Svein Ole Hansen

Alder: 65
  RSS

Om Svein Ole

Jeg er en bahá'í

Følgere

Født på ny

Publisert rundt 1 år siden

Tredje kapittel i Johannesevangeliet innleder med gjengivelse av en svært interessant samtale mellom Jesus Kristus og fariseeren Nikodemus. Sentralt i den korte samtalen er Jesu ord: «Dere må bli født på ny». I dette innlegget vil jeg skrive kort, men forhåpentligvis tilstrekkelig utfyllende om ordenes profetiske betydning og oppfyllelse. Først vil jeg komme med noen betraktninger angående oversettelsen av det siste ordet i overskriften fra gresk til norsk.

Det greske ordet ἄνωθεν (anóthen) har en rik og utfyllende betydning. Ordet kan vanligvis leses i norsk bibeloversettelse som på ny. I følge Strong’s Concordance er andre betydninger: igjen, fra begynnelsen i betydning fra kilden, men har også en betydning som ovenfra, fra himmelen, altså fra det opphøyde. Sist nevnte betydninger synes å lede leseren klarere til oppfyllelsen av Jesu ord, men i norsk oversettelse kommer dette ikke så tydelig frem bare med ordet ny. 

På norsk (eller engelsk) er det ikke et ord som dekker tilsvarende godt det greske ordets rikholdige anvendelse. I norsk oversettelse er det ikke gjort noen feil som jeg kan se med ordvalget som nevnt. Det tar bare litt lenger tid for leseren å finne betydningen av Jesu gjengitte ord og ikke minst komme frem til hva gjenfødelsen er i denne sammenheng. I engelske oversettelser (som NASB og NET) er ordet oversatt med from above, altså ovenfra. I KJV er ordet again (igjen) brukt.

Det er rimelig sikkert at en nattlige samtale mellom profeten Jesus og fariseeren Nikodemus ikke ble gjennomført på koiné gresk. Dét bør ikke ha utgjort noe stort problem for troende at tekster som grunnlag for gudstro ikke har vært skrevet ned på originalspråket. De som gjennom århundrene har kommet til tro på Jesu åpenbaring har ikke hatt annet valg enn å forholde seg til de tekstene som er etter apostlenes virke, og ellers hatt tillit til at Gud også har gitt ledelse til forfatteren eksempelvis av Johannesevangeliet. I tillegg at tilstrekkelig med tekster har blir gjort tilgjengelig for ettertiden, samt prosessen med oversettelser til ulike språk, inntil tiden for å fødes på ny - fra det opphøyde.

Hva betyr det så å bli født på ny i betydning født ovenfra i denne sammenheng? 

Vi kan til å begynne med utelukke at betydningen kun har vært et retrospektivt anliggende. Født på ny gjelder ikke å revitalisere tro på Kristus uten at profetert progresjon i guddommelig åpenbaring først har blitt oppfylt. Jeg ønsker svært gjerne et stort velkommen til alle som hevder å være født på ny i tro på Jesus Kristus. Selvsagt blir slike født til en ny verden uten en tråd på kroppen fra dagens merkverdige kolleksjoner av forskjellige kristne bekledninger - med det iøynefallende og felles stoffvalg at ingen sendebud har kommet fra Gud med ny åpenbaring etter Jesus Kristus. 

Det har stor betydning for en begynnende tilnærming av omfanget i oppfyllelsen av Jesu ord at det var en fariseer som kom til samtale. Nikodemus var kyndig i loven og satt i jødenes høye råd Sanhedrin. Han var dermed en øvrighetsperson i det jødiske samfunnet på Jesu tid. 

Jesus er gjengitt på å ha sagt til Nikodemus: «Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ (Johannes 3:7)». Med ordet dere fra sitatet menes dere alle må bli født på ny. Det er klart for meg at Jesu dialog er nedskrevet og formidlet som profeti ment for fremtidig oppfyllelse. Profetien innebærer ikke bare en fornyet relasjon til Gud for troende av alle tidligere åpenbarere av Guds vilje, men også med stor betydning for statlige anliggender - i og med ordvalget som uthevet og den Jesus Kristus samtalte med.

Legg også merke til ordvalget i sitatet (3:7) over: «Undre deg ikke…» Det betyr rimeligvis at Jesus også med disse formuleringene siktet frem i tid med. Ellers blir jo troende født på ny med hvert sendebud fra Gud - selvsagt også med Jesu komme.  Betrakt nå hvor samlende og betydningsfull Den mosaiske tro har vært for jødene i diaspora. Om deres tro og kultur hadde gått tapt før, under og etter andre verdenskrig, ville de overlevende neppe ha greid å samle seg til statsdannelsen av Israel.

Men endringene for israelerne vil komme til å bli betydelige. Personlig tro er bare begynnelsen. Utbedringer av politisk styringsform og maktfordelingen vil med tiden bli konstituert i samsvar med veiledning, lovbok og administrative institusjoner og ordninger fra Gud for vår tid. Dette med stor betydning for kommende endringer i etterfølgende land og stater. Ingen bør vise likegyldighet begrunnet med at Gud synes å ha drøyet med en veiledende og nødvendig plan for israelerne ved opprettelsen av deres stat - samt for menneskeheten for øvrig. Før Israel ble erklært selvstendig stat i år 105 B.E (i måneden Jamál, Beauty eller Skjønnhet på norsk) var den nye lovboken fra Gud tilgjengelig med ellers mengder av skrifter med åndelig veiledning.

Jeg mener det har vært viktig å skrive om det å bli født på ny for troende, med følger som selvsagt forplanter seg helt opp til interstatlig nivå. Med ordet fødsel forstår vi en helhetlig prosess med begynnelse og slutt. Det finnes ikke et menneske som er bare litt eller delvis født inn til en ny verden. Fysiologisk er det ikke mulig.

Det er selvsagt ikke min hensikt å bebyrde noen. Men tiden er likevel nå for å ta nye steg som medfører bevegelse dit løsninger på fastlåste problemer og vanskeligheter er lettere å skue, etter en svært mørk og tung innledning på denne Herrens dag. 

Ingen bør tenke at jeg selv tillegger mine ord noen avgjørende betydning i denne sammenheng. Skulle hovedansvaret for fremdriften i «dere må bli født på ny» være pålagt meg alene, ville jeg ganske sikkert segne om i samme sekund - for aldri å komme meg på bena igjen. Spesielt med tanke på dagens verdenssituasjon og alle betydelige endringer som snart bør påbegynnes med økende til massiv oppslutning. Gud leder fremdriften med fullkommen tålmodighet.

Hvor er så svaret å finne på prosessens stadig økende fremdrift? Svaret blåser i vinden. Svaret blåser i vinden.


Med vennlig hilsen Svein-Ole Hansen

Gå til innlegget

Jesu frelsesvei

Publisert nesten 2 år siden

Måtte det ikke vare lenge før mange innser at det å forfekte kristen teologi - slik nå enn det kommer til uttrykk i mylderet av forvirrende utgaver - ikke nødvendigvis leder kristne til å følge Faderens ord og vilje slik Kristus gjorde.

 Følger jeg Guds Herlighet - også forstått som oppfyllelsen av "Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet" i Evangeliet i  ord og vilje, avviker jeg ikke så mye som et hårstrå fra den frelsesvei Jesus Kristus åpenbarte. Hvordan skal kristne - på en selvfølgelig og forståelig måte - kunne se overgangen fra deres tro og til Faderens rike her på jorden med hensyn til det de forfekter? 

Mange kristne har kommet til at ingen handling for Gud nytter på grunn av vår syndefulle, skrøpelige og tilkortkommende natur, men bare tro alene er tiltalene for Gud. Hvordan har kristne kommet frem til dette? Hvordan skulle dette kunne belyse martyrene og alle de Gud har prøvet og testet så hardt de kan tåle for deres hengivenhets pålitelighet og tros verdi - i all deres mangfoldige tjeneste i nestekjærlighet og kjærlighet til Gud? 

For ikke å nevne Jesus selv at hans eksempel nærmest er nullet ut og bare hans ultimate prøvelsens eksempel står alene igjen? Ikke for etterfølgelse om det skulle være, men for at vi skal slippe å gå den vei han gikk, siden (om mulig å forstå) han har sonet straffen for oss alle, og ved hans soning har vi kunnet gå fri. Det som under alle omstendigheter står tydelig og klart igjen nå, er at ingen kristen menighet eller forsamling - synlig for meg - synes å ha forfektet en teologi og lære fordelaktig for å lette og lede kristne smertefritt til den overgangen jeg skriver om.

Ofte refererer kristne til hva Jesus har sagt, nærmest som om Jesu ord skulle ha sitt opphav hos han alene, men Jesus tilhører det nivået som gjelder Menneskesønnen - der Ånden er én og det guddommelig åpenbarte har sin opprinnelse hos Gud - som er Én. Det er bare på de troendes nivå at det er splittelse, men menneskehetens enhet er selvsagt oppnåelig og vil bli oppnådd også på dette nivået. Det er denne enheten som er avgjørende for Guds rike her på jorden.

Umiddelbart kan mangt med guddommelige åpenbaringer sikkert være vanskelig å forstå og forholde seg til for de fleste av oss troende - med tanke på disse åpenbaringenes dybder, referanser og evige rikdommer. Forholdet jeg skriver om her er ikke vanskelig å forstå. Det er et tilsvarende forhold som mellom Faderen og Sønnen - bare at nå er det de troende som forholder seg til Faderen - etter Sønnens eksempel. 

Dessuten, det er jo dette som utgjør kjernen i Evangeliets forventningsfulle budskap, og dermed har utgjort forventningen i sann kristen tro. Forventningen om at dagen ville komme og de som har trodd på Jesu ord skulle få forholde seg til Faderen etter Jesu eksempel. Nå har Faderen manifestert seg og har etablert sitt rike her på jorden (som i himmelen). Hva holder de kristne tilbake?

Kristen teologi og lære synes for meg i de fleste tilfeller å ha beveget seg bort fra det å gjøre kristne forberedt og mottakelig for oppfyllelsen av å søke Guds rike her på jorden, men oppstandelsens Dag er nå.

Jeg er ganske sikker på at noen kristne vil bli støttet til å forstå det jeg skriver. Etter hvert vil det bli flere som forstår og som er i bevegelse fra mange ulike bakgrunner; fordi de har søkt Kilden selv og dermed fått bekreftelsen de trenger. 

Mitt håp er at ingen er blitt såret ved mine ord så langt i prosessen, men jeg har valgt å tydeliggjøre for å skape refleksjon og bevegelse.


Med vennlig hilsen

Svein-Ole Hansen 

Gå til innlegget

Til israelerne og palestinerne

Publisert nesten 2 år siden

Mitt råd er én stat med ett selvstyrt område for den mindre bror. Det sømmer seg dårlig at to brødre begge kan stille med våpen som kan rettes mot hverandre og tilspisse en tenkt fremtidig uenighet mellom dem.

I seg selv er militær konflikt et onde. I dette tilfellet vil konflikt være nærmest tragikomiske - med tanke på områdets del av Midtøsten og jorden for øvrig. Heller bør den mindre bror vise slik tillit at den større bror kan innfri beskyttelse for dem begge - at de begge lever i trygghet med hverandre. Og at de ellers kan ha en gjensidig dialog og respekt for hverandres ve og vel.

Dersom forhandlingene rundt fordeling av landområder mellom brødrene skulle resultere i en avtale noe sånt som at den større bror sitter igjen med ett landområde tilsvarende som fra Atlit Interchange og til medregnet Ramat David; videre fra Ramat David (nogenlunde parallelt med kystlinjen) til og med Ma'lot-Tarshiha; og videre igjen (nogenlunde parallelt med grensen mot Libanon) til å ende opp med å dele Nahariya i to deler, ville dette utgjøre et landområde som ikke er synlig på verdenskartet - annet enn som et nærmest lite punkt med trykksverte for den skarpsynte med lupe. Her er det altså snakk om et landområde som befinner seg nærmest innenfor fire lyskryss. For Gud vil dette ikke være til hinder fra å gjøre Israel til: 


- Et land som raskt vil kunne utvikle seg til en handelspartner av dimensjoner, og som alle forente nasjoner vil søke å inngå handelsavtaler med. 

- Å bli et kunnskapens frukttre og en ydmykhetens og nøysomhetens grønnsaksåker som jordens unge mest av alt vil søke og høste fra.

- En ingeniørkunstens verdensmetropol.

- En oase med himmelsk vann som springer ut fra Berget og sildrer ned Karmelfjellet for å vitalisere åndens rosenhave hos de som bor i landet, men også hos de som strømmer til som pilgrimmer fra all verdens folk og slekter. 

  - En økonomisk støtte, utvikler og venn for de mindre bemidlede av verdens land. 

- En konflikt- og problemløser som jordens statsledere vil søke å rådføre seg med. 

Og til sist, men av tilsvarende høy verdi som nevnt: 

- Å bli en sann hjelper og velgjører for alle sine storvokste brødre. 

Det vet jeg vil glede Faderen.


Jeg er ikke bekymret for israelerne og eretz Israel om en fordeling av landområder skulle bli som nevnt. Min bekymring vil gjelde palestinerne. Når palestinerne virkelig forstår, og tar inn over seg det verdenssamfunnet er i ferd med å se, og som endelig synes å være nær oppfyllelse med Det hellige land, vil deres forhandlere og de som underskrev avtaler - etter en fordeling som nevnt - ønske at de kunne skjule seg under gressets røtter ute på markene. Jeg gjentar og vektlegger; vel å merke under forutsetning at eretz Israel skulle bli noe slikt som nevnt over. Til israelerne vil jeg si: Ikke  bekymre dere og kaste bort tid med mye oppmerksomhet og interesse over Israels landegrenser - slik de er i dag og vil bli i fremtiden. Det hellige land er langt mer omfattende enn noe av det dere ser i dag. La derfor ikke palestinerne sitte igjen med så lite at de allerede nå blir fraskrevet fra å gi sitt bidrag når den tid kommer.


Med vennlig hilsen 

Svein-Ole Hansen

Gå til innlegget

Fremmed venn og bror

Publisert nesten 2 år siden

Aldri skal jeg søke eller fristes av en talerstol. Stå der og se mennesker sitte stille i timesvis med hendene i fanget eller på sine lår mens de hører på meg med halvåpen munn - og de fleste med lukkede øyne i tillegg. Heller ikke vil jeg søke å heve meg over min neste så mye som tykkelsen på et A4 ark. Men jeg vil gjerne glede meg over å få stå på samme grunn med de som møter blikket mitt og smiler til meg før de haster videre til alle sine gjøremål.


Israeleren er å ligne med en vis gammel mann. En dag ser jeg han på gaten. Jeg ser at kroppen hans er bøyd og ansiktet er sorgtynget. Så stopper jeg han og spør: Hvor er ditt hjerte min venn? Han ser på meg med undring og sier: "Mitt hjerte er selvsagt i Jerusalem." Hva gjør deg så sorgtynget og trist,? spør jeg videre. "Jerusalem er en splittet og stridens by, og det sliter byen og meg mot graven," sier han. Da sier jeg til den vise gamle mannen: "Slipp din bror inn i ditt hjerte - ikke stykkevis og delt, men fullt og helt - så skal du få et nytt og strålende hjerte - mer vitalt og sterkere enn noen gang tidligere". Den gamle vise mannen retter seg sakte opp, blir stille og ser granskende på meg, men så brer smilet seg over hele ansiktet hans. På ganske så kort tid er det som om han er blitt godt over tre tusen år yngre. Etter hvert er det som om han allerede er begynt å fylle ut en meterlang gjøremålsliste i sitt indre bak nærværets forheng i det ytre. "Neste år i et nytt, vakkert og fredfylt Jerusalem" sier jeg og smiler. Han smiler og ler hjertelig - slik venner gjør.

Den kristne er å ligne med et barn som tillitsfullt forholder seg til mye rart og forskjellig som det dels hører og som det dels finner på selv. Barnet går og bærer i sin høyre hånd en liten koffert som kun inneholder en velkjent bok. En dag møter jeg barnet og slår følge med det et stykke på veien. Jeg spør barnet: Hvor og når oppnår du hvile? Og barnet svarer: Jeg hviler ikke før jeg er hos min Far og riket hans her på jorden som i himmelen. "Det er her og nå," sier jeg. Er du min Far, spør barnet meg. "Nei, jeg er ikke far til noen. Etter meg kommer ingen barn - bare voksne modne mennesker," sier jeg og fortsetter: Jeg er en tjener og bror som deg. "Vil du si meg noen ord fra Gud", sier barnet videre. "La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til." I det jeg fullfører ordene strekker barnet en liten, men kjølig hånd mot min hånd. Jeg varmer hånden til barnet en stund, men så sier barnet at det ønsker å sitte litt for seg selv. "Fint å få være sammen med deg," sier jeg og vinker . Barnet smiler og vinker tillitsfullt tilbake - som til en bror og venn.

Muslimen er å ligne med ei kvinne som vandrer omkring ute i ørkenen. En dag snur jeg meg og ser tilbake i det jeg tenker på fremtiden. Jeg ser at mine fotavtrykk fort blir utydelige i den tørre ørkensanden. Så går jeg videre og kort tid etter ser jeg den mystiske, men vakre kvinnen jeg leter etter. Hun kommer fra dit jeg søker. Jeg stopper opp og ser at avstanden mellom oss minker. I et uttrykk utsprunget veldig lokalt med opprinnelse i en for henne fjern kultur, prøver jeg å innlede mitt ærend i det hun er tilstrekkelig nær. Jeg sier: "Kan det virkelig være levelig for en vakker kvinne her ute i ørkenen nå". Kvinnen snakker ikke til fremmede og viser det med å dra et løsere tøystykke fra sin bekledningen rundt hodet strammere rundt sin nese og munn. Med skarpe og vakre øyne ser hun til siden uten å bevege hodet og studerer meg i det hun umerkelig går saktere. Rett før hun passerer meg sier jeg: "Herren er steget ned i Det nye Jerusalem og har ventet lenge på deg." I det jeg begynner å gå - for å vise min respekt- fortsetter jeg: "Din flukt ute i ørkenen er over." Kvinnen vet det ikke, men jeg ser henne uten å snu meg tilbake. Hun stopper opp, snur seg og prøver å skjule at hun ser etter meg. Men jeg hører tankene hennes: Hvem er han? Kan en fremmed være pålitelig.


Med vennlig hilsen

Svein-Ole Hansen

Gå til innlegget

Ennå har jeg mye å si dere

Publisert rundt 2 år siden

Torkild Masvie har skrevet et interessant og velskrevet innlegg som ble publisert 15. mai 2020 her på verdidebatt.no. Nå er jeg usikker på om det er noe jeg har skrevet tidligere på samme nettsted som har medvirket til hans innlegg.

 I alle fall har jeg skrevet ganske mye om begrepene Sønnen og Faderen de siste ti årene her på verdidebatt.no. Og sannelig er jeg her igjen. Jeg håper Masvie ikke blir oppgitt over mitt innlegg om han ikke skulle ha hatt noe fra mine innlegg i tankene da han skrev sitt innlegg.

Når det gjelder innledningen i hans innlegg ble forståelsen de gamle rabbiene og kirkefedrene hadde av Salomos Høysang nevnt. Om vi kan være litt dempet med å fronte begrepsbruken (Faderen og Sønnen) for hardt innledningsvis, er jeg ikke så sikker på at det egentlig var så stort skille mellom de gamle rabbiene og kirkefedrene om forholdet forstått med Salomos Høysang.

Kirkefedrene forsto Salomos Høysang som forholdet mellom Kristus og kirken. Det ble også nevnt at de gamle rabbiene forsto Høysangen som forholdet mellom Gud og hans folk. "Gud og hans folk" er en mye mer nøyaktig beskrivelse i denne sammenheng enn Kristus og kirken etter min mening. Spesielt om en oppfatter Guds folk som folk som søker Gud og ikke bare mer avgrenset som Guds utvalgte folk, noe som peker til en annen sammenheng. For med Kristus og kirken må en ta med at Kristus (forstått som den salvede - en tittel gitt Jesus) ikke sa noe av seg selv, men sa og gjorde det Faderen ga ham å si og gjøre. 

Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg. Johannes 8:28.

Altså var Sønnen en formidler i ord og handlinger av en vilje som ikke hadde sin opprinnelse hos han (Kristus), men hos Faderen som på den tid ikke hadde manifestert seg for oss, men var hos Gud i Det mest opphøyde. Kristus var den som uttrykte og innvarslet Faderens vilje og komme. Fra den tid og til i dag kan vi nå se de to begrepene Faderen og Sønnen sammen på en mer oppklarende måte. Den som ikke gjør noe av seg selv, kan selvsagt ikke sidestilles med Gud selv som nettopp er livets opphav og virkeliggjør av seg selv. Jeg tenker selvsagt på sidestillingen kristne gjør med treenigheten.

Avklaringen er tilstrekkelig her og tydelig gjort til kjenne i mange vers fra den nyere del av Bibelen.

De gamle rabbinerne på kirkefedrenes tid var selvsagt kjent med følgende profeti fra profeten Jesaja:

For et barn er oss født,

          en sønn er oss gitt.

          Herreveldet er lagt på hans skulder.

          Han har fått navnet

          Underfull rådgiver, Veldig Gud,

          Evig far, Fredsfyrste. 9:6.

Her er begrepet far brukt igjen, og det på et langt tidligere tidspunkt enn Jesu åpenbaring. Jeg kan ikke forstå at det skulle være noen tvil om at titlene nevnt i vers 9:6 hos Jesaja gjelder en Menneskesønn som på ett eller annet tidspunkt i historien - etter Jesajas tid og etter Guds Sønns tid - ville komme til å manifestere Guds vilje. Dette om verset profeten ga skulle kunne bli regnet som pålitelig og sant - og det er det. Man kan ikke bare akseptere begrepet far, men ha seg frabedt at forståelsen av begrepet impliserer et avkom, og at far ikke skulle kunne tilkjennegi seg selv på et senere tidspunkt etter sønnens tilsynekomst. Vel, man kan sikkert hevde det, men særlig interessant er det ikke i dagligtale som i denne sammenhengen.

Bibelversene jeg til nå har tatt med samt det jeg har skrevet avklarer tilstrekkelig profetnivået - der en Menneskesønn er. Om en Menneskesønn blir titulert Veldig Gud, Evig Far - og før det Guds Sønn for den saks skyld - så betyr ikke det at en Menneskesønn er Gud selv eller at en Menneskesønn tilkjennegir Guds innerste vesen eller (måtte Gud tilgi meg) skulle kunne være sønn av Gud selv. Det betyr "bare" at det Menneskesønnen åpenbarer etter Guds vilje - når tiden er for det - er så omfattende, betydningsfullt, storartet og samlende at titlene er dekkende for respektive åpenbarere med deres budskap som har utgjort og nå utgjør føden for vår enhetlige vandring på Guds vei.

Gud er Den for oss evig opphøyde, hellige og skjulte komponist, orkestrerer, dirigent - og uendelig mye mer - som fullkommengjør en Menneskesønns fremførelse for våre ører og øyne til fastsatte tider - og slik har det alltid vært, fortsatt er og vil fortsette å være. Ordene jeg bruker bør selvsagt forstås metaforisk og ikke at Gud er en komponist, orkestrerer og dirigent slik ordene brukes i vår dagligtale.

Det er ikke tilstrekkelig med tegn og mellomrom til å skrive så veldig mye mer denne gangen. Ett for meg viktig avsnitt vil jeg gjerne prøve å få med.

Fra Adam og til Kristus har det vært en lang rekke med veiledende, dynamiske og progressive åpenbaringer fra Gud. Fra kristent hold (etter en "nedspikket" teologi til bare Kristus og kirken står igjen) kan det lett oppfattes som at det mange kristne tilkjennegir er at all guddommelig åpenbaring er avsluttet med Kristus. Her er min oppfatning at troende hevder det kun er Kristus og kirken som skulle utgjøre det eneste sanne - les misjonering blant arabere, israelere og andre nå. Det dynamiske og progressive på profetnivået synes kristne å ha forlenget til et stillestående og oppsmuldrende anliggende på de troendes nivå. Dette er tilnærmet å forstå som at mange kristne krampaktig prøver å kile seg mellom Gud og Menneskesønnen, og holder Kristus som et teologisk gissel til deres krav er innfridd. Er det virkelig slik Guds plan var ment å bli videreført. Nei, her er virkelig Guds tålmodighet og nåde synlig for alle som ser.

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Johannes 16:12-14.

Med vennlig hilsen Svein-Ole Hansen

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere