Karl Øyvind Jordell

Alder:
  RSS

Om Karl Øyvind

Følgere

Historieløst av Lerø om kirkelig demokrati

Publisert rundt 7 år siden

Man kan ikke med rimelighet si at å åpne for alternative lister ved bispedømmerådsvalg innebar at kirkemøtet gjorde som politikerne ville. Kirkemøtet åpnet for at en velprøvet ordning ved menighetsrådsvalg også ble en mulighet ved bispedømmerådsvalg.

I sin mandagsspalte 5. januar, og på Verdidebatt 7. januar, har Magne Lerø tatt for seg den kommende valgkamp i kirken. Her kan det virke som muligheten for flere lister ved kirkelige valg var noe som ble mulig først fra 2013 ved at «… Kirkemøtet grep inn og gjorde som politikerne ville».

Dette må være skrevet mot bedre vitende. Det er vanskelig å tro at Lerø ikke er på det rene med at det i overskuelig fortid har vært mulig å stille flere lister ved menighetsrådsvalg.

 Bispedømmerådene ble tidligere valgt indirekte, av menighetsrådene. Da kirken så skulle ha en ‘demokratireform’, var det knapt unaturlig at også valg til bispedømmeråd skulle være direkte. I første omgang prøvde man seg med såkalte preferansevalg, som viste seg å være så innviklede å gjennomføre at ca 10 % av stemmene ble måtte forkastes. Folk trodde de kunne levere urettede lister, som ved offentlige valg. Det kunne de ikke, de måtte angi preferanse. Hvis ikke, ble stemmen forkastet. Og kandidater med etternavn på A hadde større muligheter for å bli valgt enn de som hadde etternavn på Å.

Forut for Kirkemøtet i 2013 fremmet Kirkerådet et forslag hvor det skulle kreves 500 underskrifter for å stille alternativ liste i et bispedømme, og betonet at de grupper som kunne tenkes å stille til valg, var små at de ikke ville kunne innfri kravet. Da det etterhånden viste seg at mange innså at kravet om 500 underskrifter var urimelig høyt, slik at faren for alternative lister ble større, fremmet man et forslag hvor det bare skulle kunne være en enkelt liste, og bare mulig å avgi stemmer til to eller tre personer på denne listen (avhengig av hvor mange som skulle velges).

Med bakgrunn i den lange tradisjon for mulighet for flere lister ved menighetsrådsvalg, er det ikke så underlig at en slik ordning ikke kunne vinne fram. Man kan ikke med rimelighet si at det innebar at kirkemøtet gjorde som politikerne ville. Kirkemøtet åpnet for at en gammel, velprøvet ordning også ble en mulighet ved bispedømmerådsvalg.

Gå til innlegget

Helvete og kirkevalg i adventperspektiv

Publisert rundt 7 år siden

Benestads erfaringer med Aftenposten er et (advents)tegn på hva som vil komme. Kirkepartiene og noen bispedømmeråd bør benytte denne botstiden til besinnelse. Ellers kommer kanskje Kongen?

Frontfiguren for Levende folkekirke, Øivind Benestad, er blitt intervjuet av Aftenposten (24. nov) med overskrift «Helvete er ikke avskaffet» og kommenterer dette i samme avis noen dager senere (28. nov). Journalisten «… insisterte på at jeg måtte si noe om helvete. På hans direkte spørsmål om ikke helvete er avskaffet, svarte jeg motvillig med et par momenter. At Aftenposten fremstiller spørsmålet om fortapelsens mulighet som en hovedsak for mor-far-barnrelasjonen og ekteskapet, er fordummende og tendensiøst. At avisen i tillegg velger en så usaklig overskrift, er skuffende».

Jeg stusset også over vinklingen i intervjuet. I adventstiden skal man likevel gi akt på tegn om det som skal eller kan komme. I denne saken er det to forhold alle kirkevalgkampdeltagere må ta inn over seg.

For det første: Om Benestad ikke bruker helvete som argument i spørsmålet om likekjønnet ekteskap, har han meningsfeller som vil kunne gjøre det. Jeg har registrert eksempler.

For det annet: Aviser vinkler som de vil. Når en av landets største og mest seriøse aviser fordreier, kan man være sikker på at andre aviser vil gjøre det.

Dette tilsier at de som skal fronte Benestads sak, vil måtte være forberedt på mye. Åpen folkekirke kan grovt sett regne med å ha pressen med seg (selv om man nylig besværet seg over Vårt Lands uttrykk ‘homovalg’).

I dette perspektivet skal jeg igjen sale min gamle kjepphest: Unngå å føre disse debattene på menighetsplan, som ledd i menighetsrådsvalgene. I skjæringsfeltet mellom lokale kandidater og lokalaviser kan det fremkomme vinklinger som vil skade kirken. Det er neppe for sent å omgjøre beslutninger i noen bispedømmer om at noen bispedømmerådsmedlemmer skal velges via menighetsrådene.

I forlengelsen av dette: Unngå sterk personfokusering ved bispedømmerådsvalgene. Det vil det bli dersom Levende folkekirke ikke stiller egne lister, men vil føre en valgkamp for å få velgere til å kumulere enkeltpersoner på listen som frembringes i regi av bispedømmerådet. Partiet bør stille egne lister, med et klart formulert felles program, og listetopper som kan turnere og tåle massemedias kjør. Man har god tid til å gjøre dette.

Det til nå rareste bidraget til selve valgprosessen har imidlertid Åpen folkekirke stått for. I en kommentar på Verdidebatt fra styremedlem Brekken heter det: «I mange bispedømmer arbeider vi nå parallelt for å få inn våre kandidater på nominasjonslisten og med å stille egen liste.» Det første bør man slutte med. Hvordan i all verden skal man drive valgkamp på dette grunnlag? «Om du ikke kan stemme på oss, stem i hvert fall på våre kandidater på B-lista!»

I sum er jeg altså redd for skadelige vinklinger og at velgere skal bli forvirret. Men adventstiden er en botstid. Derfor bør begge partier, om ikke gjøre bot, så i hvert fall besinne seg: Holde sine kandidater unna bispedømmerådenes nominasjonsprosess, stille klare lister slik at velgerne vet hva de har å forholde seg til, og så vidt mulig finne fram til toppkandidater som er drevne nok til å fremstille sakene slik at mulighetene for fordreining minimaliseres. Samt tilkjennegi at man ønsker at alle bispedømmerådsrepresentanter skal velges direkte.

Jeg vet ikke om kirkerådet kan spille noen rolle her, for å tilskynde dette. Hvis ikke noe skjer i løpet av advent, har jeg i et mildt tilbakelenet øyeblikk lurt på om den eneste person som vel være medlem av kirken, nemlig Hans Majestet (grl § 4), kunne engasjere seg. Han har bred kontakt for så vidt som han stiller opp på alle bispevigsler, og har nok litt greie på valg og parlamentarisk ryddighet, herunder at det er tjenlig at partier ikke har navn som kan forveksles. Så når nyttårstalen er unnagjort, kunne han innkalle til en kirkevalgaudiens, med de to partier, de bispedømmer som vil la stridighetene føres på lokalplan, og evt representanter for kirkeledelsen. Her kunne han fortelle dem at det kan se ut til at hans (kirke)folk vil bli utsatt for en valgkamp hvor faren for forvirring er stor, og hvor konflikter kan bli spilt ut på et uhensiktsmessig lavt nivå.

Til overmål vil det da være åpenbaringstid … .

Gå til innlegget

Nominasjonsarbeidet vil bli kompromittert. Nominasjonskomiteene vil i realiteten bli redsakper for ett parti. I dette perspektivet er jeg enig med Stillingen i at det hadde vært en fordel om Levende folkekirke stilte lister selv.

Like før debattredaktørens innlegg om at ekteskapsstriden (spørsmålet om likekjønnet ekteskap, eller homoekteskap om man vil) ville bli tema i ved kirkevalget  gled ut av hovedsiden på Verdidebatt, fikk det en kommentar, fra Eirik Stillingen, med tittelen ‘La oss få et reelt kirkedemokrati’, som fortjener oppmerksomhet.

For å forstå den situasjonen som nå foreligger, at det ene partiet, Åpen folkekirke, stiller egne lister, mens det andre partiet, Levende folkekirke, satser på nominasjonsprosessen i regi av bispedømmerådet, må man ha klart for seg at toneangivende kretser i kirken har vært og er sterkt mot muligheter for partidannelse og dermed forholdstallsvalg.

Høsten 2012 foreslo Kirkerådet at det nok skulle være mulig å stille alternative lister, men mente at mulighetene for at det slike ville fremmes, var svært små, fordi det måtte kreves 500 underskrifter. Dette ble gjentatt, så vidt jeg husker fem ganger på samme side i saksforelegget. Ett sted refererte man til det man egentlig fryktet, nemlig at de homofiles organisasjon Åpen kirkegruppe skulle stille, men fremholdt at de var såååå små at de ikke ville kunne fremskaffe nok underskrifter. I innlegg i Vårt Land og Aftenposten påpekte jeg at tallet 500, som er kravet ved fylkestingsvalg, var urimelig høyt, fordi langt færre stemmer ved et bispedømmerådsvalg enn ved et fylkestingsvalg. Jeg vet ikke om min påpekning hadde noen betydning, men resultatet ble i hvert fall overkommelig – det kreves bare 150 underskrifter. I prosessen fremmet Kirkerådets formann et forslag om at det bare skulle kunne være en liste – og at velgerne bare skulle stemme på et fåtall av kandidatene, færre enn det antall som skulle velges. Men det falt. Det ble adgang til å stille alternative lister – slik det i overskuelig fortid hadde vært adgang til ved menighetsrådsvalg.

I dette perspektivet blir det forståelig at Benestad fra Levende folkekirke kan hevde at Åpen folkekirke «… ignorerer … hele nominasjonsprosessen og kjører sitt eget løp». Det er den offisielle prosessen som oppfattes som den virkelige. Alternative lister oppfattes som en nødløsning: «Hvis noen valglister har liberal slagside, vil vi måtte vurdere å stille med egne lister i noen bispedømmer.»

Men slik er det altså ikke. Å stille lister er fullt ut legalt og legitimt. Slik det alltid har vært ved menighetsrådsvalg. Og disse kandidatene fra slike lister vil ikke nøle med å si hvordan de stemmer i Kirkemøtet – som Stillingen påpeker, til forskjell fra de som nå er medlemmer.

Nå er nok faren liten for at den offisielle nominasjonsprosessen vil frembringe valglister med liberal slagside. De liberale vil stå på en annen liste, og nominasjonskomiteene vil få problemer med å tilfredsstille et hovedkrav, nemlig å «… tilstrebe bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål …» (§ 2-6.7). Dermed vil nominasjonsarbeidet i en viss forstand kompromitteres. Nominasjonskomiteene vil, selv om komiteene settes bredt sammen, i realiteten bli redskaper for ett parti. I dette perspektivet er jeg enig med Stillingen i at det hadde vært en fordel om Levende folkekirke stilte lister selv.

Nå kan imidlertid ikke Levende folkekirke være helt sikker på at alle kandidatene på de offisielle listene er illiberale nok. De må derfor kjøre en valgkamp der de må be velgerne kumulere visse personer: Stem på A, C, E og G. Heldigvis er det ikke adgang til å stryke, slik at man ikke kan gå ut med ‘stryk B, D og F’. Åpen folkekirke kan imidlertid sende et enklere budskap: Stem på oss.

Det var vel som forventet at Åpen folkekirke ville stille liste i alle bispedømmer. Spørsmålet er om de også vil stille lister til menighetsrådene i de ca fem bispedømmer hvor tre av bispedømmerådets sju medlemmer skal velges via menighetsrådene. Dette er en levning fra ordningen med personvalg (som Stillingen beskriver), som fremstilles som resultat av et kompromiss, men som egentlig innebærer at konservative kretser har lettere for å vinne fram ved valget av snaue halvparten av bispedømmerådsmedlemmene i ca halvparten av bispedømmene, altså ca 20 % av kirkemøtedelegatene. Tanken bak er at ved menighetsrådsvalg, hvor det til nå har vært vanlig med bare en liste, vil kandidatene for en stor del ha synspunkter som samsvarer med det Levende folkekirke står for. Det rene forholdstallsvalget vil bare omfatte 80 % av delegatene.

Pussig nok har altså Kirkerådets og Kirkemøtets flertall fått gjennomslag for en valgordning som har tatt opp i seg to av de mest negative trekk ved amerikanske valg: Manipulering av valgkretsenes utforming (i noen bispedømmer lages det to valgkretser) og spesielle krav til velgerne (ikke bare kirkemedlemskap, men kvalifikasjoner ut over dette, i dette tilfelle medlemskap i menighetsråd).

Åpen kirkegruppe bør derfor stille alternative lister ved menighetsrådsvalg i disse bispedømmene, og om nødvendig konsentrere seg om menighetsråd med mange medlemmer, fordi man da kan få stemt inn flest mulig kandidater, som i neste omgang blir velgere ved det indirekte valget til bispedømmerådene.

Gå til innlegget

Vil man fremme sine kandidater gjennom nominasjonsprosessen i regi av bispedømmerådene, eller stille egne lister?

I Vårt Land for 8. november har kirkepartiet Levende folkekirke rykket inn en helsides annonse, hvor nominasjonsprosedyren fram mot bispedømmerådsvalget i 2015 presenteres med forbilledlig klarhet.

Ett av momentene som fremheves, er følgende bestemmelse i valgreglene: «Nominasjonskomiteen bør tilstrebe bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål … ».

I et intervju med Vårt Land 18 oktober sider Benestad, som fremstår som ‘frontfigur’ for Levende folkekirke, at man vil «utfordre folk som meiner ekteskapet skal vere mellom mann å kvinne, til å stille kandidatar i kyrkjevalet».

Nå vet vi at Kirkemøtet var delt omtrent på midten i dette spørsmålet. Kravet om bredde hva angår kandidatenes syn på aktuelle spørsmål skulle dermed tilsi at begge syn blir representert på de øverste plassene på de listene som frembringes via bispedømmerådenes nominasjonsprosess. Er det dette Levende folkekirke vil arbeide for? Eller vil man arbeide for at utelukkende ‘folk som meiner ekteskapet skal vere mellom mann og kvinne’ skal nomineres? Eller vil man stille egne lister, slik lederen i Åpen folkekirke sier at dette partiet vil gjøre (Vårt Land 18. oktober)? Eller vil man vente og se, slik at man vil vurdere spørsmålet om egne lister, til man ser hvordan listen i et bispedømme ser ut?

Gå til innlegget

Åpen folkekirke og Levende folkekirke bør anmode angjeldende bispedømmeråd om å reversere sine beslutninger, slik at striden om likekjønnet ekteskap ikke føres ved menighetsrådsvalgene, men begrenses til bispedømmerådsvalgene

For noen uker siden skrev jeg en kronikk i Vårt Land, der et hovedanliggende var at bispedømmerådene burde forhindre at striden om likekjønnet ekteskap ble ført innen den lokale menighet. Dette kan man gjøre ved å la alle bispedømmerådsmedlemmer velges direkte, ikke la tre velges indirekte, gjennom menighetsrådene.

Siden da har en håndfull bispedømmeråd vedtatt at det skal være indirekte valg. Samtidig er det blitt klart at det vil finnes minst to partier ved de kommende bispedømmerådsvalg, som også er valg til kirkemøtet. Disse partiene vil ha som mål å få flertall på kirkemøtet i 2016. Det vil være helt legalt og legitimt om de stiller lister ved menighetsrådsvalgene i de bispedømmer hvor tre bispedømmerådsmedlemmer skal velges gjennom menighetsrådene.

I denne situasjonen vil jeg oppfordre de to partiene, henholdsvis Åpen og Levende folkekirke (burde ikke noen se til at navnene ble mer ulike?) til å be angjeldende bispedømmeråd om å reversere sin beslutning, slik at striden om likekjønnet ekteskap kan føres som en valgkamp på bispedømmeplan, ikke i den lokale menighet.

Hvis ikke dette skjer, vil vi kunne oppleve underlige taktiske manøvrer.

Det indirekte valget foregår ved at menighetsrådsmedlemmene stemmer på de foreliggende lister. Det tas ikke hensyn til at menighetsråd har fire, seks, åtte eller ti medlemmer. Dermed kan vi utover vinteren vente aksjoner for at små menighetsråd utvides. Slik kan partiene skaffe seg flere velgere, i form av menighetsrådsmedlemmer.

Ved opptellingen tas det heller ikke hensyn til menighetenes størrelse. For å ta et eksempel fra Agder, vil det innebære at et kirkemedlem i Bykle vil få omtrent ti ganger stå stor (indirekte) innflytelse som et medlem i en av de store bymenighetene. (Dette kan motvirkes dersom Kirkemøtet til våren vedtar en vektingsregel, som innebærer at summen av vektede stemmer fra en menighet ikke kan overskride antall kirkemedlemmer i menigheten, evt antall avgitte stemmer ved det direkte valget.)

På enda et punkt kan det vurderes justeringer. Når man nå vet at det vil foreligge minst to lister i alle bispedømmer, er det da nødvendig å iverksette nominasjonsprosess i regi av det sittende bispedømmeråd? Her burde Kirkerådet umiddelbart kunne meddele at man vil forelegge for Kirkemøtet et forslag om at slike nominasjoner, hvis de blir iverksatt, vil bli annullert. Hensikten med nominasjon i regi av bispedømmerådene var å sikre at det ble valgt nye representanter. Denne hensikten er nå ivaretatt av partiene. En liste med utgangspunkt i bispedømmerådet vil måtte gå til valg på et program, slik de to partiene vil gjøre. Men hvem skal utarbeide dette programmet? De nominerte vil kunne ha svært ulike meninger og oppfatninger, det samme gjelder nominasjonskomiteen og bispedømmerådet selv. Noen vil kanskje mene at det ville være ønskelig med et parti i midten. Men da må de danne det selv. En liste fra bispedømmerådet (med navn Nominert folkekirke?) vil virke malplassert.

Hva angår valg, befinner kirken seg i en brytningstid. Da er det viktig med en viss fleksibilitet og skjønnsomhet i prosessen. Hvis ikke kan man få et valgresultat der gyldigheten bestrides. Det vil kunne skje dersom det viser seg at mandatfordelinger basert på direkte valg ville gitt et annet resultat enn kombinert direkte og indirekte valg. Og det vil kunne skje dersom man med åpne øyne går inn i en ordning der ikke alle stemmer teller likt. Det har lite for seg å vise til at slik har det alltid vært. Tidligere hadde man ikke partier og forholdstallsvalg. Men det gamle er blitt borte, se, alt er blitt nytt.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere