Jo Hedberg

Alder:
  RSS

Om Jo

Teolog, kateket og har vært leder av Bønn for Den norske kirke i 10 år. Hedberg og 3 andre startet i mai 2018 Bønnelista, som fikk en oppslutning på hele 13,6% i Kirkevalget sept 2019 i de 9 bispedømmene der Bønnelista stilte liste.

Følgere

Stiftsdirektørens stilling i bispedømmet er svært sentral og avgjørende i og med at Stiftsdirektøren sitter i alle utvalg som intervjuer og innstiller hvem som bør ansettes som prester og proster i Den norske kirke. Det er derfor ikke likegyldig hvem som blir tilsatt i disse stillingene.

Vi skal ha ny Stiftsdirektør i Tunsberg bispedømme. Ved tilsetting av nåværende Stiftsdirektør ble utlysningsteksten behandlet i bispedømmerådet, fordi direktøren arbeider på vegne av hele bispedømmerådet.
Denne gangen skal bispedømmerådet holdes utenfor. Det er kun bispedømmerådets arbeidsutvalg (AU) som skal forestå hele ansettelsesprosessen frem til innstilling. AU består av to reps fra Åpen folkekirke (ÅF) og biskopen. Innstillingsrådet skal også bestå av to fra Åpen folkekirke og biskopen. Dermed får hele ansettelsesprosessen en stor slagside.

Sammenligner vi dette med ansettelse av menighetsprest så blir også der utlysningen laget i samråd med hele menighetsrådet.  

Utgangpunktet var at bispedømmerådet (bdr) fikk beskjed på e-post at vi skulle få ny Stiftsdirektør. Deretter fikk bdr, prostene og de ansatte på bispedømmekontoret en undersøkelse, som stort sett gikk ut på å vekte forskjellige lederegenskaper med mulighet til å komme med innspill til slutt. Siden denne undersøkelsen var så lite konkret ba undertegnede om å få se utkast til utlysningen og mulighet til å kommentere denne. Noe som tydelig var uønsket for Åpen folkekirkes leder i Tunsberg bispedømmeråd. Det gikk ikke mange timer før det kom hastesak fra bispedømmekontoret om at AU kunne forestå hele prosessen osv. som nevnt over. Dette ble stemt igjennom mot 2 stemmer.

Åpen folkekirke i Tunsberg ønsker altså en lukket tilsettingsprosess helt frem til ansettelse av Stiftsdirektør, der alle som er med i prosessen har samme teologiske ståsted. Har ÅF glemt at det er flere i kirken enn ÅF sine med sine ca 500 medlemmer på landsplan? Leder i ÅF Tunsberg skrev i VL etter valget at hun gledet seg til å samarbeide med undertegnede. Hvor har det blitt av dette samarbeidet? Og hvordan stemmer dette med ÅFs idealer om en åpen og tjenende folkekirke?

Gå til innlegget

40 år i ørkenen?

Publisert over 1 år siden

Skjærgårds, Oase og Den Internasjonale Kristne Ambassade feirer 40 år. Arrangementene står i fare for å bli avlyst. Har vi, som kristenhet i Norge vært 40 år i ørkenen? Og står overfor utfordringen til å gå over Jordan inn i det lovede land?

Tidene skifter fort og at vi som folk står overfor nye og ukjente utfordringer. Fortsetter vi parallellen over, så fikk landets leder Josva mange oppmuntrende ord om å være modig og sterk, fordi Gud ville være med han. Alt det han gjorde skulle lykkes, hvis han og folket «fulgte hele den loven som Moses…..påla deg å holde». Jos 1,7 

Israelsfolket hadde syndet og stolt på andre ting enn på den levende Gud. De hadde stolt mer på sin egen tanke enn på de ordene Guds tjener Moses hadde gitt videre fra Gud. Derfor kom de ikke inn i det lovede land. Selv ikke Moses kom inn, fordi også han hadde vært ulydig.

Nå ristes samfunnet vårt. Hvis dette pågår lenge, blir bare de virksomheter som er nødvendige og viktige for samfunnet stående. Alt annet vil forsvinne pga lønnsomhet. Vi blir nå stanset opp som enkeltpersoner og som samfunn. Det kan være sunt å spørre seg selv: Gjør jeg det som er rett? Bruker jeg livet mitt på riktig måte? Har jeg fred med Gud?

Det er ingen tvil om at vi som folk har syndet og stolt mer på oss selv enn på Gud. Derfor kalles vi til å re-kalibrere både vårt eget liv, kirke og samfunn, ellers vil vi trolig ikke lykkes.

Israelittene måtte kjempe mot alle de ugudelige folkene, som bodde i det lovede land, for å komme dit inn. Gud ønsket å utrydde folkene som bodde der pga deres mange synder. Deres synders mål var fullt. Derfor ville Gud gi dette landet til Guds eget folk, de som hører på Ham og satser sitt liv på det han har sagt. Vi må nok også være villig til å kjempe for det som er rett og godt, ja, være villig til å gi våre liv, om nødvendig, for å komme inni det lovede land. Det er verd prisen!   

Kanskje du tenker at synd ikke har konsekvenser i dag? - nå lever vi i den nye pakt, under nåden.

Da må jeg spørre: Hvorfor sier Jesus til kvinnen: «Gå bort og synd ikke mer fra nå av» Joh 8,11 eller til mannen på tempelplassen; «Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg» Joh 5,14. Synd, altså ulydighet mot Guds kjærlighet og Guds vilje, får ennå små og store konsekvenser i våre liv og i vårt samfunn, men Gud ønsker å tilgi og gi oss alle et nytt og evig liv. Joh 3,17.

Kan det være at vi nå er kalt til noe nytt, å gå inn i det lovede land?

Gå til innlegget

Lag gudstjenester på nettet

Publisert over 1 år siden

Bønnelista oppfordre flest mulig til å lage gudstjenester på nett.

I dag som det er så enkelt å produsere en film og laste den opp på for eksempel YouTube, så oppfordrer Bønnelista flest mulig å filme en gudstjeneste, legge en tidebønn eller andakt på nettet.

Vi vil også oppfordre prestene til å bruke søndagens fortellertekst eller tekstene fra 2. søndag i advent, som passer godt akkurat nå. Å bruke noen tekster fra advent – den lille fasten, nå i den store fasten før påske passer fint. Prekenteksten 2. søndag i advent er hentet fra Joh 14,1-4 der det står:
«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»
Vårt samfunn står overfor store utfordring fremover. Vi vil derfor oppfordre til å be for våre ledere, slik at flest mulig setter sin lit til Guds hjelp og frelse. Vi vil oppfordre flest mulig til å lage eller se gudstjenester på nett. Og lese i Bibelen, særlig fortellingene om Jesus i Det nye testamentet og som sagt be for våre ledere og vårt folk. Vi vil også oppfordre den enkelte til å gjøre det en synes Gud minner en på. Det har ofte vist seg at dette er svært viktig. Ved siden av å be om frelse og hjelp for vårt folk trenger vi særlig å be om godt samhold og godhet i våre familier. Nå når mange vil være hjemme mye mer enn de pleier.

Bønnelista vil også legge ut en enkel gudstjeneste på søndag, så vi håper mange flere vil gjøre det samme. 

Gå til innlegget

Statistisk er det bare 2-3 prosent av befolkningen som definerer seg selv inn som en LHBT`er. Dvs. 2-3 av 100 mennesker. Hvorfor har kirken laget en stor undersøkelse bare for denne gruppen?

Hvorfor er ikke de bevegelseshemmede med, de med syns- eller hørselsproblemer eller dysleksi (ca 10% av befolkningen) tatt med i undersøkelsen? Hvorfor dette store fokus bare på de som sliter med sin kjønnsidentitet? Kan det være for å presse dette ytterligere inn i kirken og i dette tilfellet på de ansatte i kirken?

Denne undersøkelsen skal være anonym, men med så mange opplysninger du skal gi om deg selv, (alder, kjønn, bispedømme, stillingstype, hvor du og dine foreldre er født, sivil status, hvem som er din arbeidsgiver, stillingsprosent, fast eller midlertidig stilling, lederansvar-budsjett-tillitsvalgt-verneombud, om du er fagorganisert) så vil det ikke være vanskelig å finne ut hvem som har svart hva. Undersøkelsen er altså ikke anonym og kan derfor brukes mot den enkelte arbeidstaker i etterhånd, selv om det nok ikke er intensjonen. Slik denne undersøkelsen for alle ansatte i Den norske kirke er utformet, vil den nok gjøre det enda vanskelige å skaffe nok bemanning til en allerede underbemannet kirke.   

Som kjent er det ifølge kirkens trosgrunnlag, Bibelen, synd å leve sammen med en mann slik en lever sammen med en kvinne (Rom 1,26 ff) og slike gjerninger fører til at en ikke arver Guds rike ifølge  1 Kor 6,9-10. Derfor er det ekstra betenkelig at noen få enkelt personer skal heies frem med en slik undersøkelse i kirken.

Gå til innlegget

Gud er ubeskrivelig god

Publisert nesten 2 år siden

Jeg er blitt gjort oppmerksom på at min kommentar under 4 raske og «Gud er» i intervju med meg i Vårt Land lørdag 21. september, kan virke uheldig.

Vårt høyeste kall er å ære og opphøye den ene hellige Gud, som skapte himmelen og jorden og som er ubeskrivelig god. Derfor beklager jeg og ber om unnskyldning for mitt humoristiske forsøk på å si at vi mennesker ofte føler at Gud burde være tidligere ute med sine gaver. Vi mennesker har så vanskelig for å stole på at Gud virkelig er god og at han er til å stole på. Derfor lengter vi ofte etter å se Guds gaver lenge før vi trenger dem. Gud på sin side vil lære oss til å stole på Ham i alle ting og gir oss ofte det vi trenger akkurat når behovet er der. Min erfaring er at Gud er ubeskrivelig god og at han gir oss også det vi ikke har bedt han om! Ordet i Matt 6,33 er sant også når vi må vente på svar:"Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg". For Gud er ubeskrivlig god!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere