Signe Jensen

6

Reinkarnasjon og kristendom? Eller reinkarnasjon kontra kristendom.

Troen på reinkarnasjon står langt sterkere nå enn for bare 20-30 år siden. Noen hevder at de er kristne samtidig som de tror på reinkarnasjon. Hvordan er dette egentlig mulig?

Publisert: 8. mai 2012

Det er flere som påstår at kristen tro og reinkarnasjon nødvendigvis hører sammen. Noe som jeg med respekt å melde faktisk ikke forstår. For god ordens skyld: Min posisjon er altså at jeg er overbevist om at reinkarnasjon overhodet ikke er forenlig med kristen tro. Troen på reinkarnasjon skaper mildt sagt store utfordringer hva gjelder forsoningen som nødvendigvis faller bort fordi mennesket selv skal og må sone sin egen synd og reparere den i stadig nye kommende liv i fremtiden. Hvordan skal man da forstå Jesu liv, Hans død, korfesfestelsen og oppstandelsen?

Men min trygghet og ro på min kristne tro hindrer ikke at jeg lar nysgjerrigheten komme til uttrykk og at jeg ikke lytter til annerledestroende som kaller seg kristne, men/og tror på reinkarnasjon. Jeg er som nevnt faktisk trygg (ikke stivnet) i min tro og mener at dialog er en forutsetning, en nødvendighet og ikke minst en mulighet til å få belyst egne standpunkter og undersøke dem i lys av stadig nye tanker og erfaringer. Skal man få gitt noe, så må man være villig til å motta. Skal jeg bli lyttet til, så må jeg evne å lytte på min neste. Jeg må våge å stille meg sårbar; først da er jeg åpen. Det handler om nestekjærlihet i praksis, ut fra min tro. Og min nestekjærlighet stimuleres og belives av nettopp min tro. Den er grunnfestet og trygg. Derfor er jeg ikke engstelig for å lytte på deg.

Dine blikk og ord kan nå frem om de er formet og levert ut fra gjensidig respekt. Og dermed kan du og jeg gi og få en gave. En slik belysning og fornying behøver jo ikke nødvendigvis å ende med en endring. Det kan vel så ofte ende med en fordypning og ny bekreftelse  av egne standpunkter. Å begi seg ut på denne veien kan gjøre vis, om man da våger. Samtidig kan også den Kristustroende som er overbevist om at troen på reinkarnasjon er et blindspor som leder galt av sted, få bekreftet sin posisjon. Men man må altså i dialog være villig til å lytte begge veier hvilket fordrer gjensodig respekt og åpenhet.

Jeg har via jobb vært i kontakt med mennesker av forskjellige livssyn. Og bet meg merke til at enkelte av reinkarnasjonstilhengerne hadde en finuerlig måte å forklare og bortforklare egen adferd og egne valg på - gjennom å dekkmale virkeligheten og ansvar bak livssynets mange begreper og bruk av passende "skuffer" til å plassere mellommenneskelige utfordringer, konflikter og hendelser i. Livssynet ble altså vel så meget her benyttet som skjerm mot virkelighet og liv, som andre bruker sitt livssyn ditto. Mange har altså en slem tendens til å klistre menneskelige svakheter og svikt til vedkommendes livssyn fremfor der det faktisk hører hjemme; nemlig i det menneskelige. Slik rammer man baker for smed, og slik prøver man å holde livets- og eksistensens rop om nærvær på avstand.

Jeg har videre etter beste evne videre forsøkt å sette meg inn i reinkarnasjonsideene og oppsummerer (sikkert) noe grovt slik:

Gudsbilde og menneskebilde hører sammen. Både i kristen tro (+andre religioner) som hos reinkarnasjonstilhengerne.

Noen mener at mennesket består av fysisk legeme og sjel, andre at vi består av fysisk legeme, sjel og ånd. De to siste entiteter består igjen av flere deler i følge enkelte livssyn om menneskets vesen. Derfor sier noen at reinkarnasjon er sjelevandring; andre at det er å forstå som åndevandring. Ånden, eller sjelen, er en levende entitet som inkarnerer seg i et nytt fysisk legeme ved fødselen, og går tilbake til den åndelige (eller sjelelige) sfære etter menneskets død.

 Etter en tid, som øyensynlig kan variere, i den åndelige (sjelelige) verden, så velges (!) igjen et nytt foreldrepar for å fødes på nytt, nå i det motsatte kjønn - hevder noen. Andre sier dette ikke er fastlagt. Og slik fortsetter det fra inkarnasjon til inkarnasjon. Noen østlig inspirerte reinkarnasjonstilhengere hevder at mennesket kan bli til planter og dyr etter døden om man har opptrådt etisk kritikkverdig. Andre mer vestlig orienterte reinkarnasjonstilhengere hevder at dette er et tilbakelagt atavistisk stadium: Har mennesket først blitt menneske kan det aldri degradere til dyr eller plante igjen. Men et liv med mange umoralske valg gir et "dårlig karma", man kan gå noen skritt tilbake i menneskelig utvikling. Så vi ser det er "interne" uenigheter blant reinkarnasjonstroende så vel som hos andre troende. Stridighetene der er vel så høyrøstede og med skarpe fronter som hos f.eks. kristne.

 Begrepet "karma" hører sammen med troen på reinkarnasjon. Karma er en årsakslov: "Du høster som du sår" sies det med sitat fra bibelen sågar. De handlinger du setter ut i verden kommer tilbake igjen i en eller annen form. Og det. Vi ikke bare skal tilbake til en ny inkarnasjon, men vi vil tilbake hver gang vi er i den åndelige sfære for å komme inn i et liv med de vi er "karmisk bundet med", dvs dem du har en felles skjebne med fra tidligere liv. Mennesker vi har tråkket på, eller som har tråkket på oss. Vi er nå her for å løse opp tidligere skapte knuter mellom oss og medmennesker fra tidligere liv. Din nabo, din ektefelle, din kollega, ditt familiemedlem som du absolutt ikke lker spesielt godt kan nettopp være den du trenger å være  interaksjon med. Selv om det er fristende å unngå vedkommende.

 Man finner flere nettsider om kristen tro og reinkarnasjon; jeg fant nettopp denne siden:

 http://www.katolsk.no/tro/tema/religionsdialog/artikler/reinkarn

 Spørsmål til dere som tror på reinkarnasjon:

 Vil ikke synden/destruktive handlinger i større eller mindre grad like vel stadig balle på se i de nye liv, selv om man evner å reparere enkelte ting, slik at denne runddansen aldri opphører - 

fordi man faktisk tvinges til å reparere på noe som stadig kontinuerlig og samtidig nødvendigvis går i stykker - 

fordi livet og menneskets vesen faktisk er som det er?

Hvordan vet man at det man erfarer er hendelser som skal repareres eller nye karmiske skjebnedannelser? Den som kjenner til disse miljøene har jo registrert at mangelen på respekt og nestekjærlighet er like sterk der som hos kristne, samt at stemplingene og merkelappene like meget blir kastet etter hverandre i slike miljøer. Erfarer en person man ikke liker noe negativt, så er det ikke uvanlig at vedkommende får høre at det er hans "karma", "så negativ og ond vedkommende er, så fortjener jo også et slikt menneske slike vonde erfaringer. Dette henger jo sammen". Eller rammer en person en annen grovt, så kan enkelte unnskylde seg med å hevde at vedkommende man rammet var ond mot en i et tdligere liv; og slik unnflys ansvar. Livssynets menneskebilder blir altså misbrukt for å ramme andre. Teoriene kan altså lett bli benyttet i ansvarsfraskrivende øyemed. En primitiv kristen bruker ikke sjeldent i samme situasjon vendingen "guds straff" for å ramme den man ikke liker.

 Som vi ser er det menneskelige alltid felles uansett livssyn, men referansene, språkverktøyet og maktmisbruket er blir benyttet og misbrukt på samme måte.Kjærlighetens praksis er visst en vanskelig sak uansett livssynstilhørighet? Enkelte dømmer altså i sin tros navn sin neste nord og ned, om nødvendig, uansett livssynstilhørighet.

 Jeg er altså ingen ekspert på dette; flere her kan sikkert mere om dette enn meg. Og som nevnt innledningsvis: Jeg tror overhodet ikke på reinkarnasjon og karma. Men noen av dere andre gjør det:

Derfor inviterer jeg her til dialog om reinkarnasjon og kristendom; flere her på VD fremstår som tilhengere av reinkarnasjon samtidig som de paradoksalt nok altså hevder å være kristne.

 Mitt spørsmål til dere reinkarnasjonstilhengere er:

 Hvordan kan dere tro på reinkarnasjon og samtidig hevde å være kristne?

Hva er i tilfelle det å være kristen slik dere oppfatter det? Forsoningen faller altså nødvendigvis helt bort. Dere må jo nødvendigvis avvise flere deler av kristen troslære, bibeltekster m.m.: kanskje så meget at man faktisk ikke lenger kan kalle seg for kristen? Hvorfor er det i tilfelle så viktig å kalle seg kristen når dere like vel velger bort vesentlig deler av kristen troslære?

 Og ikke minst: Hvor i bibelen står egentlig dette med "reinkarnasjon", nevnt på en måte hvor det også klart går frem av tekstens innhold og kontekst at dette faktisk også er tekster om reinkarnasjon? Har dere bibelsk belegg?

 Og til slutt: Vær snill å les gjennom den linken som er oppgitt over. Hvor mener dere at vedkommende forfatter tar feil, og hvorfor? Kan dere godt og tilstrekkelig begrunne deres standpunkter, eller er det bare en religiøs tro som man kan velge? Og ut fra hvilke kriterier velger man så? Hvis det er deres erfaringer som ligger til grunn, så flytter dere vel bare tolkningsproblemet fra teksten til erfaringen: Fordi en erfaring også må tolkes og forstås, slik at man er like langt - til tross for at man hevder å "ha erfart sannheten i reinkarnasjonslæren"?

 Da inviteres dere reinkarnasjonstilhengere til å argumentere for at reinkarnasjon og karma er forenlig med kristen tro:

Kommentar #151

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Falske profeter

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Noen prøver å fremheve lucifer som en kilde til kunnskap og lys,forstår de fleste oppegående hvor det bærer hen

Jeg vet bare hvor mørkt det kan være i et rom helt uten lys. Det er skremmende, for du vet ikke hva som kan true der inne. Er dette et rom for "sunn tro"?

Nei Rune. - Jeg vil sette på lys, "så ingen krok blir mørk" (elsket denne strofen i julesangen)

Det er bare ved å la oss bli opplyst om de forholdene som hersker, at vi kan gi Jesus det livet han ønsker av oss. Han er "Sannheten" - og sannheten vil alltid seire! Gi Jesus seier! - Men da må vi jage bort mørket med lys. - Vi kan ikke være redde for å søke og undersøke sakene mye bedre.

Om lyset i deg er mørke, hvor skal da lyset komme fra?

Jeg vet du er en bra kar Holt. Men hvem er de falske profetene? Om ikke de som ber deg tilbe et bilde?

beste ønsker mette

Kommentar #152

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Lyset...

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet bare hvor mørkt det kan være i et rom helt uten lys. Det er skremmende, for du vet ikke hva som kan true der inne. Er dette et rom for "sunn tro"?

... vet jeg av egen erfaring at fins.

Det er denne universets sjel/sjelens univers som jeg tror jeg har en kontakt med når jeg ønsker det.

Det har ingenting med menneskeskapte religioner å gjøre, ikke kristendom, ei heller New Age eller buddhisme (selv om jeg ser endel fornuft i buddhismen).

Det er noe som har vært til stede så lenge jeg kan huske, og dette lyset blir jeg bare snillere av å ha kontakt med. Det er når jeg glemmer det, jeg kan bli slem.

Husk dog at dette kun er min erfaring og ikke noe jeg prøver å promotere eller prakke på andre. Enhver må finne sitt eget lys, mener jeg.

Nå ble jeg kanskje veldig personlig, men jeg følte for det.

Kommentar #153

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Om lyset i deg er mørke, hvor skal da lyset komme fra?

Men hvor kommer lucifer(djevelen) inn i bildet..?

Ondskapens fyrste kan ikke gi oss noe ekte lys...det er et bedrag.

Kommentar #154

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Roller

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Husk dog at dette kun er min erfaring og ikke noe jeg prøver å promotere eller prakke på andre. Enhver må finne sitt eget lys, mener jeg

Du har så rett så rett :-) - Og fint med personlig historie. De vil alltid belyse kompleksiteten.

Men hvordan finne det når du sliter i mørket, og ikke vet om du klarer å ta et eneste skritt til? Du orker rett og slett ikke mer?

Alle hellige tekster har vel formidlet "lyset" og "Veier" en må gå for å finne det; - bønn, stillhet, lønnkammer, tekstlesing, ørkenvandring etc. Våge å være alene med det som bor i deg og kjenn på det. Vite at du er en verdifull skapning med et iboende potensial til å handle etter Guds vilje, når du forholder deg lydig til det dine egne følelser og erfaring forteller deg? 

Ikke så lett når en blir opplært i hva man skal gjøre ut fra kjønn for eksempel? Når andre definerer hva det vil si "å være snill", eller leve med "synlig gode frukter", og en ellers prøver å gå inn i "ferdige roller"  etter beste evne, beskrevet av andre, og du forblir uten evne til å lykkes?

Da har noen antagelig narret deg inn i en blind tro. Men også den er bedre, enn å tilbe den totale friheten skapt av fysiske og materielle lyster alene, tenker jeg?

:-) vennlig hilsen mette

Kommentar #155

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Lucifer

Publisert over 9 år siden

opprinnelig en dobbelposting, men...

Men Rune. Kan ikke du se om mitt svar til Helene O. også kan fungere som svar til deg?

Lucifer tenker jeg nå faktisk på som "en materiell engel", som gir oss lykke gjennom forbruk. Som ikke peker på den nødvendige "Veien" vi alle må gå, for å få denne indre "fred med Gud" i våre liv, som når vi bruker vår åndskraft i henhold til våre evner?

:-)  mette

Kommentar #156

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

To ting jeg synes er viktige!

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Men hvordan finne det når du sliter i mørket, og ikke vet om du klarer å ta et eneste skritt til? Du orker rett og slett ikke mer?

Alle hellige tekster har vel formidlet "lyset" og "Veier" en må gå for å finne det; - bønn, stillhet, lønnkammer, tekstlesing, ørkenvandring etc. Våge å være alene med det som bor i deg og kjenn på det. Vite at du er en verdifull skapning med et iboende potensial til å handle etter Guds vilje, når du forholder deg lydig til det dine egne følelser og erfaring forteller deg?

Først og fremst: Takk for hyggelig og imøtekommende svar. Det setter jeg stor pris på.

Jeg snakker altså kun ut fra egen erfaring, men når det er som mørkest, hjelper det meg å føre hendene sammen og si: "Takk for at du alltid er her. Takk for at du er meg og jeg er deg. Takk."

De fleste av de såkalte hellige tekstene er for meg ubrukelige. Kontemplasjon og stille takknemlighet besudles av maktmisbruk, vold, et hierarkisk-autoritært tankesett med innelagte trusler om fortapelse og annen styggedom for dem som ikke tror "riktig" og på "rett" bilde/person.

Derfor er det du sier om å våge å være alene med det som bor i deg og kjenne på det, uhyre viktig for meg. Det er slik jeg tror man nærmer seg sannheten om at alt liv er verdifullt på sin måte.

Hva Guds vilje angår, kan jeg ikke svare før jeg vet hvilken gud du snakker om. Er det Jahve, sier jeg et klart og tydelig nei til å handle etter hans vilje. Det ville vært å fornekte mine egne følelser og min egen erfaring. Det ville - for meg - vært å handle ondt.

Kommentar #157

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Jahve med mer

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Er det Jahve, sier jeg et klart og tydelig nei til å handle etter hans vilje. Det ville vært å fornekte mine egne følelser og min egen erfaring.

Jeg har dyp forståelse for denne holdningen :-)

Men ønsker å svare deg med noen ord Arne Ruste kom med som en innledning til boka om bahaitroens hellige skrifter. Fra serien "Verdens hellige skrifter", hvor han var oversetter. Der sier han:

"De guddommelige sannheter som er nedfelt i denne religionens læresetninger (bahaitroen), er også universelle og eviggyldige. Gud er en og den samme til alle tider og overalt. Alle tidligere religioner har representert stadier i utviklingen mot full erkjennelse av Guds vilje og mål med menneskene. Denne vilje er nå fullt utformet i “klartekst”, med de åpenbaringer som grunnleggerne mottar og presenterer for menneskeheten. Det er vel først og fremst denne trossetningen, samt doktrinen om full likestilling mellom kjønnene, som har vært den store anstøtssteinen for makthaverne i de muslimske områdene, spesielt i Iran, slik at bahá’íene har vært, som de er det til denne dag, de mest konsekvent og brutalt forfulgte troende i moderne tid."

Jeg synes dette beskriver hvordan religiøs forståelse også er relativ og utvikler seg samtidig med en økende modenhet i vår menneskelige familie.

vennlig hilsen mette

Kommentar #158

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Gudsbilde

Publisert over 9 år siden
Hans Rytterbakken. Gå til den siterte teksten.

Jeg har enda til gode å se en far som elsker eller hater sin sønn, avhengig av om dette sønnen sier han elsker sin far eller ikke. Det fungerer rett og slett ikke slik Kristendommen legger opp til. Enten elsker faren sin sønn eller så gjør han det ikke. Det er ikke noe sønnen selv kan velge. Det er farens egen vilje.

Du beskriver foreldrekjærligheten på en måte som jeg kan slutte meg helt og holdent til.

Det er en temmelig middelmådig himmelsk Far, dersom Han kun elsker de av sine skapninger som snakker ham etter munnen, og alltid gjør som de får beskjed om.

Liker ikke Gud selvstendig tenkning?

Jeg vil si som deg, at alle de foreldrene jeg kjenner, elsker sine barn like høyt uansett hvilke valg de gjør i livet, og kjærlighetene tåler enhver skuffelse og ethvert feilsteg.

Hva med de mødre og fedre som kjemper for å redde sine barn unna stoffmisbruk, og som utstår år etter år med skuffelser og tilbakeslag, men som aldri gir opp, selv etter ti og tyve år med fortvilelse?

Skal de være bedre personer enn Gud?

Nei, de må være det ypperste gjenspeiling av Guds kjærlighet til sine skapninger.

Helt enig med deg også i det siste du skriver, om at Gud vil sørge for at alle når frem til Guds rike i siste ende. Men noen velger dessverre meget store omveier, som gir dem store lidelser.

Men selv de vil en gang nå frem til erkjennelse av sine feilsteg.

Mvh Sverre

 

Kommentar #159

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

og kirken

Publisert over 9 år siden
Hans Rytterbakken. Gå til den siterte teksten.

Dersom vi ikke er kroppen, er vi noe annet.

Ja, nettopp. Dersom man vitenskapelig kan bevise at en person som er bevisstløs, og overhode ikke har noen hjerneaktivitet i sin fysiske hjerne, men som likevel hevder å ha vært fullkomment våken, og kan beskrive detaljer fra f eks en operasjonssal som kun de tilstedeværende har opplevd, må ikke det tjene som et bevis for at vedkommendes bevissthet har forlatt kroppen, og at således den menneskelige bevissthet kan eksistere utenfor kroppen?

Mange mener at mennesket består av et åndelig og gudeskapt vesen, som inkarnerer i en kropp. Når vi er det mennesket vi e ri denne inkarnasjonen, henger selvsagt kroppen og ånden nøye sammen, og den vi er består selvsagt både av ånd og kropp.

Men dersom det kan påvises vitenskapelig at bevisstheten fortsetter å eksistere utenfor kroppen, når denne er klinisk død, eller uten bevissthet, og ingen hjerneaktivitet foregår, så åpner det etter min mening for helt nye perspektiver, inkludert reinkarnasjon.

Hvis vitenskapen kan bevise at bevisstheten kan eksistere utenom kroppen, blir det i mine øyne temmelig meningsløst å påstå at dette er feil, fordi det ikke står noe i Bibelen om at slikt er mulig.

Legger man til dette at det finnes mange tusen dokumentarbare tilfeller av reinkarnasjonsberetninger som er grundig undersøkt og verifisert, synes det litt vel lettvint å bare avfeie alt helt uten videre.

Men noen slår seg tydeligvis til ro med bare å tro det som man visste for 2000 år siden.

Det store flertallet av mennekser har nok større behov enn som så, og tar til seg alle de nye oppdagelsene som gjøres også i vår tid.

Jeg synes det har lite å gjøre med å selge sin tro billig, eller velge den lettvinte veien, dersom man ønsker at også kristendommen skal utvikle seg sammen med menneskehetens økende erkjennelser og større innsikt.

Velger kirken å stå på stedet hvil, er jeg perosnlig redd for at den går sin egen undergang i møte. Folk flest krever noe mer enn 2000 år gamle svar på nåtidens spørsmål.

Dette sier jeg fordi jeg mener at vi trenger en levende kirke, og fordi jeg bryr meg om kirken som institusjon. Det er tragisk dersom kirken velger å fornekte all ny menneskelig erkjennelse, synes jeg. Da vil folk finne andre veier å gå.

Mvh Sverre

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #160

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Jeg spør deg om oversettelsene

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hver enkelt hebraisk bokstav inneholder all den info som er nødvendig for å motta

Vi har norsk som morsmål og er avhengie av oversettelser på vår vei inn i det andre språket.

Jeg spurte om dine kilder her.

Kommentar #161

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Dette resulterte i Adam haRishon, Den føste Mannen som mottok lyset som kom ned.

Det er netopp ved slike uttalelser at du viser at dine kilder ikke er bibelen.

Du sier at Adam tok imot lyset , men det som er bibelsk er at adam ble formet av jord og at Gud fader blåste liv i han gjennom sin pust, og den som førte mørket over hans liv var hans egen ulydighet ved å la seg lure av løftet fra lucifer om ett falskt guddomlig lys.

Men som jeg har sagt før dine kilder er ikke bibelske, det jeg ser er at kabbalistenes lære er forsvinnende lite forskjellig fra de andre åndelige religioner i verden.

Mennesket er i alle verdens åndelige religioner ett åndsvesen som er fanget i materien dvs menneskekroppen, og i alle verdens religioner trenger dette åndsvesen å løslates fra dette fengsel gjennom rett kunnskap via en mester..

Hva denne mester kalles avhenger av hvilken religion i verden en tiltrekkes..

Uansett ser jeg meget tydelig i alle disse religioner at den egentlige gud er mennesket selv, de åndelige mestre er bare fødselshjelpere for det fenomen som kalles kristusbevisshet, krisnabevisshet , buddabevisshet alt etter hvilken mester en mener å få fødselshjelpen fra..

I ingen av disse religioner er mesteren  frelser i kristen klassisk ortodoks  forstand , han blir bare en slags mester over kunnskap slik at mennesket kan frelse seg selv..og selv bli en messias

..og frelsesveien er den vei slangen dvs lucifer pekte på i edens hage, at man blir løst fra skaperverket/materien ved å  løse ut den guddomlige gnist slik at man selv blir gud som kan linkes til energien, urkraften, makrokosmos, altet , væren alt etter hva man kaller kraften som hevdes å eksistere i kraft av seg selv..

totalt forskjellig fra kvinnens  sæd, som skulle knuse slangens hode, kvinnens sæd er selvsagt bibelens Jesus som på Golgata kors  ved sitt offer knuste slangens hode, og fravristet ham nøklene fra dødsriket..

Om en tror på ham av hele hjerte og tror at Gud fader oppreiste han fysisk fra graven og deretter satte ham ved sin høgre hånd , og i tillegg bekjenner ham som herrre da og kun da skal du bli frelst sier bibelen..

mennesket frelser altså ikke seg selv gjennom kunnskap , men det blir frelst ved å enfoldig og naivt tro på menneskesønnen Jesus kristus denne frelser Har Gud fader satt som sin mellommann mellom ham selv og oss mennesker.

og denne frelser er den som taler vår sak om vi synder, og selvsagt...uten blodet Jesus forsonte verden med heller ingen renselse fra synd..


Kommentar #162

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Gud er alle tings opphav.

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

tilsier at en og samme person består av to motsetninger...

Det kan vel ikke være vanskelig å se at det finnes ondskap i verden..?Men at godhet og ondskap går i tospann blir en umulighet.Det er som ild og vann.

Vi må vel minne hverandre om at Gud er alle tings opphav. Både det gode og det onde.

"Jeg er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken; jeg, Herren gjør alt dette.

Drypp dere himler, fra oven, og fra skyene strømme rettferdighet ned!

Jorden skal åpne seg og bære frelse som frukt, og rettferdighet skal den tillike la spire frem. Jeg, Herren, skaper det.

Ve den som tretter med sin skaper, et skår blandt andre skår av jord!

Kan leret si til ham som former det: Hva gjør du?

Og kan ditt verk si om deg: Han har ingen hender?..."Es.45 7-9

Kommentar #163

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

"Jeg er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken; jeg, Herren gjør alt dette.

Det er nok en feiltolking..

Det er ingenting som sier at mørket er ondt, når Gud fader skapte dag og natt så var det godt i Guds øyne, problemet med mørke er det som skjer i det skjulte i ly av mørket..

om natten brukes til det det er ment til så er det ikke ondt men godt for kropp og sjel.

Ellers er det ikke nødvendigvis ondt å oppleve ulykke , men kan på mange måter være til hjelp og fremme ydmykhet.

...ondskap har med ulydighet å gjøre, om en opplever ulykke og det ligger ulydighet bakom  så er ulykken av det onde, om en er lydig og likevel opplever ulykke slik job og josef opplevde, så er det en lønn i vente lenger fremme.

Kommentar #164

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Vi må vel minne hverandre om at Gud er alle tings opphav. Både det gode og det onde.

jak.1.13  Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

Selvsagt kan ikke Gud fader være opphavet til ondskap når han ikke fristes av det onde, adressaten for ondskapen må rettes til den som er opphevet til ulydigheten og det er lucifer.

Han som veldig ofte omkler seg til en lysets engel for om mulig få med seg noen på sin ville ferd til fortapelsen brolagt med gode intensjoner og velvalgte filosofiske ord.

Kommentar #165

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ja, og jeg svarer hebraisk.

Publisert over 9 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Vi har norsk som morsmål og er avhengie av oversettelser på vår vei inn i det andre språket.

Jeg spurte om dine kilder her.

Toraen og tilsvarende skrifter er ikke skolelærdom skrevet for vårt sinn, det er ikke fornuften som skal mates med mer bokstavelig kunnskap, det er vår sjel som er i fokus for forfatterne og dèn behøver Ordet i  sin autentiske for for å kunne motta ordets innhold.

Ordet er skapende, sørger du for å lese uten et krav om å forstå vil din sjel bygges og utvikles i hht ordets skaperkraft, lyset i ordet utfører omvendelsen, det er ikke du som skal omvende deg men ditt ego, det skal abdisere og din sjel overta herredømmet. Les Esters bok der Haman (egoet) planlegger mordet på alle som har en fungerende sjel, hvordan Ester (sjelen) taler folkets sak for kongen (Skaperen) og Mordekai (Rettferdig fordi han lar sin sjel veilede) overtar styringen av hele nasjonen.

Hebraisk er et spirituelt språk som åpenbarer den øvre skapende virkeligheten for den som gransker skriftene.

Ønsker du å drikke fra slike kilder kan du begynne med den første bokstaven i det hebraiske alfabetet, her er en smakebit, men husk at du må koble ut ditt intellekt når du les, det er din sjel som er tørst og skal ha levende vann ikke du, du vil få glede av det i neste omgang;

 

1        Alef: The Paradox of God and Man

The alef is formed by two yuds, one to the upper right and the other to the lower left, joined by a diagonal vav. These represent the higher and lower waters and the firmament between them, as taught by the Ari z"l ("Rabbi Isaac Luria of blessed memory," who received and revealed new insights into the ancient wisdom of Kabbalah)

Water is first mentioned in the Torah in the account of the first day of Creation: "And the spirit of God hovered over the surface of the water." At this time the higher and the lower waters were indistinguishableikke til å skjelne; their state is referred to as "water in water." On the second day of Creation God separated the two waters by "stretching" the firmament between them.

In the service of the soul, as taught in Chassidut, the higher water is water of joy, the experience of being close to God, while the lower water is water of bitterness, the experience of being far from God.

In Jewish philosophy, the two intrinsic vesentlig properties egenskaper of water are "wet" and "cold." The higher water is "wet" with the feeling of oneness with the "exaltation opphøyelse of God," while the lower water is "cold" with the feeling of separation, the frustration of experiencing the inherent iboende,medfødt "lowliness of man." Divine service, as taught by Chassidut, emphasizesfremheve, legge vekt på, understreke that in fact the primary primær- consciousnessbevissthet of both waters is the sense of the Divine, each from its own perspective: from the perspective of the higher water, the greater the "exaltation of God," the greater the oneness of all in His Absolute Being; from the perspective of the lower water, the greater the "exaltation of God," the greater the existential gap between the reality of God and that of man, thus the inherent "lowliness of man."

The Talmud Studium, skriftlige samlinger av jødenes gamle muntlige læretradisjoner  tells of four sages vismenn who entered the "Pardes Paradis," the mystical orchard frukthage  of spiritual elevation reached only through intense meditation and Kabbalistic contemplations ettertanke. The greatest of the four, Rabbi Akiva, said to the others before entering, "When you come to the place of pure marble marmor stone, do not say 'water-water,' for it is said, 'He who speaks lies shall not stand before my eyes.'" The Ari z"l explains that the place of "pure marble stone" is where the higher and the lower waters unite. Here one must not call out 'water-water,' as if to divide the higher and lower waters. "The place of pure marble stone" is the place of truth--the Divine power to bear two opposites simultaneouslysamtidig; in the words of Rabbi Shalom ben Adret: "the paradox of paradoxes." Here "the exaltation of God" and His "closeness" to man unite with the "lowliness of man" and his "distance" from God.

The Torah begins with the letter beit: "Bereishit (In the beginning) God created the heavens and the earth." The Ten Commandments, the Divine revelation to the Jewish People at Sinai, begin with the letter alef: "Anochi [I] am God your God who has taken you out of the land of Egypt, out of the house of bondage." The Midrash (å lete frem,fortelling,lignelse) states that "higher reality" had been set apart from "lower reality," for God had decreed bestemt that neither higher reality descend stige ned nor lower reality ascend stige opp. In giving the Torah, God annulled His decree, He Himself being the first to descend, as it is written: "And God came down on Mount Sinai". Lower reality, in turn, ascended steg opp: "And Moses approached tilnærmet the cloud...." The union of "higher reality," the upper yud, with the "lower reality," the lower yud, by means of the connecting vav of Torah, is the ultimate secret of the letter alef.

FORMskikkelse, system, metode,stemning,

A yud above and a yud below with a vav separating and uniting them simultaneously. The secret of the image in which man was created.

Worlds:

·        The upper and lower waters with the firmament between them.

·        In the world:

·        The upper atmosphere, the lower atmosphere, the ocean & water table.

·        Energy waves, the atmosphere, the hydrological cycle.

·        In the human body:

·        The respiratoryåndedretts-system, the diaphragmmembranskillevegg, the digestivefordøyelses-system .

·        The skullhodeskalle-water, the membrane, the brain-moisturefuktighet.

Souls:

·         Feeling both close to God and distant from Him with commitment to Torah and mitzvoti Toraen finnes de 613 mitzvot, forpliktelserbalancing these emotions.

"Crying is enwedgedutskilt, markertin my heart on one side, while joy is enwedged in my heart on the other side."

Divinity:

·         Transcendent oversanselig,opphøydand Immanent iboendeLight with the contraction påvirkningen  (tzimtzum) and impression innflytelsen (reshimu) between themdem imellom.

·        Man in perfect unity with the Infinite Will of God.

NAME           Oxen; thousand; teaching; master.

Worlds:

·        Oxen—grossbrutto,mektigphysical reality, the lower animal soul.

·        Thousand--multiplicitymangfoldighetin Creation, the "thousand mountains grazedbeitetby the ox."

·        The yoke of the ox yieldinggir avkastning/utbytte/vinninga thousandfold and returning to unity.

Souls:

·        "I will teach you wisdom"; the root of the soul is derivedavledetopphavfrom the wisdom of God.

·        Direct insight of Divine truth; to be nothing.

Divinity:

·        "Master of the universe."

·        The Divine "One" revealing itself throughout the plurality of Creation.

NUMBER     One

Worlds:

·        First of all countable numbers.

·        The beginning of process in nature and sequence of worldly events.

·        One counts "something from something."

Souls:

·        "One nation in the land."

·        The organic unity of all Jewish souls.

·        One counts "something from nothing."

Divinity:

·        "God is One": the absolute unity of God.

·        "There is none other besides Him:" "One, single, and unique."

·        One counts "nothing from something

 

Ps. Det ovenstående er en ørliten flik av det som skjuler seg i dette tegnet; א

Ditt ansvar er å arbeide i Bibelen for å utvikle din sjels evner, når din sjel styrkes vil du oppleve frihet og en verden du ikke visste var der.

Kommentar #166

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Å synde er å være i verden.

Publisert over 9 år siden

Det er ikke om vi synder, vi er utenfor Enheten, i en illusjon som kalles chaṭṭâ'th, oversatt til "handikap", "synd" mm., en manglende evne til å erfare virkeligheten som Ett.                    

Evnen til å vite -vår oppfattelsesevne bedømmer ut i fra bevisstheten om at vi er en kropp i en fysisk verden, dét er synd. Vi bedømmer ut fra materiell kunnskap og har ingen mulighet til å skille mellom ekte og falskt siden vi oppholder oss på den falske siden –i mørket.

"Det finnes ingen andre enn Han", tror du det gjør det er du en synder, korrigerer du deg gjennom troens gjerninger vil du erfare enhet, se hvem du er og ha bolig i himmelen samtidig som du vandrer i kroppen på jorden.

Du kan begynne med å ta til deg at "jorden" du skal formes av er din fysiske væren, den du oppfatter at du er i dag er den åkerjord Skaperen ønsker å bruke som en lydig åker bestående av god jord hvetekornet skal såes inn i, ydmyker du deg for at du enda ikke er befruktet av himmelsk sæd er du halvveis mot målet for de planer som er uttenkt for deg.

I denne (ydmykelses)prosessen vil livet bli innblåst i oss, uten dette livet er vi kun menneskelignende skapninger -apekatter.

Ps, Bibelen er ingen kristen bok, begynnelsen ble skrevet av Abraham 3000 år før Kristendommen ble konstruert grunnet mangel på kjennskap til hvem Gud Er.

Kommentar #167

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Religioner er;

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Til og med religioner kan egentlig "bli kapret" da? Hvis individene ikke stilles fritt til å søke sannhet?

Skolelærdom, teser, doktriner og "sannheter" innlært fra foresatte, grunnfestet på det bokstavelige fysiske ordet, av og til ganske så nøyaktig etter boka, men oftest mangler det mye på at etterfølgeren evner å følge alle 620 Moselover og de 10 000 forskrifter som verserer i religiøse miljøer.
Religioner er erstatning for intim kjennskap /erfaring av å være Skaperen (Enhet er å Være), er det en ørliten avstand, et skille i Enheten dannes det i fraværet av væren en illusjon av at du er her og Han er den andre et annet sted.

Elsker du den andre som deg selv smelter de to sammen til ett legeme, et nytt et, denne forståelsen oppstår når Lyset går opp for et menneske, det kalles å "se lyset", "å våkne", "bli frelst", "bli født på ny", "bli ett nytt menneske" osv. Ikke det at du var et menneske på forhånd og ble ny, men nå er du blitt et nytt et sammen med de andre som har blitt det før deg, de andre betrakter deg som ny når du for første gang dukker opp på den øvre virkelighetens arena.

Et "Menneske" er Adam, som har Domeh som rotord, domeh betyr "identisk med Gud", de som betrakter deg ser Han, men husk at det er de andre våkne, de som er i lyset, som ser deg som Han når du ved sannhets erkjennesle opplyses om at du er "Jeg Er". De som enda befinner seg i mørket vil kalle deg svermer, gudsbespotter, vranglærer og vil helst klynge deg opp i nærmeste tre, men de tilgir du lett fordi du vet hvem du var og nå Er :-))

Søk din sannhet i frihet Mette, hvor enn den er å finne, og dèt er overalt omkring deg og i deg, du slipper ikke unna frihet og glede, de vil fotfølge deg til Dovre faller.

Kommentar #168

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Søk din sannhet i frihet Mette, hvor enn den er å finne, og dèt er overalt omkring deg og i deg, du slipper ikke unna frihet og glede, de vil fotfølge deg til Dovre faller

Nå trodde jeg virkelig jeg hadde evnet å formidle at jeg faktisk har funnet det som har gitt meg min frihet? 

Men takk for omtanken. Jeg skal ta på meg andre briller når det gjelser mine omgivelser forstår jeg.

mvh  mette

Kommentar #169

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

?

Publisert over 9 år siden

Men reinkarnasjon er man visst ferdig med å diskutere?

Mvh Sverre

Kommentar #170

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Jeg er en novise

Publisert over 9 år siden

Takk for langt og svært innholdsrikt og spennende svar!

Men i dette trenger jeg veiledning.

Jeg forstår ikke helt hva du mener. Mener du at man skal lese på hebraisk, uten å forstå innholdet, for å la de hebraiske skrifttegn, rent magisk, bevirke et selvstendig arbeid i meg?

Eller mener du at jeg kan lese den norske oversettelsen og at den vil kunne virke som den hebraiske,? Eller må jeg ved bruk av den norske, grunne på enkeltord man slår opp, som f.eks ordet for "skaperen", "Ester" m.fl.

I siste fall tenker man jo fortsatt på "norsk", men nærmer seg det hebraiske ved hjelp av  oversettelse.

Jeg tror jo, at Gud virker gjennom alle språk, fordi språkene er hans gave til oss, og forvirringen av dem er hans gjerning. Derfor tror jeg hans virke ikke er avhengi av om vi har et forstandsmessig riktig forhold til innholdet.

Men som troende ønsker man å forstå, også! 

Og i den prossessen er  oversettelsesspørsmålene relevante! Hvordan mener du at vår delaktige i denne språkprosessen skal være?

For å grunne over alfabetet er fint. det krever liten oversettelse, men et sammenhengende skrift er avhengi av oversettere om det skal henvende seg til oss.

Kommentar #171

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

hmm.om.aum

Publisert over 9 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår ikke helt hva du mener. Mener du at man skal lese på hebraisk, uten å forstå innholdet, for å la de hebraiske skrifttegn, rent magisk, bevirke et selvstendig arbeid i meg?

det sies at lydene i sanskrit,det vil si klassisk indisk virker positivt på et lyd nivå,da det er universet som er kodet i dem.mantra som lyd.for en kabbalister det vel naturlig å finne det samme i hebraisk?

Kommentar #172

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Lapskaus

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Kristendommen ble konstruert grunnet mangel på kjennskap til hvem Gud Er.

Her på Vd finnes det en egen Gud for hver enkelt ser det ut til.

Og det klør i øret for noen og hver.

Nyborg har konstruert en egen Gud som han tror han finner i Bibelen..men hvor..nei det er ikke mulig å forstå for en normal hjerne.

Kommentar #173

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

og en djevel

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Her på Vd finnes det en egen Gud for hver enkelt ser det ut til

for hver kristen

Kommentar #174

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Where Freedom Begins

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Nå trodde jeg virkelig jeg hadde evnet å formidle at jeg faktisk har funnet det som har gitt meg min frihet?

Det har du Mette, men det er kanskje ikke det samme som at du er framme.

Følgende er uttalt av en som går foran oss et stykke på veien, Michael Laitman;
"Det er to trinn langs vår oppstigning til den åndelige verden, og det første er å få et ønske (Razon / Hissaron). I vår legemlige verden, er vi født med et ønske om å avsløre denne verden og til å herske, dra nytte av, og koble med det. Men i den åndelige verden, er det annerledes siden vi trenger å få dette ønsket.

Det er lyset som hjelper oss med dette. Vi bruker det til å arrangere vårt egoistiske ønske i en motsatt, altruistisk form som gjør oss i stand til å oppnå ønsket om skjenker, det vil si en åndelig Kli (en åndelig Skipet er et ønske om å skjenke).

I vår verden, får vi et ønske om å motta, forstå og føle. Likeledes i den åndelige verden, det er et ønske om å skjenke, elske, koble og forene. Hvordan kan vi oppnå det? Åpenbart kan vi motta det bare fra Lyset som korrigerer og ingenting annet. Og for dette trenger vi minst noen innledende ønsker om å få lysets innvirkning. Dette lille første ønske kalles fri vilje som er gitt oss i en veldig enkel og tydelig form: som et enestående punkt der vi kan finne og skjelne innenfor vår nåværende tilstand.

Dette kan oppnås utelukkende gjennom forbindelsen mellom oss og vår kollektive innsats, forutsatt at vi har lyst til bindingen og avhengighet av hverandre. Dersom slike forhold er funnet mellom sjeler (eller folk som bærer dem), da i henhold til vår innsats, avslører lyset selv, begynner å gi oss en ny lyst, og passerer sitt egen ønske til oss.

Dette er det eneste virkelige arbeidet en person har: Vi trenger å utøve en minimum innsats, i en selektiv, smal, og entydig retning i forhold til miljø, og som et resultat av mået / styrkenl på denne treningen, stiger Lyset ned over oss. Det klargjør våre ønsker (deres motsatte side), gir oss følelsen av en mangel, hvoretter vi avslører alle de hellige navnene på Skaperen inntil full åpenbaring av Lyset (alle navnene på Skaperen).

Dermed oppnår en person en åndelig tilstand der "Israel (sjelen lengselen etter Skaperen), Toraen, og Skaperen blir ett", som betyr at alle begjær et menneske har blir tilsvarende Lyset som reformert dem. Gjennom disse hellige navnene oppnår en person alt det generelle Lyset kalt Toraen og Skaperen (hensikten med skapelsen "til glede for skapninger") som er avslørt i dette Lys.

Alt dette er åpenbart i en persons ønske.Torahen er åpenbaringen av den åndelige verden oppnådd gjennom en persons individuelle, delvise åpenbaring av Skaperens navn."

PS: Det er en prosess, derfor mitt ønske til deg "Søk din sannhet i frihet Mette"

Kommentar #175

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Lyset i Ordet er veilederen,

Publisert over 9 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Men i dette trenger jeg veiledning.

fortsett å studer, grav og let og oppfattelsesevnen øker proporsjonalt med styrket i ditt Ønske om å finne.

Kommentar #176

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Lyder og bilder og mye mer.

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

det sies at lydene i sanskrit,det vil si klassisk indisk virker positivt på et lyd nivå,da det er universet som er kodet i dem.mantra som lyd.for en kabbalister det vel naturlig å finne det samme i hebraisk?

Hele Toraen kan spilles, noe David benyttet allerede som liten da han plasserte harpen i vindusgluggen slik at morgenbrisen som kom opp fra innsjøen nedefor Betlehem spilte Toraen, harpen var hans vekker (-klokke).

 

Kommentar #177

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

PS: Det er en prosess, derfor mitt ønske til deg

Selvfølgelig er jeg underveis, - det vil jeg være så lenge det er liv i meg :-)

Men det er sannelig en større grunn til å spørre deg hvorfor du mener at jeg har kommet så kort på denne veien, Svein, at du ser deg nødt til å belære meg? Nå vet jeg jo at mange mennesker ikke tåler å bli bellært, så jeg undrer meg over denne linjen din nå?

For jeg mener tydelig, at jeg har vist at jeg ikke opplever noe tvang fra religionen? Det har vært ren glede og befrielse for meg. Gud er èn, men vi mennesker er likevel forskjellige og utgjør et mangfold. Det er dette mangfoldet vi må sette pris på ved hverandre. - Jeg er meg. -

Jeg venter i spenning på ditt svar.

mvh  mette

Kommentar #178

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Voldsomt

Publisert over 9 år siden

Til hat du må ha til kristne...det renner som erter ut av en sekk....

Kommentar #179

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

humor,ikke hat

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Til hat du må ha til kristne...det renner som erter ut av en sekk

har du ledd noen gang?slå det opp

Kommentar #180

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Stadige forsøk

Publisert over 9 år siden

På latterliggjøring er ikke humor.Det er seriøst bare teit oppførsel.

Kommentar #181

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

takk for svar

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

På latterliggjøring er ikke humor.Det er seriøst bare teit oppførsel.

da har ikke din gud humor.kjekt å vite

Kommentar #182

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Gud er en..

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Her på Vd finnes det en egen Gud for hver enkelt ser det ut til.

Vi er heldige som har Norsk.. der kaller vi alt for Gud - uansett hva som står i den grunnteksten vi velger å oversette fra.

Kommentar #183

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Lyd troen & Lys troen

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

det sies at lydene i sanskrit,det vil si klassisk indisk virker positivt på et lyd nivå,da det er universet som er kodet i dem.

Bibelen troen på Lys er minst like spenneden som troen på lyd , bølger, svinginger og kurver som du her henviser til her. 

Kommentar #184

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

ser den

Publisert over 9 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Bibelen troen på Lys er minst like spenneden som troen på lyd , bølger, svinginger og kurver som du her henviser til her

og lys har og mange egenskaper ifølge kvante.og tante sofia

Kommentar #185

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Å fortelle

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Jeg venter i spenning på ditt svar.

hva jeg ser bør ikke oppleves som belæring, men som min del av bildet.

Din del som du viser meg er utrolig spennende og utviklende for meg, og det er spennende hver gang du sier noe :-))

En annen sak er jo at å utvikle seg kan til tider virke svært så belærende, derfor heter det gjennom en ødemark på vei til det lovede landet.

Kommentar #186

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Lys og Lyd

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

lys har og mange egenskaper

Lys skaper bare mørke.

Lyd skaper harmoni , disharmoni og fravær av stillhet.

******

I vårt vestlige samfunn omgir vi oss med alt for mye disharmoni.  Troen på den harmoniske lyd - er helt bort ifra vår religion.  Vi finner noe av det igjen i de liturgiske sangene og gregoriansk populærmusik - men resten er stort sett disharmoni i vårt samfunn.   I tidligere tider var det begrensninger i instrumenttyper brukt i kirker - lite av den troen igjen idag.  Man lovpriser sin gud med dissharmoniske sanger.

Østens religioner har fortsatt denne troen på harmoni igjen. Det er få kristne miljø igjen som forsatt har troen på harmoni igjen i Norge. Et liv med harmoniske mantra, lovsanger, bønner vil gi folk et mer balansert og harmonisk liv i alle sammenhenger.

Kommentar #187

Signe Jensen

6 innlegg  102 kommentarer

Credo

Publisert over 9 år siden

Takker for mange innlegg og engasjement, fra mange kanter. Jeg har nå besluttet meg fra å trekke meg fra Verdidebatt.no. I hvert fall inntil videre. Årsaken er at jeg også må åpne tiden for mer av annet; jeg befinner meg i et liv som krever mye fra andre. Det er viktige ting som kaller her. Jeg ansvar og oppgaver som må prioriteres. Enkelte her på tråden har virkelig vært en mer enn nyttig inspirator, som på min vei har gitt meg evigvarende gaver. Akkurat som Askeladden fikk hjelp og hjelpemidler av den han møtte underveis til å finne seg selv; til kongsgården. Dvs egentlig en metafor på livsveien for selv å bli herre (konge) i eget liv. Skal jeg makte det må jeg våge å være åpen i min tro, og våge å leve. Uten min Gudstro, tilliten til Gud, ville en nødvendig og fruktbar jordkontakt vært tidvis fraværende. Følgende ord har vel sitt patos, men jeg håper også en viss antydning til Logos også er synlig?  :)

Min tråd har etter hvert utviklet seg noe i retning bort fra selve temaet: Nemlig om reinkarnasjon og kristendom er forenlig. Ennå har ingen sett ut til å evne å bygge en bro som holder: Det som er skrevet fra mine medmennesker fra andre siden av "grøften" er ikke nok til å lage en holdbar bru av. Jeg har sikkert ikke vært noe flink selv fra min side heller. Kanskje fordi vi alle erkjenner at noen holdbar bru ikke kan bygges?
Jeg har dog også forsøkt å bevege meg inn i enkeltes "haver", med variert utbytte. Fremfor dialog er det lett for at det i livssynsmøter oppstår polariseringer. Presenteringer av posisjoner og begrunnelser, misjonering og til dels hamring derfra. Dermed lytter man ikke lenger, men måler sin nestes ord ut fra egne filtre. Man sammenligner, bedømmer og kanskje bedømmer vi slk at personer opplever seg dømt. Også jeg har bidratt til grelle tolkninger innledningsvis, noe jeg er oppriktig lei meg for. Men jeg mener å ha gitt signaler om at jeg gjerne ønsket å begynne på rett spor igjen i tråd med invitasjonens ordlyd. Der mennesker møtes, der feiles det. Men der gis det også gjenopprettelse om man evner å heve blikket fra egen navle. Jeg vet.

Ser ikke med frykt og engstelighet på alternative tanker slik enkelte kristne her klart har gitt uttrykk for. For min del: Tilliten til Gud er urokkelig, selv om jeg stadig erfarer mine tilkortkommenheter her og der. Som nevnt før trenger jeg ikke passe på Gud; jeg tror at Gud passer på meg. Det er ingen fare så lenge jeg vet meg grepet av Guds hånd. En kveldsbønn fra en gammel fisker tog jeg en gang med meg, den var et imponerende stykke av gudstillit: "Kjære Gud: Takk for at du er hos meg når jeg sover. Og våkner jeg ikke, er jeg hos Deg. Takk Gud".

Selvsagt kan jeg føle at grunnvoldene ryster og at det er mørkt. Men den engstelighet, frykt og til og med bitterhet dette skaper sier noe om meg og min opplevelse: Mitt uvær, mitt mørke og mine kamper sier altså selvsagt intet om Guds fravær.

Som lignelsen om de som investerte summer de fikk ansvar for av godsherren: Den som våget å satse fikk noe igjen av godsherren; i lignelsen er gevinsten målt i penger, men som tydelig bak lignelsen i selve evangeliet viser livet med Gud til målt i frukter - som høstes av modig bemøtte livserfaringer i åpenhet. Som sågar alle uansett er tjenlige på et visst nivå om du holder deg til Gud. Selv den som tryner og faller, men orker å opprettholde sitt ja til Herren der man ligger, kryper og sakte resier seg - vinner og mangedobler sin innsats. Men vi ser at den som ikke våget å satse i det hele tatt, pga av engstelighet for herren , eller Gud, og gravde ned sin skjerv - derimot blir den store taperen. Bygger man sin gudstro på engstelighet, så innsnevrer vi både livet, vårt blikk på livet, på vår neste og oss selv. Vi innsvnevrer livet og dermed livet for oss selv og vår neste. Og aller verst skaper vi et gudsbilde som ofte kan preges av engstelighet, strenghet og stivhet. Lignelsen advarer mot det engstelige gudsbildet, som blir et motbilde av Gud.

For eksempel har Svein Nyborg gitt noen tanker som jeg har sett med nysgjerrighet på. Hans have av tanker og frukter har vært både fascinerende underlige og til dels tanke-inspirerende. Men premissene våre er jo ikke de samme, i hvert fall deler vi langt fra alle. Men min nysgjerrighet i seg selv er ikke tilstrekkelig for å vende verken min tro, mine erkjennelser og kirken ryggen. Jeg vender altså overbevist tilbake til min egen have. Ikke bare fordi det er trygt; absolutt ikke. Den som eventuelt hevder dette avslører dermed at vedkommende aldri egentlig har vært her... Det er en have full av levende og spennende planter, en have full av grøfter og topper, en have som inspirerer og inngir ærbødighet, ærefrykt og ydmykhet, en have som også gir bilder på eget liv og hjerte sågar. Hvor englene skal plukke både ugress og korn. Hvor av begge typer finnes i  mitt eget hjerte. Herr Groth takkes forøvrig for deltagelse i slik gartnervirksomhet.  :)

Ser av alle innleggene at enkelte muligens ser på den haven jeg befinner meg i som en have av døende- eller syntetiske planter. Men dette stemmer ikke overens med virkeligheten - det er fullt av liv og inspirasjon her. De mener å kjenne min have, som faktisk den Nikenske- og apostoliske bekjennelsen er de beste av alle famlende ord for å beskrive både medmennesket, Gud og meg selv i. Men min påstand er dog at de ikke kjenner denne haven på havens egne premisser. De har dermed forlatt og distansert seg fra noe som ikke finnes.

De uttrykk og bilder enkelte kristne kan ha gitt av kristen tro, den adferd enkelte har hatt, samtidig som de har brukt kristent ladete begreper, kan mer enn lett ha blitt forvekslet med det som alle ordene egentlig er ment å henvise til. Det flere av dem mener å ha forlatt, og iklér begreper fra overflaten av min have, det finnes ikke her hos oss, eller hos meg - garantert ikke hos en rekke andre kristne heller. Altså er min påstand et de mener under visse forutsetninger å forlate noe, å forholde seg til noe, som nødvendigvis ikke eksisterer. Igjen ser vi at kulturen har fanget mange på overflaten hvor ordene og begrepene lever sitt eget liv og ferdigtygd inntar våre hjerner, uten at vi nødvendigvis tenker over hva egentlig disse ord er intendert å vise til. Jeg har nevnt før at det var en mer enn nyttig kamp å vende meg mot ordene for slik å sette dem tilbake igjen på den plass de hører hjemme. Fra skanse til skanse tok jeg kampen... Og slik oppdaget jeg til slutt å finne Gud nettopp bak og under alle de levende ordene som kultur, vanetenkning og religiøs besserwisserhet hadde fanget dem. Også faktisk liv i disse ordene selvsagt; det er sjelden svart eller hvitt.

Og her lever jeg. Her kjemper jeg, strir, gråter og sliter, Men selvsagt gleder jeg meg også i høyeste grad, jeg erfarer en hellig ro og harmoni, en trygghet og aksept som Den Hellige Ånd svalende svøper meg i, i ny og ne. Og slik å det være; nettopp fordi denne vekslende nevnte relasjonen illustrerer at jeg er et menneske underveis. Jeg har funnet det jeg lete etter, fordi det fant meg først. Jeg er på vei mot et mål som veien allerede er et uttrykk for.

Og med dette takker jeg alle for deltagelse her på Verdidebatt.no. Fortsett gjerne på tråden slik dere ønsker! Guds velsignelse og alt godt fra meg.


Jeg tror på én Gud,

den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,

alle synlige og usynlige ting.

Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus,

Guds enbårne Sønn,

født av Faderen fra evighet.

Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud,

født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.

Ved ham er alt blitt skapt.

For oss mennesker og for vår frelses skyld

steg han ned fra himmelen.

Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria,

og er blitt menneske.

Han ble korsfestet for oss,

pint under Pontius Pilatus og gravlagt.

Han oppstod den tredje dag, etter Skriften,

fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd.

Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde,

og på hans rike skal det ikke være ende.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,

som utgår fra Faderen og Sønnen,

som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,

og som har talt ved profetene.

Jeg tror på én, hellig, allmenn/katolsk og apostolisk Kirke.

Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.

Jeg venter de dødes oppstandelse

og det evige liv.

 

Amen.

Kommentar #188

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

En annen sak er jo at å utvikle seg kan til tider virke svært så belærende, derfor heter det gjennom en

Det er jo alltid et spørsmål om hvordan man sier det, Svein. Nå er riktignok ikke et forum med bare ord særlig velegnet som helhetlig formidling? Ordene er en svært liten del av kommunikasjonen. derfor er det usedvanlig vanskelig å formidle seg bare med ord. Det krever varsomhet. Men på den annen side:

Sier jeg at "du må være mer varsom med dine ord", så opplever jeg selv at jeg har trått over en grense i mitt forhold til deg. I denne setningen ligger det en ovenfra - nedad holdning til deg.

Denne grensen mener jeg du overskred du da du skrev følgende til meg:

"Søk din sannhet i frihet Mette, hvor enn den er å finne, og dèt er overalt omkring deg og i deg, du slipper ikke unna frihet og glede, de vil fotfølge deg til Dovre faller"

Denne bydende formen bruker en ikke i gjensidig respekt, mener jeg. - Men nok om det

Trengslene har begynt, skjønner jeg. Vi to gamle klarer oss godt alene i en enkel hverdag lik en vandring i ødemarken ;-) og ler godt sammen hele tiden. - Jeg håper at andre også finner de enkle gledene. -

med vennlig hilsen mette

Kommentar #189

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Bra du kjenner.

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

"Søk din sannhet i frihet Mette, hvor enn den er å finne, og dèt er overalt omkring deg og i deg, du slipper ikke unna frihet og glede, de vil fotfølge deg til Dovre faller"

Denne bydende formen bruker en ikke i gjensidig respekt, mener jeg. - Men nok om det

Det siterte fra meg var sendt ut som en invitasjon til førtsatt søking, og -en garanti for at i dette tilfellet du, ville finne mer og mer av det du søker.

Ettehvert kobler vi oss sterkere til hverandre og blir trygg(ere) på at det er kjærlighet som kommer og ikke hat :-)

Ha en strålenede ettermiddag.

Kommentar #190

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det takker vi for,

Publisert over 9 år siden
Signe Jensen. Gå til den siterte teksten.

Guds velsignelse og alt godt fra meg.

kjekt å bli (litt) kjent med deg.

Men den broen du etterspør og kanskje ønsker skulle være mulig å bygge fra kristendommen over gapet og inn i himmelen via reinkarnasjon er et umulig prosjekt så lenge selve Kristendommens grunnvoll er Jesu fysiske historiske person.
Bibelen underviser om en fundamental skapende tistand, på hebraisk kalt Jeshus (Yes-hua), det er noe ganske annet enn en tilbedelse av en tidligere el kommende skapning

Jeg kjenner deg ikke, men det du har avslørt viser at du er en som kjenner etter.
Lykke til.

.

Kommentar #191

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Hum..hum...

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

det sies at lydene i sanskrit,det vil si klassisk indisk virker positivt på et lyd nivå,da det er universet som er kodet i dem.mantra som lyd.for en kabbalister det vel naturlig å finne det samme i hebraisk?

Da er det vel håp for "futark" og?

Kommentar #192

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hebraiske tegn.

Publisert over 9 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Da er det vel håp for "futark" og?

Profilbildet mitt er to bilder som sammen danner en aktivitet;
Til høyre er Oksen som er sterk og arbeider som en tjener fra øst til vest (fra morgen til kveld), den har ingen stamtavle og kan derfor materialisere seg i oss alle ved kjærlighet mot vår neste. "Oksen" er Skaperen som ofrer seg og sitt blod for å gi skapningen det daglige brød som frelser fra undergang, den følger sitt hjerte og utøver allmakt.
Oksens skaperkraft er i blodcellene, potensialet i blodets indre strider den gode strid og vi lever videre fordi vi har dobbelt opp av skjulte godheter, både synlige talenter og spirituellt potensial i genene, STOL PÅ DEG SELV, dine indre byggesteiner bygger deg opp igjen -du reinkarneres fordi livet i blodet kan ikke dø, bare endre uttrykksform.

Til venstre er Korset, åket som legges på Oksen og deg, sammen dras plogen og pløyer sinnet slik at ny frisk jord kommer til syne (det gamle vendes ned og dør) og kan motta ny sæd, som i neste omgang jorden du må forvalte, vannes og stelles slik at miljøet gir best mulig avling i forhold til sæd-Giveren. Oppstandelseskraften aktiveres ved åket, de to er sammenbundet, samarbeider og garanteres resultat, bevisst den andre kan du elske Han som er bundet til løftet, han er fanget i deg og kan ikke annet enn gi deg sitt liv.

Aktiviteten er den sekvensielle Prosessen, fra liv til død som gir liv. Som din høyre og venstre fot fungerer avanserer den ene og den andre kommer etter og går forbi, den første blir etter og du som er målet for utviklingen vandrer fram. Dag følger natt slik som liv følger død, små steg og større steg iuadskillelige i en evig rekke av elementer som danner et hele.

Oksen og Korset er Ordet, stemplet som garanterer frelse ut av mørket og inn i lyset.
"Mørket" er denne verden oppfattet som virkelighet.
"Lyset" er den øvre virkeligheten vi går mot ved å motta den skjulte visdommen åpenbart i de hebraiske tegn satt sammen til funksjonelt liv.

 

Kommentar #193

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Det er fasinerende

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

il høyre er Oksen som er sterk og arbeider som en tjener fra øst til vest (fra morgen til kveld), den har ingen stamtavle og kan derfor materialisere seg i oss alle ved kjærlighet mot vår neste.

Dette er sannheter som har manifistert seg også i datidens astrologi.

Oksens tid, som var fra Adams skapelse og tiden frem til Noahs død/Abrams begynnelse, var det mest brukte og overordnede bilde på datidens gud.

Den er Egyptens okse, Apis, som lar oksens rygg bære avtrykket av ørnens mektige vinger. Den er universell fra Audhumbla i nord til Indias hellige kuer i øst.

Europa kom over Bosporos ridende på oksen og Mitra(solen) drepte den (solen gikk ut av dens hus og inn i værens hus).

Gen 1 sier tydelig at himmellegemene er satt der av Gud for tegn, fastsatte tider, dager og år.

Dette universelle språket finner jeg også i dine ord til meg her:(jeg uthever det jeg sikter til)

"......The Midrash (å lete frem,fortelling,lignelse) states that "higher reality" had been set apart from "lower reality," for God had decreed bestemt that neither higher reality descend stige ned nor lower reality ascend stige opp. In giving the Torah, God annulled His decree, He Himself being the first to descend, as it is written: "And God came down on Mount Sinai". Lower reality, in turn, ascended steg opp: "And Moses approached tilnærmet the cloud...." The union of "higher reality," the upper yud, with the "lower reality," the lower yud, by means of the connecting vav of Torah, is the ultimate secret of the letter alef....."

Det du siterer her er for meg syntesen i Fader vår: Som i himmelen så og på jorden.

Og det gleder meg stort den sammenbindene evnen det henvises til!

Den terminologi som benyttes her, og i Bibelen, descend og ascendend er astrologiske uttrykk for den stjerne som stiger opp over horisonten, eller går ned under horisonten, som øker eller minsker sin innflytelse på jorden og livet der.

For meg er både astrologien og kabbalismen fjern og vanskelig tilgjengelig kunnskap, men av de sporene jeg ser her, ser jeg at de uttrykker en sannhet som dengangen lå i det "vitenskaplige" (religion+vitenskap, de to sammen) universelle forståelsen av tilværelsen.

Jeg tror at kunnskap om dette kan øke vår respekt både for datidens kunnskaper og for den religiøse tenkning som kom herfra, mytologienes fantastiske verden.

Likefullt har vi og vår tid oppfyllelsen av det de skuet! Og vår tid har kastet vrak på det!

Jeg kjenner det slik at vi har et hav av kunnskap å ta igjen fra den gamle tid, og et enormt ansvar i å fastholde vitnesbyrdet i vår tid.

Du får ha takk for inspirasjon, Svein!

Og om du føler for å gi meg kildenavn, eller undersøker deres oppfatninger om vår engelske forståelse av hebraisken, så la meg få høre hva du da kommer frem til!

For i min forstand er den reinkarnasjonstanken du presenterte ved Jakob, en feiltolkning av ordet "natsal". Du gir oss en del av innholdet i det engelske ordet deliver, som om den delen er dekkende for det hebraiske ordet.

I så fall burde dette vist seg i den norske oversettelsen av samme ord. Men det gjør det ikke. Ikke ett sted.(Som jeg har funnet da! Og jeg har ikke sett på andre språks oversettelse av det samme. Jeg har bare sett på eng/norsk.)

Kommentar #194

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

aleph er okse på kananittisk

Publisert over 9 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Oksens tid, som var fra Adams skapelse og tiden frem til Noahs død/Abrams begynnelse, var det mest brukte og overordnede bilde på datidens gud.

og det første tegnet i alfabetet.det ble alfa på gresk.

unskyld-på fønikisk!

Kommentar #195

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Vår begrensning.

Publisert over 9 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

For i min forstand er den reinkarnasjonstanken du presenterte ved Jakob, en feiltolkning av ordet

Menneskets forstand er begrenset av våre fem sanser som ikke evner å motta kunnskap fra den øvre verden, derfor er den verdslige forstanden vår formørket målt i forhold til Lyset, dvs. Skaperens virkelighet og den informasjon som kommer ned til oss derfra.

Derfor:
Deu 31:30 Derefter fremsa Moses denne sang, fra begynnelsen til enden, for hele Israels menighet.
Deu 32:1 Lytt, I himler, og jeg vil tale, og jorden høre på min munns ord!
:2 Som regnet risle min lære [leqach =Kabbala], som duggen dryppe mitt ord, som regnskur på grønne spirer, som byger på urter og gress!

Dnne Læren er den Kilden du etterspør, den gir oss oppfattelsesevne, korrigerer vår begrensede forstand og omvender oss slik at vi oppnår likhet i form med Skaperen, vi blir nye skapninger som forstår dybder og høyder vi før ikke hadde evne til å sanse.

De som er opptatt av det intellektuelle, det bokstavelig korrekte vil ikke forstå, de beveger seg i det materielle, det er vel og bra, men forstand på det spirituelle kan ikke oppnås uten å granske og motta vitenskapen (Læren - Lyset) fra Himmelen.

Luk 9:53  og de tok ikke imot (kabbala) ham, fordi hans åsyn var vendt mot Jerusalem.

Her ser vi at det er vanlig blant oss mennesker å være så fokusert på det som er rett foran ansiktet vårt at vi ikke forstår det som er i Jerusalem.

Ira Shlema, meaning “the perfect city,” or “the perfect fear” of the Creator.

 

 

Kommentar #196

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Ja

Publisert over 9 år siden

Sitatet fra Mose sang er godt!

Men selv Mose sang måtte oversettes til norsk forat jeg og du skulle få del i den!

Og i vår søken er ingen av oss feilfrie!

Ja,i vår nidkjærhet kan vi endatil såre hverandre" .

Ønsket om å dele med andre hva vi selv finner og evnen til å motta andres veier er samme sak!

Jeg gledes ved å lese deg! Men jeg anser ikke noen av oss som ufeilbarlige.

Nå er Gud slik at han lar sitt navn bo i støvet!

Kommentar #197

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Profilbildet mitt er to bilder som sammen danner en aktivitet;
Til høyre er Oksen som er sterk og arbeider som en tjener fra øst til vest (fra morgen til kveld), den har ingen stamtavle og kan derfor materialisere seg i oss alle ved kjærlighet mot vår neste. "Oksen" er Skaperen som ofrer seg og sitt blod for å gi skapningen det daglige brød som frelser fra undergang, den følger sitt hjerte og utøver allmakt.

Du burde også si noe om at den oksen som er sterk og arbeider og som du har som profilbilde er den guddom som i bibelen går under navnet BAAL..andre navn på denne guddom er moloch og Milcom

Baal blir da den du omtaler som skaperen...Jesus kaller forøvrig sin hovedmotstander med negative termer beelzebub, hvorpå dette henspeiler til baal(herre) og zebub (flue) altså fluenes herre..

Denne fluenes here er din okse Svein, og også den Kong Salomo mot Gud faders vilje lot seg forlede til å tro på i sine gamle dager tiltross for sin store visdom.

Om man går til bibelen og ser hvem Baal er så opptrer Baal ofte med to andre guddomer nettopp Tammus(i bibelen omtalt som kvinners yndlingsgud) og Astarte(i bibelen også omtalt som himmeldronningenen, denne treenighet er det som omtales som den babylonske..

dvs opphavet for den babelske forvirring..som bibelen sier skal gjennom syre endetiden

Astarte er i så måte også den som omtales som babylons skjøge i åpenbaringen, mor til all styggedom i verden, altså alle religioners mor med ett unntak dvs. kvinnens sæd (Jesus kristus) som ikke på noen måte kan sammenlignes med skjøgens sæd.

Kommentar #198

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

kapelruds the violent goddess

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Astarte er i så måte også den som omtales som babylons skjøge i åpenbaringen, mor til all styggedom i verden, altså alle religioners mor med ett unntak dvs. kvinnens sæd (Jesus kristus) som ikke på noen måte kan sammenlignes med skjøgens sæd.

viser at baal er bare et vedheng her,sjefen er gudinnen.anat-anahita.også kalt innana og ishtar.det vil aldri du ta inn-at gt tar feil.jøder kunne ikke ha gudinner som sjefer-derfor fikk baal skylda

Kommentar #199

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Løft blikket

Publisert over 9 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Men jeg anser ikke noen av oss som ufeilbarlige.

Kanskje på tide å fokusre på høyere egenskaper??

Kommentar #200

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Religiøs blindhet

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

dvs opphavet for den babelske forvirring

resulterer i forvirring, Loven vil religionen ha, Lyset i Torah vil ingen motta.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere