Hermod Herstad

Alder: 63
  RSS

Om Hermod

Følgere

Publisert nesten 3 år siden
Hermod Herstad – gå til den siterte teksten.
Jeg har da ikke tenkt å falsifisere noe som helst?

Tradisjonelt har ikke religiøse dogmer blitt avvist ved falsifisering, men ved at bedre forklaringsmodeller har vist seg å fungere bedre, være mer sannsynlige eller være bevist.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.

Påstanden om at Jesus profeterte om noe som skulle skje i framtiden, er ikke en hypotese. Det er, ... ja, nettopp en påstand om noe som skjedde.

Hvordan vil du evt falsifisere den? Hvilke data har du til å bedømme saken?

Jeg har da ikke tenkt å falsifisere noe som helst? Jeg lever helt greit med at mennesket holder seg med hypoteser om "religiøse" årsaker når vi mangler sikker kunnskap om mer "naturalistiske" årsaker. Slik er jo mennesket? Men jo, den påstanden er å regne som en hypotese.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.
På den ene siden må ET ha 100-vis av millioner av år og på andre siden ser vi at jorden snart "klapper" sammen over byrden av klimagasser og temperaturøkning.

Her har du nok misforstått noe. Det er ikke jorda som "snart klapper sammen"! Heller ikke alt liv, men det vil kreve enorme omstillinger å tilpasse vår sivilisasjon eventuelle nye klimaforhold.

Det var enklere før. Da kunne mennesket pakke ned teltet og flytte det 50 m høyere opp i lia og hadde gjerne noen 1000 år på seg til å gjøre nødvendige omstillinger. Det er en mer komplisert oppgave å pakke sammen Oslo for så å flytte den 50 m høyere om havet skulle stige? Ikke heng deg opp i mitt eksempel, det var kun ment som en slags illustrasjon :-)

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.

Herstad tar feil.

Vitenskapen postulerer kunnskap den ikke har grunnlag for, når den avviser at det kan finnes en Gud utenfor tid og rom som kommuniserer med mennesker om hva som kommer til å skje i framtiden.

Det er med andre ord uvitenskapelig.

Dette er fortsatt bare rør, Eikaas. Vitenskapen skal, som du sier, "postulere kunnskap den har grunnlag for" og skal ikke avvise hypoteser uten at de er motbevist. Om hypoteser som involverer  "Gud utenfor tid og rom" finner støtte i empirisk forskning, er det selvsagt helt ok. Men slike hypoteser slipper selvsagt ikke unna det vitenskaplige arbeidet som må gjøres når andre hypoteser undersøkes.

Men du har selvsagt rett i at mange som arbeider med vitenskap, anser muligheten for en Gud som stemmer overens med det gudsbilde som eksisterer i konservativ Kristendom, som minimal. Disse kaster sjelden bort tiden med å utarbeide og undersøke hypoteser som involverer slikt. Men det er selvsagt ingenting som hindrer noen i å gjøre det.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.

1: Hvorfor brukte Kvalbein Jesu ord om byen i det hele tatt? Den eneste måten å forholde seg nøytral til denne profetien, ville være å ikke bruke den for å datere skriftet. 

Selvfølgelig skal man bruke hendelser som et skrift forteller om til å datere skriftet. Men når skriftet er et religiøst skrift, der det aktuelle skriftstedet etter det religiøse skriftets egenforståelse er en profeti, så kan vitenskapen ikke overprøve det kun ut fra et premiss om at profeti umulig kan skje. For det kan den ikke vite. Hvis den da ikke avslører det hele som en bløff.

Eller at man gjør rede for at man avviser at dette kan være en profeti ut fra et naturalistisk premiss. Men nå tok Kvalbein aktivt standpunkt til skriftstedet ut fra et naturalistisk premiss, men uten å gjøre rede for at han gjorde det.

Det er uvitenskapelig.

2: Jeg har allerede begrunnet godt at Kvalbeins bruk av Jesu profetiske ord til å datere skriftet, impliserer en avvisning av at Jesus kunne gjøre overnaturlige ting, og dermed en benektelse av at Jesus var Gud sønn kommet i menneskes skikkelse. 

Men det kan vitenskapen ikke si noe om. Den har ingen metoder for å bedømme det. 

Her kan man kanskje komme litt i møte med Eikaas. Jeg må innrømme at om jeg besøker Kvalbeins artikkel for å lære om forfatter og datering av Matteusevangeliet, er min første intuitive reaksjon:" Virkelig? Er det alt dere har?". Men nærmere undersøkelser viser jo raskt at nei, det var ikke alt de hadde. Kvalbein har bare ikke tatt seg bryet med å nevne alt de hadde, sannsynligvis fordi han var opptatt av helt andre sider av Matteusevangeliet. Jeg skal ikke blande meg inn i den akademiske debatten om dateringen, men det synes åpenbart at Kvalbein har rett i sin påstand om hva som er den rådende eller dominerende oppfatningen i forskerkretser?

Bygger denne rådende oppfatning på hva Eikaas kaller et "uvitenskapelig naturalistisk premiss"? Vel, jeg kan ikke se at det ligger noen avvisning av at "Jesus kunne gjøre overnaturlige ting, og dermed en benektelse av at Jesus var Gud sønn kommet i menneskes skikkelse" i hypotesen, men kun en hypotese som bygger på hva som er observert av positive funn. Det er selvsagt mulig å sette opp en hypotese som involverer Jesus sine evner til å spå for deretter å legge en plan for hvordan denne hypotesen kan etterprøves.

Det Eikaas sin kommentar viser oss, er at dette ikke dreier seg om tilstedeværelsen av dette påståtte "uvitenskapelige naturalistiske premiss", men et forsøk på å innføre, eller rettere sagt gjeninnføre, et premiss om at "bibelen alltid har rett". Jeg har ikke helt skjønt hvorfor akkurat dateringen av Matteusevangeliet har havnet på slagmarken i kampen for dette premisset, men jeg observerer at Eikaas har valgt å plassere det der?

Forsvaret av dette premisset kan bringe tankene over til japanske soldaters iherdige kamp for hver eneste hule, bunkers og bakketopp på sydhavsøyene mot slutten av 2. verdenskrig etter at krigen i realiteten var tapt, og sannsynligvis vil vi finne soldater tumlende rundt i jungelen mange tiår etter freden var sluttet?Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere