Arild Vøllestad

Alder: 3
  RSS

Om Arild

Beskriv deg selv her
Pensjonert prest, skribent og foredragsholder

Følgere

Nattverd - hvor avklart må troen være?

Publisert over 1 år siden

Kirkeforskning (Kifo) og Bispemøtet arrangerte nylig et interessant dagsseminar over temaet "Nattverden tilbake til folket?"I kjølvannet av massealtergangens avvikling i løpet av andre halvdel av 1800-tallet oppsto hos mange en uevangelisk frykt for ikke å være verdig nok til å gå til nattverd. Noe av dette kan nok henge igjen i 2019, men først og fremst er det i seinere år oppstått en åpnere og gladere nattverdspraksis, som inkluderer flere. Blant annet ble det opplyst på seminaret at det er en økning i aldersgruppen 18-30 år.

Denne endringen ble tilskrevet nattverd med intinksjon (dypping), som av mange oppleves som mindre alvorstung enn å knele rundt alterringen. Og ikke minst den gradvise innføring av barnenattverd, fra 1993 også uten nedre aldersgrense. 

Etter min mening er denne nye situasjonen en gave til kirken, grunnleggende sett. Men i en tid hvor oppslutningen om kirken generelt daler, er det samtidig lett å bli fjetret av at i nattverdspraksisen har vi endelig noe som går framover! Så nettopp derfor er vel litt besinnelse på sin plass?

Det finnes mye skjult tro, og i møte med den kan det ikke være kirkens oppgave å komme med rigide grenser. Og det er allmenn enighet i vår kirke om at nattverden, som dypest sett er et mysterium, kan og bør gis uavhengig av intellektuelt funksjonsnivå hos mottageren. Men samtidig er det vel et ideal at mennesker med intakte åndsevner helst bør ha bevissthet om hva de holder på med? Er det ikke videre naturlig i det moderne, flerkulturelle samfunn at vi mennesker i ulike situasjoner kan handle ulikt, men likevel bevare freden?

Kunnskapen om nattverden som sakrament er i de brede lag av folket i vår tid høyst variabel. Denne situasjonen må møtes med forkynnelse og undervisning. 

Fra nattverden i 1968 ble løsrevet fra konfirmasjonen og i mange år framover, var det selvsagt at nattverddeltagelse forutsatte at personen var døpt. 

Trosopplæringen fører til at nattverden nå mange steder er blitt sentral i kirkens barnearbeid. Det ble på seminaret opplyst at ni av ti menighetspedagoger, trosopplærere etc mener det er umulig å skille mellom døpte og udøpte barn. Praktisk og følelsesmessig skjønner jeg det. Men dette butter mot Den norske kirkes offisielle syn. Det synes her å være en uløst spenning mellom teologisk tenkning og en velmenende pedagogisk "alle-skal-med"-praksis. 

Å gjeninnføre aldersgrense, eventuelt kombinert med et førstekommunionsrituale, er antagelig urealistisk. Kanskje heller ikke ønskelig - i vår tid vil det lett bli ledsaget av kommersialisering. Det kan derimot være nærliggende å åpne nattverden helt for alle aldersgrupper, uavhengig av dåp, ved å kalle den et fellesskapsmåltid for alle som tror eller lengter etter å tro på Jesus. Men det vil lett innebære en nedtoning av nattverden som formidling av Guds usynlige nåde gjennom synlige midler. Og en allmennmenneskelig svakhet ved en slik åpen forståelse er at personer i ettertid lett kan begynne å lure på "hva var jeg egentlig med på?" Kanskje er den mest fornuftige og håndterbare regel at fra og med den religiøse myndighetsalder på 15 år er dåp en forutsetning for å delta i nattverden? Det tror jeg også ville være forståelig for folk flest. 

Arild Vøllestad,pensjonert prest, StavangerGå til innlegget

En folkebevegelse for digital avrusing?

Publisert rundt 2 år siden

For noen år siden ble den digitale verden utropt til å være et paradis, men disse løfter innfris ikke ubetinget. Derfor må den digitale verden ned fra sin opphøyde pidestall.

Dette innlegg sammenligner nettavhengighet med alkoholavhengighet. Den første er primært psykisk, den andre primært kjemisk. Selv er jeg måteholdsmenneske i forhold til begge: Det digitale fordi det er praktisk umulig å komme utenom, alkohol fordi det er et personlig valg.

Jeg regner med at denne uærbødige sammenligning blant de såkalt fornuftige vil utløse protester av typen "du skjønner ikke hva slags tid vi lever i" osv. Men jeg våger likevel å antyde følgende analogier:

1)Sosiale media gir meg kontakt med andre mennesker/Over en øl på puben kommer jeg i kontakt med folk

2)De sosiale media kan ikke avoppfinnes/alkoholen blir vi ikke kvitt

3)Vi må ikke moralisere over folks nettbruk/Vi er lei av gledesdreping rundt folks alkoholbruk

4)den optimistiske: Folk må lære nettvett/folk må lære å drikke med kultur

Saksopplysninger om de sosiale medias avanserte og gode sider flyter parallelt med faktabaserte opplysninger om de skadelige sider, men uten noe overordnet perspektiv. Her synes jeg å se en likhet med ofte irrasjonelle alkoholdebatter.

Den organiserte bevegelse mot alkoholens utbredelse skjøt for alvor fart da kvekeren Asbjørn Kloster grunnla Det norske Totalavholdsselskap i 1859. Bakgrunnen var ikke minst fylla under sildefisket på Sørvestlandet, hvor de menneskelige omkostninger tidvis ble meget store. Det hang sammen med at folk raskt fikk mye penger mellom hendene, og dessuten lå under for en mytologisk tro på at alkohol var medisin og gav kraft og styrke. Er ikke her visse likheter?

Når man f. eks. leser historieprofessor Per Fuglums tobindsverk om dette ("Kampen om alkoholen i Norge") fordunster den utbredte kritikk av avholdsbevegelsen som gledesdrepende og fanatisk. Iallfall ble alkoholen avfortryllet, fra ca 1910 også innen arbeiderbevegelsen, og vi fikk en relativ effektiv skadereduksjonspolitikk som i store trekk har vart frem til nå. 

Idag trenger de sosiale media å avfortrylles effektivt. Ikke for å avskaffes, men for å forebygge at det utarter i mobbing og umenneskelighet. For å oppnå det, trengs det antagelig at enkeltpersoner og grupper situasjonsbestemt eller varig avholder seg fra sosiale media. 

Jeg har registrert at f. eks. Stian Kilde Aarebrot og flere i Areopagos (og sikkert også andre) i noen situasjoner bruker begrepet "digital avrusing". Jeg kan bare si en ting: Det uttrykket er uhyre treffende!


Arild Vøllestad, prest og skribent

Gå til innlegget

Misvisende ordbruk

Publisert rundt 2 år siden

Gaute Eiterjord trenger ikke kalle seg moralist.

I Vårt Land 18. mai er det et intervju om et livsviktig tema med leder av Natur og ungdom Gaute Eiterjord. Nemlig om jordens kritiske fremtid i lys av det vi vet om klimaendringer og utrydding av arter. Men underveis bruker Eiterjord - assistert av VL's journalist? - tidvis et unødig negativt ord om sitt engasjement, nemlig moralist.

I dag brukes dette begrepet svært ofte til å stemple folk som håpløse,  og dermed blåse dem av banen. Etikkfaglig vil jeg definere moralisme som "en stiv regeletikk som taler forbi menneskets reelle situasjon". Men det er det motsatte Eiterjord forfekter. Miljøkrisen er i høy grad en del av vår reelle situasjon. Og risikoen for at den nedtones er større enn risikoen for at den fremheves for mye. 

Innimellom bruker Eiterjord det rette ordet, nemlig moral: "Det er deilig at det er blitt lov å snakke om moral igjen". Moral vil ofte inneholde ubehagelige krav, og i klimasaken gjelder det til overmål både for individer og samfunn. Men at noe er krevende, er ikke det samme som at det er moralistisk.

Arild Vøllestad, pensjonert prest, skribent.

Gå til innlegget

Frimodig saman - og fravær av etisk metode

Publisert over 2 år siden

Rolf Kjøde har i Vårt Land 12. mars et innlegg med tittelen "Frimodig saman". Det er forutsigbar, men samtidig merkelig lesning. Ikke uventet tegner han et mørkt bilde av Den norske kirke, ikke minst med utgangspunkt om biskopenes uttalelse om abort nylig, og ordningen med to ekteskapssyn.

Abortuttalelsen først. Jeg er enig med Rolf Kjøde i at abortpraksisen i dagens velstands-Norge er urovekkende (selv om den har sunket fra ca 15000 i året til ca 12300 i 2018). Men våre veier skilles i tolkningen av bispeuttalelsen. Kjøde påstår at den "legitimerer landets himmelropande abortpraksis". Det kan jeg ikke skjønne at bispeuttalelsen gjør (selv om enkelte formuleringer der kan diskuteres). Det de gjør, er å orientere seg i forhold til det realpolitiske faktum at en reversering av abortloven er utenkelig. Slik Stortinget i vår tid er sammensatt. Og at engasjementet mot abort derfor primært blir henvist til etikken, ikke til lovgivningen. Videre er det i Kjødes innlegg ingen situasjonsanalyse som dveler ved de medisinsk sett ytterst risikable illegale aborter som erfaringsmessig vil bli resultatet dersom abort er totalforbudt. Det er jo slik i syndefallets verden at selv idealistiske lover kan gi destruktive utslag. At et innlegg som mener seg å bygge på konservativ teologi ikke trekker dette frem, er påfallende.

Så spørsmålet om homofilt samliv. Først må jeg "komme ut av skapet":  Jeg er vaklende i denne saken, slik mange i kirken er. Fordi jeg ser det problematiske ved at betydningen av biologi tones ned. Jeg ønsker også å støtte de homofile mennesker - kristne eller ei - som velger å ikke leve ut sin legning. Og jeg synes det er propagandistisk at deltagelse i Pride-parader skal være det endelige bevis på at man har tatt de homofiles situasjon på alvor. Slik sett burde jeg være en person som var mottagelig for Frimodig kirkes argumenter mot homofilt samliv. Men i den andre vektskålen ligger en ubehagelig viten om den diskriminering og lidelse som homofile er blitt og mange steder fortsatt blir utsatt for. Og den potensielle overbevisningskraften i Kjødes innlegg dunster bort ved at jeg ikke kan se spor av interesse for hvordan homofile mennesker kan tenkes å ha det - han henviser kun til Bibelen og kirkens klassiske ekteskapssyn. Overført på andre livsområder vil et slikt fravær av etisk situasjonsanalyse fortone seg ytterst mangelfull, for å si det mildt. Og det er vanskelig å se for seg at Jesus i møte med dype menneskelige problemer ville gått frem på en tilsvarende måte. 


Arild Vøllestad, prest, skribent og foredragsholder

Gå til innlegget

Utnevningen av Ådnøy var klokest

Publisert over 2 år siden

Den kandidaten som ikke ble utnevnt til biskop i Stavanger, Helge S. Gaard, ville absolutt vært i stand til å utføre oppdraget på en god måte. Men ut fra en helhetskirkelig vurdering mener jeg likevel at Kirkerådets utnevning av Anne Lise Ådnøy var klokest.

Under overskriften "Gjør Åpen Folkekirke rent bord?" setter konstituert redaktør Alf Gjøsund dette ensidig inn i rammen "for eller mot kjønnsnøytral vigsel". Uten at jeg vet hva som ligger til grunn for Kirkerådets valg, vil jeg her presentere en mulig alternativ tolkning: 

Gaard er sterkt knyttet til Det norske misjonsselskap (NMS). De siste 150 år har det hatt stor plass i Stavanger bispedømme, noen ganger henimot et slags hegemoni. Lenge var NMS en stabiliserende kraft i spenningsfeltet mellom det som het statskirken og de frivillige organisasjonene, og det fortjener NMS honnør for. I noen grad er dette tilfelle fortsatt.

Men samtidig har deler av NMS forandret seg i retning av gudstjenestelig "oppmykning" og det jeg i mangel av et mer presist uttrykk vil kalle "IMI-fisering". Denne mentalitet, både i og utenfor NMS, har de siste tiår blitt ganske utbredt her. Mange kirkefolk ser ensidig i denne retning når det er tale om fornyelse og møtet med en omseggripende sekularisering. Hvor Gaard nøyaktig befinner seg i dette bildet, vet jeg ikke, men han vil lett bli assosiert med det. Og generelt gjelder at ingen bispekandidater er bare personer, de er også symbol på miljøer!

En ting til: Stavanger bispedømme er ofte på norsktoppen i målbare statistikker for f.eks. nye kirkebygg, gudstjenestefremmøte, innsamlede midler - og slikt slår godt an i kvantifiseringens tidsalder. Men er høye tall sannhetsbevis?

Alt dette kan berede grunnen for en anti-sentralistisk holdning som sier "Kirkerådet skal ikke bestemme over oss", "vi gjør det på vår måte". Dessuten nøler mange i disse kretser med å tale vel om folkekirken. Som faktisk er Den norske kirkes ordning. 

Contra Gjøsunds refleksbetonte analyse ser jeg ikke vekk fra at hensynet til å holde Stavanger bispedømme reelt inne som en del av den landsdekkende norske kirke, ligger bak utnevnelsen av Ådnøy. Og uansett synes jeg det var klokt.  


Arild Vøllestad, pensjonert prest, Stavanger
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere