Pål Georg Nyhagen

224

Teologisk Fakultets forlokkende vranglære.

Når evangeliet virker vanskelig å fordøye: Høgskolelektor Elisabeth Tveito Johansen skjærer bort det som ikke passer.

Publisert: 26. apr 2012

"Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal komme inn  Guds rike?" skrev Paulus. Men han gikk jo ikke på TF i Oslo, stakkar. Fordi det forholder seg faktisk slik: "Alle skal nemlig bli frelst til slutt".


Dette hevder altså TFs høgskolelektor Elisabeth Tveito Johnsen suffisant og raust i gårsdagens papiravis; den ene av livets to utganger er altså herved stengt. Torturisten, forbryteren, terroristen, etc. etc. den som misbrukte sin frihet grovt, og som aldri tok noen oppgjør ved egne valg - men døde likegyldig og/eller selvtilfreds i sin synd- inviteres herved inn til Herrens bord av Tveito Johnsen og kommer dermed til å  sitte side ved side med de hellige og sine ofre.


Elisabeth Tveito Johnsen ser ut til å ha problemer med livets alvor, og "Gudsfrykt", "ærefrykt", "ydmykhet" og "rettskaffenhet" er hinsides hennes Kardemommeby-versjon av teologi; hun snur seg bort og bortforklarer fremfor å våge å stirre livets alvor, ondskapen og virkeligheten i hvitøyet. Ærefrykt, ydmykhet og rettskaffenhet er tydeligvis kvaliteter som har fordunstet på TF. Det kan faktisk se ut til at Tveito Johansen opererer med en heller sentimental og faktisk overflatisk tolkning av begrepet "kjærlighet" som impliserer at  bibelens tekster annulleres til fordel for det sosialdemokratiske "alle skal med" - Ikke rart DnK mer og mer minner om 50- og 60-tallets samfunnshus hvor kirkene etter hvert fremstår som religiøse sjele-SPA-sentre. Her kan selv Kristus måtte snu i døren fordi hans krav om dypere personlige valg og påpekningen av livets alvor blir for heavy for de deltagende i Kardemommebykirken.


Tveito leser ganske enkelt inn i bibelteksten den mening hun allerede sympatiserer med og bruker ett skriftelement som plog og brekkstang, nemlig "fiendekjærligheten" - hvilket er å løsrive ett tema for å åpne for skriftbruk som legitimering av grove feilskjær. Hvilket med respekt å melde for øvrig er å betegne som synd. Det er verdt å bemerke at Tveito Johansen ikke gir noen antydning av relevante og akademisk akseptable begrunnelser for sin dog langt fra selvinnlysende påstand - hun hever ett element opp som øverste autoritet og prioritet; alle andre fordringer og temaer blir annullert: Mulig hun burde sette seg litt bedre inn i faget hermeneutikk? Det finnes et hav av bibelske referanser som motsier Tveito og det bør vel være unødig å minne om disse, men dog: "Ordet om korset er dårskap for den som går fortapt", prøver Paulus seg freidig frempå. De som tilhører Kristus blir invitert inn i det nye riket som er "gjort i stand for dere fra verdens grunnvold ble lagt." -  "De som avviser Ham  viser seg selv bort fra Kristi nærhet og straffen blir evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra Hans herlighet og makt". Men han tar nok feil også her, Paulus; men også Kristus - Guds ansikt på jorden trenger korreksjon: Det er nemlig ingen som går fortapt retter Elisabeth Tveito Johansen bedrevitende.


Bare i Matteusevangeliet kommer Jesus inn på dette med livets to utganger ved 16 ulike tilfeller. Man kan vanskelig hevde at man tar Jesus på alvor om man ignorerer det Jesus sier her. Gud kan ikke tilgi uten at retten samtidig blir opprettholdt; det er faktisk derfor Kristus dør for menneskenes synd. Når Herren erklærer den som tror på Jesus som rettferdig gjør Han det altså uten å oppheve sin egen rettferdighet. Rettferdiggjørelsen hviler ikke på noen tilfeldig beslutning, den hviler på en moralsk grunn: Nemlig Kristi kors. Gud ignorerer ikke det som har hendt gjennom historien, Han tilgir ikke uten å gjøre opp med det som skal tilgis, noe som er gjort i Jesus. Gud tilbyr menneske forsoning, men Han tvinger ingen til å ta imot tilgivelsen, Han tvinger ingen tilbake igjen. Dette er det skremmende med den store gaven "friheten". En frihet uten å kunne velge er ingen frihet, men direkte tvang og grov respektløshet.


Helt til slutt kan Gud som ga mennesket denne verdifulle og dyrebare friheten nettopp gi mennesket dét det ønsker:


- nemlig et liv fritt for Gud.

Kristus´ oppfordring til fiendekjærlighet er jo nettopp et vesentlig ledd (en potensiell vital Gudsimpuls) som skal bidra til å vekke fienden til ny orientering før vedkommende ødelegger for seg selv, for sin neste og  Herrens vilje selv: før det er for sent. Men da er det også for sent. Man valgte å takke nei og bli i sin synd. Man valgte å avvise den totale og hengivne kjærligheten fra Gud selv.

Jfr de to på hvert sitt kors ved siden av Kristus; to innstillinger - to valg - som begge ble respektert av Herren selv.


Der sannheten er redusert til subjektive variabler ad hoc oppløser faktisk begrepet og kvaliteten "sannhet" og kvaliteten "kjærlighet"seg, og likegyldighet og ondskap slipper sakte frem: Selv på de beste og mest sympatiske arenaer finner det onde bakdører det sniker seg gjennom. Den onde selv forklér seg som en lysets engel om det kan villede den enkelte, ref. Paulus.


Tveito Johansen kan mene det hun vil så mye hun faktisk vil; men det er ikke Kristi evangelium hun forkynner og underviser. Utrolig nok underviser hun på TF. Det er trist at den som utdanner seg til hyrde i menigheten skal utdanne seg i en institusjon TF som til de grader forkynner vranglære. Man er som hyrde satt til å lede; ikke villede.

 

Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Helvetesprofetene popper opp

Publisert over 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Tveito Johansen kan mene det hun vil så mye hun faktisk vil; men det er ikke Kristi evangelium hun forkynner og underviser. Utrolig nok underviser hun på TF. Det er trist at den som utdanner seg til hyrde i menigheten skal utdanne seg i en institusjon TF som til de grader forkynner vranglære. Man er som hyrde satt til å lede; ikke villede.

Det er visst frislepp for helvetesprofeter på VD om dagen,eller hva? Skråsikkerheten på selv å forvalte den eneste rette læren synes dessverre ikke alltid å være forent med nestekjærlighet, kloksap og ydmykhet overfor Guds allmektighet.

Bibelen kan lese på flere måter. Man kan bestemme seg for å lete etter dommedagsprofetier, straffedom, hevn og vrede, og påstå at dette er den eneste rette kristendommen. Dette synes å være Ole Eriksens metode. Man finner mye stygt, grotesk og ekkelt i Bibelen. "gud" utrydder folk, ber folk om å utrydde hverandre, og går ikke av veien for å få selv små barn drept.

Man kan også bestemme seg for å lete etter ord om Guds ällmektige kjærlighet, Hans aldri sviktende omsorg for alle sin skapninger, om hvordan gjeteren eller den gode faren alltid passer på hjorden, søker etter alle bortkomne, og tar i mot alle hjemvendte med kjærlighet, uansett hvor dypt de har sunket.

Disse kjærlighetsfulle og vakre lignelsene, som Jesus fortalte for å forklare Guds sanne vesen for tilhørerne, er noen av de mest dyrebare skattene i evangeliene. Likeledes noen av Jesu' ord i bregprekenen, der Jesus sier at for å bli lik Gud, må vi tilgi, velsigne og be for våre fiender, for dem som forfølger oss, og for dem som forbanner oss.

Dette er den sanne Guds vesen. Hans kjærlighet til oss, er som en gjeter som ikke oppgir et eneste av sin hjord før alle er funnet og kan bringes trygt hjem, eller den kjærlige far som alltid er rede til å ta imot selv den som har falt aller dypest.

Dette er en del av evangeliene som helvetesprofetene overser og velger bort.

I stedet setter de helveteslæren om Guds straffedom frem som den eneste sanne kristendommen. Den "gud" slike troende prediker, ligner mer på djevelen, spør du meg.

Det er så langt fra det bildet Jesus tegner for oss av den allkjærige Gud, som det er mulig å komme! Jeg er ikke i tvil om hvilken versjon jeg velger: Jeg følger Jesus!

Mvh Sverre

 

Kommentar #2

Signe Jensen

6 innlegg  102 kommentarer

Elisabeth Tveito Johansens sedative budskap.

Publisert over 9 år siden

Teologiske lappetepper: Sirenenes skjebnesvangre, farlige, lokkende sang.

Dessverre får vi igjen et eksempel på teologer som forkynner det folk helst vil høre. Kristi evangelium inneholder ikke bare garantier for det som klør i øret, så mangt legges derfor til side for et mer tilpasset TF-evangelium for DNK. Vakre, fordringsløse og innbydende  gevanter hentet fra det liberalteologiske kostymelageret alltid tilpasset moten. Et budskap som hovedsaklig har Ole Brumms "Ja takk - begge deler" som kjerne: Men dette er teologi på avveier. Hvilket dessverre ikke sjeldent kjennetegner et heller anarkistisk presteskap i DNK.

Kristus er det evige livets Herre: Som verdens gjenløser er det Hans fulle rett å felle den endelige dom over menneskers hjerter og gjerninger. Sønnens rett til å dømme innebærer enhver dommers selvfølgelige rett til å frikjenne eller dømme om Han vil. Han har kommet for å frelse for å gi oss det sanne liv. Etter Kristus og bibelens budskap å dømme kan mennesket misbruke sin frihet. Hvilket ikke mangler illustrasjoner de siste 2000 årene.

Jomfru Maria benyttet sin frihet og rett og svarte sitt "ja" da Gud kalte henne. Hun kunne også svart "nei"...

Mennesket er skapt i og av kjærlighet, og friheten og ansvaret er andre sider av denne fordrende kjærlighet. Hvilket innebærer at vi ikke er skapt som roboter og tvunget ufrie inn i en tilværelse som til syvende og sist ikke fordrer annet enn å vente på paradis uansett valg, adferd og holdninger.

Vårt forhold til Gud avleses i vårt forhold til medmennesket. Kjærlighet er selvovervinnelse; nåde er selvforglemmelse. Holdningene til vår neste vil avsløre om man har kastet vrak på Guds nåde og kjærlighet... eller tatt i mot. Ingen som ikke vil til helvetet kommer dit: Men ved å bruke sin Gudegitte rett til å si "nei" til nåden og kjærlighetens Ånd i dette liv dømmer man seg selv - Gud slipper taket: Den skyldige vantro som i frihet forkaster Guds nåde respekteres i sitt valg, og dømmes og utelates fra Guds rike.

Det er ved å bruke sin rett til å si nei til nåden mennesket dømmer seg selv til et liv uten Gud;

én dag blir dette ønsket respektert og innvilget.

Elisabeth Tveito Johnsens liberalteologiske kostyme har ikke mer substans enn keiserens; og i likhet med H. C. Andersens keiser fortsetter hun ufortrødent videre mens massen rundt kun anses som kunnskapsløse, uvitende og håpløst sittende fast i tradisjons- og vanetenkning. Det du skriver er vranglære og slett pedagogikk, Tveito Johnsen.

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Så ikke-troende kan ikke være kjærlige medmennesker, eller?

Publisert over 9 år siden
Signe Jensen. Gå til den siterte teksten.

Holdningene til vår neste vil avsløre om man har kastet vrak på Guds nåde og kjærlighet... eller tatt i mot. Ingen som ikke vil til helvetet kommer dit: Men ved å bruke sin Gudegitte rett til å si "nei" til nåden og kjærlighetens Ånd i dette liv dømmer man seg selv - Gud slipper taket: Den skyldige vantro som i frihet forkaster Guds nåde respekteres i sitt valg, og dømmes og utelates fra Guds rike.

Signe Jensen hevder at holdningen til vår neste avslører om man har kastet vrak på Guds nåde og kjærlighet.

Dette kan bety to ting:

1. Den ikke-troende kan ikke være et kjærlig medmenneske

eller

2. Det er holdningen til våre medmennesker som avgjør i hvilken grad vi kan sies å ha mottatt Guds kjælighet eller ikke, uansett hva vi bekjenner i ord.

Kan jeg spørre hva det er du mener med ditt utsagn?

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bruker du Bibelen som fasit?

Publisert over 9 år siden
Signe Jensen. Gå til den siterte teksten.

Kristus er det evige livets Herre: Som verdens gjenløser er det Hans fulle rett å felle den endelige dom over menneskers hjerter og gjerninger.

Jesus sier i Joh.8.15: Dere dømmer slik mennesker gjør, men jeg dømmer ingen.

Joh.5.22: Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen.

Den dommen som gjenstår er beskrevet i første linje, Dere dømmer slik mennesker gjør, - så er altså dommen når alt kommer til stykket en menneskelig dom:

Joh.5.26: For likesom Faderen har liv i sig selv, således har han også gitt Sønnen å ha liv i sig selv,27 og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn.

Kommentar #5

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Sverre Avnskogs selvrefererende inkonsistens.

Publisert over 9 år siden

Sverre Almskog skriver: "Man kan også bestemme seg for å lete etter ord om Guds ällmektige kjærlighet, Hans aldri sviktende omsorg for alle sin skapninger, om hvordan gjeteren eller den gode faren alltid passer på hjorden, søker etter alle bortkomne, og tar i mot alle hjemvendte med kjærlighet, uansett hvor dypt de har sunket."

Her bekrefter du faktisk det som er mitt poeng: Men den fortapte sønn kom dog endelig til en viss selverkjennelse, reiste seg og gikk så hjemover? Og dette var i høyeste grad tilstrekkelig: Herren møtte ham sågar på halvveien. Men sønnen måtte faktisk beslutte seg for å bryte et livsmønster, si "ja" til livet og vende nesen hjem. Han sa altså sitt "ja" til nåden og kjærligheten, endelig. Den Gud søker blir ikke grepet og tvunget hjem mot sin vilje.

Og videre fra din tekst: "Dette er den sanne Guds vesen. Hans kjærlighet til oss, er som en gjeter som ikke oppgir et eneste av sin hjord før alle er funnet og kan bringes trygt hjem, eller den kjærlige far som alltid er rede til å ta imot selv den som har falt aller dypest." Dette tiltredes. Men ikke alle vil altså "bli funnet" eller "komme hjem". De bør vel respekteres for dette valget?

Dine diskvalifiserende og rammende karakteristikker om "helvetesprofeter" med en gang du leser om at evangeliet også inneholder noen fordringer er dessverre å anse som skivebom og tøv. Også her opptrer du på tvers av den fordring du hevder å tro på. Kan du ikke forholde deg til min tekst og kommentere den, og den alene?

Kommentar #6

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Tveito Johansen kan mene det hun vil så mye hun faktisk vil; men det er ikke Kristi evangelium hun forkynner og underviser. Utrolig nok underviser hun på TF

Synes ikke man skal gå på person her, det er Kirkens utdanningsskoler som har falt og lærer bort frafal, så bruker man de man har lært opp til ikke å tro.

Kommentar #7

Signe Jensen

6 innlegg  102 kommentarer

Sverre A.

Publisert over 9 år siden

Fra ditt svar:

"Signe Jensen hevder at holdningen til vår neste avslører om man har kastet vrak på Guds nåde og kjærlighet.

Dette kan bety to ting:

1. Den ikke-troende kan ikke være et kjærlig medmenneske

eller

2. Det er holdningen til våre medmennesker som avgjør i hvilken grad vi kan sies å ha mottatt Guds kjælighet eller ikke, uansett hva vi bekjenner i ord."

Kan det bare bety disse to tingene? Det er nok ikke riktig. Ditt punkt 1 er selvsagt tåpelig og derfor "en feil formodning som nu er forbi".

Til ditt punkt 2: Les NT i sammenheng. Les f.eks. 1. Johannes brev. Et lite forhåndstips; der står det utfyllende. Også fra en rekke andre skrifter i NT. Et lite eksempel fra nevnte brev: "Den som sier han er i lyset men hater sin bror, han er fremdeles i mørket". Eller les samme brev 3:18. Eller hele Jakobs brev, f.eks. 2:26. Eller, eller, eller... Du finner flere referanser i NT, og GT for den saks skyld. Er du uenig er det greit. Jeg har fremlagt mitt syn ang. E. Tveito Johnsens innlegg. Det er dette Eriksen tar opp og som denne tråden handler om. Og det er den teksten og de meningene som der kommer frem jeg har ytret meg i forhold til.

Kommentar #8

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Leif Gunnar Opheim

Publisert over 9 år siden

Du skriver: "Synes ikke man skal gå på person her, det er Kirkens utdanningsskoler som har falt og lærer bort frafal, så bruker man de man har lært opp til ikke å tro."

Kommentar: Jeg må vel rette kritikken mot nettopp den bestemte personen som frembærer det jeg anser som kritikkverdig? Vedkommende fratas ikke sitt ansvar om vedkommende har valgt å ta sin utdannelse og trosopplæring i en bestemt institusjon. Man står selv ansvarlig. Man valgte vel lærested selv - og valgte det på nytt hver eneste dag studiet igjennom? Konsekvensene av din slutning her er etisk sett bedrøvelige, for å si det mildt.

Et apropos: Går vi til skriften selv og ser på holdningene mot skriftlærde og vranglærere, så ser vi at det settes klare grensesettinger. Kristus selv anså skriftlærde og de som sitter på lærerstolen som spesielt ansvarlige. Jfr. de mangfoldoge klare og sterke ve-ropene og anklagene over de skriftlærde. Kristus var ikke akkurat diplomatisk her? Muligens fordi slik synd er så rik på negative konsekvenser både for den skriftlærde selv og den som overtar en slik lære? Han kritiserte nettopp der kritikken hørte hjemme, til den som bar de holdninger og meninger Han anså som uriktige. Kan ikke se at disiplene kom med kritikk av Jesus og deretter skyldte på lærerstedene, for slik å underminere kritikken av den stakkars skriftlærde eller fariseer. Kritikk som faktisk var berettiget ble altså sagt tydelig og klart. Konsekvensene av å gå på gummisåler og "være snille" (!) ville nemlig være åndelig selvmord. Dumsnillhet er ikke snillhet. Gjenom historien har også en rekke teologer vært tydelige nok. Ikke minst Luther; han var ikke kjent for å opptre verken diplomatisk eller mildt mot vranglærere.

Kommentar #9

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Teologisk vranglære

Publisert over 9 år siden

Kirken har i alle år prøvd å vri seg unna helveteslæren. Paulus hadde vel et poeng om at han tillot ikke en kvinne å være lærer.

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Jeg må vel rette kritikken mot nettopp den bestemte personen som frembærer det jeg anser som kritikkverdig? Vedkommende fratas ikke sitt ansvar om vedkommende har valgt å ta sin utdannelse og trosopplæring i en bestemt institusjon. Man står selv ansvarlig. Man valgte vel lærested selv - og valgte det på nytt hver eneste dag studiet igjennom? Konsekvensene av din slutning her er etisk sett bedrøvelige, for å si det mildt.

Jo, enig i det. Ansvaret er ens eget men poenget er at det ikke er nødvendig å angripe person da lærestedets holdning, karakter og tro er verre og bedre å angripe. Jeg synes iallefall det er unødvendig å gå i strupen på perslon for heller å vise at det går an å være objekt kritisk til grunnlaget for en slutning/ konklusjon/ tro. Gi ett perspektiv så vedkomne kan se det i andre vinklinger. Jeg ser ditt innlegg som en måte å forsøke å gå rundt grøten sammen med en annen som går virrende rundt grøten og tror en vet det meste.

Hilser med:

Luk 23,34 Men Jesus sa: Fader, forlat dem! for de vet ikke hvad de gjør. Og de delte hans klær mellem sig og kastet lodd om dem.

Kommentar #11

Ove M. Bjørnsvik

9 innlegg  67 kommentarer

Hvorfor forundret?

Publisert over 9 år siden

Hvorfor er alle så forundret over TF's vranglære?  Det teologiske fakultet i Oslo er et eneste stor teologisk laboratorium for de som ikke tror på Bibelen eller Jesus Kristus som den enste vei til Gud og som ønsker seg en "ny" og mer "spiselig" "folkekirke" som er for "folk flest" og som tenkes utvikle seg til en multireligiøs intitusjon hvor "anything goes". Prester skal "klones" til gode samfunnsarbeidere og humanetikkere i religiøs drakt. Islam er visst veldig "spennende" for tiden, iallefall generer det mer penger i kassa... Imamer håper de skal ta sin utdannelse (indoktrinering) fra TF i fremtiden... Lykke til med eksperimentet, men evangelie-forkynnelse eller sunn teologi er det iallefall ikke.  Noen synes fakultetet mer ligner et "underbruk" av noe man kan finne på Det humanistiske fakultet eller Det samfunnsvitenskapelige fakultet på UIO. Jeg vet, for jeg kastet bort fem år på TF!

Kommentar #12

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Vås

Publisert over 9 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor er alle så forundret over TF's vranglære?

Dette er det rene vås

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ingen bombe

Publisert over 9 år siden

At du fnyser av kritikken mot det vassne greiene de lærer om på TF...

Du står jo for sjølve essensen i det de holder på med.

Kommentar #14

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet, for jeg kastet bort fem år på TF!

Jeg er glad du ser det og kall ikke de fem år for bortkastet, du kom klokere ut fordi du ikke spiser urent og det er poenget. Det er bedre med ditt navn på ett papir der oppe enn her nede. Tre vers i forbindelse med det du sier. :)

Åp 13,8 Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet.

Åp 13,3 Og jeg så et av dets hoder likesom såret til døden, og dets dødssår blev lægt, og all jorden undret sig og fulgte efter dyret,

Åp 17,8 Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen.

 

Kommentar #15

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Du står jo for sjølve essensen i det de holder på med.

Åp 17,5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.

Hvem kaller seg mor til kirkene? Den Romerske Katolske Kirke gjør det og alle som følger henne og hennes bud er hennes barn. Derfor er alle som sier de tror Jesus skjøger om de følger henne og for at hun skal kunne overleve må hun fri til verden og forvirre (Bable/ Babbel/ Babylon) med og om alskens religiøs hedenskap og "humanisme".

Alt som kler henne naken er vås og "løgn" for dem. 

Kommentar #16

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Fortell!

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

At du fnyser av kritikken mot det vassne greiene de lærer om på TF...

Du står jo for sjølve essensen i det de holder på med.

Å? Fortell! På hvilken måte?

Jeg går ut fra at når du slenger rundt deg med en påstand som dette, så kan du dokumentere den. Skal bli spennende å høre hva som kan graves frem fra Rune Holts merkelige fantasiliv denne gang. Tidligere har du påstått om meg at jeg er SV-er og ønsker muslimsk overtakelse i Norge. Jeg stoler ikke helt verken på din iakttakelsesevne eller ditt presisjoinsnivå. Og det er å uttrykke det forsiktig.

Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er opplagt

Publisert over 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Å? Fortell! På hvilken måte?

Jeg har lest et stort antall av dine synspunkt i masse innlegg her på VD....Det er helt soleklart hva du mener om så mangt.
Og det må vel være ok det...Er ikke poenget å få fram hva man står for her på VD ?Og om mulig å påvirke ..?

Kommentar #18

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ikke helvete? Men hva da?

Publisert over 9 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Her bekrefter du faktisk det som er mitt poeng: Men den fortapte sønn kom dog endelig til en viss selverkjennelse, reiste seg og gikk så hjemover? Og dette var i høyeste grad tilstrekkelig: Herren møtte ham sågar på halvveien. Men sønnen måtte faktisk beslutte seg for å bryte et livsmønster, si "ja" til livet og vende nesen hjem. Han sa altså sitt "ja" til nåden og kjærligheten, endelig. Den Gud søker blir ikke grepet og tvunget hjem mot sin vilje.

I ligningen om den fortapte sønn, er det ganske riktig den bortkomne sønnen som tar initiativet til å komme hjem til faren.

Jeg er helt enig i at Gud selvsagt ikke tvinger noen. Men i følge den troen du prediker, skal det altså være to utganger, og det betyr at Gud må sette en stopp på et eller annet tidspunkt, og de som ikke innen da har valgt å søke Gud, skal være evig fortapt.

Eller er dette galt oppfattet?

"Eriksen skriver videre: Dine diskvalifiserende og rammende karakteristikker om "helvetesprofeter" med en gang du leser om at evangeliet også inneholder noen fordringer er dessverre å anse som skivebom og tøv. Også her opptrer du på tvers av den fordring du hevder å tro på. Kan du ikke forholde deg til min tekst og kommentere den, og den alene?"

Nå har jeg diskutert med mange kristne på VD om de to utgangene som du omtaler. De aller fleste mener med to utganger at de frelste skal få del i det evige liv i Guds rike, mens de andre skal være evig fortapt og lide i evighet.

Det å predike at de ufrelste skal lide i evighet, kaller jeg helvetesprofetier. Dersom det ikke er dette du mener, trekker jeg selvsagt det tilbake for da har jeg misforstått deg.

Men da kunne det være interessant med en presisering fra din side om hva de to utgangene på livet skal innebære.

Jeg kan forøvrig legge til at jeg ikke er uenig i at bibelen inneholder utsagn som kan forstås slik du gjør. Det har jeg aldri benektet så lenge jeg har debattert her på VD. Men det er også en mengde utsagn i Bibelen som peker i en helt annen retning, og som vitner om at ingen noensinne skal gå fortapt, men at alle i siste ende skal bøye seg for Gud.

Du går forresten ut temmig høyt på banen selv, må jeg si, og bruker temmelig provoserende ord som "vranglære" og "villede" om dem som velger å vektlegge andre utsagn i Bibelen enn deg. Mitt svar, der jeg bruker ordet "helvetesprofet" var ganske godt avstemt med din egen offensive og pågående stil, synes jeg selv. Er det ikke temmelig diskvalifiserende å kalle andres tro for "vranglære"?

Men jeg avventer en videre avklaring fra deg, før jeg drister meg til å debattere videre. Dersom det ikke er helevete du taler om som den ene utgangen, er jeg spent på hva det ellers kan være.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #19

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg forstår fremdeles ikke hva du mener.

Publisert over 9 år siden
Signe Jensen. Gå til den siterte teksten.

Til ditt punkt 2: Les NT i sammenheng. Les f.eks. 1. Johannes brev. Et lite forhåndstips; der står det utfyllende. Også fra en rekke andre skrifter i NT. Et lite eksempel fra nevnte brev: "Den som sier han er i lyset men hater sin bror, han er fremdeles i mørket". Eller les samme brev 3:18. Eller hele Jakobs brev, f.eks. 2:26. Eller, eller, eller... Du finner flere referanser i NT, og GT for den saks skyld. Er du uenig er det greit. Jeg har fremlagt mitt syn ang. E. Tveito Johnsens innlegg. Det er dette Eriksen tar opp og som denne tråden handler om. Og det er den teksten og de meningene som der kommer frem jeg har ytret meg i forhold til.

Men om du ikke har lyst til å forklare det, er det jo opp til deg.

Men det er kanskje litt overraskende, all den tid du skriver på et debattforum.

Ofte må vi litt enfoldige og enkle personer få det inn med teskje.

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #22

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

"Dette kvinnemennesket"....

Publisert over 9 år siden

....har skjønt noe som mange kristne glemmer i sin skriftdogmatisme. De glemmer at over alt annet står Guds barmhjertighet og kjærlighet!

"Dette kvinnemennesket" gir håp om en fremtidig kirke som er menneskekjær, klok og inkluderende.

Hennes innlegg er et inderlig og godt vitnesbyrd om den kjærlige Gud!

Heldigvis at vi har kvinner som henne innen den norske kristenheten! Hun lyser opp som en kjærlighetssol i det mørke budskapet om straff og helvetes pinsler som mange prediker.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #23

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er unødvendig å mobbe, om det er frykt og/ eller missunnelse så prøv heller å se på Jesus og Hans verk.

Jeg skriver i henhold til: "Teologisk Fakultets forlokkende vranglære."

TF er ett resultat av DRKK`s lære mens DRKK selv sier de må komme tilbake til henne. Og TF følger Sin Mors arvesyndslære men Mor sier alle som følger hennes bud er hennes barn. Er det noe du lurer på, så spør heller istedet for å prøve å skjule det åpenbare.

Kommentar #26

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Ville dyr

Publisert over 9 år siden

Vi som er opptatt av å holde hjulene i gang her på jorden, prøver å lage visse rammer for akseptabel mennesklig aktivitet. Det er helt nødvendig når det finnes mennesker som kun er opptatt av konsekvenser i evigheten.

Nei Holthe, du får ikke lov til å te deg som et vilt dyr selv om du skulle miste din tro!

Kommentar #27

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Du er usakelig og mobber.

Jeg viser til hva DRKK sier om sine og DRKK sier at alle som holder solens dag er hennes barn, derfor Moderkirken. At TF ikke er godkjent som utdanningspillar for katolsk vranglære  spiller ingen rolle. TF er allikevell under DRKK da de følger henne og tradisjonen fremfor bibelen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere