Maren Ninni A. Lockertsen

Alder: 38
  RSS

Om Maren Ninni A.

arnesdatter.no

Følgere

Fri til å vie, tale, tro og tjene.

Publisert nesten 7 år siden

Bispemøtets utredning Sammen - ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv, viser oss at et samlet Bispemøte mener at homofilidebatten i kirken ikke er av en kirkesplittende karakter. Den norske kirke har to syn på homofili. Om ikke flere.

Den 3. til 8. april holder Den norske kirke årets Kirkemøte, med programerklæringen Fri til å tale, tro og tjene: En av sakene som da skal opp er hvorvidt kirken skal åpne opp for at også likekjønnede par skal få gifte seg og gi hverandre sitt ja fremfor Gud og mennesker. Som fagforening følger Fagforbundet teoLOgene saksbehandlingen nøye, og vil komme med følgende innspill:

Bispemøtets utredning Sammen- ekteskapet i et evangelisk-luthersk perspektiv, viser oss at et samlet Bispemøte mener at homofilidebatten i kirken ikke er av en kirkesplittende karakter. Den norske kirke har to syn på homofili. Om ikke flere. Til nå har de med et konservativt ståsted vært de eneste som har hatt mulighet til å følge sin samvittighet i ord og tjeneste. Fra et fagforeningsperspektiv er dette problematisk. Særlig når vi vet at det er mange prester som gjerne skulle ha viet likekjønnede par, men som ved norsk lov i dag, og kirkemøtets til nå manglende vedtatte liturgi, ikke har hatt mulighet til dette. Som prest er det å pålegges å si nei til å vie to som elsker hverandre, slik situasjonen er i dag, å gå på akkord med tro, verdier og liv. Dagens ordning, der prester selv må vise skjønn, og en eventuell forbønn for borgerlig inngått ekteskap ikke skal ha ekteskapslignende karakter, praktiseres ulikt fra bispedømme til bispedømme. Dette skaper usikre arbeidshverdager for prestene og vanskelige situasjoner der parene i verste fall må avvises. Dette er uholdbart.

Prester i Den norske kirke er ved lov og tjenesteordning vigslere. Det vil blant annet si at presten selv gjør en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt h*n kan vie et par eller ikke. Videre betyr det også at Kirkemøtet som øverste organ må legge til rette for at den enkelte vigsler kan utøve dette skjønnet på best mulig måte, samtidig som også samfunnets lovgiving ivaretas. Ekteskapsloven kom i 2009, og gir likekjønnede par samme tilgang til ekteskapet som ordning som ulikekjønnede par.

Den norske kirke har to hovedsyn på homofili. Det må ordningene gjenspeile. Kirkemøtets overskrift er Fri til å tale, tro og tjene, og har fokus på Grunnlovsjubileum og ytringsfrihet.

Kirkemøtets delegater må stille seg selv spørsmålene:

  • Vil vi, som kirke, forbeholde oss retten til å diskriminere? 
  • Vil vi nekte en stor prosentandel av våre ansatte å følge sin samvittighet? 
  • Eller vil vi, som fremtidig arbeidsgiver, ivareta våre ansatte, og som kirke, hegne om våre medlemmer og deres ønske om å inngå ekteskap?

Den norske kirke er inne i en stor omleggingsprosess. Det er ikke lenge før hun skal stå på egne ben, også som arbeidsgiver. På mange måter blir behandlingen om kirkelig vigsel også ved likekjønnet ekteskap en milepæl på hvordan vi i fremtiden kan forvente at ansatte og vår samvittighet ivaretas.

Fagforbundet teoLOgene har gjennom en årrekke arbeidet for å styrke likestilling og likebehandling i kirka, uavhengig av alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering og samlivsform. Vi har kommet langt, men ennå er vi ikke i mål. Som fagforening er det for oss viktig å ivareta alle våre medlemmer. Det innebærer at vi vil ivareta alle, uansett hvilket ståsted de har: kirkens ordninger må gjenspeile lære og teologi, og den enkelte prest må få mulighet til å følge sin samvittighet. Dette gjøres også i dag, for eksempel ved spørsmål om gjengifte. En mulig vei å gå for å løse dette, er å følge Svenska Kyrkans eksempel: der er det menighetens ansvar å finne en prest som vil vie, ikke parets ansvar å finne en menighet som vil akseptere dem. Kirka må tørre å ta et standpunkt som ivaretar både medlemmer og ansatte, gjennom ordninger som vi mener er til det beste for alle. Arbeidet med en vigselsliturgi som ivaretar likekjønnede par er viktig for alle parter.

Debatten har vært opphetet de siste månedene. Mange aktører vil la sin stemme bli hørt. I den sammenheng vil vi berømme Presteforeningens sentralstyre og deres uttalelse, og også Samisk kirkeråds anbefaling til Kirkemøtet. Vi ser at forbønnsliturgi kan være et mulig kompromiss. Samtidig ser vi også at ønsket om kirkelig vigsel er sterkt tilstede, både hos medlemmer og ansatte. Derfor må arbeidet med en vigselsliturgi som ivaretar bispemøtets flertall, norsk ekteskapslovgiving, presters samvittighet og ikke minst, det enkelte par sitt ønske om å kunne si ja til forpliktende samliv fremfor Gud og mennesker, igangsettes så raskt som mulig. Fra vår side er det å få mulighet til å vie alle, det eneste som vil skape ro i denne saken.

Stig Jørund B. Arnesen, leder i Fagforbundet teoLOgene

Maren Ninni A. Lockertsen, styremedlem i Fagforbundet teoLOgene

Gå til innlegget

Ironisk jul?

Publisert over 7 år siden

Stuntet til Kirkerådet er et smakløst forsøk på å sette søkelyset på viktige ting. Det ender opp med å tråkke på både de som har ei vanskelig juletid og de som ikke har det.

Den norske kirkes Kirkeråd har lansert siden Perfektjul.no, hvor de oppfordrer folk til å delta i konkurranse ved å legge ut bilde av sitt perfekte julehjem, samt tips til hvordan lage den perfekte jul.

Nettsiden og nettavisoppslagene i etterkant fikk oss til å reagere. Det første som slo oss var: er dette ironisk ment? I så tilfelle synes vi denne bruk av ironi skyter langt over mål. Ironi fordrer at de som skal lese/lytte med sikkerhet forstår at det er nettopp ironi det dreier seg om.

Pressemeldingen på NTB og nettsiden kommer fra ett av Kirkens øverste organer, og det blir derfor vanskelig å tolke dette annerledes enn bokstavelig. Mange av oss som jobber i Kirken førstelinjetjeneste ønsker å formidle et annerledes budskap når det kommer til hva som er verdifullt og grunnleggende viktig med julens budskap enn dette.

Bommer totalt

Vi er ikke imot humor. Slettes ikke! Men når humor skal brukes, så må en være sikker på at den passerer som nettopp det. Akkurat der kan det virke som at nettsideparodien bommer totalt.

Kirkerådet hilser en debatt omkring jul og julefeiring velkommen, og har tillit til at folk vet hva kirken står for. Kanskje vil de ha oss til å tenke mer over hva som er den perfekte jul? Den kan vi for så vidt være med på, men vi mener prinsipielt at ordet perfekt, samt virkemiddelet ironi, fungerer svært dårlig i kirkelig sammenheng.

Vi reagerer også på det Trude Evenshaug, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, formidler i Vårt Land 2. desember, der hun slår fast at de fleste forstår ironien: «det er utfordrende når kirken blir en forutsigbar stemme i samfunnsdebatten som skal være moraliserende. Derfor ville vi forsøke noe nytt.»

Evenshaug medgir at «kampanjen kan oppfattes som moraliserende siden den ironiserer over sider ved julefeiringen som er viktig for noen.» Dette er ovenfra- og ned-språkbruk. Indirekte står det her at vi som ikke forstår ironien er litt dumme og at «selvfølgelig lille venn, julens budskap er det samme (ironi, hvis noen skulle være i tvil…)», samt at vi til vanlig er moraliserende i julen.

Kraftige virkemidler

Dette trenger ikke vi som står i prestetjeneste år ut og år inn! Vi trenger å spille på lag med vår kirkes sekretariat, vi trenger oppmuntring i den tjenesten vi står i og gjerne penger til å kjøre kampanjer lokalt!

Evenshaugs argumentasjon rundt bruken av kraftige virkemidler er for så vidt viktig. En må kanskje benytte kraftige virkemidler for å nå igjennom i mediene. Men er det kirkens oppdrag er? Å ved hjelp av en ironisk kampanje rope høyest, i stedet for å formidle nærhet og omtanke for andre?

Jula er jo en tid hvor vi som jobber i førstelinjetjenesten virkelig når folk med budskapet vårt! Det å da oppleve seg selv som identifisert med en kampanje som rakker ned på folks julefeiring, blir for oss malplassert og på tvers av det vi jobber for. Det hadde vært mer på sin plass å ha en hardtslående kampanje rundt påsketider, hvor mange er i ferd med å miste betydningen av påskens budskap.

Oppfordre til ærlighet

Stuntet til Kirkerådet er et smakløst forsøk på å sette søkelyset på viktige ting, som ender opp med å tråkke på både de som har ei vanskelig juletid og de som ikke har det.

Vi hadde kjærkomment omfavnet en kampanje fra Kirkerådets side hvor folk ble oppfordret til å legge ut bilder av jula slik som den er for dem, pynta eller rotete, glad eller trist. Der tips til en bedre jul for oss alle kunne vært fokuset.

En slik kampanje kunne vært åpen og inkluderende, humor kunne fått en god plass midt imellom alvor, stemning og menneskeskjebner. Ironi er vanskelig i skriftlig form, noe Kirkens stunt er et godt eksempel på.

Informere nedover

Og en annen ting: Hvorfor informerer ikke Kirkerådet nedover i organisasjonen? Slik at vi var forberedt og kunne ha brukt nettsiden til refleksjon og samtale i stedet for å reagere slik vi gjør?

Det var vel ikke denne typen reaksjoner man ønsket seg fra kirkens ansatte? Kanskje vi skulle vært tenkt inn som medvirkende i denne kampanjen? Vår kirkes medarbeidere har stor troverdighet i folket rundt om i landet og vi fortjener å bli tatt med på råd når Kirkerådet velger å gå ut med hardtslående kampanjer. Vi er gode på å snakke om nære ting med og til mennesker, og trenger virkelig ikke å støtte oss til slagord og ironi.

Hvis denne nettsiden er ironi og parodi, hvordan skal vi da i fremtiden tolke resten av det som kommer fra Kirkens øverste organer? Eller det som allerede har vært? Biskopenes samlivsuttalelse for eksempel. Er den ironi? «Sorry, vi bare kødda, dere homser får gifte dere i kirka allikevel!» (Det siste kan vi vel bare drømme om).

Julens budskap

Det er virkelig et trist tegn at hver gang Kirken skal si noe om det som er viktig i livet, så må den ty til konsulenthjelp og desperate markedsføringstriks, i stedet for å snakke klart og tydelig. Det blir som med slagordet «I Kristus, nær livet». Nært, ja, men akk så fjernt.

Kanskje tiden er inne for å snakke om nære ting med mennesker, i stedet for å støtte seg til slagord og ironi? Gud kom tross alt til verden som et lite barn slik at vi skulle kunne ta imot med tomme hender slik vi er, og ikke slik vi tror vi må være for å være perfekte. Det er kjernen i julens fortelling, ikke et strigla julehjem.

Tips for hvordan lage en god jul for oss alle? Bry deg om mennesker. Alle mennesker. Hjelp til. Bidra. Pynt til jul. Vær deg selv. Og ikke glem at du er elsket. Fordi du er nettopp deg.

Kronikken ble først publisert på NRK Ytring og Aftenposten meninger. Den er også publisert på marenlockertsen.com

Gå til innlegget

Den norske kirke (Dnk) har i mange år debattert homofili, homofilt samliv og likekjønnet ekteskap. 

Den 6. april 1995 kom uttalelsen fra Dnks biskoper som slo fast at homofilidebatten ikke var kirkesplittende. Fra 1999 kunne offentlig samlevende homofile inneha vigslede stillinger i Dnk, i fullt sakramentalt fellesskap. 

Så gikk tiden. Og prester og teologer og vanlige folk debatterte. Imens kom den nye ekteskapsloven, der det fortsatt, i §16, står: "Et ekteskap er ugyldig dersom prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av Kirkemøtet.

I 2010 be det opprettet et utvalg som skulle "utrede premisser for en kirkelig samlivsetisk tenkning og veiledning" for Dnk. Dette utvalget jobber nå på overtid. Og vi er mange som er utålmodige.

Svenska Kyrkan klarte det i 2009.
Den Danske Folkekirke i 2012.
Liturgiforslagene ligger der, både her hjemme på berget og i våre søsterkirker. 

Tiden er nå inne.
Signer oppropet.
Slutt din stemme til koret av ansatte i Dnk og valgte medlemmer i rådsstrukturen og la det bli hørt:

Tiden er overmoden! Vi trenger en ekteskapsliturgi som ivaretar alle par, både likekjønnede og ulikekjønnede!

Bak oppropet:
Maren Ninni Arnesdatter Lockertsen - prest
Harald Hauge - prest
Thore Wiig - prest

Link til oppropet: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4056

 

Gå til innlegget

Åpent brev til Einar Gelius

Publisert over 10 år siden

Kjære, kjære Einar Gelius.

Takk for din stemme i Den norske kirke. Du har utfordret og åpnet dører. Provosert. Hisset opp. Skapt engasjement og bevissthet.

Men du er ikke den eneste.

Noen ganger, så lurer jeg på hvorfor media vinkler ting slik de gjør. Det er klart, prest + sex selger dritgodt når det slås ut over alle førstesider. Det vil det alltid gjøre. Tabloidet er ute etter det som kan selge mest mulig, ikke nødvendigvis det som er sant.

Så jeg bestemte meg for å lese boka di. Sokneprest Einar Gelius. Jeg kom til side 77. Da var smaken i munnen så flau og hjertet så i opprør at jeg lukket den sirlig igjen og la den på nattbordet. Der ligger den ennå, i håp om at jeg skal mote meg opp til å lese videre.

Jeg er ikke av de hårsåre. Heller tvert om. I mine 27 år har jeg vært igjennom mye. Det skal mye til før jeg får en flau smak i kjeften, som det heter på min dialekt. Men det fikk jeg altså. Hvorfor?

  1. Bokens avstikker om hvordan sæd smaker og om våtsex satt i en bibelsk setting var unødvendig og lite gjennomtenkt (s. 77 og der omkring).
  2. Det teologiske fundamentet i boken (frem til og med side 77) er tilnærmet fraværende, noe som fører til teologiske slutninger (eller synsinger, som det egentlig er) som er misvisende, feilaktige og, jeg vil påstå, skadelig for enkeltmennesker å lese.
  3. Boken bærer preg av et hastverksarbeid, noe enhver forfatter bør holde seg for god til.
  4. Syntaksen, grammatikken, språket er tidvis av en slik karakter at jeg ramler ut av innholdet og henger meg opp i det. Og det er ikke positivt.
  5. Tolkningene av de bibelske tekstene er av en slik karakter at de bygger opp under en mannssjåvinistisk, diskriminerende og kvinnefiendtlig teologi (?).

Jeg ville aldri funnet på å skrive denne, og jeg mistenker deg, Gelius, for å ha skrevet den kun for det formålet å hisse på deg noen biskoper og få startet en debatt. Og det har du jo klart.

Så langt boken.

Så kommer det jeg reagerer kraftig på. Kraftig. Og det er den rollen du har tatt etter hvert som offer og martyr og den retorikken mot manglende støtte som du bruker i media. Ja, Kvarme burde ha lest boken før han gikk til angrep. Ja, jeg vet dette har vært en lang prosess. Ja, arbeidstaker sitter som oftest med de dårligste kortene i en konflikt med arbeidsgiver. Og noen ganger legger arbeidstaker opp til reprimander. Jeg forstår det slik at du har vært i mange samtaler opp igjennom årene. Det må man tåle når man har en profil slik som det du har. Slik er det å være agitator. Og når da handlinger og ord en dag strider kraftig med det arbeidsplassen fronter, bør man ta konsekvensene av det. Og det har du da også gjort.

Men: Å i etterkant fremstille seg som martyr og offer for kirkens vrede, beskylde prestekolleger for ikke å ha baller nok til å ta til orde og støtte deg, hevde at der ikke finnes takhøyde i Den norske kirke, for så å klage på at folk uttaler seg uten at de kjenner deg, det er lavmål. Jeg kan kun snakke for meg selv, og jeg kjenner ikke deg, Gelius, men likevel føler jeg at jeg kjenner deg siden du er så ofte i media. Jeg opplever det provoserende at du tar deg selv til inntekt for hele den (det media kaller) ”liberale fløyen” (og hva i alle dager er den?) i Den norske kirke. At det kun er du som har hevet takhøyden i Den norske kirke.

Dette er ikke sant. Overhodet. Vi er mange prester (og andre ansatte) som hver dag lever vårt liv i virke for Kristus og Den norske kirke. Og som har åpne armer mot alle de som kommer og vil ha et fellesskap, et hjem, noen som ser dem for de menneskene de er. Som vil bryte ned barrierer og stengsler som lukker mennesket inne i seg selv. Mange av oss utfordrer Den norske kirkes normer. Men på en faglig basis. På en velfundamentert måte, ikke i et overilt engasjement som spres over førstesiden i Dagbladet og VG.

Og det ingen har påpekt i denne saken, er Tjenesteordning for menighetsprest, paragraf 18: "Menighetsprester må ikke uten biskopens samtykke inneha bistilling eller bierverv eller drive privat næringsvirksomhet som kan hemme eller sinke prestens ordinære arbeid. Biskopens avgjørelse kan påklages til departementet. Bistilling, bierverv eller privat næringsvirksomhet må ikke være av en slik art at det kan bryte ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for å utføre prestetjeneste."

Jeg vil trekke slutningen at det å være så aktiv i media og ha så mange bokprosjekter og andre prosjekter på si går utover prestetjenesten, Gelius. Jeg jobber ræva av meg til vanlig, skulle jeg gjort det du har gjort i tillegg, så hadde det gått utover min menighetstjeneste.

Jeg tror vi er mange som rett og slett ikke har orket å uttale oss offentlig i denne stormen, fordi saken i sin helhet har vært preget av noe jeg ikke helt ennå har fått tak i, men som har gjort sitt til at jeg i alle fall ikke vil gå ut og forsvare det du har gjort og sagt med hud og hår. Men nå følte jeg at jeg måtte si noe.

Mange har sagt kloke ting. Sunniva Gylver. Arnfinn Pettersen. Kari Veiteberg m.fl.

Jeg har ikke den kompetansen som mange andre har. Jeg er kun et skarve metalhead, ei ungjente og en prest langt i nord. Jeg har ikke levd så lenge, men jeg har da levd litt. Og jeg blir oppgitt, og ikke bare over deg, Gelius.

Jeg blir oppgitt over medias mangelfulle kunnskap om kirkelige temaer, ja om religion generelt. Ofte tenker jeg, gid de hadde lest ei fagbok og ikke støttet seg på synsing og fordommer og folk flest!

Jeg blir oppgitt over medias bruk av såkalte ”eksperter” som gjør vondt verre. Det var smertefullt å se den debatten der Hanne Nabintu Herland (når skal media innse hennes agenda?), Kristin Spitznogle, du og flere var.

Jeg blir oppgitt over at i nesten alle tilfeller der det kreves en talsperson for kirkelige anliggender i media, så er det du som blir oppringt og som takker ja. Og det er Kvarme som blir svartmalt. Nei, jeg er ikke enig med Kvarme, men jeg er heller ikke enig med deg.

Jeg blir oppgitt over at du av alle bruker kanskje den eldste av alle hersketeknikker og inntar offerrollen i denne saken, jeg hadde trodd du skulle være litt mer raffinert.

Jeg blir oppgitt over at Kvarme og flere ikke gjør leksa si før de uttaler seg. Det burde de ha gjort, for slik å kunne gitt en velbegrunnet uttale i stedet for typen ”En trist dag for Gelius”. Dagen var like trist for Kvarme og andre som kastet seg hodestups ut i debatten uten tanke for målet.

Jeg blir oppgitt over at Den norske kirke ikke tør være tydelig (og hva betyr tydelighet egentlig? Fortsettelse følger på prestebloggen.blogspot.com).

Jeg blir oppgitt over at vi nå tilsynelatende lever i et samfunn der alt handler om å selge, selge, selge skitne nyheter og ikke forholde seg til det viktige.

Og hva er det viktige?

Jo, å fremme dialog. Samtale om viktige temaer.

Integrering. Religionsdialog. Verdighet.

Bygge opp mennesker. Ikke knuse dem i en fortolkning av gammeltestamentlige kongers harem.

Kjære, kjære Einar Gelius. Du har gjort mye bra. Men også skrekkelig mye dumt. Og media elsker dumme ting. Elsker mennesker de i naivitetens navn kan ”melke” på førstesiden. Det er denne saken et bevis på.

Jeg har forsvart deg med hud og hår i mange år. Nå kan jeg ikke det mer.

Nok er nok. Dessverre.

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere