Tor Martinsen

44

Hvorfor så redd for Guds sabbat?

2 Mos 20,11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Publisert: 1. mai 2013

Jeg har ofte lurt på hvorfor det er så sterk motstand mot en dag som Gud har velsignet og lyst hellig, en dag som Gud satte av til hellig bruk for menneskene allerede i Edens hage, en dag uten det daglige strev og slit, men i stedet for fylt med hvile i Guds nærvær. Sabbaten er Herrens dag (Jes 58,13), fordi det var vår Herre og Frelser Jesus Kristus som skapte sabbaten som ukens syvende dag i skapelsesuken (Joh 1,3

Sabbaten er en av to forordninger vår Gud innstiftet i Edens hage før synden kom inn i verden. Den andre forordningen er ekteskapet. Begge forordninger er hellige for Gud og det skal ikke mennesker tukle med, (3. Mos 19,30 - Matt 19,5-6). Sabbaten har vært under press og angrep helt fra de tidligste tider, og det er bare fantasien som setter grenser for hvilke argumenter som konstrueres for ikke å holde Guds sabbat hellig. Ekteskapet har ikke vært under samme press som sabbaten, ikke før nå i våre dager da kjønnsnøytral ekteskapslov vedtas i land etter land. Men ekteskapet skal ikke diskuteres her, det er en annen diskusjon.

 

Her følger noen av de vanligste argumentene for ikke å holde Guds sabbat:

1) Sabbaten var/er bare for jødene.

2) Vi kan holde hvilken som helst dag som sabbat da alle dager er like.

3) Vi vet ikke hvilken dag som er ukens syvende dag for det har vært gjort endringer i kalenderen.

4) Sabbaten ble til som et minne over utgangen fra Egypt.

5) Søndagen har blitt sabbaten som et minne over oppstandelsen.

Dette er altså fem av de vanligste argumentene mot å holde Guds sabbat, ukens syvende dag hellig. Men, er det noe hold i disse argumentene? La oss se.

1) Sabbaten ble innstiftet av Gud allerede på skapelsens syvende dag i Edens hage (1. Mos 2,2-3 og 2. Mos 20,11), og det skjedde mer enn 2000 år før første jøde så dagens lys. Dessuten så kaller Gud sabbaten for sin hellige dag (Jes 58,13), Gud sier ikke jødenes hellige dag, men min hellige dag.

Konklusjon: Det er ikke riktig at sabbaten ble til for jødene.

2) Mange bruker et enkelt vers for ”å vise” at alle dager er like (Rom 14,5). Problemet med dette verset er at det tar for seg de seremonielle dagene. De seremonielle dagene er en del av offertjenesten og prestetjenesten som skulle peke fram mot Kristus fordi synden hadde kommet inn i verden. Sabbaten ble innstiftet før synden gjorde sitt inntog, og er derfor utenfor de seremonielle lovene og reglene som forordnet prestetjenesten i gammeltestamentlig tid. Det man ser bort fra når man hevder at alle ukedagene er like er det som står om dagen i skapelsesberetningen. Ukens syv dager blir alle omtalt mellom 1. Mos 1,1 og 1- Mos 2,3, og her kan vi lese hva Gud gjorde hver enkelt dag. Det er kun når vi kommer til den syvende dagen i uken at det står at Gud velsignet og lyste dagen hellig (1. Mos 2,3). Den syvende dagen er derfor opphøyet av Gud og satt til side for hellig bruk som kommer til uttrykk i det at Gud lyste den syvende dagen hellig og velsignet den.

Konklusjon: Det er en vesentlig forskjell på ukens syvende dag som er velsignet og helliget av Gud og de seks øvrige dagene som ikke er det.

3) Det er sant at kalenderen har blitt forandret, men har det hatt noen innflytelse på den ukentlige syklusen? Vi vet fra lidelseshistorien at Jesus døde på korset på forberedelsesdagen (Luk 23,54), som er det samme som vår fredag, det er jo derfor denne spesielle dagen kalles Langfredag. Vi vet også fra den samme historien at Jesus sto opp på ukens første dag (Luk 24,1.6), som vi kaller 1. Påskedag og som er søndagen. Mellom fredag og søndag finner vi lørdagen (Luk 23.56), og da søndagen er den første dagen i uken i følge Bibelen så må lørdagen ble ukens syvende (og siste) dag. Men dette var på Jesu tid vil sikkert mange si, å følge opp med at pave Gregory XIII endret kalenderen i 1582. Det er sikkert og visst at han endret kalenderen, han fjernet rett og slett 10 dager fra kalenderen (for å tilpasse de minuttene som hadde akkumulert seg siden Julius Cesar innførte sin kalender i år 46 f.Kr. (den julianske kalender). Men hvilken effekt hadde denne undringen på den ukentlige syklus. Absolutt ingen, for selv om han fjernet 10 dager beholdt han syklusen allikevel, og kalenderen gikk fra torsdag 4. oktober til fredag 15. oktober.

Konklusjon: Vi vet inderlig godt at ukens syvende dag er den samme i dag som da den ble innstiftet i Edens hage.

4) Dette er mildt sagt et underlig argument, og de som bruker dette for ikke å holde Guds sabbat klynger seg til 5. Mos 5,13-15: #13 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 14 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn, eller din datter, din tjener, eller din tjenestekvinne, din okse, ditt esel eller noen av dyrene dine eller den fremmede som bor innenfor dine porter, for at både din tjener og din tjenestekvinne kan hvile på samme måten som du. 15 For du må huske at du var en trell i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med mektig hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbaten.# Det er vers 15 som brukes for å forsvare dette synet at sabbaten ble til for å minnes utgangen fra Egypt. Men ser vi nøyere på vers 14 så finner vi at Guds folk når de kommer til det lovede landet skal ta hensyn til alle som bor i landet at ingen skal jobbe på sabbaten. Det er fangenskapet i Egypt og den behandlingen de fikk der de skal huske, ikke selve utgangen, for at de ikke skal gjøre det samme mot sine tjenere, tjenestekvinner, dyrene eller de fremmede som egypterne gjorde mot dem. Vi finner det samme prinsippet i 3. Mos 19,33-34 og i 5. Mos 24,17-18 hvor Israels folk blir bedt om å huske at de var slaver i Egypt og at de ikke skal behandle sine tjenere på samme måte som de selv ble behandlet.

Konklusjon: Verken budet om å være rettferdig eller å holde sabbaten ble gitt for å huske utgangen fra Egypt, men Gud ville lære folket at da Han i sin godhet brakte dem ut av fangenskapet ga dem en god grunn for å behandle enker, fremmende ja til og med dyrene rettferdig.  

5) Jesu oppstandelse skjedde utvilsomt på en søndag. Det har vi Bibelens ord på, men det finnes ikke en eneste liten antydning i Bibelen på at sabbaten skulle endres på grunn av Jesu oppstandelse. Vi kan trygt gå ut fra at Jesus gjorde mye stort og mange under på alle ukens dager. Jesus døde på en fredag, og uten at Han først døde så kunne han naturligvis heller ikke ha stått opp igjen, men det er ingen som vil flytte sabbaten fra lørdagen til fredagen av den grunn. Oppstandelsen er nok et av de meste dramatiske øyeblikkene i historien, men Jesu død er jo viktigere for oss da det var dette som beredte veien for vår frelse, noe hans oppstandelse ikke gjorde. Det finnes ingen tegn på at vi skal holde søndagen som sabbat til tross for Jesu død og oppstandelse. Det finnes imidlertid et minnesmerke over Jesu død og oppstandelse som vi finner i Rom 6,4 #Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.#

Konklusjon: Det er dåpen, ikke sabbaten, som er minnesmerket over Jesu lidelseshistorie med hans død, begravelse og oppstandelse. 

Kommentar #101

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Tore

Men du ser at jeg hadde rett, eller er du for stolt til å innrømme det:)

Mvh

Rune

Kommentar #102

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Men du ser at jeg hadde rett, eller er du for stolt til å innrømme det:)

Jeg har aldri vært redd for å innrømme en feil, og det er jeg fortsatt ikke.

Vil du nå være vennlig å holde deg til trådens tema?

Kommentar #103

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.


Men: Hvorfor så redd for Guds sabbat? Det er tema:-)

Er det noen som er redd for å holde hviledagen hellig? Men jeg opplever en feil ånd for de som tror de holder alle Guds bud ved å holde de ti bud.  Jeg kan tenke meg at den åndsmakten er noe liknende den fariseerne og skriftlærde hadde.

Desverre så blir ikke mennesker noe bedre av å prøve å holde bud. Man ser ofte at kjærligheten mangler. Men som kristne så trenger man bare følge Jesus og lære av Han. Og der opplever jeg et like lite anstrengt forhold til sabatten slik Jesus hadde. Sabbaten er til for menneskene og ikke omvendt. Og man får ingen belønning av å være loviske. Heller tvert imot.

Det loviske kan stenge for det liv vi får i Jesus. Desverre så syns jeg det er det jeg ser med SDA. Jeg gleder meg hver sabbat for at Jesus stod opp fra de døde. Det er oppstandelsens dag. Det har fokus på Jesus og ikke på skapelsen.

Det er nok det nye livet med Jesus jeg vil sette fokus på. Og jeg vil gjerne feire den dagen. Det har jeg fred for. Jeg går heldigvis ikke slik fariseerne og skriftlærde og er fanatisk opptatte av at folk holder sabbatsbudet. Det tror jeg ikke Jesus gjør heller. Han ser litt lengre enn det.

Kommentar #104

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Desverre så blir ikke mennesker noe bedre av å prøve å holde bud. Man ser ofte at kjærligheten mangler. Men som kristne så trenger man bare følge Jesus og lære av Han. Og der opplever jeg et like lite anstrengt forhold til sabatten slik Jesus hadde. Sabbaten er til for menneskene og ikke omvendt. Og man får ingen belønning av å være loviske. Heller tvert imot.

Jeg kjenner ingen adventist som er lovisk, jeg etterlever Guds ti bud så godt jeg kan, og der sier Gud at sabbaten er lørdag. Du holder deg dessverre ikke bare til Jesus som du sier, du holder deg også til menneskebud og det paven forteller deg at du skal tro og gjøre. Dette er en gjerningsreligion i det at man bl.a. MÅ gå til skriftemål hos en prest, det er MESSEPLIKT, man BØR dra på pilegrimsreise til et forutbestemt sted for å oppnå avlat, delvis eller absolutt… Håper du ser at det er dette som er loviskhet, ikke det å holde Guds ti bud, inkl. den syvende dags sabbat – lørdagen av kjærlighet til Han som ga sitt liv for at jeg skulle bli frelst.

Kommentar #105

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ingen adventist som er lovisk, jeg etterlever Guds ti bud så godt jeg kan, og der sier Gud at sabbaten er lørdag. Du holder deg dessverre ikke bare til Jesus som du sier, du holder deg også til menneskebud og det paven forteller deg at du skal tro og gjøre. Dette er en gjerningsreligion i det at man bl.a. MÅ gå til skriftemål hos en prest, det er MESSEPLIKT, man BØR dra på pilegrimsreise til et forutbestemt sted for å oppnå avlat, delvis eller absolutt… Håper du ser at det er dette som er loviskhet, ikke det å holde Guds ti bud, inkl. den syvende dags sabbat – lørdagen av kjærlighet til Han som ga sitt liv for at jeg skulle bli frelst.

Hva er det som gjør at dere virker så mye mer loviske enn katolikker da?  Tror du virkelig lørdag er så viktig for Gud, hvor står det om lørdag i bibelen? Dere tilber en dag, og kommer med en masse løgner om DKK. Profetier som ikke går i oppfyllelse. Og så bruker dere mye energi på å svartlegge DKK. For meg er dere bare avslørende. Og jeg holder meg langt unna deres loviskhet.

DKK er opptatt av Jesus. SDAs forkynnelse handler om å svartmale Jesus som DKK tilber. Jeg har virkelig ikke sansen for dere.

Derfor bruker jeg heller ikke så mye tid på dere.

Kommentar #106

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Tror du virkelig lørdag er så viktig for Gud, hvor står det om lørdag i bibelen?

 

"De skal halda sabbaten; han skal vera heilag for dykk. Den som vanhelgar sabbaten, skal døy. Kvar den som då gjer noko arbeid, han skal rydjast ut or folket sitt. 15 Seks dagar skal de arbeida, men den sjuande dagen skal vera sabbat, heilag sabbat for Herren. Kvar den som gjer noko arbeid på sabbatsdagen, skal døy. 16 Israelittane skal akta på sabbaten, så dei held han i ætt etter ætt. Det skal vera ei evig pakt.

Han skal vera eit TEIKN PÅ PAKTA mellom meg og israelittane til evig tid. For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda, men den sjuande dagen kvilte han og heldt seg i ro." 2 Mosebok 31

-----------------

Og Moses sa: «Et det i dag! For i dag er det sabbat for Herren; i dag finn de ikkje noko på marka. 26 Seks dagar skal de sanka. Men den sjuande dagen er det sabbat; då er det ikkje å finna.»
27 Den sjuande dagen var det likevel nokre som gjekk ut og ville sanka; men dei FANN INGEN TING. 28 Då sa Herren til Moses: «Kor lenge skal det vara før de vil halda boda og lovene mine? 29 Kom i hug at Herren har gjeve dykk sabbaten! Difor er det at han den sjette dagen gjev dykk mat for to dagar. Hald dykk heime, kvar hjå seg! Ingen må gå bort frå staden sin den sjuande dagen.» 30 Så heldt folket seg i ro den sjuande dagen."

 

  "Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla.18 Sanneleg, det seier eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Om då nokon opphevar eit einaste av desse minste boda, og lærer menneska såleis, skal han reknast for den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre det, han skal vera stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda åt dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket." Matteus 5
   

 

 

 

 

 

Kommentar #107

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
"De skal halda sabbaten; han skal vera heilag for dykk. Den som vanhelgar sabbaten, skal døy. Kvar den som då gjer noko arbeid, han skal rydjast ut or folket sitt. 15 Seks dagar skal de arbeida, men den sjuande dagen skal vera sabbat, heilag sabbat for Herren. Kvar den som gjer noko arbeid på sabbatsdagen, skal døy. 16 Israelittane skal akta på sabbaten, så dei held han i ætt etter ætt. Det skal vera ei evig pakt.

Det står ikke noe om at den syvende dagen må være på en lørdag her.

Kommentar #108

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det står ikke noe om at den syvende dagen må være på en lørdag her

Spøker du ?

Det må vera litt ubehageleg å lesa i Esaias 66 desse versa.

 

"For liksom den nye himmelen
        og den nye jorda som eg skaper,
        alltid skal stå for mitt åsyn,
        så skal òg dykkar ætt og namn stå seg,
        lyder ordet frå Herren.
     

Kvar NYMÅNEDAG, frå månad til månad,
        og kvar SABBATSHELG, frå VEKE TIL VEKE,
        skal alle menneske koma
        og bøya seg og tilbe meg,
        lyder ordet frå Herren."

 

 

Desse versa fortel om den nye himmel og nye jord.

Då skal me halda sabbaten ,ja nymånedagane er viktige.

Lauvhyttefesten må alle halda elles kjem det ikkje regn over dei nasjonane som er ulydige.

 

http://www.nytimes.com/2013/04/27/us/pope-francis-has-a-few-words-in-support-of-leisure.html?pagewanted=all&_r=2&

 

"But in Catholicism, as Pope Francis suggests, the Sabbath actually is supposed to matter — the whole day, not just Mass. For as the catechism teaches, in Paragraph 2185, “On Sundays and other holy days of obligation, the faithful are to refrain from engaging in work or activities that hinder the worship owed to God, the joy proper to the Lord’s Day, the performance of the works of mercy, and the appropriate relaxation of mind and body.”

 

Sundagen er ein ypperleg dag å arbeida på,med godt samvit.

Gud har berre velsigna ein spesiell dag til kvile-den sjuande.

 

 

 

 

Kommentar #109

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Gud har berre velsigna ein spesiell dag til kvile-den sjuande.

Israelittene skulle jobbe i seks dager, den syvende dagen skulle de holde hviledagen hellig. Men hvor står det at det må være en lørdag? Er ikke det et enkelt spørsmål?

Kommentar #110

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Men: Hvorfor så redd for Guds sabbat? Det er tema:-)

Kan være enig i at vi skulle holde hviledag på lørdagen eller den 7 dagen.

Jeg kan ikke se at disiplene byttet ut den 7 dagen som da var på en lørdag, som den vel også er i dag i Israel.

Det var vel helst at jødene skulle glemmes, eller jødedommen i sin helhet.

Nå hadde hedningen overtatt løftene som var tilknyttet jødene, fordi de forkastet Jesus.

Kommentar #111

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Er ikke det et enkelt spørsmål?

Jau , det er veldig enkelt.

Eg trur dei fleste har forstått at sundagen er fyrste dagen i veka.

 

"Då SABBATEN var til ende, og det tok til å ljosna FYRSTE DAGEN I VEKA, kom Maria Magdalena og den andre Maria og ville sjå til grava. 2 Då kom det brått eit kraftig jordskjelv; for ein Herrens engel steig ned frå himmelen, gjekk fram til grava og velte steinen ifrå og sette seg på han"

 

Jødane held sabbaten  . Yeshua var jøde og gjorde det same.

 

Dei fleste kristne eg kjenner som har nokon meining om kviledagen , seier at dei held Jesu oppstandelsesdag.

 

Er det så viktig om ein held sundagen eller fredagen for den del ?

 

I GT var det dødsstraff for fleire ting . Sabbatovertreding er nemnd.

3 Mosebok 20 nemner  mange ting.

"Når ein mann ligg med ein annan mann som ein ligg med ei kvinne, har dei begge gjort ei stygg gjerning. Dei skal døy;"

"Ein mann som har omgang med eit dyr, skal døy,"

 

 

"De skal halda sabbatsdagane mine og ha age for HEILAGDOMEN MIN. Eg er Herren. 3 Mosebok 19

 

HEILAGDOMEN eller tempelet er enno ikkje kome på plass i Jerusalem.

 

Sabbaten er viktig ,men det er og viktig at ein støttar det som no snart vil skje på tempelhøgda -Gud tempel på plass.

 

https://www.templeinstitute.org/donate.htm

 

 

 

 

 

Kommentar #112

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Jau , det er veldig enkelt.

Jeg er fullt klar over at for jødene er lørdag sabbat. Men hvor sier Gud at lørdag må være den syvende dagen?

Kommentar #113

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Hva er det som gjør at dere virker så mye mer loviske enn katolikker da? Tror du virkelig lørdag er så viktig for Gud, hvor står det om lørdag i bibelen? Dere tilber en dag, og kommer med en masse løgner om DKK. Profetier som ikke går i oppfyllelse. Og så bruker dere mye energi på å svartlegge DKK. For meg er dere bare avslørende. Og jeg holder meg langt unna deres loviskhet.

DKK er opptatt av Jesus. SDAs forkynnelse handler om å svartmale Jesus som DKK tilber. Jeg har virkelig ikke sansen for dere.

- Hvorfor dere ser oss som mer loviske må du og andre katolikker svare på, å holde Guds bud er ikke loviskhet. Kaller du deg selv lovisk når du ikke slår i hjel?

- Om lørdagen er viktig for Gud? Tja, leser du Bibelen Randi? Jeg spør ikke for å være frekk eller latterliggjøre deg. Om du setter noe til side for spesielt bruk så er det noe som har betydning for deg. Ikke sant? Det kommer tydelig fram av Bibelen at Gud velsignet ukens syvende dag og lyste den hellig. Dette forteller oss at Gud mener denne dagen er viktig for Ham. Videre så forteller Jesu lidelseshistorie oss hvilken dag som er ukens syvende dag, og her kammer det tydelig fram at det er lørdag.

- Vi tilber ingen dager, vi tilber Gud og Ham alene, men vi følger Guds ti bud slik de står i 2. Mosebok kap. 20.

- Om vi svartlegger (svartmaler) DKK eller ikke kunne vi sikkert diskutert, men de punktene jeg kritiserer er ting som ikke har Bibelsk belegg. Dete tilber Maria og helgener, noe jeg både har sett med egne øyne og hørt med egne ører. Dette strider i mot Bibelen lære, og da er det ikke å svartmale, men å vise til feil i DKKs lære.

- Dere hevder at dere er opptatt av Jesus, men leser vi litt i den katolske katekisme så er dere minst like opptatt av Maria.

- SDAs forkynnelse inneholder ikke et eneste ord om DKK, for det er ikke denne kirken som viser oss veien til Gud eller gir oss løfter om frelse og evig liv. Løfte om frelse og evig liv er det vår Gud som gir, og all forkynnelse fra SDA har sitt utspring i Bibelen, og der er som kjent ikke DKK nevnt.

Kommentar #114

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Kan være enig i at vi skulle holde hviledag på lørdagen eller den 7 dagen.

Jeg kan ikke se at disiplene byttet ut den 7 dagen som da var på en lørdag, som den vel også er i dag i Israel.

Det var vel helst at jødene skulle glemmes, eller jødedommen i sin helhet.

Nå hadde hedningen overtatt løftene som var tilknyttet jødene, fordi de forkastet Jesus.

Det har du helt rett i. Jeg har tidligere referert til historikeren Sokrates som levde i det 4. århundre. Han sier bl.a. at akke kirker i verden (Middelhavsområdet) feiret Sabbaten, men i Roma og Aleksandria har de av en eller annen grunn begynt å feire oppstandelsesdagen. Dette var altså så sent som i det4. århudre, og dette sammenfaller med keiser Konstantins søndagslov som ble påtvunget folk i år 321.

Kommentar #115

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det var vel helst at jødene skulle glemmes, eller jødedommen i sin helhet.

Nå hadde hedningen overtatt løftene som var tilknyttet jødene, fordi de forkastet Jesus.

Religionsran!

Hvor mange jøder har måttet lide pga denne forkvaklede forståelsen? 

Kommentar #116

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Sundagen er ein ypperleg dag å arbeida på,med godt samvit.

Men av respekt for andre som mener noe annet avstår jeg fra å utføre arbeid i kirketiden på søndagen, og det burde du også gjøre. Så kan du jobbe så svetten spruter etter kirketid.

Kommentar #117

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Konstantins søndagslov som ble påtvunget folk i år 321.

Hvilke kilder baserer du deg på når du sier dette? 

Kommentar #118

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
og det burde du også gjøre

Det er litt artig når desse sundagshaldarane  ser litt skeivt på meg når dei går forbi meg i tunet.

"Du arbeider på sundagen ? .

Det kan vera eg reparerar noko på bilen / traktoren eller gjer anna gardsarbeid.

Nokon få av desse er veldig opptekne av å ikkje vera "loviske" , samtidig som dei trur dei ærer Gud med å ta fri på sundagen .

Ein skal ikkje gå mange tiåra tilbake før det i ein del indremisjonsområde var skam på hengja ut vasken/kleda på sundagen .

Då er det betre å ikkje bruka gravemaskina når du veit at det er gravferd i kyrkja og lydar kan høyrast dit.

http://www.youtube.com/watch?v=hdvhfthPyVI

 

 

 

 

Kommentar #119

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Hvilke kilder baserer du deg på når du sier dette?

Søndagsloven ble vedtatt 7. mars 321, og i følge #Codex JusunianusSchaff,History of tbe Chritstian Church#, lyder den (eller deler av den) slik på norsk: #På solens ærverdige dag (venerabili die Solis) bør embedsmennene og befolkningen i byene hvile, og verkstedene bør stenges. Men på landet har de mennesker som driver landbruk, lov til å fortsette arbeidet.#Et keiserlig dekret var ikke noe å spøke med den gangen så vi kan forvente at de loven gjaldt for holdt den i frykt for represalier.

Dette var den første spede begynnelsen, og det gikk bare 43 år før neste akt kom. I364 kom den første kirkelige søndagslov, utstedt av konsilet i Laodikea, hvor skikken med å la være å arbeide på lørdagen ble fordømt… og som om ikke dette var nok så ble dette fulgt opp med en innskjerping av gjeldende lov, og i 538 e.Kr. (merk årstallet) så utstedte konsilet i Orleans en strengere og innskjerpet søndagslov, som blant annet også stoppet arbeidet i landbruket.

Kommentar #120

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Ein skal ikkje gå mange tiåra tilbake før det i ein del indremisjonsområde var skam på hengja ut vasken/kleda på sundagen .

Då er det betre å ikkje bruka gravemaskina når du veit at det er gravferd i kyrkja og lydar kan høyrast dit.

Det var en bra presisering, og det var vel slik jeg burde ha formulert meg. men jeg har ingen gravemaskin:-) så jeg lar heller være å klippe plenen i kirketiden

Kommentar #121

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
men jeg har ingen gravemaskin:-)

Du må høyra på Guds stemme.

http://www.aftenposten.no/forbruker/article921011.ece#.UYNQZFY4U5s

 

 

"Då eg vart 49 år gamal sa Gud til meg: "Du må bli meir praktisk, Finn Jarle." Så kjøpte eg denne Brøyt'en", sa Sæle til Bergens Tidende i 1998. - Han har halde på med den gravinga i tre og eit halvt år nå"

Kommentar #122

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Er det totalt umulig for deg å forstå hva som skrives? Det finnes ikke en eneste adventist som hevder at vi blir frelst av bud. Hvorfor hamrer du på dette hele tiden Rune? Jeg tok deg i løgn for bare 8 timer siden, http://www.verdidebatt.no/debatt/post391927.zrm nå er du sannelig ute og farer med løgn igjen. Når skal du slutte med det?

Jeg orket ikke å svare han, takk for at du tok deg tid.

Jeg tror imidlertid det er at flere forherder seg imot sannheten i en eller annen frykt for overgivelse til netopp sannheten. Jeg vet ikke men det kan virke slik. Man hører jo og forstår jo men vil ikke tilbe Skaperen som Abel men som Kain.

Kommentar #123

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Hvor mange jøder har måttet lide pga denne forkvaklede forståelsen?

Så sant ,så sant.

Pga erstatningsteologien der kyrkja har overteke Israels plass har me sett dei mest grusomme ting utført mot jødane.

Guds  velsigning og forbanning er i dag som i GT knytta til lover og reglar , slik 5 Mosebok 28 seier.

 

Velsigningar
"Er du lydig mot Herren din Gud og legg vinn på å leva etter alle boda hans, som eg gjev deg i dag, skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folkeslag på jorda.  2 Og alle desse velsigningane skal koma over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud"

 Kva ulydnad fører til
15 Men vil du ikkje lyda Herren din Gud, legg du ikkje vinn på å leva etter alle boda og føresegnene hans, som eg gjev deg i dag, skal alle desse forbanningane koma over deg og nå deg:
    16 Forbanna vere du i byen
        og forbanna ute på marka!
   17 Forbanna vere di korg og ditt bakstetrog!18 Forbanna vere di livsfrukt"

 

Den nye religionen " Paulus synagoge" lærer at me no kan  kutta ut lovene. Me lever i nåden-:

Dersom du vil fylgja lovene , ja, då er du vorte lovtrell eller kome inn i lovtrelldom.

 

 

 

 

Kommentar #124

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er helt ufattelig

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Guds velsigning og forbanning er i dag som i GT knytta til lover og reglar , slik 5 Mosebok 28 seier.

At det sitter voksne oppegående mennesker i dag og forfekter at moselovene gitt til jødene i den gamle pakt også gjelder den dag i dag for oss..!!! Det blir som å si at sharialoven er ok og det da...?

Langesæter må ha gått glipp av at Jesus har levd og opprettet vår stilling innfor Gud i en ny pakt.

Jeg syns ikke det er merkelig at når ukristne leser dette,så får de fnatt av de kristne....Men saken er at dette er ikke kristendom,men gammeldags jødelære.

Har du ikke fått med deg at Jesus har kommet med en ny pakt....det er ut fra JESUS kristendommen har kommet...IKKE Moses. 

Jeg må spørre Tor og Leif....Har dere slike synspunkt dere også..? 

Kommentar #125

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Er det codex Justinuanus du mener? I så fall ble denne kodeksen skrevet over 200 år senere rundt 530, og de utgavene som i dag finnes er redigert og modernisert gjennom flere århundreder. 

Nå skal ikke jeg nekte for at Constantin kan ha innført Søndag som en hviledag. Mange dyrket også solguden på denne tiden, så årsaken til at søndagen ble valgt tror jeg kan være sammensatt. Lite tyder på at Constantin var særlig kristen. Han utnyttet kristendommen for det den var verdt i en vanskelig tid for Rom. 

Ellers skal du ha takk for referansene. Ser Schaff's bok ligger i sin helhet på nett, så jeg skal undersøke litt nærmere når jeg får tid. 

Kommentar #126

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Jesu ansikt skinte som solen

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Har du ikke fått med deg at Jesus har kommet med en ny pakt....det er ut fra JESUS kristendommen har kommet...IKKE Moses.

Jesus sier selv om sabbaten, i Matt 12, 5-8:

.  5 Eller har dere ikke lest i loven at prestene hver sabbat bryter sabbaten i tempelet og likevel er uten skyld?  6 Men jeg sier dere: Her er det som er større enn tempelet!  7 Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr: ‘ Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’, da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld.  8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.»

I vers 7 sier Jesus helt klart at det er kjærlighet, kjærlighet og kjærlighet Han vil ha.  Ikke offer.  Vi skal elske Han, oss selv og vår neste.

Ønsker adventistene å feire sabbaten for å ære Gud, er det ikke noe feil i det.  Men å anse det som en lovgjerning en må gjøre, da er de på ville veier.  Jesus vil ikke ha offer, men kjærlighet.  Vi skal elske Gud, oss selv og nesten.  

Gud skal ikke forstås, men elskes

Mennesket kan, brått eller langsomt vinne innsikt om Gud.  At Gud er uforanderlig, at Gud er noe vi hverken kan eie, forstå eller manipulere.  I denne innsikt blendes mennesket før eller senere - av lys, av kjærlighet.  Det oppleves som en overveldende gave.

Matt 17 forteller om en hendelse, der Jesus tok med seg tre av disiplene opp på fjellet hvor Han ble forvandlet foran øynene deres.  Matteus forteller at Jesu ansikt "skinte som solen" og "klærne ble hvite som lyset."

Jesus blir forklaret som Gud, men Han blir ikke tillagt nye egenskaper, eller forvandlet til noe Han ikke var tidligere.

Men disiplenes øyne åpnes, så de ser hvem Han alltid har vært.  Han er lys.  

Jesu forklarelse som Gud, betyr ikke at noe nytt legges til, men for displene kom det noe nytt:  De skal ikke frykte det de ikke fatter.  Gud skal ikke forstås, men elskes.  

Det er det Jesu mener da han sier i Matt 18, 3-4:

  3 og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.  4 Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

Vi skal bare tro og elske Gud.  Ikke forstå troen i hjel.  Det gjorde fariseerne og de ble dømt.

Kommentar #127

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Docta ignoranta - uvitenhetens visdom

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Guds velsigning og forbanning er i dag som i GT knytta til lover og reglar , slik 5 Mosebok 28 seier.

Den som har stor kunnskap, vet at han vet lite, at virkeligheten ikke er identisk med vår forståelse av den, men uendelig rik, fremmed og ufattelig.

Uvitenhetens visdom angir en livsholdning som har toleranse for flertydelighet og uvisshet. Ikke en uvisshet om Guds virkelighet, men om våre forestillinger om det ytterste.

Docta ignoranta er en metode for å søke sannheten som finnes eller som er. Sannhet ikke forstått som et nytt sett med meninger, som om vi skifter til nye klær. Men ny innsikt om Sannheten.

På vei mot ny innsikt er det nødvendig å slippe taket i det vi  mener å vite. Det er manges erfaring at de som vet minst, er de mest skråsikre.

Vi må vite for å kunne ikke-vite. Vi må godta det uvisse som et gode.

Lyrikeren og mystikeren Arnold Eidslott beklager ikke det uvisse, men takker for det.

Takk for uvisse

for dette er et kjærlig øye

som vokter deg fra evige boliger

Denne uutrgunnelige satte

denne grense

Kommentar #128

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Den som har stor kunnskap, vet at han vet lite, at virkeligheten ikke er identisk med vår forståelse av den, men uendelig rik, fremmed og ufattelig

Uvitenhetens visdom angir en livsholdning som har toleranse for flertydelighet og uvisshet. Ikke en uvisshet om Guds virkelighet, men om våre forestillinger om det ytterste.

Docta ignoranta er en metode for å søke sannheten som finnes eller som er. Sannhet ikke forstått som et nytt sett med meninger, som om vi skifter til nye klær. Men ny innsikt om Sannheten.

På vei mot ny innsikt er det nødvendig å slippe taket i det vi nå mener å vite. Det er manges erfaring at de som vet minst, er de mest skråsikre.

Kan ikke si at jeg henger helt med her.....For meg er evangeliet ENKELT å forstå.

Tro er full visshet om ting som ikke sees,står det i Bibelen.

Jeg slipper aldri taket i min enkle barnslige tro.

Det er ikke mystisk...det er bare trygt. 

Kommentar #129

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror imidlertid det er at flere forherder seg imot sannheten i en eller annen frykt for overgivelse til netopp sannheten. Jeg vet ikke men det kan virke slik. Man hører jo og forstår jo men vil ikke tilbe Skaperen som Abel men som Kain.

Ja, det er mange som følger den tilbedelsesformen til Kain, og vi ser jo i Bibelen hvordan det gikk. Jeg tror ikke Gud har forandret syn siden den gang, så da er det vel en del som vil slite men å komme inn til bryllupet tenker jeg...

Kommentar #130

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg må spørre Tor og Leif....Har dere slike synspunkt dere også..?

For å være ærlig så tar jeg meg ikke akkurat tid til å lese alt hva Torstein L skriver, så på det punktet du spør om her kan jeg ikke gi et godt svar men på generell basis så er det nok stor avstand oss i mellom.

Kommentar #131

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Lite tyder på at Constantin var særlig kristen. Han utnyttet kristendommen for det den var verdt i en vanskelig tid for Rom.

Det har jeg også inntrykk av, og for å høste politisk støtte så kom da denne søndagsloven fordi den brøt med sabbatsfeiringen på ukens syvendedag.

Kommentar #132

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke mystisk...det er bare trygt.

Det er vi 100 % enige om, ikke mystisk bare trygt.

Kommentar #133

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel ?

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
For å være ærlig så tar jeg meg ikke akkurat tid til å lese alt hva Torstein L skriver, så på det punktet du spør om her kan jeg ikke gi et godt svar men på generell basis så er det nok stor avstand oss i mellom.

Kan du ikke det..? Det syns jeg er veldig snodig for å si det mildt..!

 

Kommentar #134

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kan du ikke det..? Det syns jeg er veldig snodig for å si det mildt..!

Nå vet jeg ikke hva du synes er snodig og som jeg ikke kan. Er det snodig at jeg ikke leser alt han skriver? Eller er det snodig at jeg ikke kan svare konkret på ditt spørsmål?

For å ta det siste først. Jeg kan ikke svare på noe jeg ikke vet noe om. Jeg vet ikke hva du hentyder til i ditt spørsmål da jeg ikke har lest Torsteins kommentar(er). Det har du forhåpentligvis forståelse for.

At jeg ikke leser alt Torstein skriver er en annen skål og henger sammen med hans ståsted og forhold til Paulus og NT generelt…

Kommentar #135

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Må leve som Jesus troende

Publisert over 8 år siden

En sekulær lov regner jeg med du mener Tor?

Den hellige Ignatius av Antiokia, den aller første hedninge biskop skriver på vei til sitt martyrium i Rom ca år 110.

"La dere ikke føres vill av falske lærdommer eller av gamle unyttige fabler.  For hvis vi fortsetter å leve på jødisk vis, erklærer og viser vi at vi ikke har mottatt nåden.  De som har mottatt nåden lever jo i overenstemmelse med Jesus Kristus."

Det er jo derfor de Kristus troende blir forfulgt og må dø for troen.  Jødene ble ikke forfulgt og måtte lide martyrdøden av romerne.  Deres tro var beskyttet.

Jesus troende ble forfulgt og drept for sin tro fordi de viste at de har mottatt nåden.  Fordi de ikke fortsatte å leve på jødisk vis.

For de som var fyllt av nåden var overbevist om at det kun er en Gud.  Som har åpenbart seg ved Jesus Kristus.  Jesus Kristus som er Guds ord og lys.

Ignatius skriver videre.  "Vi kan og skal ikke å snakke om Jesus som frelser og samtidig leve jødisk."

Kommentar #136

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
- Om lørdagen er viktig for Gud? Tja, leser du Bibelen Randi? Jeg spør ikke for å være frekk eller latterliggjøre deg. Om du setter noe til side for spesielt bruk så er det noe som har betydning for deg. Ikke sant? Det kommer tydelig fram av Bibelen at Gud velsignet ukens syvende dag og lyste den hellig. Dette forteller oss at Gud mener denne dagen er viktig for Ham. Videre så forteller Jesu lidelseshistorie oss hvilken dag som er ukens syvende dag, og her kammer det tydelig fram at det er lørdag.

Jeg tror alle dager er like viktige for Gud. Gud følger med på alle dager, og sover aldri. Han ser hva vi gjør hver dag. Og hver dag burde vi helliget og gitt til Herren. Men jeg skjønner godt Guds godhet i at vi alle, inkludert slaver og dyr skal få hvile etter seks dager med arbeid. Jeg tror ikke det er noe religiøst eller magisk med lørdag. Jeg tror på det Gud sier i bibelen at etter seks dager med jobb, så skal man hvile den syvende dagen. For jødene så er det blitt til at den dagen har kommet på en lørdag. Men det er ikke lørdagen som er hellig. Man skal holde den syvende dagen hellig. Og det er samme hvilken dag det er. Det er noe galt når noen tror lørdagen er hellig. Det er som at man tilber en lørdag. Man har misforstått Guds godhet i det hele, og tanken til Gud bak det. Gud har ikke gjort dette for å straffe menneskene, men for at mennesker skal få en hviledag i uken.

I Norge så har vi to hviledager i uken. Hurra. Og vi bør holde de begge hellige. De begge gjør at vi kan bruke mer tid på Gud. Men Gud er utenfor tid og rom. Og Gud sitter ikke oppe i himmelen og gleder seg til lørdag for å hvile, eller for at vi skal løfte opp lørdagen til Han. Vi kristne har siden apostlenes tid kommet sammen og delt nattverd på den dagen da Jesus stod opp. Det er en ny pakt og en ny skikk for de kristne å feire Jesus oppstandelse. Det er ikke noe synd å feire Jesus. Jeg syns personlig det er større å glede seg over Jesus oppstandelse enn over skapelsen. Jesus oppstandelse betyr mere for meg.

Om vi ser hvilket tråder dere SDA ere lager så dreier det seg om det jeg får inntrykk av at dere er opptatt av. Om sabbat, om DKK og om endetiden, Daniel og Åp.

Dere lyver og sier katolikker tilber jomfru Maria og helgener, selv om det er forbudt for katolikker å tilbe andre enn Gud. Dere forstår ikke hva det å gi ære til det som er blitt helliggjort for Gud er i sin dypere mening. Dere forstår ikke at alt det som Gud har satt sitt merke på er noe som katolikker viser ære til, og at all den æren egentlig når Gud, da alt det som æres blir æret fordi man elsker Gud, og da også elsker alt hva Gud rører ved. Og om vi elsker jomfru Maria, så ærer vi Gud også. Fordi Jesus elsker sin mor høyere enn hva vi mennesker kan elske våre mødre. Fordi Jesus har fullkommen kjærlighet. Og Jesus hedrer også sin mor fordi Han har sagt at om vi følger Hans bud, så følger vi hele loven, og Han viser i det fjerde bud at man skal hedre sin far og sin mor. Og Jesus viste sin heder ved å kalle sin mor "Kvinne" og ga henne til Kirken som Kirkens mor. Fordi Jesus er hodet til Kirken og hun er Jesu mor, og derfor ga Jesus sin mor til Kirken. Og Jesus hedrer sin mor ved å gi henne en krone med tolv stjerner ( åp. 12). Hun er ikke en jordisk dronning, men himmelens dronning. Fordi Jesus er konge. Og derfor blir kong Jesus sin mor dronning. Jesus som er den himmelske konge. Vi tilber ikke jomfru Maria. All tilbedelse hører Gud til fordi Han er den eneste som er verdt tilbedelse til. Fordi alt kommer fra Han. Han er den som gir liv. Han er den eneste Gud. Når vi hedrer noe som Gud har rørt ved, så ligger det en tilbedelse til Gud bak dette.

SDA forstår bare dette når det gjelder lørdag. For SDA så er lørdag mye viktigere enn prinsippet til Gud der man skal hvile etter seks dager med jobb. Og at det er en god tanke ved dette, og ikke noen tilbedelse av lørdagen.

Sabbat betyr ikke lørdag, men hviledag. Og jeg prøver å holde det bud om å holde hviledagen hellig. For katolikker handler det ofte om å gå til Messe på hviledagen. Der kommer man sammen og lovpriser Gud, skaperen og himmel og jord. Og det viktigste man gjør er å ta nattverd. Man blir endel av Jesus som er hodet til Kirken. Jeg har en bok av Scott Hahn som skriver om Lammets nattverd. Der viser han til en åpenbarelse han fikk. At joh. Åp. handler om Messen. Der himmel og jord er samlet for å prise Lammet. Jeg anbefaler den boken.

Det må da være trøttende å være så opptatt av DKK og lørdag? Jeg opplever ihvertfall for min del at det bare er Gud som gir mer og mer fra sin brønn, når man priser Gud. Ja, jeg kan også prise jomfru Maria, slik hun profeterer at alle slekter kommer til å gjøre. Men man må alltid se henne knyttet til Jesus, at hun er en del av Gud. Slik korset er noe man opphøyer fordi det har noe med Jesus å gjøre. Men at korset eller Golgata blir opphøyet så er det fordi det betyr noe med frelsen. Men det har ingenting i seg selv. Når vi takker for Golgata så handler det om Jesus, og når ortodokse og katolikker priser jomfru Maria så handler det om Jesus.

Men vi har forskjellige interesser. Jeg er mer interessert i Jesus personlig. Jeg skulle ikke orke å være i SDA og interessere meg for DKK på en negativ måte, og få av smulene fra DKK, ved å studere deres lære. Jeg ser det som et privilegium å kunne gå rett til kilden for å få åndelige mat. Og jeg opplever at DKK gir meg en sult til denne maten som Jesus vil gi.

 

Kommentar #137

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tor

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Guds velsigning og forbanning er i dag som i GT knytta til lover og reglar , slik 5 Mosebok 28 seier.

Her er et sitat som ikke er langt å lese...

Kommentar #138

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Langesæter må ha gått glipp av at Jesus har levd og opprettet vår stilling innfor Gud i en ny pakt

 

Den nye pakt er enno ikkje inngått. Det skjer når Messias kjem tilbake etter 6000 år.

Studer Jeremias 30-31 i samanheng, så ser du det.

Fyrst kjem Jakobs trengsel eller Israels trengsel. Det er beskrive i Jeremias 30


"Vi høyrer eit rop av angst,
        det er redsle som rår, og ingen fred.
     6 Berre spør deg føre og sjå
        om ein mann kan føda born!
        Kvifor ser eg då at alle menn
        held hendene på hoftene
        lik kvinner som skal føda,
        at kvart andlet er omskift og bleikt?
     7 Ja, stor er den dagen,
        han har ikkje sin like.
        Det vert ei TRENGSELSTID FOR JAKOB"

Det er denne tida Daniels bok skriv om og som er spesielt nemnd i Matteus 24.

Messias kjem igjen "straks etter denne trengselstida". Han reddar folket Sitt.

Alle sviktar jødane. Gud brukar Antikrist til å tukta folket Sitt.

"Alle dine elskarar har gløymt deg,
        dei spør ikkje etter deg.
        Som ein fiende har eg slege deg,
        nådelaust har eg tukta deg;
        for skulda di var stor
        og syndene dine mange."

I kpt 31 er desse orda som vert så misbrukt .
 
"Sjå, dagar skal koma, seier Herren,
        då eg gjer ei NY PAKT
        med Israels ætt og Judas ætt,
    32 ei pakt som er annleis
        enn den eg gjorde med fedrane deira,
        den gongen eg tok dei i handa
        og førte dei ut or Egypt,
        den pakta med meg som dei braut,
        endå eg var deira rette herre, seier Herren.

Nei, såleis er den pakta eg vil gjera
        med Israels-folket i dagar som kjem,
        lyder ordet frå Herren:
        Eg vil leggja mi lov i hugen deira
        og skriva henne i hjarta deira.
        Eg vil vera deira Gud,.."

Les heile kpt så ser du at dette enno ikkje har skjedd.

Gud skal ved Messias gjenkomst leggja lova i hjarta til Folket Sitt. Ingen skal lenger lura på kven Herren er . Ingen skal spørja om det . Alle veit kven det er.

"Sjå dagar skal koma, lyder ordet frå Herren, då eg både i Israel og Juda sår ut eit sæde av menneske og dyr. 28 Og liksom eg vakte over dei for å rykkja opp og riva ned, å bryta ned, øydeleggja og skada, så vil eg no vaka over dei for å byggja og planta, lyder ordet frå Herren.
    29 På den tid skal dei ikkje lenger seia:
        Fedrane åt sure druer,
        og borna fekk ringe tenner.
    30 Men kvar skal døy for si eiga synd.
        Den som et sure druer,
        skal sjølv få ringe tenner"

Aldri meir skal nokon få riva opp jødane frå deira land. Ingen skal meir få øydeleggja ved GUDS HEILAGE FJELL.

Paulus misbrukar orda i Jeremias.

Lukas og Paulus skriv identisk.

Lukas 22,20 og 1 kor 11,25

"Like eins tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalken er den NYE PAKT  i mitt blod. Så ofte som de drikk av han, så gjer det til minne om meg!»

Matteus 26 skriv riktig.

"Ta dette og et det! Dette er min lekam.» 27 Så tok han ein kalk, takka, gav dei og sa: «Drikk alle av den! 28 Dette er mitt blod, PAKTBLODET, som vert utrent for mange til forlating for syndene. 29 Eg seier dykk: Heretter skal eg ikkje drikka av denne frukta frå vintreet før den dagen eg drikk henne ny saman med dykk i riket åt Far min"

YESHUA  er offerlammet og i heilagdomstenesta ser me korleis Guds frelsesplan er.Paktsblodet er Yeshuas blod som han har ofra til soning for alle menneske. Det har ingen ting med den nye pakt å gjera.

Diverre har Paulus lurt dykk trill rundt.

Han får dykk til å tru at "lova og profetane" sine lover ikkje gjeld idag.

Yeshua seier at dei gjeld.

"Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, det seier eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt"

Gud har gitt  mange lover . Dei gjeld til fulle.

No ved Yeshuas gjenkomst skal Han styra frå Jerusalem og TORAHEN skal verta rettesnora for alle menneska,slik Esaias 2 seier.

 "I dei siste dagar skal det henda
        at Herrens tempelberg skal stå
        grunnfest høgt over alle fjell
        og lyfta seg opp over haugane.
        Dit skal alle folkeslag strøyma.
     3 Mange folk skal gå av stad og seia:
        «Kom, lat oss fara opp til Herrens fjell,
        til huset åt Jakobs Gud,
        så han kan læra oss sine vegar,
        og vi kan ferdast på hans stigar!
        For frå Sion skal lovlære (TORAH) gå ut,
        og Herrens ord frå Jerusalem.»
     Han skal døma mellom folkeslaga,
        skifta rett for mange folk."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #139

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Neivel

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Den nye pakt er enno ikkje inngått.

Men da er Jesu død og oppstandelse gjort til intet.

Men da må du la være å kalle deg kristen. 

Kommentar #140

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke si at jeg henger helt med her.....For meg er evangeliet ENKELT å forstå.

Nå var jo ikke dette skrevet til deg Holth, men til de som ikke tror.  Til de som tror de vet alt, men mangler visdom.  Du ser hvem jeg siterte fra i min kommentar 127.

Kommentar #141

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Yeshua er oppfyllinga av Guds Lam ,slik Johannes  1,29 seier det.

«Sjå, der er Guds lam, som ber verdsens synd!

Forvirringa er det Paulus som kjem med.

Gud seier gjennom heile bibelen dette eine.

" Til sist kan alt samlast i dette:
        Ottast Gud, og hald hans bod!
        Det bør alle menneske gjera.
       For Gud skal døma kvar gjerning,
        halda dom over alt som er løynt,
        anten det er godt eller vondt. "

 

Gud har gitt mange lover som fører til velsigning om me fylgjer dei.

Me har td matreglane som er gitt oss for at me skal ha god helse.

Mange kristne ler at dette og kosar seg med ureint kjøt.

"For sjå, Herren kjem som ein eld,
        hans vogner som ein storm.
        Han slepper sin vreide laus som ein brann
        og sine trugsmål som logar.
    16 For med eld skal Herren HALDA DOM,
        med sitt sverd skal han slå kvart menneske;
        mange er dei som Herren feller.
    17 

Dei som helgar og reinsar seg
        når dei går til hagane
        i lag med ein som går i midten,
        dei som et SVINEKJØT,
        MUS og annan STYGGEWDOM,
        dei skal alle gå til grunne,
        lyder ordet frå Herren."

 

 

Lureriet Paulus har kome med er at Guds lover ikkje gjeld lenger.

Det er diskusjon om homofili på verdidebatt.

Guds lover er klare.

"Du skal ikkje liggja med ein mann som ein ligg med ei kvinne. Det er ein styggedom.23 Du skal aldri ha omgang med dyr"

 

Nokon er veldig logiske.

 

"Du skal ikkje gå til ei kvinne og liggja med henne når ho har månadstida si og er urein."

 

Tenk på alle desse som lagar tatoveringar på kroppen.

 

" De skal ikkje rispa dykk opp på kroppen i sorg over ein som er død, og ikkje brenna inn skriftteikn på dykk. Eg er Herren."

Her er kanskje ein god regel .

"De skal ikkje venda dykk til gjengangarar og spådomsånder og spørja dei til råds, så de vert ureine ved dei. Eg er Herren dykkar Gud"

"Du skal reisa deg for dei grå hår og visa dei gamle ære. Du skal ha age for din Gud. Eg er Herren"

 

Dette er vel lovtrelldom, om me skal tru Paulus.

 

Med romfolket rundt oss så kan dette vera å tenkja på.

 

"Når ein innflyttar bur i landet hjå dykk, skal de ikkje vera harde mot han.34 Han skal vera som ein landsmann for dykk. Du skal elska han som deg sjølv. For de har sjølve vore innflyttarar i Egypt. Eg er Herren dykkar Gud."

 

Poenget er at mange av reglane er gitt oss til velsigning.

 

 

Kommentar #142

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror alle dager er like viktige for Gud.

- Gud følger med alle dager, og han sover aldri. Så langt er vi enige. Men still deg selv spørsmålet om hvorfor Gud lyste hellig og velsignet en av ukens dager. Selvfølgelig er det fordi denne dagen betyr noe ekstra. Det kommer det også fram av Guds fjerde bud i 2. Mos 20,8-11. Å lyse noe hellig betyr å sette til side til hellig bruk. Argumentet ditt om at det er jødene som har kommet på lørdagen er sludder, for sabbaten ble innstiftet i Edens hage av Gud på den syvende dagen i skapelsesuken. Les 2. Mos 20,8-11 og se på ordlyden og sammenlikne dette med 1. Mos 2,3. De sier nøyaktig det samme. Jeg har ingen ting i mot to fridager i uken, men det gir meg ikke mere tid til å tilbe og dyrke Gud, for uken har ikke flere dager av den grunn – det er fortsatt syv dager i uken, og jeg bruker hver dag på å pleie mitt forhold til Gud.

- Ja, vi er opptatt av Sabbaten, Daniels bok, Johannes Åpenbaring og ikke minst Jesus. At vi er «opptatt» av DKK skyldes vel andre årsaker som ikke ligger innunder trådens tema. Sabbaten er allerede et stort stridsspørsmål, og det er bare snakk om tid før vi vil få en verdensvid lovgivning som vil pålegge folk å holde ukens første dag som sabbat, samtidig med at det vil bli innskjerpet messeplikt, og forbud mot å holde gudstjeneste på Guds sabbatsdag. Hvordan jeg vet dette? Jo, for det første så ligger mye av denne informasjonen i Daniels bok og Johannes Åpenbaring, for det andre så gjør DKK krav på å ha søndagen som sitt merke. At DKK gjør krav på søndagen som sitt merke kan du lese i pave Johannes Paul II Dies Domini. Daniels bok og Johannes Åpenbaring gir oss også mye informasjon som skal skje nå i endetiden, og vi ser mer og mer bli oppfylt, bl.a. det økumeniske samarbeidet hvor hele verden vil følge dyret, men unntak av et fåtall som vil holde Guds bud og Jesu vitnesbyrd.

- Du må gjerne kalle meg en løgnhals, men hele svogerfamilien min var en gang katolikker, og disse kan fortelle at det foregår en Mariadyrkelse – noe DKK selv på sine offisielle sider bekrefter, noe jeg har vist tidligere. Jeg har også besøkt mange, mange katolske kirker og katedraler over store deler av verden, og over alt har jeg sett med egne øyne at katolikkene kneler ned for Mariastatuer og helgenstatuer og bilder av de samme, og hørt med egne øyne at de ber til dem. For ikke lenge siden i en annen tråd viste jeg til hvordan DKK selv sier det gjøres. Du selv kaller Maria for himmeldronning. Det må du gjerne gjøre men det finnes ikke bibelsk belegg for å gjøre dette. Din kirke hevder også at Maria forble jomfru hele livet ut, dette til tross for at historien forteller oss t Jesus hadde yngre brødre født av den samme Maria som født Jesus. Din kirke hevder også at Maria ble tatt opp til himmelen etter sin død. Da kan du spørre deg hvorfor dette ikke er nevnt i Bibelen da det er en historisk begivenhet på linje med Jesu himmelfart. Men denne historien om Marias himmelfart ble ikke katolsk dogme før 1. november 1950. Gidder du å spørre deg selv hvorfor dette ikke har vært et dogme side aposteltiden?

- Det er riktig det at ordet sabbat ikke betyr lørdag, men på over 100 forskjellige språk så heter lørdagen sabbat(en). Det er neppe noe tilfelle.

- Om dere mener noe med å gå til messe på søndagen som du sier at dere gjør for sitat #å lovpriser Gud, skaperen og himmel og jord# så burde dere ta Guds fjerde bud på alvor. Der finner vi jo Guds merke eller segl som forteller oss hvem Skaperen er, hvor han regjerer og hva han har skapt.

- Du sier: #når ortodokse og katolikker priser jomfru Maria så handler det om Jesus#, og når du skal kjøpe deg en ny bluse ber du om å få se på bukser? Jeg synes det er oppriktig leit at oppegående mennesker blir ført bak lyset i en slik grad som det gjøres. Hvorfor kaller dere ikke en spade for en spade? Og hvorfor ber dere til Maria når Jesus er den eneste mellommannen?

Kommentar #143

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Oppstandelsesdagen - den første dagen i uken

Publisert over 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Er det codex Justinuanus du mener? I så fall ble denne kodeksen skrevet over 200 år senere rundt 530, og de utgavene som i dag finnes er redigert og modernisert gjennom flere århundreder.

Nå skal ikke jeg nekte for at Constantin kan ha innført Søndag som en hviledag. Mange dyrket også solguden på denne tiden, så årsaken til at søndagen ble valgt tror jeg kan være sammensatt.

Professor i kirkehistorie Oskar Skarsaune har i årevis forsket på de første kristne og saumfart skrifter i Jerusalem, og var ansatt i Caspari Center for Jewish and Biblical Studies i Jersualem.

Han har forsket på alle skrifter fra tidenes morgen, men nå konsentrer jeg meg om de første kristne og søndagen.  Han skriver i boken "Kristendommens jødiske røtter ll" følgende:

Den første dag i uken - var meget viktig for de første kristne.  Og uken ble den viktigste tidsperioden.  Nattverden ble feiret hver søndag.

Årsaken til at søndagen og særlig søndagags morgen,  er selvfølgelig den meget viktige begivenheten de hadde opplevd.  Jesus oppstandelse fra de døde og displenes møte med den oppsåtte Jesus.  Det fant sted den første dagen i uken, på søndag.

En behøver ikke en gang bruke fantasien for å forstå de første kristnes erfaring.  De kom sammen kun noen få uker etter Herrens oppstandelse for å feire opstandelsen.  De feiret fornyelsen av felleskapet med Herren, og om mulig feiret de uavbrudt.

Apgj 2, 42-47:

Fellesskapet mellom de troende 
42 De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. 43 Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. 44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45 De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. 46 Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47 De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.

Det er ingen tvil om at skikken med å holde gudstjeneste på søndag og den dagen hellig, har sin opprinnelse i den aller første tiden, de første ukene etter oppstandelsen.  De var begistret og følte at de levde i en helt ny tidsalder.

Kommentar #144

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Professor i kirkehistorie Oskar Skarsaune har i årevis forsket på de første kristne og saumfart skrifter i Jerusalem, og var ansatt i Caspari Center for Jewish and Biblical Studies i Jersualem.

OK, Bjørn Erik. Takk for info. Jeg har ikke tenkt å argumentere mot dette. 

Forøvrig har jeg akurat lest Skarsaune selv nå. Da en annen av hans bøker "den ukjente Jesus". Det meste av det han skriver samsvarer med det jeg har lest av andre historikere, og jeg syns han har integritet. 

Kommentar #145

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
- Ja, vi er opptatt av Sabbaten, Daniels bok, Johannes Åpenbaring og ikke minst Jesus. At vi er «opptatt» av DKK skyldes vel andre årsaker som ikke ligger innunder trådens tema. Sabbaten er allerede et stort stridsspørsmål, og det er bare snakk om tid før vi vil få en verdensvid lovgivning som vil pålegge folk å holde ukens første dag som sabbat, samtidig med at det vil bli innskjerpet messeplikt, og forbud mot å holde gudstjeneste på Guds sabbatsdag. Hvordan jeg vet dette? Jo, for det første så ligger mye av denne informasjonen i Daniels bok og Johannes Åpenbaring, for det andre så gjør DKK krav på å ha søndagen som sitt merke. At DKK gjør krav på søndagen som sitt merke kan du lese i pave Johannes Paul II Dies Domini. Daniels bok og Johannes Åpenbaring gir oss også mye informasjon som skal skje nå i endetiden, og vi ser mer og mer bli oppfylt, bl.a. det økumeniske samarbeidet hvor hele verden vil følge dyret, men unntak av et fåtall som vil holde Guds bud og Jesu vitnesbyrd.

Det er jo helt sprøtt det du sier her. Om det er noen som går til angrep mot noen, så er det vel dere SDA ere som angriper DKK og de fleste andre kristne for alt mulig.

Jeg skjønner at du er i løgnens vold, og det er ingen vits å diskutere med en som elsker løgnen framfor sannheten, for løgnene vokser som ugress for de som elsker den.

Du får tro hva du vil. Men du er virkelig på villspor.  Det du skriver er løgn, og det neste du skriver vil inneholde løgn. Derfor gir jeg meg med dette.

 

Kommentar #146

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Fellesskapet mellom de troende
42 De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. 43 Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. 44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45 De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. 46 Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47 De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.

Det er ingen tvil om at skikken med å holde gudstjeneste på søndag og den dagen hellig, har sin opprinnelse i den aller første tiden, de første ukene etter oppstandelsen. De var begistret og følte at de levde i en helt ny tidsalder.

Hvordan leser du ut av dette utsnittet at det er søndagen det gjelder?

Kommentar #147

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig er det fordi denne dagen betyr noe ekstra. Det kommer det også fram av Guds fjerde bud i 2. Mos 20,8-1

Går det ikke inn det jeg skrev i kommentar 135?

"La dere ikke føres vill av falske lærdommer eller av gamle unyttige fabler. For hvis vi fortsetter å leve på jødisk vis, erklærer og viser vi at vi ikke har mottatt nåden. De som har mottatt nåden lever jo i overenstemmelse med Jesus Kristus."

Det er altså Den hellige Ignatius av Antiokia som skriver dette.  Han var biskop der fra år 70 til år 107.

Som vi vet fra Apostlenes gjerninger, oppsto det i Antiokia en blomstrende kristen kirke.  Den første biskopen der var apostelen Peter, og det var der displene for første gang ble kalt kristne Apgj 11, 26.

Ignatius kaller Kristus flere ganger min Gud eller vår Gud.

For Ignatius er enhet først og fremst en egenskap hos Gud, som eksisterer i tre personer og er absolutt en.  Han gjentar stadig at gud er enhet, og at det bare er i Gud man kan finne enheten i sin rene og opprinnelige form.

Han gjengir den bønn Jesus ba ved siste nattverd: "en bønn, ett sinn, ett håp i kjærlighet....... Skynd dere alle å komme til det ene Guds tempel , til det ene alter, til den ene Jesus Kristus."

Kommentar #148

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo helt sprøtt det du sier her. Om det er noen som går til angrep mot noen, så er det vel dere SDA ere som angriper DKK og de fleste andre kristne for alt mulig.

Jeg skjønner at du er i løgnens vold, og det er ingen vits å diskutere med en som elsker løgnen framfor sannheten, for løgnene vokser som ugress for de som elsker den.

Du får tro hva du vil. Men du er virkelig på villspor. Det du skriver er løgn, og det neste du skriver vil inneholde løgn. Derfor gir jeg meg med dette.

Om det er "helt sprøtt" det jeg skriver så får du belegge dette med Bibelen. Men det vil du ikke klare...

Kommentar #149

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan leser du ut av dette utsnittet at det er søndagen det gjelder?

Hvordan leser du kirkehistoriker og professor Oskar Skarsaunes grundige undersøkelser og forskningsresultat fra skriftene i Jerusalem? 

Den første dag i uken - var meget viktig for de første kristne. Og uken ble den viktigste tidsperioden. Nattverden ble feiret hver søndag.

Årsaken til at søndagen og særlig søndagags morgen, er selvfølgelig den meget viktige begivenheten de hadde opplevd. Jesus oppstandelse fra de døde og displenes møte med den oppsåtte Jesus. Det fant sted den første dagen i uken, på søndag.

En behøver ikke en gang bruke fantasien for å forstå de første kristnes erfaring. De kom sammen kun noen få uker etter Herrens oppstandelse for å feire opstandelsen. De feiret fornyelsen av felleskapet med Herren, og om mulig feiret de uavbrudt.

Kommentar #150

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Det er falsk lære

Publisert over 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Du får tro hva du vil. Men du er virkelig på villspor. Det du skriver er løgn, og det neste du skriver vil inneholde løgn. Derfor gir jeg meg med dette.

Jeg er enig med deg Randi.  Det er falsk lære.

Det viser ikke minst Skarsaunes forskning og Ignatius uttalelser som jeg viser til i kommentar 135-143-147.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere