Tor Martinsen

44

Hvorfor så redd for Guds sabbat?

2 Mos 20,11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Publisert: 1. mai 2013

Jeg har ofte lurt på hvorfor det er så sterk motstand mot en dag som Gud har velsignet og lyst hellig, en dag som Gud satte av til hellig bruk for menneskene allerede i Edens hage, en dag uten det daglige strev og slit, men i stedet for fylt med hvile i Guds nærvær. Sabbaten er Herrens dag (Jes 58,13), fordi det var vår Herre og Frelser Jesus Kristus som skapte sabbaten som ukens syvende dag i skapelsesuken (Joh 1,3

Sabbaten er en av to forordninger vår Gud innstiftet i Edens hage før synden kom inn i verden. Den andre forordningen er ekteskapet. Begge forordninger er hellige for Gud og det skal ikke mennesker tukle med, (3. Mos 19,30 - Matt 19,5-6). Sabbaten har vært under press og angrep helt fra de tidligste tider, og det er bare fantasien som setter grenser for hvilke argumenter som konstrueres for ikke å holde Guds sabbat hellig. Ekteskapet har ikke vært under samme press som sabbaten, ikke før nå i våre dager da kjønnsnøytral ekteskapslov vedtas i land etter land. Men ekteskapet skal ikke diskuteres her, det er en annen diskusjon.

 

Her følger noen av de vanligste argumentene for ikke å holde Guds sabbat:

1) Sabbaten var/er bare for jødene.

2) Vi kan holde hvilken som helst dag som sabbat da alle dager er like.

3) Vi vet ikke hvilken dag som er ukens syvende dag for det har vært gjort endringer i kalenderen.

4) Sabbaten ble til som et minne over utgangen fra Egypt.

5) Søndagen har blitt sabbaten som et minne over oppstandelsen.

Dette er altså fem av de vanligste argumentene mot å holde Guds sabbat, ukens syvende dag hellig. Men, er det noe hold i disse argumentene? La oss se.

1) Sabbaten ble innstiftet av Gud allerede på skapelsens syvende dag i Edens hage (1. Mos 2,2-3 og 2. Mos 20,11), og det skjedde mer enn 2000 år før første jøde så dagens lys. Dessuten så kaller Gud sabbaten for sin hellige dag (Jes 58,13), Gud sier ikke jødenes hellige dag, men min hellige dag.

Konklusjon: Det er ikke riktig at sabbaten ble til for jødene.

2) Mange bruker et enkelt vers for ”å vise” at alle dager er like (Rom 14,5). Problemet med dette verset er at det tar for seg de seremonielle dagene. De seremonielle dagene er en del av offertjenesten og prestetjenesten som skulle peke fram mot Kristus fordi synden hadde kommet inn i verden. Sabbaten ble innstiftet før synden gjorde sitt inntog, og er derfor utenfor de seremonielle lovene og reglene som forordnet prestetjenesten i gammeltestamentlig tid. Det man ser bort fra når man hevder at alle ukedagene er like er det som står om dagen i skapelsesberetningen. Ukens syv dager blir alle omtalt mellom 1. Mos 1,1 og 1- Mos 2,3, og her kan vi lese hva Gud gjorde hver enkelt dag. Det er kun når vi kommer til den syvende dagen i uken at det står at Gud velsignet og lyste dagen hellig (1. Mos 2,3). Den syvende dagen er derfor opphøyet av Gud og satt til side for hellig bruk som kommer til uttrykk i det at Gud lyste den syvende dagen hellig og velsignet den.

Konklusjon: Det er en vesentlig forskjell på ukens syvende dag som er velsignet og helliget av Gud og de seks øvrige dagene som ikke er det.

3) Det er sant at kalenderen har blitt forandret, men har det hatt noen innflytelse på den ukentlige syklusen? Vi vet fra lidelseshistorien at Jesus døde på korset på forberedelsesdagen (Luk 23,54), som er det samme som vår fredag, det er jo derfor denne spesielle dagen kalles Langfredag. Vi vet også fra den samme historien at Jesus sto opp på ukens første dag (Luk 24,1.6), som vi kaller 1. Påskedag og som er søndagen. Mellom fredag og søndag finner vi lørdagen (Luk 23.56), og da søndagen er den første dagen i uken i følge Bibelen så må lørdagen ble ukens syvende (og siste) dag. Men dette var på Jesu tid vil sikkert mange si, å følge opp med at pave Gregory XIII endret kalenderen i 1582. Det er sikkert og visst at han endret kalenderen, han fjernet rett og slett 10 dager fra kalenderen (for å tilpasse de minuttene som hadde akkumulert seg siden Julius Cesar innførte sin kalender i år 46 f.Kr. (den julianske kalender). Men hvilken effekt hadde denne undringen på den ukentlige syklus. Absolutt ingen, for selv om han fjernet 10 dager beholdt han syklusen allikevel, og kalenderen gikk fra torsdag 4. oktober til fredag 15. oktober.

Konklusjon: Vi vet inderlig godt at ukens syvende dag er den samme i dag som da den ble innstiftet i Edens hage.

4) Dette er mildt sagt et underlig argument, og de som bruker dette for ikke å holde Guds sabbat klynger seg til 5. Mos 5,13-15: #13 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 14 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn, eller din datter, din tjener, eller din tjenestekvinne, din okse, ditt esel eller noen av dyrene dine eller den fremmede som bor innenfor dine porter, for at både din tjener og din tjenestekvinne kan hvile på samme måten som du. 15 For du må huske at du var en trell i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med mektig hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbaten.# Det er vers 15 som brukes for å forsvare dette synet at sabbaten ble til for å minnes utgangen fra Egypt. Men ser vi nøyere på vers 14 så finner vi at Guds folk når de kommer til det lovede landet skal ta hensyn til alle som bor i landet at ingen skal jobbe på sabbaten. Det er fangenskapet i Egypt og den behandlingen de fikk der de skal huske, ikke selve utgangen, for at de ikke skal gjøre det samme mot sine tjenere, tjenestekvinner, dyrene eller de fremmede som egypterne gjorde mot dem. Vi finner det samme prinsippet i 3. Mos 19,33-34 og i 5. Mos 24,17-18 hvor Israels folk blir bedt om å huske at de var slaver i Egypt og at de ikke skal behandle sine tjenere på samme måte som de selv ble behandlet.

Konklusjon: Verken budet om å være rettferdig eller å holde sabbaten ble gitt for å huske utgangen fra Egypt, men Gud ville lære folket at da Han i sin godhet brakte dem ut av fangenskapet ga dem en god grunn for å behandle enker, fremmende ja til og med dyrene rettferdig.  

5) Jesu oppstandelse skjedde utvilsomt på en søndag. Det har vi Bibelens ord på, men det finnes ikke en eneste liten antydning i Bibelen på at sabbaten skulle endres på grunn av Jesu oppstandelse. Vi kan trygt gå ut fra at Jesus gjorde mye stort og mange under på alle ukens dager. Jesus døde på en fredag, og uten at Han først døde så kunne han naturligvis heller ikke ha stått opp igjen, men det er ingen som vil flytte sabbaten fra lørdagen til fredagen av den grunn. Oppstandelsen er nok et av de meste dramatiske øyeblikkene i historien, men Jesu død er jo viktigere for oss da det var dette som beredte veien for vår frelse, noe hans oppstandelse ikke gjorde. Det finnes ingen tegn på at vi skal holde søndagen som sabbat til tross for Jesu død og oppstandelse. Det finnes imidlertid et minnesmerke over Jesu død og oppstandelse som vi finner i Rom 6,4 #Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.#

Konklusjon: Det er dåpen, ikke sabbaten, som er minnesmerket over Jesu lidelseshistorie med hans død, begravelse og oppstandelse. 

Kommentar #51

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Men det som gjerne adventister ikke forstår. For om de bryter alle andre bud, og bare ikke sabbaten så er det greit

Rune du lyver. Du har ingen grunn til å si dette du sier her. Det er ingen adventister jeg kjenner som bryter ni av Guds ti bud men vilje slik du beskylder oss for. Jeg forventer en uforbeholden unnskyldning fra deg på dette omgående.

Kommentar #52

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Tilbake til start.

Publisert rundt 9 år siden

Hva om vi prøver å holde oss til trådens tema heretter?

Hvorfor så redd for Guds sabbat?

Kommentar #53

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Ranveig

Paulus skriver om den nye lov i våre hjerter. En lov som er der for å skille mellom rett og galt. Ikke en lov til å dømme. Hvordan skal man ellers vite hva som er rett og galt. Uten loven så må man blande inn vår samvitighet og våre følelser, når man skal kjenne om det man gjør er rett. Slik tolker jeg Paulus sine ord. Mang gode ord du kommer med.Når det gjelder fokus på synd så er jeg enig i at man ikke skal fokusere for mye på synden i våre liv. Men på en annen side kommer man ikke utenom den.For både Johannes, Peter.og Jesus talte meget om dette. Når man er blitt født på nytt så er man blitt nyskapninger i Kristus. Det vil si at før vi ble nyskapninger vandre vi i kjødet som var synd  men i det nye livet så vandrer man no i ånden. Stor forskjell. Men mange kristne i dag vandre fremdeles i kjødet  skal man ignonere dette eller skal man forkynnr om synd, omvendelse og frelse fra synden? Jesus er jo den mest radikale av alle. Der Han sier smal er den vei som fører til evigt liv, og få er den som finner eller går på den veien.også sier Han trang er den port som fører inn til himmelen og man skal kjempe for å komme inn. Hva skal man kjempe i mot? Når Jesus sier dette så er det forde det vil være en kamp for den frelste en kamp mot vårt kjød som vil synde. Men i det nye livet i Kristus har man fått den nye ånd i vårt hjerte som vil stå i mot kjødet. Kjødet står i mot ånden og ånden står i mot kjødet. Slik Paulus så fint beskriver det. Så synden er noe man til stadighet må kjempe i mot for å ikke bli lunken. Jeg selv var en lunken kristen i 18 år til Gud talte til meg og jeg ble fri i fra min 30 års spilleavhenighet. Jeg vet hva det vil si å være bundet i synden. Men no vet jeg om nåden i min svakhet og i dette så forstår jeg nådens kraft og virke. Jeg tror at i dag er det viktigere en noen sinne å forkynne synd omvrndelse frelse Golgats korset og blodets rensende kraft  man kommer ikke utenom dette budskapet i dag. For lunkenheten er stor blandt de troende i dag. Merker ikke du det. Jeg må selv ransake meg å se om jeg er på den rette vei. Jeg selv synes ikke ordet synd er negativt. Jeg synes det er opplysende og befriende å vite at Jesus tok synden med seg i graven. Død og begravet. Fri i Kristus. Men vi er fremdeles ikke kvitt vår gamle natur som gjerne vil ha et ord med i laget i vårt nye liv.da er det viltig å forstå hvorfor vi må vandre i åndem og ikke i kjødet lengere. Slik ser jeg på dette enkelt og greit. Jeg styres ikke av loven lengere men Er fanget under Kristus nåde.

Mvh

Rune

Kommentar #54

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Tor 

Du set jeg skrev gjerne . Ikke at dere gjorde det. Forslik jeg forstår dette utifra hvordan dere forklarer dere så har det ingen ting å si om vi holder oss til alle budene untatt det ene og det er sabbaten. For bryter vi et så bryter vi alle slik dere mener. Men er det slik med dere også hvis dere bryter et så bryter dere alle. Eller er dere untaket? Jeg bare lurer. For vi er ingen ting verdt bår vi bryter det ene budet for da må vi dø. Det er slik jeg forstår dere derfor tenker jeg gjerne at det ikke har noe å si om dere bryter de andre budene bare ikke sabbaten. For dere bryter jo til stadig budene dere også slik som vi hva er annderledes med dere og oss? Men hvis jeg ikke har fortstått dette rett Tor så beklager jeg selvføgelig. Beklager at jeg også gikk utenom trådens tema.

Mvh

Rune

Kommentar #55

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Tor

Tror du ikke at jeg også vandrer i ånden. Og elsker å leve rett og sant for Jesus ? Og jeg hater synden. Jeg lever et nytt liv no. Før var jeg ulydig å levde i syndens kjød. Merket stor forskjell.

Mvh

RiUne

Kommentar #56

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Vi, som kirkesamfunn, er ikke imot fellesskap med andre kirkesamfunn så lenge det er på bibelsk basis. Det økumeniske samarbeidet har jesuittisk opprinnelse, og baserer seg på å finne et minste felles multiplum som alle kirkesamfunn kan enes om. Problemet her er at det er pavemakten som bestemmer dagsorden, ikke Bibelen.

Dette er et leit utgangspunkt for videre økumenikk. Ditt trossamfunn deltar i de årlige felleskristne samlingene om bønn i januar. Fra tid til annen hender det at SDA-representanten taler i DKK i den forbindelse. Om han har tatt skade på sin sjel av det er ikke godt å vite, men jeg har ikke hørt om varige men. 

Slik jeg leser deg må økumenikken komme fra andre. Dere blir ingen drivkraft for tilnærming på kristen grunn, enn si over til andre religioner. Jeg aner at du vasker dine hender i dette spørsmålet og sier at det egentlig ikke er noe for deg, men at hvis andre gidder å drive på med det så må de få lov så lenge de har lyst.

Stillte du feil spørsmål i startinnlegget? Vel, min formulering var valgt med omhu for jeg ser at dere er veldig forvirret over hva dere skal bruke sabbatten til. Så langt later det ikke til å være rare helligdagsfreden over den nidige spyingen av hat mot andre kirkeretninger som dukker opp temmelig forutsigelig hver lørdag. Jeg har forstått at moseloven er vesentlig i denne sammenheng, men kan ikke se at Moses skrev noe om at dere skal fare ille frem med menneskeheten på hviledagen, selv om det bare skjer med pc. Sterk pc-bruk må forutsettes å gå inn under begrensningene på alminnnelig gjøren og laden så det holder, og da er det ikke mye hellighet igjen i kanaljens tilnærming til kristen lære, spør De meg.   

Kommentar #57

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jesus er jo den mest radikale av alle. Der Han sier smal er den vei som fører til evigt liv, og få er den som finner eller går på den veien.også sier Han trang er den port som fører inn til himmelen og man skal kjempe for å komme inn. Hva skal man kjempe i mot? Når Jesus sier dette så er det forde det vil være en kamp for den frelste en kamp mot vårt kjød som vil synde

Men Rune

Dette sier Jesus før Han dør. Før loven var oppfyllt. Før det var fullbrakt. Før loven var oppfyllt, så var døren til Gud så trang at kun Jesus kunne komme inn der. Han var den eneste som klarte å oppfylle loven. Når fariseeren kom til Jesus for å spørre Ham, "Hva må jeg GJØRE for å komme til himmelen"? Jesus kunne ha svart: Tro på Meg. Men Han svarte Ham på det han måtte GJØRE. Følg ALLE budene! Fariseeren skrøyt av at ja det hadde han jo gjort så... Men da sa Jesus. En ting du mangler....

Hvis en skal GJØRE seg inn til himmelen, så må man følge alle reglene. Men hvis en skal TRO seg inn til himmelen, så GJØR Jesus alle GJERNINGENE for deg.

Kommentar #58

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Gjør det, så skal du leve

Publisert rundt 9 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
Fariseeren skrøyt av at ja det hadde han jo gjort så... Men da sa Jesus. En ting du mangler.... Hvis en skal GJØRE seg inn til himmelen, så må man følge alle reglene. Men hvis en skal TRO seg inn til himmelen, så GJØR Jesus alle GJERNINGENE for deg.

Enig med deg i det Fuskeland.  Jesus kom også med det dobbelte kjærlighetsbudet og viser veien til evig liv.  Luk 10, 25-28:

25 Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26 «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» 27 Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28 Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.»

Kommentar #59

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
« Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.»

Dette har Han også oppfyllt for oss:) Jesus har elsket Gud av hele Sitt hjerte og av hele Sin sjel og av all Sin kraft ved å gjøre Hans vilje, Han har også elsket Sin neste som Seg Selv ved å gi sitt liv for hele verden, slik at verden kunne bli frelst. ALLE gjerningene er oppfyllt. Vi kan hvile i Jesus sitt fullbrakte verk, og vite at vi er i Guds allmektige beskyttende hender.

Kommentar #60

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Randi 

Forklar fådervår . Jesus sa slik skal dere be.tilgi meg slik jeg forlater våre skyldnere er den bønnen også uten kraft etter Jesu død.?

Mvh

Rune

Kommentar #61

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er et leit utgangspunkt for videre økumenikk. Ditt trossamfunn deltar i de årlige felleskristne samlingene om bønn i januar. Fra tid til annen hender det at SDA-representanten taler i DKK i den forbindelse. Om han har tatt skade på sin sjel av det er ikke godt å vite, men jeg har ikke hørt om varige men.

Et sentralt punkt i Charta Oecumenica er det de selv kaller «Å vitne sammen for vår tro». Hva legger de i dette? La oss se hva som står i selve dokumentet: «I møte med den økende sekulariteten og avtagende kristendommen i Europa, så vedtar vi å styrke hverandre i en felles kristen vitnetjeneste for vår tro, til enfelles evangelisering og misjon i Europa. For dette er uunnværlig for å gjenoppbygge tilliten og enigheten mellom kirkene, slik at man kan unngå sårende konkurranse og faren for nye splittelser. Her er det viktig å skille mellom kirkesamfunn og sekter.» (Punkt 4, § III)

Før vi går videre er det verd å stoppe litt ved den siste setningen vi nettopp leste. Hvem er sekter og hvem er kirkesamfunn? Vil alle som ikke vil være med i denne økumeniske storkirken - på den Katolske Kirkes premisser - bli betraktet som sekter? Det er betryggende å vite at selv Paulus ble betegnet som en sektlærer på sin tid. Men han var ikke redd for denne betegnelsen, bare han visste at han sto for det som er sant og rett. Da han ble anklaget, svarte han ganske enkelt: «...De kan heller ikke bevise alt det de nå anklager meg for. Men dette bekjenner jeg for deg, at etter den Veien som dere kaller en sekt, tjener jeg mine fedres Gud på den måten at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene...» Han la «alltid vinn på å ha en uskadd samvittighet ovenfor Gud og mennesker...» Apg 24,13-16.

Bibelen åpenbarer at det vil bli en stor religiøs konflikt i den siste tiden. «Storkirken» - Skjøgen og hennes døtre, vil bekjempe den lille gruppen som «holder Guds bud og Jesu tro».(Åp 14,9-12 og Åp 13.) Og denne lille gruppen vil uten tvil bli betraktet som en forhatt sekt. Men i Guds øyne er det de som er Hans virkelige menighet på jorden, ikke store katedraler og mektige allianser.

 

Dersom SDA en dag skulle inngå fullt samarbeide med de økumeniske kirkene så tar jeg hatten min og går. Jeg har ingen interesse av å bli inkorporert i den katolske kirke på en eller annen måte. Jeg har ingen ting i mot enkeltmedlemmer, og jeg har venner som er katolikker, men det er systemet som er feil.

Kommentar #62

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det du skriver her

Publisert rundt 9 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
Dette sier Jesus før Han dør. Før loven var oppfyllt. Før det var fullbrakt. Før loven var oppfyllt, så var døren til Gud så trang at kun Jesus kunne komme inn der. Han var den eneste som klarte å oppfylle loven. Når fariseeren kom til Jesus for å spørre Ham, "Hva må jeg GJØRE for å komme til himmelen"? Jesus kunne ha svart: Tro på Meg. Men Han svarte Ham på det han måtte GJØRE. Følg ALLE budene! Fariseeren skrøyt av at ja det hadde han jo gjort så... Men da sa Jesus. En ting du mangler....

Hvis en skal GJØRE seg inn til himmelen, så må man følge alle reglene. Men hvis en skal TRO seg inn til himmelen, så GJØR Jesus alle GJERNINGENE for deg.

Er det viktigste et menneske bør vite i livet.

Det er her det meste av kristenheten har gått feil og lagt opp masse anstøt foran korset.

Kristendommen har blitt feil forkynt,og dermed har folk lagt vekt på GJERNINGER i stedenfor å se hva Jesus har gjort ferdig.

Ved å fokusere på sabbat og synder i hopetall har folk blitt lovtreller og dermed blir kristenlivet et stress om å prestere for at Gud skal godta oss.

Dette er også djevelens strategi for å få folk bort fra det enkle evangelium. 

Kommentar #63

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tor Martinsen

Publisert rundt 9 år siden

Hva har du å si til min kommentar nr 43.?

Kommentar #64

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Randi 

Mye av dette Jesus kom med formidlet også Paulus etter Jesu død hvis det Jesus forkynte var før Hans død. Hvorfor forstsatte da Paulus i samme spor som Jesus når dette ikke har noe betydning.? Jeg ser det tydeligere no at den lære du kommer med ikke samstemmer med Guds ord.men du har visdom om mye. Men det vesentlige går du forbi.

Mvh

Rune

Kommentar #65

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Jeg mente Ranveig))

Kommentar #66

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Mye av dette Jesus kom med formidlet også Paulus etter Jesu død hvis det Jesus forkynte var før Hans død. Hvorfor forstsatte da Paulus i samme spor som Jesus når dette ikke har noe betydning.?

Jeg sier ikke at ALT det Jesus sa ikke har betydning for våre liv idag. Du må skille mellom hvem Han sier ting til og i hvilken sammenheng Han sier ting, før korset. Når Han snakker til fariseere som skryter av at de er så flinke til å følge loven, så fører Han dem til enden av seg selv. Det var jo ikke meningen at vi skulle kappe av oss hender og føtter hvis hendene og føttene frister oss til å gjøre noe galt. Da hadde jo Guds menighet sett ut som en stor amputasjonsavdeling. Jesus sa også at du skulle rive ut øynene dine hvis øynene dine fristet deg for det var bedre for deg å komme inn til himmelen uten øyer enn å brenne i helvete.

Poenget er at Han sier det til mennesker som skryter av at de holder loven. Jesus vil vise dem at dette klarer de ikke!

Fadervår er en fin bønn den. Men Kol 3:13 viser at etter korset, så sier Bibelen noe helt annet om tilgivelse enn før korset. Rekkefølgen på hvem som skal tilgi først er snudd på hodet

Kommentar #67

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Rune Holt

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva har du å si til min kommentar nr 43.?

… og jeg venter fortsatt svar på denne:

http://www.verdidebatt.no/debatt/post391320.zrm

Kommentar #68

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Kristendommen har blitt feil forkynt,og dermed har folk lagt vekt på GJERNINGER i stedenfor å se hva Jesus har gjort ferdig.

Ved å fokusere på sabbat og synder i hopetall har folk blitt lovtreller og dermed blir kristenlivet et stress om å prestere for at Gud skal godta oss.

Dette er også djevelens strategi for å få folk bort fra det enkle evangelium.

Dette er helt riktig, men du bør undersøke når og hvor denne falske læren kom inn i kristendommen. Den kirken som har skylden for dette omgir seg med gjerninger daglig, å nei du - det er ikke SDA.

Kommentar #69

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Rannveig

Mye fint du kommer med, men er svært uenig med deg om sentrale læresettninger.Den veien du peker på er den brede veien og ikke den smale veien. Jesus sa den som vil følge meg må miste alt. Jesus talte til disiplene mange ganger og budskapet var ofte beregnet til troenede. i din lære så koster det ingen ting å følge Jesus. Det kostet de fleste disiplenes liv. Paulus sier noe alle må ta til seg arbeid på frelsens vei holde løpet ut. Fullføre løpet. Og en av lignelsene Jesus kom med var følgende ti jomfruer fem sto utenfor da Jesus kom igjen hvorfor de var jo frelste ? Hva skjedde med de? kommer ikke alle frelste til himmelen. Det ser ikke slik ut i følge denne lignelsen hvordan vil du forklare dettr Rannveig.?

Mvh

Rune

Kommentar #70

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
Men Kol 3:13 viser at etter korset, så sier Bibelen noe helt annet om tilgivelse enn før korset

Dette er ikke tilfelle. Abraham ble regnet som rettferdig for Gud fordi han trodde (på Gud). På samme måte blir jeg regnet som rettferdig fordi jeg tror på Gud.

Å få tilgivelse for sine synder er å bli retferdiggjort.

Kommentar #71

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Og en av lignelsene Jesus kom med var følgende ti jomfruer fem sto utenfor da Jesus kom igjen hvorfor de var jo frelste ?

Det var bare fem av de som var frelste. Olje i Bibelen er et symbol på den Hellige Ånd. Hvis noen ikke har Kristi Ånd så hører han ikke Ham til.

Du er klok hvis du tar imot Jesus, og uforstandig dersom du ikke tar imot. De kloke jomfruene gikk inn til himlenes rike

Kommentar #72

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Å få tilgivelse for sine synder er å bli retferdiggjort

Har ikke sagt noe annet. Vi snakket om Fader vår. Fadervår sier tilgi oss vår skyld, som vi tilgir våre skyldnere. Kol 3:13 Sier: Likesom Kristus har tilgitt dere, slik skal også dere tilgi hverandre.

Rekkefølgen er snudd på hodet. Nå tilgir vi FORDI Kristus har tilgitt oss. Ikke for å få tilgivelse av Gud

Kommentar #73

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Randi

Feil de   10 jomfruer er et bilde på renhet. Det betyr at alle ble frelste Hvis du leser dette verset i matteus så hadde alle olje på sine kanner det vil si olje er et bilde på den HelligeÅnd. Men bare fem tok med seg ekstra olje. Ser du dette eller vil du ignonere dette.

Mvh

Rune

Kommentar #74

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Feil de 10 jomfruer er et bilde på renhet. Det betyr at alle ble frelste Hvis du leser dette verset i matteus så hadde alle olje på sine kanner det vil si olje er et bilde på den HelligeÅnd. Men bare fem tok med seg ekstra olje

Det står ikke i min bibel at de hadde olje. Og hvis lampene døde ut før brudgommen kom, så er vel det et tegn på at de mistet troen isåfall.

En ting er ihvertfall sikkert. Jeg vet at jeg er frelst, og at ingenting kan skille meg fra Gud uten at jeg tar et bevisst valg om å ikke tro på Han lengre.

Kommentar #75

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
de 10 jomfruer er et bilde på renhet.

Vet du hva Rune? Jesus har renset hele verden for synd. Han har tatt ALLE menneskers synd. Men en synd er igjen. Å ikke tro på Jesus.

Kommentar #76

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen har blitt feil forkynt,og dermed har folk lagt vekt på GJERNINGER i stedenfor å se hva Jesus har gjort ferdig.

Hmmm. stikk i strid med det mesteren selv forkynner, skal vi tro evangeliene? 

Hva gjorde at folk kvalifiserte for himmelen i Matteus 25? Jo, det var det som var blit gjort mot de minste og svake.

Eller sier jo Jakob det ganske treffende i Jakob 2:  Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 

Hva måtte ellers til for å bli en Jesus disippel? Var det nok å tro på han? ; Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier.

Om du ikke vil havne i helvete så bør du begynne å gjøre gode gjerninger. Dette i følge mesteren selv.  

Kommentar #77

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hei Rannveig

Da bør du lese denne lignelsen en gang til tror den står i matteus 25  der står det at alle hadde olje på sine kanner hva betyr det. ? Ja synden er betalt. Og oppgjort. Men vi strides fremdeles mot vår gamle natur.og det gjorde også de jomfruene. Men fem av de ble lunkne på veien og gikk i fortapelsen ser du den alvårligheten i dette? Mange tar for lett på synden i dag. Ja jeg vet det er sonet. Men i frelsens vei må vi også hå i Jesu fotspor.

Mvh

Rune

Kommentar #78

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Men er fremdeles uenig om din lære om slavisk å leve etter budene.

Hvorfor ser du på bokstaven, se på Jesus og følg Ham så er du av naturen bokstaven lydig.  Da kan du etterprøve din tro i Guds ord om du blir i tvil., eller mulig fristet. Ser du at din tro strider imot Guds ord og bud så vet man at ens ånd ikke er av Gud. Det fordi Jesus heller ikke gikk på denne vei.

Kommentar #79

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Dersom SDA en dag skulle inngå fullt samarbeide med de økumeniske kirkene så tar jeg hatten min og går. Jeg har ingen interesse av å bli inkorporert i den katolske kirke på en eller annen måte. Jeg har ingen ting i mot enkeltmedlemmer, og jeg har venner som er katolikker, men det er systemet som er feil.

Merkelig at Jesus forandrer seg om han blir levendegjort gjennom økumenikken. Din noia mot DKK får meg til å trekke på smilebåndet. Ditt religiøse aspekt forsvinner i det ytre og overfladiske.

Kommentar #80

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Da bør du lese denne lignelsen en gang til tror den står i matteus 25 der står det at alle hadde olje på sine kanner hva betyr det. ?

Matt 25:3 De uforstandige, tok lampene sine, men de tok IKKE olje med seg. Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine...

Det står det i min bibel

 

Kommentar #81

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor ser du på bokstaven, se på Jesus og følg Ham så er du av naturen bokstaven lydig. Da kan du etterprøve din tro i Guds ord om du blir i tvil., eller mulig fristet. Ser du at din tro strider imot Guds ord og bud så vet man at ens ånd ikke er av Gud. Det fordi Jesus heller ikke gikk på denne vei.

 

Hei Leif Gunnar

 

 

 

 

 

Ser på bokstaven ? mmm hvordan kan jeg ha fokus på bokstaven med kristi lære  ? Jeg vet at jeg ikke er slave under loven lengere, Men jeg er fange under Kristi nåde. Men budene er en rettesnor i den nye pakt. Hvordan stride mot Guds ord, når nåden er den vi er avhenige av i vår svakhet, ingen av oss blir eller er perfekte nok. Om vi følger loven til punkt å brikke så vil man ikke greie å holde loven, men begrunn av Jesus så er nåden der for oss når man snubler i synden. Loven har sin funksjon det har også nåden. hva veier mest loven eller nåden?

svare du nåden, hvorfor tror du ikke på nådens kraft og virke da, svarer du loven Ja da har man misforstått nåden. Svarer du begge deler må du forklare meg.

 

 

MVH

RUNE

Kommentar #82

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
Matt 25:3 De uforstandige, tok lampene sine, men de tok IKKE olje med seg. Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine...

Det står det i min bibel

Hei Rannveig

 

 

 

Hvordan kan det brenne i deres lampe uten olje???

 

6 Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’ 7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. 8 Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’ 

Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv

 

Her sier de gi oss litt av oljen deres før lampene slukner. lamper uten olje kan ikke brenne. hvordan forklarer du det??

 

 

mvh

Rune

 

Kommentar #83

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. 8 Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’

okei et siste svar

Det var tydeligvis ingen av dem sine lamper som brant før rett før brudgommen kom. Da våknet de og gjorde lampene i stand. De uforstandige kan ikke ha hatt mye olje på den lampa si, siden lampene deres ville slukne med en gang de fikk tent de på.

På meg så høres det ut som om alle har hørt evangeliet om Jesus. Jeg tror Gud gir alle en rettferdig sjangs. Men de har sluttet å høre, og har enten forkastet det fra begynnelsen av eller har mistet troen. En ting er ihvertfall sikkert. Disse fem uforstandige jomfruene er IKKE frelst.

Kommentar #84

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Merkelig at Jesus forandrer seg om han blir levendegjort gjennom økumenikken. Din noia mot DKK får meg til å trekke på smilebåndet. Ditt religiøse aspekt forsvinner i det ytre og overfladiske.

Du får mene akkurat hva du vil, men en ting er sikkert: vi har en kirke som omgir seg med ytre pomp og prakt det er overfaldisk det Njål. Men det evner vel ikke du å se, for det er jo noe med dette om ikke å se skogen for bare trær...

Kommentar #85

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

@ Rune og Rannveig.

Publisert rundt 9 år siden

Skal dere diskutere hvem som hadde olje eller ikke så bør dere åpne en egen tråd for det , men bare for å avslutte dette i denne tråden: Dere to ville vært blandt de fem som ikke kom inn.

Til trådens tema. Hold dere til dette eller hold dere borte.

2 Mos 20,11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Jeg har ofte lurt på hvorfor det er så sterk motstand mot en dag som Gud har velsignet og lyst hellig, en dag som Gud satte av til hellig bruk for menneskene allerede i Edens hage, en dag uten det daglige strev og slit, men i stedet for fylt med hvile i Guds nærvær. Sabbaten er Herrens dag (Jes 58,13), fordi det var vår Herre og Frelser Jesus Kristus som skapte sabbaten som ukens syvende dag i skapelsesuken (Joh 1,3

Sabbaten er en av to forordninger vår Gud innstiftet i Edens hage før synden kom inn i verden. Den andre forordningen er ekteskapet. Begge forordninger er hellige for Gud og det skal ikke mennesker tukle med, (3. Mos 19,30 - Matt 19,5-6). Sabbaten har vært under press og angrep helt fra de tidligste tider, og det er bare fantasien som setter grenser for hvilke argumenter som konstrueres for ikke å holde Guds sabbat hellig. Ekteskapet har ikke vært under samme press som sabbaten, ikke før nå i våre dager da kjønnsnøytral ekteskapslov vedtas i land etter land. Men ekteskapet skal ikke diskuteres her, det er en annen diskusjon.

Her følger noen av de vanligste argumentene for ikke å holde Guds sabbat:

1) Sabbaten var/er bare for jødene.

2) Vi kan holde hvilken som helst dag som sabbat da alle dager er like.

3) Vi vet ikke hvilken dag som er ukens syvende dag for det har vært gjort endringer i kalenderen.

4) Sabbaten ble til som et minne over utgangen fra Egypt.

5) Søndagen har blitt sabbaten som et minne over oppstandelsen.

Dette er altså fem av de vanligste argumentene mot å holde Guds sabbat, ukens syvende dag hellig. Men, er det noe hold i disse argumentene? La oss se.

1) Sabbaten ble innstiftet av Gud allerede på skapelsens syvende dag i Edens hage (1. Mos 2,2-3 og 2. Mos 20,11), og det skjedde mer enn 2000 år før første jøde så dagens lys. Dessuten så kaller Gud sabbaten for sin hellige dag (Jes 58,13), Gud sier ikke jødenes hellige dag, men min hellige dag.

Konklusjon: Det er ikke riktig at sabbaten ble til for jødene.

2) Mange bruker et enkelt vers for ”å vise” at alle dager er like (Rom 14,5). Problemet med dette verset er at det tar for seg de seremonielle dagene. De seremonielle dagene er en del av offertjenesten og prestetjenesten som skulle peke fram mot Kristus fordi synden hadde kommet inn i verden. Sabbaten ble innstiftet før synden gjorde sitt inntog, og er derfor utenfor de seremonielle lovene og reglene som forordnet prestetjenesten i gammeltestamentlig tid. Det man ser bort fra når man hevder at alle ukedagene er like er det som står om dagen i skapelsesberetningen. Ukens syv dager blir alle omtalt mellom 1. Mos 1,1 og 1- Mos 2,3, og her kan vi lese hva Gud gjorde hver enkelt dag. Det er kun når vi kommer til den syvende dagen i uken at det står at Gud velsignet og lyste dagen hellig (1. Mos 2,3). Den syvende dagen er derfor opphøyet av Gud og satt til side for hellig bruk som kommer til uttrykk i det at Gud lyste den syvende dagen hellig og velsignet den.

Konklusjon: Det er en vesentlig forskjell på ukens syvende dag som er velsignet og helliget av Gud og de seks øvrige dagene som ikke er det.

3) Det er sant at kalenderen har blitt forandret, men har det hatt noen innflytelse på den ukentlige syklusen? Vi vet fra lidelseshistorien at Jesus døde på korset på forberedelsesdagen (Luk 23,54), som er det samme som vår fredag, det er jo derfor denne spesielle dagen kalles Langfredag. Vi vet også fra den samme historien at Jesus sto opp på ukens første dag (Luk 24,1.6), som vi kaller 1. Påskedag og som er søndagen. Mellom fredag og søndag finner vi lørdagen (Luk 23.56), og da søndagen er den første dagen i uken i følge Bibelen så må lørdagen ble ukens syvende (og siste) dag. Men dette var på Jesu tid vil sikkert mange si, å følge opp med at pave Gregory XIII endret kalenderen i 1582. Det er sikkert og visst at han endret kalenderen, han fjernet rett og slett 10 dager fra kalenderen (for å tilpasse de minuttene som hadde akkumulert seg siden Julius Cesar innførte sin kalender i år 46 f.Kr. (den julianske kalender). Men hvilken effekt hadde denne undringen på den ukentlige syklus. Absolutt ingen, for selv om han fjernet 10 dager beholdt han syklusen allikevel, og kalenderen gikk fra torsdag 4. oktober til fredag 15. oktober.

Konklusjon: Vi vet inderlig godt at ukens syvende dag er den samme i dag som da den ble innstiftet i Edens hage.

4) Dette er mildt sagt et underlig argument, og de som bruker dette for ikke å holde Guds sabbat klynger seg til 5. Mos 5,13-15: #13 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 14 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn, eller din datter, din tjener, eller din tjenestekvinne, din okse, ditt esel eller noen av dyrene dine eller den fremmede som bor innenfor dine porter, for at både din tjener og din tjenestekvinne kan hvile på samme måten som du. 15 For du må huske at du var en trell i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med mektig hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbaten.# Det er vers 15 som brukes for å forsvare dette synet at sabbaten ble til for å minnes utgangen fra Egypt. Men ser vi nøyere på vers 14 så finner vi at Guds folk når de kommer til det lovede landet skal ta hensyn til alle som bor i landet at ingen skal jobbe på sabbaten. Det er fangenskapet i Egypt og den behandlingen de fikk der de skal huske, ikke selve utgangen, for at de ikke skal gjøre det samme mot sine tjenere, tjenestekvinner, dyrene eller de fremmede som egypterne gjorde mot dem. Vi finner det samme prinsippet i 3. Mos 19,33-34 og i 5. Mos 24,17-18 hvor Israels folk blir bedt om å huske at de var slaver i Egypt og at de ikke skal behandle sine tjenere på samme måte som de selv ble behandlet.

Konklusjon: Verken budet om å være rettferdig eller å holde sabbaten ble gitt for å huske utgangen fra Egypt, men Gud ville lære folket at da Han i sin godhet brakte dem ut av fangenskapet ga dem en god grunn for å behandle enker, fremmende ja til og med dyrene rettferdig.

5) Jesu oppstandelse skjedde utvilsomt på en søndag. Det har vi Bibelens ord på, men det finnes ikke en eneste liten antydning i Bibelen på at sabbaten skulle endres på grunn av Jesu oppstandelse. Vi kan trygt gå ut fra at Jesus gjorde mye stort og mange under på alle ukens dager. Jesus døde på en fredag, og uten at Han først døde så kunne han naturligvis heller ikke ha stått opp igjen, men det er ingen som vil flytte sabbaten fra lørdagen til fredagen av den grunn. Oppstandelsen er nok et av de meste dramatiske øyeblikkene i historien, men Jesu død er jo viktigere for oss da det var dette som beredte veien for vår frelse, noe hans oppstandelse ikke gjorde. Det finnes ingen tegn på at vi skal holde søndagen som sabbat til tross for Jesu død og oppstandelse. Det finnes imidlertid et minnesmerke over Jesu død og oppstandelse som vi finner i Rom 6,4 #Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.#

Konklusjon: Det er dåpen, ikke sabbaten, som er minnesmerket over Jesu lidelseshistorie med hans død, begravelse og oppstandelse.

Kommentar #86

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
Det var tydeligvis ingen av dem sine lamper som brant før rett før brudgommen kom. Da våknet de og gjorde lampene i stand. De uforstandige kan ikke ha hatt mye olje på den lampa si, siden lampene deres ville slukne med en gang de fikk tent de på.

På meg så høres det ut som om alle har hørt evangeliet om Jesus. Jeg tror Gud gir alle en rettferdig sjangs. Men de har sluttet å høre, og har enten forkastet det fra begynnelsen av eller har mistet troen. En ting er ihvertfall sikkert. Disse fem uforstandige jomfruene er IKKE frelst.

Hei Ranveig

 

 

vi trenger ikke gå lengere en til talentene, der alle i utgans punktet også var frelste.jeg tar med denne lignelsen også, dette talte Jesus til sine disipler.

 

 

Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3 De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4 Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. 5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.
     6 Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’  7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand.  8 Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’  9 ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’
    10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. 11 Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ 12 Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’
    13 Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

 

De ti brudepiker, brudepikene er jo et bilde renhet og uskyld, frelsen er et bilde på det samme. begrunn av Jesus. alle tok med seg oljelampene, hvorfor ta med seg oljelampene hvis man ikke skal fylle olje på disse . i lampene saå hadde alle olje i utgangs punktet, ellers så hadde det ikke vert vits å ta med seg sine olje lamper. de uforstandige tok ikke med seg ekstra olje slik de forstandige gjorde. defor gikk de tomme på veien. og den hellige Ånd forlot dem.før brudgommen kom. hadde de hadd olje så hadde de hatt panten til å komme inn til himmelen.

de kjente herren i begynneslen når de fikk utdelt ånden i sin frelse, men når de bankte på ville han ikke kjenne dem. så du ser disse var kjent med Jesus. men når ånden forlot dem så kjente ikke JESUS de ikke igjen.

 

 


Lignelsen om talentene

 

 

14 Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide:15 En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.
    16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. 17 Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. 18 Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.
    19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. 20 Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’ 21 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’ 22 Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’ 23 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’
    24 Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. 25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’ 26 Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. 28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! 29 For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’

 

Talentene er et bilde på det samme som jomfruene, alle er frelste i utgangspunktet, men noen tjenere er lunkne i sin tjeneste lever slik de vil selv, og innvisterer heller på sitt liv. og de mister det da de skal stå til regnskap for det de har gjort. 

 

Og det finnes flere lignelser som forteller om frelste som ikke når frem til løpets slutt, dette er advarsler til oss troende. Jesus sier ofte vær våkne og våk. Jesus var redd for at vi skulle sovne. en åndelig søvn. og det skjer i dag blant kristne. men ser du dette Rannveig? eller ser du bare nåden og frelsen holder uansett hva vi gjør i vårt frelste liv, ?

 

mvh

Rune

Kommentar #87

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Jeg gidder ikke lese dennet tråden, den er altfor fordummende.

Men problemstillingen din er jo fullstendig tullete, i og med den har adresse til andre enn SDA ere. Saken er den at det er adventister som er redde for det de kaller Guds Sabbat. (Lørdag) De er så redde for denne dagen at de ikke en gang tør å jobbe på denne dagen, enda Jesus sa at Sabbaten er til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld. I samme øyeblikk tillot han disiplene å jobbe denne dagen, i suveren forakt for de skriftlærde.

Jeg vet at du kommer til å fortsette å kverulere om denne Sabbaten din, så jeg gjør deg med en gang oppmerskom på at jeg ikke kommer til å gi flere kommentarer.

Men hadde det ikke vært spennende å for en gang skyld krype ut av SDA hulen, og oppdage verden utenfor, istedetfor å bli sittende med ryggen mot lyset og verden og gå glipp av alt som skjer?

Kommentar #88

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ser på bokstaven ? mmm hvordan kan jeg ha fokus på bokstaven med kristi lære ? Jeg vet at jeg ikke er slave under loven lengere,

Vel, det er jo du som har problemer med bokstaven, du er redd for å følge Jesus fordi det står skrevet. 

Hvorfor er du redd Sabbaten?

Hva er egentlig problemet? Du sier du har fokus på Kristi lære og at budene er en rettesnor men bare ikke Sabbaten. Skjønner du ikke at du taler med to tunger og er lovløs?

Hvorfor, når det er det buden av de moralske Han spesielt sier vi IKKE skal glemme, det budet Han æres som Skaper av hele universet og har tittelen som Skaper, ja og det budet som stadfester Guds Terretorium. Med andre ord har du ikke Han som Gud fordi du ikke vil tilhøre Hans terretorium og ha Ham som Din Skaper. Er det av hvilket prinsipp?

http://www.verdidebatt.no/debatt/post392174.zrm

"Sabbaten er en av to forordninger vår Gud innstiftet i Edens hage før synden kom inn i verden. Den andre forordningen er ekteskapet. Begge forordninger er hellige for Gud og det skal ikke mennesker tukle med, (3. Mos 19,30 - Matt 19,5-6). Sabbaten har vært under press og angrep helt fra de tidligste tider, og det er bare fantasien som setter grenser for hvilke argumenter som konstrueres for ikke å holde Guds sabbat hellig. "

Kommentar #89

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Saken er den at det er adventister som er redde for det de kaller Guds Sabbat. (Lørdag) De er så redde for denne dagen at de ikke en gang tør å jobbe på denne dagen, enda Jesus sa at Sabbaten er til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld. I samme øyeblikk tillot han disiplene å jobbe denne dagen, i suveren forakt for de skriftlærde.

Sier han som jobber i NAV og vil innføre tvang å jobbe Sabbaten for de som holder denne dag hellig. .

Sitat Tor:

"Sabbaten har vært under press og angrep helt fra de tidligste tider, og det er bare fantasien som setter grenser for hvilke argumenter som konstrueres for ikke å holde Guds sabbat hellig. "

Jesus jobet ikke på Sabbaten og velsignet heller ikke arvbeid på den dagen men å gjøre godt er velsignet. Gjør du godt nå?

Her er arbeid

2 Mos 20,10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter.

Jes 58,13 Når du holder din fot tilbake fra sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk - 

Å spise korn fra aks er ikke arbeid Rune, det vet du men vil ikke vite fordi da må du omvende deg?

Kommentar #90

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Jeg gidder ikke lese dennet tråden, den er altfor fordummende.

Du kan takke navnebroren din for det som ikke klarer å holde seg til tråden...

Du sier også: #Jeg vet at du kommer til å fortsette å kverulere om denne Sabbaten din, så jeg gjør deg med en gang oppmerskom på at jeg ikke kommer til å gi flere kommentarer.#

Lover du meg det, eller er det en trussel???

 

 

... men takk for tilbakemeldingen, den sier vel mest om deg tenker jeg.

Kommentar #91

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Vel, det er jo du som har problemer med bokstaven, du er redd for å følge Jesus fordi det står skrevet.

Hvorfor er du redd Sabbaten?

Hva er egentlig problemet? Du sier du har fokus på Kristi lære og at budene er en rettesnor men bare ikke Sabbaten. Skjønner du ikke at du taler med to tunger og er lovløs?

Hvorfor, når det er det buden av de moralske Han spesielt sier vi IKKE skal glemme, det budet Han æres som Skaper av hele universet og har tittelen som Skaper, ja og det budet som stadfester Guds Terretorium. Med andre ord har du ikke Han som Gud fordi du ikke vil tilhøre Hans terretorium og ha Ham som Din Skaper. Er det av hvilket prinsipp?

Hei Leif

 

 

Ser du selv at du dyrker sabbaten, og du sier at katolikkende dyrker paven, og maria. mmm på seg selv kjenner man seg BEST selv.  Står dette ene budet og faller på frelsen? så er Gud en som påtvinger oss dette, og det er ikke en Gud jeg skjenner så godt til kan du tro. Hvordan taler jeg med to tunger. når jeg alltid har talt slik.

 

Lovens slaveri er mange fremdeles bundet av i sin blindhet, hvorfor tror jeg det, jo for jeg tror på en Gud som gir oss frihet til å forstå Hans nåde, og er det noe vi er fanget under så er det kun alene Kristi nåde. og i den nåden finner vi våre svakheter da er vi ikk lengere avhanige av å følge loven. slik som noen fremdeles er.men loven er fremdeles en del av oss, men ikke slik som før. jeg er heller ikke redd for sabbaten, jeg synnes den er en fin ordning for den som holder sabbaten i tro, for de har skjønt hvordan sabbaten virker..

 

mvh

Rune

Kommentar #92

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Men hadde det ikke vært spennende å for en gang skyld krype ut av SDA hulen, og oppdage verden utenfor, istedetfor å bli sittende med ryggen mot lyset og verden og gå glipp av alt som skjer?

En gang for ikke så veldig lenge siden så var jeg utenfor både SDA og kristendommen generelt. Det jeg erfarte der ute er veldig godt å ha i "hulen" min/vår, for da ser jeg hva Gud sier til meg/oss og jeg kan leve etter det Kristus sier ikke etter det en gammel mann i Roma sier.

Vi sitter ikke med ryggen mot lyset, men vi sitter i lyset av vår Herre og Frelser.

Jeg har altså for lengst oppdaget verden utenfor, og det den sekulære og økumeniske verden har å tilby meg/oss gir jeg/vi mer enn gjerne avkall på fordi dette er substitutter, jeg/vi har det eneste som er verd noe og det er Jesus Kristus, først - sist og i hjertet.

Kommentar #93

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ser du selv at du dyrker sabbaten, og du sier at katolikkende dyrker paven, og maria. mmm på seg selv kjenner man seg BEST selv. Står dette ene budet og faller på frelsen? så er Gud en som påtvinger oss dette, og det er ikke en Gud jeg skjenner så godt til kan du tro. Hvordan taler jeg med to tunger. når jeg alltid har talt slik.

Er det totalt umulig for deg å forstå hva som skrives? Det finnes ikke en eneste adventist som hevder at vi blir frelst av bud. Hvorfor hamrer du på dette hele tiden Rune? Jeg tok deg i løgn for bare 8 timer siden, http://www.verdidebatt.no/debatt/post391927.zrm nå er du sannelig ute og farer med løgn igjen. Når skal du slutte med det?

Kommentar #94

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Er det totalt umulig for deg å forstå hva som skrives? Det finnes ikke en eneste adventist som hevder at vi blir frelst av bud. Hvorfor hamrer du på dette hele tiden Rune? Jeg tok deg i løgn for bare 8 timer siden, http://www.verdidebatt.no/debatt/post391927.zrm nå er du sannelig ute og farer med løgn igjen. Når skal du slutte med det?

Hei Tor

 

 

så du hva jeg skrev til svar.? jeg påsto ingen ting. Jeg antok at det var slik dere tenkte og da var det opp til dere og svare om det jeg antok var rintig, så du må ikke si at jeg lyger, for da lyger du selv. les nøye det jeg skriver kansje du lærer noe selv også:) og jeg sa også at jeg beklaget hvis det jeg antok var feil. men det holdt vel ikke. det skal vel gnies utover. Har jeg løget så mye at jeg må slutte med dette, dette er falske beskyldninger Tor. kan du vise meg hvor jeg kommer med løgn. og det du har henvist til no er ikke en løgn, man ha lov til å anta. da er man ikke sikker men man har oppservert og trodd. men jeg ser hvor du vil med dette, når man er svar løs så tyr man til andre midler. men slik er det vel i dag.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #95

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
kan du vise meg hvor jeg kommer med løgn

I din kommentar 45 i denne tråden http://www.verdidebatt.no/debatt/post391893.zrm sier du om oss adventister: #For om de bryter alle andre bud, og bare ikke sabbaten så er det greit.# Dette er en blank løgn av deg Rune, og i din kommentar 91 i denne tråden gjentar du denne løgnen, men du legger til et spørsmålstegn. Dette bør du rette opp så snart som mulig.

 

 

Kommentar #96

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
De versene handler om at de ble gitt evangeliet vi tror på og loven, de ti bud ble gitt før Gud måtte la de gå uten Ham. Loven ble gitt dem og oss for at vi skal kunne se hvem vi er og se Ham, for så å vende om. Loven er god fordi innenfor dennes grenser er man fri og trygg og der inne regjerer nestekjærligheten.

Det er et langt kast å lese ut av den teksten at det handlet om evangeliet og loven, da ingen av delene var gitt eller kjent enda.

Du har rett når det gjelder lovens hensikt, men du tar feil når du (om jeg forstår deg rett) sier at det er ved å holde loven man vil være "fri og trygg." Det vil si, man ville nok vært det om loven kunne holdes. Men det kan den ikke, og den er heller ikke ment å kunne holdes, men som kjent å gjøre synden større. Loven kan ikke gjøre annet enn det Gud ga den for å gjøre.

Kommentar #97

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
I din kommentar 45 i denne tråden http://www.verdidebatt.no/debatt/post391893.zrm sier du om oss adventister: #For om de bryter alle andre bud, og bare ikke sabbaten så er det greit.# Dette er en blank løgn av deg Rune, og i din kommentar 91 i denne tråden gjentar du denne løgnen, men du legger til et spørsmålstegn. Dette bør du rette opp så snart som mulig.

Hei Tor

 

 

 

Du bør gjerne lese hele settningen ikke kutte ut det viktigste:) JEG KOPIERER DET JEG SA

SITAT

Men det som gjerne adventister ikke forstår. For om de bryter alle andre bud, og bare ikke sabbaten så er det greit

 

HVIS DU SER AT JEG SIER DETTE SOM GJERNE GJERNE GJERNE ADVENTISTER IKKE FORSTÅR. SER DU AT JEG SKRIVER GJERNE. DET BETYR IKKE AT JEG SIER AT DET ADVENTISTER IKKE FORSTÅR, SER DU FORSKJELLEN, PÅ HVOR LITE DET ER SOM SKILLER.  SER DU AT DINE BESKYLDNINGER FOR Å SKYLDE MEG FOR LØGN IKKE HOLDER???

 

 

MVH

Rune

Kommentar #98

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Å få tilgivelse for sine synder er å bli retferdiggjort.

Det er en fundamental forskjell på tilgivelse og rettferdiggjørelse, men folk blander dem ofte sammen. Begrepet nåde blir ofte også begrenset til å bety bare tilgivelse.

Tilgivelse er å ikke bli tilregnet synden. Man er fortsatt den samme, man er fortsatt skyldig, men den som dømmer velger å se bort fra det. Under pakten med Israel, som Jesus levde i og forkynte i, var tilgivelsen avhengig av at man skjerpet seg først, tilga først, ofret først. Vanlig teologi, om jeg forstår den rett, handler i bunn og grunn om at Jesus bare kom med mer tilgivelse.

Men Paulus snakker om noe ganske annet, nemlig om å være rettferdiggjort. Se det i sammenheng med det han sier om å være en ny skapning, født av Gud osv osv. Den troende er ikke en synder som har fått tilgivelse, men "Guds barn," ren, hellig, feilfri. Slik han før var en synder av naturen, født slik, er han blitt hellig og rettferdig ved den "nye fødsel." Tilgivelse endrer ikke naturen til en født synder, og å synde endrer ikke naturen til en som er født rettferdig.

Grunnen til at kristne sliter med synd er først og fremst at de ser seg selv som syndere. Mange messer det hver søndag, "jeg er en synder, jeg har krenket deg" osv. For å sitere bibelen, slik en mann tenker, slik er han. Tror du at du er en synder vil du oppføre deg som en. Og så ser man til loven, som jo nettopp er laget for syndere, og da går det som regel en av to veier - enten fordømmer man seg selv, eller så fordømmer man andre.

Legg merke til at Paulus hele tiden omtaler adressatene som "de hellige."

Forøvrig kan jeg skrive under på det aller meste Rannveig skriver.

Kommentar #99

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
HVIS DU SER AT JEG SIER DETTE SOM GJERNE GJERNE GJERNE ADVENTISTER IKKE FORSTÅR. SER DU AT JEG SKRIVER GJERNE. DET BETYR IKKE AT JEG SIER AT DET ADVENTISTER IKKE FORSTÅR, SER DU FORSKJELLEN, PÅ HVOR LITE DET ER SOM SKILLER. SER DU AT DINE BESKYLDNINGER FOR Å SKYLDE MEG FOR LØGN IKKE HOLDER???

Det imponerer ikke å skrive med store bokstaver, det tullet kan du slutte med... og ro det er du flink til...

Kommentar #100

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Det er en fundamental forskjell på tilgivelse og rettferdiggjørelse, men folk blander dem ofte sammen. Begrepet nåde blir ofte også begrenset til å bety bare tilgivelse.

Når du får tilgivelse så blir du rettferediggjort, og det av bare nåde. Så dette henger sammen.

Men: Hvorfor så redd for Guds sabbat? Det er tema:-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere