Elisabeth Hoen

52

Mattilsynet sier nei til sirkuselefanter

Mattilsynet har oversendt til landbruksdepartementet en vurdering og anbefaling vedrørende elefanter på sirkus i Norge, basert på 13 høringsuttalelser. Konklusjonen er klar: elefanter i omreisende sirkus i Norge er ikke forenelig med god dyrevelferd.

Publisert: 8. jun 2013
Mattilsynet skriver til slutt i rapporten:

http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/regelverksutvikling/aktive_prosesser/horingssammenstilling.9217/BINARY/H%C3%B8ringssammenstilling

`Oppsummering og anbefaling

Mattilsynet ble av departementet bedt om å ta utgangspunkt i regelverket i våre naboland og foreslå minimumskrav på sentrale områder som har betydning for dyrevelferd. Departementets ønske om fortsatt å tillate sirkuselefanter innebar etter vår vurdering også at det foreslåtte regelverket måtte være mulig å etterleve. Av denne grunn inneholder forskriftsutkastet kompromisser mellom praktiske og dyrevelferdsmessige hensyn, bl.a. hva angår arealkrav og miljøberiking. Å innføre krav som i større grad ivaretar elefanters velferdsbehov i fangenskap, vil etter vår vurdering innebære et indirekte forbud mot hold av sirkuselefanter.

Sirkusene har imidlertid innvendinger mot de av de foreslåtte kravene som ikke samsvarer med dagens praksis. Dette gir grunn til å tro at flere av de sentrale, velferdsforbedrende tiltak vi har foreslått, vil være vanskelige å gjennomføre i praksis. Dette gjelder:

- Krav om hold av minst to elefanter sammen, som reduserer antall tilgjengelige elefanter for bruk i norske sirkus.

- Krav om minst 200m

2oppholdssted, som reduserer antall aktuelle steder for sirkuset å besøke, spesielt i distriktene.

-Krav om tilgang til et sted med minst 15° C, som i følge sirkusene kan være vanskelig å oppfylle i dag.

Mattilsynet er fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge. Høringsrunden har styrket denne oppfatningen. Vi gjentar derfor vår anbefaling om å ikke tillate asiatisk elefant i sirkus. Det vedlagte forskriftsutkastet må i så fall fastsettes med følgende endringer:

1. Pkt. 2 a. om asiatisk elefant fjernes fra forskriftens vedlegg

2. Kapittel 4 om spesielle bestemmelser ved hold og fremvisning av asiatisk elefant fjernes.

Hvis departementet likevel vil tillate asiatisk elefant i sirkus, anbefaler vi at forskriftsutkastet, av hensyn til dyrevelferden, fastsettes på tross av de utfordringer dette medfører for norske sirkus. `

Hvilket parti i regjeringen er spesielt for elefanter på sirkus? Svar: Senterpartiet.

Nå er det på tide å ta veterinærer og dyrevelferdsloven på alvor.

 

Kommentar #1

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Dyr i sirkus

Publisert over 8 år siden

er uaksptabelt !

Monica

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere