Jo Hedberg

Alder:
  RSS

Om Jo

Teolog, kateket og har vært leder av Bønn for Den norske kirke i 10 år. Hedberg og 3 andre startet i mai 2018 Bønnelista, som fikk en oppslutning på hele 13,6% i Kirkevalget sept 2019 i de 9 bispedømmene der Bønnelista stilte liste.

Følgere

Dette utsaget er riktig i de fleste bispedømmer. Det vil si; du stemmer på de kandidater som støtter Åpen folkekirke og stemmer sammen med dem. Valgreglene inneholder nemlig en sperregrense for kumulering på min 5% bare på Nominasjonskomiteens liste. Det vil si at du stemmer somregel på de som står øverst på denne listen.

En må anta at de som var så beviste at de kumulerte i forrige valg i dette valget vil gi sin stemme til Bønnelista, og dermed vil det antakelig ikke nytte å kumulere eller sette på navn fra Nominasjonskomiteens liste på Bønnelista. Det eneste en oppnår med å føre på navn på Bønnelista er å svekke Bønnelista, med en listestemme for hvert navn som evt blir ført på. Hver stemme seddel har 7 listestemmer, som mandatene til bispedømmerådet blir fordelt ut ifra ved mandatfordeling.

Stemmer du Nominasjonskomiteens liste eller skriver på navn fra denne listen gir du stort sett din stemme til de som står øverst på Nominasjonskomiteens liste, selv om du kumulerer de gode kandidatene på listen. Det er bare i Stavanger bispedømme det er to konservative kandidater øverst på Nominasjonskomiteens liste. De vil trolig komme inn uansett, ulempen her at de da vil få en liberal vara, slik at de aldri kan være borte fra noen møter.

I Oslo og Sør-Hålogaland bispedømmer er det annerledes. Der er det håp om at over 5% vil kumulere de kandidatene som Bønnelista anbefaler på sin hjemmeside, slik at disse blir valgt inn først.

Så er du ikke enig med Åpen folkekirke er det bare Bønnelista som er et alternativ, i og med at det er så mange på Nominasjonslistene som støtter Åpen folkekirke!

La oss ikke glemme å be for valget, også i og rundt valglokalene. Godt valg!

Gå til innlegget

Valget av ny biskop i Stavanger viser at vi trenger å revidere valgordningen av biskoper i Den norske kirke. Bønnelista ønsker å forandre denne, slik at det ikke skal være mulig for 8 personer å overkjøre hele det kirkelige demokratiet.

Helge S. Gaard har to ganger vært den foretrukne bispekandidat i Stavanger bispedømme. I bispekollegiet ønsket 8 av 12 biskoper Gaard som kollega, i Stavanger bispedømmeråd ble han nominert som 1. kandidat, mens Anne Lise Ådnøy, som fikk jobben, var innstilt som 3. kandidat. Allikevel valgte Kirkerådet med 8 mot 6 stemmer å utnevne Ådnøy.

Også i de andre organene i Stavanger bispedømme fikk Karmøy-prosten størst oppslutning, til tross for at Anne Lise Ådnøy har vikariert som biskop for sykmeldte Ivar Braut i halvannet år. Prosessen fram mot tilsetting av ny biskop omfattet en bred avstemningsrunde med 381 stemmeberettigede: Menighetsråd, kirkelig ansatte og landets proster og teologiske professorer. Til sammen hadde 242 stemmeberettigede instanser og ansatte satte opp tre navn i prioritert rekkefølge.
Disse avgav sine stemmer; menighetsrådene i Stavanger bispedømme,
prester i offentlig kirkelig stilling i Stavanger bispedømme, vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Stavanger bispedømme, prostene i alle landets bispedømmer, representanter fra de teologiske fakultetene.Og dette ble resultatet;
Helge S. Gaard - 34,24 %, Anne Lise Ådnøy- 22,90 %, Haakon Kessel - 22,11 %, Alf Petter Bu Hagesæther - 12,87%, Marta Botne - 7,89 %

Den norske kirke er ikke tjent med dagens valgordning av biskoper. Bønnelista vil endre på dette når vi kommer i posisjon etter valget i september. Hvordan ser vi for oss en fremtidig valgordning for valg av biskop? Det er flere muligheter. I noen kirkesamfunn har man en nominasjon og et valg. Den som vinner avstemmingen blir automatisk valgt til biskop. Vi kan også vurdere å gjøre det slik som når de utnevner patriark i den koptiske kirke. Når de står igjen med to eller tre kandidater, som er skikket til tjenesten, trekkes det lodd mellom de gjenstående kandidater. Loddet trekkes av et barn. Kanskje ikke en dum ordning. På denne måten kan faktisk Gud velge, fremfor oss mennesker?

Gå til innlegget

Liturgi for par av samme kjønn?

Publisert nesten 5 år siden

Det er åpen høring frem til 8. september på de foreslått liturgiene for par av samme kjønn i Den norske kirke. Det betyr at alle som ønsker det kan sende en uttalelse om disse til Kirkerådet innen 8. september.

Vi har utarbeidet et felles høringssvar (se under) som vi ønsker flest mulig skal stille seg bak. Alle som fyller 15 år i 2016 og eldre kan skrive under, uansett kirketilhørighet på

www.Gudskirke.no.

Opprop om kirken og ekteskapet
Bibelen lærer at ekteskapet er Guds skaperordning for én mann og én kvinne. Kirkemøtets vedtak om å innføre ekteskap for personer av samme kjønn er derfor klart i strid med Bibelen.
   Verken biskoper eller kirkemøter har mandat til å omdefinere ekteskapet. Hvis de allikevel gjør det, blir resultatet at Den norske kirke tilpasser seg en populistisk og ubibelsk lære om familie og barn, kjønn og foreldreskap. Kirken tar på denne måten avstand fra Bibelens Gud. Det er dramatisk.
  Vi er grunnleggende uenige i Kirkemøtets vedtak. Vi ønsker med vår underskrift å markere dette. Samtidig vil vi oppfordre kirkens ledelse til å ta inn over seg alvoret i situasjonen og å revurdere vedtaket. Det er svært mye som står på spill.  

Alle som skriver under på dette oppropet innen 7. september vil få sitt navn og poststed på oppropets lister som blir levert Kirkerådet 8. september.
Spre gjerne dette oppropet til kontakter, venner og familie.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere