Torstein Langesæter

177

Oppsummering før Messias kjem

Gleda dykk.

Publisert: 5. des 2013

Me er på terskelen til at Yeshua eller Jesus kjem attende til denne kloden .

Dei 6000 åra går ut år 2028.

Me er i dag kome til år 5985 etter Adam og Eva.

Etter 6000 år kjem 1000-årsriket - Guds rike på jorda.

Yeshua skal styra frå Jerusalem - jordas navle.

Menneska skal læra seg å leva i fred med kvarandre og slutta å laga våpen og føra krig.

Yeshua skal ordna opp i stridsspørsmåla mellom nasjonane .

Livet skal halda fram her på kloden og jorda skal gradvis verta betre i desse 1000-åra.

Menneska skal læra seg å leva etter Torahen. Der ligg Guds lover som er viktige for å få eit godt samfunn.

Gud har sett til side eit område som Han kallar for Sitt Land og har ein spesiell By - Jerusalem som tilhøyrer Han.

Desse landområda skal verta delt på Israels 12 stammer ved Yeshuas gjenkomst.

Ved Yeshuas kome vil mange stå opp av gravene og få leva på nytt.

---------------------------------------

I desse siste 15 åra før Messias kjem vil dei siste endetidsprofetiane oppfyllast.

Nasjonen Israel er i fokus.

Verdssamfunnet aksepterer ikkje at Gud har sett av eit spesielt område og gitt det til Sitt Folk.

Difor vil jødane lida på slutten.

Det kallast “Jakobs trengsel “.

Det heile endar med at Gud grip inn og løyser ut folket sitt frå tyranniet.

Yeshua kjem tilbake til Oljeberget der Han reiste frå og går inn austporten til tempelet i Jerusalem.

Tempelet i Jerusalem vil verta gjenoppbygd om nokre år på tempelhøgda.

Jødane vil igjen starta med tempelteneste.

Antikrist er avslørt .Han har mange namn i Skrifta.

GeOrGe eller GOG er eit av dei.

Han vil på underfull måte få kontrollen over dei andre nasjonane i den striden som kjem når Iran og Vesten kjem i krig .

Åp 17 fortel at han er nummer 8 i denne rekkja ,samtidig ein av dei 7.

Menneska vil undra seg når dei ser dyret som har styrt før ,koma tilbake.

-------------------------------

Framtida er utruleg ljos fo menneska.

Gud har full kontroll.

Snart skal all liding og vondskap fjernast.

Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det ser ut som vi er inne i en rundkjøring med bind for øynene.

Publisert nesten 8 år siden

Randi Tunli skrev:

Fordi Jesus døde for alle menneskers synd, og djevelen kan ikke holde mennesker fast lenger pga. menneskenes synd. Da Jesus tok verdens synd på seg.
__________________________________________________

Det står at syndens brodd er døden som gir oss seier ved Jesus Kristus ved den siste basun?

Noen sier at vi befinner oss i tusenårsriket og at djevelen er bundet, hvem skal da føre til frafallet?

Dere går jo rundt og biter dere selv i halen hele tiden? Hvorfor ikke innse at Menneskesønnen ikke er kommet enda og heller ikke det frafallet som skal komme som er likt med det under Noah?

Matt.24.37: Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer.

Hvorfor skulle Jesus ha tatt på seg verdens synd før den er planlagt?

Kommentar #52

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jesus er jo hos oss nå også. Der to eller tre er samlet i Hans navn, er Han midt i blandt oss

Du forstår sikkert at Jesus / Yeshua skal koma fysisk tilbake til denne kloden.

Det er dette som skjer når 1000-årsriket kjem.

Sakarja skildrar det tydeleg .

Sakarja 14

"Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp. 4 Den dagen skal han stå med føtene på OLJEBERGET, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør."

Han set føtene sine på Oljeberget og det deler seg.

Yeshua reiste frå Oljeberget og kjem tilbake dit.

"Kvifor står de og ser opp mot himmelen, galilearar? Denne Jesus, som vart teken opp til himmelen frå dykk, han skal koma att PÅ SAME MÅTEN som de såg han fara opp til himmelen.... høgda som heiter Oljeberget og ligg ei sabbatsreis frå Jerusalem. "

Det er dette som skjer no hausten 2028 når jubelår 120 startar - etter 6000 år.

Yom Kippur er dommens dag . I den endelege oppfyllinga skal det skje i JUBELÅRET .

"Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra vert førtini år.  9 Og den tiande dagen i den SJUANDE MÅNADEN  skal du BLÅSA I HORN ; PÅ YOM KIPPUR (soningsdagen) skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det FEMTIANDE ÅRET heilagt og lysa ut FRIDOM I LANDETt for alle som bur der. Det skal vera eit FRIGJEVINGSÅR (JUBELÅR) for dykk. Då skal de koma attende, kvar til sin eigedom og si ætt. 11 Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk".

Gud har gjort det tydeleg i desse 7 høgtidene Han innstifta.

Dei fleste kristne forstår at dei 4 fyrste høgtidene vart oppfyllt då Yeshua kom fyrste gong.

Der ligg Yesuas død og oppstandelse forklara og pinsefestens dag.

No er det 3 høgtider eller dagar igjen.

Dei viser alle fram til Yeshuas 2.kome.

1/7 - Basundagen - Yom Teruah  - Det er dagen berre Gud åpenbara.(ingen kjenner dagen og timen)

10/7 - Yom Kippur -Dommens dag 

15/7 - Lauvhyttefesten - Sukkot - då me skal samlast i det bokstavlege Jerusalem til det store gjestebodet.

"På dette fjellet skal Herren, Allhærs Gud,
        gjera eit gjestebod for alle folk,
        eit gjestebod med feite retter,
        eit gjestebod med gamal vin,
        med feite, mergfulle retter
        og gamal, klåra vin.
     7 På dette fjellet skal han ta bort
        det sløret som ligg over alle folk,
        det sveipet som er lagt over alle folkeslag.
     8 Han skal gjera døden til inkjes for alltid.
        Herren vår Gud skal turka
        tårene av alle andlet.
        Sitt folks vanære skal han ta bort
        frå heile jorda." Esaias 25

Kommentar #53

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Du forstår sikkert at Jesus / Yeshua skal koma fysisk tilbake til denne kloden.

Jeg tror at når himmel og jord forgår, så vil det åndelige rike ta hele plassen.  Jeg tror ikke Jesus vil herske på denne her jorden annet enn fra himmelen, og gjennom sin kropp her på jorden. Slik at de i himmelen regjerer med Jesus sammen med de troende på jorden.

Når enden på det fysiske er kommet, vil det åndelige ta over. Der vil evigheten være. Jesus vil vise seg i slutten av våre liv, og i slutten på jorda.

Kommentar #54

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke Jesus vil herske på denne her jorden

Ja,det er dette som ein diverre lærer gjennom Paulus (Apollonius av Tyana).

Tanakh lærer at Messias skal fysisk styra frå Jerusalem i Israel.

Han skal skifta rett mellom nasjonane og dersom dei ikkje kjem til Jerusalem og held lauvhyttefesten så held Gud regnet tilbake.

Storparten av dei kristne snakkar om at dei skal til himmelen og då tenkjer dei ikkje på denne jorda.

Himmelriket er HER på kloden.

Jesus innstifta nattverden og sa då dei kjende orda at neste gong disiplane skulle halda måltid med han vart i Guds rike.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread238388/#post_238388

Eg har prøvd å visa kor forførande Paulus er.

Eg tok eksempelet med Melkisedek .

Paulus skriv :

"Og Abraham gav han tiend av alt. I namnet Melkisedek ligg for det fyrste at han er rettferds konge, og dernest at han er Salems konge, det vil seia freds konge.  3 Han er utan far og utan mor og har inga ættetavle. Dagane hans har inga byrjing, og livet hans tek aldri ende. Slik er han eit bilete på Guds Son og vert verande prest for alltid"

Og så veit me at denne personen var SEM ,son til Noah.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

His first three sons were:

Sem, which means "famous". He was otherwise called Melchisedech. Cham, which means "subtlety and craft". He was the second son, although Berosus affirms him to be the youngest. (I wonder if he was the second, but was relegated to third in Noah's estimation because of his misdeeds). Japheth, which means "liberty and freedom". 

---------------------

I Habakkuk 2 snakkar profeten om endetidas stygge person- Antikrist.

Paulus greier å bruka dei same orda om Yeshua.


 "For enno er det berre ei lita stund,
        så kjem han som koma skal,
        og han skal ikkje drya.
    38 Min rettferdige skal leva ved tru;
        men dreg han seg unna,
        har eg ikkje hugnad i han." Heb 10,37
Orda i Habakkuk  2 er slik:
For synet ventar på si tid,
        det jagar mot enden og slår ikkje feil.
        Og om det dryer, så venta berre!
        Det kjem for visst, det vert ikkje borte.
     4 Sjå, frekk og uærleg er han.
        Men den rettferdige skal leva ved si tru.
     5 Rikdomen skal svikta den stolte,
        han skal ikkje nå sitt mål.
        Som dødsriket spilar han opp sitt gap,
        umettande er han som døden.
        Han sopar til seg alle folk
        og samlar folkeslaga til seg."


-----------------------------

Paulussjuka har totalt teke overhand.

Sitat frå deg :

"Når enden på det fysiske er kommet, vil det åndelige ta over. Der vil evigheten være". 

Denne setninga fortel det meste .

Førestillingane om at menneska i det neste liv er som flygande ånder finn sinn grobotn i desse orda.

"Men no kunne einkvan seia: «Korleis står dei døde opp; kva slag lekam har dei?» 36 Du uvituge menneske! Det du sår, vert ikkje til nytt liv utan at det døyr. 37 Og det du sår, er ikkje det akset som veks opp, men eit nake korn, anten det er av kveite eller av anna såkorn. 38 Men Gud lèt det få den skapnad som han har vilja, kvart slag korn sin eigen skapnad. 39 Ikkje alt kjøt er av same slag. Det er eitt slag kjøt i menneske, eitt i fe, eitt i fugl, eitt i fisk. "

Spørsmålet "Korleis står dei døde opp,kva slags lekam har dei"?

Det er eit intelligent spørsmål.

No fortel Esekiel 37 kva kropp dei som står opp har.

Dei har eit kropp av kjøt og blod ,med sene ,hud og fulle av bein.

Så skal Paulus filosofera  og forklarar at det finst ulikt kjøt.

Så konkluderer han med at KJØT og BLOD ikkje skal arva Guds rike,

Han skriv faktisk:

"Slik som det jordiske mennesket var, så er òg dei jordiske, og slik som den himmelske er, så skal òg dei himmelske vera. 49 Og liksom vi har bore biletet av den jordiske, så skal vi òg bera biletet av den himmelske. 50 Men det seier eg, brør: Kjøt og blod kan ikkje arva Guds rike, og forgjengelegdom skal ikkje arva uforgjengelegdom."

Den sterkaste advarselen Jesus kom med var slik:

..."så jamvel dei utvalde kan førast vilt, om det er råd. 25 Kom i hug at eg har sagt dykk det føreåt! 26 Seier dei då til dykk: «Han er ute i øydemarka», så gå ikkje dit, eller: «Han er inne i huset», så tru det ikkje. 27 For liksom lynet går ut frå aust og lyser radt til vest, slik skal det vera når Menneskesonen kjem."

Paulus påstod han hadde møtt Jesus.

I tillegg påstår han at det skjedde ved Damaskus (ørkenplass).

I tillegg har han tre ulike versjonar på kva som skjedde som er på ingen måte kan sameinast.

Han lyg.

Kommentar #55

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Randi

Djevelen har fremdeles makt. Og er fremdeles som en slange som visker i øret. Og mange av de troende lever i kjødet og er dermed fremdeles slave under synden der djevelen rår. Men den som lever i Ånden, den har ikke djevelen makt over. ser du den forskjellen Randi?

Mvh

Rune

Kommentar #56

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bronseriket?

Publisert nesten 8 år siden

Torstein:

Ved å samanlikna det som står om Eden , så ser ein at det låg i det bokstavlege Jerusalem

As the navel is set in the centre of the human body,
so is the land of Israel the navel of the world...
situated in the centre of the world,
and Jerusalem in the centre of the land of Israel,
and the sanctuary in the centre of Jerusalem,
and the holy place in the centre of the sanctuary,
and the ark in the centre of the holy place,
and the foundation stone before the holy place,
because from it the world was founded."
______________________________________________________

Vel, dersom verdens navle er Israel, kan den vel ligge hvor som helst i verden, kan den ikke?

Dan.2.38: Menneskene, hvor de enn bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, alle har han gitt i din hånd, og han har satt deg til hersker over dem. Du er hodet av gull. 39 Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, svakere enn ditt, og så et tredje rike, av bronse, som skal herske over hele jorden.

Det er vel dette verdensriket du sikter til?

Men det er ikke der navlen ligger, det er nok i Jordan, der det opprinnelige Jerusalem lå, byen blir kalt for Sela (Salem) (Jos.18.28) og er den gamle klippebyen Petra (av navnet Peter = klippen/ kefas Joh.1.42, Matt.16.18: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den)

http://no.wikipedia.org/wiki/Petra_(Jordan)

http://webmotell.no/tcold/Klubbsaker/TrampOnline/Artikler-og-Historier/Petra.htm

http://profetiene.blogspot.no/2013/08/kong-aretas-nevnt-av-paulus-i-2-kor1132.html 

Hovedstad var klippebyen Petra (tidl, Selah) i dagens Jordan

Salm.76.3: I Salem er hans hytte reist, på Sion står hans bolig...

Heb.9.7: Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Gud

Jos.3.16: Folket brøt opp fra teltene sine for å gå over Jordan, og prestene som bar paktkisten, gikk foran folket.15 Jordan flommer over sine bredder i hele innhøstingstiden (Matt.13.39 det er ved denne verdens slutt)

Men da prestene som bar kisten, kom fram til Jordan og føttene deres brøt vannflaten, 16 stanset vannet som strømmet til ovenfra, og reiste seg som en voll langt oppe, ved Adam, den byen som ligger i nærheten av Saretan, mens det vannet som rant ned i Araba-sjøen, som kalles Saltsjøen, ble helt borte. Folket krysset elven rett imot Jeriko

Saretan, 1.Kong.7.46: Det var på Jordan-sletten kongen lot dem støpe, i den faste leirjorden mellom Sukkot og Saretan ... Alt dette utstyret som Hiram laget for kong Salomo til Herrens hus, var av skinnende bronse.

Kommentar #57

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Vel, dersom verdens navle er Israel, kan den vel ligge hvor som helst i verden, kan den ikke?

Gog (GWB)går mot Israel og  i Esekiel 38,12 står det tydeleg,

"Så seier Herren Gud: Den dagen skal tankar koma opp i deg; du skal leggja vonde planar 11 og seia: «Eg vil fara opp mot eit land med opne byar, gå mot fredelege folk som bur trygt. Dei bur alle på stader som er utan murar og korkje har bommar eller portar. 12 Eg vil rana og røva og ta hærfang og venda handa mot det som er reist av røys, mot eit folk som er samla frå andre folkeslag. No samlar dei seg fe og gods, der dei bur ved heimsens NAVLE.»

GOG er nemnd av Yeshua.

"Eg er komen i namnet åt Far min, og de tek ikkje imot meg. Kjem det ein annan i sitt eige namn (Antikrist), han tek de imot." Joh 5

"Tjuven (Antikrist )kjem berre for å stela, drepa og øyda. Eg er komen for at de skal ha liv og overflod." Joh 10
Kommentar #58

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
troende lever i kjødet

Eg har enno ikkje møtt nokon som ikkje lever i kjøtet.

Kommentar #59

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Daniel og Jesaja er like tydelige...

Publisert nesten 8 år siden

Torstein:

Esekiel 38,12 står det tydeleg,

"Så seier Herren Gud: Den dagen skal tankar koma opp i deg; du skal leggja vonde planar 11 og seia: «Eg vil fara opp mot eit land med opne byar, gå mot fredelege folk som bur trygt. Dei bur alle på stader som er utan murar og korkje har bommar eller portar. 12 Eg vil rana og røva og ta hærfang og venda handa mot det som er reist av røys, mot eit folk som er samla frå andre folkeslag. No samlar dei seg fe og gods, der dei bur ved heimsens NAVLE.»
_____________________________________________

Dan.9.2: i det første regjeringsåret hans la jeg, Daniel, merke til i bøkene hvor mange år Jerusalem skulle ligge i ruiner ifølge Herrens ord til profeten Jeremia. Det var sytti år.

Jer.25.8: 8 Derfor sier Herren over hærskarene: Fordi dere ikke hørte på mine ord, 9 sender jeg nå bud og henter alle slektene fra nord, sier Herren, og kong Nebukadnesar av Babel, min tjener. Jeg lar dem komme over dette landet og alle som bor i det, og over alle folkeslagene omkring. Jeg slår dem med bann og utsletter dem. Jeg legger dem øde, gjør dem til spott og til evige ruiner. 10 Hos dem gjør jeg ende på lyden av jubel og glede, stemmen til brudgom og brud, lyden av håndkvern og lyset fra lamper. 11 Hele dette landet skal bli til ruin og ørken, og disse folkeslagene skal gjøre slavearbeid for kongen av Babel i sytti år.

12 Så, når sytti år er gått, vil jeg straffe kongen av Babel og hele folket der for deres synd, sier Herren, og jeg vil straffe kaldeernes land; jeg gjør det til ørken for alltid. 13 Alt jeg har sagt om dette landet, lar jeg komme over det, alt som er skrevet i denne boken, og som Jeremia har forkynt mot alle folkeslagene.14 For også de må gjøre slavearbeid for mektige folkeslag og store konger. Slik gjengjelder jeg dem for gjerningene deres og for deres henders verk.

Jer.29.10:Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet.

Så vil jeg vende skjebnen for dere og samle dere fra alle de folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i eksil.
    15 Men dere sier: « Herren har reist opp profeter blant oss i Babel.»
   16 Så sier Herren om kongen som sitter på Davids trone, og om alt folket som bor i denne byen, brødrene deres som ikke gikk i eksil sammen med dere, 17 så sier Herren over hærskarene: Se, jeg sender sverd og sult og pest mot dem og gjør dem lik sprukne fikener som er så dårlige at de ikke kan spises. 18 Jeg forfølger dem med sverd og sult og pest og gjør dem til en skrekk for alle riker på jorden, til forbannelse og gru, spott og vanære blant alle de folkeslagene jeg har drevet dem bort til. 19 For de ville ikke adlyde mine ord, sier Herren, enda jeg sendte mine tjenere profetene til dem sent og tidlig. Men dere ville ikke høre, sier Herren.20 Men hør nå Herrens ord, alle dere som jeg har sendt i eksil fra Jerusalem til Babel!

21 Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud, om Ahab, sønn av Kolaja, og om Sidkia, sønn av Maaseja, som profeterer løgn for dere i mitt navn: Se, jeg overgir dem i hendene på Nebukadnesar, kongen av Babel. Han skal drepe dem for øynene på dere.22 De skal bli brukt som forbannelse blant alle fra Juda som er i eksil i Babel: «Måtte Herren gjøre deg lik Sidkia og Ahab, som kongen av Babel stekte på bålet!»23 For de gjorde en skammelig gjerning i Israel, brøt ekteskapet med konene til hverandre og talte løgnaktige ord i mitt navn. Det har jeg ikke pålagt dem. Jeg er den som vet det og kan vitne om det, sier Herren.

 24 Til Sjemaja fra Nehlam skal du si:25 Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: I ditt eget navn har du sendt brev til hele folket i Jerusalem, til presten Sefanja, sønn av Maaseja, og til alle de andre prestene om at26 Herren har satt deg til prest etter Jojada, så det kan være tilsynsmenn i Herrens hus for alle disse som er fra vettet og driver og profeterer; du skal sette dem i gapestokk og halsjern.27 Nå, hvorfor truer du ikke Jeremia fra Anatot, han som driver og profeterer for dere?28 For nå har han sendt brev til oss i Babel og sagt: «Det kommer til å vare lenge. Bygg dere hus og bo i dem, plant dere hager og spis frukten!»

29 Dette brevet leste presten Sefanja opp mens profeten Jeremia hørte på.30 Da kom Herrens ord til Jeremia:31 Send bud til alle dem som er i eksil: Så sier Herren om Sjemaja fra Nehlam: Sjemaja har profetert for dere uten at jeg har sendt ham, og han har fått dere til å stole på løgn.32 Derfor sier Herren: Se, jeg vil straffe Sjemaja fra Nehlam og hans ætt. Ingen som tilhører ham, skal få bo blant dette folket og se hvor mye godt jeg gjør mot folket mitt, sier Herren. For han har forkynt frafall fra Herren.Kommentar #60

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
er.29.10:Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet.

Guds Folk hadde svikta Gud ved ikkje å halda sabbaten og høgtidene skikkeleg. Difor vaft dei straffa og ført til Babylon. 

I 70 år måtte dei lida.

http://followtherabbi.com/guide/detail/seventy-reasons-for-seventy-years

SEVENTY REASONS FOR SEVENTY YEARS
Kommentar #61

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.


Djevelen har fremdeles makt. Og er fremdeles som en slange som visker i øret. Og mange av de troende lever i kjødet og er dermed fremdeles slave under synden der djevelen rår. Men den som lever i Ånden, den har ikke djevelen makt over. ser du den forskjellen Randi?

Djevelen mistet makten over alle mennesker. Fordi Jesus har vunnet over djevelens makt. Tror du ikke på dette? Tror du ikke at Jesus er Herre over himmel og jord? Men det handler om det åndelige, og det er om det åndelige at djevelen er bundet. Slik som så mye annet. I skriften er det ofte et åndelig språk, som skal forstås åndelig. Ikke bokstavelig.

Hvis vi ser inn i det åndelige, så kan vi se mange mange overnaturlige fantastiske Guds gjerninger skje her på jorden, fra Jesu sin tid. Om vi ser disse som en helhet så ser vi alt det fantastiske som har skjedd pga. evangeliets kraft. 

Kommentar #62

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det er skrevet i futurum

Publisert nesten 8 år siden

Torstein:

I 70 år måtte dei lida.
_________________________

Jeg gjentar; Hele dette landet skal bli til ruin og ørken, og disse folkeslagene skal gjøre slavearbeid for kongen av Babel i sytti år. (Det står for sikkerhets skyld også i futurum - skal)

Så, når sytti år er gått, vil jeg straffe kongen av Babel og hele folket der for deres synd, sier Herren, og jeg vil straffe kaldeernes land; jeg gjør det til ørken for alltid.(futurum - jeg vil)

Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet. (futurum - skal jeg)

Ser du noe til at Irak (Kaldea) ligger der som en ørken og ubebodd for all tid i dag? Hvis ikke kan du ikke bruke preterium om denne tiden, men futurum.

Jer.51.37: Babel skal bli en steinrøys, et sted der sjakaler holder til, lagt øde og gjort til spott så ingen kan bo der. (futurum - skal bli)

Historien:

I løpet av de neste 20 år førte Nebukadnesar flere kriger for å vinne kontroll over Palestina; hans hær inntok Jerusalem 597, og igjen 586, da befolkningen ble deportert til Babylon. (Feil Nebukadnesar - bibelens var kongenes konge, (Dan.2.37) - likestilt med Kristus (1.Tim.6.14-15) konge over verden. Denne Nebukadnesar var knapt nok konge over Israel. Bibelen hadde vel heller ikke blitt trykt på denne tiden så det kunne være en profeti for det som skjedde?

Det står heller ikke noe om at de ble ført tilbake igjen - det blir bare antakelser fordi at det står i skriften som er profetier og ikke historie, allikevel er folk godtroende nok til å gå på limpinnen - tiden stemmer jo overhode ikke overens, og profetiene ikke utgitt på den tiden!

Befolkningen i Palestina ble altså bortført til Babel i år 586; Hvis vi ser på Matt.1.17: ... og fjorten ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus (14x35år = 490 år )

490 år fra år 586 gir år 96, da sier skriften at Jesus skal bli født (490 år etter bortførelsen), og det stemmer jo ikke? Det stemmer ikke engang med Dan.9.24-27.

År 96 stemmer vel neppe med noen av de involverte parter omkring Jesu fødsel heller?

Dan.9.24: Sytti uker er bestemt (490 år)
for ditt folk og din hellige by,
til å bringe ondskapen til ende,
til å gjøre slutt på synden,
til å sone skylden
og føre fram en evig rettferd,
til å stadfeste det profetene så
og salve det aller helligste.

25 Du skal vite og forstå: Fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker (49 år - Jerusalem lå ikke i ruiner år 537) - og i sekstito uker (434 år) skal byen stå gjenreist og gjenoppbygd, med gater og vollgraver. Men det skal være en tid full av trengsler. 26 Etter de sekstito ukene skal den salvede ryddes av veien og bli borte. (Jesus døde ikke år 103 fvt. Og byen ble heller ikke ødelagt på denne tiden;

Byen og helligdommen skal legges øde
av hæren til en fyrste som kommer.
Han skal ende sine dager i en flom*.
Ødeleggelsen som er fastsatt,
skal vare til krigen er slutt.

*Det nærmeste vi kommer en slik flom er i profetien til Matt.24.37: Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer.

27 I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange,
etter en halv uke gjør han slutt
på slaktoffer og grødeoffer.
På motbydelighetens vinger
kommer han som ødelegger,
helt til utslettelsen som er fastsatt,
strømmer ned over ødeleggeren selv.»

Sånn sett får vi nå bare la tiden gå sin gang... som det heter om byen Ariel, Jes.29.1: Ve Ariel, Ariel, byen som David beleiret! Legg år til år, la høytider komme og gå!

Kommentar #63

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Så, når sytti år er gått, vil jeg straffe kongen av Babel og hele folket der for deres synd, sier Herren, og jeg vil straffe kaldeernes land

I Esaias 25 står det.

Babylonarkongen skal tukta Israel 

25Dette er det ordet som kom til Jeremia om heile Juda-folket, i det fjerde året Jojakim, son til Josjia, var konge i Juda, og det fyrste året Nebukadnesar var konge i Babylonia,  2 og som profeten Jeremia bar fram for heile Juda-folket og alle Jerusalems-buane. Han sa...

....................

I utgangspunktet handlar det om Nebukadnesar  (eksempelet på Antikrist)

Gud advarte folket sitt mange gonger.

"Og gong på gong sende Herren alle tenarane sine, profetane, til dykk. Men de ville ikkje høyra og vende ikkje øyra til så de kunne høyra.  5 Dei sa: Vend om, kvar og ein frå si vonde ferd og sine vonde gjerningar!"

Vidare står det:

"Så skal de evig og alltid få bu på den jord som Herren gav dykk og fedrane dykkar.  6 Hald dykk ikkje til andre gudar, så de dyrkar og kastar dykk ned for dei. Gjer meg ikkje harm med å laga dykk gudebilete, så skal eg ikkje skada dykk."

Men Israel lydde ikkje.

"Fordi de ikkje høyrde på mine ord,  sender eg bod og hentar alle folkeættene i nord og babylonarkongen Nebukadnesar, tenaren min, seier Herren."

------------------------------------

When Was Judah's 70-Year Babylonian Captivity?

http://www.johnpratt.com/items/docs/captivity.html

"Many people have wondered just exactly how those years were to be counted because an oft-used method yields less than 60 years. A careful calculation, however, using Jewish reckoning from the taking of the first captives does indeed show that it lasted 70 years"

---------------------------

Jeremias 29 fortel:

"Så seier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Lat dykk ikkje narra av profetane og spåmennene som er hjå dykk, og bry dykk ikkje om det de drøymer!  9 For det er lygn det dei spår dykk i mitt namn. Eg har ikkje sendt dei, lyder ordet frå Herren.
    10 Så seier Herren: Når sytti år er lidne for Babylonia, skal eg sjå til dykk. Då vil eg gjera det eg har lova, og føra dykk heim att til denne staden. 11 For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von."
   

"Eg gjev dei i hendene på Nebukadnesar, babylonarkongen, og han skal drepa dei for augo på dykk. 22 Og etter dei skal dei laga ei forbanning, alle dei bortførte frå Juda som er i Babylonia, og seia: «Gjev Herren må gjera med deg som med Sidkia og Akab, som babylonarkongen steikte på bålet!»23 For dei gjorde eit skjemdarverk i Israel då dei dreiv hor med konene åt landsmennene sine og tala falske ord i mitt namn; det hadde eg ikkje sett dei til. "

------------------------------

I Jeremias 50/51 kjem endetidsprofetiane meir fram.

Der vert endetidas Babylon forklara. Du finn dei same tinga i Åp 17/18

"Babel var eit gullstaup i Herrens hand
        og gjorde heile verda drukken.
        Folkeslaga drakk av vinen,
        difor bar dei seg åt som galne.
     8 Brått er Babel fallen og knust.
        Set i med klagerop over henne!
        Henta balsam for hennar sår,
        kanskje kan dei lækjast.
     9 «Vi prøvde å lækja Babel,
        men det lét seg ikkje gjera.
        Lat henne liggja, så vi kan fara,
        kvar til sitt eige land.
        For domen over henne når til himmelen"

Der vert neBUSHadnezzar framstilt som sjøuhyret (dyret frå havet)

"Nebukadnesar, kongen i Babylonia,
        har ete meg opp og soge meg ut
        og sett meg bort som eit tomt kjerald.
        Han slukte meg som eit sjøbeist,
        fylte sin buk med mitt beste kjøt
        og slengde meg sidan bort."

Her vert Babylon brent opp og havet stig over det.

 Havet har stige opp over Babylonia,
        og gøymt landet med sine brusande bylgjer.
    43 Byane der har vorte ei audn,....


       Men Babylon og alle som bur i Kaldea,

        gjev eg att, beint framfor augo dykkar,
        for alt det vonde dei gjorde mot Sion,
        lyder ordet frå Herren.
    25 Eg kjem mot deg, du TYNINGSFJELL,
        som øydelegg heile jorda, seier Herren.
        Eg retter ut handa mot deg,
        velter deg ned frå fjellknausane
        og gjer deg til eit UTBRENT BERG."

Det er dette som vil skje med endetidas Babylon -USA når dei vert straffa for å ha teke seg tilrette i Guds Land og påført jødane denne grusomme "Jakobs trengsel"

"Babylon må falla
        til hemn for dei drepne i Israel,
        liksom folk over heile jorda
        vart drepne og fall for Babylon skuld."

Kommentar #64

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kan du spesifisere?

Publisert nesten 8 år siden

Torstein:

I Jeremias 50/51 kjem endetidsprofetiane meir fram.

Der vert endetidas Babylon forklara.
____________________________________________

Kan du spesifisere hvordan du opplever denne forklaringen og hvor? Stemmer dette for eksempel med Guds plan?

Landet Kusj er jo nevnt hos Jes.18.1:Ve det landet der vinger svirrer, bortenfor elvene i Kusj,

       2 landet som sender budbærere over havet
          i sivbåter på vannet.
          Dra, dere raske sendebud,
          til det høyvokste og glinsende folket,
          et folk som fryktes vidt omkring,
          et folk i rekke på rekke som tramper andre ned,
          i et land gjennomskåret av elver.
          
      3 Alle dere som bor i verden,
          dere som holder til på jorden,
          se opp når de løfter banneret på fjell,
          og lytt når de blåser i horn!

      6 Alt skal bli overlatt
          til rovfugl i fjellet og villdyr på marken.
          Rovfugl er over dem om sommeren,
          alle villdyr om vinteren.
          
   
    7 På den tid
          skal de komme med gaver til Herren over hærskarene
          fra det høyvokste og glinsende folket,
          et folk som fryktes vidt omkring,
          et folk i rekke på rekke som tramper andre ned,
          i et land gjennomskåret av elver,
          til stedet der navnet til Herren over hærskarene bor,
          til Sion-fjellet.

Synes ikke dette ligner noe særlig på din "neBUSHadnezzar" - det synes forresten noe hjemmelaget, og bærer ikke de verdifulle opplysningene som navnene i Bibelen ellers gjør! :-))

Kusj: http://no.wikipedia.org/wiki/Konged%C3%B8mmet_Kusj

Kommentar #65

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Mange påstår at USA ikkje er med i bibelens profetiar.

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

"Det store flertallet av kristne i USA har blitt lært at Amerika er rett og slett ikke i Bibelens profetier."

"Synes dere ikke det virker merkelig at Amerika, den største nasjonen i verden, den største evangeliske nasjonen, som tok evangeliet om Kristus til de fire hjørner av verden, at den rikeste nasjonen på jorden, som har gitt mer bistand til land enn noen annen, nasjonen som har vunnet to store verdenskrigene og mange andre, er ikke engang nevnt i Bibelen?"

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon2.htm

"The KING OF BABYLON THE NATION, is presented in the Scripture AS THE ANTICHRIST (LUCIFER). THIS KING, OF THE NATION BABYLON THE GREAT, goes forth and conquers and then RULES OVER THE NATIONS OF THE WORLD. Check Isaiah 14:4-6, Jeremiah 51:25; 44; Habakkuk 1:6-10; 2:4-5; Revelation 13:7-8; 17:18; 18:24, and you will see this. It is THE KING OF BABYLON in every single instance that GOES FORTH TO CONQUER AND TO DESTROY AND RULE THE NATIONS. It is ALWAYS BABYLON THE NATION AND THE CITY, from whence he gets his POWER TO DO IT.  It is BABYLON THE NATION, through its deceptive front THE UNITED NATIONS, that rules the world FROM THE GREAT CITY BABYLON, which is NEW YORK CITY. That is why the UN is located in NEW YORK. It is no accident. It is not a coincidence!"

Kommentar #66

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nyttig informasjon

Publisert nesten 8 år siden

Torstein:

Mange påstår at USA ikkje er med i bibelens profetiar.

"Det store flertallet av kristne i USA har blitt lært at Amerika er rett og slett ikke i Bibelens profetier."

"Synes dere ikke det virker merkelig at Amerika, den største nasjonen i verden, den største evangeliske nasjonen, som tok evangeliet om Kristus til de fire hjørner av verden, at den rikeste nasjonen på jorden, som har gitt mer bistand til land enn noen annen, nasjonen som har vunnet to store verdenskrigene og mange andre, er ikke engang nevnt i Bibelen?"
_________________________________________________________

Vel, hele verden blir vel involvert på en eller annen måte, så jeg tror nok USA også blir det, men er neppe den førende part i saken. Her må du se etter hva som kan være den utløsende faktoren til en slik operasjon.

Det er allerede nevnt i bibeltekstene om store ekteskapsbrudd (paktsbrudd), noe som gjør den maktkonstellasjon vi har i dag uaktuell. USA er vel kanskje allerede nevnt som geitebukken som kom fra vest som fløy over hele jorden uten å berøre bakken. (Dan.8.5 ff) Bukken kastet væren i bakken med voldsom kraft - men da bukken var på sitt mektigste i makt, ble dens store horn brukket av, og det vokste i stedet opp 4 veldige horn, og fra et av disse skjøt et mindre horn opp. Det vokste seg stadig større mot sør og mot øst og mot det herlige landet. Det vokste helt opp til himmelens hær og kastet noen av hæren og noen av stjernene til jorden og tråkket dem ned.  Ja, det vokste helt opp til fyrsten for hæren. Det daglige offeret ble tatt fra ham, og plassen der hans helligdom står, ble vanæret.  Hornet fikk makt til å gjøre opprør mot det daglige offeret. Det kastet sannheten til jorden og lyktes i alt det gjorde.

Videre er det lurt å se på hvem gresshoppene utgjorde, de er sentrale i Åp.9. Jeg nevnte Jes.18. for deg i forrige svar hvor det står i v 2:

et folk som fryktes vidt omkring,
et folk i rekke på rekke som tramper andre ned,
i et land gjennomskåret av elver.

Ordsp.30.27: Gresshoppene har ingen konge, enda rykker de fram i formasjon

Hvis man leter i skriften, gir den svarene selv.

Dom.6./7.

Kommentar #67

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Takk for oppmuntrende ord og håp.

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Gleda dykk.

Me er på terskelen til at Yeshua eller Jesus kjem attende til denne kloden .

Dei 6000 åra går ut år 2028.

Me er i dag kome til år 5985 etter Adam og Eva.

Jeg for min del har en litt annen kalkulering..

I den jødiske tilleggslitraturen som kalles "Adamsbøkene" har jeg lagt merke til at i boken "Adam og Evas liv" kapittel 42 står det at Messias skal komme igjen om 5500 år etter Adams død for å vekke han opp igjen.  Som med enkel hoderegning gir oss ca 445 år.  

Det stemmer bedre med atrologien og tegn som skal vises på himmelen.  Videnskapen vet jo hva "Julestjernen" var og at den kommer innom med vekslende mellomrom ( sist i 1981) og ventes å komme innom igjen om noen hundre år.   Om man ser på vismennenes tanke gang regner den ikke 2000 år i sine "tider" men i 2150 år.   2150 år ganger 12 stjernetegn gir 26000 år som er den tiden det tar at stjernetegnene roterer rundt på himmelen.   Solen har stått opp i "Fiskenes" tegn ( tolvtedel) vårgjevndøg nå i mange år.   I 2012 var det første gangen den stod opp i "Vannmannens" tegn. Nå venter vi på den nye messias som skal komme og avløse Josva ben Nun den andre ( Jesus av fiskene) for å gi oss "Vannmannen".   Den første gangen menneskesønnens tegn viser seg i "Vannmannens" 2150 år vil Messias komme tilbake.

Dette er den gamle troen som Herodes fikk fortalt av sine vismenn. Når han spurte dem om Belehems stjernen... Han hadde ikke noen nymotens matematikk..

(2028 er et interessant år.  Dersom du tar 8 av de mest brukte kalenderne rundt om kring og regner tilbake til et felles 0 pungt. ( hvor nyttår er på samme dag) - Vil dette nullpungt skje igjen i år 2028. Flere datasystemer bruker dette 0 pungtet som utgangspungt for kalenderlogikken i multi kulturelle applikasjoner..  )

Kommentar #68

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Jesus kan komme tilbake i dag. Derfor er dette bare tull, Torstein!

Nei, det kan Han ikke. Gjør Han det følger Han ikke Guds Ord, så det er nok en umulighet.

Kommentar #69

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Gog (GWB)går mot Israel og i Esekiel 38,12 står det tydeleg,

George W Bush kommer aldri tilbake til makten i USA. Det var relativt enkelt å "spå" i 2013 og er i dag en umulighet. Men Jeb Bush (John Ellis Bush) kan bli president neste år.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere