Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Liberal versus konservativ teologi

Publisert over 6 år siden

Dette innlegget er et forsøk på å skille mellom ulike teologiske ståsteder og hvilke konsekvenser det kan få. Det er ønskelig at innlegget blir korrigert dersom oppfatningene er feilaktige eller trenger å utfylles.

Bibelske tekster leses med sosialdemokratiske briller som betyr at:

 • De bibelske tekstene er symbolske og ikke historiske hendelser.

Dette for å begrunne at det går an å velge å forkaste tekstene som man vil. Slik kan man sikre seg at ingen kan påberope seg å eie definisjonsretten på tekstene. Dermed demmer man opp for å skape et skille mellom såkalt A og – B lags kristne, der A-lags kristne defineres som aktivt bekjennende kristne og B- lags kristne er nominelle kristne.

 • Jesus ble korsfestet som følge av ukorrekt politisk oppførsel, noe som betyr at hans sosialdemokratiske verdier var i konflikt med de religiøse ledernes (fariseernes) overbevisning.

 • Jesus betraktes ikke som Gud, og taler ikke alltid med guddommelig autoritet. Det er derfor mulig å tolke Jesu ord på ulik måte, uten at alt skal vektlegges med like stort alvor.

 • Livets to utganger med himmel og helvete som to ulike alternativer, er avskrevet. Dette fordi Gud bare blir forstått som god og tolerant og umulig kan kreve noe av oss.

 • Bibelske tekster blir betraktet som lite relevante fordi de er gamle og nedskrevet i en tid hvor man hadde mindre kunnskap om verden og universet. I vår tid regnes vitenskap som overlegen den bibelske forestillingen om verden. Dette betyr at når den mister sin troverdighet i forhold til naturvitenskapelige prinsipper, så mister den også troverdighet i andre forhold.

 • Liberal teologi har til formål å samle flest mulig mennesker med ulike oppfatninger, slik at alle kan føle seg inkludert i et det kirkelige fellesskapet, noe som også er målet for det sosialdemokratiske samfunnet for øvrig.

 • Liberale teologer bytter ofte ut ordet liberal med ordet radikal, fordi de opplever at det er radikalt å hevde et bibelsyn som er annerledes enn det som har vært tradisjonelt.

 • Dette bibelsynet er radikalt på den måten at det utelukker å bruke uttrykk som lov og evangelium. Det er i etiske og læremessige spørsmål kun en relativ forskjell på rett og galt, og individuelle oppfatninger veier tyngst.

 • Konsekvensene av liberal teologi er at Jesus døde en unødvendig død, men at den var heroisk og derfor bør minnes med krusifikset i kirkens rom.

Liberal teologi er et produkt av sosialdemokratisk snillisme.

Den er en modell som derimot er uten relevans i samfunn som ikke er sosialdemokratiske velferdsstater.

 

 

 

 

 

Konservativ teologi bygger på den 2000 år lange tradisjonen som tar menneskets eksistensielle situasjon på alvor.

 • De bibelske tekstene er historiske hendelser, samtidig som de formidler evige verdier og kan tale til ulike mennesker til ulike tider.

 • Jesu død og oppstandelse til soning for menneskenes synder er nødvendig, fordi intet menneske kan bli stående foran den hellige Gud uten å være skjult i Kristus.

 • Jesus er Gud og alle hans ord er derfor guddommelige og noe kristne er forpliktet på.

 • Livets to utganger er en realitet fordi Gud respekterer vår frihet til å velge, og dette er en forutsetning for å kunne oppleve en himmelsk tilstand i Hans fellesskap.

 • Bibelske tekster har et hovedformål å vise oss veien til frelse, ved at Gud handler i historien. Bibelske tekster er guddommelig inspirert og skrevet av mennesker i en bestemt tid, med det verdensbildet som var utbredt på den tiden.

 • Konservativ teologi forkynner at mennesker trenger å bøye seg for Gud og bekjenne sine synder, for deretter å bli oppreist til kristen etterfølgelse.

 • Konservativ teologi kalles også tradisjonell teologi, fordi den har røtter i den urkristne tradisjonen som har overlevd forfølgelse og heresi gjennom sin 2000 årige eksistens.

 • Konsekvensene av konservativ teologi er at Jesu død og oppstandelse til soning for våre synder, under alle forhold er grunnlaget for den kristne tro. Det er i tilgivelsens og nådens stand at gleden og trangen til kristen etterfølgelse finner sin motivasjon. Derfor er krusifikset det helligste og sterkeste symbolet som finnes.

Konservativ teologi er et produkt av et bibelsyn som er fundert på den 2000 år gamle kristne tradisjonen.

Den er en modell som er relevant i hele verden og under alle forhold, fordi alt sammenfattes i Kristus han som kaller oss til fellesskap og etterfølgelse også når kirken møter motstand og blir forfulgt.

Gå til innlegget

Hvorfor gjør Unicef dette?

Publisert over 6 år siden

Respektløshet overfor det hellige er forstyrrende og krenkende for troende.

Unicef driver en giverkampanje nå i førjulstiden hvor Gandhi, Mor Theresa og Jesus roser hverandre for sine bidrag til å lindre verdens nød, samtidig som de møter en utenforstående som må stå til rette for hvordan han kom inn i det gode selskap. Hans forklaring er at han så en nettannonse og at det ble hans inngangsbillett.

Jeg har sans for Unicef, men må innrømme at jeg syntes det var ubehagelig å bli presentert for organisasjonen på denne måten.

Ikke fordi jeg ble oppfordret til å gi penger til fattige barn enda en gang,

ikke fordi de sannsynligvis må være en velstående organisasjon som har råd til å betale dyrt for å bruke fjernsynsreklame,

Men fordi de paroiderer Jesus. 

Jeg forstår at reklamen skal vise oss at vi er i godt selskap når vi hjelper lidende barn og at det er enkelt å betale en sum for å få til dette.

Allikevel opplever jeg at Jesus blir misbrukt når han blir parodiert på fjernsynet. 

De fleste i Norge ønsker å gi penger til lidende mennesker uansett religiøs eller areligiøs bakgrunn.

Når Jesus blir brukt i reklamen kan det oppleves som et spark både til kristne og til ateister. Når islams profet derimot ikke blir brukt, så er det av andre årsaker.

Unicef`s kampanje er ikke det verste jeg har sett i forhold til blasfemi, men det føyer seg inn i rekken og det synes jeg ikke noe om.

Gå til innlegget

Guds dom over slaveri

Publisert nesten 7 år siden

Det snakkes ikke sant om Gud når liberale teologer sier at bibelen forholder seg positivt til slaveri og at vi dermed må være skeptiske til alt annet som også står skrevet i Guds ord.

Jeremia 34.15-17. "Nylig vendte dere om og gjorde det som var rett i mine øyne, dere ropte ut frihet for nesten og sluttet pakt for mitt ansikt i det huset som navnet mitt er nevnt over. Men så snudde dere om og vanæret mitt navn; dere tok tilbake de slavene som dere hadde gitt fri, menn og kvinner, og tvang dem til slaveri igjen".

Jeremia og andre av Guds profeter har ofte måttet gå i skjul for å beskytte seg mot folket og kongene som ville gå sine egne hedenske veier, istedet for å gjøre det som var rett i Guds øyne. Folket og kongene gikk ofte krokveier, mens Guds vilje hele tiden var at folket skulle leve etter budene og ha det godt.

Gud forsøkte å oppdra det jødiske folket for å forberede dem på Jesu komme. De skulle tidlig i historien få kjennskap til gudsrikets livslover som har til hensikt å sette mennesker i frihet. Frihet fra konkret slaveri og frihet fra å trelle under våre lyster som fører oss bort fra både vår menneskelighet og fra vårt gudsforhold.

Til dere som tror at liberale teologer snakker sant om Gud når de sier at Han vil slaveri, og som skaper frykt for Gud som en ond gud og en som de selv har bedre forstand til å bedømme, vil jeg si at da kjenner de ikke Gud. De snakker ikke sant om Ham.

Jesus som er Gud, har vist oss hvordan Gud er og alltid har vært. Barmhjertig og full av nåde og sannhet. Verdig til å bøye seg for og verdig til å etterfølge.

Gå til innlegget

Folkekirken, presteskap, biskoper og teologi

Publisert nesten 7 år siden

Responsen blir mindre og mindre i kirkepolitiske saker. Hva kan årsaken være? Skyldes det likegyldighet, materialtretthet eller følelse av avmakt?

Jeg tror det skyldes alle disse forholdene.

Folkekirken lever sitt liv både midt i folket gjennom dåp, konfirmasjon, vigsler og begravelser. Men også på siden som et trossamfunn som de færreste tror eksisterer. Hvilken posisjon den enkelte har, er avgjørende for hvilket engasjement man verdiger kirkepolitiske spørsmål. Om kirken reformeres enda en gang eller ikke engasjerer de få i landet, fordi bygningene blir stående uansett og man har et sted å gå til gjennom livets ulike faser allikevel. Min konklusjon er at folk flest er likegyldige.

Så har vi grupperingene for og mot reformasjon / liberalisme, som er små grupperinger i folkekirken. Her tror jeg materialtrettheten melder seg. Spørsmålet om kamper og omkamper er trettende i lengden.

Den reformatoriske / liberale andelen har makten og de sekulære argumentene på sin side, og vi ser det alle sammen hvilken vei det vil gå. Avmaktfølelsen og opplevelsen av bortkastet energi gjør at kirkepolitiske temaer blir uinteressante med tiden. Enhver må ta konsekvensene av sin egen overbevisning og ikke forvente at man som enkeltpersoner kan påvirke et stort apparat til å gå tidsånden imot. 

Jeg har ikke full oversikt over hvordan Sverige og Danmark har håndtert kirkepolitiske spørsmål før oss og hvilke responser det har ført til, men mye tyder allikevel på at reformasjonen / liberaliseringen har gått sin gang uansett. 

Det er logisk at responsen avtar, det går som det går uansett fordi det er politiske interesser som styrer utviklingen.

Gå til innlegget

Liberale teologers hovedargument for å innføre likekjønnet ekteskap i kirkens rom, bidra til "trygge aborter" og kjempe for å redde miljøet er fundert i Tidsånden.

Slik jeg forstår liberale teologer er tidsånden selve ledestjernen i tolkningen av bibelen.

De benekter ikke at bibelen uttaler seg om etiske spørsmål, men sidestiller disse med kvinners hodebekledning og uttalelsen om at kvinner skal tie i forsamlingen og være underordnet sine menn.

Dette gjøres for å understreke inkonsekvensen i alle forhold som har med bokstavtro bibelforståelse å gjøre, og er derfor egnet til å få konservative kristne til å tie.

Spørsmålet er hvorfor etiske leveregler skal behandles som hellige og hvorfor klesplagg og kvinners plass skal forståes annerledes.

Kanskje er svaret å finne i de ti bud, som er direkte nedskrevet fra Gud selv og senere blitt bekreftet av Guds egen sønn Jesus Kristus.

Dersom vi holder budene lar vi Gud være Gud, Major Semper. Så tar vi vare på alt menneskeliv og lever ordnet og i fred med hverandre. Så ber vi vårt Fadervår, tar vårt kors opp og følger Frelseren gjennom verden, som et annerledes folk. Så blir vi som Paulus, opptatt av å vinne seierskransen og overvinne de onde lystene som vil trekke oss ned i åndelig armod og etisk spillfekteri.

Tidsånden har alltid vært en sviktende stjerne å navigere ut ifra som kristne, flyktig som den er og kun opptatt av det jordiske.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere