Gunnar Opheim

Alder: 56
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

I stedet for Kristus

Publisert over 9 år siden

Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Her snakker Paulus om Israel ved Sinai, han sier at Israel ikke kom inn til Ham på grunn av mangel på tro. Paulus sier at de fikk det samme evangeliet, de gode nyheter som vi har fått men at de ikke lot sine følelser falle for disse gode nyheter. De valgte å ikke tro det, på tross av. 

Ser vi på hva som skjedde på Sinai så kan vi se at de selv ikke ville møte Herren men de sendte Moses, de sendte sine mellommenn i stedet for at de selv skulle stå redelig til ansvar for seg selv. Mens Moses og andre var der oppe lagde de sin egen avgud for liksom å være nær allikevel. Avguden var gullkalven som en erstatning på Guds nærhet.

Ett direkte brudd på det 2. bud, her gjengitt.

2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

I dag har Kirken i sin vantro og egenrettferdighet fjernet dette bud så man allikevel kan tilbe avguder lovlig. Det er ikke noe annet enn mangel på tro man kan være vitne til om man ser på Kirkens veier. Det Herren løste den manglende tro hos sine på var å ikke vandre med de men lot de få spille ut sin vantro så du kunne la seg vende om til Ham til slutt. 40 år etter Sinai kom de inn i Israel men også der valgte de bort Herren ti fordel for sin egen Mellommann og Konge. Kongedømmet Israel ble en realitet og dette Israel er ikke Guds vilje men menneskets krav om egenkontroll.

1 Sam 8,7 Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt hvad de sier til dig! For det er ikke dig de har forkastet, men det er mig de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem.

1 Sam 8,10 Så sa Samuel alle Herrens ord til folket som krevde en konge av ham.

Kirken har i dag sin konge igjennom Pontifeks Maximus som Israel sverget sin trofasthet imot langfredag for 1982 år siden. På samme måte har Pontifeks Maximus kuppet Kristennavnet ved hjelp av å gi sine hedenske avguder kristne navn. Man har også endret Guds ti moralske bud og tider Gud har satt. (Luther med alle de andre protestantiske forfedre avslørte Antikrist her, se Dan. 7:25, i dag er det atter igjen glemt.) Det har man gjort i myndighet ved å si at Jesus ga dem denne rett igjennom Simon Peter og Simon Peter sier de er den første Pave. Vanvidd, ja det er bra sikkert.

 

Joh 19,15 De ropte da: Bort, bort med ham! Korsfest ham!

Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste eders konge?

Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren.    

 

Matt 16,15-20 Han sa til dem: Men I, hvem sier I at jeg er?

Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn.

Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. 

Da bød han sine disipler at de ikke skulde si til nogen at han var Messias.

 

Poenget her er altså at Peter har forstått at hans bror Jesus er Messias, med andre ord er mennesket Jesus kjød men også Gud. Så Pontifeks Maximus sier at han er Peters etterfølger, istedet for Jesus Kristus , har med det rett til å endre Guds bud og tider og at han er her Israels konge og kristenhetens konge. Gud må i realiteten bøye seg for Pontifeks ord.

Litt av en Mellommann for de kristne". La oss håpe at mennesket snart klarer å løsrive seg fra denne humanistiske hedeneske forkastelige tradisjon. For den forsøker å kuppe frelsens vei.

Gå til innlegget

1 Joh. 4:1-3

Publisert over 9 år siden

I 1. Johannes brev, kapitel l 4 og vers 1 til 2 står de noe som ofte går oss mennesker hus forbi. Hvorfor går noe slikt oss hus forbi, og hva står det der?

 

1 Joh 4,1-2 I elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;

 

Hva betyr det at Jesus er Kristus og at denne Jesus er i kjød? Hva er det som er viktig her? Finnes det noen som benekter at Jesus er i kjød og finnes det da noen som benekter at kjød er Messias? Hva er poenget for en ikke-troende å benekte at Jesus er i kjød? Kontra, hva er poenget for en religiøs å benekte at Jesus er i kjød? Hva betyr det for frelsesverket at Jesus er i kjød?

Jeg mener og tror at hele kristenhetens lære ikke har Guds Ånd men antikrist ånd, og det foreligger solid bibelsk belegg for å si det og å tro det. Blant de troende finnes det imidlertid og heldigvis en del som ikke har antikrist ånd men Guds Ånd. De tror Jesus var sant menneske som deg og meg, og i det prøvd som deg og meg, frelst som deg og meg men de er ikke mange i forhold til kristenhetens mange medlemmer. Hvem skal man tro? Gud eller prestene? 

Vers 3 er endret fra grunnteksten for der understreker Johannes viktigheten med at Jesus kom i vårt kjød.

1Jn 4:3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

 Sjekk din egen bibel.

Johannes sier at allerede da var det noen som ikke trodde Jesus var kommet I vårt kjød. Kjød er altså vår natur, slik vi er skapt. Paulus sier det rett ut i Romerne 8:1-3.  De benektet altså ikke Jesus Kristus som Gud men Ham i vårt kjød/ natur. Uten at Jesus kom i vårt kjød, og selv ble frelst i denne natur kan heller ikke vi frelses for bare i syndens natur kan syndens natur sones og bare i den kan man finne en vei ut av den. Jesus gikk opp denne vei for oss. Antikrist vrir seg i smerte over denne sannhet og har ledet teologien kristenheten står for vekk fra Veien, Sannheten og Livet. Satan ruler denne verden, inklusive ”kristendommen”. Det er jo ikke rart prestene ikke tror når de ikke engang lærer sannheten å kjenne når de blir utdannet. Hvem er læreren der? 

Tør du å reise deg opp fra bordet, tømme den forfalskede åndelige melk i avløpet for så å drikke fra kilden og spise Guds faste føde? Vil du virkelig det?

Gå til innlegget

Guds Lam er

Publisert over 9 år siden

vår Herre og Gud Jesus Kristus og Han ble ofret.  

Så hvordan kunne Gud dø? Gud kan jo ikke dø!

Jo, nøkkelen ligger i at Han tok på seg vår skikkelse og ble en av oss og slik lot Han segdø men ikke uten at det var ett reelt offer for vår synd.

 Så hva døde da Jesus døde på korset og hva drepte Ham?

 3 Mosebok 17:11  for kjøttets sjel(H5315) er i blodet, og jeg har gitt eder det på alteret til å gjøre soning for eders sjeler; for blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er I det.

Her står det at kjøttets sjel er i blodet. Hva betyr det? Kjøtt er det vi er uten liv, liv er det kun om livets pust er i oss og da er vi en levende sjel, en pustende skapning.

H5315  נפשׁnephesh

neh'-fesh

From H5314; properly a breathing creature, that is, animal or (abstractly) vitality; used very widely in a literal, accommodated or figurative sense (bodily or mental):

- any, appetite, beast, body, breath, creature, X dead (-ly), desire, X [dis-] contented, X fish, ghost, + greedy, he, heart (-y), (hath, X jeopardy of) life (X in jeopardy), lust, man, me, mind, mortality, one, own, person, pleasure, (her-, him-, my-, thy-) self, them (your) -selves, + slay, soul, + tablet, they, thing, (X she) will, X would have it.

 

Så hva betyr det da at Jesu blod ha gjort soning for oss?  3 Mosebok 17:11 sier at:

”jeg har gitt eder det på alteret til å gjøre soning for eders sjeler; for blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er I det”.

Han har gitt sitt liv som soning for vårt liv og hvilket liv ga Han?

Vel, Han tok på seg vår skikkelse og det betyr at Han gikk fra noe til noe. Han gikk fra Sin posisjon som Gud, det er ett offer i seg selv. Så i den nye skikkelsen, syndig kjøds lignelse gjorde Han ikke Sin vilje men Sin Fars vilje. Det er ett nytt offer i seg selv og nå i dette er Han altså en levende sjel som deg og meg. Han er degenerert som meg og deg og Han er født inn i fallen syndig natur men uten synd, Han gjorde ikke lovbrudd i syndig kjød. Han gjorde Sin Fars vilje og i vårt kjød (ikke som Gud) stod Han imot fristelser fordi Han var i vårt kjød Gudfryktig. Han ba på sine knær om nåde og kraft til å stå imot. Ett reelt sant menneske som deg og meg, bortsett ifra at Han visste Han var Gud. Hans fristelser var derfor større og vanskeligere å stå imot enn noe menneske har opplevd og kjent på. Ingen kan si at Hans offer var lettere å stå imot fordi Han var Gud, nettopp fordi Han måtte først stå imot å bruke Sin egen Guddom, deretter uten Sin Guddom stå imot kjødets lyst til å styre selv.

Det LIV, det BLOD ble ofret for våre synder og er soningen Gud aksepterer akseptabelt for våre personlige individuelle synder.

Og det LIV og det BLOD er den sjel, Jesus Kristus som ble gjenoppstanden i ett uforgjengelig herlighetslegeme. For evig tid la Han av seg Sin posisjon som Gud og ble en av oss. Kun denne tro gir oss på samme måte også herlighetslegemet.

Derfor gjentas verset igjen:

 3 Mosebok 17:11  

for kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt eder det på alteret til å gjøre soning for eders sjeler; for blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er I det.

 Tenk over Guds Lams tjeneste i den setting at vår personlige synd bekjennes på Ham alene. Den synd som legges på Ham er og blir det gjort soning for og det offer hadde samme sjel som det du og jeg har. Offeret er reelt for offeret, like reelt som det hadde vært om vi hadde gjort det samme. Det krever empati for å se dette. Se at mennesket Jesus døde for vår skyld og at Han døde først da syndene ble lagt på Ham. Det drepte Ham, det tok livet/ sjelen fra Ham og det er ett viktig poeng, at syndene so ble lagt på Ham drepte Ham. Hadde det fysiske drept Ham hadde ikke offeret vært ett offer for våre synder. Tenk over de følger det hadde fått om Jesus hadde dødd av fysiske årsaker. Den onde prøvde virkelig å drepe Jesus fysisk, og på den måten stjele offeret. Det finnes til og med teologi som dyrker Jesu pine og Jesu fysiske død. De skylder på andre for Hans død, enten romerne eller jødene og med det tror de seg frie og rettferdige selv og egne veier. De finnes i mange varianter og de bruker andre Talsmenn/ kvinner enn Jesus men det er jo fordi de ikke tror Jesus var sant menneske og således sant reelt offer for våre synder.

Vår Herre og Gud døde som sønn av mennesket og det ved at Han først ofret seg selv. Deretter i vårt kjød ofret Han seg selv som om Han var en av oss.

Det Liv gjør soning for oss og det liv gir oss mulighet til å forsones med Ham, så vi kan reelt forsones med hverandre men kun de som tror på dette kan forsones med hverandre. Alle andre står imot forsoningens mulighet til å bli ett. Derfor følg soningsblodet og bli en del av Det Hellige, en del av Tempelet som har Guds Ånd i seg, som Har Guds ord i seg og som har forsoningen (kommunikasjonen) i seg. Bli ett Hellig Tempel Han kan og vil bo i. Tillat deg å bli ren, tro mot ordet, tro mot Guds vilje og bli Hellig. 

 

På hvilken annen rettferds måte kunne ett offer være akseptabelt for løgn som fører til død?

Gå til innlegget

Tro og håp

Publisert over 9 år siden

De tre essensielle parametere i troen er disse følgene: Tro, håp og kjærlighet.

Og det er kjærligheten, Guds godhet som driver mennesket til omvendelse, altså til å vende om fra den ferd mennesket er i uten Gud. Det man vender om fra er en naturlig væremåte som ter seg etter hva som ligger foran ens føtter. Når man over tid utvikler seg og samfunnet rundt denne væremåte vil våre tanker og følelser basere seg på det som er her og det kaller bibelen fallen syndig natur. Ethvert menneske fødes inn i denne verden som har sitt hjerte i seg selv først og i det bygges stolthet. Man adopteres inn i dette og ofrene er mange, pengene rår, rotteracet bestemmer ballens ferd ned bakken./ stupet Hvem holder fast, hvem bare lar seg drive med, hvem faller av, hvem hopper av?

Jeg har valgt å hoppe av fordi jeg ikke så kjærlighet og omtanke i ballens ferd. Jeg ga opp og ville ikke mer. Jeg ble såret men i ballens ferd fikk jeg se noe annet da jeg ikke orket mer. Jeg fikk se en bakgrunn for hvorfor ting var som de er. Jeg fikk se noe å troverdig tro på og jeg fikk en mulighet til noe bedre og noe helt annet, kalt håp. Jeg tenker med gru på de som tror fordi de er skremt til tro, de er fremdeles med ballen ned stupet. De stakkars mennesker skremmer andre til å ikke tro sannheten, rettferdigheten og kjærligheten. Jesus sa om noen, "tilgi dem for de vet ikke hva de gjør". Kun Kjærligheten kan frelse oss.

Om man er svak i troen spiser man grønnsaker står det skrevet. Det er selvsagt åndelig gitt og om man er svak i troen er det fordi man ikke kjenner Guds ord så godt men håpet, man har kjent på Guds kjærlighet og derfor tar man til seg de enkle trospunkter. Paulus kaller den enkle tro for melk og ikke fast føde og den enkle tro er selvsagt essensiell for å fatte selve håpet. Det som er problemet med oss mennesker er at vi blir lett sentimentale, vi duller oss inn i vår egen elendighet lett. Derfor advarer Guds ord imot sentimentalitet og gir rom for å unngå sentimentalitet ved å fylle seg med fast føde, altså troens dybder og troens dybder er om Kristi rettferdighet, Hans godhet, Kjærligheten.

Fast føde er Veien inn til Nådens Trone, den Trone som står over Paktens Ark. Paktens Ark er Alles Allianse med Gud, individuelt og personlig. Alliansens dybder er Guds Ti Bud, Aarons stav og en krukke med manna. Guds ord kaller det vitnesbyrdet og alle troende som sier imot vitnesbyrdet har falt i fra, eller aldri sett og smakt fast føde. Tro på vitnesbyrdet, les om det og grunn på det. Man er da ett lett offer for andre trosretninger, uten vitnesbyrdet, det utelater den oppstakede Vei Jesus gikk opp for oss. Man kler seg med andre Bryllupsklær, man kler seg i egen rettferdighets kledning. Paulus kaller denne falske vei for falsk åndelig melk og den oppstår på grunn av mangel på fast føde.

Har du ett sentimentalt håp, synes du synd på deg selv?

Husk at det er Guds godhet som skal drive oss, la derfor ikke Guds godhet fylles med sentimentale tanker og følelser. Nåden er her for at vi skal bli frie, her og nå og fri blir man ikke om man ser inn i seg selv og blir sentimental. Vi må se på Jesus og heller ikke der bli svake men sterke og sterk blir man om man ser på Hans rettferdighet. Kristus korsfestet, hva betyr det for oss, hvor gikk Han, hvor skal vi gå? Hvor leder det Håp oss til?

Holdepunktene er solid fundamentert i Guds ord på den vei Kristus gikk. Vi får dybde og detaljforklart og alt er holistisk presentert hvilket som helst perspektiv man ser det i. Tro er tillitt og tillitt har man ikke i føleri men i handfaste, troverdige og helhetlige paradigmer som ikke gir tvil eller spørsmål om at og hvis at.

Nøkkelen for vårt håp og vår tro er Kjærligheten, uten den er alt fåfengt. Å være sann kjærlig er virkelig nært, det krever at vi er som barn, og at vi elsker vår neste som oss selv. Gjør vi det er vi villige til å dø for den ved vår side. Det krever ydmykhet og fred/ ro, smak på ordet kjær og kjærlig.

Hvor dypt stikker Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds natur i ditt liv? Elsker du din neste?       

Gå til innlegget

Guddommelig natur

Publisert over 9 år siden

Gud er den samme i Gt som i NT, i dag, morgen og i går.

Vi har Guddommelig Natur hvis vi har mottatt, forstått og blir gjørere av troen som er tilregnet oss personlig av Gud.

Vi går da Jesu vei, vi har Hans "blod" i våre årer; Hans vilje og kjærlighet er også vår.
Den verdslige syndige falne naturen er da død, den er valgt bort til fordel for noe bedre. Det er da over med uro, ufred, mas og jag. En kan prise Gud samtidig som man i trygg forvissning kan vite at i all evig tid skal en motta velsignelser som gjør at en føler bare godhet over det skapte som en selv er en del av.

Dette gjør at vi ikke frykter som før, en kan gå uten å være redd for døden fordi den faktisk vil gi oss en lettelse fra tyngden den falne verden gir vår forgjengelige legeme. Når vi da blir beviste igjen møter vi Herren i skyene og Han har da gitt oss ett uforgjengelig legeme og en natur som er Hans, skapt i oss mens vi var forgjengelige.

Guddommelig Natur kan ikke synde, synder vi er det da fordi vi lar kjødet lede vår falne syndige natur og det er for Guds Ånd umulig å delta på. Derfor når vi allikevel leder oss til synd, er det fordi vi er beviste og snur ryggen til Guds Ånd. Hvis vi synder uten at vi vet det er synd, er det ikke bevist synd men det er ingen unnskyldning i selv. For Talsmannen snakker/ kommuniserer alltid til oss men svært ofte hører vi ikke/ vil ikke eller så kanskje forstår ikke Hans tale fordi syndens tanke har revet vår bevissthet/ forstand ut av balanse. Vi er gjerne forvirret og griper fatt i det nærmeste handfaste, selv om det ikke er rett å gjøre.
 
Kanskje er det slik at vi må forstå noe annet før vi forstår denne synden, muligens falle enda dypere ned i avgrunnen men da er det viktig at vi til slutt tar opp korset slik at Talsmannen kan eller får en mulighet til å lære oss veien til syndfrihet. Underveis slik sett er vi også da syndfrie fordi om vi synder men det er fremdeles ingen unnskyldning, verken etterpå eller da. Det som avgjør denne helliggjørelsen og syndfriheten er om vi tilslutt av egen frie vilje velger bort syndens vei og det vet kun Gud om vi gjør. Men valget på denne vei er alene vårt.

Jesus ba om nåde og fikk nåden fordi Han forstod at uten Hans kraft kunne ikke Han i vårt skapte kjøds vesen leve syndfritt, derfor gjorde Han etter Faderens ord og ikke sitt eget. I dette er det ikke noe maktovergrep men på grunn av Guds Kjærlighet måtte Han skape noe å dele sin Kjærlighet med og det verket er syndfritt og i perfekt avbildning av Hans kjærlighet. Hans Kjærlighet er ett bevis på at Hans rettferd er reel og Sann.
Vi skal også gjøre etter Faderens ord som Jesus gjorde og kun ved den vei og blod er det mulig med syndenes forlatelse.

Frelsens vei er illustrert i helligdomstjenesten som Moses lagde etter Den himmelske Helligdom, der Jesus Kristus er i dag som vår mellommann. Jesus tar imot våre bønner og bringer de videre til Gud slik at Guddommen kan virke på oss på den måte at dødsrikets lenker ikke kan holde på oss.

Helligdommen hadde de tolv stammene rundt selve forgården og tabernakelet, forgården var omgitt og kledd i en hvit linduk.

PatternOfSalvation


 
Linduken representerer Kristi rettferdighet og brennofferalteret sto midt inne i forgården. Brennofferalteret er stedet hvor offerdyret ble slaktet og brent. Man bekjente sin synd for lammet, oksen eller sauen før dyret kunne ofres og det uskyldige blodet ble spilt. Jesu blod ble spilt for vår skyld og synd, Jesus er det uskyldige lammet som i dag tar vår skyld. Han tar vår bekjente synd som vi ber om tilgivelse for i sann anger og i alvorlighet vite at Han faktisk har dødd for vår reelle sanne synd.
Brennofferalteret er korset på Golgata og vaskevannsfatet som står bak eller foran brennofferalteret er ett bilde på at vi blir vasket rene i den sanne omvendelsens dåp vi av hjertet tror på og vil gå i. Når dette er gjort er man rede til å entre inn i det hellige kristne daglige liv.
Det er verd å merke seg at vår bekjente synd er lagt på Guds Lam og ofret, den synd gå med offertet inn i helligdommen og blir tatt ut igjen ved syndebukken ved dommens siste dag. Dette opgjør er enda ikke tatt, det ligger enda inn i fremtiden!
  
 
Det er nå den rene synder starter sin helliggjørelse, en går inn i helligdommen/ tabernakelet som er illustrert på venstre side en syvarmet lysestake, høyre side ligger skuebrødet og bordet og i enden av dette rommet står røkofferalteret.
Den syvarmede lysestake lyser opp rommet og spesielt da skuebrødet som er i realiteten Guds ord. En får guddommelig visdom og guddommelig innsikt ved å leve ut troen ved å leve hellig, studere ordet, be hver dag. Røkofferalteret er de helliges bønner som stiger opp til Gud. Skriften sier at den rettferdiges bønner blir hørt og lever man dette liv, blir man hørt.
  
 
Helliggjørelsen gjør oss klare til å møte Gud ved Hans andre komme, vi blir gjort klare slik at vi kan se Ham som Han er. I helligdommen er det enda ett rom og det kalles Det Aller Helligste (DAH). DAH inneholder Paktens Ark som inneholder de ti bud som er Guds karakter, Han er en del av de og alle pakter Gud gjør er i tråd med disse moralske bud. Utenfor ligger den sermonielle lov, Aarons stav med mer. Disse ting lar vi nå ligge.
 
 
Hvis vi lever det hellige liv holder vi lovens moralske krav fordi Ånden former oss, vi elsker Guds Ånd høyere enn vårt eget kjøds ånd, vi døde og sto opp i ett nytt liv ved vaskevannsfatet ved en bevist rasjonell handling.

Når Jesus i dag er vår mellommann og at Han en dag skal komme og hente oss på jorden betyr at Han må forlate Den Himmelske helligdom som vår mellommann. Vi må altså selv stå for Gud når Han kommer fordi Han er jo ikke da lenger i tjeneste men Han kommer som vår Konge. Vi har da blitt renset, rettferdiggjort, helliggjort og er da syndfrie fordi vi ikke lenger har syndene på oss. De er vasket vekk, de er bekjent, angret og gjort til intet. Vi synder derfor ikke lengre, Han reiser oss opp i den Ånd Han har gitt oss, vårt kjød og dens ånd er borte. Spørsmålet er da om våre gjerninger er Åndens eller kjødets ånds verk. Hvis vi har kjødets ånds gjerninger står vi ikke opp for Guds Ånd er ikke virksom i våre hjerter.

Det å leve ut Jesu blod som er livet illustrert i helligdommen og Jesu praktiske liv gir syndenes forlatelse og evig liv i Hans herlige herlighet som er bare godt.

Denne gave er ifra Gud og denne er Guddommelig natur, umulig uten Guds Ånd ledelse.
 
 
Smile Vakkert og spennende ikke sant?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere