Magnus Husøy

Alder: 37
  RSS

Om Magnus

Takk for meg

Følgere

Kristen stat - statskirke - teokrati

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har ofte undra meg over hvor sterkt tanken om en kristen stat, ei statskirke, en kristen statsreligion, en kristen nasjonal kultur og offentlige kristne institusjoner sitter i det norske samfunnet og store deler av det norske folk og kristenfolk.

Jeg har mang en gang lurt på og etterspurt argumentasjon på bibelsk grunn for sånne standpunkter, men har inntil nå fått sørgelig lite av det fra de som burde ha det i behold.

For eksempel har jeg spurt Kristent Samlingspartis representant på Verdidebatt om problematikken uten å få svar. Jeg har også fra tid til anna utfordra kristne debattanter her inne i forhold til disse spørsmålene. Hvorfor er det så vanskelig å få svar på dette - i form av gode bibelske argumenter og referanser? Sånn som jeg ser det må Jesu og apostlenes lære (NT) være fundamentet for kristen tenkning om liv og samfunn, men jeg har måtta se langt etter sånne referanser og resonnementer i forhold til denne tematikken.

Jeg lurer også på hvordan forkjemperne for en kristen stat og ei statskirke stiller seg til historiske eksempler på hvordan kristendom ble forsøkt realisert i form av teokratiske tendenser eller nærmest fullblods teokratier. I forbindelse med dette kommer jo også selveste Martin Luthers tanker om statsideologi og hvordan dette utvikla seg i tida etter Luther. Blant anna så ble jo fyrstene gitt makta til å bestemme folkets religion. Hvordan vurderer man dette i dag, og hva slags bibelsk argumentasjon kan gi grunnlag for en sånn ideologi? Prester og prestestudenter som sikter på DNK bør i hvert fall kunne komme med relevante synspunkter. Det samme gjelder politikere (eller andre) som ønsker ei statskirke og/eller en kristen stat.

Jeg skulle gjerne likt å se et forsvar eller i det minste en ærlig Bibel-basert argumentasjon til fordel for disse sentrale momentene i det norske samfunn og samfunnsdebatten. Et viktig stikkord er for eksempel det annonserte skillet mellom stat og kirke og DNKs framtid. Et anna viktig moment er tanken om ei "folkekirke". Er ei "folkekirke" - som vi litt tendensiøst kan si at er motsatsen til ei "Guds kirke" - prisen å betale for den flørten med statsmakta som den lutherske kirka i Norge har drevet med (eller blitt pressa til?) de siste vel 500 årene?

Gå til innlegget

Spørsmål om islam

Publisert nesten 11 år siden

Osamah Rajpoot har ved flere anledninger posta innlegg og kommentarer på forumet, og da spesielt om temaet islam. Jeg tar utgangspunkt i enkelte påstander og utleggelser som Osamah Rajpoot har kommet med og ber han om å gi oppklarende svar på disse

Osamah: "Når det gjelder islam og andre religioner så er islam den eneste religionen som i sine hellige tekster aksepterer andre religioner og hevder at den ikke har monopol på frelse. [...] Say, ‘O People of the Book! come to a word equal between us and you — that we worship none but Allah, and that we associate no partner with Him, and that some of us take not others for Lords beside Allah.’ But if they turn away, then say, ‘Bear witness that we have submitted to God.’ 3:64 [...] Surely, the Believers, and the Jews, and the Christians and the Sabians — whichever party from among these truly believes in Allah and the Last Day and does good deeds — shall have their reward with their Lord, and no fear shall come upon them, nor shall they grieve. 2:68."

Magnus: Mitt første spørsmål til det ovennevnte er; hva er poenget med religionen islam dersom andre religioner likevel er sanne og aksepterte, samt at de leder til frelse? Jeg lurer også på hvilke religioner som kommer innenfor kategorien og hvorfor eventuelle andre faller utafor. Hva ligger i de skjerpelsene som gis overfor f.eks. de kristne, at de ikke må tilbe Gud på den måten at Gud gis en partner (3:64), og at kun noen av de kristne virkelig tror (2:68)?

--------------------

Osamah: "I islam er det en plikt for muslimene å tro på alle profetene, ja, man er ikke en muslim uten å ha en slik tro. For å sammelikne med kristendommen, så er dette noe som man ikke finner et eneste spor av i Bibelen."

Magnus: Hvem faller innenfor kategorien "alle profetene"? Videre lurer jeg på hvilket grunnlag det er tale om i forhold til å tro på disse profetene; skal muslimene tro på det som f.eks. Bibelen forteller om profetene? Som kristen kan jeg understreke det siste i sitatet ovenfor, nemlig at man ikke skal tro på alle profetene da mange profeter i følge Bibelen er falske. En kristen skal bare tro på de Guds profeter som finnes i Bibelen (GT og NT). I tillegg kommer den profetiske nådegave, men en slik profet er av en annen art og er ikke "Skrift-profet".

--------------------

Osamah: "Islam er den mest liberale og inkluderende religion som finnes."

Magnus: Hva legges i begrepene "liberal" og "inkluderende"?

--------------------

Osamah: "Den hevder at det religiøse grunnbudskapet alltid har vært det samme og at det er den samme Gud som har åpenbart Seg gjennom de ulike profetene som har eksistert."

Magnus: Dersom det "religiøse grunnbudskapet alltid har vært det samme", hvordan forklarer du da at Det nye testamentets lære om Jesus og frelsen skiller seg skarpt fra islam? Siste del av sitatet følger av den første, så spørsmålet ovenfor må oppklares.

--------------------

Osamah: "Islam inviterte dessuten til religionsdialog og sameksistens for over 1400 år siden. Dette har vi kun sett i vesten etter at de ble sekulære."

Magnus: Her er det grunn til å spørre hvordan islam kunne gjøre det ovennevnte for over 1400 år siden siden religionen først ble forkynt av Mohammad i år 613. Videre må det stilles spørsmålstegn ved hvorfor dialogen og sameksistensen kun gjaldt noen få religiøse grupper og ikke alle. Det finnes eksempler også i Vestens historie på religionsdialog og sameksistens (f.eks. middelalder-Spania, Nederland, Litauen og Ungarn), så dette beløper seg ikke kun til tida etter at sekulariseringa hadde kommet langt.

--------------------

Osamah: "Krig i islam har ett hovedformål: Selvforsvar for religionsfriheten. Ikke bare for islam, men også for andre religioner [...] Mitt utgangspunkt for denne påstanden er Qur'anen og Profeten Muhammads praksis. Dette er disse to kildene som definerer hva islam er. Dette betyr at alt som strider imot disse to kildene ikke kan kalles islam."

Magnus: Hvordan kan det da ha seg at islamske kriger i mange tilfeller brøt ned religionsfriheten for andre enn seg selv? Jeg antar at siste del av sitatet ovenfor blir styrende for svaret, og at dette må medføre at mesteparten av islams historie er prega av en falsk form for islam. Kanskje det kan gis historiske eksempler på det som regnes som ekte islam?

--------------------

Osamah: "Istedet for å føre en religiøs diskusjon tok de til sverdet. Menneskets frie vilje ble nå truet, det var ikke rom for religiøs toleranse i Makka. Muhammads misjon var å etablere Islam gjennom fred, men da han ikke ble tillatt det, var det nødvendig å forsvare noe av det viktigste ett menneske har, nemlig religiøs frihet."

Magnus: Er det ikke et paradoks at fredens mann Mohammad la bort dialogen når ting ble vanskelig? Er det ikke dem som står fast ved sine (gode) prinsipper som det er verd å beundre? Videre lurer jeg på hvordan Mohammad var i posisjon til å erklære at "menneskets frie vilje ble nå truet"? Hvordan er det mulig å harmonisere en voldelig utbredelse av en religion med et ønske om å forsvare religionsfrihet? Religionsfriheten til dem som ble offer for den voldelige utbredelsen må jo nødvendigvis ha blitt innskrenka eller rett og slett fjerna totalt.

--------------------

Mvh Magnus

Gå til innlegget

BORTE

Publisert rundt 11 år siden

Hei.

Så skjedde det igjen; en lang kommentar som jeg hadde skrevet forsvant da jeg skulle publisere den. Dette er noe som skjer med jevne mellomrom her på Verdidebatt, selv om det er noen måneder siden det skjedde meg meg sist. Jeg har registert at flere her inne har reagert på det samme. Hva skyldes det at dette forekommer? Man er innlogga og skriver, og så plutselig og uten forvarsel så har man blitt skjult utlogga - og når man da publiserer kommentaren så kommer ikke den fram (siden man altså er utlogga).

Jeg synes at dette må ordnes nå, denne sida er jo tross alt over ett år gammel... Men det skal kanskje komme ei ny side, så vi får håpe at det blir ordna...

Mvh Magnus

Gå til innlegget

Islam eller islamer?

Publisert rundt 11 år siden

Jeg har valgt det litt underlige spørsmålet "islam eller islamer?" som overskrift på dette innlegget.

Verdidebatt er en blogg (og forum) med mye aktivitet - i flere retninger og former. Ofte kommer man inn på saker knytta til religion, politikk, kristendom - og ikke minst islam. De tolkninger som forekommer av "hva islam er" varierer fra det helt monolittiske til den andre ytterkanten - altså fra ett eneste islam (som alle muslimer puttes inn i) til en mer postmodernistisk forståelse (der det finnes én religion for hver eneste troende). Lignende kategoriseringer kjenner vi kanskje igjen fra debatter om kristendommen.

Jeg tror at mange har fått øynene opp for islam i løpet av de siste årene. Det har vært en del negativ oppmerksomhet knytta til tematikken (les islam), og mange har kommet med sterke ord og definisjoner (både offentlig og på internett). Jeg merker også at mitt eget bilde av den komplekse tematikken som begrepet islam utgjør har vært under forandring og utvikling, alt etter som jeg har lest, sett og hørt fra ulike kanter (alt fra muslimske kamerater, til konvertitter fra(!) islam, til fordomsfulle - i begge retninger - vestlige skribenter). Jeg tviler ikke på at mange andre har vært gjennom lignende tanke- og erfaringsprosesser.

På dette forumet kommer "islam" ofte opp som tema eller del-tema i mange tråder. Sterke ord brukes (i den ene eller andre retningen) for å beskrive og bedømme "hva islam er". Jeg har selv meninger om tematikken (og vil for ordens skyld si at jeg skiller mellom det teologiske og samfunnsmessige elementet). Svært ofte kommer begrepet "islamisme" opp, og ofte virker det som om mange peker på islamisme selv om de kun sier "islam". Kan hende er dette deres ærlige mening - og den må de få lov til å ha - men jeg savner likevel viljen til å nyansere og differensiere når debatten kommer inn på islam.

Kanskje vi her kan utveksle tanker og diskutere hva vi legger i begrepet - og hvilke nyanseringer og del-begreper vi ønsker å benytte oss av for å beskrive tematikken best mulig. Som overfor alle religioner, livssyn, ideer og ideologier kan det være en fin regel å forsøke å yte objektet (eller grupperinga) rettferdighet. Derfor bør vi - så langt det rekker - forsøke å komme med argumenter som er balanserte. Forøvrig er jeg sterkt for frie ytringer, så en hver må få lov til å komme med sine konklusjoner uansett hvilke retninger de måtte gå i.

Jeg rekapitulerer trådens overskrift; "islam eller islamer?". Sagt med andre ord; finnes det kun ett islam, eller er det mer fornuftig å nyansere og beskrive ulike tolkninger eller grupperinger? Spørsmålet rommer også islams natur, består det både av ei religiøs side og ei ideologisk - og kan vi snakke om helt andre kategorier også? (Et siste ønske er at alle prøver å holde seg til trådens tema og fokus, samt at vi lar monster-trucken stå i garasjen...).

Mvh Magnus

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere