Gerhard Falk Woie

Alder: 77
  RSS

Om Gerhard FalkPensjonert prest. Har vært feltprest på Evjemoen, sokneprest i Sømna, Gjerstad og Vegårshei og i Øyestad. Aktiv i menighetslivet i DNK. Arbeider med familierådgivning, sjelesorg og forbønn. Ansvar for integrering av innvandrere i Norkirken, Nedenes.

Følgere

Dugnad for unge

Publisert rundt 3 år siden

Ei dame i 50 åre kan fortelle at da hun var ung, var hun både på søndagsskole og på gudstjeneste på søndagene. I tillegg var hun med på kristent barnearbeid på mandag, tirsdag og torsdag. Nå er både menn og kvinner i jobb. For mange mødre og fedre blir ikke tid til å være ledere lenger i lag og foreninger.

I studietida var vi en stund fem unge ledere i en ungdomsklubb i Oslo. Cirka 25 unge inspirert av Beatles kom trofast på klubbkveldene. Men så måtte flere av lederne trekke seg. Det var fint og utfordrende å være med i klubben. Høydepunktene husker jeg. Det var når Karsten Isaksen og Odd Cato Kristiansen kom på besøk, og når hele klubben ble invitert hjem til en som besøkte oss.

Jeg ble til slutt nokså alene som leder, og la ned klubben. Det var muligens den eneste fritidsaktiviteten i menighetssammenheng i det strøket akkurat da.

En gutt gikk forbi huset der jeg bodde. Vi kom i prat. Gutten hadde et utfordrende liv. Men etter hvert ble det sjeldnere vi pratet sammen. Jeg hadde ikke tid.

Jeg har tenkt på disse episodene. Klubben kunne sikkert ha fortsatt hvis jeg hadde prøvd å få flere ledere med. Jeg kunne ha kontaktet foreldrene. Jeg var uerfaren. Og gutten jeg nevner, hadde jeg hatt tid til å holde kontakten med.

Kan hende dine barnebarn eller barn hører til de som har det bra. De er med på aktiviteter som gir mening. Men så leser og hører vi om barn og unge som ikke lykkes. Vi leser om et stort antall unge som ikke har det greit. Jeg tror ikke jeg trenger å omtale dem mer. Du forstår hva jeg sikter til.

Vi har mange flott tilbud i Norge for de unge med idrett, menighet og sosiale lag. Men vi har alltid en gruppe såkalt foreningsløse. Skal vi da rope på mer politi? Eller er det mulig å forebygge kriminalitet blant barna ved å engasjere oss?

Jeg ønsker med denne artikkelen å kalle deg til en tjeneste. Kan hende du ber for dem allerede. Hvis ikke så be for de unge i ditt nærmiljø. Snakk så med andre hva dere kan gjøre sammen. Og gjør det sammen. Få gjerne de unge selv med på planen, og hør på dem hva de har lyst til. Jeg hørte nylig om en mann i 40-åra som har startet mekkeklubb i garasjen.

For noen vil det være mest aktuelt å støtte opp om det som skjer av gode formål i menighet, idrett, korps, osv. Prestene og trosopplærerne i Den norske kirke trenger stadig flere voksne som deltar i aktivitetene de driver. Andre steder er det så lite som skjer på barne- og ungdomsfronten, at en må tenke nytt.

«Gutten» går kan hende fortsatt forbi mitt og ditt hus. «Klubben» har fortsatt kan hende for få voksne som bryr seg. Det er nå vi lever. Det er nå vi kan handle og bety mye for barna slik at færre tar til gata uten mening og håp.

«Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre glad», sier Mikael Aksnes. Satser du på barn og unge, kan du si det samme

Gå til innlegget

Troen bak ordene

Publisert over 3 år siden

Den beste måten å lære barna opp på er å la dem se i praksis hva troen går ut på.

I Vårt Land 7. juli tar Une Bratberg fortjenestefullt opp språkutviklingen i asyl- og flyktningdebatten. Hun nevner at ord som «muslimske inntrengere», «ulovlige», «farlige», «inntrengere», «lykke-
jegere» er brukt av politikere og statsledere for å beskrive flyktninger som kommer på farefulle farkoster over Middelhavet. Jeg tenker som Une Bratberg at dette er en negativ omtale av menneskeverdet.

Østerrike tok nettopp over formannskapet i EU for de neste seks månedene. Statsministeren i landet Sebastian Kurz sier at han vil la det være høyeste prioritet for EU å beskytte den europeiske befolkningen mot innvandring.

Samaritan. 

Kulturen i Europa er basert mye på arven fra Jesus­ og fra de filosofiske tenkerne våre. En av de viktigste fortellingene fra Jesus er om hvordan den barmhjertige samaritan hjalp mannen som falt blant røvere. Han reddet mannens liv, og ga ham husly og god pleie. Levitten og presten gikk forbi uten å hjelpe. De var redde for konsekvensene. Denne enkle fortellingen ga i sin tid grobunn for sykehus og omsorgstjeneste i hele Europa.

Forhåpentligvis tenker Østerrikes statsminister at arven fra Jesus og fra en positiv filosofi må vi bevare. Men hvordan tar vi vare på denne kulturarven? Ved å gjøre som levitten og presten?

Ja, slik kan en tenke hvis er tror at flyktningene er røverne som vil stjele vår fred og velferd. Men da er vi blinde for at røverne er de som skaper sult og konflikter i hjemlandet deres, og de som tjener penger på å sende dem over havet i farefulle båter. Og at den barmhjertige samaritan er de skipene som tar dem opp. Og at vi i Europa, og lille Norge som nå har sjansen til å vise en kristen tro i praksis. Skulle det finnes røvere blant flykt-
ningene, så har Utlendingsnemda god erfaring­ med å finne dem.

Nestekjærlighet. 

For jeg vet at skal vi ta vare på arven fra tømmermannssønnen fra Nasaret,­ så må vi praktisere vår tro ved å delta i en menighet, og å vise nestekjærlighet. Og nestekjærlighet koster penger. Som kristne er vi kalt til å dele. Skal vi sørge for at kirkene ikke forfaller, så må vi bruke dem. Skal vi føre videre vår barnetro og voksentro til våre barn, må vi elske dem, og lære dem opp. Den beste måten å lære barna opp på er å la dem se i praksis hva troen går ut på.

Trykket i Vårt Land 12. juli 2018.

Gå til innlegget

Utøst for dere

Publisert nesten 4 år siden

Soningsblodet dekket over anklagen fra Gud, og frelste folket fra Guds dom og vrede.

‘Straffen lå på ham, vi fikk fred.» Slik ser profeten Jesaia inn i framtida, og omtaler den kommende Messias. I Vårt Land 1. desember skriver Erik Andreassen at «straff er bemerkelsesverdig nok ikke nevnt i forbindelse med Jesu død en eneste gang i Det nye testamente, heller ikke Guds vrede».

Dette er rett når det gjelder historier om Jesu død. Men jeg ser det slik at evangelistene ser på Jesu død som en soningsdød. Det er Gud som blir forsonet.

I Johannes kapittel 1, vers 29: «Se Guds lam, som bærer bort verdens synd». Det henspiller på jødenes offerlam. I GT ble Guds dom og straff ble lagt på dyret i stedet for på den som ofret. Jeg tenker at «bærer­ bort verdens synd» er en henvisning til syndofferbukken i 3 Mos. 16,22.

Så har du Johannes kapittel 3.36: «Den som er ulydig (Ikke tror) på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham.»

Ordene i Lukas 24,26 henspiller på at Jesus ble ofret: «Måtte ikke Messias lide dette,­ og så gå inn til sin herlighet?» Likeså nevner han at «tilgivelse for syndene» skal forkynnes.

Matteus refererer Jesu ord om nattverden der det står om Jesu blod: «som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt» Matt. 26,28 «Paktens blod» er nevnt i Markus 14,24 og i ­Lukas 22,14 nevnes «mitt blod, som blir utøst for dere».

Paulus, den siste store apostelen, tenker i samme baner som apostelen Johannes, og omtaler Jesu død i Romerbrevet kapittel 3,25: «han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror.» ­Under soningsstedet (lokket på Paktskisten) lå de ti bud. De anklaget folket for dets synder.

Soningsblodet dekket over anklagen fra Gud, og frelste folket fra Guds dom og vrede. Dette ble så stort for Luther, at han ble reformator ved å forstå Jesu død slik: Jesu død ga den som tror rettferdighet (syndenes tilgivelse) som en gave. Halleluja! Dommen traff Jesus, og den som tror går fri. Det gjaldt både røveren på korset og alle som tror på ­Jesus som vår frelser.

Gerhard Falk Woie, Pensjonert prest

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere