Pål Georg Nyhagen

224

TF-teologenes spekulasjoner hinsides bibel og trosbekjennelse.

Det er virkelig trist at TF til de grader har forlatt Jesus´ mange utsagn og kirkens trosbekjennelse. Når disse ikke passer tidsånden er det visst bare ganske enkelt å omformulere dem.

Publisert: 30. apr 2012

Førstelektor ved det teologiske fakultet Kjetil Grandal spekulerer i dagens Vårt Land videre på bakgrunn av de nå avlyste to utganger av livet. Ref. TFs Elisabeth Tveito Johnsens tidligere innlegg. Hvilket er en mulighet når øverste autoritet er tyske liberalteologer som Jüngel, Bultmann, m.fl., pluss vanetenkningen og tradisjonen på TF. Teologene på TF er på den ene side kritiske til det de ofte benevner som "tradisjonen og trosbekjennelsen" men er på den annen side tragikomisk nok fanget og forblindet av tradisjonen og vanetenkningen innenfor sitt eget miljø.

Man kan knapt uttale ordene "Gud", "dogmer" og "trosbekjennelse" lenger uten at mennesket - størst av alt - anser seg nedvurdert og ufritt. Menneskets selvforgudelse er mer enn overmodent og hovmodet har resultert i en viss naivitet og puerilt overmot.

Kjetil Grandals premisser leder ikke nødvendigvis til den konklusjon han øyensynlig foretrekker, selv om det er dette han altså i høyeste grad tydeligvis ønsker å få oss til å akseptere. Selvsagt er det en grunntanke at mennesket er skapt i Guds bilde. Videre er det en dyp tragedie for Gud når mennesket vender seg fra Ham. Men dette er altså menneskets soleklare og selvfølgelige rett gitt av Gud selv. Dette betyr ikke at det onde vil triumfere (seire) til slutt. Man kan jo i tråd med TFs universalisme spørre seg om det onde og den onde, djevelen, i det hele tatt tilkjennes noen virkelighet.

Videre: Nei, selv ikke (ref.) "Hitler og Stalin med all sin raffinerte ondskap hadde anledning til å dømme noen til evig fortapelse", som Grandal skriver. Men de hadde muligheten til å dømme seg selv til fortapelse. Det enkelte mennesket har altså denne muligheten; fordi det er gitt frihet og ansvar av Herren selv. Ref. Matteus 10:28: "Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete." Hva helvete innebærer har ikke vi innsikt i, bortsett fra at vi skal vite at det er en posisjon permanent utelukket fra Gud. Videre fra Grandals innlegg hvor han polemisk påstår at det blir "mennesket som frelser seg selv om det bruker sin mulighet til fritt valg". Hvis dette stemmer er valget nettopp ikke fritt.  Frelste den "fortapte sønn" seg selv da han kom til selverkjennelse og besinnet seg, for deretter å vende nesen hjem?

Paulus ord fra Korinterbrevet er kjent, "Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten." Det er vel lite som er så tvetydig og mangslungent som begrepet "kjærlighet", og langt de aller fleste mener selvsagt å stille seg på kjærlighetens side i debatten; flere ser ut til å forkynne tidens store slagord "størst av alt er kjærligheten" uten å forklare hva dette faktisk innebærer. Den og de som da stiller seg kritisk til vedkommendes argumentasjon blir da automatisk også plassert i motsetning til vedkommende og dermed også til "kjærligheten". Og slik illustreres at dette begrepet "kjærlighet" tjener en herskerteknisk hensikt hos de liberalteolgiske spekulantene.

TFs teologer bedriver ikke forskning, men liberalteologiske spekulasjoner hinsides kristen troslære. De tar seg rett til å overse en rekke uttalelser fra Jesus m.fl., men hamrer løs som en fundamentalist fra Alabama på Jesus´ understrekning av fiendekjærligheten: Her blir alle andre vers og sammenhenger selv opphevet.

Selvsagt er det Gud alene som avgjør om et menneske til slutt blir frelst eller går fortapt; dette er et helt vesentlig poeng. Men ikke nødvendigvis på de premisser Grandal m.fl. freidig legger i Guds hender. Det er virkelig trist at TF til de grader har forlatt Jesus´ mange utsagn og kirkens trosbekjennelser. Når disse ikke passer tidsånden er det visst bare ganske enkelt å omformulere dem. 

Kommentar #1

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Selvsagt er det Gud alene som avgjør om et menneske til slutt blir frelst eller går fortapt; dette er et helt vesentlig poeng.

Gud dømmer - Jesus frikjenner de som tror med sin nåde.

Er det teologene på TF som frikjenner?  Nei, på ingen måte.  Jesus frikjenner og gir de som tror evig liv i himmelen.

For et ansvar TF tar, da de tar på seg og forkynner frelse til de som ikke tror.  Jesus sier jo i Luk 16, 25-26:

 25 Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26 Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss."

Dommen er ved Gud og Hans ord.  TF frikjenner ikke - det nytter ikke å stå foran Jesus i det hinsidige å si:  Jeg er frikjent da jeg ble lovet av teologer fra TF.  Har Jesus endret sin ord i Bibelen?  Nytter det å si eller skylde på TF og likevel få nåde uten tro? 

Troen på Jesus som Herre - frikjenner og gir troende nåde , ingen annen.  Da hjelper det ikke å se bort fra Jesu ord - da får TF ansvaret for å lede mange folk fra frelse istedenfor til frelse.  Kirkens oppgave må og er å lede mennesker til frelse - ikke til fortapelse.

TF må i steden forkynne livets 2 utganger og snakke sant om livet.

Kommentar #2

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Guds kjærlighet!

Publisert over 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Selvsagt er det Gud alene som avgjør om et menneske til slutt blir frelst eller går fortapt; dette er et helt vesentlig poeng. Men ikke nødvendigvis på de premisser Grandal m.fl. freidig legger i Guds hender. Det er virkelig trist at TF til de grader har forlatt Jesus´ mange utsagn og kirkens trosbekjennelser. Når disse ikke passer tidsånden er det visst bare ganske enkelt å omformulere dem.

Det har ikke falt Eriksen inn at det han litt foraktelig kaller "tidsånden" faktisk dreier seg om menneskehetens økede erkjennelsesevne og dypere innsikt i åndelige sammenhenger?

Det forundrer meg ofte at mange konservative kristne ønsker at alt som vedgår religiøse spørsmål så og si skal stå på stedet hvil. Ingen utvikling skal foregå, alt skal være ved det gamle.

På andre av livets områder skjer det en stadig utvikling. Legevitenskapen finner stadig nye måter å bekjempe sykdommer på, oppdragelsesmetoder blir stadig mer humane, menneskerettighetene er kommet mer og mer i fkus, vi forsøker å bekjempe all utnytting av mennesker, vi forstår mer og mer av de fysiske lovmessighetene i naturen, forskningen går fremover på de fleste av livets områder osv.

Men når det gjelder religiøs forståelse, så skal alt stå stille. Alt nytt blir avvist som "tidsånd" eller som vranglære og villedning, eller freidige omformuleringer uten grunnlag i eldre tiders tradisjoner.

Faktum er vel at denne konservatismen er i ferd med å gjøre kirken mer og mer utdatert i forhold til menneskenes generelle utvikling og forståelse. Særlig på grunn av utviklingen av barns rettigheter og synet på foreldre/barn-relasjonen fremstår det gamle gudsbildet av den vrede og hevnlystne "gud", som er både uberegnelig, autoritær og tyrannisk som mer og mer en middelaldresk utgave av en særdeles dårlig far.

Folks bilde av en god forelder har endret seg enormt i løpet av det siste århundet, mens noen tviholder på et gudsbilde som ble skapt for årtusener siden, da menneskene innbilte seg at nær sagt alt som gikk galt i deres liv var en følge av "guds" straffedom. I dag vet vi bedre. Vi vet at uvær og naturkatastrofer ikke er skapt av Gud, men av innviklede sammenhenger i naturen.

Å innbille folk at Gud står på et lavere nivå enn en gjennomsnittlig jordisk far, holder ikke lengre. De fleste forstår at dette må bygge på misforståelser og på fortidsmenneskets fykt for alt mellom himmel og jord.

Jeg vil dessuten på det sterkeste bestride at den mer moderne teologien fremkommer ved at man forlater Bibelen. Den fremkommer ved at man vektlegger andre deler av Bibelen. I stedet for å plukke frem alle utsagn som forteller om Guds vrede, straff, hevn og helvete, velger man å legge vekt på de delene av Bibelen som peker i en helt annen retning, som peker mot en allkjærlig Gud, som elsker alle, inkludert dem som har falt aller dypest.

Jesus sier uten forbehold i Bergprekenen, at dersom vi vil være lik Gud, må vi elske, tilgi, be for og velsigne alle dem som forbanner, forfølger og hater oss.

Det kan ikke bety annet enn at Gud også elsker og velsigner alle dem som hater og forbanner Ham. Dem man elsker, lar man ikke gå til grunne, og man hater dem ikke!

I de mange vakre lignelsene om gjeteren som omsorgsfullt hegner om sin hjord, og aldri vil miste en eneste en, og i lignelsen om den fortapte sønn, viser Jesus oss Guds sanne ansikt: Den allkjærlige Faderen, som tar imot hver den som oppsøker Ham, og som aldri slutter å søke etter de bortkomne.

Gud har ingen forbehold når han øser av sin altomsluttende kjærlighet, og Han setter ingen frist for å vende seg til Ham. 

Det er på høy tid at kirken oppgir sin helveteslære, og sitt foreldede bilde av Gud som en dårlig, autoritær og uberegnelig farsskikkelse. Dersom kirken ikke er villig til å anerkjenne menneskenes økede erkjennelsesevne og fornyede innsikt, er jeg redd den vil ende som en ørliten, ubetydelig sekt av sinte, autoritetstro og tradisjonsbundne gamlinger!

Vi trenger kirken i vårt samfunn. Vi trenger noen som kan bidra til å løfte oss opp fra det hverdagslige slitet, noen til å hjelpe oss å vende vårt blikk oppover, mot de høyere og evige verdiene som vår ånd streber etter. Vi trenger ikke en kirke som skremmer oss, trykker oss ned og tar fra oss motet.

Måtte de nye og friske kreftene med ny og kjærlighetsfull innsikt vinne over de gamle mørkemannskreftene! Ellers er jeg stygt redd for at kirken går sin egen undergang i møte!

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Det har ikke falt Eriksen inn at det han litt foraktelig kaller

Tidsånden ja.  Du kan få sagt det.  Mørkemanns stemplingen kommer raskt hos deg.  Er det et argument - eller er det utskjelling?  Kun benyttet som utskjelling desverre.  Er enn en mørkemann bare en er uenig med deg?  Ser du ikke bjelken i ditt eget øye?  Hva med noen teoligiske argumenter for en gangs skyld?

Hva er tidsånden om 20 år Sverre?  Hva vet du om det?

Skal tidsånden bestemme over Gud og over Jesus?  1. kor 2, 1-16:

Guds mysterium er åpenbart


Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium.  2 For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.  3 Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere.  4 Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis.  5 For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.
     6 Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne. Men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne.  7 Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten.  8 Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre.  9 Men som det står skrevet:
          Det intet øye så og intet øre hørte,
          det som ikke kom opp i noe menneskehjerte,
          det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham,
10 det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. 11 Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. 13 Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til. 14 Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. 15 Men det mennesket som har Ånden, kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen. 16 For
           hvem kjente Herrens sinn så han kan gi ham råd?
Men vi har Kristi sinn!

 

Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Sverre Avnskog igjen...

Publisert over 9 år siden

Du skriver: "Men når det gjelder religiøs forståelse, så skal alt stå stille. Alt nytt blir avvist som "tidsånd" eller som vranglære og villedning, eller freidige omformuleringer uten grunnlag i eldre tiders tradisjoner."


Dette stemmer ikke. Her benytter du deg polemisk av "det nye" og nærværende som argument for å ramme min tekst. Jeg og den teologi jeg fremmer skal altså tilhøre det gamle og egentlig forlatte? At alt nytt blir avvist er tøv; se på kirkehistorien. Noe står dog fast uansett hvor mye mennesket endrer seg. Trosbekjennelsen som hviler på bibelens tekster, og Jesu evangelium, er i høyeste grad evig aktuelt.

"Menneskehetens økede erkjennelsesevne og dypere innsikt i åndelige sammenhenger" kan faktisk vise seg å bekrefte og fordype trosbekjennelsen. Du kaster muligens barnet ut med badevannet her og der.

Jesus sier vi skal elske, tilgi, elske våre fiender etc. Men av den grunn er vi ikke Gud og kan oppheve Hans vilje og evangelium som er presentert i NT. Guds oppfordring om nestekjærlighet og fiendekjærlighet er ikke et signal om at Han opphever den nye pakten og erstatter den med enda en, en tredje universalistisk for så å trekke seg.

Og "religiøs forståelse"? Hva er det? Tja...

Videre er flere av dine paralleller ugyldige og manipulerende. Om du tilhører TF er jeg takknemlig for klargjøring av der mine tekster feiler. For dét gjør de ganske sikkert når man leser NT mer enn selektivt; og trosbekjennelse og sannhet er redusert til subjektive variabler som forklér seg i riktig og tidsmessig liberalteologisk kostyme.

Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Sverre forfekter kun sin egen spesiallagede teologi.  Han har ingen teologi, men han har mange påstander.

Kommentar #6

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Korrekt teologisk analyse

Publisert over 9 år siden

Takk, Ole T Eriksen

for en - dessverre - korrekt analyse av TFs teologiske utvikling. Fakultetet har en lang og tung (og visstnok i egne øyne stolt) liberal historie - som de faktisk og reelt må stå til ansvar for på dommens dag... 

Det som skjer er veldig trist -

men samsvarer med de utsagn Jesus & apostlene kommer med i NT med hva som læremessig & moralsk skal skje i tiden før Jesu Kristi gjenkomst i makt og herlighet da Han skal dømme levende og døde...

tenk om man da får høre

 - av Kristus, Sannheten -

at man har bidratt til at mange mange mennesker i landet langt mot nord kommer til det stedet man i sin teologi, undervisning og forskning 

har fornektet eksistensen av...

KYRIE ELEISON. KRISTE ELEISON. KYRIE ELEISON  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere