Gunnar Opheim

Alder: 56
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Tavlens andre bud.

Publisert rundt 8 år siden

Lyder så:

2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.

Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

Alle former for bilder, statuer, relikvier eller symboler er synd, ja ett brudd med Skaperen og en synd som fører til døden atskillelse fra Gud Skaperen. Vi ser også at vår trosferd er genetisk arvelig og det er vel degenerering eller generering av en utvikling til det bedre om man ikke kneler for hverken statuer eller for den slags skyld penger.

Ser vi Paulus så blir han svært opprørt da han ser synagogen i Berøa hvor man har bilder av forskjellige arter. Her er teksten:

Act 17:16  Mens nu Paulus ventet på dem i Aten, harmedes hans ånd i ham, da han så at byen var full av avgudsbilleder.  

Avgudsbilleder i Strong Greeks Dictionaries:

G2712 κατείδωλος kateidōlos,kat-i'-do-los

From G2596(intensive) and G1497; utterly idolatrous: - wholly given to idolatry.

Dette er avgud i nynorsk ordbok på nettet:

av|gud m1 (etter lty afgot, eller geng afgod)

1 falsk, heiden gud

tru på, tilbe avgudar

2 avgudsbilete

3 i overført tyding: noko(n) som ein held overlag eller for mykje av

pengane er avguden hans

Idol i nynorskboka:

idol

idol n1 (gjennom lat, frå gr eidolon 'bilete, syn') avgudsbilete, gudebilete; person som blir forguda, særleg av ungdom; ideal (I,2)

Paulus er meget klar på at Gud ikke er i templer eller altere men i mennesket individuelt og Guds ord sier jo at mennesket er bildet av Gud. Derfor blir det å trenge bilder, statuer, relikvier etc, en total forkastelse av Skaperen og skaperverket.  

Dette sier han til folk i Aten:

Apg 17,24 Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender;
Apg 17,29 Da vi nu altså er Guds ætt, bør vi ikke tro at guddommen er lik gull eller sølv eller sten, et billedverk av menneskelig kunst og tanke.

Dette er helt i tråd med GT, Moses og profetene men når vi leser om Paulus ferd her så får han mange fiender. Hvorfor gjorde han det og når det 2. Guds bud er fjernet for de troendes øyne.., er det også slik i dag? Lar vi oss lede og bestemme av følelser og ikke Guds ord edelt?

Gå til innlegget

De vederstyggelige ting.

Publisert rundt 8 år siden

Dommen over de vederstyggelige ting og Gudsfrykt.

 

Å tro er sterkt, å tro er radikalt og å tro er fordi en har ett håp og i det håpet er det sann kjærlighet til og i Hans rettferdighet. Guds Rike til godhet og er bare godhet.

Dommen skal starte ved Guds hus, Tempelet deri hvor Gud bor og i den nye pakt er det i den kristnes indre. Det som bor i deg kommer ut av din munn og kommer det urene meninger og tro ut der så tror du ikke på Gud, men på en uren ånd og har selv denne urene tro. De Gudstroende derimot er himmelens Jerusalems innbyggere og i Johannes Åpenbaring kan vi se at engler sendes ut før Jesu andre komme med skriverier som vil avgjøre om man dømmes ut av livets bok til himmelens Jerusalem før Hans andre komme eller ikke. De som ikke strykes blir hentet. Esekiel sier det slik:

 

Esek 9,4 Og Herren sa til ham: Gå midt igjennem staden, midt igjennem Jerusalem, og sett et tegn i pannen på de menn som sukker og jamrer over alle de vederstyggelige ting som skjer der.

 

Dommen starter altså ved Guds hus, alle de som sukker og jamrer seg gjør det fordi de tenker og føler på at det som skjer ikke er bra. De mistrives fordi det som skjer i verden er alt annet enn rettferd og kjærlighet, de vil vekk. Det som skjer er selviskhet og i dette iskald kjærlighet som opprettholdes av egosenteriske stolthet. Liksom ”Se hvor flink Jeg er, hvor vellykket Jeg er og se hvor pen Jeg er. Ved handel øker Jeg min posisjon og legger rede.” Vi gjør hva vi vil og tror på, vi gjør ikke Faderens vilje. Vi er opprørere og vil heller ta Hans trone slik vi gjør det.

Dette er altså iblant de troende og la oss se på hva vederstyggelighet er for noe blant Guds folk. Grunnteksten sier i Strong Hebrew Dictionaries følgende:

 

H8441

תּעבה    תּועבה

tô‛êbah  tô‛êbah

to-ay-baw', to-ay-baw'

Feminine active participle of H8581; properly something disgusting (morally), that is, (as noun) an abhorrence; especially idolatry or (concretely) an idol:

- abominable (custom, thing), abomination.

 

I Browns-Driver-Briggs ordforklaring slik:

 

H8441

תּעבה  /  תּועבה

tô‛êbah

BDB Definition:

1) a disgusting thing, abomination, abominable

1a) in ritual sense (of unclean food, idols, mixed marriages)

1b) in ethical sense (of wickedness etc)

Part of Speech: noun feminine

A Related Word by BDB/Strong’s Number: active participle of H8581

Same Word by TWOT Number: 2530a

 

Etisk og/ eller rituelt overgrep altså. Ritualer er fastsatte ordninger av Gud og der har vi fra skapelsen av to stykk, ekteskap og Sabbaten, den syvende velsignede og helliggjorte dag. Ut over det er det skikk og bruk i henhold til vår Fars ord og rettledning/ bud. Ett annet eksempel er hva som er å regne for menneskeføde eller ikke. Brudd på dette anses som avskyelig av vår Far. Resultatet på disse brudd ser vi jo i dag.

Det andre er etiske overgrep som kommer av ondskap, og ondskap er utviklet egosenteriske verdier som gjør at man mener man gjør rett når man tramper på andre og seg selv slik at de ikke anses som en verdi i forhold til en selv og hva en selv vil. Man er sin egen rettferdighet og sin egen Gud med Guds mage.

Blant Guds folk ser vi ut ifra skriften at Hans folk tilber avguder, eller dyrker idoler i sitt daglige liv i stedet for å ha Gud som Gud og Far.

Med andre ord er det en del mennesker som sier de tror Gud som ikke holder Guds bud og de to ritelle og etiske avskyeligheter kan spores til de to største bud. Det fordi om man elsker Gud av hele sitt hjerte og sinn så gjør man de ritualer Han råder til. Og etisk er man om man elsker sin neste.

De regnes som avskyelige, styggedommer og vil bli utslettet uten unntak men den som ikke liker avgudsdyrkelsen vil bli merket av Guds engler. Dette merke er ett ønske, eller ett tegn man kan se slik at man vet at de holder seg til Gud og Hans bud istedet for det onde. Gud selv sier dette er alene ett tegn som Han skiller ut ved, og som mennesker også ser:

 

2 Mos 31,13 Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal I holde;

for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.

Esek 20,20 Og hellighold mine sabbater!

De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.

 

Motsatt ser vi at også den onde har ett merke på sine i den siste tid og dette merke avgjør og viser hvem man tilber:

 

Åp 16,2 Og den første gikk avsted og tømte sin skål ut på jorden; og det kom en ond og farlig byld på de mennesker som hadde dyrets merke, og som tilbad dets billede.

 

Den som tilber dyrets bilde får dyrets merke på sin panne eller hånd, så de faller for plagene/ skålene likt slik det skjedde i Egypt da de ble nektet å holde sabbater. Dette dyrs merke tror jeg snart står for døren da demokratiet skjelver og USA med flere sikter inn imot gamle Rom og DRKK. Ultimatet kommer, enten er vi med eller så er vi imot verdensmakten.

 

2 Mos 13,9 Og det skal være dig til et tegn på din hånd og til en minneskrift på din panne, forat Herrens lov skal være i din munn; for med sterk hånd førte Herren dig ut av Egypten.

2 Mos 13,16 Og det skal være til et tegn på din hånd og til en minneseddel på din panne; for med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypten.

5 Mos 5,6 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset.

5 Mos 6,4-5 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. 5 Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.

5 Mos 6,8 Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne.

5 Mos 11,18 Så legg eder da disse mine ord på hjerte og på sinne og bind dem som et tegn på eders hånd og la dem være som en minneseddel på eders panne

 

Ser vi på Åpenbaringen 14 så ser vi at det evige evangelium er rettferdiggjørelse ved tro og Jesus sier evangeliet taler om synd, altså lovbrudd, rettferdighet (rett ferd i henhold til Guds lov) og dom over synderne. Ved å tro blir vi gjort rettferdige, altså lovlydige og det er det som er nåden, å bli frelst fra synd/ lovbrudd til rettferdige/ lovlydige.

 

1 Pet 4,17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?

 

Jeg mener det er verd å meditere dypt over disse Gudsord og studere i kombinasjon med bønn om hjelp. Hva venter? Har vi Jesu tro? Vil Jesus finne troen?

 

 

Hilser oppløftende, i all ydmykhet med vårt håp og Frelsers vei Jesus Kristus.

 

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Gå til innlegget

Fallets sult

Publisert rundt 8 år siden

Fallets sult på kvinnedagen.. . ;) Dette innlegg er ikke for å såre men for å våkne, for å bli bevisst, mann og kvinne.

En sann troende mann har en oppgave over de andre og det er denne:

Ladies, I would like to use a metaphor. First time when I heard how is translated the word "woman" in scandinavian languages, I liked it very much. "Kvinne, kvinna, kvinde" are related with the english word "Queen".

Well ladies, you are the Queens of our houses! Without you, we don't exist and we can't grow. With you, all is possible! Thank you very much and Happy International Women's Day!
Sitat: Robert Lungu 8/3-14

Dette er for de troende, mannen og kvinnen hvor kvinnen (dronningen) i hjemmet og livet forøvrig også har sine oppgaver. Den sanne troende kvinne er opporfrende og tar seg glødende av fremtiden. Ordsp 31,10-31 En slik kvinne/ dronning har ikke behov for en kvinnekamp fordi hun er en Kvinne/ dronning.

Så hva er det med oss i denne falne natur som gjør at ting skjærer seg. Her viser jeg til hva Evas fall førte med seg i kvinnens falne indre. Merk, her er ikke pekefingeren rettet. Menn har sannelig sitt, ingen kjønnskamp her altså.

Det står:

1 Mos 3,16 Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møie stor i ditt svangerskap; med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over dig.

En kvinne som ikke er en kvinne (les dronning) vil slå ihjel og råde over alt og alle. Hun er harm og hevngjerrig. Hun er sulten men splittet og kjemper febrilsk for en mann å bli elsket men slår i neste sekund. Kvinnesaker og sexsymboler om hverandre, hvilken ufred det må være.. . Hva er det som bor i dette menneske? Det synes for meg at dette bilde er noe treffende, tar jeg feil?

Husk at dette innlegg er ett forsøk på å forstå hva som skjer, mann eller kvinne. Ha en god tone da folkens. :)

Gå til innlegget

Antikrist er her.. ?

Publisert rundt 8 år siden

Det trodde alle våre protestantiske forfedre ut i fra Paulus, Johannes (Jesu bror), Daniel og Åpenbaringens bok men etter år 1798 fikk man bekreftet fullkommenheten i Guds ord angående Daniels bok og av den grunn også åpenbart Åpenbaringen i større grad.   

Paulus sier følgene til Tessalonikerne:

2 Tess 2,3-4 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, 4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.
2 Tess 2,6-7 Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;

 1. Ett frafall.
 2. Syndens menneske blir så synlig, barn av Fortapelsen.
 3. Fortapelsens Far er han som vil ta Guds trone for å bli tilbedt som om han var Gud.
 4. De viste hva som holdt igjen Fortapelsens Far.
 5. En tro uten lydighet til Guds bud er der allerede.
 6. Det som holder igjen skal først bort.

Ser vi opp igjennom kirkehistorien begynner frafallet ved at de som hadde Jesu tro ble drept av hedenske Rom, det spesielt mellom årene 100 - 500 e. Kr.. De troende ble drept og hedenskapet ble suksessvis gitt/ adopert kristne navn. Alle som protesterte ble jevnt over kastet til løvene. Rom er fra avgrunnen og er ødeleggelsens styggedom, det er barn av denne fortapelsen kommer. Men det kommer ett stort frafall til og det er ved den industrielle revolusjon og Darwinismens inntog, det kan vi komme tilbake til.

Se denne:

"Måten det skjedde på var at Constantin Den Store blandet hedenskap og kristendom, med dette ble Rom verdens religiøse hovedstad. Det skjedde ved at Constantin flyttet (330 e. Kr.) til Konstantinopel og følgene ble at Biskopen fikk den Yppersteprestelige tittelen Pontifex Maximus av Keiseren. Denne tittelen/ presteskap finner vi i fra Babylons tid frem og igjennom alle rikene Persia til Rom og dette presteskap hadde sine nøkler til himmelen. For Keiseren innehadde denne tittelen makt, prestisje og kraft i riket, i tillegg betyr tittelen brobyggeren imellom jord og himmel.

Dette bilde er i fra Babylonsk tid hvor løven er Ypperstepresten som har nøklene.

I og etter denne tid kom endringene i kristendommen slik: Sabbat til søndag (321- 364), tilbedelse av levninger (337), rosenkransen (366) og messens inntreden (394). Senere etter hedenske Roms fall kom også disse endringer i troen: Evig pine (590), Indulgences, føleri/ hengivenhet? (799), Marie tilbedelse (850), skriftemål (1198), forbud mot bibler (1299), barnedåp (1311) og tradisjon over skriften (1563). "

http://www.verdidebatt.no/debatt/post51548.zrm

Leser vi Daniels bok finner vi den røde tråd og Daniel 7 forteller at det lille horn, som er definert som fortapelsens sønn, antikrist ånd og dette horn kommer opp av Rom før Rom er falt men tar over Roms politiske og religiøse karakter.

Så hvem religiøse og politiske makt tok over for og etter Romerriket?

Sitat:

St. Jerome (c. 340-420) Doctor of the Church
Commentary on Daniel, Chapter 7, Verse 8:

"... We should therefore concur with the traditional interpretation of all the commentators of the Christian Church, that at the end of the world, when the Roman Empire is to be destroyed, there shall be ten kings who will partition the Roman world amongst themselves. Then an insignificant eleventh king will arise, who will overcome three of the ten kings, ..."

Source: http://www.tertullian.org/fathers/jerome_daniel_02_text.htm

http://biblelight.net/fathers-on-antichrist.htm

Her flere kjennetegn: http://www.mensviventer.no/mvv15/antikr50.html

Det er ingen andre enn DRKK det.

Med Roms fall er alle de 6 ovenstående punkter oppfylt men det er der sønnen av Fortapelsen som har stått frem, Fortapelsen selv står frem senere og denne er nært forestående.

Kirkefedrene før år 500 trodde dette og våre protestantiske forfedre, alle som en trodde også DRKK var antikrist trone, fortapelsens sønn. 

Så både Paulus og Johannes sa antikrist ånd var der allerede da de levde og de tidfestet sammen med Daniels bok når antikrist skulle åpenbares. For den som tror Guds ord ble faktisk fortapelsens sønn åpenbart i 538 e. Kr..

I 1798 ble paven arrestert og DRKK mistet sin stat av General Berthier utsendt av Napoleon. De fikk sitt dødsår som skulle leges og med det fikk de sine 1260 dager/ år. Eller 3,5 år/ 42 månedersom alle tilsvarer 1260 dager hvor skriften selv sier dager er år å regne som i profetiske ord. 1798 - 538 = 1260.

Åpenbaringen 13 sier dødssåret skal leges og dødssåret har blitt leget i dag, DRKK er tilbake men til hva? Hva sier skriften nå skal skje? Jo, ett bilde av DRKK skal gjenopprettes (Åp 13) og dette bilde skal gjenopprette Dragen som er Rom (Åp. 17). USA er bildet av DRKK, fordi det ser ut som ett lam men er som en drage og gjennomfører sin vilje som DRKK gjorde som kirke og som politisk makt. Alle som ikke entes ble utslettet. Romerriket er fra avgrunnen og er Fortapelsen, den tittel er Pontifeks Maximus, brobyggeren. Det som kommer er fra avgrunnen, religiøs og er humanistisk i sitt utseende men innvendig som en ulv.

Det stemmer overens med GT og NTs profeter, rikene er og det siste er en av de 7.

 1. Babylon
 2. Perserne og Mederne
 3. Grekenland
 4. Romerriket v/ Pontifeks Maximus
 5. DRKK v/ Pontifeks Maximus
 6. Frankrike arresterer Pontifeks Maximus
 7. USA, gir æren til DRKK og Pontifeks Maximus
 8. Romerriket v/ Pontifeks Maximus

Hele verden følger henne og undrer seg.

Den, altså fremtidige Roms religiøse ånd sier at menneskeheten er viktigere enn mennesket og derfor dreper makten, og de tror de gjør Guds vilje.. . Forbud mot skriften kommer nok snart for den kler jo den onde naknere og naknere. Så om du tror Gud, har vi da noen grunn til å la oss undre og med det bedra?

Gå til innlegget

Grunnleggende antikristelig

Publisert over 8 år siden

2 Joh 1,5-7

Og nu ber jeg dig, frue, ikke som om jeg skrev dig et nytt bud, men det som vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre.

Og dette er kjærligheten at vi vandrer efter hans bud.

Dette er budet, således som I hørte det fra begynnelsen, at I skal vandre efter det.

For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.


Ingen tvil, budet var og er fra begynnelsens da alt vår bare godt.

Adam og Eva ble skapt i kjærlighet og av kjærlighet, til kjærlighet. De var en familie med Faderen, Guds Ånd og Jesus vandrende iblant dem som deres Far/ Skaper. De var i harmoni med skaperverket og døden var ikke, de spiste plantekost som også alle dyrene spiste. Menneskene var fruktianere (planter med frø) mens dyrene var veganere.

De elsket hverandre og alle vandret i henhold til Guds bud.

Det er dette vi skal tilbake/ gjenopprettes til.

Der er vi ikke nå, fordi menneskeheten falt for fristelsen å bli lik Gud (Faderen) ved å anta ett annet fundament for å bygge videre på ens tanker og følelser. Ut ifra dette fundament har vi skapt oss drømmer og en virkelighet som ikke har rot i det skapte men som nærer seg av det skapte. Vi har blitt parasitter av natur og forstår verden ut i fra denne vinkling, vi har alle faret vill som får.

Guds bud på bokstaver ble gitt oss for at vi skulle finne veien tilbake til Hans karakter i oss, bokstavene gitt oss av støv er ytterkantene i og om hvem Gud er. Har man fokus på Gud er man i senter og ikke i ytterkantene vårt kjød har problemer og knoter med. Vårt kjødelige Jeg ser ikke på Gud men på seg selv og i seg selv vil av naturen, gjerne ubevisst ta Guds trone men da må Guds grenser bort.

Om vi velger å gjøre som Johannes sier, holder Hans bud, ved å avstå fra/ kontrollere vår appetitt (lyster og begjær) er vi ikke lenger parasitter men i guddommelig natur. Altså i kjød ikke hva Jeg vil men hva Faderen vil. Ser vi på menneskesønnen i kjød, slik Simon Peter oppfattet sin bror Jesus er det jo igjennom Guds kraft i oss mulig å bli frelst fra synden.

Vi ser jo at han som står Jesus imot, antikrist benekter Jesus i kjød.

Mon tro hvorfor?

Hvorfor tror Du antikrist lære benekter Gud Jesus i kjød? Hva er det grunnleggende poeng for antikrist å si at Gud ikke kom i kjød? Hva gjorde Jesus i vårt kjød, men evt. ikke som Gud som er ett problem for løgneren og morderen?

 

”.., ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.”

 

Merk at de med antikrist lære (som ikke benekter noen steder i Guds ord at Jesus er Gud) går frem som om de er kristne, det kommer frem her også:

1 Joh 2,18-19

Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. 19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere