Lars Gule

Alder: 66
  RSS

Om Lars

Førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet. Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. For de som vil vite mer, kan dette være en relevant kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Gule

Følgere

Legitimerer TV2 islamofobi og rasisme?

Publisert rundt 5 år siden

Antisemittisme er et for alvorlig problem til at det kan serveres forenklede og stereotype forklaringer. Når det hevdes at muslimsk antisemittisme er en uunngåelig konsekvens av islam, bidrar man til å legitimere og fremme muslimhat. Det er ikke noe bedre enn jødehat.

I formiddag har jeg vært med på opptak til denne helgens sending av Underhuset, TV2 Nyhetskanalens debattprogram. Temaet var antisemittisme blant muslimer. Dette er et viktig tema og programleder Yama Wolasmal introduserte dette på en god og selvkritisk måte - han er selv muslim.
 
Det ble også en fin og viktig samtale mellom en ung norsk jøde, som har opplevd antisemittismen i Norge fra muslimsk hold, og en muslimsk samfunnsdebattant, som begge argumenterte for toleranse og dialog. Slikt kan det komme noe godt ut av!
 
Men programmets faste kommentator, Jon Hustad, fastslo bombastisk at jødehatet ligger innebygget i islam og islams tidlige historie. Hans påstander representerer groteske forvrengninger av hva islam er for flertallet av verdens muslimer i både fortid og nåtid.
 
Det er skammelig at dette programmet blir en plattform for de mest islamofobe uttrykk. Det er som om man skulle presentere norsk kristendom gjennom Marthin Luthers antisemittiske tekster, eller holocaust som et produkt av vestlig kultur og opplysningstiden.
 
Det finnes tekster og vers i nesten alle religiøse tradisjoner som kan tolkes slik at det bidrar til diskriminering, undertrykking, hat og vold. Det finnes fanatiske jøder som viser til det gamle testamentet for å legitimere undertrykkelse, fordrivelse og tortur av palestinerne. Men å hevde at det er dette som er jødedom, og at det er dette jøder står for, er nettopp rasistisk tullprat. Hustads påstander er i samme klasse.
 
Hustad fulgte opp sin påstand og mente jødehatet ikke har noe med staten Israel å gjøre - fordi han mente å vite at da Winston Churchill besøkte Gaza [i 1921], hadde han hørt demonstrerende palestinere rope "Drep jødene, drep jødene". Om det er sant, er ikke godt å si - jeg finner i alle fall ikke referanser til slike slagord ved et raskt google-søk (og jo, det er grunn til å tro at dette ville det være lett å finne rett og slett fordi det nå er så mange som legger ut alt de kan på nettet i propagandakrigen mellom partene i denne konflikten).
 
Men det er riktig at den rasistiske koloniministeren Churchill var i Palestina, hvor han ble oppfordret av palestinske ledere til å avvikle Balfour-erklæringen. For gjennom denne erklæringen lover britene å støtte det sionistiske prosjektet om å bygge en jødisk stat i Palestina - på palestinernes bekostning. Palestinerne hadde på sin side forventninger om uavhengighet, slik de var lovet av britene under 1. verdenskrig. Det var også slikt det ble forhandlet om i flere internasjonale konferanser på denne tiden.
 
Med andre ord - ikke så rart at palestinerne var skuffet og sinte på britene. Men at dette skulle ha noe med et innebygget jødehat i islam å gjøre, er nettopp sludder.
 
Og det er ikke første gang Hustad uttaler seg om ting han ikke har greie på - om islam. I en tidligere debatt mente han å vite at (en) muslimsk(e) lærd(e) går inn for å straffe homoseksuelle med glødende jern i anus. Grundige undersøkelser i ettertid viste at dette også var galt. Hvilket Hustad også innrømmer. (Det kan dreie seg om en feil-husking fordi den som visstnok har fått glødende jern opp i rompa, er en engelsk middelalderkonge - pga. hans homofile legning).
 
Muslimsk antisemittisme er et problem. Skal vi finne løsninger må vi også forstå bakgrunnen. I denne bakgrunnen spiller islam en viss rolle, men den er ikke stor (selv om den har blitt større de siste par-tre tiårene). Palestina-konflikten er en langt viktigere faktor i dette bildet. Det henger nettopp sammen med at konflikter skaper hat. Slik sett kan en betydelig del av det muslimske jødehatet sammenlignes med det tyskerhat mange nordmenn følte under og etter krigen. Vi kan derfor snakke om en konflikt-antisemittisme. Det innebærer også at muslimsk antisemittisme kan bli kraftig redusert dersom partene finner en løsning på konflikten.
 
For noe mer om dette, se denne kronikken fra Bergens Tidende (17.08. 2006): Israel og antisemittismen.
 
Uansett, TV2 bør tenke kritisk gjennom Hustads rolle i Underhuset. Ingen er tjent med at det spres urimelige, uriktige og islamofobe påstander om islam og muslimer. Når det skjer i TV2s regi, er kanalen fort med på å legitimere muslimhat. Det er faktisk ikke noe bedre enn jødehat.
 
Lars Gule
Gå til innlegget

Solidaritet med forfulgte kristne

Publisert rundt 5 år siden

Mange forfølges for sin tro. I Vesten, og Norge, utsettes muslimer for urimelig behandling i mange sammen-henger. Likevel er det også andre som forfølges. Ikke minst i Midtøsten utsettes religiøse minoriteter for forfølgelse, overgrep og til og med religiøs rensing. Derfor er det all grunn til å støtte denne demonstrasjonens hovedparole - religionsfrihet.

 

Fakkeltog kaller de seg, arrangørene av en solidaritets-demonstrasjon for forfulgte kristne: http://www.fakkeltog.no 

Uten at man må si seg enig i alt annet arrangørene av denne demonstrasjonen står for, er det viktig å vise solidaritet med alle som utsettes for forfølgelse på grunn av sin tro.

Derfor denne oppfordringen: BOR DU I OSLO, STILL OPP VED DOMKIRKEN I OSLO PÅ TORSDAG 10. NOVEMBER KL. 17.

Men det demonstreres også andre steder. Så det finnes flere muligheter til å vise solidaritet med religiøst forfulgte. Se informasjon i lenken i dette innlegget. 

"Målet med et fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne er gjennom en aktiv handling å minne oss selv og andre på den vedvarende uretten kristne lever under. Gjennom forbønn og informasjon ønsker vi å bidra til at flere i Norge engasjerer seg for sine forfulgte trossøsken.

Fakkeltog er også en synlig, offentlig markering som blir lagt merke til lokalt og nasjonalt. I forkant av fakkeltoget blir det utarbeidet et opprop som overleveres Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité og Utenriksdepartementet (UD) i Oslo.

Målet med oppropet er å oppfordre norske politikere og utenrikstjenesten til i større grad å sette trosfrihet og forfølgelse av kristne på dagsordenen."

http://www.fakkeltog.no

Gå til innlegget

Forbud for den gode sak?

Publisert over 5 år siden

Mange vil bruke autoritære og totalitære midler for å sikre andres frihet. Mangelen på prinsipiell tenkning er påfallende i diskusjonen om burkini, hijab og barns verdioppdragelse.

I det siste har kritikken av religiøs oppdragelse, religiøse symboler og religiøs klesdrakt blitt ekstra forsterket. I en interessant kronikk i Aftenposten (14.08.16), skriver Zahid Ali om problematisk religiøs opplæring - og skriver at det han kaller indoktrinering burde være forbudt. Andre har gitt tilslutning til tanken - dog uten å konkretisere.

Samtidig har plagget burkini blitt aktuelt - gjennom forbud flere steder i Frankrike. Kvinner har blitt tvunget til å fjerne seg eller kle av seg andre plagg for å vise at de ikke har burkini på stranden.

Hvor er vi på vei? Stadig flere synes å tro at vi kan tvinge mennesker til frihet gjennom forbud. Jo, det er en del ting som bør være forbudt. Som er påviselig skadelig og uønsket.

Men alt for mange demonstrerer at de ikke forstår hva menneskelig frihet er, med alle sine mangler, alle sine eksternaliteter - tradisjon, mote, oppdragelse, peer pressure osv. - som former hva hver og en av oss oppfatter som frihet for seg.

Vi har alle våre oppfatninger, mer eller mindre fritt formet, og vi har en grunnleggende rett til beskyttelse av vår autonomi. Den beskyttelsen leveres av menneskerettighetene. Som gir oss rett til å tro, mene og praktisere det som andre blir provosert av - så lenge vi ikke krenker andres menneskeverd og grunnleggende friheter.

Hijab og burkini krenker ikke andres menneskeverd. Derfor skal disse plaggene tåles. Det er det toleranse handler om.

Og nettopp fordi vår autonomi vokser over tid, gjennom alderens vekst og erfaring, har foreldre (og andre foresatte) en soleklar rett til å påvirke egne barn med sine verdier. Det innebærer også en selvsagt rett til å gi barn en religiøs oppdragelse.

Så må vi gjerne kritisere denne oppdragelsen, fortelle foreldre at de bør oppdra sine barn til frihet, til toleranse, til kritisk tenkning osv., osv. Men det tilkommer ikke andre å overta foreldreoppdraget - annet enn i helt spesielle tilfeller.

Viljen til å ville forby det man ikke liker, er grunnleggende autoritær og totalitær. Forestillingen om at man kan tvinge folk til frihet er illusorisk.

Et ekstra paradoks får vi når det argumenteres mot religion med frihetsargumenter fordi religionen - og det er jo stort sett islam det dreier seg om - i seg selv er undertrykkende. Og så vil man bruke undertrykkelse som virkemiddel for å skape frihet? Selvmotsigelsen er åpenbar - for dem som evner å se, som ikke allerede er forført av sine egne autoritære holdninger.

Lars Gule

PS: Idet dette skrives kommer meldingen om at den franske konsitusjonsdomstolen opphever de lokale forbudene mot burkini. Og godt er det.

Gå til innlegget

Islam har skylda! Eller ...?

Publisert over 5 år siden

Orlando, Brussel, Paris, Mumbai, London, Madrid, New York ... Det handler om vold og terror. Listen er lang og langt fra komplett. Og det er muslimer som har stått bak drap og terror på disse stedene. Hver gang.

Jo, de har det felles at de er muslimer. Så da må vel fellesnevneren være islam. De er inspirert av islam. Det er denne religionen som har motivert, dvs. er årsaken til, disse grusomme handlingene.

Utvilsomt spiller islam en rolle. Eller ...? Det er faktisk avhengig av hvordan vi forstår islam.

For hva er islam? For noen er islam det samme som religionens hellige tekster, dvs. Koranen og hadith-samlingene. Utvilsomt er dette en del av islam. Men er det den viktigste? Kan man forstå islam ved å lese disse tekstene? Neppe. I beste fall vil man forstå teksten - på leserens egen måte.

For islam er ikke bare hellige tekster. Islam er også tolkninger. Og disse tolkningene varierer ganske betydelig. Slik sett finnes det utallige utgaver av islam. Noen er aggressive, andre er fredelige, noen er salafistiske, andre sufistiske, noen er politisk orientert, andre er kvietistiske.

Kort sagt er det ikke mulig å si at er én ting basert på ens egen lesing av de såkalt hellige tekstene.

Men det stopper ikke her, for religion er også praksis, dvs. hvordan muslimer omsetter sin tolkning til konkret handling. Og nok en gang ser vi at muslimers praksis varierer svært mye. Vi oppdager også raskt at muslimers handlinger påvirkes og bestemmes av mye - langt mer enn tolkningen av noen hellige tekster. En lang rekke faktorer - klima, historie, økonomi, psykologi er noen av dem - virker på menneskers adferd.

Men da vil det vel være mulig å i at det mange muslimer likevel gjør på samme måte, den praksis som mange utfører, på tross av ulike bakgrunn, historiske erfaringer, økonomisk situasjon osv., det må det være rimelig å kalle islam(sk)? Ja, kanskje det.

Da blir det meget relevant hvor mange muslimer som er terrorister, som gjennomfører terrorhandlinger eller som slutter seg til jihadistiske grupper. Og det vet vi jo litt om.

Hvis vi ser på antallet muslimske fremmedkrigere fra europeiske land som har reist for å slutte seg til Den islamske staten i Syria og Irak, finner vi raskt ut at dette dreier seg om promiller av den muslimske befolkningen i de forskjellige landene:

Frankrike: 0,02 %
Tyskland: 0,02 %
Storbritannia: 0,03 %
Norge: 0,05 %

Tar vi med et par muslimske land som også har sendt mange fremmedkrigere i absolutte tall, blir bildet enda mer nyansert - eller forvirrende:

Tunisia: 0,06 %
Tyrkia: 0,003 %

Listen kan gjøres lenger, men illustrerer godt hvor marginalt fenomenet direkte støtte til jihad i Syria/Irak faktisk er blant muslimer.

Enda færre har deltatt i terrorhandlinger i sitt eget land. I Norge er tallet null. (Med ett kjent tilfelle av avverget attentat, hvor tre personer var involvert).

Så dersom islam også er det muslimer praktiserer, er det faktisk rimelig å si at terroren (i denne sammenheng) ikke har noe med islam å gjøre. Det er rett og slett for få muslimer som bedriver terror og religiøst-politisk motivert vold til at dette kan ha noe som helst med islam å gjøre, når islam forstås som det muslimer faktisk praktiserer.

Og samtidig er det klart at den islamistiske terroren har svært mye med islam å gjøre - fordi terroristene åpenbart er inspirert og motivert av de (samme) hellige tekstene som muslimer flest også lar seg inspirere av. Dermed skjønner man også at tolkninger er svært vesentlig. For de jihadistiske tolkningene er altså ikke tolkningene muslimer flest deler.

Dette betyr at det er helt nødvendig å ta hensyn til at det finnes mange tolkninger av islam(s hellige tekster). Videre er det også slik at vi, også muslimer, påvirkes av mange faktorer, ikke bare tolkninger av den teologi eller ideologi vi er knyttet til. Vi påvirkes, som nevnt, av en rekke omstendigheter og faktorer. Derfor vil det også kunne være slik at ikke-religiøse faktorer (noe annet enn tolkningene av de hellige tekstene) er viktigere enn tolkningene av de hellige. Men for noen - ytterst få ser det ut til - kan selvsagt også deres tolkning av islam være den viktigste eller avgjørende faktoren som får dem til å begå vold og terror.

Dette innebærer at vi befinner oss i den paradoksale situasjonen at:

1) vold, terror og fremmedkrigervirksomhet ikke har noe med islam å gjøre når vi forstår islam som den praksis muslimer (flest) har,
2) og at vold, terror og fremmedkrigeraktivitet har alt med islam å gjøre, når vi forstår islam som én av mange mulige tolkninger av hellige tekster som nettopp inspirerer og motiverer noen (ytterst få) muslimer til vold, terror og fremmedkrigeraktivitet.

Dette innebærer at man bør være forsiktig med å legge sin egen lesing av islams hellige tekster til grunn for forståelsen av islam. Det er nok viktigere å se på hvordan muslimer flest tolker og forstår disse tekstene. Vi får en mer sakssvarende forståelse av hva islam er ved å se på den forståelse og ikke minst praksis som muslimer flest har.

Bemerk at ovenstående tekst IKKE er noen unnskyldning for andre og beklagelig utbredte praksiser blant muslimer - som kvinneundertrykkelse, homofobi, skepsis til ikke-muslimer og lignende. Men det er altså en annen praksis enn terroristisk vold og fremmedkrigeraktivitet.

Lars Gule

Gå til innlegget

Rasisme

Publisert over 5 år siden

Beskyldningene om at mange til stadighet anklager meningsmotstandere for rasisme, sitter løst. Og har blitt aktualisert etter den famøse Knarvik-debatten i flere kanaler. Alt for mange har et uavklart forhold til rasisme - både som begrep og fenomen.

Dessverre er det mange som mangler forståelse for hvordan begreper dannes, fenomener defineres og forstås. Dette gjelder i stor grad også rasisme, et tema som med jevne mellomrom dukker opp på Verdidebatt.no.

En vanlig anklage er at beskyldningen om rasisme ikke har noen egentlig dekning i det som blir sagt eller gjort. Videre - og bare litt mer sofistikert - er påstanden om at antirasister opprettholder rasismen fordi det jo ikke finnes raser. La oss se litt på dette og samtidig levere noen momenter til avklaring av hva rasisme er.

For det første: At fenomenet rasisme finnes - og påpekes - er selvsagt ikke det samme som at man må akseptere at (menneskelige, ev. biologisk definerbare) raser faktisk finnes. Det spørsmålet er i seg selv omstridt. Kanskje finnes ikke menneskelige raser. Men det forhindrer ikke at det a) finnes mange mennesker som tror det, og b) at mange rangerer mennesker etter det de tror er en rase-inndeling. Kort sagt: rasisme finnes - i bøtter og spann, selv om raser kanskje ikke eksisterer.

For det andre: Nettopp dette faktum, at rasismen finnes selv om det kanskje er slik at raser ikke finnes, forteller oss at rase ikke er noe som er gitt en gang for alle. Dette innebærer at det er mye som kan rasialiseres, altså gjøres rase-likt. For gjennom tidene har mye blitt gjort uforanderlig, knyttet til opphav. Dette skjedde lenge før man hadde den moderne biologiske "forståelsen" av raser. I tidligere tider ble til og med sosiale forskjeller forklart biologisk - det var med andre ord slik at overklasse - aristokrati - og underklasse/arbeiderklasse utgjorde ulike raser.

Rasebegrepet har også blitt løst og upresist brukt - som når man på engelsk kan snakke om "the English race", "Scottish race", "Danish race" osv. Da spiller uttrykket på det vi på norsk mener med "folk".

Det finnes nok av eksempler på slik upresis og flytende bruk av rase-begrepet. Nettopp fordi det er så vanskelig å definere raser. Uten at dette har forhindret rasisme - dvs. diskriminering på bakgrunn av antatte "rase"-forskjeller.

Så hva er rasisme, eller hvordan kan vi forstå rasisme i våre dager? Skal man lage en definisjon, bør den i) være forståelig, forholde seg til det kjente og inkorporere så mye som mulig av dagligtalens premisser, men ii) også være så presis som mulig, gitt faglige innsikter og erfaringer over tid.

Det er videre viktig å huske at en definisjon av et fenomen ikke er sann eller falsk, riktig eller gal, men mer eller mindre hensiktsmessig eller sakssvarende. En sakssvarende definisjon bidrar til en rimelig og rasjonell identifikasjon - gjennom avgrensning - av et fenomen, og kan på den måten åpne for innsikt, forståelse og økt kunnskap. Kort sagt: En god definisjon gir oss et godt begrep - som kan gi oss bedre grep på virkeligheten.

Et poeng her er at en definisjon ikke bare handler om å finne ett synonym, men som regel et eller flere kriterier, kjennetegn, som hjelper oss med avgrensingene.

Derfor, igjen, hva er rasisme? Følgende kjennetegn er etter min mening relevante:

1) Å hevde at en folkegruppe - uansett hvordan den defineres - har større rettigheter enn en annen folkegruppe til bestemte goder, som territorium og/eller ressurser.

Eksempler: Å hevde at etniske nordmenn har større rett til sosiale goder enn innvandrede eller ikke-hvite nordmenn; å hevde at hvite har større rett til ressursene i Sør-Afrika enn svarte; å hevde at jøder har større rett til Palestina enn palestinerne.

2) Å framstille folkegrupper negativt stereotypt basert på antatt uforanderlige (essensialiserte) kriterier knyttet til biologi, etnsitet/kultur, nasjonalitet.

Det negative i stereotypien innebærer en rangering (på en annen måte enn positive stereotypier gjør) som fører til nedvurdering og i verste falt dehumanisering.

Eksempler: Svarte er voldelige; jøder er grådige og upålitelige; muslimer er kvinneundertrykkende og upålitelige; samer er primitive - mentalt og/eller kulturelt.

Det gjør ingen forskjell om framstillingen er anekdotisk muntlig (viser til enkelteksempler), sakprosabasert eller benytter kunstneriske virkemidler (som i skjønnlitteratur, skulptur eller karikatur).

Begge disse kriteriene omfatter altså diskriminering. Dette samsvarer godt med dagligtalens bruk av rasisme (som synonymt med rasediskriminering). Kriteriene står heller ikke i motsetning til lovens definisjoner av ulovlig diskriminering -tvert imot (jf. diskrimineringsloven §§ 4 og 5).

Diskriminering kan være både direkte og indirekte. Etter norsk lov er slik diskriminering, dvs. på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn, forbudt.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning (konsekvens) at personer blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til, har som konsekvens, at personer blir stilt særlig ufordelaktig sammenliknet med andre.

Med indirekte diskriminering i arbeidslivet menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stilles dårligere enn andre arbeidssøkere eller arbeidstakere.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering.

Denne tilnærmingen til rasisme forteller at rasisme er et mangslungent fenomen. Det er IKKE noe som avgrenser seg til en biologisk forståelse av raser eller noe som utelukkende knytter seg til hudfarge. Fenomenet rasisme - diskriminerende holdninger og handlinger på bakgrunn av antatte uforanderlige forskjeller knyttet til opprinnelse - er langt mer utbredt enn mange tror. Det er derfor det er nødvendig å være årvåken. Også overfor rasismen i egne holdninger, selv om man tror seg å være antirasist.

Og selvsagt skal man ikke kalle mer for rasisme enn det er faktisk grunnlag for. Da blir begrepet upresist og utvannet. Da fanger man ikke opp det reelle fenomenet - og problemet.

Lars Gule

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere