Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Å lese Bibelen i lys av paktene

Publisert nesten 8 år siden

Bibelens bøker er ikke alltid ordnet kronologisk. Derfor har det blitt utgitt såkalte kronologiske bibler. Men hjelper dette egentlig når man skal lese og forstå Bibelen?

Det sies at Jobs bok er den eldste boken i Bibelen. Og at Job antakelig levde en gang mellom Noah og Abraham. Skal man ordne Bibelen kronologisk, blir det problematisk å skyte Jobs bok inn et sted mellom kapitlene i 1. Mosebok. En del av salmene i Salmenes bok er skrevet av Moses og Salomo. Skal man da plassere disse salmene der de historisk hører hjemme i den bibelske teksten? Kronologiske bibler har absolutt noe for seg. Men hjelper det oss å forstå Bibelen?

Det er uansett en god ting å lese Bibelen i lys av paktene. Det er 5 pakter man da har å forholde seg til. Det finnes noe slikt som 45 pakter mellom mennesker. Men det er altså ikke de jeg tenker på. 

En pakt med Gud i Bibelen etterfølges av historien om perioden i denne pakten. En oversikt:

1. Guds pakt med Noah.

2. Guds pakt med Abraham.

3. Guds pakt med Moses.

4. Guds pakt med David.

5. Guds pakt med Jesus.

Den siste pakten er en pakt mellom Gud og Jesus. Det er derfor vi mennesker ikke kan rote det til, slik det skjedde i andre pakter. Vi nyter imidlertid godt av denne pakten i Jesu blod. Denne pakten er også et testamente. Vi er Guds arvinger og Jesu medarvinger. Den er gunnlagt på hva Jesus gjorde. Det er derfor vi mennesker ikke kan annullere denne pakten med våre bøllestreker.

Den nye pakt er ikke en fornyet versjon av de forrige paktene. Den nye pakt i Jesu blod står helt på egne ben. Og den er evig. 

Leser man Bibelen i lys av paktene, med historien som følger, er det lettere å stykke opp Bibelen i oversiktlige deler når man leser. Da er det også lettere å forstå innholdet.

Jonathan Welton, som foreslår denne måten å lese Bibelen på, sier følgende: "Bibelen er Guds reise i pakter med menneskeheten." 

Gå til innlegget

Arven fra Azusa

Publisert nesten 8 år siden

Roberts Liardon har skrevet en bok om pinsevekkelsens vugge - Azusa Street. I april 1906 skulle en ny verdensvid reformasjon se dagens lys. Det begynte i en ubetydelig bygning i Los Angeles.

Oppdagelsen av dåpen i Den Hellige Ånd i moderne tid, ble gjort før William Seymour forkynte dette budskapet. Charles Parham ga elevene sine en oppgave; studér Bibelen og hva den sier om dette temaet. Han kom tilbake og fant ut at de hadde kommet fram til en konklusjon. Dåpen i Den Hellige Ånd er for oss i dag. Og folk ble døpt i Ånden før Parhams tid også. 

Hva er det som mangler? Folk leser i Bibelen og går på gudstjeneste. Men hvor er kraften og resultatene Bibelen lover? 

Det er da jeg vil rette oppmerksomheten mot en dame som het Kathryn Kuhlman. Hun ble født 9. mai 1907. Ble en troende da hun var 14 år gammel. To år etter dette ble hun med sin søster og svoger, som reiste rundt og holdt møter. Siden skulle hun stå på egne ben. Hun banet veien for hvordan mange predikanter i dag holder sine møter. Hva var hemmeligheten hennes? Hvorfor virket det hun prekte? 

I 2. Kor 13:13 står det: "Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!" Bibelen snakker om å vandre i Ånden. Om Åndens frukt. Men det hele kan bli en stor skuffelse hvis dette bare blir ord i en gammel bok. Kathryn snakket om å forholde seg til Ånden slik man gjør det med Faderen og Sønnen. Å ha samfunn med Ånden. Behandle ham som den Person og Gud han er. Prate om løst og fast. Snart vil man merke at det som står i Bibelen får liv. Det blir ikke lenger bare ord i en bok som ikke virker. Man oppdager at Ånden faktisk er levende. Konkrete ting begynner å skje. 

Kanskje det virker rart å prate med Den Hellige Ånd? Men det er jo hva samfunn er. Og hvis det var viktig for Paulus, så er det ikke desto mindre viktig for oss i dag. Jesus så fram til den dagen mennesker skulle få oppleve Ånden på denne måten. Han visste nøyaktig hva de ville få erfare om de brukte tid sammen med Ånden.

Joh 16:12-15 sier: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere."

Ting gjør seg ikke selv. Vil man ha resultater er det viktig å følge oppskriften. Samfunn med Den Hellige Ånd er da veien å gå. 

Gå til innlegget

Noahs flom - lokal eller global?

Publisert nesten 8 år siden

Kreasjonister debatterer innbyrdes hvorvidt Noahs flom var lokal eller global.

Når man sjekker grunnteksten i GT (1 M 6) og NT (2 Pet 3), så benyttes ord som kan oversettes med lokalt eller globalt. Dette temaet er spennende. Og begge sider har argumenter som de selv mener holder vann.

I 1 M 6:4 i Amplified, står det følgende: "There were giants on the earth in those days - and also afterward - when the sons of God lived with the daughters of men, and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, men of renown."

Legg merke til setningen (på norsk) "og også etterpå". Ifølge AMP så levde disse kjempene etter flommen. Noah tok ikke med seg andre enn sin kone, sønner og sønnekoner på båten. Han tok ikke med seg noen av disse kjempene. Men her sier altså Bibelen at disse kjempene levde både før og etter flommen. Argumentet blir da at siden dette var tilfelle, var flommen lokal.

Hva mener du - var flommen lokal eller global? 

Gå til innlegget

Paulus tidfestet den lovløse

Publisert nesten 8 år siden

Det har vært mange spekulasjoner om den lovløse. Paulus tidfestet den lovløse til sin egen samtid. Bruken av presens i 2 Tess 2, er klargjørende.

I 2 Tess 2 brukes uttrykk som "syndens menneske", "fortapelsens sønn" og "den lovløse". Det er rimelig å anta at Paulus her snakket om én og samme person. 

Vers 4 sier: "Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles gud eller som blir tilbedt, slik at han sitter som om han var Gud* i Guds tempel og viser seg selv fram som om han er Gud*." *gud

I fotnoten i Bibelen står det at Gud også kan oversettes med gud med liten g. Ordet tempel kan også oversettes med et hedensk tempel eller en hedensk bygning hvor man tilba. Det er altså ikke gitt at det var snakk om jødenes tempel i dette verset.

Spørsmålet man stiller seg er når den lovløse har vært eller skal komme. I vers 7 står det: "For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som nå holder igjen, skal bli tatt bort." Legg merke til bruken av ordet "nå" og derfor presens i dette verset. Paulus snakket altså om at den lovløse var virksom i hans samtid. 

Gary DeMar, en preterist, mener at Paulus visste hvem den lovløse var. Igjen, legg merke til ordet "er" i vers 4. Ordet "står" taler også om nåtid. Ordene "blir tilbedt". Vedkommende "sitter" - nåtid.  

Preterister mener at det var Nero Paulus muligens refererte til. Han er kjent som en stor forfølger av de første kristne. Nero mottok tilbedelse. Han så på seg selv som guddommelig. Han levde på Paulus' tid. Og etter tradisjonen var det han som drepte Paulus.

Domus Aurea var en villa Nero bygde til seg selv i Roma. I dette komplekset satte han opp en statue av seg selv (Colossus Neronis). Utenfor markedsplassene (agora) var det en statue av Nero som folk ofret til. Gjorde de dette fikk de smurt aske på hodet og høyre hånd (dyrets merke). Ofret man ikke, fikk man ikke tilgang til nevnte agora. Man fikk ikke "kjøpe og selge" som det står om i Johannes' Åpenbaring. 666 passet også på Nero.

Dette er interessant. For de første kristne ble dette et stort problem. Nero ble ansett som Apollo inkarnert. Seneca, Neros rådgiver, anså Nero for å være den lenge etterlengtede verdens frelser. 

På grunnlag av dette mener jeg det er feil å plassere den lovløse i vår framtid. Det kommer klart fram av disse to versene at den lovløse var på Paulus' tid. Så kan man selvsagt spekulere i hvem det var rent historisk.

Hadde Paulus ment at denne lovløse skulle komme i vår framtid, så hadde han sagt det. Men det gjorde han ikke. Ord betyr noe. Fortid, nåtid og framtid betyr noe. Dette er ikke en detalj man elegant kan hoppe over når man skal forsøke å forstå Bibelen.

Gå til innlegget

Hvis man ikke kjenner til den jødiske tankegangen og forståelsen av dette temaet, kan man ved første øyekast tenke at Gud i framtiden skal skape en ny himmel og en ny jord. Stemmer dette? En artikkel av preterist og predikant David Duncan.

I den jødiske kulturen på Jesu tid ble det aller helligste kalt "himmel", fordi det var der himmel møtte jord. Det hellige i templet ble kalt "jord" fordi det hadde et jordisk gulv. Og bronsehavet hvor prestene vasket i seremonielt, ble kalt "hav". Her ser vi referansen til "himmel, jord og hav". Et eksempel på dette ser vi i 2 Krøn 4:6 hvor ordet "hav" brukes: "Han lagde også ti renselseskar og satte fem av dem på høyre side og fem på venstre side. De var til å vaske i. De redskapene som hørte til brennofferet, skulle de skylle i dem, men havet skulle prestene vaske seg i."

Når vi leser vers om himmel og jord som forsvinner, eller at himmel og jord smelter med brennende hete (2 Pet 3), refererte den jødiske forfatteren til templet som ble ødelagt i år 70. Det nye templet er Jesus selv og hans menighet: denne nye "himmel og jord" trenger ikke noe "hav" da vi har blitt vasket rene i Jesu blod og Guds Ord. Dette leser vi om i Åp 21:1, som sier: "Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer." 

Så langt David Duncan. 

Hvis man ikke har kunnskap om at jødene kalte templet for "himmel og jord" i sin tid, blir det nærmest umulig å forstå en del vers i Bibelen. Og da tolker man feil. Å kjenne den jødiske kulturen på den tiden med dens ord og uttrykk, er helt avgjørende for å forstå Bibelen. Johannes snakker i Åp 21:1 profetisk om at templet skal forsvinne. Han snakker ikke om en ny himmel og en ny jord, slik det klassisk har blitt forstått. 

Når det gjelder 2 Pet 3, får man inntrykk av at Gud skal brenne opp hele universet med ild, for så å skape et nytt univers. Hvorfor skulle Gud trenge å gjøre noe slikt? Peter, som var jøde, var inneforstått med at templet ble kalt for "himmel og jord" av samtidens jøder. 2 Pet 3 profeterer om templets ødeleggelse i år 70. Det har til og med blitt hevdet at "elementene" Peter snakker om, har med grunnstoffene i det periodiske system å gjøre. Men det blir feil. Å oppdage nye grunnstoffer og systematisere dem i en tabell, var et arbeid som startet først på 1800 tallet - den tabellen vi har i dag - da tidligere forsøk hadde blitt forkastet. Paulus refererer også til "elementene". Peter og Paulus snakket altså ikke om fysikk og kjemi. Les sammenhengen så blir det klart hva de snakker om. 

Gud skal heller ikke skape et nytt Paradis oppe i Himmelen. Hvorfor skulle han trenge å gjøre det? Det gir heller ingen mening. 

Johannes' Åpenbaring var en bok som ble skrevet for å forberede de første kristne på den massakren som skjedde i år 70. De ble utsatt for grusom forfølgelse. Og da romerne endelig inntok Jerusalem, slaktet de ned for fote. Det sies at 1,1 millioner jøder døde. Mens de som flyktet, slik Jesus sa at de skulle gjøre, berget livet. Det hevdes at ikke én kristen jøde døde fordi de hørte på Jesu råd. Disse flyktet til Pella i Jordan. 

Ja, det kommer en tid hvor det skal bli fred og glede på vår jord. Men inntil da vil Guds rike ekspandere, slik Jesus sa i Matt 13:31-33. Dette vil kulminere i Jesu gjenkomst. Først da vil jorden bli et Paradis slik det opprinnelig var. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere