Gunnar Opheim

Alder: 56
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Jesu tro

Publisert over 7 år siden

Da Jesus vandret som vårt medmenneske her på denne jord var Han ett vitne for det daværende Guds ord, som det eneste håndfaste vi hadde fra Ham der oppe, Gud. Han viste til Guds ord med og ved sitt liv, og Han avviste fristelser i seg og rundt seg med Guds ord. Han viste oss hva tro er for noe i Guds ord og ved sitt praktiserende liv, Jesu liv i sin helhet er Jesu tro og Jesu vitnesbyrd til oss.

Det er ingen vei utenom det og Johannes skriver følgende om Jesu vitnesbyrd.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Johannes skriver rett ut at Dragen er selve Satan, denne verdens Herre og da slangen fra Edens have. Satan fører her krig kun imot de som har Jesu tro, altså ikke bare tror på, men har Jesu tro og de holder Guds bud. Johannes sier videre om sitt folk.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

 

Engler som har Jesu tro regnes som våre brødre og medtjenere. Vi tilber Gud og de som har Jesu vitnesbyrd har også profetordets ånd.

Simon Peter sier det samme angående profetordet.

2 Pet 1,20-21 idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; 21 for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.  

 

Det er alvorlig interessant å se hva vitnesbyrdet er igjennom Moses, som jo talte om Jesus.

2 Mos 25,16 Og i arken skal du legge vidnesbyrdet* som jeg vil gi dig.

2 Mos 25,21 Så skal du sette nådestolen ovenpå arken, og i arken skal du legge vidnesbyrdet, som jeg vil gi dig.

Vitnesbyrdet er de ti bud. Tenk det, dette er Jesu vitnesbyrd lagt oppe i Paktens Ark som Nådestolen står på og dette er ett bilde eller skyggen av den trone som Gud sitter på i himmelen! Dette er Jesu vitnedsbyrd! 

Jesaja sier følgene:

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har,

 

Hva innebærer det egentlig å personlig og individuelt selv ha Jesu tro, reellt her og nå? Forstår vi da profetene i ett og alt? Holder vi Guds bud slik Han skrev de på steintavlene eller kan vi endre på de etter hvordan verden, hedenskapen sier/ tilber og dennes kultur endrer seg?

Simon Peter sier jo at om vi tror så vet vi og kjenner hvilken tid enhver har levd i, den tid vi er i nå og samt fremtidens tid er kjent for oss. Om vi har Jesu tro så vet vi enhver tid. Hvem tør å tro så sterkt og hvorfor?

1 Pet 1,10-12 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

Avslutter kort med hva Johannes sier i Jesu åpenbaring om hvem alene som blir hentet av Jesus Hans andre komme i forbindelse med de forholdsvis kjente tre englers budskap.Men også om noe annet som ligger oppe i Paktens Ark under nådestolen.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

2 Mos 16,33 Så sa Moses til Aron: Ta en krukke og legg i den en full omer manna, og sett den ned for Herrens åsyn til å gjemmes for eders efterkommere!

4 Mos 17,10 Og Herren sa til Moses: Bær Arons stav inn igjen foran vidnesbyrdet for å gjemmes som et tegn for de gjenstridige; og du skal gjøre ende på deres knurr, så jeg slipper å høre på det; ellers skal de dø.

Gå til innlegget

Respekt for Skaperen og Skaperens ord?

Publisert over 7 år siden

Det har vært mange kommentarer omkring Sabbat og den moralske lov i det siste og man blir forvirret men her er en grunn til å ikke la seg forvirre. Jeg fant denne på ett nettsted kalt Whitehorsemedia.com, men har modifisert noe når jeg oversatte.

1)   Adam og Eva var ikke jøder, “Gud velsignet Sabbaten den syvende dag og helliggjorde den” 1 Mos. 2:3, FØR synden kom inn i verden. Helliggjørelse betyr å sette til side for spesielt bruk og velsigne betyr da i tillegg å løfte det opp spesielt. Så Sabbaten er satt til side og løftet opp til spesielt bruk. Det skjedde for Adam og Eva som var de eneste i Edens hage, og de var IKKE-jøder.  

2)   Sabbaten ble til for mennesket, det leser vi I Markus 2:27 og Jesus sa det. Denne Dag ble til i Edens Hage før det ble nedskrevet med Guds finger i steintavler, til steinhjerter (ikke her desverre skrevet på hjertetavler) ved Sinai. 

3)   De ni resterende bud på steintavlene er ikke bare for jøder de heller.

4)   Den Syvende Dag, Sabbaten er Guds Hviledag og Gud kaller Dagen Hans Hellige Dag. Jes. 58:13. Guds ord kaller ALDRI Sabbaten jødenes Sabbat men Guds Sabbat.

5)   Sabbaten er ett Guds Bud til de fremmede også, altså ikke-jøder og hedninger. Sabbaten gjelder alle, Jes 56:6-7, 1 Mos 20:10. Guds his er ett bønnenes hus for alle.

6)   Alle mennesker, alt kjød uten unntak vil holde Sabbaten på den nye jord. Jes 66:22-23.

7)   Hedninger holder Sabbaten i Ap. Gj. 13:42-44. Nåden prekes!

8)     Loven, de ti bud er for HELE verden, ikke bare for jødene (tenk egentlig hvor skrudd det skulle være) Rom 2:17-23; 3:19, 23.

9)     Lukas var en hedning som holdt Sabbaten. Ap. Gj. 16:13, til minne om Skapelsen og Skaperen.  

Gå til innlegget

Moderkirken

Publisert over 7 år siden

Hvem er det som tilhører Moderkirken og hvem er det som tilhører Gud?

Moderkirken sier selv at dette må til for å tilhøre Gud:

181. Å tro er en kirkelig handling. Kirkens tro går forut for, avføder og nærer vår tro. Kirken er alle troendes mor. "Ingen kan ha Gud til Far som ikke har Kirken til mor".

http://www.katolsk.no/tro/kkk/k1_05#181

Guds ord sier dette må til:

Matt 16,15-17 Han sa til dem: Men I, hvem sier I at jeg er? 16 Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. 17 Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen.
Matt 16,20 Da bød han sine disipler at de ikke skulde si til nogen at han var Messias.

Joh 8,24 Derfor sa jeg til eder: I skal dø i eders synder; for tror I ikke at det er mig, da skal I dø i eders synder.

Apg 16,31 De sa da: Tro på den Herre Jesus, sa skal du bli frelst, du og ditt hus!

2 Pet 1,1 Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel - til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:

Tro er Gudegitt eller er den gitt av Kirken?  Guds ord eller den katolske katekisme?

Gå til innlegget

Protestantisk tro.

Publisert over 7 år siden

Protestantenes etiske tro er noe mennesker i dag ikke tror på lenger, hele det protestantiske presteskap aner ikke hva en protestant er for noe lenger. Våre skoler, offentlige og private, høgskoler som universiteter, altså fra barneskoler til høyeste utdannelser i verden skjuler verdens historie med tanke på hva protestantisk tro er for noe. Alle som en men for en som selv sjekker opp historiebøker og Guds ord, bibelen selv. Årsaken til at det er blitt slik har med flere forhold å gjøre, bla. den franske revolusjon, den industrielle revolusjon, darwinisme og i etterkant politisk-religiøs lobbyvirksomhet i verdens nasjoner.

Det startet ved Napoleons arrestasjon av Paven i 1798 og i denne sammenheng at de også ble fratatt deres statsmakt, Vatikanets kongemakt i verden. Det førte til at menneskene ble frie til å tenke selv og den industrielle revolusjon tok av, deretter kom Darwin med ”Artenes opprinnelse” som var en videreføring og systematisering av tidligere kjente teorier om at hvis Gud ikke er og skapte på 7 dager. På den måten fikk menneskene romerkirkens endelig (etter over 500 års protestantisk kamp) klamme hånd over seg tatt bort samtidig med muligheten til å tjene forholdsvis lett tjente penger ble tilgjengelig. Protestantene fikk altså hjelp av ateistiske Frankrike og protestantiske USA fikk utrolig nok Frihetsgudinnen (en kjent avgud) av Frankrike.. .

Naturlig nok trengte ikke mennesket lenger å ha ett slikt håp i troen lenger når muligheten nå plutselig bedret seg og en alternativ tro kom opp. Det førte til kommunisme, kapitalisme og demokrati etterfulgt av verdenskriger og her er vi nå sammen med plutselig igjen den romerske katolske kirke (DRKK).

DRKK var jo forbudt i en rekke land sammen med jesuittene som arbeidet med religiøs politisk lobbyvirksomhet for å fremme DRKKs posisjon som en politisk og religiøs verdensleder. Nevn en statsmakt som ikke har katolske rådgivere og til dels katolsk dommerstand i dag.

Så hva skjedde ut i fra ett protestantisk trosmessig, bibelsk grunnlag og hvorfor er det slik?

 

  1. Gud, skaperverket og Guds bilde. Den grunnleggende tro er svært enkel og den innebærer å tro at mennesket, mannen og kvinnen er bildet av Gud. De to sammen i tro er ett og de to i ett kan få ett bilde av seg selv, nemlig ett barn. Dette er storfamilien og Guds bilde hvor Han er i dets midte som menneskehetens Far, individuelt og som alles, ja hele universets Far. Som Far og Skaper av alt og alle er Han lovgiveren og den som alle ser Er den omtenksomme, empatiske, barmhjertige og kjærlighetsfulle gode Far.  
  2. Djevelen, fallet og denne verdens hersker. Djevelen er beskrevet som slangen i beskrivelsen i om hvordan Eva ble dåret til fallet fra Skaperen, hennes Far. Det Eva falt for var fristelser i hennes eget hjerte (føleri) som hun skapte for å hevde seg lik den hun elsket høyest av alt (tenk barn/ far forholdet). Hun drømte, skapte seg selv ett eventyrlig grunnlag som hun valgte å tro på selv om det var en løgn. Eva begynte å tro på ett eventyr om seg selv i sitt Jeg og i denne løgn ble det skapt naturlige tanker og følelser for å opprettholde drømmen. Drømmens ”innbrente” fundamentale tanker og følelser er fallen syndig naturs kjerne for eksistens og målet er egoets higen etter stolthet i ens Jeg. Før fallet var ikke disse følelser og tanker eksisterende, ei heller da grunnlaget for de. Grunnlaget for det ble skapt etter at fristelsen kom, i Evas tanker og ditto følelser for det. Med dette fall for løgnen fikk verden en ny far, en adoptert far, nemlig Djevelen. Skaperen trakk seg unna men ikke uten å gi menneskene en vei ut av uføret de hadde valgt.    
  3. Kain, Abel og flommen. Kain og Abel representerer de to retninger menneskene går etter. Kain går på den veien som ærer hva vi selv gjør følelsesmessig i egen kraft og visdom for å ære Skaperen/ det skapte. Abel går i tro på den veien Skaperen viste teoretisk og praktisk til for å komme ut av syndens veier, til Guds ære i skaperverket. Disse to trosretningene eksisterer også i dag innefor kristendommen men har eksistert siden Kain og Abel. Etter at Kain drepte Abel fikk Adam og Eva ett nytt barn som tok over retningen Abel døde fra, hans navn var Set. Disse to familieretningene levde hver for seg i denne verden men flere hundre år etter blandet Abels familie inn døtrene til Kains familie inn til sin familie. Det fordi Kains døtre pyntet seg, sminket seg og løftet opp seg selv mer så de så vakrere ut men det kun på utsiden. Abels familie falt og verden korrupterte totalt. Lyst og begjær ble ledende for hva en gjorde og søkte, med det ble forstandens grunnlag borte og forstanden ble i stedet basert på føleri. Vår higen etter hva vi lystet på og begjærte i egoets stolthet ovenfor ens neste ble moralens og forstandens grunnvoll. Derfor kom flommen (restart?) og endte den onde sirkels ødeleggelser.   
  4. Abraham, Egypt og paktens Israel. Etter flommen og Noahs død gikk Abram ut av Ur etter at hans foreldre var døde. Abram gikk ut av Ur fordi han ikke ville ha del i Urs avgudstilbedelser. Abram gikk i tro som Abels etterkommere gjorde og Gud fant Abram også rettferdiggjort ved tro. Abram ble Abraham og fikk to sønner, Ismael og Isak. Etter Isak kom Jacob og han ble Israel fordi han så at han selv var en synder som fortjente døden, eide ikke stolthet men kjempet allikevel for sitt liv i håp på en barmhjertig rettferdig Gud som kunne frelse/ redde ham. Derfor ble Jakob Israel. Josef, yngste sønn av Israel er en av Israels 12 stammer og han ble solgt som slave til Egypt. Slik, kort fortalt endte Israel opp i Egypt og der ble de vel i en 400 års tid mener jeg. Da Israel ble mange i Egypt og truet Egypts samfunn, etablerte kultur og Farao ble det innført religiøse lover og Israels førstefødte drept. Når Israel ble nektet å holde sabbatshøytider falt plagene på Egypt og dermed måtte Farao slippe Israel og la de fare. På Sinai fikk de de ti bud på steintavler og Jesus tilbød seg å bli deres Gud og Konge men Israel ville ha en mellommann imellom dem og Ham i stedet. 40 år senere kom de inn i Israel men etter mye om og men ble igjen Jesus der avvist som deres Konge og de fikk deres egen konge, Saul. Kongeriket Israel uten Jesus som Konge ble til i løfteslandet.      
  5. Babylon, Jesus og Romeriket. Mange år senere ble Helligdommen ødelagt av Babylon fordi Israel atter igjen falt fra Gud og trosset Gud selv om Gud sendte sine profeter og ba de holde Hans bud i stedet for menneskebud etc.. Israel på da Daniels tid ble ført i fangeskap inn i nåværende Irak, hos daværende Kong Nebukadnesar. I år 457 fikk Israel dra tilbake for å gjenoppbygge Jerusalem som by med murer og ny helligdom. Så hundreder av år senere kom Jesus men nok en gang for tredje gang ble ble Jesus konkret og direkte avvist av Israel som deres Konge og Israel valgte Keiseren i Rom, Pontifeks Maximus som deres Konge i stedet og slik er Israels stilling trossmessig den dag i dag da de ikke har valgt Jesus og blitt kristne.
  6. Den nye pakt, Romerriket og romerkirken. Etter at Israel valgte Keiseren av Rom ble Jesus korsfestet og Den Hellige Ånd falt på de som trodde Jesus, Guds Lam. Det på den første pinsefestens dag etter himmelfarten, det året korsfestelsen fant sted. 3,5 år etter dette igjen ble Stefanus steinet, Saulus ble til Paulus og det sammen med synet Peter fikk angående de urene som falt ned fra himmelen, markerte at nå var også hedningene å anse på lik linje med en jøde eller israelitt Guds barn. Kristenheten ble fullstendig og den nye pakt reell for hele menneskeheten. Etter noen år utslettet Rom Jerusalems innbyggere som ikke trodde Jesus var Guds sønn og ”brente” ned helligdommen som var. De kristne som trodde at Jesuis var Guds sønn rømte Jerusalem da de så Rom reiste sitt flagg utenfor byen. Deretter begynte også Rom å utrydde de kristne og det pågikk i flere hundre år, det mens Roms Yppersteprester endret sine trospunkters hedenske navn til kristne navn og med det også endret Guds høytider med mer. Etter hvert ble Romerkirken til og denne kirken ble til Den Romerske Katolske Kirke når også Paven fikk navnet Ypperstepresten Pontifeks Maximus, samt Roms politiske og religiøs makt i verden. Slik ble Jesu etterfølgere utryddet og ny hedensk tro fikk kristne navn. 
  7. DRKK, protestantene og Guds sønn. Slik endret altså Romerkirken den kristne tro og innførte flere blasfemiske tradisjoner. Skjærild, Himmeldronningen, udødlighet, tilbedelse og bønn til de døde, avlat, arvesynd, etc.. Senere oppdaget katolske oppriktige prester sannheten om hva som hadde skjedd og de forsøkte å få Pavemakten til å innse hva som var galt men de ble drept. Dette var de første reformatorene og protestantene og det skjedde fra 1100 tallet og utover. Etter hvert fikk man oversatt bibelen til engelsk og senere ved hjelp av Gutenberg også på tysk. Den Romerske Katolske Kirke ble da kledd naken og folket så sannheten med egne øyne, svart på hvitt. Det er flere forhold som avslørte Antikrist men profetiene sammen med læren om Guds sønn, samt troen på Jomfru Maria som himmeldronning er bevis nok. Her tar vi for oss til sist i neste punkt hvem Guds sønn er i skriften og hvem Guds sønn er hos Antikrist lære. Pavemakten ble avslørt som Antikrist trone og slik mistet Rom sin makt som kuliminerte i 1798.
  8. Frelsen og troen på Guds sønn. Frelsen er gitt oss av nåde og frelse er ifra synd og ikke frelst/ reddet i synd men fra synd. Det som avgjør hva og hvem Du tror på er hvem Guds sønn er i din tro. Det holder da ikke å si at du tror på Guds sønn, du må vite hvem sønnen er for å skille ut den falske løgnerske sønn. Den Romerske Katolske kirke (DRKK) sier i sin katekisme og tro at Maria måtte være uten syndens plett fra sin unnfangelse av for at Jesus kunne bli inkarnert i henne, hun kunne ikke ha omgang med menn, ei heller etter fødselen av Jesus og derfor er hun Jomfru og himmeldronning. Årsaken er altså at deres tro sier at å være unnfanget er synd fra og med unnfangelsen av. Det er arvesyndslæren og deres lære sier at Jesus i kjød er som oss i kjøtt og blod men ikke i vår natur men i Adams natur før fallet. Guds ord sier derimot at kjødet er ikke bare i kjøtt og blod men oss i kjød, drevet av kjødet er vår natur. Så Guds ord sier at Jesus kom i vårt kjød og lot seg friste i kjødet likt vi blir fristet for å frelse oss i kjød. DRKK sier at Jesus er Gud men ikke menneske som deg og meg for Gud kan jo ikke la seg friste. Derfor benekter DRKK at mennesket Jesus er Guds sønn men de benekter ikke Gud/ Jesus i kjøtt og blod som Guds sønn. Med andre ord sier DRKK at Jesus ikke er sant menneske som deg og meg, derfor syndet Han ikke. Sagt annerledes så sier DRKK at Du er en synder fra unnfangelsen av, og med det kan du egentlig ikke noe for at du er en synder, du er jo skapt/ blitt til en synder. Jada, det er anklagerens teologi og antikrist lære. Om vi da leser Guds ord om hvem menneskesønnen er så ser vi at Han lot seg friste og at en fristelse er noe som kommer opp i eget sinn, altså i Jesu sinn kom det opp en fristelse og det er ikke synd iflg Guds eget ord. DRKK sier det er synd å leve, Guds ord sier det ikke er synd å eksistere og å leve. Enhver som lyster, spør! Når det er sagt og klarlagt skal vi se på hva Jesus sier til Simon Peter om Hvem Han er og hva det betyr for vår tro. Simon Peter ser på sin lidende medbroder Jesus sier at mennesket som står foran ham og lider er Gud. Det er troen som Faderen bygger sin Menighet på, Jesus er Klippen og troen er steinene. DRRK sier Simon Peter er Klippen og at denne Klippe, nå DRKK er den eneste farbare vei om man skal arve evig liv og komme til himmelen. De sier DRKK har nøklene til himmelen og alt det de sier er Guds ord, selv over Guds ord, skriften. Hvem er da den falske sønn som blir kalt for hellige far her på denne jord? Derfor, om du har Kirken (DRKK) til mor og/ er hennes undersått sliter du. Vi har som troende en stor jobb foran oss men heldigvis er det Guddommen som gir oss kraft og styrken som skal til, vi må bare tro ham! J    

 

 

503. (422) Marias jomfruelighet viser at det bare er Gud som handler i inkarnasjonen. Jesus har bare Gud som far.643 "Av den uutsigelige Treenighet var det bare Guds Ords person, det vil si Sønnen, som steg ned fra himlene, uten å forlate dem (...). Av samme vesen som Faderen i sin egen, det vil si den guddommelige (natur); av samme vesen som moren, uten syndens flekk, i vår, det vil si den menneskelige (natur). Og vi bekjenner at Han er Guds egen, og ikke adopterte, Sønn i begge naturer".644

424. (683, 552) Drevet av Den Hellige Ånds nåde og draget av Faderen tror og bekjenner vi om Jesus: "Du er Messias, Sønn av den levende Gud" (Matt 16, 16). Det er på denne troens klippe, den tro den hellige Peter bekjente, at Kristus har bygget sin Kirke.494

442. (552, 424) Slik forholder det seg imidlertid ikke når Peter bekjenner at Jesus er "Messias, Sønn av den levende Gud" (Matt 16, 16). Da svarer Jesus høytidelig: "Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min Far i himlene" (Matt 16, 17). Paulus uttrykker seg på lignende måte når han forteller om sin omvendelse på veien til Damaskus: "Men han som like fra mors liv av har utkåret meg, og i sin nåde har kalt meg, han fant for godt å åpenbare sin Sønn for meg, for at jeg skulle bringe budskapet om ham til hedningene" (Gal 1, 15-16); "og straks begynte han å forkynne i synagogene at Jesus var Guds Sønn" (Apg 9, 20). Helt fra begynnelsen av534 ble dette kjernen i den apostoliske tro535 Peter først bekjente, - Kirkens grunnvoll.536

552. (880, 153, 442, 424) I dette tolvmannskollegiet inntar Simon Peter den fremste plassen.766 Jesus betrodde ham med en enestående sendelse. Takket være en åpenbaring fra Faderen hadde Peter bekjent: "Du er Kristus, Sønn av den levende Gud." Og vår Herre sa til ham: "Du er Peter - Klippen - og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold" (Matt 16, 18). Kristus, "den levende sten" (1 Pet 2, 4), sikrer for sin Kirke, bygget på Peter, seier over dødsmaktene. Peter, på grunn av den tro han bekjente, forblir Kirkens urokkelige klippe. Det blir hans oppgave å bevare denne troen fra å svikte og å styrke sine brødre i den.767

553. (381, 1445, 641, 881) Jesus betrodde Peter en særlig myndighet: "Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike; det du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og det du løser på jorden, skal være løst i himlene" (Matt 16, 19). Denne "nøklemakten" betegner myndighet til å styre Guds hus, som er Kirken. Jesus, "den gode hyrde" (Joh 10, 11), stadfestet denne oppgaven etter oppstandelsen: "Vokt mine får" (Joh 21, 15-17). Fullmakten til "å binde og løse" innebærer myndighet til å tilgi synder, til å dømme om læren og til å øve kirketukt. Jesus overdrog Kirken denne myndighet ved aposteltjenesten768 og særlig til Peter, den eneste Han uttrykkelig betrodde himmelrikets nøkler til.

175. "Denne tro vi har tatt imot fra Kirken, bevarer vi omsorgsfullt, for ved Guds Ånds virke, lik en kostbar skatt i et vakkert kar, forynges den og fornyer det kar den bæres i".182

181. Å tro er en kirkelig handling. Kirkens tro går forut for, avføder og nærer vår tro. Kirken er alle troendes mor. "Ingen kan ha Gud til Far som ikke har Kirken til mor".183

http://www.katolsk.no/tro/kkk

Helt nederst på denne siden kan du taste inn nummeret som kommer foran teksten.

Gå til innlegget

Guds Menighet

Publisert rundt 8 år siden

Ut av en tekst kan man ut ifra Guds ord avdekke hvem som tror Gud og hvem som ikke tror Gud. Teksten står i Johannes Åpenbaring og her er den.

 

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

  

Dragen (Rom*) er ifølge Guds ord Satan og Han politiske og religiøse system han bruker for å bedra verden med løgn og han forfølger de som tror Gud. De som igjen tror Gud er de som tar vare på Guds bud, her i dette tilfellet Moseloven og med det har den tro Jesus hadde.

Vi ser senere i Åpenbaringen dette:

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig:

Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

  

 

De holder ut i tro tålmodig og Jesu tro er å forstå profetene i GT taler om.  Så Guds folk i dag de holder Guds ti bud, forkaster ikke en tøddel av Moseloven og avdekker hvilken tid profetene i GT taler om til enhver tid, også nøyaktig den tid vi i dag er i.

Dragen hater disse og hans følgesvenner liker ikke de som holder Guds bud, ja de anklager gjerne Guds folk for å følge Ham i egen kraft til egen ære.

Så hvorfor er det egentlig så enkelt å avsløre løgnerne men samtidig så sniker de seg unna å bli avkledd som løgnere ved sine fine ord. Guds folk holder jo Guds bud mens løgnere ikke viser til/ holder Guds bud. Johannes sier det også rett ut i sitt brev at de som ikke holder Guds bud er løgnere og at de aldri har kjent Ham, aldri. Likevell tror mange det.. . Rart men samtidig så forklares dette med at årsaken til at man lar seg bedra er at man ikke elsker eller har kjærlighet til sannheten.

 

Noen vers å tenke på:

Mark 7,8-9 I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. 9 Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

Joh 8,32 og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

Joh 8,45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten.

Rom 1,18 For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;

2 Kor 4,2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

2 Tess 2,10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

2 Tess 2,12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

 

 

Hva tror du er årsaken til at mennesker unnlater å kalle en spade for en spade i trosspørsmål?

 

* Rom er faktisk det rike som skal knuses av Gud ved Jesu andre komme og i dag er Rom videreført av Den Romerske Katolske Kirke som igjen forøvrig er den instisusjon som har endret og fjernet store deler av Guds bud.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere