Svein Ole Hansen

Alder: 65
  RSS

Om Svein Ole

Jeg er en bahá'í

Følgere

Publisert rundt 4 år siden

Det siterte ovenfor er et utdrag fra lignelsen der Jesus ber alle å være forberedt når Han kommer tilbake.  Likt det Paulus forteller fariseerne viktigheten av å beholde troen på Han som Messias - for å få evig liv i paradis.  Jødene kjente ikke igjen Messias da Han først kom.  Og det kan jeg skrive mye om en annen gang.

Det er en altså en misforståelse av billedspråket og manglende forståelse av evangeliet Svein Ole.

Grunnen til at jeg tok verselinjene med var for å gi Bye-Pedersen en oppgave som angikk tildeling av mange slag - en skjebne ikke ulik det som venter de vantro. Det er nemlig de vantros skjebne i Koranens ordspråk Bye-Pedersen til stadighet har rettet oppmerksomheten mot, men han har ikke forklart tilsvarende språkbruk i Bibelen.

Det var heller ingen som forsto det Jesus sa slik du tydeligvis gjør heller.

Tydeligvis er det nok du som har misforstått det jeg har skrevet.  

 Kristendommen handler om kjærlighet - det striks motsatte av drap, hat og vold.

Ja, selvsagt. Men det er jo ikke dette jeg har skrevet om i min forrige kommentar. Forøvrig holder jeg inntil videre skjult hva dette med de vantros skjebne egentlig angår. Om Bye-Pedersen ikke gir en fyldestgjørende utdypning om emnet som er oppklarende for det både Koranen og Evangeliet tilkjennegir om de vantro, er det vel rimelig å anta at Bye-Pedersen - og de som kunne hjulpet han av trosfeller - ikke vet hva de skriver om i det de i Jesu navn angriper profeten som vitnet om sannheten i forbindelsen mellom Moses og Jesus blant mangt annet også de vantros skjebne i samsvar med Evangeliet.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden

Den guddommelige åpenbaringen gitt av profeten Muhammed - og som utgjør grunnlaget for religionen islam - ville nok ikke ha hatt mulighet til å få "grofeste" i løpet av profetens tid på jorden om det ikke var for mandatet profeten Muhammed var gitt (og som vi kan lese om i Johannes Åpenbaring kap.11). Mandatet var temmelig likt det som var gitt Moses (noe jeg har skrevet om tidligere). Et mandat de kristne synes å akseptere når det gjelder Moses, men kristne aksepterer ikke at Muhammed skylle være gitt et lignende mandat. Jesus er gjengitt på følgende ord hos evangelisten Johannes:

 «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg!» (5:39)

og

«Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om.» (5:46).

Altså synes det å være en nødvendig sammenheng mellom Moses og Jesus. Denne sammenhengen er det profeten Muhammed vitner om. Noe de kristne synes ikke å ville akseptere. Og det til tross for vitnesbyrdets viktighet og enestående karakter på profetplan - og før Dommens dag. Spesielt viktig med tanke på at Jesus ble uriktig anklaget og dømt.

Men det ord som står i deres egen lov, skulle bli oppfylt: De hatet meg uten grunn. Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Joh.15:25,26.

Jeg har observert at dette med vantroenes skjebne er noe som opptar åpningsinnleggets forfatter i sterk grad - når det gjelder Koranens innhold. Det jeg ikke finner at Bye-Pedersen utlegger innsiktsfullt og skriver oppklarende og engasjert om, gjelder skjebnen til vantroende omtalt i Bibelen. Men det har han jo full anledning til å gjøre nå. Her er noen utgangspunkt Bye-Pedersen kan forholde seg til.

Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette han over alt han eier. Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’ og gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med med de vantro. En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer. Lukas, 12: 43-48.

Og

Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.» Åp. 21:6-8. 

 

(Uthevet av meg)

 

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Et enkelt regnestykke!
Gå til kommentaren

Dementert ????

Publisert over 4 år siden
Det kan se ut som om Koranens vers om bekjempelse av vantroende/dem som ikke tror på Allah er vers som ikke vil bli dementert.

 Siden du angriper utsagn i Koranen angående bekjempelse av vantroende; kan du gi meg ett vers fra Bibelen som viser at en vantro har oppnådd noe høyverdig og attråverdig for sitt liv.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug – gå til den siterte teksten.

Det dyret som var, da Johannes levde, var Romeriket.

Det skal kommet et til, som bare skal leve en kort stund. Det tror jeg var Hitler.

Så skal det kommet et åttende, som er ulikt alle de andre, men samtidig et av de tidligere. Hvem kan det være?

Her kjører vi quiz:-)

Interessant quiz du kjører, Petter. Romerriket inngår ikke som et rike i billedstøtten fra profeten Daniel, og har heller ikke noe å gjøre med Dyret i denne sammenheng - bortsett fra at Romerriket (som var på Johannes tid) kan hevdes å angå dette «er ikke» som står slik jeg uthever det:

Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte... Åp.18:8.

Nei, Hitler inngår ikke i profeten som angår Daniels billedstøtte. Hitler passer ikke tidsmessig og geografisk inn i denne sammenheng.

Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte.Åp.17:11.

Var falt på Johannes tid:

1. Det neo-assyriske riket (ca. 934–609 fvt.)

2. Det neo-babylonske riket eller det kaldeiske riket (625 - 539 fvt.)

3. Media persia (550-330 fvt.)

4. Aleksander den stores rike (334-323 fvt.)

5. Egypt (erobret år 30 f.kr - 395 e.kr)

Eksisterte på Johannes tid:

6. Romerriket 

Var ikke kommet på Johannes tid:

7. Det bysantinske riket (330 -1453 e.kr.) som utviklet seg fra Østriket av Romerriket. Etter delingen ble Konstantinopel hovedstad. Konstantinopel var et gammelt navn på dagens Istanbul. Før Konstantinopel var navnet Bysants eller Bysantium.

8. Dyret - kom opp fra folkedypet som følge av strid rundt lederoppgaven etter profetens død. Spørsmålet ble endelig avgjort da profetens barnebarn, Hussain, ble drept på Kerbala-sletten under et slag der i år 680 e.kr.

År 1844 e.kr. - som tilsvarte år 1260 AH - og var et viktig tidspunkt for siste fase av Kalifatets tid. Svekkelsen på nevnte tidspunkt viste at rikets kraft reelt var svunnet hen.

At Dyret var det 8-ende riket, men samtidig én av de sju skyldes nettopp at Dyret som skulle komme utgjorde ett rike som hadde egenskapene fra de falne riker: (Løven) Nebukadnesar II sitt rike (Neo-Babylon), (Bjørnen) Media Persia og (Leoparden) Aleksander den stores rike - og dermed var dømt til selv å gå til grunne.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere