Sverre Avnskog

227

Kampen om virkelighetsbeskrivelsen av norsk samfunnsutvikling

Ved å benytte Breiviks til dels sykelige tankegods ser enkelte samfunnsdebattanter muligheten til å angripe alle dem som bare har et snev av sammenfallende meninger med enkelte av Breiviks.

Publisert: 25. apr 2012

I kjølvannet Breiviks hjerteskjærende terror, foregår det en kamp om virkelighetsbeskrivelsen av den norske samfunnsutviklingen.

Breiviks politiske analyser kan ikke sies å være annet enn en outrert karikatur av innvandringsmotstand og islamangst, og det virker ikke særlig seriøst på meg å bruke dem som et argument for å avvise alt som bare har et snev av likhet med hans analyser.

Jeg kjenner ikke særlig mange seriøse debattanter av vår asylpolitikk som anvender begrepet "kulturmarxisme". Alle vet av svært få i norsk offentlighet er marxister, og de som begynte å anvende begrepet, må åpenbart ha lagt en spesiell betydning av "marxisme" til grunn for å anvende det i en sammenheng hvor man ønsker å betegne spesielle holdninger.

Man kan kanskje anta at de delene av "marxisme" man hadde i tankene var "diktatur" og "likhet". Dersom man trekker ut disse elementene fra marxismen, og setter dem sammen med begrepet "kultur", får man begrepet "kulturmarxisme", og jeg oppfatter det personlig som et "nyord", som ikke er ment å betegne at noen er marxist, men at de har visse trekk som er kjent fra marxistisk teori i sine holdninger. Marx gikk som kjent inn for det kommunistiske samfunn, der alle skulle være likeverdige, men på veien dit skulle man først innom et samfunnsstadium, som Marx kalte "proletariatets diktatur" - en klasse skulle utøve diktatur over de andre klassene.

"Kulturmarxisme", definert som et "nyord", blir dermed en betegnelse på personer som går inn for at alle kulturelle holdninger skal være likeverdige, og disse personene ønsker å pådytte denne meningen på alle andre, som i en form for diktatur.

I denne betydningen blir det ikke særlig interessant å føre noen debatt om man er marxist eller ikke, for det er ikke det dette betegnelsen ønsker å uttrykke. Man kunne forøvrig like godt tenke seg at man kunne bruke et begrep som "kulturdiktatur". Det ville utrykke omtrent det samme meningsinnholdet, om man sier at en person går inn for "kulturdiktatur", som å påstå at vedkommende er "kulturmarxist".

Personlig vil jeg aldri anvendt et slikt begrep, og synes ingenting om det, særlig fordi jeg synes man generelt sett misbruker stigmatiserende merkelapper stygt i debatter om innvandringsspørsmål. Det er forøvrig ganske rimelig å betrakte uttrykket "kulturmarxist" som en reaksjon på betegnelsen "rasist", som vel må være et av moderne tids mest misbrukte begrep. Det brukes om alt mellom himmel og jord, helt fra det som bare har det minste snev av kritikk eller humor knyttet til mennesker med annen etnisk opprinnelse, og til det åpenbart nedlatende.

I de tidligste årene av norsk innvandringsdebatt ble "rasist" brukt særlig stigmatiserende, og de fleste som har fulgt debatten inngående helt fra 1970-tallet, da den første litt større innvandringsbølgen til Norge fant sted, og frem til i dag, er enige om at klimaet for å debattere norsk innvandrings- og asylpolitikk var svært betent de første tiårene.

Avskyerklæringene satt utrolig løst, og FrP, som var det partiet som først satte innvandringsspørsmål på dagsordenen, ble nærmest ansett som spedalske av de andre politiske partiene. Forakten var åpenbar, og man anså det som å få sine hender tilskitnet å skulle samarbeide med et slikt parti.

Avskyen kom særlig godt til uttrykk da FrP begynte å bruke 1. mai til å holde taler, og egg og råtne tomater haglet mot taleren. Jeg husker særlig godt en politisk debatt på NRK rett etter et eggangrep på Carl I Hagen, og bet meg speielt merke til at ingen av de andre partilederne som deltok sa ett eneste ord om at de mente det generelt var galt å angripe frie ytringer i samfunnet på den måten. Alle var stilltiende enige i at angrepene var FrPs egen skyld. I den sammenhengen kan jeg legge til at jeg ikke er FrP-velger selv, men jeg husker at jeg synses de andre poltikeren avslørte hvor små de var da de ikke ville risikere sin egen troverdighet ved å ta avstand fra egg-kasting mot politikere.

Jeg legger for øvrig merke til at det etter Breivik-terroren er blitt vanlig blant enkelte å også utnytte Breiviks litt paranoide konspirasjonsteorier, til å avvise all kritikk av at det har eksistert en ganske utbredt form for "anti-innvandrerkritikk" holdning blant norske journalister, politikere og kulturarbeidere. Det er en kjent sak at norske journalister overveiende stemmer til venstre, og jeg husker veldig godt da de første statistiske undersøkelsene vedrørende innvandringsspørsmål kom, og det viste seg at enkelte innvandrergrupper kom dårlig ut på kriminalitetsstatistikken. En journalist i Dagbladet skrev da en meget selvreflekterende artikkel, der hun innrømmet at hun i sin store iver etter å forsvare innvandrere mot norsk rasisme hadde kommet til å gå for langt den motsatte veien, ved å konsekvent benekte det som statistikken nå beviste.

Det er muligens ikke så vanlig i dag, men i de første tiårene av norsk innvandrings- og flyktningepolitikk, var det svært vanlig å knytte "menneskesyn" til ens synspunkter. Det vil si det var først og fremst de innvandringsvennlige som var uhyre raske med å blande inn motstandernes menneskesyn. Med andre ord, de mente at de selv hadde et mer moralsk høyverig og humanistisk menneskesyn, mens de som var innvandrerkritiske hadde et nedverdigende menneskesyn.

Debattene var definitivt preget av harde fronter, og meget negativt ladede og emosjonelle begreper ble gjerne knyttet til det å ta opp innvandrerkritiske spørsmål.

Dette visste selvsagt FrP å utnytte til sin fordel, ved å fremstå som ofre og hoggestabber for de andres ufine angrep, men det problematiske, sett fra de andre partienes synspunkt var at det stort sett var FrP som tjente på det, for i innvandrerspørsmål har folkeflertallet alltid stått nærmest FrPs synspunkter.

Å hevde at det eksisterte en samordnet og planlagt motstand mot innvandringskritiske mennesker, partier ogorganisasjoner, er etter min mening bare tull, og kan med rette kalles paranoide konspirasjonstanker. Men at det likevel eksisterte en "front" av antirasistiske holdninger, som særlig kom til uttrykk blant journalister, kulturarbeidere og sentrums- og venstreorienterte politikere, det kan det etter min emning ikke herske tvil om.

Og det som særlig kjennetegnet denne fronten var at de gjerne anså sine synspunkter på innvandrings- og flyktningepolitikk som mer moralsk høyverdig og at de bygde på et mer høyverdig menneskesyn, mens motstandernes synspunketr bygget på egoisme, nedsettende menneskesyn og rasisme.

Særlig denne koblingen mellom menneskesyn og moralsk instilling, tror jeg virket svært provoserende på mange av dem som ønsket å ha en mer åpen debatt om ulike problemer knyttet til innvandringsspørsmål.

Heldigvis er klimaet i norsk debatt om innvandrings- og flyktningespørsmål i fred med å endre seg. Holdningen i dag synes å være at man skal bygge på reelle problemstillinger slik de fremkommer i statistikk og undersøkelser, og ikke bygge på om det kan være moralsk forsvarlig å omtale problemer som opptrer i minoriteter. Det kan ikke herske tvil om at mange har hatt et reelt og legitimt ønske å beskytte minoritetene mot rasisme, men dessverre førte det også til at man forsøkte å underslå relle problemer, og gikk til alt for harde og uberettigede angrep på dem som ikke ville være med på å glatte over virkeligheten.

Det må også sies, for at bildet skal være komplett at det selvfølgelig også ble ytret meninger som virkelig var rasistiske. Og i slike tilfeller er jeg selvsagt enig i at man reagerer.

Men at de som gikk i front for å gjøre det legitimt å diskutere problematiske sider ved vår innvandrings- og flyktingepolitikk ble utsatt for uberettiget mye hets og moralsk fordømmende angrep i de første årene, er det etter min mening ikke myetvil om. Jeg har fulgt debatten med stor interesse i snart 40 år. Mange politiske kommantatorer forteller den samme historien.

Dette har Breivik forstørret opp til det absurde, og funnet en offerrolle å identifisere seg med i sitt private korstog mot samfunnets politiske ledere. Det er paranoid, sykelig og absurd, ja, men det forhindrer ikke at den moralske fordømmelsen av det å være mot innvandring har vært hard, til tider. Det kan ikke benektes.

 

Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Islamofobi er et annet populært uttrykk

Publisert over 9 år siden

Et ord som inneholder magisk kraft. Ettersom fobier er en sinnslidelse, en slags karakterbrist. Det er et konstruert ord som demagoger og propagandister hyppig benytter.

Gunnar Skirbekks "Striden om sanningi" utdyper temaet noe. Der det diskuteres hvordan sannheten oppstår ut fra metodene som benyttes for å rettferdiggjøre den.

http://folk.uib.no/hsvgs/

Temaet om hva sannhet er, er  like gammelt som menneskeheten

Kommentar #2

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ja

Publisert over 9 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Et ord som inneholder magisk kraft. Ettersom fobier er en sinnslidelse, en slags karakterbrist. Det er et konstruert ord som demagoger og propagandister hyppig benytter.

Helt enig! I det hele tatt har vel oppfinnesomheten vært langt større på venstresiden, når det gjelder å finne opp stigmatiserende uttrykk om sine meningsmotstandere.

Mvh Sverre

Kommentar #3

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Det vil gå langomt

Publisert over 9 år siden

Ofte føler jeg at en diskusjon blandt akademikere  ender opp i en abstrakt verden som fjerner seg mer og mer fra virkeligheten og de mulige problemer som var i fokus da debatten startet. Således er  Sverre Avnskog et godt unntak, han skriver slik at vi åndelige proletarer også kan henge med i svingene.

Det er en høyst menneskelig faktor som sjelden blir nevnt i debattene,  æresfølelsen, prestisjen som gjør det så vanskelig å innrømme at en kan ha tatt feil.  Denne er likelig fordelt mellom høy og lav, mellom mennesker av ulik politisk ståsted og mennesker  med og uten makt.   Konsekvensene er selvfølgelig større hos menesker med makt.

I innvandringens første fase var det ikke måte på hvor gjevt og harmonisk det nye Norge skulle bli, med fargerikt fellesskap, mangfold, flerkultur, multireligioner og multikultur.  Etter hvert som folk oppfatter de heller mistrøstige signaler fra verden forøvrig,  så lyder de nevnte begreper mere og mere anstrengt når noen prøver  å terpe på dem. Og visse endringer er i kjømda.

Men å sette på bremsene vil likevel gå langsomt.  Primært av  den grunn som er nevnt i avsnitt to,  prestisjemessige hensyn.    Churchill byttet både parti og endret standpunkter : "Jeg måtte bite i det sure eplet flere ganger, og det var både sunn og nærende kost". Likevel har han fått et ettermæle som en stor mann, en stor politiker.

Kommentar #4

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jeg synes uttrykket

Publisert over 9 år siden

islamofob, faktisk er mer relevant enn "kulturmarxist".....Islamofob uttrykker en fobi mot religionen Islam, selv om uttrykket islam-hater passer bedre....men nå tror jeg det ikke er så mange som hater selve islam, det meste ligger vel i at noen er skeptisk til islamismen som politisk ideologi og maktmiddel......

Kommentar #5

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Bra knappen aktivert!

Publisert over 9 år siden

Du er i ferd med å skille det klart ut som skribent på VD Sverre. Du skriver klart og lettfattelig uten fordommer og karakteristikker. Du kombinerer din religiøse overbevisning med jordnære og pragmatiske refleksjoner. Der er du et unikum.

Stå på!

Mvh Hanni

Kommentar #6

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Den menneskelige faktor

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Det er en høyst menneskelig faktor

Et meget godt poeng, Nisi! Hvem ønsker å innrømme at de har tatt feil?

Politikere er ikke særlig annerledes enn oss andre.

Det interessante med det offisielle synet på innvandring, var at de første signalene om at det ikke alltid var helt problemfritt for folk fra en helt annen del avverden, med svært ulik kultur og levevaner, skulle tilpasse seg livet i Norge , kom "nedenfra", fra folk som bodde i samme strøk og samme nabolag som våre "nye landsmenn".

Selvfølgelig var det FrP som først fanget opp signalene, for de har en egen evne til å ta opp i seg strømningene i folket. Men det som ble rapportert fra "gateplan" passet selvsagt ikke inn med den akademiske elitens visjoner om det harmoniske flekulturelle samfunnet der vi litt kjedelige nordmenn får tilført eksotiske matretter, danser og fargerike klesdrakter.

Uten at man var forberedt på det, kom dessverre også en del uønskede holdninger og ikke helt oppdatert kvinnesyn med på lasset, midt mellom alt det eksotisk spennende og fargerike.

Men å snakke høyt om det, vitnet om et moralsk forkastelig menneskesyn, selvfølgelig......

Etter hvert ser imidlertid virkeligheten ut til å nå opp også til de "høyere kretser". Men å ta det opp i sine politiske holdninger har vist seg å ta tid.

Merker meg med stor interesse at Venstre, som har holdt svært lenge på å isolere FrP fra all innflytelse i rikspolitikken, ved å nekte konsekvent å samarbeide med dem, nå har endret sin asylpolitikk for å imøtekomme FrP, for om mulig å kunne danne regjering sammen. Venstre skal nå være et foregangsparti når det gjelder hurtig utvisning og hjemsendelse av kriminelle asylsøkere. Tidene forandrer seg!

Det er også ganske pussig å se at partiene stemmer mot alle forslag som er fremsatt av en av sine "fiender", for så å lansere nesten likelydende forslag selv like etter. Men å stemme på "fienden", kan man selvsagt ikke.

Takk ellers for hyggelige ord!

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #7

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Takk, Hanni!

Publisert over 9 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Du er i ferd med å skille det klart ut som skribent på VD Sverre. Du skriver klart og lettfattelig uten fordommer og karakteristikker.

Veldig glad du ser det slik!

Takker så mye, og er alltid glad for å lese dine synspunkter! Du er tydelig engasjert både med intellekt og følelser! Det liker jeg!

Mvh Sverre

 

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Faren ved stigamitiserne karakteristikker

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

islamofob, faktisk er mer relevant enn "kulturmarxist".....Islamofob uttrykker en fobi mot religionen Islam, selv om uttrykket islam-hater passer bedre....men nå tror jeg det ikke er så mange som hater selve islam, det meste ligger vel i at noen er skeptisk til islamismen som politisk ideologi og maktmiddel......

Takk for kommentar! Islamofobi kan sikkert passe i helt ekstreme tilfeller. Det problematiske er at slike karakteristikker så lett blir misbrukt for å stigmatiseredem man er uenig med og ønsker å putte i en bestemt bås.

I Norge har kristendommen blitt utsatt for svært hard kritikk gjennom årene, men jeg kan ikke huske at man har oppfunnet begrepet kristofob.

Islamofob brukes altfor flittig etter min mening, for å sykeliggjøre den som kritiserer islam, og for å avvise kritikk som kanskje kan være legitim.

Debatten blir ikke særlig interessant for utenforstående av at debattantene slår hverandre i hodet med skjellsord og merkelapper, synes jeg.

Mvh Sverre

 

Kommentar #9

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Avskyerklæringene satt utrolig løst, og FrP, som var det partiet som først satte innvandringsspørsmål på dagsordenen, ble nærmest ansett som spedalske av de andre politiske partiene. Forakten var åpenbar, og man anså det som å få sine hender tilskitnet å skulle samarbeide med et slikt parti.

Det er vanskelig å si seg uenig i hovedlinjene i ditt innlegg Avnskog. Det var i en periode vanskelig å føre en løsningsorientert debatt om utfordringene innvandring av mennesker fra en helt annen kultur medførte. Debattene gikk lett i vranglås.

Men hvorfor gikk debatten i vranglås? Jeg  husker jeg mente, og mener nok fortsatt at den tidlige innvandrerkritikken ikke bygget på et ønske om å finne gode løsninger, men var grunnet i et menneskesyn jeg mislikte sterkt. Forskjellige menneskesyn polariserer gjerne debatten og vanskeliggjør muligheten for å drive pragmatisk politikk.

På den tid da Frp gjorde innvandringspolitikk til en hovedsak, ble deres kritikk oppfattet som et nytt ledd i rekken av utpekte "samfunnsfiender" bestående av alenemødre, finnmarkinger og utlendinger med mørk hudfarge.

Rasismebeskyldningene syntes vi heller ikke var grepet ut av løse lufta. Partiet har selv tatt et oppgjør med mange av sine talspersoner i innvandringsspørsmål.

Mitt poeng vil nok bli at Frp IKKE kan ta æren for at vi idag kan diskutere spørsmål rundt fremmede kulturer som vi ikke kunne diskutere for 20 år siden. Tvertimot mener jeg at pga Frp mikset så mye "brunt grums" inn i debatten, ble de viktige spørsmålene forskjøvet fram i tid.

 

Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Misforståelser

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

På den tid da Frp gjorde innvandringspolitikk til en hovedsak, ble deres kritikk oppfattet som et nytt ledd i rekken

Det du her nevner, synes jeg viser på hvilken måte FrP ble fremstilt i mediene på den tiden.

Selv husker jeg veldig godt den bestyrtelsen det vakte da Carl I Hagen tok opp saken med unge kvinner som bevisst valgte å gå inn for å bli gravide, for å leve av de gode stønadsordningene som var opprettet for å gjøre livet lettere for unge, enslige mødre.

Sakens kjernepunkte var dette: Det ble på et tidspunkt kjent at en del unge kvinner, særlig nordpå, bevisst valgte graviditet fremfor arbeid og skolegang, fordi samfunnet da var forpliktet til å skaffe dem et sted å bo, og gi dem økonomisk stønad til sitt livsopphold.

Carl I Hagen tok opp denne saken i offentligheten som et eksempel på et misbruk av vår trygdeordning, fordi dette ikke er den tilsiktede meningen med de gode støtteordningene vi har utviklet for alenemødre. Støtteordningene skulle egentlig hjelpe unge kvinner som var blitt alenemødre ved et uhell eller uheldige omstendigheter, den var ikke ment som et alternativ til skolegang eller arbeid.

I media ble denne saken slått stort opp, som et ufint og sjofelt angrep på alle alenemødre. Men i det som ble presentert i mediene, hadde Hagens poeng forsvunnet fullstendig, og det som sto igjen var en påstand fra Hagen om at alle alenemødre i realiteten var trygdemisbrukere, og alle journalistene mente dette var et eksemple på Hagens hatefulle angrep på alle minoritetsgrupper.

De fleste norske journalister avskydde FrP på dette tidspunktet, og ingen følte særlig stor forpliktelse til å gjengi ham korrekt. Det som fant veien til mediene var stort sett bare det som bekreftet at FrP var et rasistisk og hatefullt parti som utelukkende bygde på å hate og stigmatisere minoriteter.

Jeg husker denne saken svært godt, for akkurat på denne tiden begynte en nyinnflyttet finnmarking på gymnaset der jeg gikk. Jeg husker vi spurte ham ut om mangt og mye om livet der han kom fra, og han fortalte at han hadde fått tilbud fra en skolevenninne om å få 500 kr og platespilleren hennes dersom han ville gjøre henne gravid, slik at hun kunne få egen leilighet og pengestønad.

Historien til Hagen var faktisk sann, det er jeg ikke i tvil om. Men mediene forvrengte den og presenterte den i media som om det var et angrep på alle alenemødre.

For den som ikke kjente til virkeligheten så det kanskje slik ut. Men historien er først og fremst et eksempel på hvordan FrP ble behandlet i media.

Det meste de sa ble oppfattet og fremstilt på verst tenkelig måte, fordi de hadde stort sett det samlede journalistkorpset mot seg.

Dette er ikke konspirasjonsteorier. Jeg var ung den gangen, og husker det godt.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #11

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

For den som ikke kjente til virkeligheten så det kanskje slik ut. Men historien er først og fremst et eksempel på hvordan FrP ble behandlet i media.

Det meste

Jeg tror nok vi kan være enig om at journalister den gang, hadde liten sympati for Frp. I hvor stor grad det rettferdiggjør den "offerrollen" Hagen har påtatt seg i alle år, vil det nok være større uenighet om.

Hagen og andre Frp politikere er på ingen måte alene om å føle seg urettferdig behandlet i pressen.

Jeg er villig til å trekke ut poenget med alenemødre uten at jeg synes det endrer på hovedpoenget mitt?

 

 

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Først må jeg anta en hypotese. Breivik er gal.

Jeg skal ikke i denne sammenheng utdype den videre for vi vet ikke det endelige svaret i dag, men slik rettssaken skrider frem fortoner det seg slik som om han er gal. I det minste med legmannsøyne.

Da blir det feil å diskutere verden ut fra en gal manns beskrivelse. Selv om man kan si at her og der kan det kanskje lukte av et poeng, må vi ha i sikte at sammenhengen og summen blir helt vannvittig når vi i tillegg ser teorien omsatt i praksis.

Jeg vil derfor avvise hans virkelighetsbeskrivelse som annet enn gal manns verk, og hevde at vi ikke kan gjøre sko etter gal lest.

Så er det en del om Frp fremme her. Bare 2% av journalistkorpset skal angivelig ha Frp-sympatier. Dette til tross har man fått en bemerkelsesverdig pressedekning på de mest obskure ting. CIH visste å benytte seg av dette og gjorde seg stor på at journalister ikke forsto eller ville forstå at han bare melet sin egen kake. Til deres unnskyldning er det vel lov å si at han ga journalistene mange kioskveltere og de tok villig i mot uten å være for kritiske. Slik fikk han lov å spille hysterisk klovn som fikk akselererende oppslutning til tross for at han til og med skiftet standpunkt midt i prosessen!

Alt dette har dreiet seg om CIH personlig. Han demonstrerte det så vakkert ved sin avgang fra Frp sist høst da det gikk opp for ham at Nobel-komiteen kom til å forbli nobel. Selv forsto han ikke dybdene av det som ble sagt hvilket han demonstrerte ved sitt utsagn i Dagsrevyen da han sutret over at "komitelederen sa at det ikke fantes verdige kandidater (til tross for at de hadde HAM)" i omtalen av lederen for valgkomiteen i partiet.

Dette nevnt bare som en beskrivelse til köpenickaden rundt Frp som har vært en mediehype drevet uten innhold i mange år.

Norsk virkelighetsbeskrivelse kan heller kommer fra et annet hold med Frp som det haleheng det har vært. Det er de store partiene som har drevet den politiske utvikling, prosessene, gjort fotarbeidet, det vanskelige detaljearbeidet med å skape grunnlaget for vedtak for en samfunnsutvikling. Og i hornet på veggen har det sittet et iltert lemen og hakket for å få sin del av kaken, og vist en forurettet mine når smulene ikke ble kastet opp til seg. Arbeidet foregikk på gulvet i politikkens korridorer hvor Frp nektet å delta annet enn i essensielle budsjettforlik. Det har vært forstemmende opplevelser med CIH på nyhetssendingene hvor han har vist at han ikke har forstått hvordna lover blir til, hvordan Stortingets forretningsorden er, parlamentariske spilleregler har funket, før han selv havnet i presidentskapet og ble satt til å håndheve dem.

Fremskrittspartiet under CIH's ledelse er en poltisk misere som har vært skjult av dårlig journalistisk håndverk og stigende oppslutning bare fordi at man ikke har vært interessert i å slakte gullhønen som legger opplagsøkningen. Et spark her og et spark der, og litt realitetsorientering i margen, det er det vi har sett som seriøs kritikk fra andre enn politiske motstandere på et folkebedrag.

Ved siden av den politiske utvikling har det foregått en rivende næringsutvikling med oljen som drivkraft. Vi ligger langt fremme der, men vi ligger langt bak på landbasert fornyelse og vekstkraft.

Vi har helt siden Krigen brukt mer enn vi burde til offentlige ydelser gjennom skiftende regjeringer. Det har alltid vært en sterkere stigning i offentlige utgifter enn verdiskapningen, kanskje med unntak av de aller siste år, og særlig unntatt oljerelatert virksomhet.

Vi har skapt oss en rikdom i de tusen hjem som vi gjerne vil verne om. VI burde bygge billigere strukturer for å gjøre oss mer konkurransedyktige og være med på å ta europeiske arbeidsplasser hjem fra Kina og India, men det løpet er nok kjørt så lenge oljealderen varer.

Vi har benyttet de virkemidler vi har hatt til rådighet for verdiskapning som import av alle hånde former for arbeidskraft for å dekke norske behov. Vi har en av verdens høyeste produktiviteter ved hjelp av en meget høy sysselsettingsandel.

Vi har en kultur som er stor og rik i utvikling og vekst sammen impulser fra fremmede land og kulturer. Vi samarbeider med mange land på alle plan og fordi vi er rike kan vi av og til oppleve oss som en større nasjon enn det tallmessige skulle tilsi. Alle elsker et fett marked og den som betaler spillemannen bestemmer musikken.

Slik kunne den norske virkelighet beskrives ut fra helt andre metaforer enn Frp's lykke og velsignelse. Slik er det mye mer reellt for alle oss som ikke sitter på en tiltalebenk og skal tilbringe resten av vårt liv uten valgmuligheter og frihet. Det er vi som er fremtiden, vi som er frie og i stand til å gjøre våre egne valg. Fremtiden skapes av oss som har en visjon om at vi stadig skal forbedre, utvikle og gå fremover politisk, økonomisk og kulturellt.

Derfor synes jeg trådstarter la seg ut på et alt for snevert prosjekt med sin satsning på å beskrive verden og Norge bare fra en side.

Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Å kalle spade for spade

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Mitt poeng vil nok bli at Frp IKKE kan ta æren for at vi idag kan diskutere spørsmål rundt fremmede kulturer som vi ikke kunne diskutere for 20 år siden. Tvertimot mener jeg at pga Frp mikset så mye "brunt grums" inn i debatten, ble de viktige spørsmålene forskjøvet fram i tid.

Det du egentlig sier er at fordi Frp sa  det, så kunne ikke de andre partiene og andre PK (unnskyld) samfunnsbetraktere på noen måte være enige, og da "ble de viktige spørsmålene skjøvet fram i tid".   Når Aayan Hirsi Ali, Kadra eller Amal Aden sa det så kan det heller ikke tas alvorlig, for Frp har jo sagt det lenge.  Jeg kan for øvrig ikke huske å ha sett uttalelser fra noen Frp'er som går på at et menneske er mindre verdt fordi det er mørkt i leten. Derimot har jeg sett flere som har gitt uttrykk for at en del av den kulturen mange av dem har ført med seg, ikke er velkomment i vårt samfunn.  Altså, slik de ovennevnte damer senere ga uttrykk for, i adskillig skarpere ordelag.  Vi har også hatt en særdeles klar debattant her inne som heter Mohamed Abdishazan, han har  i flere inlegg har gitt uttrykk for at han er lei av at folk fra hans etnisitet og tro blir strøket med hårene av det offentlige meningsmonopol.

Kommentar #14

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Til #8. Avnskog. Om

Publisert over 9 år siden

Sitat: 

Islamofob brukes altfor flittig etter min mening, for å sykeliggjøre den som kritiserer islam, og for å avvise kritikk som kanskje kan være legitim.

-  -  -

Nå vet jeg av flere innvandrere fra muslimslke land som har opparbeidet seg en stor grad av "islamofobi" og nettopp derfor har flyktet til Norge. I Norge er ikke rasismen eller fremmedfrykten påtagellig stor i forhold til de landene i den tredje verden.

I stedet for assossiere "fobi" med en sinnslidelse, og som derfor er noe mindreverdig, noe som innsnevrer menneskenes følelsesliv, kunne det brukes slik f.eks vi bruker ordet "hydrofobi",- noe som virker vannavstøtende.

En "islamofob" person blir dermed en som ikke tiltrekkes av Islam eller har et verdisett som lar seg oppløsei eller blandes med Islams verdier.

Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Nei

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Det du egentlig sier er at fordi Frp

Ikke fordi Frp sa det, men fordi Frp sa det de sa!

Ser du nyansen i meningsinnhold?

 

Kommentar #16

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Sverre, fint innlegg hvor du drøfter på en balansert måte.

Om vi er rykende  uenige i åndelige spørsmål, så ligger vi betydelig nærmere hverandre i dette emnet..

bra-knappen er aktivert..

Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Bra observert

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Avskyen kom særlig godt til uttrykk da FrP begynte å bruke 1. mai til å holde taler, og egg og råtne tomater haglet mot taleren. Jeg husker særlig godt en politisk debatt på NRK rett etter et eggangrep på Carl I Hagen, og bet meg speielt merke til at ingen av de andre partilederne som deltok sa ett eneste ord om at de mente det generelt var galt å angripe frie ytringer i samfunnet på den måten. Alle var stilltiende enige i at angrepene var FrPs egen skyld. I den sammenhengen kan jeg legge til at jeg ikke er FrP-velger selv,

Du har noen veldig bra refleksjoner om den virkelige politiske verdenen her Sverre.

Men noe jeg alltid stusser på..er...:I utallige kommentarer i maaange år har jeg sett folk skryte av Frp sine synspunkt i mange saker....MEN...nesten som et punktum etter setningen kommer det....:Jeg er ingen Frp-tilhenger altså....bare så dere ikke skal tro jeg er en slags "populist" eller noe....
Hvorfor er det bestandig viktig å poengtere sin avstand til Frp...? Men POLITIKKEN deres er visst ikke så halvgæern.....
Er det flaut på noe vis å bli forbundet med en slags "harrykultur"..? Eller hva er det?

Kommentar #18

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Populisme er ikke så galt!

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Jeg er ingen Frp-tilhenger altså....bare så dere ikke skal tro jeg er en slags "populist" eller noe....

Takk forvennlige ord! Personlig har jeg ikke så mye imot populisme-begrepet, for i mine øyne betyr det bare at man har antennene ute, og tar opp det som folk flest er opptatt av.

Jeg er ikke heller så opptatt av å vise avstand til FrP, men når jeg opplyser om at jeg ikke er FrP-velger i denne sammenhengen, så gjør jeg det mer for å opplyse leserne om at jeg ikke omtaler FrP som jeg gjør fordi jeg vil forsvare det partiet jeg selv tilhører.

Når jeg omtaler utviklingen av norsk innvandringsdebatt, så gjør jeg altså det mer som en uavhengig observatør, uten noen spesiell partitilknytning.

Mvh Sverre

 

Kommentar #19

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Interessant tolkning!

Publisert over 9 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

En "islamofob" person blir dermed en som ikke tiltrekkes av Islam eller har et verdisett som lar seg oppløsei eller blandes med Islams verdier.

Den betydningen har jeg ikke sett før, eller selv tenkt på. Interessant!

Mvh Sverre

Kommentar #20

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

For enkelt, synes jeg

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er de store partiene som har drevet den politiske utvikling, prosessene, gjort fotarbeidet, det vanskelige detaljearbeidet med å skape grunnlaget for vedtak for en samfunnsutvikling. Og i hornet på veggen har det sittet et iltert lemen og hakket for å få sin del av kaken, og vist en forurettet mine når smulene ikke ble kastet opp til seg. Arbeidet foregikk på gulvet i politikkens korridorer hvor Frp nektet å delta annet enn i essensielle budsjettforlik.

Nå har ikke jeg satt meg fore å beskrive hele den politiske utviklingen i Norge de siste 40 årene, men ville gjerne skape litt motvekt til dem som nå bruker Breiviks galskap for alt den er verdt for å ramme alle dem som har vært eller er innvandringskritiske eller er talsmann for et relativt homogent samfunn, hva angår verdier og normer.

Til det avsnittet jeg har sitert fra ditt innlegg, så synes jeg det blir alt for ensidig og unyansert å påstå at FrP har nektet å delta i viktige politiske prossesser. Sannheten er vel nærmere at de bevisst har blitt isolert fra innflytelse i rikspolitikken fordi enkelte partier har nektet å samarbeide med dem.

Jeg kan ikke si annet enn at vi har hatt et demokratisk problem i Norge, når et parti med 30% oppslutning fra velgerne ble holdt borte fra all innflytelse fordi noen småpartier var i posisjon til å utmanøvrere dem helt.

Det er ikke så vanskelig å forstå at dette vakte en viss ergrelse hos Carl I Hagen etter hvert.

Ellers vil jeg si at jeg på mange måter oppfatter FrP som et barometer på hvordan velgerne er fornøyd med "styringspartienes" opptreden i viktige spørsmål.

Når de store velgermassene er fornøyd med hvordan viktige samfunnsspørsmål blir håndtert, synker oppslutningen om FrP. Når velgerne er misfornøyde, og mener at viktige samfunnsspørsmål ikke blir håndtert forsvarlig, så vokser oppslutningen om FrP.

På en måte kan man oppfatte FrP som en form for samfunnets "varslere".

Man ser det tydelig nå som Ap har tatt tak i mange av problemene som knytter seg til vår asylpolitikk, og går inn for ganske kontante løsninger som før bare FrP'ere tok i sin munn. De får sterk kritikk fra pressgruppene, mens velgerne liker det de ser, og svarer med å flokke seg om Ap igjen, mens FrP synker i oppslutning.

Folkeflertallet har alltid ligget FrP nærmest når det gjelder synet på innvandrings- og flyktningepolitikken. Det viser alle undersøkelser.

Og når det gjelder et så stort og samfunnsomformende prosjekt som det flerkulturelle samfunnet, så er jeg enig med dem som hevder at det er et demokratisk problem at folk flest aldri har fått sjansen til å si sin mening gjennom avstemning.

Det eneste en velger som ikke ønsket denne utviklingen kunne gjør var å vise sin misnøye ved å stemme FrP. Det er viktig å ha med seg folket når en vil gjøre store samfunnsendringer. Da unngår man vanskelige konflikter fordi store grupper ikke egentlig ønsker den utviklingen som finner sted.

Vi har litt av denne problematikken i Norge, men det ser atskillig verre ut i enkelte andre land.

Jeg forsvarer absolutt det flerkulturelle samfunnet vi nå har, men det er vel ikke en menneske plikt å værefor innvandring? Man er ikke automatisk et moralsk mindreverdig menneske dersom man går inn for et homogent samfunn? Eller hva?

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #21

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Det eneste en velger som ikke ønsket denne utviklingen

Her treffer du så til de grader spikeren på hodet!

Kommentar #22

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

rydde, ikke kneble

Publisert over 9 år siden

@Avnskog

For min del handler det ikke om det du beskriver, det vil si om å skulle stanse en debatt, men snarere om å rydde opp i den for å få bukt med en del ideologiske tanker fra det internasjonale counter-jihad miljøet som Breivik hentet inspirasjon på. 

Disse har en del målsetninger som ligger langt utenfor det demokratiske og mye av det de skriver underbygger deres forferdelige ønske om etnisk renskning, som blant annet Fjordman har tatt til orde for.

Dette misliker jeg sterkt og hvis du ser gjennom det jeg skriver, så reagerer jeg i de tilfeller der det argumenteres langs raselinjer, der det snakkes om svik eller kulturmarxistiske planer, eller om at menneskerettigheter må bort, eller om at de muslimske befolkningsgruppene er femtekolonner eller der en ser alt i gjennom et bestemt syn, osv..

Heldigvis har jeg ikke sett dette hos deg og jeg regner ikke med at det kommer til å dukke opp så mye av det heller, basert på det jeg har lest av deg til nå. Jeg håper derfor at du også er med på at det er visse ting som bør slås ned på.

Kommentar #23

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Heldigvis har jeg ikke sett dette hos deg og jeg regner ikke med at det kommer til å dukke opp så mye av det heller, basert på det jeg har lest av deg til nå

Huff, personlig må jeg si at det er utsagn som dette, som jeg liker aller dårligst på et debattforum. Det er i høyeste grad med på å sette dagsordenen, mener jeg. Det er som å si: du har etter min mening greie nok meninger. Du er godkjent!  Da har en i stor grad gjort seg til dommer over rett og galt.

Kommentar #24

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Hvorfor markeringen kom

Publisert over 9 år siden

@Sissel

Jeg synes ikke at det er alle meninger som hører til et offentlig skifte. Selv om det heldigvis er generell ytringsfrihet, så er det fremdeles noen grenser som er satt opp både av lov og av de som har de ulike foraene.

Nå er overhodet ikke denne debattanten jeg her kommenterte i nærheten av å krysse de grensene, for all del, men jeg syntes likevel det ble så feil når tråden som kritiserte begrepet kulturmarxisme av ham ble tolket som et forsøk på å kneble innvandringsdebatt. 

PS! Leste gjennom innlegget på nytt. Hovedårsaken til at siste avsnitt ble føyd til var at jeg nettopp ville understreke at Avnskog ikke hadde uttrykt noen av de tankene som jeg listet over. Så la jeg til en siste setning for å spisse mitt budskap.

Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Og når det gjelder et så stort og samfunnsomformende prosjekt som det flerkulturelle samfunnet, så er jeg enig med dem som hevder at det er et demokratisk problem at folk flest aldri har fått sjansen til å si sin mening gjennom avstemning.

Det er flere myter i ditt innlegg, men dette er den viktigste.

I Norge er partisystemet slik at det ikke kan velges ut saker man kan stemme over. Man kjøper hele pakken et parti presenterer eller kjøper en annen. Slik har det vært divergens mellom Frp og alle andre partier. Det er dette som kommer til overflaten også i dag. Antagelig ser vi her den viktigste grunnen til den kulturkonflikten vi opplever akkurat nå. Selv om Frp hadde stor oppslutning på meningsmålingene fikk de aldri uttelling på dette punktet. Jeg skal forklare deg hvorfor.

Jeg viser til mitt forrige innlegg om å gjøre fotarbeidet og alle knepene for å få sin politikk på plass. Jeg viser til mine karakteristikker av CIH. Dette arbeidet orket ikke han å gjøre. Å ligge der på alle fire, grave i paragrafer, skrive tekster, sette seg inn i ting.... det var aldri hans stil eller arbeidsform. Da heller et raskt utspill, hisse opp en stemning, hisse opp folket, en mobb og så påberope seg "makt". Hans politiske løpebane handlet om selvhevdelse, og kamp mot autoriteter. Han gir oss hele historien i en av de biografiene som er skrevet om ham. Ut fra hva han forteller har han aldri akseptert en autoritet siden han fikk ris av sin far. Derfor kunne han ikke like stortingspresident Benkow. Derfor kunne han ikke underordne seg Stortingets regler og arbeidsmåter.

Ved et flertall tilfeller fremmet han derfor standpunkter som Frp hadde til felles med andre partier, eller endog bare de andre partienes standpunkter. Så kunne han si; SE... de stemmer ned ting de er enige i. Ja, det var til og med sant. Fordi det på gjeldende tidspunkt ikke var råd å få skikkelig flertall, saken ikke var tilstrekkelig forberedt eller man ikke var klar for å gjennomføre akkurat denne delen av programmet sitt da. Dette brukte han siden mot partiene for alt det var verd. Det han visste men ikke brydde seg om er at i politikken er det en forskjell på å ikke ha fått sitt forslag nedstemt og ikke ha fremmet et forslag til avstemming. Har du først fått nei på ditt forslag er det mye verre å ta det opp. Da er det bedre å vise til at "dette har vi alltid ønsket å gjennomføre" men først nå er tiden moden for et flertall. Litt demonstrasjonspolitikk og litt realpolitikk, men slik stillet CIH de andre i "forlegenhet" overfor de som ikke kjenner fremgangsmåten.

CIH er derfor den største lykke som har hendt Frp, men også den største ulykke. Det var kanskje aldri hans interesse å få gjennomslag for noe i fellesskap med andre. Han ville ha makten og æren alene. Da han ikke kunne få det kunne det bare være det samme med alt. Han gjorde seg til Stortingets klovn.

Hadde Frp ønsket innflydelse over politikken kunne de fått det, men det var mest interessant å spre misnøye for å se hvor langt det var mulig å nå. Nå vet vi svaret på det.

PS; Anders Lange var en helt annen politiker selv om det var mye narraktig med han også. Jeg støttet på ett tidspunkt hans politikk, men valgte siden Høyre. Da CIH kom til makten var jeg ekstra glad for det.

Kommentar #26

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Når en først ikke liker mannen

Publisert over 9 år siden

Det er en side ved CIH jeg har beundret - evnen til ærlighet.  Å  fremme meninger som han visste han ville bli hengt for.  Meninger som ikke var menneskelige nok,  ikke varme nok, ikke var inkluderende nok. Meninger som i dag deles av flere, som i dag er tilstrekkelig gjennomtenkt og "forberedt".  Jeg synes ikke at mannen har vært en slu rev. Tvert i mot ærlig og åpen:  Det er svært få som er ærlige nok til å gå ut offentlig og si at jeg skulle gjerne blitt stortingspresident. Da setter du deg i gapestokken  til spott og spe. Men  alle som ansennitetsmessig sto for tur ville selvfølgelig følt det samme.  Å bli medlem av Nobel-komiteen ? Dumt å si det, da. I et land hvor de fleste nominasjoner foregår ved at "noen" snakker sammen.  Men jeg tror neppe at komiteen ville tapt sin noblesse  på det, tvert i mot. Om en skal se til div. avgjørelser gjennom tidene.

Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Nisi; CIH visste at han ikke kunne bli president. I hht Stortingets forretningsorden var det ingen som nektet ham dette. Men slik var reglene og om det er noe man holder seg til der i gården er det formalia rundt den slags. Slik som da Frp og Høyre fikk likt mandattall men ulikt stemmetall i folket. Det siste medførte at Frp hadde krav på de kontorene som Høyre brukte og motsatt, siden det er sedvane at det nest største partiet også sitter i det som internt kalles Keiserfløyen.

Det vanker ingen premie for å gjette hvordan dette endte.

Kommentar #28

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Vi som holder oss til Bibelens sannhet

Publisert over 9 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Et ord som inneholder magisk kraft. Ettersom fobier er en sinnslidelse, en slags karakterbrist. Det er et konstruert ord som demagoger og propagandister hyppig benytter.

Gunnar Skirbekks "Striden om sanningi" utdyper temaet noe. Der det diskuteres hvordan sannheten oppstår ut fra metodene

Vi HAR jo en vei. Vi HAR en retning. Vi HAR en trygghet og harmoni. Vi har grenser og rammer. Vi kan ikke innflyte på hva andre har for sannhet, men jeg trekker frem sannheten som Jesus Kristus viser oss som for MEG er den eneste sanne. Det lever jeg godt med. Så må andre finne ut hva DERES sannhet er. Det er himmelsk godt å ha en fast sannhet. Hva heter det: Å stå som en påla. Men uten forkleinelse for andres syn. Men så lenge vi har ytringsfrihet kan vi ytre oss med både mot og kraft - og selvfølgelig også takt og dannelse.

 

Kommentar #29

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 9 år siden

OK : Stortingets formalia og tradisjoner har jeg  ikke  greie på.  Men finner det temmelig  pussig at en kar med 30 års fartstid som fast representant ikke har de nødvendige kvalifikasjoner for jobben,  mens  en  4. vararepresentant fra et parti rundt sperregrensen kan bli visepresident .  Her smaker det litt beskt  av utfrysing og innkvotering.

Kommentar #30

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Eksempler på ikke-konstruerte ord?

Publisert over 9 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Det er et konstruert ord

Det er et konstruert ord, sier Blokhus om "islamofobi".

Kunne vi fått et eneste lite eksempel på et ord som ikke er konstruert? Og hva er forskjellen på ord og begreper?

Lars Gule

Kommentar #31

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ensidig

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det var kanskje aldri hans interesse å få gjennomslag for noe i fellesskap med andre. Han ville ha makten og æren alene. Da han ikke kunne få det kunne det bare være det samme med alt. Han gjorde seg til Stortingets klovn.

Man kan sikkert kritisere Carl I Hagen for mye, og mye er sikkert berettiget, men jeg synes din fremstilling av ham er så ensidig at den grenser til en parodi.

Jeg har ikke som agenda å forsvare Hagen, men er mer opptatt av den rollen FrP har hatt i samfunnsdebatten. Det ligger i dets natur at det fanger opp misnøyen og stømningene i folket, og derfor er det verdt å lytte til de synspunktene de målbærer, og du har sikkert sett at jeg sammenligner denne rollen med "varsleren".

"Varsleren" har en viktig rolle i samfunnet og i mange organisasjoner og bedrifter, for det er han/hun som sier rett ut det som mange tenker, og om det som ikke fungerer.

Men som sagt, så er ikke min hensikt å lage en komplett analyse av FrP og det norske samfunnet.

Jeg ville gjerne nyansere en del synspunkter som for tiden blir kritisert kraftig fra enkelte hold, som en følge av Breiviks paranoide tankegods. 

Breivik er åpenbart en paranoid person. Hans "syke" synspunkter må ikke bli en standard man måles etter i innvandrings- og asyldebatten.

Mvh Sverre

Kommentar #32

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

OK : Stortingets formalia og tradisjoner har jeg

Presis. CIH ble til sist medlem av presidentskapet. En ting var hans partis tyngde, det andre var at han på den tiden eide partiet og selv kunne bestemme hvilken posisjon han skulle ha. En fjerde vara kan ikke velges til presidentskapet med mindre han er representert fast. Da skal vedkommende også ha en viss fartstid, men det er det samme om partiet ligger rundt sperregrensen. Dine opplysninger er derfor ikke korrekte.

Jeg tror Stortinget utarbeidet og fastsatte en forretningsorden som inkluderte fordeling av verv for komiteledere og annet allerede i 1945.

Kommentar #33

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

FrPs samfunnsrolle

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Jeg er villig til å trekke ut poenget med alenemødre uten at jeg synes det endrer på hovedpoenget mitt?

La meg først si at jeg håper dulamerke til at jeg skrev i artikkelen at det å årenes løp har kommet ytringer i norsk offentighet som er klart rasistiske, og i slike tilfeller er det selvsagt helt legitimt å reagere!

Som du skriver i ditt første innlegg, så har FrP også hatt behov for å reagere i egne rekker. Det er jeg ikke uenig i.

Men jeg holder personlig fast ved FrPs rolle som partiet som har tatt opp i seg strømningene i folket, særlig når det gjelder innvandrings- og flyktningepolitikk, og fungert som en folkelig stemme i politikken.

Med mine innlegg tar jeg overhode ikke opp FrPs økonomiske politikk, kulturpolitikk, skolepolitikk osv.

Om du mener at de andre partiene ikke våget å beskjeftige seg med innvandringsspørsmål fordi de ble skremt av FrPs "rasisme", og at dette har forsinket debatten i Norge, så forstår jeg nok ikke helt denne begrunnelsen.

Dersom de andre partiene reagerte på FrPs gale fremstilling av problemene knyttet til innvandring, burde de ikke nettopp da uttale seg om disse spørsmålene, for eventuelt å korrigere FrP?

Men dessverre så besto veldig mye av retorikken i å beskylde FrP for å være rasistisk, og avfeie hele problematikken som rasisme.

Mens i virkeligheten var det all grunn til å sette søkelys på f eks uheldige holdninger mot kvinner og barn i enkelte innvandrermiljøer. Men på venstresiden har man slltid ønsket å verne minoriteter, og så har man etter min mening sviktet minoritetene i minoritetene, de alle laveste på samfunnsstigen. 

Og det fortjener de ikke!

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #34

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ikke mine synspunkter

Publisert over 9 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

Dette misliker jeg sterkt og hvis du ser gjennom det jeg skriver, så reagerer jeg i de tilfeller der det argumenteres langs raselinjer, der det snakkes om svik eller kulturmarxistiske planer, eller om at menneskerettigheter må bort, eller om at de muslimske befolkningsgruppene er femtekolonner eller der en ser alt i gjennom et bestemt syn, osv..

Jeg er kun tilhenger av å diskutere med basis i virkeligheten og ikke i paraniode forestillinger. Mitt hovedpoeng er nettopp å se virkelighetene i øynene, og ikke basere seg på fordommer av noe slag.

Jeg trives veldig godt sammen med innvandrere fra alle verdens hjørner, og er overbevist om at det store flertallet av folk er helt vanlige, hyggelige mennesker, uansett hvor i verden man befinner seg.

Når jeg diskuterer vår innvandrings- og flyktningepolitikk gjør jeg det utelukkende basert på prinsippielle synspunker, og ikke mine private synsninger om hvem jeg liker eller ikke liker. Jeg liker alle hyggelige mennesker, uansett hudfarge, religion eller etnisk opprinnelse.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #35

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Om selektiv fobi

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Kunne vi fått et eneste lite eksempel på et ord som ikke er konstruert? Og hva er forskjellen på ord og begreper?

Kanskje vi heller kan tenke på ord som av en eller grunn ikke er konstruerte:  Arnulf Øverland var ateist, men var han ikke også  temmelig "fobisk" med omsyn til kristendommen ?  I likhet med en god del av folket på Verdidebatt, som til og med åpner egne tråder for å få utløp for sine fobier.  Uten at  svorne ateister løper til og skriker "islamofobi", slik noen av dem ofte gjør når islam er objektet for kritikken ?

Kommentar #36

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Har Nisi noen eksempler på det siste?

Kommentar #37

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Fiendebilder og deres grunnlag

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

I likhet med en god del av folket på Verdidebatt, som til og med åpner egne tråder for å få utløp for sine fobier.

Både kristendommen og islam er eldre religioner, som har vært i hendene til maktens herskere. Der har troen / teologien / fortolkningen blitt utformet og tilpasset maktens behov for lydighet hos sitt folk.

Ordene i seg selv er stappfulle av ord som kan opplyse oss innenfra. Men vi har latt oss bli opplyst utenifra - av lederne.

I dag, har disse lederne i både øst og vest hisset opp sine tilhengere til å se en fiende i sitt medmenneske, om det er jøde, kristen eller muslim. Kristne har hatt denne holdningen helt siden Muhammeds dager! Desto mer vi hopper på denne forståelsen, jo mer blodig vil det siste oppgjøret mellom disse to kulturene bli.

Vi tilhører ALLE bare én menneskehet. Denne menneskeheten må, for å komme videre, anerkjenne hverandre som medmennesker først og fremst, deretter velger vi vår visdomskilde.

Personlig ønsker jeg å holde en sterk og beskyttende hånd over alle åpenbaringenes opprinnelige kildemateriale, de hellige tekstene. Holde et godt grep på "ungen", så vi ikke kaster den ut med badevannet.

vennlig hilsen mette

Kommentar #38

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Vi tilhører ALLE bare én menneskehet. Denne menneskeheten må, for å komme videre, anerkjenne hverandre som medmennesker først og fremst, deretter velger vi vår visdomskilde.

Flott uttrykt!

Kommentar #39

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

De kristne burde kanskje oppfinne ordet "kristofobi"?

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Kanskje vi heller kan tenke på ord som av en eller grunn ikke er konstruerte:

Og hver gang en ateist kritiserer kirken eller kristendommen, kunne de uten videre stemple vedkommende som kristofob.

Eller: Det er du som er syk, fordi du kritiserer kristendommen.

Og så kunne man føre voldsomme diskusjoner om alle de grusomme kristofobe menneskene, og avvise enhver kritikk av kristendommen. Kanskje man også kunne sammenligne kritikken av kristendommen med nazistenes stigmatisering av jødene, så hadde man også det våpenet å bruke mot kritikerne?

Håper dette forteller litt om hvor håpløs denne islamofob-debatten ofte fortoner seg, når islamofob-karakteristikken slenges rundt i hytt og pine.

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #40

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Godt sagt!

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Vi tilhører ALLE bare én menneskehet. Denne menneskeheten må, for å komme videre, anerkjenne hverandre som medmennesker først og fremst, deretter velger vi vår visdomskilde.

Kloke ord, Mette!

Mvh Sverre

Kommentar #41

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Enig, men...

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Mens i virkeligheten var det all grunn til å sette søkelys på f eks uheldige holdninger mot kvinner og barn i

Jeg er helt enig i hovedpunktet i ditt innlegg Avnskog, men jeg har noen tilleggskommentarer.

Jeg mener du tar feil når du plasserer problemstillingen i en tradisjonell høyre/venstre akse? Dette dreier seg om et av mange dilemmaer vi møter med et tradisjonellt, liberalt vestlig verdisyn. Noen ganger kolliderer disse verdiene og må veies mot hverandre. Men du har nok helt rett i at nøling i denne aveiningen i en periode førte til et svik mot "minoritetene i minoriteten.

Et annet poeng er at den uttalte "omsorgen" (riktig, omsorg i hermetegn) ble oppfattet som et stråargument for at disse minoritetene ikke skulle slippe inn i landet, eller enda verre, skulle kastes ut av landet. Som om det skulle løse "minoriteten i minoriteten" sitt problem?

 

Kommentar #42

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Øyan

Publisert over 9 år siden

Eksempelet ligger vel i det faktum at ordet har oppstått og brukes i både mundtlige og skriftlige debatter. Og som jeg tidligere sa, hvis religionen islam  m/tilhørende kultur  hadde kommet fra USA så tror jeg forsvaret og forståelsen hadde sittet noe lengre inne.   Ordet  "islamofob" det er nesten like drepende som "rasist" det. Vi snakker jo om litt mørkere stakkarer, og da må en vise litt ekstra forståelse ;-)))

Kommentar #43

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

har oppstått og brukes

Spørsmålet mitt angikk denne formulering: "Uten at svorne ateister løper til og skriker "islamofobi", slik noen av dem ofte gjør når islam er objektet for kritikken." Spørsmålet mitt er derfor: Hvem er disse svorne ateistene? Og kan du gi noen konkrete eksempler på at de "skriker" islamofobi når islam er objekt for kritikk?

Kommentar #44

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Påvirkning

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Til det avsnittet jeg har sitert fra ditt innlegg, så synes jeg det blir alt for ensidig og unyansert å påstå at FrP har nektet å delta i viktige politiske prossesser. Sannheten er vel nærmere at de bevisst har blitt isolert fra innflytelse i rikspolitikken fordi enkelte partier har nektet å samarbeide med dem

Hei

Avnskog, Jeg synes du skriver veldig bra. Du har også en behagelig debatteknikk:)

Det jeg vil påpeke, i hht den siterte teksten ovenfor, er en kommentar jeg hørte fra Carl I. Hagen i et debattprogram for noen år siden.

Han sa noe sånt som at: For 20 år siden distanserte Arbeiderpartiet seg fra alle våre meninger. I dag ser jeg at de forsvarer enkelte av våre meninger. Hvordan skal det gå om 20 år når de hat tatt alt? Da må det sies at FRP har gjort en god jobb.

Så selv om FRP har virket utestengt, som du sier, så har deres politikk gitt resultater, nettopp fordi de klarer å høre folk flest. Når Arbiderpartiet omsider oppdager det, følger de etter!

Har du tenkt i de baner?

Mvh Petter

Jeg fortsatt at mange har problemer med sitatfunksjonen. Jeg har et trix. Trykk på F5 (Refresh). La siden komme opp igjen og prøv straks på nytt. Hvis det ikke virker, prøv en gang til. Dette har virket bra for meg.

DS

Kommentar #45

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Begrepet gir feil fokus

Publisert over 9 år siden

Dersom man skal ha et tilsvarende begrep som antisemitisme bør man ta utgangspunkt i det som det handler om, som er problemet med hets og hat mot folkegrupper. Da blir begrepet fobi lite hensiktsmessig.

I tillegg burde begrepet pekt på de troende og ikke på det de tror på eller antas tro på, for slik begrepet er utformet vris diskusjonen umiddelbart om til ulike historiske eller nåværende religiøse tolkninger.

Nå er jeg fullstendig klar over at mye rart sies under dekke av å være andre ting enn det er, men jeg synes nettopp derfor at man skal se på den grunnleggende problemstillingen som er måten en gruppe mennesker tidvis omtales på.

Kommentar #46

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Om fobier

Publisert over 9 år siden

Her skulle det finne en del lesestoff: http://venstresida.net/?q=node/2584g

Om eksempelvis Øfsti og Braanen og andre som refereres  er  religiøse eller agnostikere, må jeg bare beklage.  Og ordert "skriker " må jeg absolutt beklage,  det leder hen til akustikk, og er derfor lett å henge en hatten på for en kverulant. Selv om det ofte blir brukt i litt overført betydning.

Inntil videre vil jeg rent privat oversette en epistel om pavekirken som er å lese her inne.  Jeg vil da  erstatte alt som har med katolikker, kristne, jesus og gud med de tilsvarende islamske begreper. Noen av syndene er selvfølgelig ikke de samme,   men det finnes rikelig med  eksempler til erstatning.

Poenget er - omdiktningen  bli å betrakte som islamofob gørr  ? Eller kan den brukes som norm om hva som er tillatt å skrive uten å bli betraktet som  - islamofob- ?

Kommentar #47

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Dersom dette er svar på spørsmål jeg har stilt ham lenger opp i denne tråden, er det ikke helt enkelt å se hva Nisi vil uttrykke med denne kommentaren. Så vidt meg bekjent, har ikke Braanen eller Øfsi for vane å slenge om seg med uttrykket «islamofobi». Venstresida.net er nytt for meg, selv om jeg følger rimelig godt med. Det er trolig ikke av de mest sentrale fora. Strengt tatt betegner islamofobi et paranoid forestillingssystem der man mener at islam gjennom hemmelige dekkoperasjoner søker et verdensherredømme og at alt som man selv mener kan assosieres med islam er uttrykk for dette. Frank Gaffney som jeg  postet noen linjer om tidligere i dag, er vel et godt eksempel på en islamofob. Nå kan det sikkert være riktig at begrepet enkelte ganger misbrukes, men hvor ofte brukes det egentlig i dagens debatt – i motsetning til de forslitte uttrykkene PK og (etter hvert) kulturmarxister, som ytterliggående innvandringsmotstandere tyr til hver gang de mangler sakelig argumenter (noe de stort sett gjør, og bruker derfor disse uttrykkene i nær sagt annenhver setning)?

Kommentar #48

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Takk, Petter!

Publisert over 9 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Han sa noe sånt som at: For 20 år siden

Hyggelige ord varmer alltid! Ja, jeg helt enig med deg. Selv de partiene som blir holdt utenfor innflytelse på grunn av motvilje fra de andre, kan få gjennomslag dersom deres tanker har god nok gjennomslagskraft, ved at sakene etter hvert overtas av de andre.

Det burde være sakene og ideene som ble vurdert, og ikke hvem som først har foreslått dem. Og som du sier, de som lytter til folk flest får ofte førstehånds informasjon om hvor skoen trykker, og hva som burde være gode tiltak.

Man kaller dette litt foraktelig for populisme, men egentlig er det en god ting for politikerne å holde kontakten med grasrota!

Uten dermed å styre etter meningsmålingene.....

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #49

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Frykt for misbruk av kritikk

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Et annet poeng er at den uttalte "omsorgen" (riktig, omsorg i hermetegn) ble oppfattet som et stråargument for at disse minoritetene ikke skulle slippe inn i landet, eller enda verre, skulle kastes ut av landet. Som om det skulle løse "minoriteten i minoriteten" sitt problem?

Takk for vennlige ord! Alt kan selvsagt misbrukes. Jeg har opplevd selv i diskusjoner der jeg har etterlyst hvorfor noen tilsynelatende er så tilbakeholdne med å kritisere kritikkverdige forhold i minoriteter, og fått til svar at man heller tier om problemer, i stedet for å risikere at kritikken blir misbrukt av innvandringsmotstandere, eller folk som ønsker å ramme innvandrerbefolkningen.

Det er selvsagt et argument man kan forstå, men det er likevel ikke så klok strategi i det lange løp, synes jeg. Det medfører jo at man svikter dem som kanskje lider under undertrykking eller streng gruppejustis. F eks er det tydeligvis forferdelig vanskelig å være både muslim og homofil. Og i en del afrikanske land forfølger man fremdeles homofile med vold og straff. (Bare som et eksempel). Ikke bra.

Mvh Sverre

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere