Tor Martinsen

44

Hvorfor så redd for Guds sabbat?

2 Mos 20,11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Publisert: 1. mai 2013

Jeg har ofte lurt på hvorfor det er så sterk motstand mot en dag som Gud har velsignet og lyst hellig, en dag som Gud satte av til hellig bruk for menneskene allerede i Edens hage, en dag uten det daglige strev og slit, men i stedet for fylt med hvile i Guds nærvær. Sabbaten er Herrens dag (Jes 58,13), fordi det var vår Herre og Frelser Jesus Kristus som skapte sabbaten som ukens syvende dag i skapelsesuken (Joh 1,3

Sabbaten er en av to forordninger vår Gud innstiftet i Edens hage før synden kom inn i verden. Den andre forordningen er ekteskapet. Begge forordninger er hellige for Gud og det skal ikke mennesker tukle med, (3. Mos 19,30 - Matt 19,5-6). Sabbaten har vært under press og angrep helt fra de tidligste tider, og det er bare fantasien som setter grenser for hvilke argumenter som konstrueres for ikke å holde Guds sabbat hellig. Ekteskapet har ikke vært under samme press som sabbaten, ikke før nå i våre dager da kjønnsnøytral ekteskapslov vedtas i land etter land. Men ekteskapet skal ikke diskuteres her, det er en annen diskusjon.

 

Her følger noen av de vanligste argumentene for ikke å holde Guds sabbat:

1) Sabbaten var/er bare for jødene.

2) Vi kan holde hvilken som helst dag som sabbat da alle dager er like.

3) Vi vet ikke hvilken dag som er ukens syvende dag for det har vært gjort endringer i kalenderen.

4) Sabbaten ble til som et minne over utgangen fra Egypt.

5) Søndagen har blitt sabbaten som et minne over oppstandelsen.

Dette er altså fem av de vanligste argumentene mot å holde Guds sabbat, ukens syvende dag hellig. Men, er det noe hold i disse argumentene? La oss se.

1) Sabbaten ble innstiftet av Gud allerede på skapelsens syvende dag i Edens hage (1. Mos 2,2-3 og 2. Mos 20,11), og det skjedde mer enn 2000 år før første jøde så dagens lys. Dessuten så kaller Gud sabbaten for sin hellige dag (Jes 58,13), Gud sier ikke jødenes hellige dag, men min hellige dag.

Konklusjon: Det er ikke riktig at sabbaten ble til for jødene.

2) Mange bruker et enkelt vers for ”å vise” at alle dager er like (Rom 14,5). Problemet med dette verset er at det tar for seg de seremonielle dagene. De seremonielle dagene er en del av offertjenesten og prestetjenesten som skulle peke fram mot Kristus fordi synden hadde kommet inn i verden. Sabbaten ble innstiftet før synden gjorde sitt inntog, og er derfor utenfor de seremonielle lovene og reglene som forordnet prestetjenesten i gammeltestamentlig tid. Det man ser bort fra når man hevder at alle ukedagene er like er det som står om dagen i skapelsesberetningen. Ukens syv dager blir alle omtalt mellom 1. Mos 1,1 og 1- Mos 2,3, og her kan vi lese hva Gud gjorde hver enkelt dag. Det er kun når vi kommer til den syvende dagen i uken at det står at Gud velsignet og lyste dagen hellig (1. Mos 2,3). Den syvende dagen er derfor opphøyet av Gud og satt til side for hellig bruk som kommer til uttrykk i det at Gud lyste den syvende dagen hellig og velsignet den.

Konklusjon: Det er en vesentlig forskjell på ukens syvende dag som er velsignet og helliget av Gud og de seks øvrige dagene som ikke er det.

3) Det er sant at kalenderen har blitt forandret, men har det hatt noen innflytelse på den ukentlige syklusen? Vi vet fra lidelseshistorien at Jesus døde på korset på forberedelsesdagen (Luk 23,54), som er det samme som vår fredag, det er jo derfor denne spesielle dagen kalles Langfredag. Vi vet også fra den samme historien at Jesus sto opp på ukens første dag (Luk 24,1.6), som vi kaller 1. Påskedag og som er søndagen. Mellom fredag og søndag finner vi lørdagen (Luk 23.56), og da søndagen er den første dagen i uken i følge Bibelen så må lørdagen ble ukens syvende (og siste) dag. Men dette var på Jesu tid vil sikkert mange si, å følge opp med at pave Gregory XIII endret kalenderen i 1582. Det er sikkert og visst at han endret kalenderen, han fjernet rett og slett 10 dager fra kalenderen (for å tilpasse de minuttene som hadde akkumulert seg siden Julius Cesar innførte sin kalender i år 46 f.Kr. (den julianske kalender). Men hvilken effekt hadde denne undringen på den ukentlige syklus. Absolutt ingen, for selv om han fjernet 10 dager beholdt han syklusen allikevel, og kalenderen gikk fra torsdag 4. oktober til fredag 15. oktober.

Konklusjon: Vi vet inderlig godt at ukens syvende dag er den samme i dag som da den ble innstiftet i Edens hage.

4) Dette er mildt sagt et underlig argument, og de som bruker dette for ikke å holde Guds sabbat klynger seg til 5. Mos 5,13-15: #13 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 14 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn, eller din datter, din tjener, eller din tjenestekvinne, din okse, ditt esel eller noen av dyrene dine eller den fremmede som bor innenfor dine porter, for at både din tjener og din tjenestekvinne kan hvile på samme måten som du. 15 For du må huske at du var en trell i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med mektig hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbaten.# Det er vers 15 som brukes for å forsvare dette synet at sabbaten ble til for å minnes utgangen fra Egypt. Men ser vi nøyere på vers 14 så finner vi at Guds folk når de kommer til det lovede landet skal ta hensyn til alle som bor i landet at ingen skal jobbe på sabbaten. Det er fangenskapet i Egypt og den behandlingen de fikk der de skal huske, ikke selve utgangen, for at de ikke skal gjøre det samme mot sine tjenere, tjenestekvinner, dyrene eller de fremmede som egypterne gjorde mot dem. Vi finner det samme prinsippet i 3. Mos 19,33-34 og i 5. Mos 24,17-18 hvor Israels folk blir bedt om å huske at de var slaver i Egypt og at de ikke skal behandle sine tjenere på samme måte som de selv ble behandlet.

Konklusjon: Verken budet om å være rettferdig eller å holde sabbaten ble gitt for å huske utgangen fra Egypt, men Gud ville lære folket at da Han i sin godhet brakte dem ut av fangenskapet ga dem en god grunn for å behandle enker, fremmende ja til og med dyrene rettferdig.  

5) Jesu oppstandelse skjedde utvilsomt på en søndag. Det har vi Bibelens ord på, men det finnes ikke en eneste liten antydning i Bibelen på at sabbaten skulle endres på grunn av Jesu oppstandelse. Vi kan trygt gå ut fra at Jesus gjorde mye stort og mange under på alle ukens dager. Jesus døde på en fredag, og uten at Han først døde så kunne han naturligvis heller ikke ha stått opp igjen, men det er ingen som vil flytte sabbaten fra lørdagen til fredagen av den grunn. Oppstandelsen er nok et av de meste dramatiske øyeblikkene i historien, men Jesu død er jo viktigere for oss da det var dette som beredte veien for vår frelse, noe hans oppstandelse ikke gjorde. Det finnes ingen tegn på at vi skal holde søndagen som sabbat til tross for Jesu død og oppstandelse. Det finnes imidlertid et minnesmerke over Jesu død og oppstandelse som vi finner i Rom 6,4 #Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.#

Konklusjon: Det er dåpen, ikke sabbaten, som er minnesmerket over Jesu lidelseshistorie med hans død, begravelse og oppstandelse. 

Kommentar #151

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Det er ikke kristendom det du og adventistene påstår.  

Så dere er kanskje kristne i navnet, men ikke i gavnet.  En kan ikke belegge feiltolkninger og feil forståelse av Jesus, av korset, av nåden og av Bibelen, med Bibelen.

Kommentar #152

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Går det ikke inn det jeg skrev i kommentar 135?

Hva vil der si å leve jødisk, og hva er jødisk tradisjon og ikke jødisk tradisjon. Nye av Bibelens lærdommer er gitt lenge før den første jøde så dagens lys. Sabbaten ble gitt i Edens hage, mer enn 200 år før den første jøde. Ekteskapet ble gitt i Edens hage samtidig med sabbaten og før synden kom inn i verden.

Slik jeg forstår deg så hevder du at sabbaten er for jødene, at det er en jødisk greie. Hva da med ekteskapet? Det ble også gitt menneskene i Edens hage før synden kom i i verden. Er det også eksplisitt for jøder?

Kommentar #153

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan leser du kirkehistoriker og professor Oskar Skarsaunes grundige undersøkelser og forskningsresultat fra skriftene i Jerusalem?

Den første dag i uken - var meget viktig for de første kristne. Og uken ble den viktigste tidsperioden. Nattverden ble feiret hver søndag.

Hva Skarsaune sier står ikke i min Bibel, mens sitatet i din kommentar 143 er fra Apg 2,42-47 og i de versene der nevnes ingen dag over hodet. Det er dette sitatet jeg svarer på.

Kanskje du burde sjekke med Bibelen hva den sier… Om du leter til du blir tusen år vil du ikke finne et eneste vers som støtter teorien om sabbaten har blitt flyttet fra lørdag til søndag.

Dette er Bibelsk lære i motsetning til hva DRKK lærer som baserer seg på menneskelige tradisjoner noe de selv skryter av.

Kommentar #154

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Hva Skarsaune sier står ikke i min Bibel, mens sitatet i din kommentar 143 er fra Apg 2,42-47 og i de versene der nevnes ingen dag over hodet. Det er dette sitatet jeg svarer på.

Du får jo tro hva du vil Tor.  Men om du ser hva som er fakta.  Så er søndagen de kristnes helligdag og dagen da Gudstjenester avholdes.  Det Skarsaunes forskning viser er at de første kristne avholdt sine Gudtjenester på ukens første dag, ikke på den 7.  

Og årsaken til at søndagen ble valgt som Gudstjenestedag.  Det var for å feire Jesu oppstandelse.  Men vil dere i steden feire skapelsberetningen, så er jo det greit.

Men å holde sabatten hellig er ikke kristen tradisjon.

Om du heller vil holde sabatten hellig, er jo opp til deg.

Men det de første kristne, representert ved Ignatius på sin vei til martyriet forteller er

"For hvis vi fortsetter å leve på jødisk vis, erklærer og viser vi at vi ikke har mottatt nåden. De som har mottatt nåden lever jo i overenstemmelse med Jesus Kristus."

Er du og dine trosfeller overbevist av GT at dere får nåden?  Det er ditt og deres eget valg.

Nå har Skarsunet skrevet i alle fall 2 bøker om kristendommens jødiske røtter.  Så det er jo fritt fram for alle å lese de to bøkene.

Jeg kan jo ikke gjengi alt som står på 400 sider.  Men noe er jo krystallklart og det står i Apgj 15, apostelmøtet i Jerusalem.

Kommentar #155

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du burde sjekke med Bibelen hva den sier… Om du leter til du blir tusen år vil du ikke finne et eneste vers som støtter teorien om sabbaten har blitt flyttet fra lørdag til søndag.

Hei Tor

 

 

 

Jesus kom ikke for at vi fremdeles skule vere treller under loven. Jesus kom for å sette oss frei fra lovens slaveri. hva er forskjell på lovbrudd i den gamle pakt og den nye pakten?

 

mvh

Rune

Kommentar #156

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jesus kom ikke for at vi fremdeles skule vere treller under loven. Jesus kom for å sette oss frei fra lovens slaveri. hva er forskjell på lovbrudd i den gamle pakt og den nye pakten?

OK, litt rart Jesus ikke sier noe om dette da? Nå har ikke himmel og jord forgått, så da bør du vel vokte deg for å oppheve loven og lære andre å gjøre det? Hvis ikke kan du fort havne på grillen skal vi tro skriften.....

 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. 

Kommentar #157

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Om det er "helt sprøtt" det jeg skriver så får du belegge dette med Bibelen. Men det vil du ikke klare...

Selvsagt vil jeg klare å belegge min tro med bibelen. Men av erfaring så vet jeg at de løgner SDA lever i ikke forendres ved at man forteller at de er løgner, eller med skriftord fra bibelen. Dere bruker å sitte ganske så fast i løgnene deres, og det popper opp flere løgner, mer man diskuterer med dere. Slik som at Maria som fikk en krone (Åp. 12) ikke har noen dekning i bibelen, eller at Jesus hadde yngre brødre påstår dere, noe dere sier uten dekning i bibelen, dere påstår at katolikker tilber Maria, noe de ikke gjør, og som DKK sier man ikke skal gjøre. Dere vil ikke forstå hva DKK lærer, fordi dere har funnet en sekterisk lære der deres profet viser seg å være falsk med feilaktige profetier. Og dere ser dere blind på Joh. Åp. og Daniel. Dere er blinde.

Sabbaten er til for menneskenes skyld, ikke noe merke. Det spiller ingen rolle hvilken dag man holder hviledagen hellig. At DKK skal tvinge hele verden til å gå i Messe på søndag er jo helt absurd, og sprøtt. Det er bare en av SDA feilaktige profetier, og feilaktige beslutninger av profetiske bøker.

Dere er helt på feil spor, og i stedet for å prise Gud sammen med andre kristne, så tror dere at de kristne er djevelens folk.  At det er paven som er antikrist og DKK som er dyret. Og at de fleste kommer til å følge DKK ved å tilbe Gud på en søndag. Og at DKK kommer til å kreve av hele verden at de skal gå til Messe på Søndag, det er vel å tro litt for mye om DKK! At hele verden hadde av fri vilje villet tilbe Jesus og feire Hans oppstandelsedag som er Søndag, det hadde vært helt flott. At det er noe djevelsk med å tilbe Jesus på Søndag er sprøtt i mine øyne. Og at Gud skulle hate de kristne fordi de tilba og feiret Jesus på Hans oppstandelsesdag er jo ganske sykt. Da har man feilaktige tanker om Gud.

Dere er helt på feilspor. Og jobber imot Guds rike istedet for å arbeide for Guds rike. Det er ikke DKK som angriper SDA, men SDA som angriper DKK. Istedet for å rette fokus på Jesus istedet.

Jeg har bare et bibelvers til deg, og det er dette:

 La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat.

 

Kommentar #158

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du får jo tro hva du vil Tor. Men om du ser hva som er fakta. Så er søndagen de kristnes helligdag og dagen da Gudstjenester avholdes. Det Skarsaunes forskning viser er at de første kristne avholdt sine Gudtjenester på ukens første dag, ikke på den 7.

Jeg forholder meg til Bibelen og den dagen Gud helliget og velsignet. Så får du og alle verdens teologer og paver feire søndagen om dere lyster, men søndagen har aldri vært Herrens dag.

Jes 58,13: #13 Hvis du holder foten tilbake på sabbatsdagen, så du ikke driver med ditt yrke på min hellige dag, men kaller sabbaten en lyst og glede og Herrens helg en ærverdig dag, hvis du holder den høyt i ære så du ikke går dine egne veier, men avstår fra handel og tomt snakk, men avstår fra handel og tomt snakk, 14 da skal du ha din glede i Herren. Jeg lar deg dra fram over landets høyder, du får nyte arven etter Jakob, din far.
Dette er ordet fra Herrens munn.#
Kommentar #159

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat.

Som vanlig tatt ut av sin sammenheng, og knadd slik at det passer inn i et spesielt mønster. Les hele sekvensen så ser du at det ikke er snakk om den ukentlige sabbaten.

Kommentar #160

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
OK, litt rart Jesus ikke sier noe om dette da? Nå har ikke himmel og jord forgått, så da bør du vel vokte deg for å oppheve loven og lære andre å gjøre det? Hvis ikke kan du fort havne på grillen skal vi tro skriften.....

Det er dette som er hans problem. Han skjønner ikke hva han leser.

 

God sabbat til deg:-) og til alle dere andre:-) 

Kommentar #161

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette skriftstedet

Publisert rundt 9 år siden

Er vel det mest misbrukte og misforståtte i Bibelen.

Jesus talte til folk i den gamle pakt..FØR han hadde oppfyllt loven.....altså som det står..."før alt er skjedd"...Og det SKJEDDE på korset da loven og budene ble oppfyllt.

Jesus levde i den gamle pakt,og han MÅTTE tale til folk som OGSÅ var i den gamle pakt....FØR det skjedde at han hadde fullført verket og oppfylt loven.

At han brukte talemåten.."før himmel og jord forgår" var for å slå fast at det enda IKKE hadde skjedd..men det kom senere.

Ser du det..? 

Kommentar #162

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Asbjørn

Forstår jo at du ikke vil forstå dette. Før var man slave under loven forstår du det? Loven er ikke opphevet. Det er ikke mine ord. I den nye pakten så er loven skrevet i hjerte som rettesnor i vårt hjerte på hva som er rett og galt. Og når det gjelder Tor sin utalelse så får det stå på hans regning)) den gamlevpakt som visse andre sliter med fremdeles 

Ha en god fredag

Mvh

Rune

Kommentar #163

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med deg Randi. Det er falsk lære.

Det viser ikke minst Skarsaunes forskning og Ignatius uttalelser som jeg viser til i kommentar 135-143-147.

Ja, de har fokus på feil ting. Skal se på kommentarene dine.

Kommentar #164

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Som vanlig tatt ut av sin sammenheng, og knadd slik at det passer inn i et spesielt mønster. Les hele sekvensen så ser du at det ikke er snakk om den ukentlige sabbaten.

Om du mener sabbat er det samme som lørdag, hvilken sabbat er det du da mener ikke er ukentlige ?

Det var en veldig dårlig bortforklaring.

 

Kommentar #165

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Den gamle og den nye pakt

Publisert rundt 9 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket.

Jesus har en enestående autoritet fra Gud og kjenner Guds egentlige opprinnelige vilje.  Han er ingen skriftlærd som bare må holde seg til lovens ordlyd og enkeltbud.  Som lovgiver står Han over loven.  Han krever full respekt for den, samtidig som Han er fri i forhold til den.

Som Messias innleder Jesus en ny tid, da loven skal skrives i menneskenes hjerter.  

Jer 31, 33-34:

33 Men dette er pakten jeg vil slutte
          med Israels hus i dager som kommer,
          sier Herren:
          Jeg legger min lov i deres sinn
          og skriver den i deres hjerte.
          Jeg skal være deres Gud,
          og de skal være mitt folk.
          
    34 Da skal ingen lenger
          undervise sin neste og sin bror
          og si: «Kjenn Herren!»
          For de skal alle kjenne meg,
          både små og store, sier Herren.
          For jeg vil tilgi skylden deres
          og ikke lenger huske synden.

I og med Hans komme er det som Skriften taler om i ferd med å skje.  Guds frelseshistorie og Guds åpenbaring fullføres og når sitt mål.

Skriften selv peker fram mot Ham, nå oppfylles det ved Hans frelsesbudskap og Hans undervisning om Guds vilje.  Disiplene befinner seg derfor i en overgang mellom den gamle og den nye tid.  Derfor finner vi ord i evangeliet som har begrenset gydlighet, feks forbudet mot å forkynne Ordet for samaritanere og hedninger Matt 10, 5-6

Apostlene sendes ut

 5 Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem: «Ta ikke veien til hedningene, og dra ikke inn i samaritanenes byer!  6 Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus.

Dette oppheves etter Jesu oppstandelse Matt 28, 18-20

18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.
    19 Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. 20 For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» 

Slik kan vi også tenke oss at ord som bokstavelig forstått understreker gyligheten av hvert minste bud i loven, har begrenset gydlighet i overgangen mellom den gamle og den nye pakt.

Overgangen mellom de to pakter forklarer også forpliktelsen på Moseloven som helhet har en begrenset adressatgruppe.  Den gjelder kun de første disipler og de jødekristne.  Apgj 15 og Gal 2 viser at både ur-apostlene og Paulus var enige om at hedninge kristne ikke skulle pålegges å holde Moseloven.  For de kristne gjelder loven bare slik den er tolket av Jesus i lys av kjærlighetsbudet og Guds opprinnelige skapervilje.

Slik er også vår situasjon som kristne i dag.  Vi verken kan eller skal forpliktes på Moseloven med alle dens enkeltbud.

Gal 2, 16-21

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. 17 Men hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke! 18 For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som lovbryter. 19 Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. 21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.

Kommentar #166

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men da er Jesu død og oppstandelse gjort til intet.

Men da må du la være å kalle deg kristen.

Det er igrunnen interressant akkurat dette Rune. Daniel 9:24-27 som beviser Jesus som Kristus og at den nye pakt kom med korset benektes av mange kristne. 

Preteristene gjør det, gjerne de liberale og statskirkeprester for de sier profetiene er oppfylt men også futuristene gjør det. Det er de konservative, gjerne pinsevenner (nesten alle konservative såkalte "prostestanter")  men israelvenner, tungetalere og left behind troende er futurister. De tar den siste uken og sier den skal oppfylles en gang i fremtiden når antikrist kommer. Torstein kommer inn her og er de av israelvennene men benekter left behind men er enig med at den siste uken kommer. Alle disse benekter egentlig den nye pakt i og med de ikke tror man får loven på hjerte og sinn før Hans komme. De eneste som ikke benekter loven på sinn og hjerte før Hans komme og den nye pakt ved korset er de som tror historisme, altså at profetiene oppfylles fortløpende. Alle som ikke benekter Daniel 9:24-27 og tror at den nye pakt gir oss loven på sinn og hjerte her og nå er kristne.

Om du er en futurist og slenger den siste uken frem i tid benekter egentlig også du den nye pakt om man skal tro GT og være en sann protestant. Slik sett er Torstein av samme stamme/ rot men en egen grein av denne rot. Årsaken tilat Torstein kjører seg fast er at han er prinsipiell og standhaftig på det at Israel er Guds folk, han tror ikke på det åndelige israel og den åndelige jøde som oppfyller profetiene. Derfor forkaster han store deler av bibelen men problemet er at han kommer til å ende opp med å forkaste så å si hele bibelen slik jeg det ser ut. Men som alle ser så bruker man uærlig og uoppriktig andres vantros tro til å forsvare seg med sine standpunkt om å forkaste NT. Man ser på det vantro menneske og lar deres vantro bestemme hva Gud sier så man kan forkaste Gud. Desverre Torstein men det er her du gliper i din prinsippielle standhaftige varme tro.

Kommentar #167

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Det er dette som er hans problem. Han skjønner ikke hva han leser.God sabbat til deg:-) og til alle dere andre:-)

Ja, grillen ja. hehe, uffa meg. Bra sagt av Asbjørn.

Det er rart at såkalte Gudfryktige kristne står imot Gud, ja man står imot Gud mere enn ateister og all verdens humanister og får humanister og ateister til å tro at deres opphøyde Gud er sannheten.. .

Snakk om å være lurt og trillet rundt satans lillefinger.. . Vi må be om Guds visdom, hellige englers beskyttelse og Guds ånd å falle over oss alle så vi vender om til Ham alle sammen.

Ha en velsignet helg og Sabbat i hele Norges Land og spesielt til denne tråds lesere.

Kommentar #168

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg leste

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er igrunnen interressant akkurat dette Rune.

Hele dette innlegget ditt,men jeg skjønte ikke sammenhengen.

Hvorfor gjøre kristenlivet så vanvittig komplisert..?

Pinsevenner og protestanter futurister ?  Hva nå det er.

Kommentar #169

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Den gamle og den nye pakt

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
den nye pakt kom med korset benektes av mange kristne.

Den nye pakt Jesus kom med er den kristne dåpen. Den er inngåelse av en pakt med Gud. Før den tid i jødedommen - ble guttebarn omskjært 6-8 dager gamle. Omskjærelsen var og er i jødedommen inngåelse av den 1. pakt med Gud. Jenter ble ikke og blir ikke omskjært i jødedommen.

Den 2. pakt eller den nye pakts inngåelse mellom den døpte og Gud, skjer i den kristne dåpen. Ettersom Jesus selv var omskjært, er Han omskjært for alle som blir døpt i den kristne dåpen.

Den 2. pakt er dermed en likestillings revolusjon ettersom Jesus fra da av også var omskjært for jentebarn og kvinner. Likestilling mellom guttebarn og jentebarn. Begge inngikk fra da av en pakt med Gud ved å døpes i vann.

Dåp med vann hvor DHÅ virker og kommer til de døpte, er likestilling - inngåelse av pakten for begge kjønn - ingen kjønnslemlestelse for jenter og kvinner.

Da Jesus ble døpt av Johannes, kom DHÅ over Ham. Da kommer DHÅ over alle som døpes i Hans navn.

Akkurat slik som da Jesus stod opp fra de døde, viste Han oss at vi som tror på Han også står opp fra de døde.

1. Kor 11, 25

 25 På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!

og

Hebr 9, 14-22

 14 Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud. 
    15 Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovet dem. 16 Når det foreligger et testamente, må det godtgjøres at den som har opprettet det, er død. 17 Testamentet trer i kraft først når opphavsmannen er død; det gjelder ikke så lenge han lever.
    18 Derfor ble heller ikke den første pakten opprettet uten blod. 19 Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene, sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, og stenket både på bokrullen og på hele folket 20 og sa: Dette er paktens blod; denne pakten har Gud fastsatt for dere. 21 På samme måte stenket han blod på teltet og på alle kar som ble brukt under gudstjenesten. 22 Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. 

Kommentar #170

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor gjøre kristenlivet så vanvittig komplisert..?

Pinsevenner og protestanter futurister ? Hva nå det er.

Komplisert blir når man finner på alt mulig for å ikke:

Matt 19,17c Men vil du gå inn til livet, da hold budene! 

Kommentar #171

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
God sabbat til deg:-) og til alle dere andre:-)

Skål, om det kommer litt usammenhengende argumenter er det vinen som taler... :-)

Kommentar #172

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Den nye pakt Jesus kom med er den kristne dåpen

Når ble da den nye pakts blod invidd? Skjedde ikke det samme dag som korsfestelsen? Men du ha rett i at pakten ikke ble gitt også på samme måte som jødene til hedningene før 3,5 år etterpå det også iflg. Daniel 9:24-27. Først da falt duken ned og invidde hedningene på samme måte som de omvendte Jesus troende jødene. Da ble den første kristne Menighet som inkluderte hedningene til.

Danie 9:24-27 og hvem tror det?

Kommentar #173

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Danie 9:24-27 og hvem tror det?

Det var interessant i alle fall.

Kommentar #174

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Sabbatten?

Publisert rundt 9 år siden

Jeg har slet ingen forståelse for all den strid som den dagen har splitte menigheten med.

Etter 6 dager har alle mennesker et naturlig behov for hvile, men det er ikke alltid oppnåelig i nåtidens hektiske liv. Men en liten tanke om det åndelige hver 7 dag, har alle godt av.

For SKAPEREN renset/helliget den dagen for oss, men siden kom en fallen engel og rotet den til, for at vi skulle miste kontakten med vår SKAPER, dermed begynte vi å tibede denne verdens avgud.

tor.

Kommentar #175

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det var interessant i alle fall.

Daniel 9:24-27 er nøkkelen til alle som ikke tror eller er usikre til å bli sikker. Versene er også nøklen for jødene i å erkjenne at Jesus er Messias. Desverre er kristenheten (kirkene) så korruptert at den ikke forstår Daniels bok. Kirkene vil ikke forstå, enda skriften sier at vi skal forstå om vi tror Ham. Tenk det.. .

Kommentar #176

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
For SKAPEREN renset/helliget den dagen for oss, men siden kom en fallen engel og rotet den til, for at vi skulle miste kontakten med vår SKAPER, dermed begynte vi å tibede denne verdens avgud.

Ja, eller rettere sagt Sabbaten er ikke rotet til, vi er. Han heller ikke bare helliget den, Han velsignet den til dette hellige formål. Med andre ord satte Han av Sabbaten de syvende dag for spesielt bruk og løften den opp over de andre dagene. 

Det ber Han oss om særskilt å ikke glemme i det 4. moralske bud som viser individenes personlige Gudsforhold. De ser vi om mennesket elsker Ham eller ikke, for den som elsker Ham lytter til Ham først.

Kommentar #177

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Ja, eller rettere sagt Sabbaten er ikke rotet til,

Nei for nå er alle enig i hvilken dag det er, ikke sant Leif. 

Kommentar #178

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Når du får tilgivelse så blir du rettferediggjort, og det av bare nåde. Så dette henger sammen.

Men: Hvorfor så redd for Guds sabbat? Det er tema:-)

Men det er en enorm forskjell på nåden i den gamle pakten vs. den nye. Etter korset ble det snakk om å være "født på ny," "en ny skapning" osv. Der man tidligere kunne få synden dekket av offerblod eller at Gud valgte å ikke tilregne den, kunne man nå bli korsfestet med Kristus, bli åndelig sett født på ny og være ren og hellig fra naturens side, så å si.

Hvorfor jeg er redd for sabbaten? Det er jeg ikke. Jeg mener bare at hedninger fortsatt ikke har noe med den gamle pakten mellom Gud og Israel å gjøre.

Kommentar #179

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Men det er en enorm forskjell på nåden i den gamle pakten vs. den nye. Etter korset ble det snakk om å være "født på ny," "en ny skapning" osv. Der man tidligere kunne få synden dekket av offerblod eller at Gud valgte å ikke tilregne den, kunne man nå bli korsfestet med Kristus, bli åndelig sett født på ny og være ren og hellig fra naturens side, så å si.

Tilgi meg at jeg blaner meg inn og sier det med min vinkling. Jeg tror nok Tor kommer og svarer deg med andre øyne og dokumentasjon.

Den gamle pakts ordning er bildet av det som nå er, der ser vi nåden og der ser vi evangeliet og omvendelsens vei som nå er. Hvis vi ikke ser det er det en god sjanse for at vi er bedratt. Vi ser helt ifra Adam og Eva Kristi offer og denne rene offermetodikk er blitt påbygd menneskehetenetterhvert som vi vandrer. Det er ingen forskjelle på Guds nåde da som nå igjennom frelsen eller ellers.

Forskjellen i den gamle pakt var på grunn av menneskenes mangel på tro, det var det som gjorde at det ble den gamle pakt. Det var ikke meningen fra Guds side med 40 år i ørkenen ved Sinai, kongedømet Israel var ikke Guds vilje men bel til fordi Israel ikke trodde Gud, de faktisk nektet Jesus å komme ned iblant de ved Sinai og ved inngangen til Israel som ett monarki. Når Jesus da kom som et sant menneske som de krevde på Sinai og ved innstiftelsen av kongedømmet korsfestet de Gud.

De fikk tilbud om å bli født på ny de også som vi gjør, men få vil bli født på ny. Nytt hjerte og ett nytt sinn, profetene ropte et ut men ble steinet. I da skjer også det smme, de som roper ut hoold budene blire "steinet"/ upopulære blant de religiøse. De fleste står imot da som nå, og det gjelder spesietl de religiøse ledere, da som nå. Så hvem sprer sannheten? Hvor er kilden til å vite om man tror eller ikke?

Se på offertjenesten Abel trodde på og offertjenesten Kain trodde på, hvem lagde egen betingelser og egne veier og hvem fulgte Gud ubetinget? Hvem sier "men" og hvem sier Ja, da som nå? Hvordan er det i dag?

Alle sanne troene fra Adam og Eva trodde på rettferdiggjørelse ved tro og det vel vitnede om ens Skapers nåde.

Kommentar #180

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
og hørt med egne øyne at de ber til dem.

Et mirakel!

Kommentar #181

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
De fikk tilbud om å bli født på ny de også som vi gjør

Er det noen skriftsteder som sier dette?

Kommentar #182

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Er det noen skriftsteder som sier dette?

2 Mos 33,3 Dra op til et land som flyter med melk og honning; jeg vil ikke selv dra op med dig, fordi du er et hårdnakket folk; jeg vilde ellers komme til å ødelegge dig på veien.

2 Mos 33,5 For Herren sa til Moses: Si til Israels barn: I er et hårdnakket folk; drog jeg endog bare et øieblikk op med dig, så måtte jeg ødelegge dig; men legg nu dine smykker av dig, så jeg kan vite hvad jeg skal gjøre med dig.

1 Sam 8,7 Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt hvad de sier til dig! For det er ikke dig de har forkastet, men det er mig de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem.

1 Sam 8,19 Men folket vilde ikke høre på Samuel, de sa: Nei, vi vil ha en konge over oss.

1 Sam 8,22 Og Herren sa til Samuel: Lyd deres ord og sett en konge over dem! Så sa Samuel til Israels menn: Gå hjem hver til sin by!

Esek 18,31-32 Kast fra eder alle eders overtredelser, som I har forsyndet eder med, og få eder et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil I dø, Israels hus? 32 For jeg har ikke behag i nogens død, sier Herren, Israels Gud; så omvend eder da, og I skal leve!

Esek 20,8 Men de var gjenstridige mot mig og vilde ikke høre på mig; de kastet ikke bort de vederstyggeligheter som deres øine hang ved, og forlot ikke Egyptens motbydelige avguder. Da sa jeg at jeg vilde utøse min harme over dem, fullbyrde min vrede på dem midt i Egyptens land.

Esek 20,11-13 Og jeg gav dem mine bud og kunngjorde dem mine lover; for det menneske som holder dem, skal leve ved dem. 12 Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulde være til et tegn mellem mig og dem, forat de skulde vite at jeg er Herren, som helliger dem. 13 Men Israels hus var gjenstridig mot mig i ørkenen; de fulgte ikke mine bud og forkastet mine lover, enda det menneske som holder dem, får leve ved dem, og mine sabbater vanhelliget de grovelig. Da sa jeg at jeg vilde utøse min harme over dem i ørkenen og gjøre ende på dem.

Esek 20,17-19 Men jeg viste dem skånsel og ødela dem ikke; jeg gjorde ikke aldeles ende på dem i ørkenen. 18 Og jeg sa til deres barn i ørkenen: Følg ikke eders fedres bud og hold ikke deres lover og gjør eder ikke urene med deres motbydelige avguder! 19 Jeg er Herren eders Gud; følg mine bud og hold mine lover og gjør efter dem!

Esek 20,24-25 fordi de ikke holdt mine lover, men forkastet mine bud og vanhelliget mine sabbater, og deres øine fulgte deres fedres motbydelige avguder. 25 Derfor gav jeg dem også bud som ikke var gode, og lover som de ikke kunde leve ved.

Hebr 3,8-11 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, 9 hvor eders fedre fristet mig ved å sette mig på prøve, enda de så mine gjerninger i firti år; 10 derfor harmedes jeg på denne slekt og sa: De farer alltid vill i hjertet; men de kjente ikke mine veier, 11 så jeg svor i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile!

Hebr 3,19-19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,1-2 La oss derfor ta oss i vare for at nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er forhånden. 2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,

Hebr 4,11-12 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro. 12 For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, 

Intensjonen, ut av Egypt og over elven som symboliserte dåpen. Vaskevannsfatet symboliserer også dåpen ved at men avlegger seg selv og sine urenheten før man går inn i Templet og er der Gud er. Vskvannsfatet var lagd av kviners speil i bunn som symboliserer avleggelse av sin forfengelighet ved dåpen og blir ett nytt menneske. Intensjonen i den gamle pakt er dette her under og/ men vi vet at Israel ikke vendte om Derfor en ny pakt og det her under er da reellt for den som tror i den nye pakt.  

Esek 18,31 Kast fra eder alle eders overtredelser, som I har forsyndet eder med, og få eder et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil I dø, Israels hus?

Esek 36,26-28 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem. 28 I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. 

Kommentar #183

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Tor / Leif Gunnar

Det dere lærer er menneskebud, slik de skriftlærde gjorde. De skjønte heller ikke forskjellen på lovens oppfyllelse som Jesus brakte fram i lyset av den nye pakt. Bærer man budene på skuldrene blir det svært ubehageligt og tungt til slutt. Og man vil aldri komme fram til målet.dere sliter dere selv ut som lovens trelldoms slaver. Dere ærer Gud med leppene men hjertet kan være langt borte fordi dere ikke kan se det åpenbare i Nåden og sannheten Jesus kom med. For er læren lik den fariseriske så er ikke læren mye verd. Les om  den rike mannen der han spør Jesus om hvordan han kan komme inn til Himmelen han nevnte nesten alle budene men ikke sabbaten. Hvorfor gjorde ikke Jesus det mon tro? Det er jo åpenbart at de andre budene er en rettsnor i våre liv. Men det er ikke det viktigste. For hva svarte Jesus til slutt. Hva måtte den rike mannen forsake i sitt liv for å komme inn til Himmelen var det budene som gjotde døren bred? Eller var det at han måtte miste sit liv for å finnr det?

Mvh

Rune

Kommentar #184

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det dere lærer er menneskebud, slik de skriftlærde gjorde. De skjønte heller ikke forskjellen på lovens oppfyllelse som Jesus brakte fram i lyset av den nye pakt.

Og det skal du stå å si ved Nådens Trone ansikt til ansikt med Herren Gud. Gjør du det i ånden i dag, i himmelen ved Nådens Trone? Og sier til Gud at Hans 4. bud som er fra Skapelsens 7. dag, er ett menneskebud og at alle som ikke skjønner det forstår ikke Jesus og Frelsen fra synd/ lovbrudd?

Du skal ikke friste Herren din Gud, heller ikke jeg skal friste deg til å gjøre det. Vend om Rune.

Kommentar #185

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Les om den rike mannen der han spør Jesus om hvordan han kan komme inn til Himmelen han nevnte nesten alle budene men ikke sabbaten

 

Yeshua seier det klart i Matteus 5.

Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Om då nokon opphevar eit einaste av desse minste boda, og lærer menneska såleis, skal han reknast for den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre det, han skal vera stor i himmelriket.

Den rike mannen fekk beskjed om å halda alle boda.

Men vil du gå inn til livet, så hald boda!» 18 «Kva for bod?» spurde mannen. Jesus svara: «Du skal ikkje slå i hel. Du skal ikkje bryta ekteskapet. Du skal ikkje stela. Du skal ikkje vitna rangt. 19 Du skal æra far din og mor di. Du skal elska nesten din som deg sjølv.» 20 «Alt dette har eg halde,» svara den unge mannen. «Kva står då att?» 21 Jesus sa til han: «Vil du vera heilhjarta, så gå bort og sel det du eig, og gjev det til dei fattige. Då skal du få ein skatt i himmelen. Kom så og fylg meg!»

Som du ser nemner Jesus ikkje alle boda.

 Desse er utelatt.


     3 Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg.

Du skal ikkje laga deg noko gudebilete eller noko slag bilete av det som er oppi himmelen eller nedpå jorda eller i vatnet under jorda. 5 Du skal ikkje tilbe dei og ikkje dyrka dei! For eg, Herren din Gud, er ein brennhuga Gud, som lèt straffa for synda åt fedrane koma over born i tredje og fjerde ættleden, når dei hatar meg,  6 men gjer vel i tusen ættleder mot dei som elskar meg og held boda mine.

Du skal ikkje misbruka namnet åt Herren din Gud; for Herren held ikkje den uskuldig som misbrukar namnet hans.

 

 Du skal ikkje trå etter huset åt nesten din. Du skal ikkje trå etter kona åt nesten din, tenaren eller tenestkvinna hans, oksen eller eselet hans eller noko anna som høyrer nesten din til.

 

og sjølvsagt det fjerde bodet

 

 Kom kviledagen i hug, så du held han heilag! 9 Seks dagar skal du arbeida og gjera di gjerning.10 Men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine.11 For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda og havet og alt som i dei er; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag.

 

Kor er logikken din? Er dei 5 boda som Jesus utelet å nemna ikkje viktige?

Som du skriv.

 

"Les om den rike mannen der han spør Jesus om hvordan han kan komme inn til Himmelen han nevnte NESTEN ALLE BUDENE men ikke sabbaten. Hvorfor gjorde ikke Jesus det mon tro? Det er jo åpenbart at de andre budene er en rettsnor i våre liv. "

 

JESUS UTELET 5 OG NEMNDE 5.

Kommentar #186

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Om du mener sabbat er det samme som lørdag, hvilken sabbat er det du da mener ikke er ukentlige ?

Det var en veldig dårlig bortforklaring.

Du viser at du ikke har satt deg inn i saken med slike uttalelser.

Som du vet (?) så betyr ordet ”sabbat” grovt oversatt ”å avstå fra arbeid”, dvs. fridag. Alle de jødiske festdagene som er relatert til seremoniloven i GT, 3. Mosebok kap. 23, er fridager, eller med andre ord så avsto jødefolket fra arbeid på disse dagene, det var en årlig sabbat. Disse festdagene var alle bilder eller symboler på det som skulle komme med Jesus, og alle ble innstiftet lenge etter at synden gjorde sitt inntok i verden. Dette til forskjell på den ukentlige sabbaten, lørdagen, som ble innstiftet i Edens hage før Adam og Eva falt i synd.

Kommentar #187

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Men det er en enorm forskjell på nåden i den gamle pakten vs. den nye. Etter korset ble det snakk om å være "født på ny," "en ny skapning" osv. Der man tidligere kunne få synden dekket av offerblod eller at Gud valgte å ikke tilregne den, kunne man nå bli korsfestet med Kristus, bli åndelig sett født på ny og være ren og hellig fra naturens side, så å si.

Hvorfor jeg er redd for sabbaten? Det er jeg ikke. Jeg mener bare at hedninger fortsatt ikke har noe med den gamle pakten mellom Gud og Israel å gjøre.

Det finnes ikke et eneste menneske som ikke er frelst av Guds nåde, det være seg i dag, i morgen eller på Adams tid. Når vi en gang skal samles i himmelen skal vi feire sabbat samman med Gud og Lammet hver lørdag.

Men hvorfor kobler du sabbaten og jødenen sammen? Vet du ikke at sabbeten ble innstiftet av vår Herre og Frelser allerede i Edens hagd før syndefallet, og at den første jøde så dagens lys mer enn 2000 år senere?

Kommentar #188

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er rart at såkalte Gudfryktige kristne står imot Gud, ja man står imot Gud mere enn ateister og all verdens humanister og får humanister og ateister til å tro at deres opphøyde Gud er sannheten.. .

Ja, jeg kan ikke slutte å undres over dette...

Kommentar #189

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

???

Publisert rundt 9 år siden

... og med dette mener du...

Kommentar #190

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det dere lærer er menneskebud,

Jeg kan bare si som Leif, vend om før det er for sent.

Kommentar #191

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei

 Hva skal jeg vende om fra. Jeg er født på nytt og vandrer no i ånden. Det er vel ikke nok for dere. Jeg må vel holde sabaten for å vende om??

Mvh

Rune

Kommentar #192

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hva skal jeg vende om fra. Jeg er født på nytt og vandrer no i ånden. Det er vel ikke nok for dere. Jeg må vel holde sabaten for å vende om??

Når vi siterer Bibelen så kaller du dette for menneskebud. Det sier alt om deg.

 

Ha en god natt, og tenk over hva du sier, ikke mot Leif og meg men mot Gud og Guds Ord.

Kommentar #193

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Tor

Dere tolker bibelen med menneskevisdom  og ikke med visdom fra Gud. Det er den store forskjellen Tor.når man ikke ser det enkle så blir man blinde på sannheten.

Ja ha en god natt håper du kan få drømmer som kan vise deg det enkle Tor.

Mvh

Rune

Kommentar #194

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Det finnes ikke et eneste menneske som ikke er frelst av Guds nåde, det være seg i dag, i morgen eller på Adams tid. Når vi en gang skal samles i himmelen skal vi feire sabbat samman med Gud og Lammet hver lørdag.

Men hvorfor kobler du sabbaten og jødenen sammen? Vet du ikke at sabbeten ble innstiftet av vår Herre og Frelser allerede i Edens hagd før syndefallet, og at den første jøde så dagens lys mer enn 2000 år senere?

Hva mener du er forskjellen på før og etter korset da?

Jeg "kobler sabbaten og jødene sammen" fordi det er i Moseloven budene og forskriftene står. Om du ser deg selv som en iraelitt under den pakten er du selvsagt pålagt å holde hele loven.

Kommentar #195

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
... og med dette mener du...

Han sa han hadde "hørt det med egne øyne." :)

Kommentar #196

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Jeg "kobler sabbaten og jødene sammen" fordi det er i Moseloven budene og forskriftene står. Om du ser deg selv som en iraelitt under den pakten er du selvsagt pålagt å holde hele loven.

Du mener med andre ord at Gud ti bud bare gjeldeer for jødene.

Kommentar #197

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Han sa han hadde "hørt det med egne øyne." :)

Ja, he-he:-) mirakelet har skjedd... og det helt uten at jeg var klar over det selv.

 

Kommentar #198

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Du mener med andre ord at Gud ti bud bare gjeldeer for jødene.

Det stemmer. Det står ganske spesifikt hvem som var mottakerne, og dette fundamentale skillet holder seg gjennom hele bibelen.

En vanlig innvending da er "ja, så da er det greit å slå ihjel og lyve etc etc?" Svaret er nei. Men det betyr ikke at den troende er underlagt de ti bud mer enn en nordmann er underlagt japansk lov selv som japansk lov forbyr mye av det samme som den norske.

For den troende er loven et ikke-tema. Iflg. Paulus har loven makt over et menneske så lenge det lever, og den troende er "korsfestet med Kristus og oppreist med ham" - en himmelvid forskjell på den gamle ordningen da synderen fikk ettergitt synden uten å (kunne) forandre seg. Loven er god, men den er irrelevant for den hellige. Hedningene har ikke de ti bud, men en slags "indre lov," et moralsk kompass om du vil. Den troende er ikke under noen av disse lovene.

Hva er det da som motiverer den troende? Kristus selv. Akkurat slik Jesus ikke leste gjennom loven hver morgen for å finne ut om det var greit å drepe, eller for å minne seg selv på at nå måtte han for all del huske å ikke begjære noen, men simpelthen gjorde den han så sin far gjøre. Slik Jesus gjorde sin fars vilje ved å ha blikket festet på ham, gjør den troende Jesu vilje ved å feste blikket på ham. Hvordan gikk Peter på vannet? Ved å ganske enkelt se på Jesus, da ble han som Jesus. Om du er troende, så glem loven. Du trenger den ikke. Den har gjort sin gjerning.

Kommentar #199

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Det stemmer. Det står ganske spesifikt hvem som var mottakerne, og dette fundamentale skillet holder seg gjennom hele bibelen.

En vanlig innvending da er "ja, så da er det greit å slå ihjel og lyve etc etc?"

Da er det vel ikke mer å si om den saken enn at du er på kollisjonskurs med både Jesus og alle skribentene i NT. ALLE disse uten unntak hevder at Guds ti bud gjelder oss hedninger.ø

Kanskje du bør ta en runde med Bibelen...:-)

Kommentar #200

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Da er det vel ikke mer å si om den saken enn at du er på kollisjonskurs med både Jesus og alle skribentene i NT. ALLE disse uten unntak hevder at Guds ti bud gjelder oss hedninger.ø Kanskje du bør ta en runde med Bibelen...:-)

Hei Tor

 

 

 

Hva er vi uten loven, og hva er vi med loven? hva kom Jesus med jo Han kom i nåde og i sannhet. han kom ikke for å slå bokstaven ned i våre hjerter, nei han kom for å ta byrdene bort fra vårt hjerte. er loven veien til frelse, eller er nåden  KRISTUS veien til frelse, ser du forskjellen. følger manlovens bostaver, så vil man ikke skille mellom nåde og lov. men forstår man lovens virke i dag så vil man forstå nåden. og når vi vandrer på veien så er det ikke loven som bestemmer over oss lenger. nei nei. den er en rettesnor. hvorfor holder du loven Tor er det begrunne av lydighet til Gud. hva sier Gud om dette. sier Ha ikke at den gamle pakten døde Med Jesus? der loven var som en byrde på oss. jeg sier ikke at loven er borte, bare dens forbannelse. det er forskjellen. hvordan skulle vi ellers vist galt og rett uten loven ? skulle vi vert styrt av følelser, ? nei loven pirker bort i vår samvitighet. slik at vi forstår sannheten i loven. mn i vår svakhet forstår vi sannheten og kraften i nåden. man tenger ikke å gjøre veien vanskeligere en den er.

 

mvh

Rune

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere