Tor Martinsen

44

Hvorfor så redd for Guds sabbat?

2 Mos 20,11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Publisert: 1. mai 2013

Jeg har ofte lurt på hvorfor det er så sterk motstand mot en dag som Gud har velsignet og lyst hellig, en dag som Gud satte av til hellig bruk for menneskene allerede i Edens hage, en dag uten det daglige strev og slit, men i stedet for fylt med hvile i Guds nærvær. Sabbaten er Herrens dag (Jes 58,13), fordi det var vår Herre og Frelser Jesus Kristus som skapte sabbaten som ukens syvende dag i skapelsesuken (Joh 1,3

Sabbaten er en av to forordninger vår Gud innstiftet i Edens hage før synden kom inn i verden. Den andre forordningen er ekteskapet. Begge forordninger er hellige for Gud og det skal ikke mennesker tukle med, (3. Mos 19,30 - Matt 19,5-6). Sabbaten har vært under press og angrep helt fra de tidligste tider, og det er bare fantasien som setter grenser for hvilke argumenter som konstrueres for ikke å holde Guds sabbat hellig. Ekteskapet har ikke vært under samme press som sabbaten, ikke før nå i våre dager da kjønnsnøytral ekteskapslov vedtas i land etter land. Men ekteskapet skal ikke diskuteres her, det er en annen diskusjon.

 

Her følger noen av de vanligste argumentene for ikke å holde Guds sabbat:

1) Sabbaten var/er bare for jødene.

2) Vi kan holde hvilken som helst dag som sabbat da alle dager er like.

3) Vi vet ikke hvilken dag som er ukens syvende dag for det har vært gjort endringer i kalenderen.

4) Sabbaten ble til som et minne over utgangen fra Egypt.

5) Søndagen har blitt sabbaten som et minne over oppstandelsen.

Dette er altså fem av de vanligste argumentene mot å holde Guds sabbat, ukens syvende dag hellig. Men, er det noe hold i disse argumentene? La oss se.

1) Sabbaten ble innstiftet av Gud allerede på skapelsens syvende dag i Edens hage (1. Mos 2,2-3 og 2. Mos 20,11), og det skjedde mer enn 2000 år før første jøde så dagens lys. Dessuten så kaller Gud sabbaten for sin hellige dag (Jes 58,13), Gud sier ikke jødenes hellige dag, men min hellige dag.

Konklusjon: Det er ikke riktig at sabbaten ble til for jødene.

2) Mange bruker et enkelt vers for ”å vise” at alle dager er like (Rom 14,5). Problemet med dette verset er at det tar for seg de seremonielle dagene. De seremonielle dagene er en del av offertjenesten og prestetjenesten som skulle peke fram mot Kristus fordi synden hadde kommet inn i verden. Sabbaten ble innstiftet før synden gjorde sitt inntog, og er derfor utenfor de seremonielle lovene og reglene som forordnet prestetjenesten i gammeltestamentlig tid. Det man ser bort fra når man hevder at alle ukedagene er like er det som står om dagen i skapelsesberetningen. Ukens syv dager blir alle omtalt mellom 1. Mos 1,1 og 1- Mos 2,3, og her kan vi lese hva Gud gjorde hver enkelt dag. Det er kun når vi kommer til den syvende dagen i uken at det står at Gud velsignet og lyste dagen hellig (1. Mos 2,3). Den syvende dagen er derfor opphøyet av Gud og satt til side for hellig bruk som kommer til uttrykk i det at Gud lyste den syvende dagen hellig og velsignet den.

Konklusjon: Det er en vesentlig forskjell på ukens syvende dag som er velsignet og helliget av Gud og de seks øvrige dagene som ikke er det.

3) Det er sant at kalenderen har blitt forandret, men har det hatt noen innflytelse på den ukentlige syklusen? Vi vet fra lidelseshistorien at Jesus døde på korset på forberedelsesdagen (Luk 23,54), som er det samme som vår fredag, det er jo derfor denne spesielle dagen kalles Langfredag. Vi vet også fra den samme historien at Jesus sto opp på ukens første dag (Luk 24,1.6), som vi kaller 1. Påskedag og som er søndagen. Mellom fredag og søndag finner vi lørdagen (Luk 23.56), og da søndagen er den første dagen i uken i følge Bibelen så må lørdagen ble ukens syvende (og siste) dag. Men dette var på Jesu tid vil sikkert mange si, å følge opp med at pave Gregory XIII endret kalenderen i 1582. Det er sikkert og visst at han endret kalenderen, han fjernet rett og slett 10 dager fra kalenderen (for å tilpasse de minuttene som hadde akkumulert seg siden Julius Cesar innførte sin kalender i år 46 f.Kr. (den julianske kalender). Men hvilken effekt hadde denne undringen på den ukentlige syklus. Absolutt ingen, for selv om han fjernet 10 dager beholdt han syklusen allikevel, og kalenderen gikk fra torsdag 4. oktober til fredag 15. oktober.

Konklusjon: Vi vet inderlig godt at ukens syvende dag er den samme i dag som da den ble innstiftet i Edens hage.

4) Dette er mildt sagt et underlig argument, og de som bruker dette for ikke å holde Guds sabbat klynger seg til 5. Mos 5,13-15: #13 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 14 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn, eller din datter, din tjener, eller din tjenestekvinne, din okse, ditt esel eller noen av dyrene dine eller den fremmede som bor innenfor dine porter, for at både din tjener og din tjenestekvinne kan hvile på samme måten som du. 15 For du må huske at du var en trell i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med mektig hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbaten.# Det er vers 15 som brukes for å forsvare dette synet at sabbaten ble til for å minnes utgangen fra Egypt. Men ser vi nøyere på vers 14 så finner vi at Guds folk når de kommer til det lovede landet skal ta hensyn til alle som bor i landet at ingen skal jobbe på sabbaten. Det er fangenskapet i Egypt og den behandlingen de fikk der de skal huske, ikke selve utgangen, for at de ikke skal gjøre det samme mot sine tjenere, tjenestekvinner, dyrene eller de fremmede som egypterne gjorde mot dem. Vi finner det samme prinsippet i 3. Mos 19,33-34 og i 5. Mos 24,17-18 hvor Israels folk blir bedt om å huske at de var slaver i Egypt og at de ikke skal behandle sine tjenere på samme måte som de selv ble behandlet.

Konklusjon: Verken budet om å være rettferdig eller å holde sabbaten ble gitt for å huske utgangen fra Egypt, men Gud ville lære folket at da Han i sin godhet brakte dem ut av fangenskapet ga dem en god grunn for å behandle enker, fremmende ja til og med dyrene rettferdig.  

5) Jesu oppstandelse skjedde utvilsomt på en søndag. Det har vi Bibelens ord på, men det finnes ikke en eneste liten antydning i Bibelen på at sabbaten skulle endres på grunn av Jesu oppstandelse. Vi kan trygt gå ut fra at Jesus gjorde mye stort og mange under på alle ukens dager. Jesus døde på en fredag, og uten at Han først døde så kunne han naturligvis heller ikke ha stått opp igjen, men det er ingen som vil flytte sabbaten fra lørdagen til fredagen av den grunn. Oppstandelsen er nok et av de meste dramatiske øyeblikkene i historien, men Jesu død er jo viktigere for oss da det var dette som beredte veien for vår frelse, noe hans oppstandelse ikke gjorde. Det finnes ingen tegn på at vi skal holde søndagen som sabbat til tross for Jesu død og oppstandelse. Det finnes imidlertid et minnesmerke over Jesu død og oppstandelse som vi finner i Rom 6,4 #Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.#

Konklusjon: Det er dåpen, ikke sabbaten, som er minnesmerket over Jesu lidelseshistorie med hans død, begravelse og oppstandelse. 

Kommentar #201

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
den gamle pakten døde Med Jesus? der loven var som en byrde på oss. jeg sier ikke at loven er borte, bare dens forbannelse

Dette er ikkje sant.

Mennesket vert frelst på akkurat same måte i dag som i GT - ved lydighet.

Noa lydde Gud og gjorde det han fekk beskjed om.

Abraham gjorde det Gud ba han om og  vart rettferdiggjort .

Jakob 2 beskriv dette så tydeleg.

"Var det ikkje på grunn av gjerningar at Abraham, far vår, vart rekna som rettferdig då han bar fram Isak, son sin, som offer på altaret? 22 Slik kan du sjå at trua verka saman med gjerningane hans, og gjennom gjerningane vart trua fullenda.23 På den måten vart dette skriftordet oppfylt: Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig, og han vart kalla «Guds ven». 24 Der ser de at eit menneske blir rekna som rettferdig på grunn av gjerningar og ikkje berre ved tru."

Dette er enkelt å forstå.

I tru gjekk Noah ut og fortalte om flommen som skulle koma.

Det Paulus skriv i Rom 4  er berre vas. Det er uforståeleg.

Tenk etter kva han skriv::

"Vart Abraham rettferdig for Gud på grunn av gjerningar, då har han noko å vera stolt av. Men det har han ikkje for Gud.  3 For kva seier Skrifta? Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig.  4 Den som gjer eit arbeid, får løn etter forteneste, ikkje av nåde.  5 Annleis er det med den som ikkje har gjerningar, men trur på han som rettferdiggjer den ugudelege. Han blir rekna som rettferdig fordi han trur."

Fyrst stiller han dette logiske spørsmålet. 

Vart Abraham rettferdig for Gud på grunn av gjerningar?

No har alt Jakob svara på dette.

"Var det ikkje på grunn av gjerningar at Abraham, far vår, vart rekna som rettferdig då han bar fram Isak".'

Paulus svarar berre tull.

"då har han noko å vera stolt av. Men det har han ikkje for Gud."

Kva svar er dette?

Noah var sjølvsagt tilfreds med at han hadde utført Guds vilje , men han gav Gud æra.

Det er ein normal menneskeleg reaksjon.

------------------------------------------

Lova er ikkje ei byrde for oss. Lova er ei velsigning. 

Jakob kallar den.

"Dersom de oppfyller den KONGELEGE LOV i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett. 9 Men gjer de forskjell på folk, då syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar. 10 For den som held heile lova, men SNUBLAR I EIT EINASTE, han har gjort seg skuldig i brot på dei alle. 11 For han som sa: Du skal ikkje bryta ekteskapet, han sa òg: Du skal ikkje slå i hel. Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar. 12 Etter FRIDOMENS LOV skal de dømmast, etter den skal de tala og handla."

Nåden er at me får tilgjeving om me feilar.

Som Esekiel så tydeleg seier det rettferdiggjer Gud oss slik.

Den som gjer rett, skal leva 
10 Du menneske, sei til Israels hus: De seier: «Når våre brot og synder ligg så tungt på oss at vi rotnar, korleis kan vi då leva?» 11 Sei til dei: Så sant eg lever, seier Herren Gud, eg vil ikkje at den urettferdige skal døy, men at han skal venda om frå sin veg og leva. Vend om, vend om frå dykkar vonde veg! Kvifor vil de døy, Israels hus?
    12 Du menneske, sei til folket ditt: Rettferda til den rettferdige skal ikkje berga han den dagen han syndar. Og uretten til den urettferdige skal ikkje fella han den dagen han vender om frå si synd. Den rettferdige kan ikkje leva ved si rettferd den dagen han syndar. 13 Når eg seier om den rettferdige: «Han skal leva», men han lit på si rettferd og gjer det vonde, då skal alle hans rettferdige gjerningar vera gløymde. Fordi han gjorde det vonde, skal han døy. 14 Når eg seier om den urettferdige: «Han skal døy», men han så vender om frå si synd og gjer det som er rett og rettferdig, 15 då skal han leva og ikkje døy. Kanskje gjev den urettferdige att det pantet han har teke, gjev vederlag for det han har røva, og følgjer dei forskriftene som gjeld for livet, så han ikkje gjer noko vondt. 16 Ikkje ei av dei syndene han gjorde, skal hugsast meir. Han har gjort det som er rett og rettferdig, han skal leva.

Kommentar #202

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Lova er ikkje ei byrde for oss. Lova er ei velsigning

Hei Torstein

 

 

Dette kommer an på hvilke øyer som ser. loven kan fremdeles være en forbannelser for den som gjør seg avhenige av den til å bli frelsens vei. men den som har loven skrevet i sitt hjerte lar loven bli en veileder i rette og galt. lovens kraft er i denne tjenesten. ikke i forbanneslens tjeneste lengere.man m skille mellom den gamle paktens lov og den nye paktens lov. det å oppfylle lvens tjeneste. Vi er avhenige av nåden og ikke loven til å nå fram til fullkommen frelse.

 

mvh

Rune

Kommentar #203

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Nyttesløst?

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hva er vi uten loven, og hva er vi med loven?

Uten loven finnes det ingen synd, fordi synd er lovbrudd. Finnes ikke loven så kan den heller ikke brytes. Så lenge du ikke forstår dette er all diskusjon med deg om dette tema håpløst og bortkastet.

Altså: uten loven er det ingen synd da synd er lovbrudd, er det ingen synd har vi ikke behov for frelse, har vi ikke behov for frelse så døde Jesus forgjeves da det ikke er noen syndere å gi sitt liv for.

Kommentar #204

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Uten loven finnes det ingen synd, fordi synd er lovbrudd. Finnes ikke loven så kan den heller ikke brytes. Så lenge du ikke forstår dette er all diskusjon med deg om dette tema håpløst og bortkastet. Altså: uten loven er det ingen synd da synd er lovbrudd, er det ingen synd har vi ikke behov for frelse, har vi ikke behov for frelse så døde Jesus forgjeves da det ikke er noen syndere å gi sitt liv for.

Hei Tor

 

 

 

Loven er en rettesnor på hva som er rett og galt, slik er det i vårt samfunn også, uten loven så har man ingen grunn til å straffe forbryterrne som begår lovbrudd. men når man vet hva som fører til straff så vil man ungå og begå lovbrudd. Når man er født på nytt, så vil man ikke lengere leve slik som før. Men man vil begynne å leve det nye livet i kristus, og i det nye livet så begynner man å vandre i ånden, og i ånden så er det ingen synd, fordi ånden vil det som er rett, men kjødet i oss ønsker å stride i mot ånden og ånden vi stride i mot kjødet. Jeg vet meget godt hva du mener. Blir man styrt av loven eller av Kristus? Er ikke Jesus over loven?  Loven er jo ikke blitt borte. men synliggjort i vårt hjerte, fører loven oss til fullkommen frelse? eller er det Kristus som fører oss dit?

man bryter til stadig loven det gjør alle. men forskjellen er om man lever i synden eller ikke. begår man lovbrudd og fortsetter i det samme sporet så vil man alltiid sitte inne for å sone lovbruddet. men lar man være så slipper man å sitte inne. Det er lovens slaveri fordi vi blir straffet for det vi gjør, men bryter vi Guds bud. så har Jesus allerde sonet denne synden for oss, vi beskjenner dette og får tilgivelse for denne synd. For vår svakhet gjør oss ikke fullkommen. men det gjør oss avhenige av nåden. så loven er i hjertet vårt nåden er i vårt liv. uten nåden ingen liv.

men du ser ikke dette. dette er enkelt å forstå.

 

 

mvh

rune

Kommentar #205

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
man bryter til stadig loven det gjør alle. men forskjellen er om man lever i synden eller ikke.

Akkurat, og du velger å holde de delene av loven som passer deg, og du velger å bryte den delen av loven som ikke passer deg. Med andre ord så gir du blaffen i hva Gud mener om saken.

Kommentar #206

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Tor

Tenker du på et spesielt bud, Jeg bryter som gjør dere så hellige at du ikke ser det åpenbare i Guds ord? faller det ene budet så tungt på våre hjerter at det bryter med Guds ord,om vi ikke holder dette bud da sliter alle untat dere som kun er noen milloner da blir det svært folketomt i himmelen mer folketomt en det Gud hadde sett for seg. Da blir det ingen skare som kom ut av trengselen for de kom ut av trengselen begrunn av nåde. Slik alle har gjort

Mvh

Rune

Kommentar #207

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Tenker du på et spesielt bud,

Hvorfor er du så redd for Guds sabbat Rune?

Kommentar #208

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Tor 

Aldri vert motstander av sabaten. Det er måten den blir holdt på, som er avgjørende for vårt hjerteforhold til Gud.I tro eller lovisk. Alt som skjer uten tro er synd.

Mvh

Rune

Kommentar #209

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Alt som skjer uten tro er synd.

Alt som bryter Guds lov er synd.

Kommentar #210

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Tor

Alt som er i mot Guds vilje er synd.

Mvh

Rune

Kommentar #211

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Sal 40,9 å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.

Mark 3,35 Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.

Apg 13,22 og efterat han hadde avsatt ham, opreiste han dem David til konge, som han også gav dette vidnesbyrd: Jeg fant David, Isais sønn, en mann efter mitt hjerte; han skal gjøre all min vilje. 

Kommentar #212

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Da er det vel ikke mer å si om den saken enn at du er på kollisjonskurs med både Jesus og alle skribentene i NT. ALLE disse uten unntak hevder at Guds ti bud gjelder oss hedninger

Når ble loven gitt til hedningene? Det skjedde ikke på Sinai i alle fall. Jeg kan ikke komme på noe vers hvor det står at loven ble gitt til hedningene (uten at jeg skal si jeg kan bibelen utenat).

Hedningene ble aldri gitt loven, i likhet med Abraham og alle de andre før Moses. Men både jøder og hedninger har dog en medfødt moral

Fra Rom 2:
Alle som syndet uten loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle som syndet under loven, skal dømmes etter loven. 13 For det er ikke de som hører lovens ord, som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal kjennes rettferdige. 14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem.


Vanlig menneskelig moral overlapper i stor grad med de ti bud. Uansett hvilken lov man måtte være underlagt er den troende død og løst fra den. Lovens hensikt har aldri vært å være en slags rettesnor eller å gjøre noen rettferdig på noen måte, tvert imot ble den gitt for at synden skulle bli større. Paulus forklarer det ganske greit:

Rom 3:9
Vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud.


Rom 4:13-15
For det var ikke ved loven Abraham og hans ætt fikk løftet om å arve verden, men ved den rettferdighet en får ved tro. 14 Er det de som holder seg til loven, som er arvinger, da er jo troen meningsløs og løftet opphevet. 15 Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noe lovbrudd.

Rom 5:20
Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større.

Rom 7:1-13
Eller vet dere ikke, mine søsken – for jeg taler jo til folk som kjenner loven – at loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever?  2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.  4 Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven. Dere tilhører en annen, han som er stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud.  5 Da vårt kjøtt og blod hadde makten over oss, gjorde loven at de syndige lidenskapene ble vakt til live i lemmene våre, så vi bar frukt for døden.  6 Men nå er vi løst fra loven, vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i Ånden, og ikke i det gamle, etter bokstaven. 7 Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom ikke loven sa: Du skal ikke begjære.  8 Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, men uten loven er synden død.  9 Før levde jeg uten loven. Men da budet kom, fikk synden liv, 10 og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv, viste seg å føre til død. 11 For synden brukte budet til å bedra og drepe meg. 12 Loven er altså hellig, og budet er hellig, rett og godt. 13 Men er da det som er godt, blitt til død for meg? Slett ikke! Det var synden som brukte det gode til å føre meg i døden. Slik skulle det bli klart hvordan synden er. Gjennom budet skulle synden vise seg å være over alle grenser syndig.

Rom 10:4-5
For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig. 5 Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Det mennesket som lever etter budene, skal ha liv ved dem.

Så du ville hatt liv om du levde etter budene, men det er det ingen mennesker som har gjort eller noen gang kommer til å gjøre. Jeg synes det kommer ganske tydelig fram i Romerbrevet hvem som er under loven og hva lovens hensikt er. Og det står mye mer om det:

1 Kor 15:16
Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.

Gal 2:19-20
Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.

Gal 3:10
Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier.

Gal 3:23-25
Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24 Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25 Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren.

Kommentar #213

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Morten

 

 

Det vil ikke hjelpe uansett hva du framviser av skriftseder til adventistene. Må den Hellige ånd åpenbare denne sannhet for dem.

 

 

 

 

mvh

Rune

 

 

 

 

Kommentar #214

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Loven kom til for at fallet skulle bli stort

Det er totalt misvisande å skriva noko slikt.

Lova kom for at menneska skulle fylgja den.

I Gal 3,10 misbrukar Paulus teksten i GT på ein utruleg  måte.

 

"For Herren vil igjen glede seg over deg til ditt beste, slik som han gledet seg over dine fedre, 10 så sant du lyder Herren din Guds røst og holder hans bud og forskrifter som er skrevet i denne lovboken, og så sant du vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel.
   
11 Disse budene som jeg gir deg i dag, er verken ufattelige eller langt borte. 12 De er ikke i himmelen, så du må si: «Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?» 13 De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: «Hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem?» 14 Nei, ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.
Valget mellom liv og død
15 Se, i dag har jeg lagt fram for deg LIVET OG DET GODE og døden og det onde.16 Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i landet du går inn i og legger under deg." 5 Mosebok 30

 

Paulus greier å snu opp ned på det Gud seier.

 

Gud seier at det er stor velsigning ved å fylgja boda.

 

 

 

Kommentar #215

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Når ble loven gitt til hedningene? Det skjedde ikke på Sinai i alle fall. Jeg kan ikke komme på noe vers hvor det står at loven ble gitt til hedningene (uten at jeg skal si jeg kan bibelen utenat). Hedningene ble aldri gitt loven, i likhet med Abraham og alle de andre før Moses. Men både jøder og hedninger har dog en medfødt moral

Jeg er nok tilbøyelig til å være enig med St@ven: Adventistene på VD er utenfor rekkevidde.

Paulus forsøker alt han kan i Rom 4, men det er få som våger å ta han på alvor. Et par smakebiter:

"Loven fremkaller Guds vrede ..." Den som tror han kan blidgjøre Gud ved å vise til lovgjerninger tar feil. Det er bare én ting som kan stille Guds vrede: Kristus.

Kristus frelser. Og deretter gir Kristus oss et hellig liv. Alt uten loven. "Han fyller alt i alle".

"... så alt skulle være av nåde." Alt av nåde! Ufattelig.

Nei, Martins1, vi er ikke redd for sabbaten din. Vi ønsker bare ikke å forkaste Kristus og hans frelsesverk!

Kommentar #216

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Døde og levende

Publisert over 8 år siden

Torstein:

Paulus greier å snu opp ned på det Gud seier.

Gud seier at det er stor velsigning ved å fylgja boda.
___________________________________________

Du har nok ikke tatt poenget med slike motsigelser;

Men at de døde står opp

– har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa: ‘Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.’ 27 Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.»

Luk.20.38: Han er ikke en Gud for døde, men for levende. De lever alle for ham.»

Problemet med de døde er at de ikke følger budene verken før eller etter, men jeg tror Paulus snakker om de levende og ikke de døde! ;-)

Kommentar #217

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Problemet med de døde er at de ikke følger budene verken før eller etter, men jeg tror Paulus snakker om de levende og ikke de døde! ;-)

Som eg har sagt tidlegare, Kjell ,så kunne du hjelp Paulus med å skriva fleire brev fordi logikken din og hans er  veldig lik.

 

 http://www.sabbathcovenant.com/Book%204_Melchizedek/acover.htm

Kommentar #218

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Når ble loven gitt til hedningene? Det skjedde ikke på Sinai i alle fall. Jeg kan ikke komme på noe vers hvor det står at loven ble gitt til hedningene (uten at jeg skal si jeg kan bibelen utenat).

Hedningene ble aldri gitt loven, i likhet med Abraham og alle de andre før Moses. Men både jøder og hedninger har dog en medfødt moral

Så du mener at frelsen fra synd/ lovbrudd er kun for jødene mens frelsen for hedningene er i synd?

Altså:

Hedningene trenger ikke å følge Jesus bare de tror på Han. Gud gjør forskjell på folk og frelsen er ikke gitt hedningene på samme måte som jødene fikk frelsen. Hedningene kan synde bare de er i ånden som ikke kan synde. Gud får ikke og kan ikke skrive loven i hedningenes hjerter og sinn for de kan ikke og vil ikke fresles fra synd men de får Guds Ånd som nå må leve i synd. Gud er blitt hedningenes slave. Jesus døde på korset for evig synd om ikke hedningene lobotomeres ved Hans andre gjenkomst.  Satan vant. Om du leser Jakobs brev som også er til hedningene så ser du at en lov som der er omtalt, frihetens lov og den kongelige lov er Guds moralske bud, de ti. Les grunntekst i tillegg. Frelse er fra synd, aldri i synd og om du leser GT så ser du at alle som omvendte seg fra hedenskap til Gud er holdt budene. Det samme i NT, jødene fikk frelsen, den nye pakt 3,5 år før hedningene og jødene holdt budene. Hedningene ble podet inn der. Om vi leser historien  ut av Egypt og Sinai så skulle loven på deres sinn og hjerte men de forkastet Jesus og ba om mellommenn istedet. Jesus kune ikke bli med de på grunn av at de ikke ville vende om ubetinget. De ville vende om i egen kraft, uten Gud ved deres side, men til Guds ære. Pose og sekk. 2. Mos 33.Om du leser hvordan kongedømmet Israel ble til så var ikke det Guds vilje, det var jødenes vilje. De forkastet Jesus som ders Konge også der! Les Samuel og se at de direkte avviser Gud som deres Konge og vil heller ha ett menneske som konge. Når Jesus kommer som sant menneske henger de Ham på ett Kors. Denne tredje avvisingen gir de den nye pakt for de jøder som tror at Jesus er sant menneske, Guds ultimate offerLam. Så kommer hedningene ved at de podes inn til Jesus og jødene som tror Ham.
Det er ingen forskjell men det som er forståelsen til at det er en forskjell ligger i at man ikke kjenner historien til Israel og jødene, samt historien før skapelsen av liv på denne jord og fallet med fallets umiddelbare følger.Leser vi skapelsen og den syvende dag så ser vi at alt var bare godt. Altså virket nestekjæligheten og Adam & Eva vandet i hagen med Gud/ Jesus. De overholdt de tre første bud og de seks siste bud, hvor det 4. bud sannelig var der det og. Til dette skal vi gjenopprettes til FØR Hans andre komme, det levner Guds ord ingen tvil om. Tvil er mangel på tro og mangel på tro er altså at man ikke stoler på Gud men heller seg selv. 

Det er ikke slik at jøden gjenopprettes alene mens de har en hurv etter seg som ikke er Guds bud lydig. Det kan du ikke finne støtte for noen steder annet enn i antikrist lære som er.., ja lovløs.

Kommentar #219

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Det er totalt misvisande å skriva noko slikt.

Lova kom for at menneska skulle fylgja den.

Ja, ingen tivl om det men mennesket har falt og kjødets drivkraft er sterkt. Loven gå kjødet bokstaver et ike kunne benekte, svart på hvitt. Allikevell fant kjødet sine smutthull i loven ved kjødet og falet bel større. Nå har vi frelste erkjent også kjødets bedrag her og skjønt at vi må totalt forkaste kjødet. Vi må dø fra oss selv mens vi lever men kun den som er ærlig, ydmyk og oppriktig vil dø fra seg selv. Vi blir knust, våre hejter blir knust.

Derfor kommer løsningen på Romerne i kapittel 8. De som tror de er frelst og står imot leser ikke 8 men holder seg til små utdrag i kapitlene foran som støtter de der de er så de skal slippe å dø.

De drives av kjødet til egen rettferdighets sans.

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det -

Rom 8,9-10 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. 10 Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Rom 8,12-14 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; 13 for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve. 14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. 

De er altså i kjødet og de drives av kjødet men det er fordi de ike tror Jesus kom i syndig kjød. De benekter jo også at Jesus kom i kjød og prøv på samme måte som oss. Altså de tror på avesyndslæren, at vi er syndere og kan ikke annet, kan ikke frelses fra synd men kun i synd. De benekter derfor vers 4 og er ikke i Ånden fori Ånden er man Guds lov lydig. De har derfor drukket åndelige forfalsket melk og tror den onde.

Derfor er de fanget av bokstaven og loven som de ikke skjønner de er. 

Kommentar #220

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Problemet deres er ikke loven i seg selv...

Publisert over 8 år siden

… for dere holder jo ni av Guds ti bud så godt dere kan alle sammen, for et er ingen av dere som sier at dere kan stjele, eller ha andre guder for den saks skyld, fordi dere er under nåden! Eller jeg tar kanskje feil? Men når det kommer til det eneste budet i loven som forteller oss noe om hvem Skaperen er og hvilken dag Han har velsignet og helliget, ja se da gjelder plutselig ikke loven, da er det plutselig nåden som regjerer.

Hvem i all verden er dere som tror dere kan overstyre Gud?

Hvorfor sa Jesus følgende dersom han visste at hele eller deler av loven skulle forgå etter hans død: #Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg… # (Joh 14,21). Hvorfor var det viktig for Jesus å poengtere at det kun er de som elsker ham som holder alle han bud? … Og Han fortsetter i vers 24 med dette: #Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord… # Det Jesus egentlig sier her er at alle som med viten og vilje bryter ett eler flere av hans bud ikke elsker Ham.

Så tilbake til start:
Hvorfor så redd for Guds sabbat?

Kommentar #221

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det er vel ingen som kan overstyre Gud...

Publisert over 8 år siden

Tor:

Hvem i all verden er dere som tror dere kan overstyre Gud?
_________________________________________________

da Gud er Gud om alle mann var døde, og om alle land lå øde? Gud beviser vel at han både fordømmer verden (som oss andre menneskelige) og frelser den etterpå når hans vrede har fått lagt seg? (Her overgår Gud alt menneskelig siden han har lagt det bak seg)

Poenget med budene, at de som holdt dem elsket Jesus, var at disipene som alltid fulgte Jesus fikk forkynt ordet om Guds rike i klar tekst om de hemmeligheter som det hadde, men til folket talte han bare i lignelser. (Matt.13.10-13) Derved er det gjort klart at det var kun disiplene som forstår Guds ord fullt og helt og derfor kan følge Jesus fordi de kjenner ham og ser ham. De som hverken ser ham eller forstår betydningen av ordets hovedsum, kan bare spekulere og prøve seg på å ha forstått noe de tror på, som ikke er retningsgivende for Jesu lære om oppfylleser som først måtte skje.

Kol.2.20: Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter slike bud som 21 «ta ikke», «smak ikke», «rør ikke»? 22 De gjelder jo ting som er ment til å brukes og forgå. Alt dette er bare menneskers bud og lærdommer. 23 Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds.

Note : grunnkreftene: makter som ble tilbedt og dyrket i hedenske religioner; de ble ofte satt i forbindelse med naturkrefter, særlig de fire grunnelementene jord, vann, luft og ild, og med himmellegemer. Jf. Kol 2,8.20. (*Se Gal.4.3-7)

Men dette med innsettelsen* kan vi altså ikke bare forstå stykkevis og delt, men at også alle skriftene får sin oppfyllelse, som den i 1.Kor.15.20-28.  Han kunne heller ikke bli født før tidens fylde kom da han skulle kjøpe fri dem som stod under loven*, for fiheten var den første frukt av høsten som skulle komme. (Rom.8.23- verdens ende - Matt.13.39) Og med den et tusenårig rike for de første oppstandne (Åp.20.4) som er førstegrøden og de som er frikjøpt (Åp.14.3-5)

Kommentar #222

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Så du mener at frelsen fra synd/ lovbrudd er kun for jødene mens frelsen for hedningene er i synd?

Nei. Jeg har allerede sitert det Paulus sier om at hedningene har sin egen lov. Siden Eden har mennesket hatt en moralsk bevissthet, det gjaldt også Abraham som Paulus sier er de troendes stamfar (ikke Moses).

De som ble gitt loven, Israel, kunne selvsagt blitt gjort rettferdige ved den om de hadde holdt den til punkt og prikke. Det kunne de ikke, og det var da heller ikke meningen. Loven hverken kan eller skal gjøre noen rettferdige på noe vis, tvert imot skal den gjøre folk skyldige.

Kommentar #223

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
… for dere holder jo ni av Guds ti bud så godt dere kan alle sammen

Jeg kan ikke snakke for andre, men jeg holder ingen bud. Jeg KAN ikke holde noen bud jeg ikke er underlagt, jeg er ikke israelitt. Den troende er DØD for loven og kan hverken bryte eller overholde den. Når en troende f.eks lar være å stjele, gjør han forsåvidt noe loven krever. Men han følger ikke loven mer enn jeg følger japansk lov når jeg holder fartsgrensen.

Personlig har jeg ikke et eneste bud eller leveregel jeg styrer etter. Stjeler jeg? Nei. Men det er kanskje det du ville gjort om du hadde ansett deg fri fra de ti bud?

Jeg pleier å sammenligne det med forholdet jeg har til min kone. La oss si jeg ble sjekket opp på julebordet. Så kunne jeg komme hjem og skryte av at jeg ikke lot meg friste, for jeg har en regel om å være trofast. Eller jeg kunne komme hjem og si at jeg ikke lot meg friste fordi jeg elsker min kone. Hvilken motivasjon er best? Hva ville min kjære sette mest pris på? Det er ikke noe bud, men kjærligheten, som styrer. Det betyr ikke at jeg handler ut fra hva jeg til enhver tid måtte føle - følelsene svinger i ekteskapet som i alle andre sammenhenger. Men fordi jeg elsker henne uansett vet jeg hva som er rett å gjøre, og jeg ønsker å gjøre det rette.

Hva med deg? Ønsker du å gjøre det rette? Eller brenner du av lyst til å slå ihjel, lyve, stjele, forbanne Gud, og mener du må fokusere på budene for å klare å la være?

Kommentar #224

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke snakke for andre, men jeg holder ingen bud.

Det var leit å høre, holder du ikke budene er du i flg. Bibelen en lovbryter. Jeg tror problemet ditt ligger i at du ikke forstår hva det vil si "å være død for loven". Jeg foreslår at du leser kapittel 7 i Romerbrevet, og ikke siler vekk det du ikke liker. Les hele.

Her er et lite utsnitt:

6 Men nå er vi løst fra loven, fordi vi er døde fra loven som bandt oss. Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven. 7 Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke ha visst av synden. Jeg ville ikke ha visst hva begjær er, dersom loven ikke sa: Du skal ikke begjære. 8Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, for uten lov er synden død. 9 Jeg levde en gang uten lov. Da budet kom, fikk synden liv, 10 men jeg døde. Slik viste det seg at det som skulle gi liv, førte til død for meg. 11 For synden benyttet seg av budet og bedrog og drepte meg med det. 12 Så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt.

 

Kommentar #225

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Det var leit å høre, holder du ikke budene er du i flg. Bibelen en lovbryter. Jeg tror problemet ditt ligger i at du ikke forstår hva det vil si "å være død for loven". Jeg foreslår at du leser kapittel 7 i Romerbrevet, og ikke siler vekk det du ikke liker. Les hele.

Det stemmer, jeg holder ikke budene. Jeg bryter dem ikke heller. Jeg kan ikke hverken holde eller bryte de ti bud mer enn jeg kan holde eller bryte japansk lov siden jeg ikke bor i japan.

Hva med deg? Holder du loven? Klarer du å benytte loven til å gjøre det motsatte av hva den ble gitt for, nemlig å gjøre synden større? Hva mener du det vil si å være død fra loven? Jeg synes fortsatt Paulus sier det ganske tydelig og rett fram, spesielt i utdraget du siterer.

Hva var poenget med Jesu død og oppstandelse om rettferdighet kommer ved å holde loven?

Kommentar #226

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Det stemmer, jeg holder ikke budene. Jeg bryter dem ikke heller. Jeg kan ikke hverken holde eller bryte de ti bud mer enn jeg kan holde eller bryte japansk lov siden jeg ikke bor i japan.

Hva med deg? Holder du loven? Klarer du å benytte loven til å gjøre det motsatte av hva den ble gitt for, nemlig å gjøre synden større? Hva mener du det vil si å være død fra loven? Jeg synes fortsatt Paulus sier det ganske tydelig og rett fram, spesielt i utdraget du siterer.

Hva var poenget med Jesu død og oppstandelse om rettferdighet kommer ved å holde loven?

Det er lite relevant å sammenlikne loven - Guds ti bud – med et annet lands lover. Skal du sammenlikne så må du sammenlikne med norske lover, for slik du er under Norges loven er du også under Guds lover. Men, reiser du til Japan så må du forholde deg til japansk lovgivning, og da gjelder japansk lovgivning også for deg.

 

Da kan jeg jo gi deg et eksempel.

- Du er i Japan og du er ute og kjører bil. Du passerer radarkontroller og fotobokser, men du holder fartsgrensen og alle de andre paragrafene i loven. Spørsmål: Gjelder den japanske vegtrafikkloven for deg da du holder den?

Hva ditt svar er vet jeg ikke, men mitt svar er at vegtrafikkloven gjelder for deg selv om du holder fartsgrensen, men du rammes ikke av dommen som er heftet ved vegtrafikkloven. Det er på denne måten vi er døde for loven. Lovens forbannelse, som er den visse død, rammer ikke den som ikke begår lovbrudd = synd. Loven er der uansett om vi holder den eller bryter den, men vi blir ikke dømt av loven før vi bryter den.

Hvordan loven virker er ikke så vanskelig å forklare, men jeg må også her bruke en illustrasjon for å synliggjøre hva jeg mener.

- Du har malt taket på kjøkkenet, og du vet at du har fått noen malingsdråper i ansiktet og på hodet. For å kunne se dem trenger du et hjelpemiddel – et speil. Når du har sett at du er tilgriset med maling og lokalisert flekkene så trenger du et annet hjelpemiddel – en klut med noe såpevann. Hva har så dette med Guds lov å gjøre? Jo, malingsflekkene er et bilde på synden du har begått, speilet er loven som viser deg at du har syndet. Men speilet kan ikke fjerne malingsflekkene fra ansikt eller hode, speilet bare viser deg at du har flekkene der. Med andre ord så forteller speilet deg at du trenger klut og vann for å vaske vekk flekkene, og klut og såpevann er her et bilde på Guds nåde. Skjønner du tegninga?

a) Loven viser oss at vi har syndet.

b) Loven renser oss ikke fra synd, men den forteller oss at vi trenger hjelp til å bli rene.

c) Loven er altså et hjelpemiddel som forteller oss at vi trenger Jesus, fordi…

d) Det eneste som kan rense oss er Jesu blod som han ga for oss på korset.  

Uten loven så kan vi ikke synde, for synd er som kjent lovbrudd, og når du hevder du ikke lever etter loven er du rett og slett lovløs. Det er en umulighet ikke å holde budene og samtidig påstå at du ikke bryter budene.

Så til spørsmålet om jeg holder loven. Jeg trener på det hver dag, og jeg blir flinkere og flinkere jo mer jeg trener. Jeg håper jeg har så mange år igjen her på denne jorden så jeg kan leve livet mitt tilnærmet lik den måten Jesus levde sitt liv på. Å være kristen (= Jesusetterfølger) betyr at vi skal gjøre så godt vi kan å leve som ham. Vanskelig? Å ja. Umulig? Nei. For å trene på å bli lik Jesus trenger jeg en treningsplan. Denne treningsplanen er speilet, kluten og vannet, eller Guds ti bud - loven. Den forteller meg hva som er lovbrudd = synd, og da må jeg tilpasse mitt liv etter Guds lov, ikke prøve, som mange her inne forsøker på, å forandre Guds lov og overstyre min Skaper.

 

 

Så nok en gang: Hvorfor er du så redd for Guds sabbat?

Kommentar #227

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Det kan ha noe med at man må smelte for Guds godhet som får mennesker til å ikke bry seg om hva en selv vil, altså hva Jeg kjødelige vil. Man følger Gud ubetinget fordi man føler seg trygg der og ikke i seg selv og kontrol over sitt eget Jeg. Man legger av seg selv og gjør ens Fars vilje for da slår man seg ikke selv.

Man følger Jesus.

Luk 3,22 og den Hellige Ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse, som en due, og en røst kom fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede; i dig har jeg velbehag.

Gal 4,19 Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i eder!

Hebr 2,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,

Hebr 11,16 men nu stunder de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem. 

Fil 2,6-8 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, 7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død. 

Kommentar #228

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det kan ha noe med at man må smelte for Guds godhet som får mennesker til å ikke bry seg om hva en selv vil, altså hva Jeg kjødelige vil. Man følger Gud ubetinget fordi man føler seg trygg der og ikke i seg selv og kontrol over sitt eget Jeg. Man legger av seg selv og gjør ens Fars vilje for da slår man seg ikke selv.

Mark 10,21 Jesus, som elsket ham, så da på ham og sa til ham: "Du mangler én ting. Gå av sted og selg alt det du eier og gi til de fattige, og du skal få en skatt i himmelen. Og kom, ta opp korset og følg Meg!"

Jesus sier altså at vi skal gi opp alt som er jordisk og som er til hinder for å vokse i Ham. Det er dette som er meget vanskelig for menneskene, å legge vekk sitt eget og sitt ego, og underkaste seg Herren i ett og alt. Tenk så ille det er ikke å gjøre som en selv har lyst til og finner for godt... det gjør vondt i en bortskjemt kropp det

Kommentar #229

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Det er lite relevant å sammenlikne loven - Guds ti bud – med et annet lands lover. Skal du sammenlikne så må du sammenlikne med norske lover, for slik du er under Norges loven er du også under Guds lover. Men, reiser du til Japan så må du forholde deg til japansk lovgivning, og da gjelder japansk lovgivning også for deg.Da kan jeg jo gi deg et eksempel.

- Du er i Japan og du er ute og kjører bil. Du passerer radarkontroller og fotobokser, men du holder fartsgrensen og alle de andre paragrafene i loven. Spørsmål: Gjelder den japanske vegtrafikkloven for deg da du holder den?

Hva ditt svar er vet jeg ikke, men mitt svar er at vegtrafikkloven gjelder for deg selv om du holder fartsgrensen, men du rammes ikke av dommen som er heftet ved vegtrafikkloven. Det er på denne måten vi er døde for loven. Lovens forbannelse, som er den visse død, rammer ikke den som ikke begår lovbrudd = synd. Loven er der uansett om vi holder den eller bryter den, men vi blir ikke dømt av loven før vi bryter den.

Hvordan loven virker er ikke så vanskelig å forklare, men jeg må også her bruke en illustrasjon for å synliggjøre hva jeg mener.

- Du har malt taket på kjøkkenet, og du vet at du har fått noen malingsdråper i ansiktet og på hodet. For å kunne se dem trenger du et hjelpemiddel – et speil. Når du har sett at du er tilgriset med maling og lokalisert flekkene så trenger du et annet hjelpemiddel – en klut med noe såpevann. Hva har så dette med Guds lov å gjøre? Jo, malingsflekkene er et bilde på synden du har begått, speilet er loven som viser deg at du har syndet. Men speilet kan ikke fjerne malingsflekkene fra ansikt eller hode, speilet bare viser deg at du har flekkene der. Med andre ord så forteller speilet deg at du trenger klut og vann for å vaske vekk flekkene, og klut og såpevann er her et bilde på Guds nåde. Skjønner du tegninga?

a) Loven viser oss at vi har syndet.

b) Loven renser oss ikke fra synd, men den forteller oss at vi trenger hjelp til å bli rene.

c) Loven er altså et hjelpemiddel som forteller oss at vi trenger Jesus, fordi…

d) Det eneste som kan rense oss er Jesu blod som han ga for oss på korset.

Uten loven så kan vi ikke synde, for synd er som kjent lovbrudd, og når du hevder du ikke lever etter loven er du rett og slett lovløs. Det er en umulighet ikke å holde budene og samtidig påstå at du ikke bryter budene.

Så til spørsmålet om jeg holder loven. Jeg trener på det hver dag, og jeg blir flinkere og flinkere jo mer jeg trener. Jeg håper jeg har så mange år igjen her på denne jorden så jeg kan leve livet mitt tilnærmet lik den måten Jesus levde sitt liv på. Å være kristen (= Jesusetterfølger) betyr at vi skal gjøre så godt vi kan å leve som ham. Vanskelig? Å ja. Umulig? Nei. For å trene på å bli lik Jesus trenger jeg en treningsplan. Denne treningsplanen er speilet, kluten og vannet, eller Guds ti bud - loven. Den forteller meg hva som er lovbrudd = synd, og da må jeg tilpasse mitt liv etter Guds lov, ikke prøve, som mange her inne forsøker på, å forandre Guds lov og overstyre min Skaper.

Så nok en gang: Hvorfor er du så redd for Guds sabbat?

Jeg er ikke underlagt hverken japansk lov eller de ti bud. Hva ellers skulle Paulus mene når han snakker om å være død for loven? Det gir ikke mening at det skulle bety å følge loven.

Du sammnligner loven med et speil som viser deg synden. Men det er ikke det bibelen sier. Den sier at loven får deg til å synde. Fordi budet vekker begjæret, synden benytter seg av budet, som Paulus sier. Og det var da også hensikten med loven fra begynnelsen. Du prøver å bruke den til å gjøre synden mindre, men iflg. bibelen kom den for å gjøre synden større. Du blir ikke løst fra synden ved å overholde loven, men ved å fra loven.

Jeg må spørre igjen: hva trenger du Jesus til? Kunne du ikke fått tilgivelse for synden slik mennesker har fått siden begynnelsen? Og når ble hedningene gitt de ti bud?

Jeg er ikke "redd" for noen sabbat, men som sagt er jeg ikke jøde, og om jeg så hadde vært det ville jeg fortsatt være død for loven. Noen gjør forskjell på dager, til Guds ære, og det er helt greit. Noen spiser kjøtt, andre lar være, og det er helt greit.

Jeg fikk ingen ordentlig respons på de mange bibelversene jeg postet før, så her er de igjen:

Fra Rom 2:
Alle som syndet uten loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle som syndet under loven, skal dømmes etter loven. 13 For det er ikke de som hører lovens ord, som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal kjennes rettferdige. 14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem.

Rom 3:9
Vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud.

Rom 4:13-15
For det var ikke ved loven Abraham og hans ætt fikk løftet om å arve verden, men ved den rettferdighet en får ved tro. 14 Er det de som holder seg til loven, som er arvinger, da er jo troen meningsløs og løftet opphevet. 15 Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noe lovbrudd.

Rom 5:20
Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større.

Rom 7:1-13
Eller vet dere ikke, mine søsken – for jeg taler jo til folk som kjenner loven – at loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever? 2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen. 4 Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven. Dere tilhører en annen, han som er stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. 5 Da vårt kjøtt og blod hadde makten over oss, gjorde loven at de syndige lidenskapene ble vakt til live i lemmene våre, så vi bar frukt for døden. 6 Men nå er vi løst fra loven, vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i Ånden, og ikke i det gamle, etter bokstaven. 7 Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom ikke loven sa: Du skal ikke begjære. 8 Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, men uten loven er synden død. 9 Før levde jeg uten loven. Men da budet kom, fikk synden liv, 10 og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv, viste seg å føre til død. 11 For synden brukte budet til å bedra og drepe meg. 12 Loven er altså hellig, og budet er hellig, rett og godt. 13 Men er da det som er godt, blitt til død for meg? Slett ikke! Det var synden som brukte det gode til å føre meg i døden. Slik skulle det bli klart hvordan synden er. Gjennom budet skulle synden vise seg å være over alle grenser syndig.

Rom 10:4-5
For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig. 5 Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Det mennesket som lever etter budene, skal ha liv ved dem.

Så du ville hatt liv om du levde etter budene, men det er det ingen mennesker som har gjort eller noen gang kommer til å gjøre. Jeg synes det kommer ganske tydelig fram i Romerbrevet hvem som er under loven og hva lovens hensikt er. Og det står mye mer om det:

1 Kor 15:16
Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.

Gal 2:19-20
Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.

Gal 3:10
Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier.

Gal 3:23-25
Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24 Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25 Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren.

Kommentar #230

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Mark 10,21 Jesus, som elsket ham, så da på ham og sa til ham: "Du mangler én ting. Gå av sted og selg alt det du eier og gi til de fattige, og du skal få en skatt i himmelen. Og kom, ta opp korset og følg Meg!"

Jesus sier altså at vi skal gi opp alt som er jordisk og som er til hinder for å vokse i Ham. Det er dette som er meget vanskelig for menneskene, å legge vekk sitt eget og sitt ego, og underkaste seg Herren i ett og alt. Tenk så ille det er ikke å gjøre som en selv har lyst til og finner for godt... det gjør vondt i en bortskjemt kropp det

Nei, han fortalte en mann som spurte hva han måtte gjøre for bli frelst. Evangeliet ved tro var ikke åpenbart enda, ingen kjente til det. Og som Jesus selv sa, han var sendt kun til "de fortapte får av Israels hus," så du kan ikke plukke ut enkeltvers og applisere dem til evangeliet til hedningen (som ble gitt gjennom Paulus, ikke Jesus) uten videre.

Kommentar #231

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Leif/Tor

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er man blinde på lovens bokstav. hvorfor skal man leve som treller under loven. For dere sier om jeg bryter sabbaten så bryter jeg alle budene. men det gjør dere også selv, for om dere bryter noen andre bud så bryter dere alle andre bud også. fordi det blir loviskt. Jesus sier dette selv i matteus kap 12

 

På den tiden tok Jesus veien langs kornåkrene på sabbaten. Disiplene hans var sultne og ga seg til å plukke aks og spise. 2 Fariseerne så det og sa til ham: «Se der! Disiplene dine gjør noe som det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten!»  3 Men han svarte: «Har dere ikke lest hva David gjorde da både han og mennene hans ble sultne?  4 Han gikk inn i Guds hus, og de spiste skuebrødene, som verken han eller mennene hans hadde lov til å spise, men bare prestene.  5 Eller har dere ikke lest i loven at prestene hver sabbat bryter sabbaten i tempelet og likevel er uten skyld?  6 Men jeg sier dere: Her er det som er større enn tempelet!  7 Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr: ‘ Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’, da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld.  8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.»
     9 Han dro derfra og gikk inn i synagogen deres. 10 Der var det en mann med en hånd som var vissen. Og de spurte Jesus: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten?» For de ville finne noe å anklage ham for. 11 Men han sa til dem: «Om en av dere har en eneste sau og den faller ned i en grøft på sabbaten, vil han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? 12 Hvor mye mer verdt er ikke et menneske enn en sau! Altså er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.» 13 Så sa han til mannen: «Rekk fram hånden din!» Han gjorde det, og hånden ble frisk igjen som den andre. 14 Men fariseerne gikk ut og la planer mot ham for å få tatt livet av ham. 15 Da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra.

 

 

 

Jesus sier her er det som er større en tempelet. Det er barmgjertighet jeg vil ha ikke offer. loven var et offer slik som dere holder den fram så blir deres lov et offer uten tro. Du ser Farisererne var svært opptatt av at sabbaten ble holdt, og derfor prøvde de også flere ganger å ta Jesus på dette, Og Jesus sier også at hver sabbat bryter prestene sabbaten. Fariserene var så opptat av at andre skulle holde loven at de ikke selv forstod det de var opptat av var feil for Jesus var ikke opptat av loven slik som fariserne gjorde, Jesus ville ha barmgjertighet. Dere er like opptatt av å holde sabbaten som Fariserern var. Hvilket tempel var det egentlig Jesus snakket om?? og i hvilken betydning hadde dette for loven siden jesus sa at de brøt sabbaten hver gang??

 

mvh

Rune

Kommentar #232

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Nei, han fortalte en mann som spurte hva han måtte gjøre for bli frelst. Evangeliet ved tro var ikke åpenbart enda, ingen kjente til det. Og som Jesus selv sa, han var sendt kun til "de fortapte får av Israels hus," så du kan ikke plukke ut enkeltvers og applisere dem til evangeliet til hedningen (som ble gitt gjennom Paulus, ikke Jesus) uten videre.

Du er altså en av dem som hopper glatt over det gamle testamentet. Godt å vite.

Den første gang vi får et lite glimt av frelsesplanen (evangeliet) er i 1. Mos. 3,15. Senere så kommer frelsen (evangeliet) mer og mer til syne til det hele det kulminerer på korset.

Derfor sier Jesus at ikke bare den rike mannen, men alle inkludert deg må ta opp sitt kors og følge ham. Det betyr med andre ord at vi må legge fra oss alle våre lyser og vaner og forholde oss til den måten å leve på som Gud sier til oss gjennom sitt ord.

Kommentar #233

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

@ Rune S.

Publisert over 8 år siden

Du har ikke forstått verken hva fariseerne gjorde eller hva Jesus sa om denne saken.

Jesus refser fariseerne fordi de kritiserer disiplene for å spise mat på sabbaten. Det finnes ingen lov i Bibelen som forbyr noen å ta noen aks med korn og spise disse selv om det er sabbat, men fariseerne hadde laget seg over 600 forskjellige lover som skulle regulere sabbaten i tillegg tid de bud og lover Gud har gitt gjennom GT. Det var fariseernes ”hjemmelagede” lover, altså menneskebud, disiplene brøt, ikke sabbatsbudet, og Jesus refser fariseerne fordi de inntar en hyklersk holdning til sabbaten. Den samme hyklerske holdningen har de fleste mennesker til Guds sabbat i dag, deg inkludert. Du tror i likhet med fariseerne at du kan lage dine egne regler, menneskebud, for å regulere den dagen Gud velsignet og helliget i Edens hage.

Kommentar #234

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vanskeligheten

Publisert over 8 år siden

Tor M:

Derfor sier Jesus at ikke bare den rike mannen, men alle inkludert deg må ta opp sitt kors og følge ham. Det betyr med andre ord at vi må legge fra oss alle våre lyser og vaner og forholde oss til den måten å leve på som Gud sier til oss gjennom sitt ord.
_____________________________________________

med dette ligger kanskje ved lovens ende og mål?

Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd?

Matt.8.22: Men Jesus svarte: «Følg du meg, og la de døde begrave sine døde.»

Jesus krever mer enn Tor kan gjennomføre ved bare å skrive om det, da tenker jeg han stiller likt med alle hans undersåtter?

Jesus krever alt


57 Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» 58 Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.»
    59 Han sa til en annen: «Følg meg!» Men mannen svarte: «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» 60 Da sa Jesus til ham: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.»
    61 Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» 62 Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike

Kommentar #235

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mor.ten Ska.hjem. Gå til den siterte teksten.
Du sammnligner loven med et speil som viser deg synden. Men det er ikke det bibelen sier. Den sier at loven får deg til å synde. Fordi budet vekker begjæret, synden benytter seg av budet, som Paulus sier. Og det var da også hensikten med loven fra begynnelsen. Du prøver å bruke den til å gjøre synden mindre, men iflg. bibelen kom den for å gjøre synden større. Du blir ikke løst fra synden ved å overholde loven, men ved å dø fra loven.


Du roter det til igjen. Det er fullt mulig å ha to tanker i hodet på en gang…

Hvordan er det loven for mennesket til å synde? Jo, det er fordi vi har en syndig natur og vi har en naturlig trang til å bryte loven, og lovbrudd er synd.

Uten loven vet vi ikke hva synd er, derfor er allegorien med speilet riktig fordi loven viser oss at vi har syndet. Den virker altså som et speil.

Jeg prøver så absolutt ikke å gjøre synden mindre, det overlater jeg til de som hevder de ikke er under loven. Folk som lever uten loven er lovløse – eller med andre ord syndere.

Jesus holdt alle budene perfekt, han syndet ikke en eneste gang. Altså overholdt Jesus loven. Det er også mulig for menneskene, men da vi overgi oss 100 % til Gud og legge livet vårt i hans hender og følge den veien Kristus gikk, og den veien kan du lese deg fram til i NT, og legg da spesielt merke til hva det står om Jesus vaner i forhold til det å gå i synagogen…

Kommentar #236

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Du har ikke forstått verken hva fariseerne gjorde eller hva Jesus sa om denne saken.

Jesus refser fariseerne fordi de kritiserer disiplene for å spise mat på sabbaten. Det finnes ingen lov i Bibelen som forbyr noen å ta noen aks med korn og spise disse selv om det er sabbat, men fariseerne hadde laget seg over 600 forskjellige lover som skulle regulere sabbaten i tillegg tid de bud og lover Gud har gitt gjennom GT. Det var fariseernes "hjemmelagede" lover, altså menneskebud, disiplene brøt, ikke sabbatsbudet, og Jesus refser fariseerne fordi de inntar en hyklersk holdning til sabbaten. Den samme hyklerske holdningen har de fleste mennesker til Guds sabbat i dag, deg inkludert. Du tror i likhet med fariseerne at du kan lage dine egne regler, menneskebud, for å regulere den dagen Gud velsignet og helliget i Edens hage.

Hei Tor

 

 

hvem er hevet over loven `? og du svarte ikke på mine spørsmål.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #237

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
hvem er hevet over loven `? og du svarte ikke på mine spørsmål.

Jeg har aldri sagt at noen er hevet over loven.

Med tanke på dine spørsmål så kan du begynne med å gå i deg selv...

Kommentar #238

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ikke nok med det

Publisert over 8 år siden

Rune:

hvem er hevet over loven `? og du svarte ikke på mine spørsmål.
____________________________________________________

Tor er for opptatt med sin egen lov til å svare på en realistisk diskusjon som går ut på bibelkunnskap, han svarer ikke meg heller!

Kommentar #239

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Tor er for opptatt med sin egen lov til å svare på en realistisk diskusjon som går ut på bibelkunnskap, han svarer ikke meg heller!

Til din orientering.

Rune S. er vel den her inne som er skyldig flest svar. Han svarer aldri på konkrete spørsmål - derfor ba jeg ham å gå i seg selv.

Årsaken til at jeg, og mange flere, ikke diskuterer med deg har vi fortalt deg uten omsvøp.

Kommentar #240

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Rune S. er vel den her inne som er skyldig flest svar. Han svarer aldri på konkrete spørsmål - derfor ba jeg ham å gå i seg selv.

Årsaken til at jeg, og mange flere, ikke diskuterer med deg har vi fortalt deg uten omsvøp.

Hei Tor

 

Jeg har alltid kommet med et svar, men de svar du får er ikke intrisanne nok for deg eller så forstå du ikke dette, så da må du gjenta ørten ganger jeg forstår ikke jeg forstår ikke:):)

 

ha en fin dag:)

 

mvh

Rune

Kommentar #241

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Du er altså en av dem som hopper glatt over det gamle testamentet. Godt å vite.

Den første gang vi får et lite glimt av frelsesplanen (evangeliet) er i 1. Mos. 3,15. Senere så kommer frelsen (evangeliet) mer og mer til syne til det hele det kulminerer på korset.

Derfor sier Jesus at ikke bare den rike mannen, men alle inkludert deg må ta opp sitt kors og følge ham. Det betyr med andre ord at vi må legge fra oss alle våre lyser og vaner og forholde oss til den måten å leve på som Gud sier til oss gjennom sitt ord.

Jeg hopper ikke over GT, men jeg leser det i lys av NT, jeg leser Jesu undervisning i lys av evangeliet åpenbart til/ved Paulus, og jeg er bevisst på hvem som snakker til hvem i bibelen og i hvilken  sammenheng. For eksempel tror jeg ikke forskriftene om hvordan man skal oppføre seg i tempelet er rettet til meg. Du ser derimot ut til å "hoppe over" Paulus, i alle fall de sitatene jeg har postet. Har du ingen kommentar til dem?

Jesus forkynte aldri evangeliet til hedningene. Det var en hemmelighet til det ble åpenbart til Paulus. Man kan finne skyggebilder av  i GT, men det er ikke skyggebildene som er realiteten.

Når sier Jesus til "deg og meg" at vi må ta opp våre kors? Hvordan skiller du ut det Jesus visstnok sa til meg og deg fra det han sa kun til jødene som var under loven, slik han selv poengterte at han gjorde? Jeg sier ikke med det at å "ta oppsitt kors" er en irrelevant ting for oss i dag. Det kan være tungt  legge fra seg sitt eget, spesielt når man har en stolthet og trygghet i å følge loven, og i stedet la Kristus være sin rettferdighet. Gang på gang snubler den troende og prøver å legge litt av sitt eget til frelsen og helligheten og Guds verk. Man tar frelsen ved nåde og legger til et par krav, et bud her og en regel der, et par lover fra den gamle pakten osv.

Kommentar #242

Mor.ten Ska.hjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan er det loven for mennesket til å synde? Jo, det er fordi vi har en syndig natur og vi har en naturlig trang til å bryte loven, og lovbrudd er synd.

Uten loven vet vi ikke hva synd er, derfor er allegorien med speilet riktig fordi loven viser oss at vi har syndet. Den virker altså som et speil.

Jeg prøver så absolutt ikke å gjøre synden mindre, det overlater jeg til de som hevder de ikke er under loven. Folk som lever uten loven er lovløse – eller med andre ord syndere.

Jesus holdt alle budene perfekt, han syndet ikke en eneste gang. Altså overholdt Jesus loven. Det er også mulig for menneskene, men da vi overgi oss 100 % til Gud og legge livet vårt i hans hender og følge den veien Kristus gikk, og den veien kan du lese deg fram til i NT, og legg da spesielt merke til hva det står om Jesus vaner i forhold til det å gå i synagogen…

Jeg har gitt mange sitater fra bibelen på hvordan syndens kraft er bude, begjæret blir vekket av budet osv, og ikke minst at loven ble gitt for at synden skulle bli større. Du ser ut til å mene at loven kan gjære synden mindre, stikk i strid med hva loven ble gitt for å gjøre. Den ble gitt for at hele verden skulle stå skyldig. Likevel mener du, om jeg forstår deg rett, at et menneske er i stand til å en gang klare å overholde den slik Jesus gjorde.

Men hva er så løsningen for å bli fri "syndenaturen"? Jo, å dø og bli født på ny. "Korsfestet med Kristus," som Paulus kaller det. Hva betyr det for deg? Det samme gamle strevet som jødene led under? Hva betyr det å bli en ny skapning? Er det å bli så flink til å ikke bryte loven at man blir rettferdig? Hva betyr det å være rettferdiggjort av tro?

Hvilken forskjell gjorde det for deg at Jesus døde og sto opp?

Kommentar #243

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Til ettertanke

Publisert over 8 år siden

2 Tim 3,1 Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.

2 Tim 3,4b-5 , slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

2 Tim 3,7-9 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse. Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen. Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere