Gunnar Opheim

Alder: 56
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Babylon, 1844 og endens tid.

Publisert rundt 9 år siden

Ta reisen her inn, ta deg tid, noter, finn frem bibelen og se hva Guds ord sier, mål det opp i all ydmykhet. Denne er tidligere postlagt i Teologisk Forum.

Profetisk tid og dens innhold.


 
Dan 8:8-14
Geitebukken ble overmåte mektig. Men nettopp som den hadde nådd sin fulle styrke, ble det store hornet brukket av. I dets sted vokste det opp fire horn, store å se til. De vendte mot himmelens fire hjørner.

Fra ett av dem skjøt det fram et lite horn*, som vokste seg overmåte stort mot sør og mot øst og mot det fagre land**.
Det vokste helt opp til himmelens hær og kastet noen av hæren og av stjernene til jorden, og tråkket dem ned.

Ja, helt til hærens fyrste hevet det seg. Det tok fra ham det stadige offer, og stedet for hans helligdom ble omstyrtet.
Sammen med det stadige offer ble hæren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld. Og hornet kastet sannheten til jorden. Det hadde framgang med alt det foretok seg.

Så hørte jeg en av de hellige tale. Og en annen hellig sa til ham som talte: Hvor lang tid gjelder synet om det stadige offer og det ødeleggende frafall - at både helligdom og hær overgis til å bli tråkket ned?
Og han sa til meg:
To tusen tre hundre aftener og morgener, så skal helligdommen komme til sin rett igjen.

Fra en av de fire rikene (hornene) Aleksander Den Store etterlot seg vokser det ett lite rike (horn). Dette horn vokser seg overmåte stort som Aleksander Den Store var overmåte mektig. I tillegg står det frem med sin egen sannhet og forkaster med hovmod Sannheten (tråkker den ned). Dette lille horn finner vi mere nøye identifisert i Daniel 7 selv om Daniel 8 også gir bare ett alternativ.
Daniel 8:9-12 forteller om Det Lille Horns gang ifra hedenske Rom til å bli det religiøse Roms Pavedømme.Dan 8:19
Og han sa: Se, jeg vil nå kunngjøre deg hva som skal skje i vredens siste tid. For synet sikter til den tid som er fastsatt for enden.

Amos 3:7
For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sine skjulte råd for sine tjenere profetene.

Engelen kunngjør det som skal skje og vi vet at Guds profeter blir gitt Hans ord slik at vi kan vite det som skal skje.

Dan 8:26-27
Synet om aftener og morgener, som det var tale om, er sannhet. Men gjem du synet, for det sikter til en fjern framtid.
Men jeg, Daniel, ble rent avmektig, og jeg ble syk i mange dager. Så stod jeg opp og gjorde min tjeneste hos kongen. Jeg var forferdet over synet, men det var ingen som forstod det.

Dan 7:28
Her ender dette ordet. Jeg, Daniel, ble meget forferdet over mine tanker, og mitt ansikt skiftet farge. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.

Dan 10:12
Så sa han til meg:
Frykt ikke, Daniel! For fra den første dag du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord er jeg kommet.

Dan 10:14
Nå er jeg kommet for å la deg få vite hva som skal hende ditt folk ved dagenes ende. For dette er igjen et syn om de dagene.

Dan 12:3-4
Da skal de forstandige skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evig og alltid.
Og du, Daniel: Gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.

Dan 12:9-10
Og han sa:
Gå bort, Daniel! For disse ord skal være skjult og forseglet inntil endens tid.
Mange skal bli renset og tvettet og prøvet. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det.

Matt 24:14-15
Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted - forstå det, enhver som leser! –

Åp 14:6-7
Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.

Og han sa med høy røst:
Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!


Hvis man metodisk og slavisk holder seg til profetienes egen metode for å avdekke hva Gud sier vil endens tid være etter Det Lille Horns regjeringstid, altså 1798 e. Kr. (forklaring til årstallets tilblivelse kommer senere).
De 2300 dagene er for endens tid og vil ikke heller bli åpenbart før tiden er der. På grunn av Daniels karakter blir Ordet forklart og forkynt ham personlig og dette er noe som også kreves av oss for uten denne karakter ville heller ikke Peter fått sannheten.

Matt 16:17
Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbaret dette for deg, men min Far i himmelen.

Vi må altså være gudelige i hjerte og sinn, i tillegg sier Jesus at evangeliet skal forkynnes før Hans komme og det er:

Forkynne Dom fordi Gud er rettferdig, at Han er Skaperen som Skapte på 7 dager og Han er den som æres skal. Jesus sier altså at kristne skal forstå hva Daniel snakker om!


Dan 8:25
Fordi han er klok, skal hans svikefulle framferd lykkes for ham. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Mange skal han ødelegge i deres trygghet. Ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp, men uten menneskehånd skal han bli knust.
Dan 8:27
Men jeg, Daniel, ble rent avmektig, og jeg ble syk i mange dager. Så stod jeg opp og gjorde min tjeneste hos kongen. Jeg var forferdet over synet, men det var ingen som forstod det.
Dan 2:45
Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender. Og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. - Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av den.

Vi ser at Det Lille Horns makt kan ikke bli knust av mennesker men av Gud selv og profetiene insisterer på troverdighet, det er altså helhetlig logikk, summen av profetenes ord og forstandighet som må være fundamentet i en eventuell tolkning.
Dan 9:24-27
Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.
Du skal vite og forstå: Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet*, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel.
Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer - og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet.
Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.


 Da Daniel noen år før denne profetien forsto han ikke det engelen ga ham og det kan være fordi Daniel så at deres Israel ikke var med i endetidens avslutning. Engelen lovte også å forklare og her i kap. 9 kommer ett nytt fundament til perspektivet.

70 uker er gitt Daniels folk og vers 24 er svaret. Versene 25 til 27 er om denne tid i vers 24. Datoen da det historiske dekret ble gitt Israel i Babylon er året 457 f. Kr.. Denne dato er udiskutabel og påvist arkeologisk og historisk. At Jesus lot seg døpe av Johannes året 27 e. Kr. er også en spikret historisk begivenhet, samme med korsfestelsen i år 30 e. Kr.. Uten denne forståelsen er du faktisk ikke en Kristen fordi kraften i omvendelsen ligger her i korsets mening/ fylde (Uten denne viten at frelsen ligger i Jesu sanne offer/ Kristis rettferdighet).

Så får vi ingenting til å stemme her uten at man gjør en dag i profetiene om til 1 år. Altså 70 uker er da 490 dager og det betyr da 490 år. Det samme må vi da gjøre med de 2300 dagene.
På hvilket grunnlag kan vi gjøre det?

4M 14:34
Som dere utspeidet landet i førti dager, slik skal dere lide for deres misgjerninger i førti år, ett år for hver dag. Og dere skal kjenne at jeg har vendt meg bort fra dere.
Esek 4:6
Når du så er kommet til ende med dem, skal du annen gang legge deg ned, du skal legge deg på din høyre side og bære Juda-folkets misgjerning. I førti dager, én dag for hvert år, vil jeg la deg bære den.


Her gir Guds selv en profeti og setter standaren for en dag, ett år. Så Gud selv gir tolknings metoden ett solid grunnlag for å betrakte.


Dan 9:25
Du skal vite og forstå: Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet*, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel.


Ok, så tar vi da de første 7 uker og det bli 49 dager/ år. Israel brukte 49 år på å sette Jerusalem (Tempel og by) i stand, deretter gikk det 62 uker som er 434 dager og legger man disse til de 49 har vi 483 år. Da er vi i Herrens år 27, 3,5 år etter kom korsfestelsen og hedningene fikk evangeliet 3,5 år senere.

Dan 9:24
Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.

27 Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.


Det gamle pakts Israel fikk altså 70 uker eller 490 år på seg til å vende om men som vi ser er stadfestelsen av en pakt Jesu dåp og opphøret av matoffer og slaktoffer er korsfestelsen (Jesus er vårt eneste offerlam). 3,5 år etter korsfestelsen ble Stefanus steinet og duken falt ned ifra himmelen, åndens falle på hedningene var ett faktum. Israels gamle pakt var historie.

Denne profeti er avskåret eller tatt ut ifra den på 2300 dager for Daniel ble lovt forklaring og det fikk han i kapittel 9 til å se sammenhengen i kap. 8. Summen av ordet er sannhet og de 2300 år starter også da ved 457 f. Kr. Dermed har vi 1844 og det med Guds egne ord som dekning for det.

Futurisme krever den siste uken som er Jesu dåp, korsfestelse og overrekkelsen av evangeliet til hedningene skutt frem i tiden men resultatet av det er fornektelse av Kristendommen og den nye pakt. Israel i dag, altså jødedommen fornekter også Daniel 9:24- 27 og fordømmer den som forsøker å regne ut tiden og sammen med forvirrede kristne forsker man å vinne frem med ett nytt tempel og en ny storhetstid for Israel i Israel. Futurisme er utviklet av Jesuitten Fransesco Ribera for å frigjøre Pavemakten fra bevisene om at Pavedømmet er Det lille Horn. Israel har jo Rom som Keiser og Det Lille Horn er Rom politisk og religiøst i form av Den Romerske Katolske Kirke. Hva da med USA? Åpenbaringen forteller om deres rolle og hvordan de opptrer i forhold til dette, Islam likeså og dette spenningsforhold leder til Armageddon.

Dan 12:9-10
Og han sa: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være skjult og forseglet inntil endens tid.

Mange skal bli renset og tvettet og prøvet. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det.

Hva er da endens tid?

Åp 17:10-12
De er også sju konger. De fem er falt. Den ene er nå. Den andre er ennå ikke kommet, og når han kommer, skal han bare bli en kort tid.

Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, og også en av de sju, og farer bort til undergang.

De ti horn som du så, er ti konger som ennå ikke har fått rike. Men de får makt som konger i én time sammen med dyret.

Åp 17:17
For Gud inngav dem i hjertet å utføre hans plan, og å fullføre én og samme tanke, og å gi dyret sitt rike inntil Guds ord er blitt fullbyrdet.Dette dyret er Pavemakten og la oss finne ut når ”nå” er.


7 konger er:

1. Babylon
2. Mederne og perserne
3. Grekenland/ Aleksander Den Store
4. Rom (politisk)
5. Pavedømmet (Rom politisk og religiøst).
6. Ateismens inntog via Frankrike.
7. USA
8. Pavedømmet/ eller antagelig Rom v/ Pontifeks Maximus (brobyggeren og Ypperstepresten)

”Nå” er altså før USAs inntog som verdensmakt og det betyr etter Herrens år 1798.

Så spør altså engelen om hvorfor man undrer seg.

Åp 17:7
Engelen sa da til meg: Hvorfor undrer du deg? Jeg skal si deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, det som har sju hoder og ti horn.

Hemmeligheten er gitt oss å forstå, hvem er så dette dyr:

Åp 13:1-2
Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder. På sine horn hadde det ti kroner. Og på sine hoder hadde det spottenavn.
Dyret som jeg så, lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt.


Vi ser det samme dyr i Daniels bok:

Dan 7:7
Etter dette fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble tilbake, tråkket det ned med føttene. Det var annerledes enn alle de dyrene som var før det, og det hadde ti horn.Når man ser Daniel 2 så er det hele verdens historien i ett kort men godt perspektiv. Man ser fire makt perioder, hvor det nest siste er Grekenland og etter Grekenland har vi kun Rom som i dag består i from av Den Romerske katolske Kirke. I Daniel 7 bekreftes disse fire riker og det siste riket får også sin tid som verdensmakt tidfestet.

Dan 7:24-25
De ti horn betyr at det av dette riket skal oppstå ti konger. Og etter dem skal det oppstå en annen konge, som skal være annerledes enn de foregående. Han skal underkue tre konger.

Han skal tale ord mot Den Høyeste og undertrykke Den Høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for én tid og tider og en halv tid*.

I Hebraisk språk (dette verbs bøyning) tider er likestilt med 2, ikke flere enn 2 som vårt språk sier. En tid er 1 år og tider er 2 år, en halv tid er ett halvt år og til sammen blir det 3,5 år. Det er da 1260 dager. De 1260 dager er nevnt andre steder i skriften, likeså er 42 måneder det, 42 måneder er også 1260 dager. Disse er gjengitt til sammen 7 ganger og alle gangene passer de på det Lille Horn.
At dette dyr er annerledes er fordi dyret er politisk OG religiøst, det var IKKE de andre riker. Denne makt fikk de i Herrens år 538 e. Kr. Og legger vi til 1260 år kommer vi til 1798 e. Kr.. Det er dette året Frankrike arresterer Paven og Pavedømmet fikk ett tilnærmet dødssår (game over).
Enheten i verdens politiske og religiøse sentra ble ett da Keiser Justinian anerkjente trosretningen og Den Romerske Katolske Kirke ble født som den eneste sanne religion. Kirke og stat ble ett og den som enerådende skulle føres videre.


De 2300 dager viser til når helligdommen formål skulle gjenopprettes og som vi vet skjedde det ingenting i 1844 her på denne jord. Hva skjedde da?

Heb 9:1-3
Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom.
For det var reist et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bordet og skuebrødene. Det blir kalt Det hellige.
Men bak det andre forhenget var det et telt som blir kalt Det aller helligste,

Heb 9:11-12
Men da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender - det vil si: somikke er av denne skapning.
Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.

Heb 9:15
Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

Heb 9:24-25
For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.
Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod.

Heb 9:27-28
Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom,
så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.


Vi ser at Jesus er vårt offerlam og at Han er der oppe i himmelen nå og at den jordiske tjeneste bare var ett bilde av Sannheten og rettferdighetens vei. Nå har vi altså en reel vei å gå, ikke ett bilde lengre men en konkret vei som aldri vil bli erstattet av en ny jordisk helligdom. Det er i dette livet som avgjør hvem vi tilhører i hjerte, sinn og ånd og denne sjel vil bli dømt på dommens dag. Åpenbaringen 14 forteller at før Hans andre komme eller ved hans andre komme så er Han da altså ute av den Himmelske helligdom og utfører dommen ved den syvende skål/ plage. På forhånd av denne hendelse er Hans folk oppfordret til å forkynne at dommen allerede er her, dette er altså etter 1844. Denne forkynnelsen sammen med engelen i Åpenbaringen 18 vil gjøre verden klar for innhøstning. Jesus entret den himmelske helligdoms Aller Helligste i 1844 for å fullbyrde endens tid og snart kommer den siste engelen i Åp. 18.

Så skal da Jesus ta bort våre synder bør vi også vandre i tro med Ham og ikke i tro vår egen vei, vi blir rettferdiggjort av tro ved nåde og frelsen i helligdommen er meget godt presentert for den som tror Ham.
Jesus er altså der oppe nå og der oppe bygger Han ett rom til oss og der oppe vil Han komme ned for å hente sine. I Åpenbaringen 20 er det tydelig at vi blir hentet opp til å regjere med Ham i tusen år og for så etter disse år følge Jesus med det himmelske Jerusalem ned på denne jord og i denne hendelse står de onde opp til doms som er Gog og Magogkrigen.

Gå til innlegget

Personlig nytteverdi i troen.

Publisert over 9 år siden

Vi som tror Jesus Kristus, Veien, Sannheten og Livet blir frelst fra synd og for oss jordboere i dette enorme univers er vi på mange måter helt alene, og vår tro er alt vi har.

På denne jord myldrer det av tilbud, kulturer i fleng som kan fenge mange hjerter, sport, musikk, kunst, lotto, skrekkfilmer, pornofilmer, spenningsfilmer som underholder mennesker med drap og svik, løgn og bedrag, storslått natur, enorme byer og bygninger, mat, butikker, materielle utfordringer, sminke, gull, diamanter, smykker, biler, ære, stolthet, berømmelse og alskens religioner og rusmidler for å ha ett håp og litt fred. Et mylder iblant myldrende mennesker som fylles over randen av informasjon. Når vi kommer til stykket er vi, verdens befolkning ett folk som er totalt forvirret som kjemper mot hverandre i ett rotterace, dø/ tie eller forsvinn, Jeg først. For alt det er verd kjemper vi for vårt liv i og med det vi har, og er med det hoderystende vettskremt hverandres tro og mangel på tro.

Tenk over det men mist ikke troen, mist ikke håpet og fremfor alt mist ikke troen på kjærligheten.

Kjærlighet. Hva er det med troen på Kristus som frelser fra synd, altså lovbrudd og lovbrudd er jo noe som tråkker på vår nestes tanker og følelser. Hvor er denne grense for hva vi kan og ikke kan? Ja, grensen er definert ved de Ti Ord som alene står skrevet i 2. Mosebok og 5. Mosebok men i vår tilværelse er det vanskelig å se denne grense for vi forstår livet slik vi ter oss i livet som her er. Verdens ånd lar seg ikke påvirke av moralen i de Ti Ord, for det første lar ikke verden seg påvirke av de fire første bud som har med folkets individuelle forhold til Gud å gjøre. Verden har sine egne formulerte "ti bud". Med andre ord er ikke Gud folkets lærer, en annen ånd er det. For det andre bedrar verdens befolkning hverandre med de seks siste bud daglig, konstant. Kjærlighet er å ta hensyn i det daglige liv at det Er en Skaper med oss til enhver tid, for vår skyld. Det er å være ydmyk og å lytte til hva som er rett å gjøre i forhold til vår nestes ve og vel.

Veien Han har gitt oss er å vandre hellig som Han vandret hellig. Han sier vi er Tempelet Han skal bo i og Tempelet inneholder Lys og det inneholder Brød fra Ham. Jesus sier Han er Livets Brød og Han sier at i GT står det skrevet om Ham, det samtidig som Han skal lyse opp ordet i oss. Å leve ydmykt daglig i henhold til Tempelet i GT er livsviktig, bare i ett slikt hellig liv kan vi høre og lære av Ham, bare slik kan Han stadig helliggjøre oss og rense oss fra våre verdslige forhold. Det er Han som lærer oss Kjærligheten og det kun på Hans vei. Prester og guruers veier fører bare til håpløshetens veier, for Gud selv inviterer deg personlig in til Ham. Med andre ord skal det ikke være noen imellom deg og Gud, om noen er der så snylter de på deg og tar troen i fra deg, ja de tar livet i fra deg.

Om vi i vår tro ikke finner behag i å vandre i henhold til Hans smale sti tenderer vi alltid til å skape oss en egen vei som bringer verden med oss inn til himmelen. Vis Gudfryktig karakter og beskytt deg med den metodikk Gud har gitt oss via Kristus, forkast ikke Frelsen/ Veien og Sannheten fordi nytteverdien ikke er i ett med hva Du og verden vil.

 

Må Herren velsigne deg, og ha en velsignet Sabbat!

Gå til innlegget

Korn, fremtid og sult

Publisert over 9 år siden

Jeg undrer meg over oss mennesker som setter lit til andre man ikke kjenner basert på en "papirlapp" mellom de. Om vi leser menneskets historie vet vi at om det skulle komme en krise, krig, epidemi, eller feilslått avlinger vil ikke papiravtalen være verd fem øre.

Med andre ord vil antagelig halve Norge sulte ihjel om dagens politikk opprettholdes i fremtiden, da om det skulle skje noe alvorlig i denne verden. Det kan være nok om ett større sykdomsutbrudd skjer i kornavlinger, så vil verden lide i langt over ett år. I Norge har vi ett matlager som bærer oss noen uker og vi har egenproduskjon til halvparten av oss i korn. Statsministeren sa i nyttårstalen for ett par år siden at nå sikret vi Nasjonen slik Josef gjorde det. Josef, i Egypt lagret korn for syv år frem i tid, vi lagrer vårt "korn" i papirlapper, i utenlandske foretak som er avhengig av vekst i pengegaloppen. Vi som lever blant og i grasrota vet at om vi satser penger i aksjer så må vi anse de verdier som tapt, med andre ord å vi tåle å tape de om så skjer. Spiller vi lotto så er de pengene tapt, vi må ha råd til å tape de. Alle våre syltede penger er vår trygghet for fremtiden? 

Jiippiiiii!    

Er vi gale som tror dette?

Jeg synes nå vi må stemme for vekst og for stimulering av produksjon av korn og beite i ulendt terreng for storfe og sau. Samme med fiskeressursene, få rett fokus. Få rett fokus på bærekraftig nyttevedier basert på hvilket land og jord vi bor på. Det er her vi lever og da må vi bruke det land vi har til det som er her, ikke det vi drømmer om på den andre siden av elven. Kutt veiutbygging på praktisk dyrkbare arealer, stimuler til boligbygging i forhold til naturen.  Vi back to basic, få føttene ned på jorda og rumpa opp av sofaen, for så å tilrettelegge for eventuelle melkekuer i utlandet.

Gå til innlegget

Sånn innerst inne..

Publisert over 9 år siden

Kontroller ditt sinn og dine følelser.

1 Mos 4,7 Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte op ditt ansikt?

Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til dig, men du skal være herre over den.

 

Attrå er det samme som lyst men å ha lyst er ikke synd, synd er det om lysten ikke er god. Så god for hvem?

Vi må favne alle her og da først til sist sjekke om det er noe en selv da vil.

Det Guds ord her sier er at vi kan være uten synd, selv om svært mange sier at vi aldri kan bli uten synd, det i Jesu navn. Mennesker som ikke tror Guds ord men som allikevel sier de tror Ham mangler tro på Guds skaperverk og har gitt seg over til et følelsesliv uten respekt for forstandens grenser i en selv. Med andre ord er man ikke herre over seg selv men nytelsessyk og lar egoet kontrollere livsførselen sin, det så man kan føle seg stolt blant sine. Iskaldt men kontrollert uten Gud.

Forskjellen mellom de som tror og ikke tror er altså at om man tror så er man herre over ens livsførsel mens om man ikke tror så er man ikke herre over hva som er rett og galt.

Er du herre over lysten og appetitten i deg og i det respekterer Skaperen, har du godt i sinne. Er du herre over lysten og appetitten i deg og ikke respekterer Skaperen, har egentlig egoet ondt i sinne.

Er det så enkelt?

Gå til innlegget

Å være løgnen tro

Publisert over 9 år siden

Å være løgnen tro krever indre overbevisninger for at vår samvittighet skal bære seg i det daglige liv. En må forestille seg en helhetlig paradigme og holde seg til den, på den måten kan man bygge støtter direkte og indirekte i sitt daglige liv for at underbevisstheten skal glemme at det hele bare er en antakelse for å unngå å ta ansvar for eget liv. På den måten gjør man ikke bare seg selv ett overgrep men man ødelegger for sin neste og man ødelegger Guds skaperverk og da Gud selv.

Noen kristne retninger tror på ett evig brennende helvete, skjærsild med mere, deriblant den katolske tro men også størstedelen av pinsevennene, bedehustroende og konservative statskirkeprester. Kanskje 70- 80 % av kristne er medlem av denne ”frukt”.

For å tro på denne råtne frukt har man sine favorittvers og her er ett av deres store:

Lukas 16:18-31

Jesus snakker til fariseere som ikke tror Gud men som selv er overbevist at de tror som ingen andre.

Han sier at de i sin tro gjør seg selv rettferdige ved at de forkaster loven og profetene (Luk 16,14-17), ja Han avslutter lignelsen om Abraham og Lasarus at OM noen hadde stått opp fra de døde så hadde de da heller ikke trodd for de tror IKKE Moses og profetene (Luk 16,30-31). Med andre ord så hjelper det ikke om noen hadde stått opp fra de døde i deres tro, ja de tror altså at man er bevisst i ett helvete etter døden. 

Denne fariseerske tro lever i dag i kristenheten! De fornekter Jesus i GT/ Moses og profetene og de er lovløse/ selvrettferdige.

Bevis:

1.       Abraham er ikke i himmelen (Hebr 11,8-10)

2.       Mennesker i graven (helvete)har ingen forbindelse med himmelen (Jesaja 65: 17)

3.       I lignelsen er det legemlige mennesker, de døde har ingen kropper (Job 17:13; John 5:28-29).

4.       Mennesker blir belønnet ved Jesu gjenkomst, ikke ved døden (Joh. Åp. 22:11-12).

5.       De fortapte mottar straffen ved verdens ende, ikke når de dør (Matt. 13:40-42).

 

Lignelser kan ikke bli tatt bokstavelig men åndelig for det er gitt åndelig. Å være troende er å være i ånden. Om de skulle forstås bokstavelig må man også ta denne bokstavelig.

Dommerne 9:8-15.

 

Heldigvis tror ikke 70-80% av kristenheten på dette og de som ikke gjør det bør melde seg ut av denne, ja lovløse antikristelige tro. Tro på Jesus, vær sterk og velg hvem en skal tjene! Vis at dette godtar du ikke, for mennesket, prest, pastor og for Gud! Still krav, tro på rettferd og godhet, vik fra det onde.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere