Gunnar Opheim

Alder: 56
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Mennesket og Kirkens begynnelse og ende.

Publisert over 8 år siden

Da Jesus vandret her på jorden etter Hans dåp viste Han til Faderen og frelsen i den gamle pakt, Han henvendte seg til de allierte med Gud for å vise veien til Faderen. Israel og jødene var villfarne og så ikke Gud i deres tilbedelsesform, de endte med å velge Keiseren av Rom (Pontifeks Maximus) i stedet for Kristus og korsfestet Guds Lam. Men Jesus hadde følgere før korsfestelsen blant de allierte, deriblant slekt, venner, andre troende og de 12 disipler. Etter Hans død falt Ånden på de jøder som trodde Hans offer og var i bønn, de etablerte den nye pakt sammen med Talsmannen, 3,5 år etterpå kom også hedningene inn i troen på lik linje med jødene og fulgte Ham i en enhet. Slik ble Menigheten til og alle de som trodde falt individuelt og personlig Talsmannen på og de samlet seg i sine hjem, ja kalt husmenigheter. Slik spredte Gud seg i denne verden.

Vi kan lese om advarsler fra Simon Peter, Jacob, Paulus og Johannes (bror til Jesus/ sønn av Jomfru Maria og Josef) at det skulle og allerede var frafalne iblant dem som holdt mennesker i trelldom i Kristi navn. De drakk åndelig forfalsket melk og gjorde ikke mennesket fri fra presteskap så individene fikk ett personlig, individuelt og frigjørende vinnende Gudsforhold.       

Paulus sier at det skal utvikles en lovløs kristen tro og at det er en hemmelighet som gjør at man tror på denne urettferdighet i stedet for Kristi rettferdighet. Johannes sier at denne tro benekter Jesus, vår Herre og Gud i kjød, altså Gud men ikke i syndig kjød. Jakob sier at bedraget går ut på at synd er utenfor individets rekkevidde/ fatteevne, med andre ord mer enn hva vi rår over og egentlig født uskyldige syndere. Simon Peter viser til GT og at sann tro blir gitt individuelt ethvert menneske av Faderen personlig. Han advarer kraftig imot de som forvrenger frelsen i Kristus for å fremdeles legge mennesker inn under prester.

Jesus sier jo til Simon Peter at Han selv, altså Jesus er Klippen og at den tro Simon Peter har fått er gitt av ham av Faderen selv. Og Simon Peters tro er at mennesket hans lidende bror i syndig kjøds likhet som han selv Jesus er Guds Lam. Alle som tror Jesus kan da frelses fordi de da ser at Faderen kan gjøre det.

Dessverre følger over 1 milliard mennesker en falsk tro i kristenheten og det er en lovløs tro. Her er metodikken i lovløshetens hemmelighet.

I sin tro forsøker man å spore forbindelsen til Det Nye Testamentet (NT) ved å tro at Simon Peter er troens overhode i stedet for Jesus Kristus og Talsmannen. Man sier at Jesus ga Simon Peter makten over dødsriket og himmelen men også Guds ord og lov. Alt det Simon Peter sier vil bli bundet i døden og i himmelen. I denne tro er ikke Jesus Klippen men Simon Peter er Klippen, Simon Peter er menneskets Far.

Derfor har Romerske tradisjon blitt ledene i trosbevegelsen som fulgte og med denne tradisjon har det oppstått krav til å endre Guds ti bud. Man har fjernet i Jesu/ Guds navn hele det 2. bud, deler av det 4. bud og splittet opp det 10 bud for å få også slik ti bud allikevel. I tilegg har man i denne tro ledet mennesket fra Jesus som syndebærer til at prestene i denne tro blir isteden syndebærere (via skriftestol) og at døde samt bilder og statuer blir bedt til for å kommunisere med Faderen.    

Denne tro er systematisk dandert for å lede mennesker bort fra frelsen i Jesus Kristus. Alle som følger disse bud er underlagt og har underlagt seg denne Kirke enten de mener det selv eller ikke. 

Det som er likt med Guds ord i denne tro er Guddommen og at man skal være denne Guddom Gudfryktig men produktet i falskheten gjør at alt uansett blir feil og med det tilbes en avgud istedet.

Det som er konkret feil i denne falske tro er:

1.       Simon Peters tro blir arvet suksessivt av bedragets følgere.

2.       Sakramentene.

3.       Skjærsilden.

4.       Tradisjonen over Guds ord.

5.       Jomfru Marias plettfrie unnfangelse.

6.       Jomfru Maria som Himmeldronning.

7.       Skriftestolen

8.       Mirakler bekrefter Guds verk uansett.

9.       Læren om udødelig sjel.

10.   Søndagens/ soldagens hellighet.

11.   Bønn for de døde.

12.   Barnedåp.

 

Løsningen for å få mennesker til å erkjenne bedraget er å lese Guds ord sammen med de, i all fortrolighet. Etabler Gudsordets autoritet og les Daniels bok med de. Vis profetordets fantastiske åpenbaringer som viser at alt av og i denne verden, inklusive Kirken/ institusjonen vil bli ødelagt ved Jesu andre komme. Vis at om Gud er og at om Han er kjærlighet så eksisterer også den onde og at han har en ond slu plan. Vis Babylons plan. Vis at frelsen er Kjærlighet til Hans herlighet og at der oppe er vårt håp, vår tro og kjærlighet.  

Gå til innlegget

Israel og jødedommens skjebne

Publisert over 8 år siden

Israel og jødedommens skjebne er dramatisk men ikke uforståelig. Det på flere måter men her skal vi se på den gamle pakts start, en retningsendring og ditto ende. Disse tre skal vi måle opp imot et vers i Daniels bok til slutt.

I 2 Mosebok kapittel 33 kan vi se at Jahve ikke kan bli med Israel ut ifra Sinai fordi Israel ikke åpnet sitt hjerte i tro/ tillitt til Ham. Se også hebr. 4. Det hadde gått noen dager siden utgangen av Egypt men denne avvisning av Jahve i 2. Mosenok kap. 33 førte til 40 lange år i ørkenen før de kunne komme inn i Israels land, det lovede.

Så gikk det godt over 40 år og de var inne i Israel hvor de fant enorme drueklaser som to menn måtte bære om de skulle få med seg en klase, 4 Mos 13,23. Vel inne i Israel ble byer etablert og Dommernes tid ble en realitet. Som Jahve advarte imot i 2. Mosebok 33 ble avgudsdyrkning med mer en realitet, 2 Mos 34,12-16 og Dom 21,23-25. Israel falt ifra som om de søkte frafallet. 

 

Dermed erkjente Israel sitt fall men nok engang ble Jahve avvist, denne gang ved at de forkastet Ham som deres Konge. Saul ble deres første konge. Israel forlangte en konge av dem selv og ikke Jahve. 1 Sam 8,6-10 og 1 Sam 8,19-22 .

Så gikk det godt over 1000 år og Jahve kom selv ned som ett menneske i kjød som oss for å bli Kongen men også nå skjedde det samme bare at nå ble Kongen myrdet til fordel for Pontifeks Maximus, brobyggeren, Joh 19,14-15. Dette er verdens kristne troshistorie folkens!

 Så hva sa profeten Daniel om den gamle pakts fullbyrdelse og Messias fullbyrdelse?

 

Dan 9,24-27

Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste.

25 Og du skal vite og forstå:

Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og opbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. 26 Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet. intet herredømme; 27 Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

 

Ut i fra Guds eget ord har vi bare en forklaring på profetisk tid og et er en dag er det samme som ett reelt år. Det betyr at 70 uker er 490 år fordi en uke har 7 dager. Vi vet at -457 er det året ordet gikk ut og det betyr at året 27 etter Kristus er begynnelsen på den siste uken. Da står Messias frem og 3,5 år etterpå ble Han korsfestet og enda 3,5 år etter dette ble Ånden også gitt til hedningene og med det var den nye pakt en reell hendelse etter vårt profetiske ord. Dette at også nå hedningene var Guds folk ble bekreftet av Gud selv ved å la duken med de urene dyr falle ned fra himmelen.

Med det ser vi dette utrolige ved den gamle pakts misjon som også profetene visste om. 1 Pet 1,12

Dette var Israels oppgave, vitende eller uvitende:

  1. Avslutte overtredelser.
  2. Avslutte synden.
  3. Opprette en forsoning for urettferdighet.
  4. Opprette en evigvarende rettferdighet.
  5. Sette segl over syner og profetier.
  6. Å utpeke Det Aller Helligste.

 

Hør og se Israelvenner! Ha rett fokus! Jeg våger å spørre, mange andre forsøker også å fornekte dette men hvorfor fornekte en 100% oppfylt profeti, skrevet 500 år før den skjer uten noen hull om man ikke spiller på lag med Djevelen? 

Og med denne historie ble også frelsen brakt frem til oss. Vi jøder og israelitter (hedning som jøde)kan bare bøye oss ned i støvet og i ånden ha vårt håp opp der hvor Himmelens Jerusalem er.

Husk at Jesus er vår Frelser og mangler vi noe så gjør dette:

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.  

Gå til innlegget

Kristus er fundamentet

Publisert over 8 år siden

og Kristi rettferdighet er rettferdiggjørelse ved tro.

Omskjærelse på hjertet og veien til denne omskjærelse, ikke bare kan men må sees via det sermonielle offersystem og lover. Vi ser her, i dette system ett uttrykk for Guds vei ut av syndens trelldom og Abel døde fordi offersystemets lover ble avvist av Kain. Kristus er fundamentet for hele offersystemet og det ble til av Ham.

 

1 Mos 17,10-13 Dette er den pakt mellem mig og eder og din ætt efter dig som I skal holde:

Alt mannkjønn hos eder skal omskjæres.

I skal omskjæres på eders forhud; det skal være tegnet på pakten mellem mig og eder. Åtte dager gammelt skal hvert guttebarn hos eder omskjæres, slekt efter slekt, både den som er født hjemme, og den som er kjøpt for penger, alle som hører til et fremmed folk og ikke er av din ætt. Omskjæres skal både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for dine penger. Så skal min pakt være på eders kjøtt - en evig pakt.

 

Alliansen i den nye pakt omskjærer hjertets forhud, altså borte er følelsene som har med kjødets higen etter stolthet å gjøre. Gud gjør dette. Forhud og fettet bildet på synden som fjernes/ tas bort fra oss og synden kommer av stoltheten vi ærer men uten at stoltheten i oss knekkes er det ikke noe vits i å ta bort forhuden/ synden. Stoltheten må dø.

Tegnet er Gudsfrykt, ydmykhet og lydighet til Skaperens ord og Ånd. Abel ofret i og ved tro alene som Abraham gjorde. Abraham fulgte Gud og æret Ham ved å gjøre de bud Abel fikk, han hadde Gudsfrykt og derfor. Det samme segl/ tegn ser vi på Guds barn i Åpenbaringen 7,2-3, 9,4 og 14,4-5.

 

1 Mos 22,10 Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn.

1 Mos 22,12 Da sa han: Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noget! For nu vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for min skyld.

1 Mos 22,16-18 og sa: Ved mig selv sverger jeg, sier Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ætt såre tallrik, som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd, og din ætt skal ta sine fienders porter i eie; og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord.

 

Abraham trodde på forhånd på det lytefrie offer og gjenopprettelsen via denne frelsesplan Adam & Eva fikk. Jacob/ Israel trodde det samme og Josef brakte troen inn til Egypt. Da Israel, som trodde ble frelst ut av Egypt 400 år senere ble lover lagt til på grunn av overtredelser (mangel på tro). Disse lover som ble lagt til om som en følge av en ny pakt med Hans folk. Denne pakt brakte inn ett presteskap som tok for seg offermetodikkens mening som Adam & Eva ble presentert for. Som prester i tjeneste ble det lagt til detaljer som skulle vise veien ut av synd. Deres oppgave var å føre folkets offers blod (og ete noe av offerets kjøtt) med bekjent synd inn til det hellige og det aller helligste men deres oppgave var også å ta imot ofrene og brenne synden og offeret på ett alter. Lover omkring denne tjeneste kalles de sermonielle lover og innebefattet mat & drikkeoffer, sabbatshøytider så som påske og pinse, etc.. I tillegg ble de gitt samfunnsrelaterte lover omkring helse og renhold men også ordensregler. Bare de moralske lover ble gitt på steintavler og lagt i paktens (alliansens kasse) ark, alle andre lover ble lagt utenfor alliansen paktskiste men alt peker på Kristus. Det som ble lagt til var altså offermetodikkens bud og samfunnsrelaterte bud. De moralske lover fikk bokstaver på stein tillagt som ett symbol på deres steinhjerter og at loven skal skrives inn i deres hjerter av Ham om de inngår i en personlig pakt. Disse moralske lover var også før Abraham men ikke i bokstaver på stein, kjærlighetsbudene hviler jo på de ti bud og på den måten er de ti bud spesifikt fundamentet til de to største buds eksistens. Nådestolen står/ hviler på Paktens ark som de ti bud er i.     

Vi må altså tro at Gud skal skrive loven i våre hjerter så vi gjør etter disse bud, om vi gjør etter bokstaven gjør vi det i egen kraft men om vi gjør det fordi vi elsker loven er loven skrevet i våre hjerter. Men alt handler om, sitat:

” Alliansen omskjærer hjertets forhud, altså borte er følelsene som har med kjødets higen etter stolthet å gjøre.

Tegnet er Gudsfrykt, ydmykhet og lydighet til Skaperens ord og Ånd. Abel ofret i og ved tro alene som Abraham gjorde. Abraham fulgte Gud og æret Ham ved å gjøre de bud Abel fikk, han hadde Gudsfrykt og derfor.”

 

Paulus skrev:

Gal 3,11-14 Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart; for:

Den rettferdige, ved tro skal han leve; men loven har ikke noget med troen å gjøre, men:

Den som gjør det, skal leve derved.

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han blev en forbannelse for oss - for det er skrevet:

Forbannet er hver den som henger på et tre - forat Abrahams velsignelse kunde komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunde få Ånden, som var oss lovt.

 

Gal 3,17 Dette er da min mening: En pakt som forut er stadfestet av Gud, gjør ikke loven, som er gitt fire hundre og tretti år efter, ugyldig, så den skulde gjøre løftet til intet.

Gal 3,19 Hvad skulde da loven til? Den blev lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom som løftet gjaldt - gitt ved engler, ved en mellemmanns hånd;

Gal 3,24 Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro;

 

 

Loven og bokstavene gjør altså at vi kommer til tro, vi erkjenner Jesu offer deri og vi erkjenner at vi trenger Ham. Da vil vi søke Ham og bli gjort rettferdige (lovlydige og som om vi var uten syndeskyld), ja gjort hellige (satt til side for spesielt bruk).

Vi ser derfor at ikke en tøddel av lovene skal bort og er borte, vi ser at den moralske lov blir oppfylt ved oss som tror og vi ser at igjennom oss blir også de sermonielle lover oppfylt igjennom vår Mellommann og Yppersteprest som tjenestegjør i himmelen.

Vi følger Ham og ærer Ham men om vi fremdeles er kjødelige vil vi stå imot dette fordi det strider imot vår natur. Vi vil da spise svin, ære det skapte og ikke holde de moralske bud, spesielt ikke Herrens Dag, den syvende dag Sabbat. Vi vil heller ikke tro at Jesus er i den himmelske helligdom og at himmelens Jerusalem er men forholde oss til det jordiske og kjødelige religiøse liv/ verden. Vi er da vår egen rettferdighet på Kains vei og er våre egne guder med Guds mage.

 

Gal 3,24 Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro;

 

Tuktemesteren er pedagogen Kristus og her er grunnteksten:

G3807

παιδαγωγός

paidagōgos

pahee-dag-o-gos'

From G3816 and a reduplication form of G71; a boy leader, that is, a servant whose office it was to take the children to school; (by implication [figuratively] a tutor [“paedagogue”]): - instructor, schoolmaster.

 

Ser du Kristus i den sermonielle lov? Moralske lov og ellers? 

Sitat:

” Alliansen omskjærer hjertets forhud, altså borte er følelsene som har med kjødets higen etter stolthet å gjøre.

Tegnet er Gudsfrykt, ydmykhet og lydighet til Skaperens ord og Ånd. Abel ofret i og ved tro alene som Abraham gjorde. Abraham fulgte Gud og æret Ham ved å gjøre de bud Abel fikk, han hadde Gudsfrykt og derfor.”


Noen/ mange/ de fleste har desverre fremdeles ett uomskjært steinhjerte, stolt (stadig såret i følelsene), ugudelig, sta stivnakker og ulydig Guds ord/ bud. Guds godhet skal vende oss om. Paulus sa:

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.  

Med andre ord, for å erkjenne sannhetene må enhver ydmyke seg og i det løfte Ham opp.. . Hva tror du om Kristi rettferdighet i tjenesten her over?

Gå til innlegget

Muslimsk tro kontra kristen tro.

Publisert over 8 år siden

Likheter og ulikheter.

Etter Abraham har hans etterkommere spredt seg overalt i denne verden, her skal vi se på kristne og muslimer. Noe er likt og noe er ulikt, først likhetene:

1.       Begge tror på en allmektig allvitende Gud.

2.       Begge tror på en dommens dag og at mennesket er moralsk ansvarlige for egne liv.

3.        Begge tror på den endelige oppstandelse ved Messias gjenkomst.

4.       Begge ønsker å hjelpe fattige og vanskeligstilte.

5.       Begge parter fremmer bønn.

6.       Begge tar avstand fra fyll, pengespill og urent kjøtt som svin etc..

7.       Begge ønsker lydighet imot Gud.

8.       Begge tror på den store strid i mellom det onde og det gode.

Her kommer stort sett muslimene sterkere ut trosmessig da frafallet er større hos de kristne. Deriblant urent kjøtt og dogmet om arvesynden, muslimene tror jo rettmessig ikke på arvesyndslæren. Begge har kjempet imot Juda og Israel, verd å vite hva man egentlig tror på.. .

Det som skiller muslimene fra kristendommen er følgende:

1.       De tror ikke Jesus er Kristus/ Messias.

2.       De tror ikke Gud er kjærlighet men en krigsgud.

3.       De tror ikke bibelen er å stole på, de tror den er farget av menneskebud.

4.       Frelsen er avhengig av 5* plikter i Islam.

5.       Muhammeds åpenbaringer overgår andre åpenbaringer.

 

* 5 plikter er:

·         Vitne for Allah som den eneste Gud og at Muhammed er hans profet.

·         5 daglige rituelle bønner.

·         Gi en inntekstavgift til trossamfunnet/ presteskapet.

·          Fastetid, Ramadan.

·         Reise til Mecca minst en gang i løpet av levetiden.

 

I så måte vet vi at Islam ikke er fra Gud på samme måte som vi kan vite at katolisme ikke er fra Gud. For i begge tilfeller er man under trelldom og ett presteskaps ord, de to retningene er nokså like. Se forøvrig denne: http://amazingdiscoveries.tv/media/129/216-the-islamic-connection/

Her på Hebraisk: http://amazingdiscoveries.tv/media/981/216il/

Det som er litt spesielt er at ingen holder Sabbat, bortsett ifra noen kristne som tar avstand fra frafallen kristendom på mange av de samme grunner muslimene avviser kristendommen som fra Gud. Hvem følger Ham egentlig, er menneskeheten lurt av sine egne religiøse? Er vi anklagere alle sammen? Lurer vi oss selv?

Egentlig er det litt av ett skuespill universet er vitne til. 

Gå til innlegget

Tro er gjerninger

Publisert over 8 år siden

men gjerninger krever tro og tro krever at man har håp i det man tror. Har man håp i noe er det av kjærlighet  (forhåpentligvis kjærlighet til sannheten), spørsmålet er om gjerningen gjøres for ens nestes skyld (inkl Gud) eller ikke.

Jesus sier:

Joh 7,17 vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv.

Med andre ord, de som tror gjør Hans vilje, Faderens vilje. Om man da gjør Hans vilje vil disse vite om læren er fra Gud eller om den er fra mennesker. Vi leser også at Jesus vil avvise mange mennesker som sier de har i Jesu navn fulgt Ham men Jesus vil avvise de med at Han ikke kjenner de. med andre ord gjør de ikke Faderens vilje i Jesu navn, de gjør sin egen vilje i Jesu navn.

Faderens vilje er at vi elsker Ham og vår neste, definert og konkretisert ved de ti buds moralske grenser. De 4 første bud viser om man i sitt hjerte og sinn moralskt elsker Faderen eller ikke. Med de har man ingen symboler, bilder, statuer, relikvier eller smykker av noe slag som har sin Gudstro i, ei heller kneler foran og ber til. Man gir Ham ære og holder en syvende dag Sabbaten som hviledag og med det viser at man elsker Ham og tilhører Hans rike.  

Det 5. bud er spesielt fordi det viser forholdet til barn og foreldre, på samme måte som indivders individuele forhold til Skaperen som er etthvert individs Far. Det løfter helligheten blant mennesker opp til en hellig stor familie og med det binder Gudsforholdet og nestekjærligheten i de 5 siste bud inn.

De 5 siste bud omhandler vårt forhold til vår neste i all renhet og kjærlighet til rettferdighet.

Joh 7,17 vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv

De ti bud verden kjenner er endret ifra Guds ord og har menneskebud som begrunnelse for endringene. Det 2. bud er fjernet  sin helhet. forat an skal kune tilbe avguder i Jesu navn. Mens det 4. bud er kraftig avkortet for å gi rom for en ny dag istedet for den Syvende dag Sabbaten som er Herrens (Jesu) dag. Dermed ble det 10. bud splittet for at også Kirkens lære skulle ha ti bud.

Svært mange mennesker følger Kirken og ikke Gud og sin tro på Jesus Kristus, kanskje 90% av alle troende.

Vi vet også at Antikrist har en lovløs tro (mangler kjærlighet til sannheten) og det betyr frelst i synd, altså i og med lovbrudd mens Frelsen i Jesus er fra synd.

Joh 7,17 vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv

Det er vel ikke rart 90% av kristendommen som gjør sin egen vilje og tro møter motbør av humanister og ateister. Og desverre presenterer 90% av da "kristendommen" en løgn om Gud som resten av verden (som ikke tror) aldri vil tro for de tror sann kristendom er løgnen.

I og med at Kirken har en lovløs tro og er en løgn må Kirken tilegne seg vennskap med de ikke troende, forat Kirken skal ha overherredømme på tross av. Der kommer mystikk inn, der kommer økomenikk inn og der kommer da altså religiøsitet av alle former inn. Felles for denne samling/ økumenikk er opprettholdelse av den natur som gir Mammon makt.

Derfor om noen ikke vil gjøre Hans vilje vil denne ikke kjenne om læren er av Gud, eller om noen taler av en selv. De er slaver under løgnen og med det er løgnere selv.

   

Joh 8,34 Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl.

Joh 8,36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.

Joh 8,43-45 Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten.

Joh 8,47 Den som er av Gud, hører Guds ord; derfor hører I ikke, fordi I ikke er av Gud. '

PS:

De ti Bibelske Bud finner vi i 2. Mosebok 20 og 5. Mosebok 6, samt da også faktisk i 1. Mosebok, i skapelsesberetningen, da alt var bare godt. Avsluttningsvis vil jeg nevne at Guds ord er Jesu ord til oss, enten tror man Ham og Hans ord til oss eller så gjør man ikke det.

Åp 19,13b , og han er kalt Guds ord. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere