Gunnar Opheim

Alder: 56
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Publisert over 3 år siden

Om vi skal la skriften tale kan vi se at syndens lønn er døden (les punktum). Det er ingen annen vei utenom og synd er lovbrudd. I 1. Mosebok kan vi se at nåden virker igjennom ett lyteløst offer, altså ett uskyldig og feilfritt, uten synd/ lovbrudd må og skal dø. De som har bekjent på dette offer blir da kledd i dette offers kledning, de blir sett på som uskyldige som dette offer. Dette offer i 1. Mosebok som blir drept for og av Adam og Evas synd er ett bilde på Kristus korsfestet/ død og Hans rettferdige kledning på Adam og Eva.

 

Hvis vi ser etter hva synden går ut på i Evas fall så er det hennes følelser og tanker som endrer seg fordi hun velger å tro på en løgn, i denne løgnen oppdager hun Jeget, hva Jeg vil, og det å føle stolthet over noe hun egentlig ikke har og er. Hun spiser av den frukt denne løgn produserer, men hun tar også fysisk det eple som representerer kunnskapen om godt og ondt. Lysten/ begjæret og apetitten på å eie noe som ikke er ble så stort at hun valgte en løgn istedet for sannheten og den kraft ble produsert i henne selv. Det er da fallen syndig natur ble en realitet, en løgner ble menneskets Herre. 

 

Det er erkjennelsen av denne natur i oss personlig som også kan åpne en vei ut av denne via Kristi rettferdighet men det krever at vi ser Ham for den Han er. Ser vi Ham kan vi bli gitt kraft til å bli gjenopprettet til det som var men daer det viktig at vi ser den veien Kain gikk og den veien Abel gikk. De to veiene (i Jesu navn) eksisterer også i dag, den ene er sann mens den andre er usann og bevarer syndens natur i den tro at man tror den er veien, sannheten og livet.

 

I 1. Johannes kan vi se at Jesus er Menneskesønnen i kjøds natur som oss. Paulus bekrefter det samme,at Jesus kom i kjød som Abraham. Altså dom deg og meg, prøvd som oss men syndet ikke. Menneskesønnen kunne derfor dø for vår synd gjort i kjøds natur.

Problemet for mange tårner seg da opp fordi mange tror feilaktig at det å være i kjød er synd/ lovbrudd uansett men Guds ord er klar på at synd er noe som blir til etter at vi blir fristet, mao. er ikke det å bli fristet en synd/ lovbruddmen å tenke på og gripe etter synden i følelsene eller fysisk er synd. Det er ikke synd å være til i en fallen syndig verden, det er synd å falle for den.

 

Krist rettferdighet ivaretar det ansvaren Skaper har ved å dø for hele verdens synd, Hans rettferdighetblir synbar igjennom korset og sin selvoppofrelse. Det er på denne vei man kan se Ham og det er på denne vei man kan se den reelle vei for oss ut av syndig natur.  

 

Syndens lønn er døden og ingen synder kan dø for andres synd, skaperen tok derfor ansvaret og døde for oss i og fra der vi er men også uten at Han trengte det. Han døde som ett lyteløst barn med hele verdens synd på sine skuldre, Han døde på grunn av våre synder, ikke på grunn av at Han ble pisket, kastet stein på og tynt for så å bli hengt fysisk på ett kors. Han døde da all synd ble lagt på Hans skuldre mens Han hang på korset. Det er vår vei og derfor døde Han for være lovbrudd/synder.

 

Og synd/ lovbrudd er definert(yttergrensene til Guds rike) i Bibelens Ti Moralske bud, merk at kirken har fjernet og endret endel av budene. Og når det er sagt så eksisterer krusifiksene fordi man har fjernet det 2. bud i sin helhet. Å hente frem krusifiksene er å spytte på Jesu offer og rettferdighet.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Men ingen kan vel få for seg at kristne er onde?

Å jo da, det kan de. Bare spør de kristne i Romerriket.

Jeg tror alle kan se at kirken er ond i dens historie og med det at navnet "kristen" da ikke er av det gode.

Jeg var nesten ferdig med tenårene da jeg begynte å tro på Jesus men jeg ville ikke kalle meg kristen, kun troende (jeg omvendte meg ikke til troen, jeg bar troen inne i meg). Årsaken hadde med kirkens tro og historie etter disiplenes tid, ikke den tro som står beskrevet i GT og evangeliene. 

Så du gjør rett i å rette spørsmålet opp imot Rom, og det neste skritt er da å spørre seg om roms kristendom , og det påfølgende er av Kristus, altså om det egentlig kan bære navnet Kristent? 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Det forelåpig siste forsøket på å etablere noe borgervernslignende i Norge var en fin forsamling av voldsmenn, voldtektsforbrytere og Breivik-beundrere. Bedre argument for å beholde dagens lovgiving kan jeg knapt tenke meg.

Bare ett lite innspill her.

Det er mange gode poenger for å ha ett privat vern, i tillegg til politi og militærstyrke.  Noen av de er:

1. Der hvor befolkningen er bevæpnet kommer aldri terrorister.  Overgripere/ terrorister angriper de steder som er ubevæpnet.

2. Historien viser oss at en politisk styrt politistat alltid vil gjøre og gjør overgrep imot folket. Gang på gang viser det seg i tillegg også at det finnes mennesker som også der er lette på avtrekkeren og leter etter ofre å skyte med loven i hånd.

3. Rettssikkerheten forsvinner, det kan vi også se her i Norge nå. Hvor er juryen? 

4. Mennesket blir slaver av staten, tvang, politiske og religiøse lover innføres.

5. I USA har man lov (grunnloven) til å bevæpne seg, for at individene skal kunne forsvare seg imot maktmisbruk fra alle hold, inkl. stat og politi. Det bla. for å ikke komme inn under maktapparater som man hadde reformasjonen.


Når det er sagt har ikke jeg våpen og tror ikke på ett privat våpenarsenal men jeg tror heller ikke på ett væpnet politi slik det nå også er blitt i Norge. Jeg er motstander av anarki, bare så det er sagt. Det er ingen imidlertid ei heller ingen trygghetsfølelse å se bevæpnet politi på gata, det er utrygt og skremmende. Personlig er jeg mere redd for de enn om det skulle komme en terrorist og skyte/ sprenge. Prinsippielt om politiet bærer våpen bør også privatbefolkningen kunne bevæpne seg, personlig vil jeg dog aldri bevæpne meg.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Åste Dokka – gå til den siterte teksten.

Hvordan velge?

Men hva er egentlig det styrende prinsippet? Hvordan velges det som skal få være med ogdet man tar avstand fra, eller bare ignorerer? Spørsmålet forholder seg til en tidsakse, men også til helt andre akser.


Det må være et mål å gjøre kriteriene for valgene man tar tydelige for seg selv og andre. Alltid å spørre: Er det sant? Er det godt? Er det kristent? Slike kriterier er ikke enkle å manøvrere, og de er hele tida gjenstand for tøyning og nyfortolkning i seg selv. Det er til syvende og sist kirkas dømmekraft som får avgjøre. Og siden dømmekraften er like ufullkomment som alt annet menneskelig, kan avgjørelsene bli feil. Derfor er også ethvert teologisk utsagn usikkert, en prøveballong sendt mot himmelen.

Hei Åste. 


Som troende må vi alltid spørre Gud og Guds ord, aldri la ett menneske svare for oss. Sannheten deles ut av Gud til individene individuelt, og ikke til ett apparat som en slags mellommann/ stasjon. 

Om vi ser til Guds ord vet vi at den onde gjør synd, altså bryter loven ved hjelp av løgner for å lette samvittigheten mens den som gjør rett ferd lytter til Gud og følger Ham. I det gamle testamentet (GT) ser vi at man skal holde Guds bud (de som står i Guds ord), de ti moralske og om man ikke gjør etter de er man ikke fra Ham, ergo er man da fra den onde. Det står skrevet sa Jesus og det står skrevet i GT, til Israel at om det kommer en ny lære og den ikke er i henhold til budene, så er den ikke fra Ham. 

Det er ett kriterie som utvetydig, det kan ikke tøyes uten å lyve for seg selv. Jesus sa (fritt sitert): "Med vakre ord setter man Guds bud ut av sin kraft. 

Det er også verd å legge til historien opp igjennom tidene, da BAAL prestene og deres troende faktisk trodde de trodde den sanne Gud og de er ikke de eneste. Babylon og på faraos tid var likt. Hvordan er det i dag? I det profetiske ord kan vi se at religiøse er forvirret, at de kalles da symbolsk for Babylon (babbel) er ikke rart. 

Hva skiller den sanne Gud fra en falsk gudstro?

 Vi må la Guds ord, ikke kirkas dømmekraft være det styrende prinsipp og om ikke presteskapet er tro imot Guds ord og bud er ikke denne orden å stole på. Med andre ord ikke fra Gud. Bare tenk over det at om vi lar kirkas dømmekraft ta ansvar for vår tro gjør vi oss selv uansvarlige og legger alt på kirkas presteskap. Gjør vi ikke da som israelitttene på Sinais fjell? Sendte ikke de sine egne mellomenn istedefor personlig selv å ta imot Gud? Er gullkalvens dans kommet for lenge lenge siden? Har vi atter igjen faret totalt vill? Det favnes mye her nå men tenk over det.

  

Sitat Åste Dokka:

 "Den som ikke er av tidsånden, hvor er vedkommende egentlig fra?"

 

 Guds rike som ikke er av denne verden kanskje ;) ?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Erik Andreassen – gå til den siterte teksten.
Jeg tror at Jesus led en stedfortredende død, og at han på korset bar konsekvensen for sitt folks, og hele verdens, synd, men jeg tror ikke han gjorde det for at Gud skulle få mat eller få gjenopprettet sin egen ære. Jeg tror Gud, i seg selv, ikke trenger noen av delene.

Takk for innlegget.

 Vil bare gi en sporing til hva Jesu blod også representerer i stenkelsen av templet, glem heller ikke at i dag er den troende Guds tempel. Jesu blod er også Jesu liv, det er Jesu liv i oss som rettferdiggjør oss, renser oss og leger oss. Hele helligdomstjenesten i GT, fra Adam og Evas klær i skinn er bilder på Kristi rettferdighet og offer (blod/ liv). Det er Ham korsfestet som renser oss ved å se på hva Han har lagt frem og gjort. :)

Vi ser at Jesus i Abrahams kjød som oss lot seg prøve men syndet ikke og det er en betingelse (syndfri i vårt reelle kjød) for å kunne ta hele verdens synd, for så å dø med den. Syndens lønn er jo døden, det er ingen annen utvei. Døden er konsekvensen. Jesus døde så vi kunne reddes fra fallen syndig natur, ikke så vi kan fortsette å leve i fallen syndig natur og ikke som en straff fra en ram og sint Gud.

 Jesus korsfestet for hele verdens synd gjenoppretter Guds skaperverk, igjennom mennesket, Hans barn/ troende og fjerner all tvil om Satans anklager imot Ham.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere