Mette Solveig Müller

Alder: 77
  RSS

Om Mette Solveig

Jeg er bare meg, og representerer ikke andre enn meg selv i denne debatten. - Bahailæra, som på det sterkeste fortsatt forfølges i Iran, ble et vendepunkt for meg og fikk meg til å se Jesu lære i et for meg tydeligere lys.

Følgere

Vi vet at det var skiturister fra Italia og Østerrike som brakte smitten til Norge. Vi vet og at det var en fotballkamp mellom Italia og Spania som startet det voldsomme utbruddet der. Mitt spørsmål blir om hvilken rolle alkoholen spiller for sykdomsutviklingen? Dette har jeg ikke funnet noe om i senere tid.

Jeg leter litt på nett for å prøve å finne ut av om det er noen sammenheng mellom alkoholbruk og det å bli syk av corona-viruset? Jeg finner bare en interessant artikkel fra 24.12.2012:

https://www.nrk.no/rogaland/_-alkohol-gjor-oss-influensasyke-1.10843756

I denne artikkelen fremhever rusforskeren, at alkoholen spiller en vesentlig rolle når det gjelder influensaen hver vinter, da alkohol reduserer vår forsvarsevne. "Hadde det ikke vært for alkoholen, hadde ikke så mange nordmenn blitt influensasyke", sier forskeren. Alkohol skal altså virke negativt på vårt immunforsvar, ikke bare vurderingsevne.

Dette var interessante opplysning, sett i sammenheng med den coronapandemien vi nå opplever. De mest kjente arenaene for stor smittespredning til Norge har jo vært skiferier med barbesøk i Østerrike og Italia. En fotballkamp mellom Italia og Spania sto for storspredning av viruset i begge disse landene. Og jeg kan tenke meg at pubkulturen i England også kan spille inn. 

Det hadde vært godt å bli litt mer opplyst om disse forholdene? Finnes det noe mer forskning på det i forhold til corona-smitten?

Vi vet jo også, at alkohol kan få en stor plass i mange nordmenns liv når smittesituasjonen krever større sosial isolasjon. Burde vi ikke da hørt mer om hvilke farer alkoholen utgjør, dersom det er en aktuell problemstilling? Slik at det blir lettere å gjøre et valg. Ønsker jeg å utsette meg for dette i mine sosiale sammenhenger?


Gå til innlegget

Normdannelse

Publisert over 2 år siden

Dette må være ordet som ivaretar innholdet i «Verdikonservatisme». Ordet som formidler de verdiene tidligere kulturer, med sine religioner og religiøse forskrifter har ivaretatt i ulike sivilisasjoner. Viktige leveregler som beskytter mennesker som velger å følge dem.

Det gledet meg å høre vår politidirektør Benedicte Bjørnland på TV i går. Hun brukte et ord jeg har savnet i samfunnsdebatten: «normdannende». Ordet adskiller seg fra statens lover: «Du kal, du skal ikke», - de vi blir dømt etter når vi bryter dem.

I de fleste sivilisasjoner som har eksistert, har religionen eller filosofien stått sterkt og oppdratt folket i denne normdannende adferden. Oppdratt barna til å holde seg innenfor visse grenser i sin adferd. Noen vil alltid gjøre opprør å bryte dem

Er normene godt nedfelt i folket, vil det lette politiets arbeid. I et normløst samfunn vil vi aldri klare å sette inn nok politi for å trygge befolkningen.

Det spesielle i vår egen tid er at liberalismen oppløser alle tidligere normer som har vært satt av religionene, og gir dermed det enkelte menneske full frihet til både å skade seg selv og andre.  De sier det ikke er politiets oppgave å kriminalisere mennesker som er til skade for seg selv! 

Det forundrer meg derfor ikke, at det nettopp blir vår politidirektør, som blir den første til å påpeke hvor viktig «normdannelsen» er i et samfunn. Uten den blir politiarbeid en umulig oppgave. - Men våger vi å si, at dette er et resultat av sosialliberalismens inntog i våre skoler da kristendomsopplæring gikk ut av skolens undervisning i 1967? 

Hanne Nabintu Herland har skrevet om emnet her:

https://www.hannenabintuherland.com/currentaffairs/den-sekulaere-ekstremismen-usman-rana/  Siterer følgende:

"Sosialdemokratiet har, med dens røtter i marxismen, hatt vanskelig for å godta at samfunnsreform ikke alltid er til det bedre. Man tar det for gitt at revolusjon og dens mer subtile følgesvenn reform idealistisk sett skal lede frem mot målet: ”fred på jord i det klasseløse samfunn.”  Det gode i mennesket vil vinne tilslutt.

Pave Benedict XVI påpeker at troen på den evolusjonistiske sosialdarwinismen parret med tanken om fremskritt åpner ideologien for en slags sekulær messianisme. Religioner som buddhisme, islam og kristendom gir andre svar på de samme eksistensielle spørsmål. Deres visjon er å bevare og beskytte kulturen mot tanker som bryter med normer som opprinnelig gjorde kulturen sterk."

Det som først og fremst må drøftes her, er påstanden om at det gode i mennesket vil vinne til slutt! Slik sosialdemokratiet tenker seg det, eller om det gode og onde alltid vil leve side om side, slik religionene tenker det. 

I henhold til min egen religiøse forståelse, har vår Gud, ALLE menneskers Gud, nedlagt sin gode vilje i iALLE mennesker. - Men selv om dette er nedlagt i alle mennesker, vil ikke alle mennesker automatisk velge "det gode". Først trenger mennesket en lærer og veileder som beskytter det mot sin egen uforstand, - Til denne oppgaven har alle store sivilisasjoner hatt profeter og gudsmanifestasjoner fra de store religionene, som har gitt opplæring og veiledning til folket. Slik har folket blitt bundet sammen i kjærlighet og visdom over de samme historiene.- Den "Globaliseringen" jeg ser fram til, er når vi erkjenner menneskehetens guddommelige enhet, alle de store profetenes enhet, at de alle er sendt til oss fra den ene og sanne Gud, Guds Enhet.- Slik det åndelig alltid kommer foran det matereielle, bør også den åndelige globaliseringen komme foran den materielle. 

Det er religionene som har stått for "Normdannelsen" i alle store sivilisasjoner! Vi trenger både religion og politikk! De må utfylle hverandre og ikke overlappe hverandre. - Der religionen står sterkt har politiet en lettere oppgave enn der normene oppløses. - Det er et farlig prosjekt å fjerne all religion fra samfunnet og tro at politikken kan overta rollen som sivilisasjonsbygger. Bare ved å rive alt som har vært, istedenfor å bygge på den grunnvoll som alt ligger der - i religionene.

Gå til innlegget

Hva Vesten bør Vite!

Publisert rundt 4 år siden

Her kommer en artikkel om islamisme som jeg virkelig ønsker å løfte fram i verdidebatt. Det er på tide å se på hva som skjer med litt nye øyne, og ikke alltid tro det verste om våre medmennesker -

Link til artikkelen:

https://www.document.no/2018/03/17/hva-vesten-ma-vite/

Hovedpoenget må ligge i dette at det sekulære samfunnet  etablerer et skille mellom religion og politikk – ikke i avskaffelse av religion!

Kanskje islam og kristendom har mer til felles enn mange har trodd?

Les for all del hele artikkelen, men jeg sakser følgende:

"Det kan ikke gjentas ofte nok at vestlige politikere ikke forstår at den «Islamske stat» ikke bare er navnet på en terrororganisasjon. Den «Islamske Stat» er også en sammenfatning av en totalitær verdensanskuelse om en politisk nyordning for stater og verden som helhet. Denne nyordningen forutsetter at den sekulære staten avskaffes."

Den snakker  vel faktisk om en annen form for globalisme enn den vi kjenner? Videre: 

"Den islamistiske utfordringen av den sekulære staten er en konfrontasjon mellom verdensanskuelser som ikke kan vinnes med militære midler. Delegitimering av islamismen kan bare skje på bakgrunn av en sekulær tolkning av islam, som forutsetter et reformert islam"

Skulle vel være nok til debatt her?. Men vær forsiktig med å gå i de gamle grøftene. Vi trenger  heller nytenking?

Gå til innlegget

Hvilken gud er det du tror på?

Publisert nesten 5 år siden

Dette spørsmålet stilte Bjørn Fjærdingen meg i går. - Jeg vil prøve å ikke feige ut, men komme med et svar. Så får vi se om det er tilfredsstillende

Hvilken Gud er det du tror på? 

Det er bare én Gud, svarer jeg. Selv om det har vært ulike profeter opp gjennom historien, har  ALLE de store profetene vært utsendinger fra den samme kilden.  Slik det også bare er én menneskehet som tilhører Ham den allmektige.. Han er alt og alles skaper ut fra tekstene; - ingen nevnt ingen glemt.  - 

I bahailæra er hver av oss er frie til å søke våre egne sanne svar.På dette punkt er vi på linje med humanetikerne. Men derfor er også prinsippene for en respektfull rådslaging noe av det mest fremtredende du møter på i  bahailæra. Det handler om hvordan vi er mot hverandre for å få fram de ulike synspunktene og de beste svarene.  Vi kommer i et mangfold av utgaver med ulike evner og anlegg, som vi trenger å oppmuntre hverandre for å utvikle. Derfor bruker bahaier begrepet «Enhet i Mangfold». Vi er svært forskjellige og setter pris på det.

Før vi kan snakke om politikk,   må de modne menneskene skapes, som ser sin neste i seg selv.  Religioner har hver for seg og sammen stått for mye av hele vår sivilisasjons utvikling frem til i dag. - Men vi nærmer oss menneskehetens  modenhetsalder! - Dette er fremtid! - Da vil vi sammen kunne skape et samfunn vii alle ønsker å tilhøre.

Mye kunne være sagt, men med ulike guder, sikter Fjærdingen nok mer på: Hvem er denne profeten som bahaier tror på?  Det vi bahaier har felles er jo bare det, at vi er overbeviste om at profeten Baha’u’lláh er en profet for vår egen tid! Han bygger en bro over alt som skiller menneskene i de eldre trosretning. Det som velges bort er overtro og dogmer som har fått bre seg i gamle kulturer og skaper stridigheter dem imellom. Jeg må nok  heller svare Fjærdingen ved å tilnærme meg profeten Baha’u'lláh

Baha’u’lláh ble født i 1817. Han er blitt stående som grunnleggeren av baha’itroen / eller baha’i læra som den også kalles. Fordi denne læra kan favnes både av tro og fornuft, slik hvert enkelt menneske er fri ti å søke sann svar, uten å måtte utelukke sitt intellekt eller fornekte vitenskapelige erkjennelser, Navnet Baha’u’llah betyr: ”Guds Herlighet”. Det er en åpenbaring han kom med, og ikke en synkretisk religion. En synkretisk religion vil aldri kunne få samme anerkjennelse, da den jo er laget av vanlige mennesker. som straks vil bli uenige igjen. Men her er det en profet som har forstått alt som har vært sendt ned til menneskene tidligere. Han skrev mye fra sin fengselscelle.

Det første spørsmålet jeg får, er om denne læra bygger på det som er åpenbart i bibelen og evangeliene? Det gjør det så absolutt. Derfor er det mange, slike som meg, som finner tilbake til sin barne- ungdomstro, og finner uendelige rikdommer til hjelp i en vanskelig tidsalder. - Men utrolig nok, så gjelder da dette også mennesker som har vært tilhengere av islam, buddisme, hinduisme etc. De gjenkjenner også sin egen lære i profeten Baha’u’llahs ord. - Og sammen erkjenner vi bare, at Baha’ullah er en profet for vår egen tid. -  I dette ligger vår  enhet.. Vi tror det er han som har nøkkelen til å løse de konflikter som denne vår verden hjemsøkes av.

Det er så uendelig mange innfallsvinkler til dette stoffet om han, at jeg har hatt store problem med å finne ut hvordan jeg skulle presentere det. – Skal jeg beskrive hans bakgrunn med aner fra Persias storhetstid?- Eller de ufattelige lidelsene han ble utsatt for istedenfor slik henrettelse som Bab fikk? Han som var forløperen for læra og angir starten i 1844? -  Skal jeg beskrive reisen hans som en landsforvist, og sener fange i det største fengselet i fengselsbyen Akka? - Dette  er årsaken til at bahaienes hovedsete i dag ligger i Haifa - i Israel, han levde resten av sine dager der. . Eller skal jeg formidle hva hans skrifter formidler om hva som er og blir nødvendig for å skape fred på jord?

Jeg kan også gå rett på hans budskap og fortelle hvorfor han har navnet ”Guds Herlighet”. – Men når verdens uro når slike høyder som vi ser i dag, blir det viktig å fortelle om det aller viktigste! - For alle dem som lider under de forferdeligste forhold andre steder på kloden, de trenger hans budskap:  Baha’u’llah har nemlig ved sitt budskap "gjort alle ting nye»! I dette ligger det, at uoverensstemmelser fra tidligere religionsordninger bringes til opphør. Det er derfor vi kan kalle han  ”En profet for vår egen tid”. Hvordan kan vi si dette?

Av alle de verk han talte og skrev (95 tror jeg),   står ett eneste verk igjen som ”Den Aller Helligste Bok”. – Dette er en ny lovsamling! – Med et pennestrøk har han fjernet det som er årsak til stridigheter mellom Guds folk, slik bare en Guds manifestasjon eller profet  kan gjøre det!

Huff lover, vil mange si! – Er ikke det slike DU SKAL – DU SKAL IKKE? - Nei -  ”Tro ikke”, sier Baha’u’llah, ”at det bare er en lovsamling vi har åpenbart for dere. –Nei, snarere har vi brutt seglet på den utsøkte vin med maktens og styrkens fingre”. – Han sier videre at vi skal overholde Hans lover av kjærlighet til Han. Dette er et personlig anliggende for den enkelte. Ikke noe vi kan belaste vår neste med,! - Vi er ikke vår brors vokter, slik tradisjonen er i mange kulturer.– Baha'u'lláh ba oss om  ”at vi må overholde hans lover av kjærlighet til Hans skjønnhet ”  Jeg spør meg selv om dette er ”Det nye Jerusalem”? En lovsamling som bygger på og er tilpasset det som tidligere har vært sendt ned til oss, men som passer som grunnleggende etikk i en mer moderne verden. - Baha'u'llah har også gjort noe ingen trosåpenbarer har gjort før han! - Han har nedskrevet hvordan hans åpenbaring skal forvaltes av de troende i en demokratisk prosess for fremtiden.- Dette for å unngå stridigheter og ivareta enheten.

Jeg forkorter heller min oppgave denne gang, med å formidle hva professor Edward Browne fra universitetet i Cambridge berettet, da han som den eneste ”vestens mann”, besøkte Baha’u’llah i fengselet i Akka. Han skrev etterpå:

”En mild, verdig stemme ba meg sitte og fortsatte så: ”Lovet være Gud at du er kommet!.... Og det for å besøke en fange og en forvist… Hvis man bare kunne forstå at vi ikke vil annet enn verdens beste og alle nasjoners lykke! Men vi blir ansett for å være agitatorer og oppviglere som ikke fortjener annet enn trelldom og utvisning… Hva galt er det i å forkynne at alle folkeslag skal bli som ett folk i den samme tro, at kjærligheten og brorskapets bånd mellom menneskene må styrkes og all religionsforskjell og rasestrid opphøre? Det vil jo måtte bli slik at.  ”Den største Fred” en gang skal komme. Trenger ikke dere i europa også denne fred? Var det ikke det Kristus forkynte?... Allikevel bruker konger og keisere sine skatter til å ødelegge menneskene, i stedet for å skape lykke og fred. Alle strider, all blodsutgydelse må en gang opphøre, og alle må bli som en slekt og en familie. Man skal ikke hedre et menneske fordi han elsker sitt land, la han æres fordi han elsker hele menneskeheten.” 

Så vidt jeg erindrer”, skriver Browne videre, ”var det blant annet disse ord han talte, og leseren får selv avgjøre om tilhengere av en sådan tro fortjener død og slaveri, og hvor vidt verden vil vinne eller tape ved at den blir utbredt.”  (E.G.Brownw, The Travellers Narrative, intr.) Nå er det jeg som stiller det samme spørsmålet.

Det er nå 150 år siden 1863,, da Baha’u’llah formidlet til oss den oppgaven han hadde fått av Gud  til sine tilhengere i en hage i Bagdad.. Men fortsatt blir hans  tilhengere undertrykt på verst tenkelige måte i hans opprinnelsesland Iran. Og ikke bare tilhengerne. Alle lider under at gamle religiøse lover settes inn i håp om å tilveiebringe mer orden i samfunnet, når uroen og presset utenfra blir for stort. Jeg spør meg om styresmaktene egentlig har noe annet valg, når vi ser trykket fra den vestlige verden på deres kultur?. Baha’u’llahs budskap handler om ”FRED”. – Dette kan vel bare forståes, om vi virkelig fatter hva Jesu lidelse egentlig betyr for oss?

Baha’ullah skriver:”Det du har lært om Abraham, den All-Barmhjertiges venn, er sannhet, der er ingen tvil om det. Guds røst befalte Ham å ofre Isak, så at Hans standhaftighet i Guds Tro og Hans løsrivelse fra alt annet enn Ham måtte bli bevist for menneskene. Guds formål var, imidlertid, å ofre ham som løsepenger for alle jordens folks synder og misgjerninger. Den samme ære søkte også Jesus, Marias sønn, og bønnfalt den Ene sanne Gud, opphøyet være Hans Navn og herlighet, å bli seg tildelt. Av samme grunn ble også Husayn gitt som offer av Muhammed, Guds apostel.” (Glimt XXXII)

Gud er én. Fordi i Gud er alle vi mennesker forenet. Med hvilken rett omtaler kristne denne læra med ord jeg ikke ønsker å ta i min munn? -  -  

Håper dette kan gi litt svar. Jeg ønsker ikke å misjonere. Hvert enkelt individ må finne fram til hva som er sannhet for seg selv. 

 Mvh  Mette

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere