik-var-kjoennsfordelingen-blant-asylsoekere-til-norge-i-2015/a/23605568/

[14] https://morgenbladet.no/debatt/2015/narsissismens_triumf

[15] http://farahmand.blogg.no/1455145424_vrt_bidrag_til_mennes.html

[16] http://www.dagbladet.no/2016/04/13/nyheter/flyktninger/utenriks/tyskland/barn/43844586/

[17] http://pluss.vg.no/2016/04/08/2369/2369_23655611

[18] http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2016/02/25/2152/Flyktningkrisen/skummer-milliarder-p-flyktningkrisen

Gå til innlegget

Folkerettens regler om å beskytte sivile i krig og proporsjonalitet kan for legfolk kort og upresist sammenfattes slik:

Proporsjonalitet vurderer krigshandlingen som foretas opp mot den potensielle ødeleggelsen angrepet forsøker å hindre. Det vil altså si at det er potensialet i Hamas sine rakett angrep og tunnelangrep, som må vurderes opp mot den ødeleggelse og død som følger av forsøke på å stanse Hamas. Angriperen har altså i utgangspunktet risikoen for de dødsfall som nødvendigvis vil komme. Det kan skytes inn at det ikke er krav om noen balanse her, dvs potensielt døde, mot faktisk døde. Det må foreligge en vesentlig ubalanse, dvs at forsøket på å stanse Hamas må vesentlig overgå risikoen for døde fra angrepene fra Hamas som Israel forsøker å stanse. Og hvilken risiko foreligger når det sendes opp 1 rakett hvert 10. minutt over en sivilbefolkning (2000 raketter siden 8. juli)? Hva er potensialet dersom en rakett skulle treff atomreaktoren i Demona? Hva er potensialet dersom 1 rakett treffer en skole, sykehus, barnehage, synagoge, lekeplass, kjøpesenter osv? Og det er sendt ut over 2000 raketter... Potensialet langt overgår det antall døde vi så langt har sett i Israels forsøk på å stanse Hamas. 

Det er også slik at forbudet mot å benytte sivile som skjold, trumfer reglene om å unngå sivile tap. Dette kalles i jussen "lex spesialis", ved motstrid går den spesielle regelen foran den generelle. Dette kan for legfolk sammenlignes med alminnelige trafikkregler. Utgangspunktet er at Israel som bilfører må forholde seg aktsomt i sine handlinger og er ansvarlig ved uhell. Imidlertid er bruk av sivile skjold å sammenligne med å rygge bilen. I slike tilfeller trumfer den spesielle ansvarsregelen for rygging, den generelle ansvarsregelen ved å kjøre bil. Bruk av sivile skjold er forbudt, uansett. Konsekvensen av dette er at det er Hamas som er ansvarlig for det betydelige antallet døde sivile på Gaza.

Det anføres ofte at Israel ikke kan angripe Gaza fordi det er så tett befolket; "Verdens tettest befolkede området, som journalister feilaktig hevder". (Gaza er ikke noe tettere befolket enn alminnelig befolkede urbane områder i verden.) Uansett er dette argumentet mer relevant ovenfor Hamas; De lagrer i så fall våpen i sivile bygninger i "verdens tettest befolkede område", og som påpekt over, er slik lagring av våpen i seg selv, uten noen som helst proporsjonalitetsvurdering, en krigsforbrytelse. 

Hamas bruker sivilbefolkning som levende skjold, de har våpen- og rakettlagre på skoler, moskeer, hospitaler og offentlige institusjoner, sender rakettangrep fra bebyggelser og oppfordrer befolkningen til ikke å evakuere. Dette er kalkulert propaganda fra Hamas i strid med folkeretten, for å fremstå som offer. Og journalistene tar gledelig utfordringen. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere