Roy Vega

59

Ideologisk krise i Arbeiderpartiet skaper kynisme?

Kulturmarxismen som realitet og konsept, blir ikke mindre relevant om en gal mann har sakset fragmenterte utdrag, omtrent slik Hitler leste Bibelen, i forsøk på å finne alibi som massemorder. Men kulturmarxismen og eurokommunismen er reel nok den.

Publisert: 27. apr 2012

Gjemt bak det bevingede begrep kalt «Breiviks holdninger» kommer det stadige forsøk på å maskere doktrinære ideologiske røtter bak ideologier og konsepter som går Breivik en høy gang dersom vi ser det med kritisk, historisk blikk, som altså i sin mest gjennomførte former har fått minst like groteske voldelig uttrykk som det vi erfarte gjennom terroren 22. juli 2011.  Så, for ikke å la oss blende og kneble av en gal mann i en rettsal i Oslo, la oss se mer fordomsfritt på hva som faktisk ligger i kulturmarxismen og eurokommunismen, speilet mot vår samtid. En er slett ikke potensiell massemorder om en ser ideologiske farer i dette perspektivet, stadig med historikk blikk.

Vi må selvsagt i et åpent demokrati fortsatt våge å se kritisk på multikultur-doktrinen og ikke minst den påhengte interreligiøse dialogen, der politiske maktfyrtser nå virkelig snor seg i stort tempo gjennom kulturlandskap og byråkrati. I det som i sin konsekvens kan være en sann politisk maskerade for å tilsløre en heller trist ideologi som følger tett på, og som ellers lett kunne forvitret helt og blitt til en anakronisme av mangel på arbeidere og underklasse. 

Berlinmurens fall i 1989 gav en forsterkning, en slags motkraft mot en marxisme som rett og slett ikke fungerte noe sted. Her lå så ettertrykkelig et symbol og et signal om akutt behov for snarlig revisjon av idealer og ideologiske variabler under illrøde faner. Konsepter som ganske enkelt var vanskelig å selge ut til folket, over hauger av døde mennesker fra Gulag-leire, Kinas kulturrevolusjon, Pol Pots massemord, Fidel Castros karikerte diktatur-prosjekt og mange flere synlige og usynlige menneskelige tragedier. Det dreier seg om resepter for marxistiske, ateistiske samfunnssystemer som rett og slett ikke fungerte noe sted.

Voldsforherligende ideologier

Da Yasser Arafat spratt opp som et nytt Che Guevara-symbol, kledelig avbildet med sitt drapperte kuffyasjal og solbriller i en huleåpning i Jordan-dalen, endatil over hele forsiden på Time Magazine i 1968 – ble verden fortalt at den endelige frigjøring hadde nådd Midtøsten. Tenk det. Under de samme metaforer som for andre frigjøringsbevegelser som av en eller annen grunn fant hverandre i samme tidsrom og fikk våpen og trening i Sovjet-Russland. (Moderator har fjerna ei setning). Leninstiske postulater om væpnet revolusjon ble gradvis fusjonert med islams hellige krig, og deretter var det egentlig bare å peke ut retning og målene: Sivile jøder! De okkuperte nemlig sitt eget lille hjemland, selv Judea der jødene har sitt navn fra. Nå skulle altså jødene atter tas gjennom oppbygging av blindt hat i lukkede leire, rasisme og terror-doktriner. For å få blest om dette målet ble ideen om kapring og spregning av sivile fly og likvidering av tilfeldige flypassasjerer en del av det politiske uttrykket - en del av den forherligede revolusjonen - gjennom en bloddryppende årrekke. Dette ut fra et ideologisk tankegods så ekstremt voldsforherligende og til de grader rasistisk (rettet mot sivile jøder) i alle sine teoretiske og uttrykte former, at det går Breiviks sykdomspregede, oppflisete ideer en høy gang.Bare for å ha nevnt det.

Midt oppe i denne prosessen bak det palestinske prosjektet, i 1971, gikk AUF inn for en ny palestinsk stat på Israels ruiner, samtidig som man uforbeholdent anerkjente Arafats organisasjon, PLO, som «den eneste rette og legitime representant for det palestinske folket». Mens blodspruten stod ende til værs rundt det samme konseptet igjen og igjen i sivile, jødiske nedslagsfelt, om det ikke gikk ut over flypassasjerer og andre som påkalte seg revolusjonens vrede, kom hyldningstalene og støtte-erklæringene til PLO fra Norge meget tett. Man opprettet like gjerne en bakkanal for å sikre kontinuitet i forbindelsene, og Norge gikk i bresjen for å bidra til ytterligere legitimitet rundt en regulær terrororganisasjon, pr. definisjon.På offisielt norsk hold har man uavlatelig hatt en viss forståelse for at PLO og beslektede grupperinger måtte angripe tett befolkede, sivile områder med sine aksjoner. Så mye mer i den jødiske lilleputtstaten Israel enn noen andre steder på kloden.

Nå er ikke Arbeiderpartiet og AUF lenger fredet for politisk kritikk. De kjører nå selv sine rene politiske kampanjer parallelt med rettsaken.

Slik er vårt land egentlig farget av en naiv historie og tilnærming til totalitære krefte, enten det nå gjelder kommunisme, nazisme eller islamisme. Dette har vi rett og slett fikset veldig dårlig siden aprildagene i 1940. Møtene med Stalin og Hitler falt ut i favør av den totalitære familien. Og det ser ikke ut til å gå stort bedre i møte med islamismen.

Men hva skjer i møte med eurokommunismen og Franfurterskolen som ide for samfunnsomforming? La oss kaste et konkret blikk på fenomenet, i totalitært perspektiv der vi holder det hele sammen med nasjonalsosialismen (nazismen).

Sosialismens og nazismens (nasjonalsosialismens) vesen

Statens makt vokser og vokser under ett parti, der andre partier gradvis blir statister. Ytringsfriheten blir gradvis snevret inn gjennom direkte og indirekte tiltak for kontroll over massemedier og informasjonskanaler. Det klart største opinionsdannende organ i Norge er NRK, statens kringkasting med over 3500 ansatte, holdt oppe av tvungen kringkastingslisens. Den ideologiske «retttroenheten» øker så på, den absolutte politiske korrekthet, det kulturelle hegemoni - og den nærmest religiøse iveren etter å knekke identitetsmerker som ikke passer inn i ideologien akselererer. Fiksjonen om regionenes, distriktenes, de enkelte bestanddelenes selvstendighet, blir til bedrag i det politiske teater. En streber etter kulturelt hegemoni ut fra doktriniære ideologiske årsaker. Selv antisemittismen er fellestrekk. Tidligere var jødene i veien i Europa og Russland. Progromene kom, og i dag er jødene tilsynelatende i veien i sitt knøtt lille hjemland, som bare et litt større en Sør-Trøndelag fylke.

Kommunismens nye variabler

Så kom splittelsen i Komintern, i den kommunistiske internasjonale, ut på 1920-tallet. Tvilen om progresjonen forbundet med Karl Marxs teori om den internasjonale revolusjons automatikk, snek seg inn. Her lå også kimen til en egen retning innen marxismen som skulle bli kjent som «Franfurterskolen» og «Eurokommunisme».

Arbeidere i land etter land syntes stadig å beholde sine identitetsmerker der de bodde, i familie og lokalsamfunn. Snart var det også klart at kristendommen, som i dette landskapet var en ikke uvsentlig del av den forhatte «kapitalismen», ble til en eneste stor ideologisk bremsekloss. Slikt bød ikke på en flammende internasjonal revolusjon, slik tidligere guruer som overbevisende hadde hevdet. Lenin kom, pekte ut marsretninger og folkefiender i alle himmelretninger, også blant sine egne.

Gjennom sammenbruddet i den kommunistiske internasjonale flatet mye ut, også på det mer operative feltet, der de skjulte cellene og femtekollonnene allerede hadde arbeidet seg inn, i den hensikt å undergrave det som måtte være av demokratier der ute. Konseptet fungerte rett og slett ikke i sin opprinnelige form. Nettopp i dette perspektivet kom altså Franfurterskolen, en variabel i den sosialistiske prosess der de doktrinære økonomiske og historiske analysene ble satt noe til side, mens det så kom fokus kulturen, der kjernefamilien, kristendommen og endatil musikken ble betraktet som politiske motstandere ut fra identitetsmerkene de her bar i seg. Igjen: Selv sangene og musikken ble malt inn i et politisk fiendebilde, i det nasjonale bestanddeler i det ikke-sosialistiske samfunnet skulle brytes systematisk ned gjennom metaforer som «marsj» mot og gjennom den eksisterende ikke-sosialistiske kulturen; men – metodisk - dog ikke i en åpen og direkte konfrontasjon. Helst pakket inn i sinnerike, retoriske ordspill, der man la seg tett opp til eksisterende begrepsbruk under eksisterende, kristne veimerker og fotavtrykk.

I oktober 2009 kunne den tidligere taleskriveren til Tony Blair i Storbritannia, Andrew Neather, fortelle at Labour nå helt bevisst førte en politikk der innvandring og multikulturalisme rett og slett ble brukt som metode for å forandre hele samfunnet; og en metode som man forsøkte å skjule. Senere avsløring av statistikk som ble holdt unna offentlighet gav signaler om et oppløp som pekte i motsatt retning av en åpen, demokratisk prosess. Skjer det samme i vårt land? Jeg er blant dem som tviler på om det som nå skjer i høyt tempo i vårt land er hentet direkte fra Storbritannia, men opphavet til den målstyrte, ideologiske prosessen kan være det samme. La oss se mer på ideologene bak kulturmarxismen.

Anotonio Gramsci

Den italienske og internasjonale kommunistlederen, Antonio Gramsci, har fått sin egen minneplate i Moskhovskaya gaten 16, i Moskva. Her heter det på russisk: "I denne bygning i 1922-1923 arbeidet den eminente personen i den internasjonale kommunismen og arbeiderbevegelse og grunnlegger av det italienske kommunistparti." Nå ser det ut til at Gramsci og hans ideer om marxistisk kulturelt hegemoni blir forsøkt relansert, også i Norge.

Antonio Gramsci var, som det fremgår av minneplaten som er avbildet over her, en italiensk kommunistleder som tydeligere enn mange andre representerte nevnte variabel innenfor den doktrinære marxismen. Han står i dag fortsatt som en av hovedarkitektene bak en europeisk variant av kommunismen, også kjent som eurokommunismen. Dog ikke med mer distanse til Moskva enn at han fikk en solid minneplate midt i byen i Sovjet-tiden.

  Gjennom Antonio Gramsci kommer det mye mer eksplisitt - fokus på vestlig kultur, isolert sett; og det for Gramsci beklagelige fenomen at signifikante identitetsmerker, blant annet knyttet til kristendommen, – smittet over på arbeiderne, og rett og slett hemmer deres revolusjon. Disse arbeiderne skulle som kjent marsjere og marsjere seg (her hjemme kalles det arbeiderbevegelse) inn i sosialismens utopia under partiets og statens fellesmerke; altså slik sjefsideologer som Marx og Lenin hadde predikert prosessen, og slik deres postulater senere ble justert for å kunne selges ut og inn i en ny tid.

For å komme videre i den ateistiske, revolusjonære bevegelse, måtte man så - stadig i følge Gramsci - sikre seg kulturelt hegemoni over idetitetsmerker og det som ble beskrevet som «common sence». Dette siste var plagsomt i marxistisk perspektiv, da det gav en felles kulturoppfatning som stod i strid med marxismen som er internasjonal og til dels grenseløs. Den eksisterende kulturen og dens enemerker skulle så brytes opp og erstattes av det kulturelle hegemoni, og her er det vi identifiserer den nye politiske korrektheten.

Partiet SV i Norge er fra bunnen av støpt og formet i nevnte eurokommunistiske tradisjon. Akkurat det vil ingen oppriktig marxist bestride.

Arbeiderpartiet her hjemme synes i stadig større grad å ha absorbert kulturmarxismen fra Frankfurterskolen og Antonio Gramsci under sin nye generalsekretær, Raymond Johansen. Delvis koblet til postulater fra det britiske Labour-partiet om å bli «den progressive kraften som beseirer konservatismens krefter».

Stadig sees det tegn på at multikulturalismen rett og slett er en brekkstang for å ta snarveier inn i den ateistiske og marxistiske stat, drappert med humanistiske fraser som legger seg tett inn til teologiske begreper og kristne uttrykk.

Dette kan i og for seg kan gi svaret på den merkverdighet at en reell integrering konsekvent lar vente på seg i dette landet, mens plassering av innvandrere fortsatt blir det anvendte opplegget, nå i så stor skala at det uvilkårlig vil få sosiale konsekvenser, både for innvandrere og etniske nordmenn på sikt. Vi kan spisse det hele og sette opp vår tese slik: Jo raskere en får opp antall innvandrere, jo raskere kan en under partiets faner gyve løs på kristne enemerker og landemerker som bremser marxistisk ideologi. Slegga en bruker er multikultur-doktrinen og tiltagende behov for interreligiøs dialog, snart helt inn i sakristiene. Dette forklarer også fusjonen vi nå ser med de aldrende, men fortsatt dansende koryfeer ute på ytterste venstre fløy i norsk politikk: Sistnevnte ser også sin visjon gå i oppfyllelse, gjennom potensialet knyttet til politisk polarisering og med tiden åpne konflikter, som vil få alt som kan krype og gå av ekstremister til å danse på bordene. SV fordunster midt oppe i dette, fordi Arbeiderpatiet har stjålet deres kulturmarxistiske resept. Hva kan SV så si som Arbeiderpatiet ikke har sagt, med sin putinske dobbeltkommunikasjon? 

Et ruglete, lite kystland mot nord

Norge er ikke Storbritannia, og vi er mer forskjellig selv fra Sverige enn vi kanskje forstår: Sverige er et flatt, skrånende land uten høye fjell, fjorder og dype daler, og samtidig med en helt annen historie og tradisjon i forhold til det store Europa enn vårt ruglete, oppstykkede landskap som kulturelt har orientert seg mot øyene i vest. Her vil en integrering av innvandrere gå tregere enn i det mer urbaniserte og folkerike Sverige, som på sin side slett ikke overbeviser i sine multikulturelle eksperimenter. Se bare på Malmø.

Men vår regjering kjører for full maskin når det gjelder innvandrere, og skulle noen sette spørsmål om de store kvotene er det med fare for å bli stemplet som rasist eller kristenfundamentalist umiddelbart. Det blir som for dem som satte saklige spørsmålstegn ved ideologi og intensjoner med den plutselig oppdukkende multikulturelle doktrinen på Stiklestad, og det som så ble til «Interreligiøs dialog»; endatil med «Den arabiske våren» som første konferanse-vignett, 10. og 11. januar 2012. Kritikken mot denne prosessen er gjennom gjentatte artikler og oppslag stemplet som «avskyelig tankegods», i en ny logikk der det å forsvare Stiklestad som det fotavtrykket det er i vår kulturhistorie, forbundet med kristningen av landet og ikke så mye mer – det blir også til rasisme, beslektet skiftevis med Brevik og Quisling. Sistnevnte forsøkte nemlig, forøvrig på linje med et knippe maktkoryfeer i vår tid, å bruke Stiklestad som merkevare for å fremme sin doktrinære ideologi.  

Edvard Bull som sjefsideolog

Arbeiderpartiets sjefsideolog i historisk perspektiv er historikeren Edvard Bull d.e. Han skrev i 1923 dette i boken Verdenskrigens utbrudd, (Steenske forlag, Christiania).

Vi skal sloss uforsonlig mot den bestående lutherdom som mot alle fordummende sekter. Vi skal ha en pågende og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. (Sitat slutt).

Er en gryende ideologiske krise i Arbeiderpartiet i ferd med å gi oss en mer kynisk, spekulativ, sentralisert politikk hvor doktriner, kampanjer og politiske maskerader overtar der demokratiet innsnevres mht. kritikk av det samme partiet og dets ungdomsorganisasjon, AUF?

Jeg mener fortsatt bestemt at et er grunn til å se mer kritisk inn bak den multikultur-doktrinen som nå kjøres med voldsom kraft ut gjennom embedsverket i vårt land. Dette sosiale ekseperimentet snor seg utenom folkevalgte organer, og etter hvert som nye politikere kommer til, er det en fare for at historieløsheten, kunnskapsløsheten og likegyldigheten de har med seg som negativ ballast fra en slitent og sentralisert  skoleverk gir konsensusregimer med «forlik» på løpende bånd, fordi borgerlige opposisjonspolitikere ikke har tilstrekkelig ideologisk plattform og grunnlag til å ta klare avgjørelser. Altså i møte med de utfordringer som nå kommer med multikultur-doktrinen i dette landet. Vi ser nå et elegant forsøk på å omstøte Grunnlovens paragraf 2, uten konsekvensanalyser og nesten uten dialog med folk der ute. I møte med denne prosessen gjelder det å holde seg våken, og langt mer ideologisk bevisst og skjerpet i forhold til de veimerker og kulturelle fotavtrykk som har ført dette landet fram til den frihet vi har under demokratiets og korsets merke.

Dersom Breivik-saken skal hindre oss i kritisk blikk på Arbeiderpartiets ideologi, da har man samtidig bidratt til å gi en viss implisitt legitimitet til det vrakgodset, det lapp- og makkverket av en ideologi denne Breivik presenterer i all sin grusomhet, som om det skulle være en ideologi han skal straffes for. Breivik er imidlertid slett ikke alene om å forfekte voldsforherligende ideologier bak sin terror, selv i kortere historisk perspektiv. Og den refleksjonen favner ikke automatisk høyresiden i norsk politikk, slik så mange politisk ladede kampanjemakere og journalister nå later til å tro.

Roy Vega

27.04.2012

Kommentar #1

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

I hvilken politisk verden befinner du deg?

Publisert rundt 10 år siden

I hvilken historisk og politisk virkelighet befinner du deg Vega ? Og bakser du fremdeles med den kalde krigen og dens fiendebilde ? Du påstår å ha en hovedfagseksamen i historie, men du kan knapt ha fått med deg mye ide-historie.

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette ser vi

Publisert rundt 10 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Vi skal sloss uforsonlig mot den bestående lutherdom som mot alle fordummende sekter. Vi skal ha en pågende og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. (Sitat slutt).

AP har konsekvent fulgt opp denne oppskriften,ved å innbille alle at det eneste saliggjørende er å frata foreldrene makt over sine barn.

Ved å utdanne pedagoger og lærere i sine intitusjoner,og forme dem i sitt bilde,for deretter å inndoktrinere barna i det samme tankegodset.

Kommentar #3

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Arbeiderpartiets politikk nærmere Gramsci og SV

Publisert rundt 10 år siden

Ja, Arbeiderpartiets strevsomme ideologiske fornyelse bak multikultur-plakaten har nok i dag preg av Antonio Gramsci. Det er i det kulturelle landskapet partiet beveger seg, med stadig mer trykk under Raymond Johansen. Symtomatisk nok strever SV med å unngå full forvitring, all den tid Arbeiderpartiet har integrert en av SVs aller fremste prinsipper for samfunnsforandring. Nettopp etter Antoio Gramsci og Franfurtherskolen (Frankfurt School), slik sistnevnte reviderte sine opplegg ut over på 1960-tallet.

I så henseende har Arbeiderpartiet tatt flere streg over til det politiske venstre. På ytterste venstre side ser vi ikke mer tegn til støyende samfunnskritikk og opposisjon. Denne øredøvende tausheten er interessant. I kombinasjon med meget eiendommelige, politiske tilstander i våre nyhetsredaksjoner er det hele bekymringsfullt, med tanke på den pluralisme og meningsmangfold vi fortsatt bør ha i et demokrati. Ytringsfriheten settes nå stadig på prøve, i det vi ser sentrale medier smelter sammen og får en felles mening under stadig mer svulstige statssubsidier som reduserer avhengigheten av det publikum de jo egentlig skal opptre på vegne av.

Roy V

 

Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Dette ble hard kost før dagens første kaffekopp :-)

Noen historikere er opptatt av de små detaljer i historien, hvem, hva, hvor når. Andre heller mer i retning av å sette sammen disse detaljene i forsøk på å se sammenhenger. Hvorfor skjedde det som skjedde?

Noen påtar seg oppgaven med å lage den store "fortellingen". Hva er det som har påvirket vår sivilisasjon? Hvorfor og hvordan har vi gått den lange veien fra urmenneske til dagens samfunn? Er det enkeltpersoners bevisste valg? Er det økonomiske forhold? Interessekonflikter mellom mennesker? Er det Guds vilje?

Hvordan går man fram for å forme "den store fortellingen"?

Den korrekte, vitenskapelige metoden burde selvsagt være å starte med detaljene, bygge stein på stein. Sjekke, dobbelsjekke for så å ende opp med en teori rundt "fortellingen"? Når dette utkastet er på plass, returnerer man til detaljene. Man oppdager detaljer som ikke stemmer med detaljene og justerer dertetter "fortellingene"

Noen jukser!

De starter med den store "fortellingen". Deretter går de på leit etter detaljer som kan støtte opp om deres "fortelling".

Jeg kan lage meg en fortelling om at historien i bunn og grunn bare er en stor konspirasjon bestående av arbeiderbevegelse og legmannsrørsle med det formål og med autoritære metoder, ta fra meg gleden av å nyte et glass rødvin til biffen og en sigarett etterpå.

Hvis jeg går inn for å bygge opp min "fortelling", kan jeg love dere mange sider med historiske detaljer :-)

Nok om det. Min påstand er at Roy Vega er en "jukser"!

Nå vil jeg ha min morgenkaffe :-)

 

Kommentar #5

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Hermod Herstads

Publisert rundt 10 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan lage meg en fortelling om at historien i bunn og grunn bare er en stor konspirasjon bestående av arbeiderbevegelse og legmannsrørsle med det formål og med autoritære metoder, ta fra meg gleden av å nyte et glass rødvin til biffen og en sigarett etterpå.

Hvis jeg går inn for å bygge opp min

Jeg ser stadig forsøk på å fortelle meg og andre som peker på dagens ideologiske føringer i og bak Arbeiderpartiet at vi har feil mening. I samme modus som dem som ble sendt til Gulag-leire i Øst-Europa i kuvogner på jernbanen, eller som ble sendt inn i Holocaust-leire i kuvogner med jernbane. Leirene hadde store likhetstrekk, og det samme hadde de som administrerte det hele, heholdsvis KGB og SS. 

Når jeg ser noen gjemmer seg bak konspirasjons-stempler og samtidig med ord om vitenskapelighet for egenrettferdighetens skyld, da er det mulig å identifisere konturene av en type "korrekthet" som nettopp ligger i den ånd som omgir autoritære og totalitære krefter.

Dersom en mener å diskutere min saksfremstilling i hovedinnlegget, så er forutsetningen at det er saken som er i fokus. Det å bestemme hvordan sakene skal fremlegges er et tapt prosjekt om en selv ikke har noe å legge til eller trekke fra på det saklige feltet.

Nå er faktisk folk selv i stand til å vurdere et fremlegg; om det er noen som ikke liker det som står er helt greit, men de samme ville ha stått seg på å fortelle hva de helt konkret ikke liker, i stedet for å stemple fremstillingen som sådan - uten å ta tak i noe som lar seg diskutere saklig.

Hvordan en slik sak skal legges fram er faktisk opp til meg selv, under ytringsfrihetens merke. Jeg viser over her konkret til:

1. Antonio Gramsci og eurokommunismen. Som opprinnelig ligger i støpeformen for SV, men som nå - etter at generalsekretær Raymond Johansen tok over, er absorbert inn i ny modus for Arbeiderpartiet - bak multikultur-doktrinen som nå er kilt inn i embedsverket på flere plan.

2. Frankfurterskolen er den skoleretningen som mest systematisk har kjørt opp kulturmarxismen i sin samfunnsanalyse, i håp om å selge ut marxismen i en ny tid, med et oppsving fra 1960-årene, inntil Berlinmurens fall.

3. Jeg har hevdet at Arbeiderpartiet i dag utøver en maktarroganse og samtidig med en såvidt sterkt grep inn i sentrale nyhetsredaksjoner, at det begynner å bli direkte ufyselig. I faneflukten fra kultur til multikultur-doktrine kjøres det så opp en kampanje for en forslitt ideologi som kom kraftig i klem da Berlinmuren falt.

4. Jeg har også hevdet at toneangivende miljø i og rundt det politiske maktapparatet nå er godt inne i en parallell kampanje, der Utøya-tragedien og Breivik-saken er bakteppe i gjentatte forsøk på å stigmatisere det som er Arbeiderpartiets kritikere. Dem som på ideologisk grunnlag setter spørsmålstegn ved hva som faktisk skjer i dette landet - de blir i tur og orden  forsøkt gjort til "rasister, kristenfundamentalister, tilhengere av "Breiviks ideologi" og egentlig forsøkt gjort til potensielle massemordere. NRK, NTB og VG Nett kjører nesten daglig stoff som gjennom en sinnrik retorisk assosiasjonsteknikk skal gi en slags analog til en massemorder - om en kritiserer Makta ut fra den ideologi som nå igjen manifesterer på de politiske toppene i dette landet. 

5. Jeg står fast ved at det dreier seg om ideologiske ordspill og en kompakt kampanje som har hentet mye fra den italienske kommunisten Antonio Gramsci, og jeg står fast ved at dette nå maskeres inn bak begrepet "multikultur", i angrep på lovverk og veimerker i vår kulturhistorie der kristendommen har vært en rød tråd i tusen år.

6. Toneangivende politiske miljø bak multikultur-kampanjen har ideologisk og historisk en nærhet til totalitære og autoritære krefter og en samtidig blind terrorisme som langt overgår det Brevik i sin klipp-og-lim-verden noen gang klarte å bygge på, for å gi seg selv alibi til massemord. 

Når jeg ser hvordan kritikere av Hanne Nabintu Herlands siste bok, "Respekt", blir sugd inn i redaksjonene, er jeg ikke i tvil om at det hele har fått en slik form nå at det bare er et tidsspørsmål før vi får kristendomsforfølgelse og politisk undertrykking i dette landet. I skyggen av Utøya-tragedien har ytterste venstre i norsk politikk gått inn i en (media)allianse med det indre maktapparatet i Arbeiderpartiet. Aldri har angrepet på den politiske opposisjonen i Norge vært mer systematisk og mer usaklig fundert. Aldri har Arbeiderpartiet hatt så mye definisjonsmakt gjennom embedsverket og sentrale medier som NRK1, NRK2, NRK3, Nrk Alltid nyheter, NRKs lokalkontor osv., pluss NTB og også nett- og papirmedier som tilfeldigvis mener nøyaktig det samme, fra dag til dag, fra uke til uke og etter hvert - fra år til år. Skremmende! Dette må stoppes. Det går mot stortingsvalg.

Norge går inn i en verdikrise, det blir mye politisk polarisering. Om Arbeiderpartiet føler seg tjent med det og dem som så får politisk hegemoni i dette landet, se det får vel Arbeiderpartiet selv reflektere over før det samme partiet kanskje sendes over i historien? Det er definitivt tid for politisk og ideologisk forandring i dette landet, hvor kulturarv, veimerker og fotavtrykk forblir synlige for oppvoksende generasjoner. Demokratiet må tas tilbake. 

Roy Vega

Kommentar #6

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Så var det Herder igjen

Publisert rundt 10 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Norge går inn i en verdikrise, det blir mye politisk polarisering. Om Arbeiderpartiet føler seg tjent med det og dem som så får politisk hegemoni i dette landet, se det får vel Arbeiderpartiet selv reflektere over før det samme partiet kanskje sendes over i historien? Det er definitivt tid for politisk og ideologisk forandring i dette landet, hvor kulturarv, veimerker og fotavtrykk forblir synlige for oppvoksende generasjoner. Demokratiet må tas tilbake.

Du sverger til Herder og Nasjonal-Romantikken. Men substanseilellt så er det jo kjærnen i ditt politiske budskap, altså "Romantikken", og da forkastes gjerne empirien i beste subjektive tradisjon.

Kommentar #7

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Diskuter sak! Dette handler om Arbeiderpartiets ideologi

Publisert rundt 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Du sverger til Herder og Nasjonal-Romantikken. Men substanseilellt så er det jo kjærnen i ditt politiske budskap, altså

Jeg har aldri sverget til Herder (formodentligJohann Gottfried von Herder?) og den "nasjonal-romantiske" begrepsbruk/påstand som kladdes på etter min avgivelige preferanser -  er en ren faneflukt bort fra sakene som er lagt ut - stadig konkret forbundet med Arbeiderpartiets ideologiske resirkulasjon av doktrinær ideologi som jeg lenge trodde døde i det skyggene av Berlinmuren ble borte. Men nå er det tilstrekkelig avstand i tid og rom til at noen begynner å sverme for resirkulasjon av flere elementer i den totalitære familien, enten det nå er i kommunistiske/sosialistiske, nasjonalsosialistiske (nazistiske), facistiske eller islamistiske variabler. Derfor er det viktig å gå ut og fronte demokratiet og hva det faktisk er bygget på av verdier og kulturarv.

Ellers ser jeg stadig noen henger seg på Hanne Nabintu Herland med nøyaktig samme form for debatt-teknikk: En unngår og omgår det som faktisk er skrevet ut, og det som altså står i boken "Respekt", og så stemples det hele ut i stalinistisk ånd som om det var det gamle sovjetiske vitenskapsakademiet som var overdommer sammen med KGBs kommisærer. Jeg tviler på om de debattentene som henger seg på Herland overhodet har lest hennes bok? 

Den tidsånden vi nå lever i, er det bare en vei ut av: Å ta demokratiet tilbake, engasjere seg mer og systematisk for kulturarv og solide veimerket forbundet med den frihet og den vi kultur vi møysommelig har slitt fram gjennom de siste tusen år, og enda mer. Se bare på hvem som nå forsøker å tilrane seg definisjonsmakten i dette landet! Se hvem som dukker opp som eksperter i nyhetsredaksjonene! I et stort naboland øst for oss har slike politiske teater meget sterke tradisjoner. Det handler om et fenomen kalt totalitær toleranse i etikken.

Roy V

 

Kommentar #8

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du snakker jo mot deg selv

Publisert rundt 10 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Den tidsånden vi nå lever i, er det bare en vei ut av: Å ta demokratiet tilbake, engasjere seg mer og systematisk for kulturarv og solide veimerket forbundet med den frihet og den vi kultur vi møysommelig har slitt fram gjennom de siste tusen år, og enda mer. Se bare på hvem som nå forsøker å tilrane seg definisjonsmakten i dette landet! Se hvem som dukker opp som eksperter i nyhetsredaksjonene! I et stort naboland øst for oss har slike politiske teater meget sterke tradisjoner. Det handler om et fenomen kalt

Men Herregud det er jo nettopp Herder, som du hevder å ta avstand fra !

Kommentar #9

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Ser du poenget ?

Publisert rundt 10 år siden

Jeg ser at du har problemer med å se innflydelsen fra Herder og "Romantikken" i din egen tenkning Vega. La meg derfor fremstille det på følgende måte ;

Romantikken kan ha linjer tilbake til sekstenhundretallet, men som bevegelse så oppsto den på syttenhundretallet, som en reaksjon på opplysningstiden og fornuftstroen. Den representerer subjektiviteten og emosjonenes hegemoni. “Opprinnelseslandet” var i første rekke det tyske området, en tilbakeliggende region i datidens Europa, oppdelt i over 300 småstater. Territoriet var i det store og hele kulturelt og økonomisk tilbakeliggende, preget av provinsialitet og en mangel på et politisk og kulturelt sentrum. Den lutherske puritanismen var ledene i de fleste av disse statene. Denne religiøse retningen så sitt grunnlagt truet gjennom den rasjonelle opplysningstenkningen, samtidig som en underlegenhet overfor Frankrike og “resten av det kultiverte Europa” nok preget de tyske intellektuelle. Dette førte i første rekke til en følelsesbetont romantisering. En av de fremste romantiske “ideologene” Haman sa vel noe slikt som at Gud ikke var matematiker men poet. Det romantiske knyttet seg ofte opp mot tradisjonell tysk kultur og myter og sagn. Ut av dette voksete også nasjonalromantikken frem, en nostalgisk retning, i første rekke representerte med Herder, som dyrket nasjonen og kulturarven, ikke som fornuft og vitenskap, men som myter og emosjonalitet (selv om romantikerne ville benekte dette). Også opplysningsmannen Hegel kom uforvarende til å influere romantikken gjennom sitt syn på etikk og frihet. Men romantikken var i det store og hele individualismens og følelsenes isme, ofte troen på det utopiske. Slik sett kan man også finne koblinger til Rousseau og deler av hans teorier som kan ha islett av” romantikk”, særlig gjelder det hans romantiske forestillinger om “primitivitet” og det “primitive menneskets “ livsforhold. Den franske opplysnings filosofen Montesquieu ble vel også et ufrivillig forbilde ved å hevde at kulturer måtte vurderes “opp mot seg selv”, at det som var ansett som “dårlig i Europa” kunne være bra andre steder i verden. Altså en motsats til opplysningstidens universelle, empiriske og vitenskapelige idaler. Med andre ord universialitet contra eksklusivitet.Slik sett er det en kobling til Herders nasjonal-romantikk, som dyrket et samfunns historiske eksklusivitet, og mente at forskjellige kulturer aldri kunne forenes. Noe kulturhistorien har vist oss er feil, og at nettopp det motsatte er tilfellet. At kulturer er synteser av” kulturelle møter eller påvirkninger over tid”, slik sett finnes de ikke noe genuint Norsk for eksempel min gode Vega. Det norske må tvert i mot ses i en kontekst der det fremstår som en variasjon av noe felles, for eksempel felles Europeisk, og i vår tid med tettere kommunikasjoner, noe felles kosmpolitisk. Når du hele tiden gnåler om Stiklestad og norsk kulturarv så blir det faktisk en versjon over Herder og “Romantikken”. Fra “Romantikken” går det også en linje til det tyvende år hundredes ismer, i første rekke fascismen og nazismen, som begge bygde på myter, følelser og vektla den nærmest blinde handling, slik man for eksempel finner det illustrert i Schillers tragiske romanhelter.

 

 

Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

"Fortellingen"

Publisert rundt 10 år siden

Først vil jeg få lov til å berømme Vegas engasjement mot autoritært tankegods og autoritære tegn i vårt samfunn i dag. Jeg tviler ikke på at engasjementet er oppriktig.

Jeg er også helt enig med Vega når han påpeker at jeg i mitt forrige innlegg hverken beviste eller motbeviste noe som helst. Dette er ikke matematikk.

Jeg er også villig til å moderere mitt noe flåsete uttrykk, "juksemaker". Jeg tror uttrykket "juks" krever en mer bevisst holdning til sin handling enn den Vega har.

Vega setter opp noen hypoteser rundt forhold i vår fortid, nåtid og framtid og mener å se sammenhenger i disse forhold. Han leter i historien og finner detaljer som støtter opp om disse hypotesene.

Hovedhypotesen ser han ut til å dele med Herland om at sterke, bevisste krefter arbeider mot planlagte mål.

Målene skal være innføring av et autoritært styresett (Marxist-Leninistisk), utslettelse av kristendommen og andre rester av norsk/europeisk/vestlig kultur.

Jeg tror ikke jeg kan motbevise dette, men det er mulig å legge fram alternative hypoteser. Hypotesene kan veies mot hverandre enten man velger å bruke vitenskapelig kildekritikk/kildegranskning eller sunt bondevett.

Jeg velger å starte med å slå sammen alle Vegas punkter om Gramsci, eurokommunisme, Frankfurterskole, norsk venstreside generellt, AP og SV til et punkt. 

Vegas hypotese:  Alle endringer i politikk skyldes taktiske vurderinger i hvordan nå det ønskede mål. Målet er det samme, et autoritært samfunn.

Herstads hypotese (sic): Endringene skyldes at virkeligheten har endret seg. Oppgjør blir tatt med autoritært tankegods og tenkningen tilpasser seg vestlige, liberale verdier.

Vegas hypotese: Aktiv, engasjert ateistisk ideologi som allerede fra opplysningstiden, via Marx til dagens venstreside ønsker å utrydde kristendommen.

Herstads hypotese: Menneskets iboende nysgjerrighet (vitenskap) har stjålet seg inn på religiøse territorier og religionen tilpasser seg ny kunnskap. Marx sin kritiske hodning til all religion, ikke bare kristendom, skyldtes ikke en engasjert ateisme. Den skyldtes en oppfatning om at religion, på samme måte som rusmidler, var et middel som en eiendomsbesittende elite brukte for å holde underklassen i sjakk. (Opium for folket).

Vegas hypotese: Pressestøtten er et middel for AP for å innskrenke ytringsfriheten og å ensrette mingsmangfoldet.

Herstads hypotese: Pressestøtten er et middel til å sikre ytringsfriheten og å beholde mangfoldet.

Vegas hypotese: Innvandringen er et resultat av et bevisst ønske hos en kulturmarxistisk elite som ønsker å utrydde kristendommen og andre vestlige verdier.

Herstads hypotese: Innvandringen er et resultat av nød eller krig i en globalisert verden. Innvandringen søkes å bli holdt i sjakk med de midler som står til disposisjon uten å forkaste vestlige, liberale verdier.

Vegas hypotese: Rosetog er en bevisst strategi fra AP for å nekte sine motstandere ytringsfrihet. Et ledd i målbevisst politikk for å lage et autoritært samfunn.

Herstads hypotese: Rosetog er en folkelig aksjon som viser at vi alle, inkludert Arbeiderpartiet ønsker å forsvare våre vestlige, liberale verdier.

Vegas hypotese: Historien har vært en lang kamp hvor krefter som ønsker et autoritært marxistisk-leninistisk styre uten plass for religion, er farlig nær seieren.

Herstads hypotese: Historien har vært en lang marsj hvor autoritære holdninger har fått mindre rom, konsensussøkende politikere har redusert motsetningene i samfunnet vårt og hvor friheten til alle religiøse bevegelser aldri har stått sterkere.

Jeg kan bare be alle med oversikt over det historiske kildematerialet, eller som mener at de innehat sunt bondevett om å veie hypotesene opp mot hverandre? :-)

Trenger mer kaffe.

Kommentar #11

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Opium for folket eller folkets opium ?

Publisert rundt 10 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Marx sin kritiske hodning til all religion, ikke bare kristendom, skyldtes ikke en engasjert ateisme. Den skyldtes en oppfatning om at religion, på samme måte som rusmidler, var et middel som en eiendomsbesittende elite brukte for å holde underklassen i sjakk. (Opium for folket).

Bare en presisering Herstad. Hans mening er vel folkets opium (dets dop), ikke i første rekke opium for folket, for folket forsyner seg galdelig av dette"opium" og har gjort det siden sivilisasjonenes morgenrøde i følge Marx.

Men dette er så klart bare pirk. Forøvrig er jeg enig i din hypotese så langt.

Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Takk :-)

Publisert rundt 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Bare en presisering Herstad.

Takker for presiseringen. Misforståelsen skyldes dårlig formuleringsevne fra min side. Ikke uenighet :-)

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hva er problemet Gule ?

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Dette handler åpenbart om intet annet enn Vegas ondsinnede karakter. Eller lave intelligens - siden han ikke forstår tilsnakk.

Handler dette om deg ? Er du navngitt her ?

Hvem er du irritert på vegne av ?

Kommentar #14

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Lars Gule sprekker igjen

Publisert rundt 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Denne debatten blir for dum Vega.

Lars Gules iltre usakligheter har jeg svart på gjentatte ganger, bare med den følge at den samme Gule blir enda mer usaklig og sint.

Her er lenken til forrige runde med Gule fra min side:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread130642/

Her kommer altså mannen som er NRKs mest profilerte ekspert på ekstremisme og nett-debatter og bøller i vei som om intet har hendt siden forrige gang Gule gikk bersewrk i diskusjon med undertegnede i dette forum. Jeg kan ikke annet enn gjenta meg selv noe for å vise til kilene Gule etterlyser, tradisjonen tro - med grove og vulgære påstander om "løgner" og annet fjas.

Her er ord for ord fra hva jeg svarte Lars Gule da han kom med nøyaktig samme usaklige vulgær-argumentasjon:

Skivebom fra Lars Gule

Opplysningene om treningsoppleggene til Tysklands største nynazistiske organisasjon, Wehrsportgruppe Hoffmann, i samme leirstrukturer som Lars Gule over samme periode, fremgår i denne boken av Jurgen Becker: "The PLO: The Rise and Fall of the Palestine Liberation organization". (Wehrsportgruppe Hoffmann i treningsleir ved Damour i Libanon).

Når det ellers gjelder fysisk deltagelse i terroraksjoner, i regi av kjente størrelser på ytterste venstre fløy (F. eks. Peder Martin Lysestøl. Finn Sjue og Trond Ali Lindstad), hadde de selskap av "Freigruppe Adolf Hitler" i Jordan, høsten 1970. Nevnte nynazistiske gruppe var med i PLOs oppløp i Jordan, på linje med de norske kommunistene. Også dette fremgår av boken "The Enemy of My Enemy", av professor George Michael.

Gula kan bli så rasende han bare vil over disse opplysningene, Nå får Gule heller henvende seg til dem som først - med meget stor presisjon - har kommet med disse informasjonene, som jeg overhodet ikke ser noen som helst grunn til å tvile.

Så kan vi diskutere etter dette, om Lars Gule noen gang lykkes i å besinne seg i en saklig diskusjon med undertegnede. Jeg har aldri opplevd maken til usaklighetere i en diskusjon på nettet, eller i det offentlige rom. Jeg har blitt mye mobbet for å ha "feil mening" om Midtøsten, og siden jeg kan belegge mitt syn med historiske fakta blir stemningen ofte trykkende der ute - i rom hvor mye historie for tiden fortrenges og glemmes.

Nå har altså Lars Gule hisset seg fryktelig opp over disse opplynsingene. Selv om det så ettertrykkelig bekreftet - av ham selv -  også her på Verdidebatt at han jo nettopp var i en treningsleir ved byen Damour i Libanon, hvor han fikk spesialtrening i det å lage bomber. Dette var altså på et tidspunkt da Nils Butenschøn var leder for Palestinafronten, som jo Gule var knyttet til. Før han la ut på sitt bombetokt i 1977 bekrefter Gule at han fikk penger av Kjell Bygstad i Palestinafronten, men at pengene angivelig skulle gå til "innkjøp av Palestina-sjal." (?) Nils Butenschøn, som var den formelle og reelle lederen i Palestinafronten da Lars Gule fikk trang til å lære seg bombe-teknikk i PLO-leire, har i lang tid vært direktør for Institutt for Menneskrettigheter på Blindern.

På side 621 i Odd Karsten Tveits bok, "Alt for Israel" fremgår det at Odd Kristian (Kian) Reme og Kjell Bygstad, som krevde inn et sted mellom 6 000 og 7 000 dollar ved PLOs kontor i Beirut. Dette på basis av utlegg Lars Gule skal ha hatt i tilknytning til terroraksjonen han skulle utføre i Jerusalem, på vegne av PLO-fraksjonen DFLP.

_______________________________________________

Jeg har aldri opplevd maken til sinnatagg og usakligheter i noen diskusjon på nettet eller utenfor, som nettopp det Lars Gule representerer med hele seg selv. Jeg kan vel ikke annet enn nok en gang be Gule om å ta en kopp kaffe og roe seg ned. Før han tar en diskusjon - med seg selv, ut fra det han jo har anført i en nylig utgitt bok - knyttet til dette med nettdebatter og ekstremisme (!). Jeg skal ikke karakterisere Lars Gule som noe som helst, annet enn noe selvmotsigende og - la oss si - alt for krakilsk med sine grove insinuasjoner. Der er han i sannhet en ener. Nå har Lars Gule gjentatte ganger kastet seg over meg i diskusjoner, med sine ekstremt grove personangrep; og hvordan det har godt, se det er leserne selv i stand til å bedømme.  Hva jeg syns om Gule lar jeg ligge, trolig på grunn av en god oppdragelse, og fordi denne saken handler om Areiderpartiets ideologi.

Roy Vega

Kommentar #15

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Dette dreier seg om din faglige troverdighet

Publisert rundt 10 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Lars Gules iltre usakligheter har jeg svart på gjentatte ganger, bare med den følge at den samme Gule blir enda mer usaklig og sint.

Her er lenken til forrige runde med Gule fra min side:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread130642/

Her kommer altså mannen som er NRKs mest profilerte ekspert på ekstremisme og nett-debatter og bøller i vei som om intet har hendt siden forrige gang Gule gikk bersewrk i diskusjon med undertegnede i dette forum. Jeg kan ikke annet enn gjenta meg selv noe for å vise til kilene Gule etterlyser, tradisjonen tro - med grove og vulgære påstander om "løgner" og annet fjas.

Her er ord for ord fra hva jeg svarte Lars Gule da han kom med nøyaktig samme usaklige vulgær-argumentasjon:

Skivebom fra Lars Gule

Opplysningene om treningsoppleggene til Tysklands største nynazistiske organisasjon, Wehrsportgruppe Hoffmann, i samme leirstrukturer som Lars Gule over samme periode, fremgår i denne boken av Jurgen Becker: "The PLO: The Rise and Fall of the Palestine Liberation organization". (Wehrsportgruppe Hoffmann i treningsleir ved Damour i Libanon).

Når det ellers gjelder fysisk deltagelse i terroraksjoner, i regi av kjente størrelser på ytterste venstre fløy (F. eks. Peder Martin Lysestøl. Finn Sjue og Trond Ali Lindstad), hadde de selskap av "Freigruppe Adolf Hitler" i Jordan, høsten 1970. Nevnte nynazistiske gruppe var med i PLOs oppløp i Jordan, på linje med de norske kommunistene. Også dette fremgår av boken "The Enemy of My Enemy", av professor George Michael.

Gula kan bli så rasende han bare vil over disse opplysningene, Nå får Gule heller henvende seg til dem som først - med meget stor presisjon - har kommet med disse informasjonene, som jeg overhodet ikke ser noen som helst grunn til å tvile.

Så kan vi diskutere etter dette, om Lars Gule noen gang lykkes i å besinne seg i en saklig diskusjon med undertegnede. Jeg har aldri opplevd maken til usaklighetere i en diskusjon på nettet, eller i det offentlige rom. Jeg har blitt mye mobbet for å ha "feil mening" om Midtøsten, og siden jeg kan belegge mitt syn med historiske fakta blir stemningen ofte trykkende der ute - i rom hvor mye historie for tiden fortrenges og glemmes.

Nå har altså Lars Gule hisset seg fryktelig opp over disse opplynsingene. Selv om det så ettertrykkelig bekreftet - av ham selv -

Denne debatten blir for dum Vega. Du kaller deg historiker og fremsetter disse påstandene. Kan du empirisk, via troverdige skriftlige kilder, bevise, verifisere, at norske aktivister trente med ny-nazister ?

Dette dreier seg nemlig ikke om noe syn på Israel, pro-contra, men om du som historiker, som du tittulerer deg som, kan bevise hisides tvil, at norske aktivister sammarbeidet med ny - nazister?

Kan du ikke det har du et problem med din troverdighet som historiker, rent faglig sett, og det er hva dette dreier seg om. Så presenter kildene som beviser hopehavet mellom norske aktivister og ny-nazister.

 

Kommentar #16

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Vegas fortsetter

Publisert rundt 10 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Jeg har aldri opplevd maken til sinnatagg og usakligheter i noen diskusjon på nettet eller utenfor, som nettopp det Lars Gule representerer med hele seg selv. Jeg kan vel ikke annet enn nok en gang be Gule om å ta en kopp kaffe og roe deg ned, Gule, før du tar en diskusjon - først med deg selv, ut fra det du jo selv har anført i en nylig utgitt bok(!) - knyttet til dette med nettdebatter og ekstremisme. Jeg skal ikke karakterisere Lars Gule som noe som helst, annet enn noe selvmotsigende og - la oss si - alt for krakilsk.

Nei, selvsagt er ikke Vega i stand til å forstå at noen reagerer på eklatante og perfide løgner. Det sier alt om mannen og hans karakter.

Jeg har unnlatt å kommentere resten av tåpelighetene til Vega - om innskrenket ytringsfrihet, Frankfurterskolen mm. - som demonstrerer et kunnskaps- og analysenivå på linje med 8. klassinger. Det er rett og slett ikke verdt å bruke tid på dilldallet.

Bløffmakeren Vega påstår han er i historiker, etter å ha levert en hovedoppgave en gang. Joda, han har sine ord i behold - han har formell utdanning som historiker, trolig så vidt det er, men har aldri publisert noe som helst seriøst noe sted.

Dersom hans lange tullball-artikler på Verdidebatt.no hadde blitt forsøkt sendt til seriøse tidsskrifter, ville de kommet i retur som det uetterrettelige, mccarthyistiske propagandamølet det er, nettopp hva man kunne forvente fra en løgner med ekstreme virkelighetsoppfatninger med samme type konspirasjonsteoretisk tilnærming som vi finner i Behring Breiviks kompendium.

Når Vegas svar på min anklage om løgn, er en gjentakelse av at joda, det er MULIG at vestlige kommunister og nynazister var i Jordan, Libanon etc. på samme tid, så DERFOR HAR de vært sammen, trent sammen osv., da bekrefter han sin egen stupiditet. Det er selvsagt ikke mulig å diskutere noe som helst med perfide løgnere. Det er bare å konstatere løgnen.

Lars Gule

PS: Man behøver ikke være rasende for å påpeke dette, bare noen lunde normal med hensyn til vett og forstand - OG moral. Men sant nok, sjofelheter reagerer jeg på.

Kommentar #17

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Mer tull, løgn og direkte drittprat

Publisert rundt 10 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Før han la ut på sitt bombetokt i 1977 bekrefter Gule at han fikk penger av Kjell Bygstad i Palestinafronten, men at pengene angivelig skulle gå til "innkjøp av Palestina-sjal." (?)

Hvor i all verden har Vega dette fra? Vi kan konstatere - nok en gang - at Vega lyver så det renner av ham. Perfide løgner. Satt inn i insinuante, ekle og sjofle sammenhenger, for å mistenkeliggjøre navngitt personer (ikke meg, men de andre som er nevnt).

Vega er rett og slett en ... (jeg hadde tenke på bruke et folkelig uttrykk for utslippsåpningen på et fordøyelsessystem, men avstår).

Moderator må gjerne slette, men da skal løgnene, insinuasjonene og sjofelhetene presentert mot andre navngitte personer også slettes. (Moderator kan få en liste over løgnene og insinuasjonene dersom han ikke vil slette hele innlegg, men bare usannhetene - men jeg er redd det blir ganske hullete innlegg om en slik framgangsmåte velges).

Det går rett og slett ikke an at denne mannen får fortsette å spre møkk om skikkelige folk. Dette blir ekstra grotesk når det kommer fra en person som selv har klisteret seg opp til Behring Breiviks konspirative "virkelighetsforståelse".

Lars Gule

Kommentar #18

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.

Publisert rundt 10 år siden

Jeg skal egentlig ikke legge meg for mye opp i selve innholdet i det du skriver her Vega. Bare få lov til å påpeke ett eneste forhold som jeg opplever at har betydning for den politiske utformingen i dag. For du må ikke glemme, at det er vi selv som gjør den politiske utviklingen du beskriver mulig?

Det er alt for mange av oss som fortsatt velger å leve med fordommer overfor andre mennesker på bakrunn av rase, religion, legning, kjønn og kanskje politisk ståsted? Tenk hva historien har å vise til av overgrep i henhold til politiske makt overfor minoriteter?

Det er disse fordommene vi i dag virkelig trenger å få bukt med. Unge mennesker har rik erfaring i omgang med mennesker fra andre kulturer og vet inderlig godt at de er mennesker akkurat som oss, om de kommer fra andre kulturer eller har en annen religion. Jeg er ikke ukjent med disse mekanismene selv, ettersom jeg har valgt meg et forholdsvis ukjent livssyn i den norske floraen, men det er forfulgt i et annet land!

Dette er det slaget nå står om, slik jeg ser at det egges til konflikt mellom religionene? At Norge er et av de frieste land å bo i, med større åpenhet enn de fleste, burde gi oss muligheter til å være et foregangsland  på dette området.

vennlig hilsen mette

Kommentar #19

Henrik Christensen

0 innlegg  7 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Bløffmakeren Vega påstår han er i historiker, etter å ha levert en hovedoppgave en gang. Joda, han har sine ord i behold - han har formell utdanning som historiker, trolig så vidt det er, men har aldri publisert noe som helst seriøst noe sted.

Så hvordan er det med deg Gule – du er ingen bløffmaker – men en «begavet vitenskapsmann» som vet det meste om det minste?

Du kjenner jo sannhetene best så da får vi kanskje «tro» på deg eller? Hva vil du gjøre med Vega? Putte han i en sekk og kaste han på havet?

Jeg anser ikke Vega som en bløffmaker, jeg leser det han skriver med interesse, i motsetningen til de innleggende som kastes opp av deg.

Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Uredelighet

Publisert rundt 10 år siden
Henrik Christensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg anser ikke Vega som en bløffmaker, jeg leser det han skriver med interesse, i motsetningen til de innleggende som kastes opp av deg.

Hva er det finner interessant ved Vegas "historiefortelling"?  Når det gjelder bløffmakeriet så refererer det seg bl.a. til gjentatte påstander fra Vega om forhold i Gules fortid.  Han dokumenterer ingenting.  Han påstår.  Uredelighet kaller vi slikt. 

Kommentar #21

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Subjektivitetens hegemoni

Publisert rundt 10 år siden
Henrik Christensen. Gå til den siterte teksten.

Så hvordan er det med deg Gule – du er ingen bløffmaker – men en «begavet vitenskapsmann» som vet det meste om det minste?

Du kjenner jo sannhetene best så da får vi kanskje «tro» på deg eller? Hva vil du gjøre med Vega? Putte han i en sekk og kaste han på havet?

Jeg anser ikke Vega som en bløffmaker, jeg leser det han skriver med interesse, i motsetningen til de innleggende som kastes opp av deg.

Hvilket forhold har du til vitenskap, troverdighet og empiri. Er det ikke heller slik at du intuitivt støtter eller har sympati for Vegas meninger ? Og da spiller vel seriøsitet og sannhetsgehalt mindre rolle ?

Kommentar #22

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Interessant

Publisert rundt 10 år siden

I likhet med Christensen finner jeg Vegas innledning interessant. I motsetning til Christensen finner jeg diskusjoner rundt Gule og Vega sine åndsevner eller psykiske tilstander mindre interessant.

Gule hevder å ha avslørt en faktafeil eller i beste fall en udokumentert påstand fra Vega. Jeg registrerer det, men jeg tror ikke at Vegas hypoteser står og faller på den detaljen?

Jeg foreslår at, hvis moderator tillater det, dere starter en egen tråd for personlig sjikane mot hverandre? :-)

Kommentar #23

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Her var det ikke mye

Publisert rundt 10 år siden
Henrik Christensen. Gå til den siterte teksten.

Så hvordan er det med deg Gule – du er ingen bløffmaker – men en «begavet vitenskapsmann» som vet det meste om det minste?

Du kjenner jo sannhetene best så da får vi kanskje «tro» på deg eller? Hva vil du gjøre med Vega? Putte han i en sekk og kaste han på havet?

Jeg anser ikke Vega som en bløffmaker, jeg leser det han skriver med interesse, i motsetningen til de innleggende som kastes opp av deg.

Nei, jeg er ingen begavet vitenskapsmann, men en høyst gjennomsnittlig forsker, dog ingen bløffmaker. Jeg dokumenterer mine påstander i faglige sammeheng og legger fram rasjonelle analyser som kan etterprøves av andre.

Ja, jeg kjenner sannheten om meg selv - den sannheten som Vega velger å ikke tro på. Det er hans sak, men det er ikke hans sak når han så begynner å smøre løgner om meg (og andre) utover Internett. Da før han høre at han er en simpel liten løgner.

Ellers vil ikke jeg gjøre noe med Vega, bare ta til motmæle og fortelle verden hvilen dr... han er. Og avsløre løgnene og mccarthyismen hans. Vise hvilke bløffmaker han er.

At Christenson ikke anser Vega som en bløffmaker, sier nok en hel del om Christensons evne til å bedrive kildekritikk. Og når man finner propagandamølet til Vega interessant, sier det også sitt, om politisk ståsted, kultur, dannelse, kritiske evner mmm.

Christenson har da heller ikke noe som helst substansielt å komme med i sitt innlegg. Absolutt null og nix som kan bekrefte eller understøtte Vegas påstander. Christenson velger altså å tro, tro ut fra et ekstremt ståsted av samme type som det Vega har.

Lars Gule

Kommentar #24

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Hva er av interesse?

Publisert rundt 10 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

I likhet med Christensen finner jeg Vegas innledning interessant. I motsetning til Christensen finner jeg diskusjoner rundt Gule og Vega sine åndsevner eller psykiske tilstander mindre interessant.

Gule hevder å ha avslørt en faktafeil eller i beste fall en udokumentert påstand fra Vega. Jeg registrerer det, men jeg tror ikke at Vegas hypoteser står og faller på den detaljen?

Det kunne vært interessant å få høre hva Herstad finner av interesse i mølet til Vega. Gi oss et lite hint.

For jo, det spekulative, insinuante og propagandistiske mølet til Vega står og faller med nettopp detaljene. Hele hans "analyse" bygger på påstander, påstander om forbindelser som så fører til samrøre, påvirkning og til slutt en konkret politikk. Denne politikken handler om russisk/sovjetisk innflytelse på Arbeiderpartiet på grunn av ..., ja hva da? Det handler om totalitære ideer som angivelig skal ha ført til en innskrenking av ytringsfriheten - i Norge? I Russland? Se det, så uklart som Vega skriver kan vi ikke en gang være sikker på hva han mener. Om han mener Russland/Sovjet, er dette neppe originalt eller interessant. Det er velkjent til det trivielle. Om han mener Norge, er det sensasjonelt. Og en påstand - igjen - fullstendig uten belegg. Å hevde at ytringsfriheten i Norge har blitt mindre de siste 90 årene er det rene sprøyt. Det er en konspiratorisk galmannspåstand.

Når Vega videre insinuerer at fordi nazister og venstreradikale KAN ha møttes i Libanon og Jordan og derfor HELT SIKKERT har gjort det, er ikke dette en liten faktafeil. Det er en premiss i det resonnementet som ender med at nazister og venstreorienterte er like ille i sin antisemittisme. Hvilket er tøv og løgn, men en nødvendig brikke i Vegas spill for å skjerme Israel mot all former for kritikk og for å kunne tråkke på palestinske rettigheter og den palestinske motstandskampen. (Slik opptrer Vega akkurat som en antisemitt, men med sitt hat rettet mot palestinerne og deres støttespillere).

Det hele blir dobbelt ille når dette formidles i insinuante vendinger som er injurierende overfor navngitte personer (og jeg holder meg selv utenfor).

Om ikke Herstad forstår dette, da forstår han ytterst lite. I så fall er det forståelig at han finner Vegas skriblerier interessante. Vel bekomme.

Lars Gule

Kommentar #25

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Takker :-)

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Det kunne vært interessant å få høre hva Herstad finner av interesse i mølet til Vega. Gi oss et lite hint.

Det kan kanskje tenkes at jeg finner det interessant på samme måte som du finner det interessant og dukke ned i forskjellige ekstremistiske skrifter? :-)

"Om ikke Herstad forstår dette, da forstår han ytterst lite. I så fall er det forståelig at han finner Vegas skriblerier interessante. Vel bekomme."

Takker igjen, men jeg håper du kan ta en titt på mine andre innlegg på tråden før du trekker forhastede slutninger om min eventuelle  sympati for Vegas historieforståelse? :-)

Scroll back and relax Mr. Gule? :-)

Kommentar #26

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Puh, det var da enda godt

Publisert rundt 10 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Det kan kanskje tenkes at jeg finner det interessant på samme måte som du finner det interessant og dukke ned i forskjellige ekstremistiske skrifter? :-)

"Om ikke Herstad forstår dette, da forstår han ytterst lite. I så fall er det forståelig at han finner Vegas skriblerier interessante. Vel bekomme."

Takker igjen, men jeg håper du kan ta en titt på mine andre innlegg på tråden før du trekker forhastede slutninger om min eventuelle

Ja, jeg syntes det var underlig! Ut fra hva jeg tidligere hadde lest av Herstad i andre tråder.

For jo, det ER selvsagt mulig å finne ting av interesse i Vegas skriverier - som CASE, som et eksempel på ekstreme oppfatninger og annet rart. Det har Herstad så visst helt rett i.

Og ellers er det ikke med særlig lyst jeg skjeller ut Vega, men jeg har vanskelig for å se noen annen mulighet. Han har blitt korrigert en rekke ganger, uten å ta noen som helst hint. Han fortsetter å spre løgn. DET vil jeg fortsette å påtale. Kraftfullt.

Det er beklagelig at slikt - både løgn og utskjelling - skal skjemme Verdidebatt.no. Men så er det nærmest uunngåelig at det skjer lite trivelige ting når ekstremister er på farten.

Lars Gule

Kommentar #27

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Kan du ikke det har du et problem med din troverdighet som historiker, rent faglig sett, og det er hva dette dreier seg om. Så presenter kildene som beviser hopehavet mellom norske aktivister og ny-nazister.

For meg som står litt på sidelinjen og bivåner , og heller ikke er helt borte historisk sett, så må jeg si at det Roy Vega serverer er absolutt  troverdig.

Om en i tillegg følger med i politikk og hva følger den rødgrønne  politikken har hatt i de siste år så er jeg ikke i tvil om at det er veldig mye rett i det Roy Vega sier..

Og når så venstresidens ulver kaster seg over Vega med full kraft for å avkle og kneble ham, så kan det ikke bare være usannheter Vega farer med..

Ellers Roy..ett interresant og lærerikt innlegg, alltid interresant å lese dine innlegg..

Kommentar #28

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Troverdighet?

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

For meg som står litt på sidelinjen og bivåner , og heller ikke er helt borte historisk sett, så må jeg si at det Roy Vega serverer er absolutt

Man må jammen lure, hva forstår Larsen med troverdighet?

Ah, det er tydeligvis det han har LYST til å tro på, det er troverdig, det, og det er i alle fall noe negativt om venstresiden. Da så.

Larsen hevder han ikke er helt borte historisk sett. Hva betyr nå det? En vennlig tolkning er vel at han mener seg å ha en viss greie på historie. Men han demonstrerer allerede i innledningen at han ikke en gang vet hva troverdighet er i en historiefaglig sammenheng. Så bruker han som kriterium at den kritikken som rettes mot Vega, og som verken Vega eller Larsen har tilbakevist, er et bevis på at Vega må ha noe rett.

Det er så dumt at det ikke fortjener ytterligere kommentarer. Jeg har tenkt at Larsen bør ignoreres, og jammen bekreftet han at det også. Derfor, Larsen behøver ikke svare på spørsmålet. Det må forstås retorisk.

Lars Gule

Kommentar #29

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Sier du det ?

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

For meg som står litt på sidelinjen og bivåner , og heller ikke er helt borte historisk sett, så må jeg si at det Roy Vega serverer er absolutt

Hvis du mener å være historiker så vet du også at man skal belegge sine påstander kildemessig, bevise sine utsagn, hva de bygger på.Detter handler faktisk objektivt sett om troverdighet. Det har ikke Vega gjort, han kommer kun men insuinasjoner eller påstander. Hvis du ikke klarer å se dette så kan du knapt ha særlige forståelse for historievitenskapen. Men du er kansje i likhet med Vega "historiker", master  eller Cand.Philol. Jeg vet ikke, jeg er bare rennovasjonsarbider med grunnskole, men selv jeg ser jo hvor det svikter i Vegas argumentasjon.

Kommentar #30

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Det er så dumt at det ikke fortjener ytterligere kommentarer. Jeg har tenkt at Larsen bør ignoreres, og jammen bekreftet han at det også. Derfor, Larsen behøver ikke svare på spørsmålet. Det må forstås retorisk.

Nå hadde jeg HÅPET at du sto bak dine ord om at jeg skulle ignoreres, men det blir bare med ordene ser det ut til..

men siden du velger å svare på de dumme ord  i din opphøyde arroganse..så må de åpenbart ha truffet en ørliten nerve i  ellers så "dypt reflekterte"  Gule..

Rent retorisk som svar på ditt spørsmål...har jeg ett motspørsmål..

Har KUN du og dine likesinnede  monopol på vettet Gule?

Om så er hvor blir så mangfoldet av i det samfunn du forespråker?

Kommentar #31

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Detter handler faktisk objektivt sett om troverdighet.

Hmm..nå kan jeg lese og Roy Vegas er blant de mest grundige innlegg jeg leser på denne blogg.

Jeg kan ikke på noen måte se at du matcher ham.annet en med korte dårlig grunngitte kommentarer, om du skal angripe må du ha litt mer tyngde, ellers blir et som å skyte med sprettert..det svir litt men det er også alt..

objektiviteten ser en i utført politikk, det er ikke å slå under en stol at det er enorme endringer som har skjedd i den rødgrønne periode, men ikke på slikt som trengs , dvs på insfrastruktur, politi, helsevesen osv..

endringen har kommet i byråkratiet, som er viltvoksende slik også vårt statsbudskjett har vokst vilt de siste 5 år..

Kommentar #32

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du kobler ut fornuften

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Hmm..nå kan jeg lese og Roy Vegas er blant de mest grundige innlegg jeg leser på denne blogg.

Jeg kan ikke på noen måte se at du matcher ham.annet en med korte dårlig grunngitte kommentarer, om du skal angripe må du ha litt mer tyngde, ellers blir et som å skyte med sprettert..det svir litt men det er også alt..

objektiviteten ser en i utført politikk, det er ikke å slå under en stol at det er enorme endringer som har skjedd i den rødgrønne periode, men ikke på slikt som trengs , dvs på insfrastruktur, politi, helsevesen osv..

endringen har kommet i byråkratiet, som er viltvoksende slik også vårt statsbudskjett har vokst vilt de siste 5 år..

Poenget er nok at du føler en sympati for de meningene Vega forfekter, og da kobler du ut både kunnskap og refleksjonsevne. Maker du ikke å se det banale i mannens skriblerier ? Det er vel få ganger jeg er enig med Gule, men hans karakteristikk av Vegas synteser og påstander mener jeg faktisk er treffende.

Kommentar #33

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Om å være eller ikke være borte, historisk sett

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

For meg som står litt på sidelinjen og bivåner , og heller ikke er helt borte historisk sett, så må jeg si at det Roy Vega serverer er absolutt

Roy Vega kaller seg historiker - og det kan han godt gjøre, siden det ikke er en beskyttet tittel.  Han kan også gjøre det av formelle grunner (historie hovedfag?).  Han oppfører seg imidlertid ikke som en faghistoriker i de lange innleggene han skriver her på Verdidebatt.  Her framstår han som eventyrdikteren fra Stiklestad.

Selv kan jeg neppe kalle meg historiker, selv om jeg har historie i fagkretsen min.  Kanskje kan jeg kalle meg lokalhistoriker/slektshistoriker, siden jeg har arbeidet en del med slike emner i en årrekke.  Dessuten har jeg deltatt i en del tverrfaglige samarbeidsprosjekter med faghistorikere.  Og er det noe jeg har fått med meg, så er det at all seriøs historisk forskning er - og må være - strengt kildebasert.  Det burde egentlig være unødvendig å understreke det, men en del innlegg og kommentarer i diverse VD-tråder viser at det faktisk er påkrevet.

En "ordentlig" historiker vil dessuten skille skarpt mellom primærkilder og sekundærkilder.  La meg ta et - forhåpentligvis illustrerende - eksempel fra genealogien (slektsforskningen):  De fleste nybegynnere innenfor feltet vil starte med å lete etter opplysninger i publiserte gårds- og slektshistorier (bygdebøker) - dvs. sekundærkilder.  Selv om bygdebokforfatterens underlagsmateriale er primærkilder (kirkebøker, pantebøker, skifter osv), sniker det seg imidlertid alltid inn en del feil, bl.a. fordi det krever lang øvelse å tolke primærkilder korrekt (og enkelte av de opplysningene man finner, kan også være tvetydige). En del bygdebokforfattere (særlig av publikasjoner utgitt i mellomkrigstiden) har dessuten vært lite flinke til å skille mellom dokumenterte kildefunn og hypoteser, og i en del tilfeller ser vi at hypoteser også glir over i ren spekulasjon og pur fantasi.  Det er derfor ikke så få bygdebøker (og i vår tid:  slektssider på internett) som inneholder en rekke feilkoblinger og falske konstruksjoner.

Det finnes også en rekke (særlig eldre) eksempler på det vi kan kalle ideologisk styrt slektsforskning - der det konstrueres koblinger over flere "missing links".  I klartekst:  Om man mangler en forfar eller formor, så "lager" man en (som altså ikke kan kildebelegges).  En slik konstruert ane kan selvsagt være sannsynlig, men like gjerne det motsatte.  Mange eldre bygdebøker hadde med slektstrær som "dokumenterte" direkte linjer tilbake til f.eks. Harald Hårfagre.  Ikke så ganske få av de eldre bygdebokforfatterne var influert av en tydelig etnosentrisk og romantisk "Blut-und-Boden"- tenkning, og det var om å gjøre å kunne knytte seg selv og bygda til "Noregsvelde" og vikingtid.  En del av innholdet i disse bøkene kunne det i og for seg gjerne være god kildedekning for, men om fantasien tar over der kildene er tørket inn, ender man nødvendigvis i spekulasjonen.

Jeg har også vært bort slektstrær som svinger seg opp i et norrønt mytologisk univers - eller som går tilbake til Adam og Eva...  I realiteten er det ingen som kan dokumentere direkte linjer til Harald Hårfagre.  De eldste kirkebøkene her i landet (noen få) er fra 1600-tallet.  Det er ellers vanskelig å komme (med en noenlunde grad av sikkerhet) lengre tilbake enn første halvdel av 1700-tallet.  Det hender riktignok, dersom en er heldig, at en kan komme over andre og eldre kilder (brev, diplomer m.m.) som gjør at man kan hekte på noen generasjoner til, men Svartedauen midt på 1300-tallet er en uoverstigelig kløft.

Hvor vil jeg så med dette?  Jo, jeg ser en tydelig parallell mellom en del av disse gammeldagse bygdebokforfatterne og Roy Vegas historieskriving, i hvert fall slik en kan observere den her i VD.  Skillet mellom primærkilder og sekundærkilder (og kanskje også tertiærkilder) mangler - eller er uskarpt.  Skillet mellom fakta og fiksjon mangler - eller er uskarpt.  Et rykte kan veie like tungt som et historisk faktum.  Antakelser, ønsketenkning - og en god porsjon ideologisk styrt fantasi - tar over der kildegrunnlaget mangler. 

Historieskriving med utgangspunkt i et personlig og emosjonelt forhold til Stiklestad, ender fort i fantasy-sjangeren.

 

Kommentar #34

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Maker du ikke å se det banale i mannens skriblerier ? Det er vel få ganger jeg er enig med Gule, men hans karakteristikk av Vegas synteser og påstander mener jeg faktisk er treffende.

for meg så oppleves ofte det du og Gule kommer med som banalt altså en åpenlys fornektelse av virkeligheten..

All den tid det er venstresidens politikk vi bevitner i full blomst i dagens samfunn  , så er det vanskelig å bortforklare virkeligheten for en som lever i denne virkelighet.

men jeg ser jo at du og Gule forsøker av all kraft å bortforklare at det vi ser ikke er slik vi ser det....det er tydelig.

Kommentar #35

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Roy Vega kaller seg historiker - og det kan han godt gjøre, siden det ikke er en beskyttet tittel.

du er vel den mist nøytrale person på denne blogg til å bedømme slikt, du er jo som et ekko for alt det som er av rådende maktkonstallesjoner i dette landet ..

Om du skal ha noe injurerende kraft mot Vega så må du i det minste ha en nøytral grunn å plassere dine ben på..

Slik jeg ser det så er du våpendrageren og den som ivrigst  fyller  løskrutt på Gules kanon..

Kommentar #36

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Er vi altså alle Gules medløpere?

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg ser det så er du våpendrageren og den som ivrigst

Trodde du mente at det var jeg som var det Larsen.

Kommentar #37

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Absolutt bunnmål av Lars Gule

Publisert rundt 10 år siden

Da sitatfunksjonen ikke virker, gjengir jeg sitat i kursiv:

Vega er rett og slett en ... (jeg hadde tenke på bruke et folkelig uttrykk for utslippsåpningen på et fordøyelsessystem, men avstår).

Moderator må gjerne slette, men da skal løgnene, insinuasjonene og sjofelhetene presentert mot andre navngitte personer også slettes. (Moderator kan få en liste over løgnene og insinuasjonene dersom han ikke vil slette hele innlegg, men bare usannhetene - men jeg er redd det blir ganske hullete innlegg om en slik framgangsmåte velges).

Det går rett og slett ikke an at denne mannen får fortsette å spre møkk om skikkelige folk. Dette blir ekstra grotesk når det kommer fra en person som selv har klisteret seg opp til Behring Breiviks konspirative "virkelighetsforståelse". 

Infantil kroppsåpningsretorikk, ultimatum til moderator og assoiasjon med våre dagers Hitler, som for tiden sitter på tiltalebenken i en større rettssak i hovedstaden.

Når man hengir seg til denslags usaklige banaliteter, røper man med all tydelighet for folk flest med noenlunde gangsyn i behold at man har tapt så det suser. Det er i det hele tatt noe hjelpeløst, uforløst pubertalt over denne måten å argumentere på, ja egentlig burde det kanskje oppfattes som et ubevisst rop om hjelp.

Roy Vega kan i alle fall være rimelig trygg på at han er farlig nær en del ganske ubehagelige sannheter for mange ute på venstre fløy. Det vitner denne gjentatte, voldsomme måten å reagere på med all tydelighet om. Når de føler sin definisjonsmakt truet, avslører de sitt sanne, usminkede ansikt.

Så stå på, Roy Vega, du gjør en fantastisk innsats med å avsløre norsk venstreside. Det er sannelig på tide...

 

Kommentar #38

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

De historiske bevegelsene ..

Publisert rundt 10 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Gjennom sammenbruddet i den kommunistiske internasjonale flatet mye ut, også på det mer operative feltet, der de skjulte cellene og femtekollonnene allerede hadde arbeidet seg inn, i den hensikt å undergrave det som måtte være av demokratier der ute. Konseptet fungerte rett og slett ikke i sin opprinnelige form. Nettopp i dette perspektivet kom altså Franfurterskolen, en variabel i den sosialistiske prosess der de doktrinære økonomiske og historiske analysene ble satt noe til side, mens det så kom fokus kulturen, der kjernefamilien, kristendommen og endatil musikken ble betraktet som politiske motstandere ut fra identitetsmerkene de her bar i seg.

beskriver du som vanlig gundig og tydelig.

Har lyst til å sitere fra Enzensbergers siste bok om dagens EU:

"Elles blir franskmannenJean Monnet løfta opp og fram til den posisjonen han fortener. Det var Monnet meir enn Robert Schuman som la grunnlaget for Kol- og stålunionen, som seinare skulle bli Europaunionen. «Når de menn som sitter med makten, mangler ideene, aksepterer de andres ideer, på den betingelse at man overlater dem farskapet», sa Monnet, som visste kva han snakka om. Han var ingen stor demokrat, og lovpriste avgjerder fatta av eliten, utan innblanding av parlament og borgarar..."(off. i bt.nett)

Monnet som enedirigent i den mektige Kull og stålunionen burde utredes og fokuseres langt grundigere enn vi gjør i dag.

Her er tar alliansen mellom fagbevegelsen og handelen/markedet form.

her er røttene til arbeiderbevegelsens sterke stilling i Europa.

En stilling vi har vanskelig for å forstå når vi bare å lese arbeiderbevegelsens partipolitiske programmer.

Det blir derimot svært greit å se når man husker på hvem det er som legger premissene for de grunnleggende utviklingsprosessene i Europa.

Kommentar #39

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Akk ja, det er mye man skal lese

Publisert rundt 10 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

beskriver du som vanlig gundig og tydelig.

Har lyst til å sitere fra Enzensbergers siste bok om dagens EU:

"Elles blir franskmannenJean Monnet løfta opp og fram til den posisjonen han fortener. Det var Monnet meir enn Robert Schuman som la grunnlaget for Kol- og stålunionen, som seinare skulle bli Europaunionen. «Når de menn som sitter med makten, mangler ideene, aksepterer de andres ideer, på den betingelse at man overlater dem farskapet», sa Monnet, som visste kva han snakka om. Han var ingen stor demokrat, og lovpriste avgjerder fatta av eliten, utan innblanding av parlament og borgarar..."(off. i bt.nett)

Monnet som enedirigent i den mektige Kull og stålunionen burde utredes og fokuseres langt grundigere enn vi gjør i dag.

Her er tar alliansen mellom fagbevegelsen og handelen/markedet form.

her er røttene til arbeiderbevegelsens sterke stilling i Europa.

En stilling vi har vanskelig for å forstå når vi bare å lese arbeiderbevegelsens partipolitiske programmer.

Det blir derimot svært greit å se når man husker på hvem det er som legger premissene for de grunnleggende utviklingsprosessene i Europa.

Å lese en del av innleggene her vil være ganske nyttig for den som vil studere holdninger og modus operandi for det "udefinerbare høyre".  Merk dere ensporetheten, blindheten for objektive saklige, ja rent faglige argumenter, så lenge synsingen emosjonellt passer til deres meninger. Men det offisielle Norge har seg selv å takke, hva dere ser her er resultatet av et forfeilet skolesystem som knapt har formidlet kunnskap, formalisme og refleksjonsevner.

Kommentar #40

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

avsløre norsk venstreside

Huff hvor ille kan det egentlig bli? Man avslører selvsagt ingenting som helst bare ved å framsette en serie løsrevne påstander. Vegas kaotiske agitasjon kan ikke overbevise andre enn de som tror at alt som oppleves som avvik fra deres egen drømmeverden (det vil si en tid som de innbiller seg fantes en gang) er resultat av maktkonspirasjoner.

Kommentar #41

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Trodde du mente at det var jeg som var det Larsen.

vel..om skjorta passer ta den på..

Kommentar #42

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Gule - ro deg ned. Og forsøk med saksorientering

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Nei, jeg er ingen begavet vitenskapsmann, men en høyst gjennomsnittlig forsker, dog ingen bløffmaker. Jeg dokumenterer mine påstander i faglige sammeheng og legger fram rasjonelle analyser som kan etterprøves av andre.

Ja, jeg kjenner sannheten om meg selv - den sannheten som Vega velger å ikke tro på. Det er hans sak, men det er ikke hans sak når han så begynner å smøre løgner om meg (og andre) utover Internett.

Forstår det ikke er noe å si på selvbildet, men når Gule går så voldsomt ut i sine gjentatte personangrep, uten å realitetsdrøfte noe av de meget konkrete sakskomplekset som er lagt frem, faller han allerede i et startpunkt for eget grep: Hvem er det som mangler kilder her? Hvem er det som ikke er i nærheten av saklighet, men må ty til insinuasjoner og grove personangrep, igjen og igjen.

Denne artikkelen handlet om Arbeiderpartiet. Jeg nevnte i en passasje at norske kommunister fikk trening i lukkede PLO-leire på linje med tyske nynazister, og gjennom samme periode, fra 1970 og mer enn ti år fremover i tid. Jeg har oppgitt kildene, og jeg står ved hvert ord! Så, Gule kom igjen og forsøk en saksdiskusjon:

1. "Freigruppe Adolf Hitler" fikk trening i PLO-leire i Vest-Jordan SAMTIDIG med norske kommunister i 1970. (Kilde er oppgitt helt konkret lenger oppe her)

2. Tysklands største nynazistiske organisasjon, Wehrsportgruppe Hoffmann, fikk mer enn 20 personer (trolig over 30) trente i spesialleire ved Damour i Libanon. (Solid kildebelegge for dette, oppgitt i innlegg over her) Lars Gule var under omfattende bombetrening i en av disse leirene i 1977, og det kan ikke jeg gjøre noe ved.

Lars Gule bør ta langhelg, og komme tilbake når han evner å uttrykke seg saklig, og uten å karakterisere meg og andre som løgnere og det som verre er, om han ikke liker det som står. Igjen: Jeg har aldri opplevd maken til usaklig debattant på nettet.

Lars Gule strever uvaltelig med å skrive seg bort fra det ugjendrivelig faktum at de nynazistiske gruppene "Freigruppe Adolf Hitler" og "Wehsportgruppe Hoffmann" fikk trening i PLO-leire, på linje med flere norske kommunister. Det dreide seg om russiske våpen og våpensystemer. Avanserte elektroniske miner og bomber var også en del av dette, og det vet Gule meget godt. Jeg tror nettopp Lars Gule skal gå på gummisåler i møte med de saksopplysninger som i dag faktisk knytter seg til nordmenns opphold i nevnte lukkede treningsleire. Noen av dem følte seg konstant ulovlig overvåket fra norsk side, og var sentrale aktører i de gjentatte kampanjene mot den norske sikkerhetstjenestene; etter samme konsept som Jan Guillou arbeidet etter i den såkalte IB-affæren, og ikke minst i forspillet for den svenske kampanjen mot sikkerhetstjenestene der. Expressen kunne i 2009 avsløre at Guillou arbeidet som betalt KGB-agent i denne perioden, som omfattet betydelig, koordinerende nærkontakt med norske die hard-miljø på ytterste venstre fløy. 

http://www.expressen.se/nyheter/jan-guillou-var-kgb-agent/

Som jeg har vært inne på i andre diskusjoner med Gule var også Naif Hawameh, lederen for den PLO-fraksjonen Gule offisielt var agent for - betalt KGB-mann, under kodenavnet "Inzhener". Hawatmeh møtte sin føringsoffiser i KGB i Beirut to og tre ganger i måneden i Beirut, i en kontakt som akselererte kraftig fra 1974. Det foreligger dokumentasjoner på utbetalinger til Hawameh, bla. for DFLP's tidsskrift "Hurriya", hvor beløpet 700 libanesiske pund ble utbetalt for hver side med desinformajon plantet av KGB. Dette i følge MITROKHIN-ARKIVET i Storbritannia. (Utarbeidet av KGB-avhopper Vasili Mitrokhin (fra KGBs hovedarkiv) og direktør ved historisk institutt på Cambridge, Christopher Andrew. Cellene til DFLP ligger nært opptil såkalte "Spesialoperasjoner" i KGBs regi, som gikk på en hel serie likvideringer og kidnappinger, for så vidt i tråd med den spesialopplæring Lars Gule fikk i russiske våpensystemer; under en fraksjonsleder i PLO som var KGB-agent. Dersom det er ønskelig med ytterligere dokumentasjoner, bringer jeg dette gjerne inn, men gjør samtidig oppmerksom på at denne artikklen handlet om Arbeiderpartiets ideologi. Altså før Lars Gule kom ramlende inn, med sine tradisjonelle påstander om "løgner" og annet fælt.

Nevnte fraksjonsleder Naif Hawameh, som offisielt var Gules oppdragsgiver, knyttes med andre helt konkret opp til KGBs apparat i Moskva, via den sovjet-russiske ambassaden i Beirut, med en spesielt heftig periode fra 1974. Lars Gule fikk sin spesialopplæring i elektroniske bomber og annet i 1977.

Har altså flere detaljer om dette, om noen skulle ønske det.

Roy Vega

Kommentar #43

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Folk flest"

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Når man hengir seg til denslags usaklige banaliteter, røper man med all tydelighet for folk flest med noenlunde gangsyn i behold at man har tapt så det suser. Det er i det hele tatt noe hjelpeløst, uforløst pubertalt over denne måten å argumentere på, ja egentlig burde det kanskje oppfattes som et ubevisst rop om hjelp.

Jeg skjønner at du regner deg som en representant for "folk flest", Søyland.  Jeg tviler på om "folk flest" er enige i det.  Men du snakker kanskje bare med meningsfeller?

Kommentar #44

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

men DU klarer ikke å se noe som helst i dagens samfunn?

Det sies at øynene er det første man blir blinde  på.

Om en ikke kan se hva som skjer i virkeligheten og at staten stadig øker sin makt både økonomisk og propagandamesig, så er man mer enn svaksynt..

Er du klar over at statens økonomiske kraft har øket med godt over 30% de siste 5 år (fra 650 milliarder 2006  til 1000 milliarder 2011), har man sett noe til disse penger i annet enn i ett økt statlig byråkrati..?

Om en ikke klarer å se hva som skjer i det åpenlyse så kan man ikke komme trekkende med andres drømmeverden, da er det høyst sannsynlig at man befinner seg i en selv..

Kommentar #45

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

har man sett noe til disse penger i annet enn i ett økt statlig byråkrati..?

Man har det nok det ja... For bevege oss ut av det evindelige agiterende påstandsnivået, kan jeg jo vise til OECD-rapporten om norsk økonomi. http://www.oecd.org/dataoecd/34/10/49654441.pdf

Kommentar #46

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

En digresjon

Publisert rundt 10 år siden

`Når man hengir seg til denslags usaklige banaliteter, røper man med all tydelighet for folk flest med noenlunde gangsyn i behold at man har tapt så det suser. Det er i det hele tatt noe hjelpeløst, uforløst pubertalt over denne måten å argumentere på, ja egentlig burde det kanskje oppfattes som et ubevisst rop om hjelp.` (Søyland).

Men det er utrolig morsomt skrevet! Jeg ler.... :) Supermorsomt!

 

Kommentar #47

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Drømmeverden

Publisert rundt 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Huff hvor ille kan det egentlig bli?

Så Pete Seager utale seg på TV 2 nyhetene i kveld. Han sa at disse folkene lever i fortiden, og det har han jaggu rett i. Verden utvikler seg, det har den gjort siden tidens morgen, historie er til sist beretningen om endring.

Men vi skal ikke gå til det andre ytterpunket å si at absolutt alt var verre før, for også det kan bli en usannhet.

Kommentar #48

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Takk

Publisert rundt 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Å lese en del av innleggene her vil være ganske nyttig

for at du gjengir hele innlegget mitt!

Kommentar #49

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Man har det nok det ja... For bevege oss ut av det evindelige agiterende påstandsnivået, kan jeg jo vise til OECD-rapporten om norsk økonomi.

Fin link, men den forteller forsvinnede lite om hva de 350 milliarder statsbudskjettet har økt siden 2006 er blitt brukt til..

ikke kan man si at infrastrukturen har blitt bedre, snarere tvertimot, og siden 2006 har antall bompengefinansiert proskjekter økt med rekordfart, staten bevilger en stadig mindre andel til slikt..

Køene til helse er ikke blitt mindre, men byråkratiet har økt, ikke mer omsorgsboliger rappoterte nrk nettopp..

Hvor har de 350 milliardert tatt veien Øian..for det har absolutt ikke gått til økt velferd som AP stadig sier  for å legitimere sine stadig økende utgifter..

men jeg legger merke til når FRP foreslår å øke innsatsen for å bedre infrastrukturen, da er det uvettig pengebruk..men når AP øker statsbuskjette med 350 milliarder på 5 år DA er det plutselig ansvarlig ..

Verden vil bedras ..det er så alt for tydelig med dere venstre radikale i førersetet

Kommentar #50

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

@Johannesen

Publisert rundt 10 år siden

Jeg skjønner at du regner deg som en representant for "folk flest", Søyland.  Jeg tviler på om "folk flest" er enige i det.  Men du snakker kanskje bare med meningsfeller?

Den venstrevridde selvoppnevnte eliten har alltid prøvd å innbille oss at de representerer "folk flest" eller "vårs vanlige arrbeidsfolk på gølvet" (med ekstra tjukk "L" i folk og gølv), mens vanlige folk i virkeligheten kun har betydning for dem som nyttige idioter, akkurat som forskrevet av deres "guder", Lenin og Stalin.

Så det har du helt rett i, Johannesen, din variant av "folk flest" er neppe enige i det.... 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere