Gunnar Opheim

Alder: 56
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

1 Peter, kapittel 1, vers 1 til 25

Publisert nesten 9 år siden

er et fantastisk kapittel som vokser i enhver sjel som leser og søker Ham. Det renser oss fra vantro (mangel på tro) og det gir enhver individuell kraft (fra Gud) til å stå imot vranglære som fører til, eller holder oss i trelldom.  

Jeg oppfordrer enhver til å lese kapitlet med Gudsfrykt/ respekt/ stadig bønn, undring og i det grunne på hva som egentlig står. Her ett eksempel fra vers tre til syv, deretter i dette vers ti til og med tolv.

Peter sier at man er gjenfødt til ett håp som lever altså virkelig eksisterer og håpet ligger i vår Herre og Guds reelle oppstandelse i Jesus Kristus, vår bror. Håpet er altså i dette at Jesus, vår bror oppstod fra de døde og det for oss til en usmittet og uforgjengelig arv som nå er foreløpig gjemt bort i himmelen. Vi i troen holdes oppe av Guds kraft til en ferdiggjort endelig redning fra synden, og den er klar til å åpenbares. Det som nå skjer før åpenbaringen er om vår tro holder stand eller ikke. Tror man så gjør man etter troen, mangler man tro gjør man etter sin mangel på tro, altså kjødets gjerninger. Jeg vil her minne om at frelsen er nå og før Hans andre komme men uforgjengeligheten og den nye kropp som gis først i og under Jesu andre komme. Guds ord sier jo at vi får hjerte og sinn, så vi gjør før Han kommer og leser vi mer ser vi også at de som da lever i troen når Han kommer er blitt uten synd men trenger også uforgjengelighet og omskapelse til en usmittet herlighetskropp. Poenget med at jeg nevner dette siste er at om vi tror er ikke troen noe uten gjerninger i henhold til troen på Jesus vår bror, Mellommann og Yppersteprest. Skjønner vi ikke hva Han Er, har gjort, gjør nå og vil snart gjøre, vet vi ikke hva vi tror på. Man kan spørre seg selv om hvem prester vet noe om dette uten å prate det konkrete frigjørende bort med fine ord, det så presteskapet opprettholdes? En sann prest gjør deg fri så du selv blir en Guds prest.  

Profetene i det gamle testamentet visste om denne nåde og av den grunn var ikke de populære for ved en slik tro ble de vantro prester utelukket ved sine gjerninger i troen de hadde. I dag ser vi det samme, svært mange troende tror ikke profetene i det gamle testamentet trodde evangeliet, de gode nyheter som står i det nye testamente. Disse troende som da mangler tro, tror som de vantro i den gamle pakt men i dag forkaster de loven og opphøyer Jesus. De vantro i den gale pakt gjorde det motsatte, forkastet Jesus men opphøyde loven. Begge bommer på målet. Det er interessant å se at om man virkelig tror så vet man hvilken tid man lever i fordi Guds ord forteller oss nøyaktig hvor vi er. Jeg miner om 1844, sabbatshøytidene som påske, pinse, etc.., og Daniels bok sammen med Åpenbaringens bok etterkant. Da følger de andre profetene på og utfyller tidene.

Ja, tror man så vet man.J

Hilser med dette:

Am 3,7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Gå til innlegget

I mine øyne.

Publisert rundt 9 år siden

Rom 2,7-10 dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker; men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker.

 

Så enkel er realiteten i mine øyne, fra mitt perspektiv i det paradigme jeg tror på.

Vi må holde ut i gode gjerninger som gjør livet herlig å leve, ja ærefult å leve men til Guds ære. Det må være Gud i oss og vi i Ham, Guds rike er jo i oss. En enhet. I ett liv til Guds ære vil uforgjengelighet være optimalt fordi det er bare godt i ett slikt liv, smak og kjenn på det.

Uten til Guds ære vil vår ferd være i egen kraft, vi vil da være Ham lydig i egen kraft for fremme av oss selv.  Mange kristne fornekter da av alle ting Gud, i egen kraft for å unngå å vandre Ham lydig men det kommer jo inn under til egen ære og er lovtrelldom. Dette, helt utrolig i Jesu navn. De tror løgnen og da lovløshetens hemmelighet, de har antikrist tro og er antikrist tro i sin ferd. Antikrist i de og de i Antikrist. En enhet.

Om vi står imot denne sannhet er det fordi vi ikke vil annet enn oss selv. Vi vil ikke gi slipp på hva vi selv vil, kontra det som er rett, vi forblir urettferdig i dennes natur. Tenk over hva det gjør med vårt følelsesliv og tankevirksomhet. Vi må lyve for oss selv for å gå videre. Det blir ett trangt liv for sannheten gjør det trangt å opprettholde noenlunde samvittighet. Når avsløringer naturlig nok kommer som kler oss nakne vil angsten gripe vårt hjerte, dess mer vi vet og ser, dess verre blir det fortere. Jøde først, så greker. Det fordi en sann åndelig jøde og israelitt (i blod, hedning eller jøde) vet hva som er rett. Lurer på om nasjonen Israels trengsler og angstfulle tilværelse kan fortelle oss noe her. Er de lydige mot sannheten?

I alt dette så har alle mennesker feil, jeg også men se ikke på meg eller andre mennesker, se på vår Far i himmelen og Hans verk tilbudt oss. Han er veilederen, ikke jeg eller ett annet feilende menneske. For Guds godhet skal rive mennesket til omvendelse.

Hva kan Han gjøre i oss om vi vil tro Ham? Hva gjør at Hans lovnader ikke eventuelt virker i den som tror? Kan det være fordi den troende er vantro (mangler/ vil ikke tro)?

Gå til innlegget

Frelst og syndfri!

Publisert rundt 9 år siden

Å være frelst betyr at vi reddet ifra det å bryte loven, det betyr at vi er rettferdige og at vi da aldri i evigheten skal dø.

En liten orientering.

Enok vandret med Gud (altså syndfri) og ble tatt med opp uten å se døden, Elia ble også tatt med opp mens Moses døde men ble reist opp igjen. Det står også om at noen ble reist opp ved Kristi død på korset og vi kan lese om de 24 eldste i Åpenbaringen. Ellers har vi skriftens ord på at ingen andre vil bli reist opp frå de døde i Kristus før ved Jesu andre komme og de vil sammen med de som lever i Kristus på denne tid bli tatt med opp til himmelen. Jesus sier jo døden er en søvn og et betyr at de som døde i troen for 3000 år siden vil stå opp fra graven som om de bare har sovet en god natts søvn, selv om det har gått 3000 år. Forøvrig vet vi at Job var rettferdig og uten synd i sin ferd i henhold til pakten med Gud.   

Så hvordan er det mulig i henhold til troen å bli syndfri? Skriften sier følgene:

Kontrollere tankene, se og hør.

2 Kor 10,3-6 For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.

Vi ser at i kjødet så vandrer vi i ånden og i dette kjød så er vi kraftfulle i stand til motstå alt, ja alt i Kristus.

David sang salig fra hjertet dette:

Sal 84,12 For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

Å vandre i uskyld betyr å vandre integrert i Ham, altså aktivt med Ham i tro, og han spiste av skuebrødet.

Det betyr ikke at vi spør etter 5 kg sukker fordi om det er godt, det betyr at vi vandrer integrert i ett med Ham og avstår naturlig fra det som ikke tjener noe og bare ødelegger Guds skaperverk.

Sal 119,11 I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord forat jeg ikke skal synde imot dig.

De som er frelst har sitt håp i Ham, de elsker Ham.

Om vi lett faller for fristelser og tjener oss selv i stedet for hva som er rett kommer ofte slike situasjoner:

Matt 5,22 Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild.

Det kan også her over handle om trosspørmål.

Syng en sang, les bibelord imot fristelser. Tål at noen forteller og formaner om sannheten, eler en tro til deg, tillat deg å salig tro Ham, ikke mennesket.

Kol 3,16 La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,

 Ingen ser om du synder i ditt hjerte eller ikke men Gud vet. Jesus fortalte at om du så med begjær på en annen kvinne syndet du. Vi må ta avstand fra omstendigheter som leder oss lettere inn i fristelse.

Rom 13,13-14 La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind, men iklæ eder den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!

Ef 4,25-27 Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin næste, fordi vi er hverandres lemmer! Om I vredes, da synd ikke; la ikke solen gå ned over eders vrede, og gi ikke djevelen rum!

Med andre ord må vi kle oss aktivt i den tro som vi har fått i Guds ord.

Ef 6,11 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep;

Tro, håp og kjærlighet, Guds kraft. Vær ikke slave av deg selv, kontroller deg ikke selv, la Han gjøre det på Hans vei.

Ef 6,18 idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

Vi behøver Guds hjelp. Be før, be etter men be for alt under fristelser. Er Han ikke er da? Unngår vi Ham vår tro?

Hva vil du? Tilhøre Ham eller verden og dennes standarder og forståelser? Gud finnes, prøv Ham når du fristes og lær av Ham underveis. Hva skrev da Jakob?

Jak 4,7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;

Forstå hva vi tror på og tro Ham.

1 Kor 10,13 Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

Gud har alltid en vei for deg under trengsler og eller, alltid.

Fil 4,13 jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.

Med andre ord om du tror så er du syndfri fordi du vandrer i henhold til hva Gud lover deg, og Gud gir det Han lover. Dette er altså de gode nyheter, evangeliet. Du kan frelses fra synd og at da engang er dette over ved en dom.

Tror du at du kan frelses av Frelseren?

 

Dette innlegget bygger på Lifestyletv under programmet "Tro" av Dan Millare. 

http://lifestyletv.se/ondemand.php?prgid=567

Gå til innlegget

Anti Kristus

Publisert rundt 9 år siden

Guds ord gir oss definisjoner på hva Antikrist er for noe og vi som tror Guds ord og da at Gud Er bør kjenne Hans ord for hvis ikke blir vi lett match for den onde.

Johannes brevene forteller om antikrist og her skal vi ta for oss de vers med underbyggende vers fra andre steder i skriften Vi vet også at Den Romerske Katolske Kirke åpenlyst har fjernet Jesus i kjød fra 1. Joh 4:3 fordi de mener det er unødvendig å ta med i dette vers. De har imidlertid ikke fjernet et i vers 2 og ei heller i 2. Johannes 1:7. Årsaken er at i de versene er ikke alle som benekter Jesus i kjød antikrist men noen. I 1. Johannes 4:3 presiserer Johannes at ALLE som benekter Jesus i Kjød er antikristelige. 1. Johannes 4:3 er derfor tatt med også av KJV AV 1611 for å vise hva som egentlig står.

Som vi ser av 1. Joh. 2:18 så var allerede antikrist ånd på plass for 2000 år siden og det var allment kjent at han skulle komme. En ånd som står imot at Jesus er Kristus skulle komme. Så hva betyr det at Jesus ikke er Kristus/ Messias? Vel, poenget ligger i at Jesus kom i kjød eller ikke. Hva sa Simon Peter da Jesus spurte ham om hvem Han var? Jo, Simon Peter så på sin medlidende menneskesønn/ bror og sa Han var Guds Sønn, altså Messias. Paulus sa også det samme og det flere steder. Det ene store er i Romerne 8.

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Her sier Paulus at Jesus kom i syndig kjøds lignelse, og en lignelse er i lik (=) som oss. I brevet til Hebreerne bekreftes det i kraftige ordelag at Han var sant menneske, prøvd i likhet med oss. Jakob igjen sier også det samme for synd er kun lovbrudd etter en personlig og individuell fristelse. Jesus lot seg friste og Gud kan ikke fristes. 

Med andre ord er antikrist ånd en lære som sier at Jesus er sann Gud og sant menneske men ikke i vårt kjød.

Lærer vi om Luther vet vi at han så antikrist lære i Daniels bok og Paulus sine brev. I Daniels bok defineres hvem åndslæreren var og er.  

Mennesket Jesus er Guds sønn i vårt kjød.

Så hva lærer antikrist ånd verdens religiøse

Vi vet Satan ønsker tilbedelse som om han var Gud og at han vil ta Guds trone. Vi leser i Åp. 13 og 14 at Satan får verden til å tilbe ham som om han var Gud og vi vet han bedrar ved en lovløs tro. Vi vet også at han bedrar med ild fra himmelen og andre tegn og undere. Med andre ord leser vi at han bedrar mennesker ved hjelp av tro og at han benekter at Jesus kom i kjød, ikke at Jesus ikke er Gud. Med andre ord er antikrist en ”kristen” bevegelse som verden vil velge å tro, og Daniels bok og Paulus sa han ville stå frem etter at Romerriket falt.. . Det er over 1500 år siden det.

Vet vi hvem og hva han er? Ja, men vil vi vite det?

Vil du?

 

1 Joh 2,18 Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.

1 Joh 2,22 Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen.

1 Joh 4,3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

1Jn 4:3  And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

Gå til innlegget

Kristi sinns natur

Publisert rundt 9 år siden

i oss betyr aktivert medfølelse og barmhjertighet. Føl med hverandre, forstå smerten ved ethvert ord som kommer for vårt øye og fra hvert ord som kommer fra oss. Vær empatisk, rettferdig og sannferdig .Ydmykt med Kristis sinn skal vi ta imot og gi Guds ord. Det er en glede i dette sinn å ta imot sannheten så vi kan avta og Han vokse.

I Kristi sinn kverulerer man ikke men ærer Gud ved ens egen ferd på en slik måte at ens andre kan aktes høyere enn seg selv. Man ser den andres beste i Kristi barmhjertige og medfølende sinn.

Da Jesus skapte universet var Han i Guds skikkelse lik Gud, Han var Gud. Som denne Gud ga Han avkall på å være i denne skikkelse og tok på seg vår skikkelse. Med det kom Han hit i likhet som ett sant menneske. I vår likhet lot Han seg friste som vi lar fristelser virke, for Gud kan jo ikke la seg prøve og friste. Grunnteksten sier Jesus ble menneske i denne likhet: - made like to, likeness, shape, similitude.

Og tenk et at når mennesket (oss), som trodde Han (Jesus) var Gud/ Messias skjønte at Han var sant menneske, drepte de Ham.

Fil 2,1-11

Dreper du Ham og Hans tro i din tro?

I dag er det samme situasjon, verden og religiøse antikristelige hater de som tror Jesus var sant menneske som deg og meg for det betyr at da er frelsen reell også for mennesket her og nå. Problemet deres er at de ikke tror Jesus ble sant menneske for det vil bety at Hans sinn (TANKER OG FØLELSER) kan frelse oss her og nå, i fallen syndig natur. Religiøse hater sannheten om at vi kan frelses fra syndig fallen natur slik Jesus ble frelst av nåde i syndig natur. Dreper du denne Messias i din tro? Eller har du en unnskyldning for å ikke tro at Jesus døde i din natur, for din synd? Går du en annen vei, har din tro andre Guds bud? Eller tror du ikke at mennesket kan frelses fra synden men kun i synd? Da vil jeg spørre deg, hvilket Kristi sinn har du da?

Tenk hvilken medfølelse og barmhjertighet og ydmykhet Kristi sinn hadde her.. . Han lot dem slå, pine og spikre ham fast på ett hedensk kors med tornekrone tvunget på Hans hode! Torner ble til ved fallet til Adam og Eva, husk Hans ord derfra.

Elsk Ham.

Hans kjærlighet, medfølelse og barmhjertighet var lydig inntil døden i Ham og i og av denne godhet lot Han seg ofre for vår skyld. Ser vi frelsen i Ham, eller vil vi ikke gi avkall på vårt eget slik Kristis sinn var og er? Med andre ord tør vi å tro at Hans sinn kan være din Herre i din barmhjertighet og medfølelse.

Isåfall, hva vil det gjøre med din personlige tro:

Fil 2,1-8 Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet, da gjør min glede fullkommen, så I har det samme sinn, idet I har den samme kjærlighet og med én sjel har det ene sinn, ikke gjør noget av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høiere enn eder selv, og ikke ser hver på sitt eget, men enhver også på andres beste.

La dette sinn være i eder,som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere