Arja Larsen

44

Undergraver et analytisk tankesett min tro?

Det er et utrolig (r)evolusjonært mirakel at vi har et fungerende tankeapparat. For meg er det en logisk og fornuftig konklusjon at Skaperen har utrustet oss med dette tankesystemet. En slik tanke er ikke i konflikt med noen av mine hjernehalvdeler.

Publisert: 7. mai 2012

På tråden "Guds moral" henviser Hans-Petter Halvorsen til en undersøkelse som viser at "analytisk tenkning leder til ateisme". Han siterer ifra Sciencemag.org følgende:

"Vitenskapelig interesse for det kognitive fundamentet for religiøs tro har vokst de siste årene. Men til dags dato har lite eksperimentell forskning fokusert på de kognitive prosesser som kan fremme ateisme. De foreliggende studier er representert ved en type forsøk som søker å teste hypotesen om at analytisk tenkning fremmer ateisme. Individuelle forskjeller i tendensen til å være i stand til å avsløre åpenbart feilaktige resonnementer viste seg å være assosiert med ateisme. Fire tilleggseksperimenter ga ytterligere bevis for årsakssammenheng; de viste at mer subtile sammenhenger som er kjent for å utløse analytisk tenkning også fremmet avvisning av religion. Sammen gir disse studiene indikasjoner for at analytisk tenkning er en faktor (formodentlig blant flere) som fremmer ateisme. Selv om disse funnene ikke sier noe direkte om den iboende rasjonalitet, verdi eller sannhet når det gjelder religiøse tro, belyser den de kognitive faktorer som kan påvirke slike vurderinger. "

Dagen  skriver på sin nettside om samme undersøkelse:

"Studien er utført ved University og British Columbia og belyser spørsmålet om et analytisk tankesett undergraver religiøs tro. Undersøkelsen bygger på tidligere studier som tyder på at troen er forankret i den intuitive delen av menneskets tankessystem.

Mennesket har «to deler» i hjernen, den intuitive delen er den delen mennesker bruker når de tar beslutninger basert på instinktet. Den andre delen av menneskets tankessystem fokuserer mer på fornuft og rasjonalitet når hjernen behandler informasjon. Systemene jobber hovedsaklig parallelt, men den rasjonelle tenkningen kan overstyre intuisjonen."

*  *  *

Det er mange spontane og intuitive tanker slike undersøkelser vekker, men samtidig blir analytikeren i meg aktivisert. Nei, jeg er ikke på vei imot ateisme, men jeg ble inspirert til å forske hva Bibelen sier om dette. Jeg er klart bevisst på at min analytiske tenkning ikke er profesjonell, men jeg mener at også min fornuftige og rasjonelle hjernehalvdel har en styrke som min tro ikke har ødelagt og som ikke har ødelagt min tro, men som har hjelpt meg å stille spørsmål også angående min tro og andres tro og hva troen er basert på. Så lenge jeg får fornuftige svar, selv om de ikke er vitenskapelig dokumentert, men peker imot en fornuftig sannsynlighet, endres ikke min retning. Jeg liker å analysere og vurdere, men samtidig når jeg spalter, prøver jeg å tenke helhetlig og ha oversikten. Noen manglende biter i puslespillet forstyrrer ikke min tro hvis jeg samtidig ser konturene på bildet. Men hvis bildet mister sine konturer, da kan det bli kaotisk.

 Det er et utrolig (r)evolusjonært mirakel at vi har et fungerende tankeapparat. For meg er det en logisk og fornuftig konklusjon at Skaperen har utrustet oss med dette tankesystemet. En slik enkel tanke er ikke i konflikt med noen av mine hjernehalvdeler.

Jeg mener det er haltende og ensidig å fokusere på den ene halvdelen som en pålitelig veileder til svar på livets spørsmål. Er det ikke mest hensiktsmessig å bruke og utvikle  begge hjernehalvdeler også når vi søker etter livets sannheter og løser dets gåter? Som to øyne hjelper oss å se tredimensjonalt, må det være rasjonelt, riktig og fornuftig å sanse også livet i sin lengde og bredde og dybde. Når jeg ble mor fikk jeg intuitive evner, (morskjærlighet) som jeg trengte med mine små barn. I mitt arbeid som hjelpepleier er det viktig å kunne sanse intuitivt samtidig som man har god bruk for sin medisinske kunnskap. Medmenneskelige relasjoner kan ødelegges av harde fakta hvis intuitiv forståelse og empati ikke fungerer. Jeg mener at intuitiv tanke kan like mye lede til viktige faktaer som analytisk tankemåte. Begge kan også bedra oss. Det er ikke spørsmål om hvilken tankemåte er bedre og sannere, men at vi lærer å skille mellom bedragerske analyser og forførende intuisjoner.

Det er lett å bedømme tidligere tiders sterkere religiøse forankring som mangel på kunnskap og som overtro hvis man enøyet betrakter verden gjennom sine vitenskapelige briller. Kan det tenkes at der religiøse opplevelser erfares og respekteres, der har man fått øye på virkelighetens dybder? Og at den kunnskapen i dag er en mangelvare? Samtidig kan religionen også lede vill hvis man enøyet bruker det øye som sanser dybden og forkaster  den rasjonelle tanken.

Dette er noen av mine tanker som "ettertanke" av Hans-Petter Halvorsens konklusjon om at analytisk tenkning leder til ateisme. Jeg fortsetter med et innlegg til der jeg tar fram Bibelens tanker om emnet.

Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei, bra å få frem litt mere helhetelig hva mennesket er og ikke er for noe. :-)

Du skrev også:

"Jeg er klart bevisst på at min analytiske tenkning ikke er profesjonell, men jeg"

Guds ord har også matriale for analytisk tenkning for de som vil (krever) det men om man fornekter av prinsipp og/ eller har en egen agenda å fremme over alt nytter ingenting. Daniels bok er profetier for den som elsker logikk og har prinsipper som ikke fremmer hva man selv ønsker skal stå.

Ateisme er en utdøende "rase", det er til og med profetert i bibelen at de mister sin tro (blindhet).

Kommentar #2

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hjertelig takk, Leif Gunnar for respons. Jeg hadde ønsket at noen ateister hadde kommentert noe her, om ikke noe annet så om mine eventuelle tankefeil. Som sagt, jeg "tenker ikke profesjonellt", men det kunne være lærerikt å få mulighet til aha-opplevelser når det gjelder egen argumentasjon.

Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

konklusjon om at analytisk tenkning leder til ateisme.

Vi tror med hjertet, ikke med hjernen.  Å prøve å tro med fornuften er umulig - å tro med analytisk tenkning er også umulig.

Les gjerne Tolstojs "Bekjennelser" hvor han forteller om hvordan han strevde med å tro med fornuften.  Han prøvde og prøvde og prøvde.  Det gikk så langt at han ikke turte å ha tau i huset i redsel for å at han kunne komme til å henge seg, fordi han ikke greide å tro.

Han åpnet ikke hjertet sitt for Jesus, han prøvde å åpne fornuften og analyserte hele Bibelen gang på gang.  Ettersom han ikke åpnet hjertet kom han ikke til tro uansett hvor hardt hjernen hans prøvde.

Først må en ta i mot Jesus, deretter får den troende Guds visdom og da kommer forståelsen av troen og av det Bibelen forteller om.

Tolstoj verdenberømt og på toppen av hiarkiet i verden - gikk ut og inn hos alle konger - de mest kjente vitenskapsmann i verden -  kirkeledere over hele verden osv.  Han hadde alt,  men egentlig hadde han ingenting.  For han greide ikke å tro, hverken med fornuften eller hans fabelaktige analytiske egenskaper.

Vi tror med hjertet, kjenner Guds nærhet i hjertet.  Vitenskapen og forskerne benytter hjernen til innsamling av data som de analyserer.

Å tro på Jesus og kjenne Hans nærhet i hjertet og i kroppen er en annen dimensjon og noe helt annet enn analyser.

Kommentar #4

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Vi tror med hjertet, ikke med hjernen

Jeg forstår hva du mener, og det står så i Bibelen. Men i  Jesu tid trodde man at all tankevirksomhet kom fra hjertet. Men i vitenskapens tidsalder bør vi bruke tidens språk. Så vi må "oversette".

Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

. Men i vitenskapens tidsalder bør vi bruke tidens språk. Så vi må "oversette

Gud har da ikke forandret seg, heller ikke troen.  Har du ikke erfart å kjenne troen i hjertet?  Gud er den samme, Jesus likeså.

Kommentar #6

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Gud er den samme, Jesus likeså

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Gud er den samme, Jesus likeså.

Nettopp det. Derfor gjør det ikke noe at vårt tanke- og følelsesenter er i hjernen, selv om Bibelen sier etter den tidens forståelse at hjertet er senteret.

Jeg var 15 år når jeg tok Jesus imot som min Frelser i mitt hjerte.

Kommentar #7

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

tro med hjertet og ydmykhet

Publisert over 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

det står så i Bibelen. Men i

Denne tro som vårt hjerte elsker bygger på noe. Den dagen mitt hjerte smeltet var da Guds ord fortalte hvorfor verden er som den er. Før den dag var ikke bibelen annet enn en bok for stakkarslige dårer og jeg var 17 år. Med åpenbaringen opdaget jeg at jeg selv var bortkommet, forvirret og hjelpesløs i min egen "solide og trygge" visdom og åpenbaringen gledet meg. Jeg elsker Ham fordi Han gir sant håp, sann tro og sann kjærlighet som overgår alt og alle.

 

Sal 119,66 Lær mig god skjønnsomhet og kunnskap! For jeg tror på dine bud.
Ordsp 1,22 Hvor lenge vil I uforstandige elske uforstand og spotterne ha lyst til spott og dårene hate kunnskap?
Ordsp 2,5 da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.
Ordsp 15,14 Den forstandiges hjerte søker kunnskap, men dårers munn farer bare med dårskap.
Joh 16,13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.
1 Kor 13,2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.
Ef 1,17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,
Ef 3,19 og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, forat I kan fylles til all Guds fylde.

 

Tro er tillitt, altså at man stoler på Hans ord, vi kan granske Guds ord for å finne ut om det er slik. Vi kan også finne ut om hvilken tid vi lever i, det i forhold til profetiene i Guds ord men det krever at man har tillitt til Guds ord og tillitt får man om man studerer for å finne ut om det er slik.

1 Pet 1,1-12 Peter, Jesu Kristi apostel – til de utlendinger som er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, utvalgt efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod:

Nåde og fred bli eder mangfoldig til del! Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder, I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid. Derover fryder I eder, om I enn nu – når så skal være – har sorg en liten stund ved allehånde fristelser, forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse, han som I ikke har kjent og dog elsker, han som I nu ikke ser og dog tror på, og derfor fryder I eder med en usigelig og herliggjort glede, når I vinner frem til endemålet for eders tro, sjelenes frelse. 

Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen – dette som englene attrår å skue inn i.

1 Pet 1,16 for det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig.

 

Konklusjonen er at analytiske evner kler løgnen av oss, vi ser hvem vi er og med det trår Skaperen og sannheten frem tydligere og tydligere men det krever at vi elsker sannheten høyere enn oss selv. 

Kommentar #8

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Konklusjonen er at analytiske evner kler løgnen av oss,

Din kommentar inspirerte meg veldig. Hele hjernen kan være vår tjener til frelse. Vår tanke kan renses til å elske Jesus Kristus.

" Om jeg ... kjenner ...  all kunnskap, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet."

"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av hele ditt sinn, og din neste som deg selv."

Kommentar #9

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Vi tror med hjertet, ikke med hjernen.

Beklager, men du tror nok med hjernen, du som alle andre.

Kommentar #10

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ole Petter Jenssen. Gå til den siterte teksten.

Beklager, men du tror nok med hjernen, du som alle andre.

”For hvis du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har reist han opp fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til frelse” Rom 10, 9-10.

Her er det helt klart at en tror med hjertet.

Kommentar #11

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Nå var det vel kristne som fødte fram både fornuften og vitenskapen i Vesten.

Så å tenke å tro kan gå godt i lag.

Kommentar #12

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Nå var det vel kristne som fødte fram både fornuften og vitenskapen i Vesten.

Hvilket religiøst stempel folk hadde den gang er mye av det samme som i dag. Du påtvinges samme religion som foreldrene dine. Majoriteten er passive og uten egne meninger og er likegyldig. De fortsetter bare i samme sko som foreldrene.

Det var jo også ikke særlig trygt å være annerledes (skille seg ut)  i det religiøse samfunnet.

Kommentar #13

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Nå var det vel kristne som fødte fram både fornuften og vitenskapen i Vesten.

Ja, protestantene sørget for reformasjonen fra religiøs maktmisbruk og underkastelse. Med Luthers oversettelse av bibelen til tysk ble foket fri og begynte å tenke og forstå selv. I dag forsøkes denne sannhet skjules og med denne karakter til sannhetserkjennelse kullkastes så man igjen skal inn under religiøs makt. Ref. økumenikken. 

Kommentar #14

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.

Hvilket religiøst stempel folk hadde den gang er mye av det samme som i dag. Du påtvinges samme religion som foreldrene dine. Majoriteten er passive og uten egne meninger og er likegyldig. De fortsetter bare i samme sko som foreldrene.

Det gjelder nok endel desverre men reformasjonen var en protest imot det du og jeg frykter. En sannprotestant kjemper imot tro og livsførsel som strider imot Guds ord. For å være en sann reformativ protestant må du vite hva du tror på.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere