John Færseth

12

Galtung leker med ilden

Fredsforsker Johan Galtung har siden i sommer beveget seg i stadig mer konspiratorisk retning, og lefler nå åpenlyst med ideen om at verden i virkeligheten styres av jøder og frimurere.

Publisert: 24. apr 2012

Først en liten oppklaring: Denne teksten  har tidligere vært trykket i tidsskriftet Humanist, og tar igjen utgangspunkt i en kronikk publisert i Dagbladet. På oppfordring fra Vårt Lands debattredaksjon gjengir jeg den også her.

Onsdag 7. oktober publiserte jeg kronikken ”Galtung leker med ilden” i Dagbladet, etter å ha vært til stede ved et foredrag Johan Galtung holdt ved Universitetet i Oslo der han kom med en rekke svært kontroversielle påstander. 7. november svarte Galtung på kronikken på sitt eget nettsted.

I svaret gikk Galtung et godt stykke lengre enn i det opprinnelige foredraget, blant annet anbefalte fredsprofessoren det antisemittiske skriftet Sions Vises Protokoller. Svaret ble utgangspunkt for en oppfølgingsartikkel i tidsskriftet Humanist, der jeg utdypet kritikken av Galtungs lefling med antisemittiske forestillinger. Artikkelen er delvis gjengitt nedenfor, og kan finnes i sin helhet på Humanists nettsted.

Humanists redaksjon kontaktet deretter Galtung, og gjorde det klart at han hadde rett til tilsvar. Galtungs tilsvar, som står å lese i siste nummer av Humanist, viste seg å være såpass rystende lesning at redaksjonen fant det nødvendig med en klargjøring: Ikke bare fortsatte Galtung å anbefale Sions Vises Protokoller, han refererte også til en tekst av den amerikanske nynazisten William Pierce, forfatter av terrorromanen Turner Diaries, som kilde til jødenes påståtte kontroll over amerikanske medier. I tillegg gav han langt på vei sin velsignelse til teorier som forsøker å sette terrordrapene 22. juli i forbindelse med Israel og Mossad.

Galtung leker med ilden (Kronikk 7. oktober)

Fredag 30. september. Professor Johan Galtung holder foredrag i Sophus Lies auditorium på UiO. Foredragets tittel er ”Ti teser om 22. juli”. Som tittelen antyder er temaet drapene i Oslo og på Utøya, og hva handlingene til gjerningsmannen, som Galtung konsekvent omtaler som ”monsteret”, kan lære oss.

Noen av tesene er tankevekkende, andre inspirerende, andre igjen diskutable. Det som det imidlertid er grunn til å bekymre seg over, er en rekke ”drypp” i form av påstander Galtung ”i forbifarten” fremsetter i løpet av foredraget. Drypp som knytter seg an til en svært farlig idétradisjon.

Det første dryppet kommer omtrent femten minutter ute i foredraget. Breiviks
tidligere medlemskap i FrP er ikke viktig, mener Galtung, og legger til at dette er noe han gang på gang har gjentatt de seksti gangene han har blitt intervjuet av utenlandske medier. Det man derimot bør se nærmere på, er det faktum at Breivik var frimurer.

Frimurerordenen har ifølge Galtung verken kommentert eller tatt avstand fra Breiviks holdninger utover å ekskludere ham, kan Galtung fortelle. En påstand som ikke medfører riktighet – et nettsøk viser at frimurerstormester Ivar A. Skar kort etter hendelsene i Oslo og på Utøya uttrykte sjokk og medfølelse over det som hadde skjedd.

”Frimurere. Tempelriddere. Illuminati,” tenker Galtung høyt. Før han legger til at det er et nært samarbeid mellom frimurerne og de hemmelige tjenestene. I tillegg kommer frimurernes troskapsed, som han flere ganger skal komme tilbake til. Frimurerne bør etterforskes, mener Galtung. Og det er, skal man tro professoren, ganske enkelt tøv når det hevdes at ikke engang Stasi ville kunnet avsløre Breivik.

Også andre gjengangere innenfor konspirasjonslitteraturen blir nevnt. For eksempel studentforeningen Skulls and Bones, som blir beskyldt for å ha stått bak krigen mellom Tyskland og Sovjetunionen. Skulls and Bones har nemlig som prosjekt å sette USAs fiender opp mot hverandre, skal man tro Galtung.

Som gode kilder anbefaler han flere ganger bøkene til Per-Aslak Ertresvåg og Erik Rudstrøm. Per-Aslak Ertresvågs to bøker Makten bak makten og SOV mitt lille Norge har hatt stor inflytelse når det gjelder å spre konspirasjonsteorier de siste årene. Det ser for eksempel ut til at Galtung har hentet teorien om Skulls and Bones’ rolle fra Ertresvåg. I denne sammenhengen er det imidlertid større grunn til å bite seg merke i Erik Rudstrøm. Rudstrøms tobindsverk Frimureriet og de skjulte makteliter (2003-4) tar for seg frimureriets rolle i norsk, til en viss grad også internasjonal, politikk. Flere påstander herfra blir referert til av Galtung i foredraget, som at det har eksistert og eksisterer tette bånd mellom frimurerordenen og eliten i Arbeiderpartiet og, altså, de hemmelige tjenestene.

Rudstrøms bok inneholder imidlertid langt mer ekstreme påstander enn dette. Blant annet skriver han at ”arbeiderbevegelsen har fått retningslinjene for sitt politiske arbeid fastlagt av Sions Vises Protokoller”. At Rudstrøm trekker inn dette skriftet sier en del om hva slags tradisjon han tilhører.

Sions Vises Protokoller hevder å være opptegnelser fra et hemmelig møte av jødiske ledere som planlegger å skaffe seg verdensherredømme gjennom å først etablere kontroll over bankvesen, politikk og media. Frimurerne blir dels omtalt som allierte, dels som et av de viktigste redskapene for å oppnå disse målene. Protokollene, som har sin opprinnelse i miljøer tilknyttet russisk hemmelig politi, har siden de først så dagens lys i 1903 vært noe av en ”bibel” for jødehatere verden over. Rudstrøm aksepterer imidlertid ikke at protokollene er en forfalskning, og hevder at de bygger på en tale ”avholdt i forbindelse med sionistenes kongress i Basel i 1897”. Det er dermed ikke spesielt overraskende når han et annet sted i boken hevder at ”jødene regjerer hele verden ved hjelp av stedfortredere”.

Som svar på spørsmål fra salen kommer Galtung med en rekke flere slike drypp. Frimureriet har ”en klar jødisk forankring”, kan han fortelle. På spørsmål om hva denne forankringen går ut på, fremhever han at ordenen står for en ”jødiskpåvirket kristendom”, og at det finnes jødiske symboler og skrifttegn i losjene. Og, ikke minst: Frimureriets fjerde grad innebærer en symbolsk omskjæring.

Dette er en påstand som også gjengis av Rudstrøm – som definerer en frimurer som ”en ikke-jøde som slutter seg til jødedommen” – og som ser ut til å stamme fra den tyske generalen og protonazisten Erich von Ludendorffs bok Frimureriets Avsløring (1927). En bok som spilte en viktig rolle i utviklingen av den såkalte ”Dolkestøtslegenden”; om at det tyske nederlaget i første verdenskrig skyldtes en konspirasjon av blant annet jøder og frimurere.

Galtungs reaksjon når han blir konfrontert med disse påstandene er et kapittel for seg. Gang på gang trekker han dem halvveis tilbake, eller ler dem bort. Vitende om at han uansett har sådd frø i forsamlingen, og at mange vil følge oppfordringen hans og gå hjem og søke opp mer informasjon?

Jeg antyder ikke med dette at Galtung har blitt antisemitt. Det som derimot er sikkert er at han for tiden leker med en svært farlig tankestrømning som har røtter i 1800-tallets antisemittiske og antimasoniske litteratur og som har fått en kraftig nyoppblomstring på nettet de siste ti årene.

Som det fremgår av teksten, var jeg til stede i salen. Noe som gjør at jeg i prinsippet ville hatt mulighet til å ta dette opp med Galtung personlig i større grad enn det ble gjort. Jeg vil derfor invitere ham, om han leser dette, til å kommentere saken og gjøre det klart hva det er han faktisk mener med dette.

Galtung svarer - med tvilsomme kilder

Min invitasjon til å svare og kommentere ble tatt til følge mandag 7.  i en kommentar på nettstedet til Galtungs organisasjon Transcend. I kommentaren gikk Galtung enda lengre i retning av å beskylde frimurerlosjen for å være involvert i hendelsene 22. juli, og fortsatte sitt forsvar for antisemittisk og konspiratorisk litteratur.

På tross av at den ble tilbakevist i kronikken min er ikke Galtung villig til å trekke tilbake påstanden han kom med i foredraget om at frimurerordenen verken har kommentert eller tatt avstand fra Anders Behring Breiviks ugjerninger. I stedet antyder han langt på vei at ordenen kan ha vært involvert i dem: ”Yes, I see the membership in the Free Masons and the Templars as important because of oaths among members and the secrecy: ties of loyalty that constitute a collectivity of solidarity, support, perhaps also cooperation (min uthevning) on that day of his atrocious attack on categories of people, those working in government buildings and AUF (Workers’ Youth League) members at Utøya.”

Galtung står fortsatt ved sin anbefaling av Per-Aslak Ertresvågs og Erik Rudstrøms bøker. Ertresvåg var, som nevnt i den opprinnelige kronikken, leder for Venstres pressekontor på en tid da Venstre fortsatt var et stort parti, og har en lang fartstid i norsk journalistikk. Som pensjonist har han utgitt tre bøker, Makten bak makten, SOV mitt lille Norge og Norge – et hjerne-, finans- og maktkontrollert samfunn? I bøkene har han tatt til orde for at Norge og resten av verden i virkeligheten styres av et hemmelig nettverk, Illuminati, med satanistiske undertoner. I den siste boken hevder han for øvrig at Anders Behring Breivik i virkeligheten var hjernevasket og styrt av andre krefter.

Ertresvåg har også gjort seg bemerket ved å dra veksler på en amerikansk høyreekstrem tradisjon. I bøkene sine bruker han for eksempel både holocaustbenekteren Michael A. Hoffman II og den amerikanske forfatteren Fritz Springmeier som sannhetsvitner 3. Springmeier er mest kjent som forfatteren av boken Bloodlines of the Illuminati (1998), der han lanserte den etter hvert ganske utbredte (i hvert fall i konspirasjonskretser) legenden om ”Illuminati-blodslinjer” med røtter som går tusener av år tilbake. Springmeier ble etter hvert en del av den fremvoksende militsbevegelsen, og tilbrakte det meste av 2000-tallet i fengsel for bankran og for å ha plassert en bombe i en pornobutikk som medlem av organisasjonen Christian Patriot Association. Men slikt får ikke Ertresvågs lesere vite, ettersom han i stor grad hvitvasker kildene sine. For eksempel omtaler han holocaustbenekteren Hoffman som "journalist”.

Hvitvasker gjør imidlertid ikke Erik Rudstrøm, som Johan Galtung nok en gang refererer til i tilsvaret sitt. Rudstrøm befinner seg i det hele tatt i en annen divisjon enn Ertresvåg. Faktisk er Rudstrøm såpass ekstrem, også i internasjonal sammenheng, at også enkelte norske konspirasjonsnettsteder har tatt avstand fra denne delen av innholdet4.

Tobindsverket Frimureriet og de skjulte makteliter (2003-4) tar for seg frimureriets rolle i norsk og internasjonal politikk 5. Det hele tar utgangspunkt i Rudstrøms feide med den lokale frimurerlosjen i forbindelse med en arvetvist, der han følte at losjebrødre rottet seg sammen mot ham. Akkurat hva som skjedde i den aktuelle saken er vanskelig å vite, selv om det kanskje ikke er utenkelig at det kan oppstå lojalitetskonflikter, spesielt på mindre steder. ”Avsløringene” vokser til en storslått krønike om frimurernes tette samspill med Arbeiderpartiet fra mellomkrigstiden av, og om deres påståtte nøkkelrolle i politi, domstoler, forsvar og etterretning. Skal man ta Rudstrøm alvorlig kan det virke som om det ikke er eneste område i det norske samfunnet som ikke til syvende og sist er styrt av frimurerordenen.

Sions Vises protokoller – igjen

Hvis frimurerlosjen kontrollerer det norske samfunnet, hvem er det som kontrollerer frimurerordenen? Rudstrøm svarer ikke direkte på dette, utover å skrive at ”norsk frimureri styres av en overordnet instans som vi antar befinner seg i utlandet”. Hvem denne instansen er, får vi en klar pekepinn om kort etter, når han skriver at ”arbeiderbevegelsen har fått retningslinjene for sitt politiske arbeide fastlagt av Sions Vises Protokoller”.

Som nevnt i den opprinnelige kronikken er Sions Vises Protokoller et påstått referat fra et møte av jødiske ledere som planlegger verdensherredømme under en kommende jødisk verdenskonge. Og som nevnt er de for lengst grundig og ugjenkallelig avslørt som forfalskning. Like fullt er de den dag i dag noe av en ”bibel” for antisemitter, herunder Erik Rudstrøm, som hardnakket står ved at de er reelle opptegnelser fra en sinoistkongress i Basel 1897. En annen som ikke er overbevist om at de er et falsum, er Johan Galtung, som skriver følgende i kommentaren sin: ”Yes, Rudström mentions ’The Zion Protocols’, says he does not know who wrote them – the ’Elders’, the Russian secret police or Maurice de Joly – but read them as a guide to our world and judge for yourself. My conclusion: Interesting, but I need more evidence.”

Kjetil Simonsen, historiker ved Senter for holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er ikke i tvil om hvordan dette utsagnet må tolkes. ”Galtung gjentar, riktignok subtilt, et argument som har blitt brukt i antisemittiske miljøer i 70-80 år: Om protokollene er ekte eller ikke spiller egentlig ingen rolle, siden de uansett beskriver samfunnsutviklingen og de skjulte drivkreftene bak denne”, sier Simonsen, og legger til at blant dem som har brukt dette argumentet finner vi også Adolf Hitler6.

Som nevnt fremsatte Galtung i foredraget 30. september nok en påstand som ser ut til å være hentet fra Rudstrøms bøker, nemlig at frimureriet har ”en klar jødisk forankring”, står for en ”jødiskpåvirket kristendom”, og at frimureriets fjerde grad innebærer en symbolsk omskjæring, som igjen ser ut til å være hentet fra protonazisten Erich von Ludendorff. Påstanden om en slik symbolsk omskjæring som gjenfinnes i en god del anti-frimurersk litteratur. Påstanden har antagelig røtter i en del av ritualet der kandidaten (den som skal innvies) får revet av det dekorerte murerforkleet som inngår i losjeantrekket. Forhåpentligvis er det unødvendig å legge til at han fortsatt beholder buksene (og forhuden!) på, selv om akkurat dette er et punkt som ofte blir misforstått i den omtalte litteraturen. Det kan for øvrig legges til at det såkalte svenske systemet, som dominerer norsk frimureri, bare er åpent for menn som bekjenner seg til kristendommen. Selv om dette i dag tolkes temmelig liberalt, gjør denne paragrafen det i praksis vanskelig eller umulig for losjen å ta opp jødiske medlemmer dersom disse ikke på forhånd har konvertert til kristendommen.
Ludendorff er for øvrig ikke den eneste gammel- eller nynazisten som blir referert til av Rudstrøm: En annen hyppig brukt kilde er Alfred Olsen, som på 1980-tallet var tilknyttet Erich Blüchers organisasjon Norsk Front og som i dag driver Folkets Informasjonstjeneste – det kristne alternativet der han blant annet tilbyr ”Krisehjelp mot rasistiske sionistiske overgrep” 7.

I motsetning til konspirasjonsforfattere flest, som dersom de skriver om jøder ofte lager et skille mellom vanlige jøder og ”sionister”, ”talmudjøder” eller lignende for å unngå beskyldninger om antisemittisme, opererer Rudstrøm i liten grad med et slikt skille, noe som også har fått andre norske konspirasjonsteoretikere til å ta avstand fra ham. I stedet roser han flere steder politikere fra tidligere tider når disse tok til orde for utestengning av jøder. Selv Josef Stalins jødeforfølgelser unnskyldes med at de bare var rettet mot ”fedrelandsløse jøder” som ”stod i forbindelse med vestlige sionistiske organisasjoner”. For å illustrere hvor hatefullt innstilt Rudstrøm faktisk ser ut til å være mot jøder, kan det nevnes at han et sted beskylder dem for å selge narkotika fra synagogene.

Ekte og falske konspirasjoner

En ting Galtung og jeg tilsynelatende er enige om, er at det naturligvis har forekommet og forekommer virkelige konspirasjoner. Riktignok vil jeg her ta det forbeholdet at disse har vært begrensede i tid og sted, i motsetning til de store ”metakonspirasjonene” der Illuminati, Rothschild-familien eller romøgler står bak brorparten av verdensbegivenhetene som man ofte finner i konspirasjonslitteraturen. Galtungs eksempler bærer imidlertid snarere preg av å tilhøre sistnevnte kategori: ”Like the American, French and Russian revolutions, like the two world wars, like the 240+ US interventions in other countries”, skriver han.

Øystein Sørensen er professor i historie ved Universitetet i Oslo og forfatter av boken Den store sammensvergelsen: Historien om det hemmelige selskapet Illuminatus og dets mange ugjerninger. Han kommenterer Galtungs eksempler slik: ”Verden er full av konspirasjoner. En konspirasjon betyr jo egentlig bare at to eller flere har snakket sammen og planlagt noe som går ut over andre. Både kriger og revolusjoner er et resultat av konspirasjoner, på den måten at de har blitt planlagt i en militær overkommando, eller i en lukket sentralkomité. Dermed er det for eksempel ikke galt å snakke om terrorangrepene 11. september som et resultat av en konspirasjon blant en gruppe islamister. Men dersom man begynner å se på myndigheter og andre som redskaper for skjulte krefter, blir det noe annet. Ser man på verdenskrigene som et resultat av slike krefter er man for eksempel i samme landskap som Hamas”, sier Sørensen, med referanse til den palestinske organisasjonen Hamas som den dag i dag offisielt omtaler Sions Vises Protokoller som dokumentasjon på ”sionistenes” egentlige hensikter 8.

Johan Galtung har fortsatt en høy stjerne hos mange, selv om han etter hvert har fått en del riper i lakken. Var det riktig av Kulturutvalget ved Universitetet i Oslo å invitere ham til å holde foredrag dersom man hadde visst hva han kom til å si? En talsmann for Kulturutvalget svarer et betinget ja: ”Det er vanskelig å vite hva han egentlig mente med dette, vi har selv bedt ham kommentere. Men generelt mener vi at vi har et såpass oppegående publikum at takhøyden bør være forholdsvis høy.”

Asbjørn Dyrendal, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved NTNU, mener heller ikke at det er særlig stor sjanse for at Galtungs påstander har hatt særlig stor påvirkningskraft på studenter eller andre tilhørere: ”Ikke utover den delen av det politiske landskapet – både høyre og venstre – som tror hele eller deler av dette fra før, og som ønsker en slags autoritetsskikkelse å støtte seg på. Men de er nok likevel temmelig marginale."

For mange lesere av Humanist er det antagelig spesielt relevant at Galtung i sommer ble invitert som foredragsholder ved den humanistiske verdenskongress. Terje Emberland, seniorforsker ved HL-senteret og tidligere redaktør for Humanist, reagerer sterkt på Galtungs uttalelser i Oslo, og ville selv ikke vært villig til å dele talerstol med Galtung dersom han hadde blitt invitert og visst om dette: ”Hadde man visst om dette på forhånd burde han aldri vært invitert. For meg er dette nærmest som om jeg skulle delta på et møte med en holocaust-benekter – så forkastelig anser jeg slik konspirasjonstenkning for å være. Galtung må selvsagt gjerne få ytre det offentlig, men jeg ville ikke vært med på å legitimere det ved å delta.”

Jeg påstår fortsatt ikke at Johan Galtung har blitt antisemitt. Derimot står jeg ved at han gjennom dette tilsvaret fortsetter sin lefling med konspiratoriske og antisemittiske ideer.

Tillegg

Siden dette ble skrevet i oktober 2011 har Johan Galtung beveget seg enda lengre i konspiratorisk retning, og stiller seg nå på linje med innbitte jødehatere. Det er trist og forstemmende å se en såpass kjent stemme spille seg selv moralsk og intellektuelt fallitt sent i livet, og slik sette store deler av sitt  ettermæle på spill. Likevel er det nettopp Galtungs status som gjør det nødvendig å påpeke og ta et oppgjør med holdningene han fremmer.

Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Johan Galtung er og har alltid vært

Publisert rundt 10 år siden

en ekstremist.....fra ytre venstre...og sovjet-kommunistene var ikke mye bedre enn sine nasjonal-sosialistiske brødre når det gjaldt antisemitisme. Nei til ekstremisme!

Kommentar #2

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

For å tilføye,

Publisert rundt 10 år siden

jeg synes det er merkelig at Galtung kaller seg fredsforsker...Fred for alle, unntatt jøder???

Jeg kan si meg enig med at jøder har stor politisk makt i USA, f eks når det gjelder den pro-israelske lobbyen. De styrer på en måte den amerikanske utenrikspolitikken, ilag med kristne evangeliske zionister... Men derfra og vise til Sions vise protokoller? Jeg føler jeg blir kvalm av denne Rudstrøm.....Protokollene oppstod forresten i Russland som nevnt...

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

.....Protokollene oppstod forresten i Russland som nevnt...

....i 1903 Fagermo! Av russisk hemmelig politi i 1903!

Leninistene har sikkert nok å svare for om de ikke skal ta denne også? :-)

Kommentar #4

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ja, men

Publisert rundt 10 år siden

poenget mitt var å vise at antisemittismen eller mer korrekt, jødehatet, levde videre inn i Sovjet-tiden.

Paradokset er jo selvfølgelig at så mange bolsjeviker eller kommunister var jøder, i den spede begynnelsen til Sovjetunionen.

Jeg tror rett og slett at jødehatet lå latent i det russiske samfunnet og andre øst-europeiske samfunn , og ikke i selve kommunismen dog.

Kommentar #5

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Galtung bør pensjonere seg fra samfunnsdebatten

Publisert rundt 10 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

poenget mitt var å vise at antisemittismen eller mer korrekt, jødehatet, levde videre inn i Sovjet-tiden.

Paradokset er jo selvfølgelig at så mange bolsjeviker eller kommunister

Karl Marx og Leo Trotsky var jøder, synest også å erindre at selveste Lenin skulle ha hatt jødiske aner. Så du har nok helt rett, anti-semittismen har en århundrer lang tradisjon i Russland, men også i Ukraina, Hviterussland og de baltiske statene. Husk på at mange ukrainere og baltere var vokterere i nazistenes dødsleire. Hva angår Galtung så fremstår den mannen som mer og mer besynderlig, men han tilhører vel en snever krets på venstresiden som dyrker konpirasjoner og for alt jeg vet anti-semittisme, med tilhold i SV, men selv der er de marginale, men jeg kan bare ikke fatte at det partiet vil ha slike elementer som medlemmer, alle kan jo se at slikt tærer på seriøsisteten for en organisasjon, men dem om det. Denne delen av venstresiden har mye til felles med det ekstreme høyre i en del saker, blant annet anti-semittisme og konspirasjonsdyrking.Men sosialister er de knapt i noen klassisk marxistisk kontekst, heller en slags type radder uten ideologi, men med mye følerier og fantasi, men det er jo for så vidt partiet SV (ikke gamle SF) i et nøtteskall.

Kommentar #6

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Lenin var virkelig

Publisert rundt 10 år siden

multikulturell hehe.....ifølge Wikipedia hadde han russisk,tatar,tysk, svensk, mulig jødisk og mulig kalmykisk (?) bakgrunn!

Kommentar #7

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hvorfor ler du ?

Publisert rundt 10 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

multikulturell hehe.....ifølge Wikipedia hadde han russisk,tatar,tysk, svensk, mulig jødisk og mulig kalmykisk (?) bakgrunn!

Det er ingen ting å le av, på sitt vis var det et speilbilde av det russiske imperiet og dets kulturelle mangfold.

Kommentar #8

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jeg ler vel egentlig ikke,

Publisert rundt 10 år siden

tanken var å vise til en litt annen debatt....Sovjetunionen var multikulturell ja, men har fått en følelse av at slavere hadde forrang for å si det sånn...

Kommentar #9

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Russerne hersket både før og etter 1917

Publisert rundt 10 år siden

Det er nok ikke riktig siden både ukrainere og hviterussere blir ansett som slavere (om du vil bruke den type begreper) og ble vel knapt forfordelt. Nei russerne var nok den statens herrer både før og etter revolusjonen.Nå var jo Stalin georger, men kulturellt sett var han sterkt russifisert, nettopp et produkt av det russiske imperiet. Imperiet, mentaliteten, tanken om statens territorium, det kulturelle hegemoniet, fortsatte inn i Sovjet-Unionen. Politikken endret karakter, men knapt kulturen substansiellt sett, Sovet -Unionen var nok hos de fleste synonymt med Russland.

Kommentar #10

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jepp russerne

Publisert rundt 10 år siden

var herrer, men både idag og da tror jeg nok de synes bedre om sine slaviske "brødre", enn ikke-slavere i nærområdet....Rasismen lever i Russland idag, minst like sterkt (kanskje mer), som her i Vest-Europa. Den går utover folk fra Kaukasus mest, men også afrikanere, jøder og muslimer....

Så Sovjet/Russland= Tomato/Tomato, for å sitere engelsk.....

Kommentar #11

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

La oss holde oss til trådens tema

Publisert rundt 10 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

var herrer, men både idag og da tror jeg nok de synes bedre om sine slaviske "brødre", enn ikke-slavere i nærområdet....Rasismen lever i Russland idag, minst like sterkt (kanskje mer),

At de behandlet slaverne bedre ? Neppe, mellom 1918 til 1921 nedkjempet de både Petluras nasjonalister og Makhnos anarkister i Ukraina. For ikke å snakke om den senere hungersnøden. Nei det var nok revolusjonen i 1917 som for en tid berget imperiet. Hadde ikke den kommet ville nok imperiet blitt oppløst på lik linje med Haubsurgernes imperium og det Osmanske riket. Slik sett var Sovjet-Unionen en historisk anakronisme.

Rasismen levde i beste velgånde i Sovjet tiden også for den del. Men nå kommer vi utenfor temaet for tråden.

Kommentar #12

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jeg bukker i støvet,

Publisert rundt 10 år siden

og sier meg enig.....

Kommentar #13

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Konspirasjoner

Publisert rundt 10 år siden

Ser at atikkelforfatter indirekte forsøker å si at Per Aslak Ertresvåg er jødehater ved at Galtung har hentet mye av sin inspirasjon fra denne. Men saken er den, selv om jeg ikke har lest så mye av det han har skrevet men hørt flere av hans foredrag på nettet,  at Ertresvåg overhodet ikke kommer innom sionismens verdensherredømme eller noe som helst annet.

derfor er jeg villig til å tro at Ertresvåg heller er en brikke hva angår å beskytte jødene for falske anklager ved at han dreier skylden over på andre, beskyldninger som andre leire innen det såkalte konspirasjonsteoretiske spekteret beskylder jøder for.

Men om det finnes en sannhet i de såkalte sions vise protokoller og at det er krefter i blandt de øverste som bevisst jobber for å oppfylle disse, er en annen sak. Men når en ser hva som skjer i samfunnet målt opp mot det som står skrevet i disse, da kan en få hakeslepp og blir kanskje henvist til det at det er mørke krefter der ute som sørger for oppfyllelsen av disse. Men hvem som har skrevet disse, er en annen sak som jeg ikke kommer inn på her

Kommentar #14

Even Ludvigsen

0 innlegg  9 kommentarer

Sannheter kaller jeg de fleste av disse såkalte konspirasjonteorier

Publisert rundt 10 år siden

Asbjørn Dyrendal, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved NTNU, mener heller ikke at det er særlig stor sjanse for at Galtungs påstander har hatt særlig stor påvirkningskraft på studenter eller andre tilhørere.

Kommentar til dette Asbjørn sier er at på universiteter og høgskoler så er det nesten kun jødiske Abrahams barn som kommer inn, og jeg er en slik jøde. Så noe gehør for disse sure sannheter er det nok egentlig der men om slikt så er det ikke lov å si mye om pågrunn av at da blir det bråk. Dere kristne vet lite om dette da. Asbjør Dyredal er sikkert et abrahams barn

Kommentar #15

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Mon tro hvordan IQen til den vestlige verdens jøder kommer inn i bildet. Mange meg høy IQ i styre og stell gir selvsagt høy prosentandel jøder, siden det finnes forholdsvis flere "ekstrem-IQer" der. Prosentantallet gjør det vel lettere å konstruere konspirasjonsteorier.

Jeg synes imidlertid at artikkelen til John Færseth gir inntrykk av at beskyldningen om konspirasjonsteorier er et argument i seg selv. Det er det ikke. Men det var sikkert ikke meningen at det skulle virke slik?

Konspirasjonsteorier av ymse slag er viktige for å avdekke potensielle maktmiljø. Det er imidlertid et problem at mennesket i liten grad skiller mellom teori og tro. Man trenger jo ikke tro på teoriene/hypotesene, men bruke dem som arbeidsredskap i letingen etter sammenhang. I det troen oppstår, så arbeider man gjerne ikke for falsifikasjon.

De med sterk tro på at det ikke finnes konspirasjoner, har jo dette som mer eller mindre bevisst hypotese, og arbeider heller ikke for falsifikasjon av sin tro/overbevisning. Derav finner man at slike ofte bruker konspirasjonsbegrepet som et slags aksiomatiskfundamentalt "bevis" på at meningsmotstanderen er på jordet. Det er selvsagt anti-intellektuelt.

Det er interessant å se hvordan mennesket drives av tro - overbevisning kontra vilje til falsifikasjon. Det var ikke for ingen ting at Jesus hadde tro som hovedtema. Men det virker litt oversett av moderne psykologi.

Kommentar #16

Torbjørn Morka

0 innlegg  4 kommentarer

Allerede på Jesu tid

Publisert rundt 10 år siden

kom begrepet "Satans synagoge" frem. De som kaller seg jøder men som ikke er det. Skal man beskylde jødene for å være dem som styrer/er en del av frimureriet er det nok heller denne gruppen som Jesus nevnte som kan klandres !

Vanlige jøder, som ghettojødene og dem som dødde i millioner under siste vk kan man ikke regnes blant disse.

Det bor en iboende ondskap i alle mennesker, i en eller annen grad, pengegriskhet også samt lysten på anerkjennelse som for noen er mere et ønske om makt. Og makt har en tendens til og korrumpere som det heter.

Begynner man og grave seg ned i dybden for å lete frem hvem som eier hva og hvor meget, så blir jo sannheten avdekket litt etter litt. Nå styrer jo ferske journalister unna slikt, det er ikke karrierefremmende så det er kun slikt som gripes fatt i av "avdankede" journalister med resultater man ser i de 3 bøkene til Ertresvåg. Man taler jo heller ikke Roma midt i mot.

Noe underlig er det jo også, at både bøkene til Rudstrøm og en annen, Oddmund Hammerstad ikke er lenger i omløp blant bokhandlerene. Den første finner man ikke engang på Nasjonalbiblioteket. Er det slik i dag at hvis innholdet er for kontroversiellt så havner det innunder kategorien "forbudt litteratur" ? Både Oliver Langeland med sin kommentar om landssvikoppgjøret og Agnar Mykles bok ble jo i sin tid forbudt.

Man kan jo også forsøke å få fatt på Aril Edvardsens bok hvor han utfra en pastors synspunkt beskriver flere av vestens store tenkere og umoral, særtrykk er ikke mulig !

Skepsis overfor den "etablerte sannhet" har en ekkel tendens å få tilnavnet konspirasjonsteorier, er det et desperat utslag av hersketeknikk som melder seg ?

Kommentar #17

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Sensuren er ganske hard i Norge. Derfor er det ikke bare vanskelig å få tak i diverse bøker, men det er også umulig å få trykt opp en del systemkritiske bøker. F.eks må de som driver med radikal barnevernskritikk gi ut på egne forlag eller gi ut vi de nye mulighetene på internett, fra utlandet. I stillhet bare fjernes budskapene som er knallhard i sin kritikk, og som har få alternative veier.

Jeg tror ikke det er styrt, dette med sensur. Det er imidlertid kultur i en del sosialistiske/sosialdemokratiske miljø å løpe etter maktposisjonene. Det er jo gjerne også en overdrevet selvtillit i noen av disse miljøene, hvor de ser på seg som svaret og som de sanne intellektuelle. Det kommer til å slå tilbake. Hovmod står fremdeles for fall. Det fallet kommer trolig snart, om ikke så raskt. Hvilket vi kan takke f.eks internett for.

Kommentar #18

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

En Holocaustfornekter i hønsegården

Publisert rundt 10 år siden

Jeg ser det er kommet en Holocaustfornekter inn i hønsegården. Hans navn er Even Ludvigsen. I Tyskland er Holocaustfornektelse betraktet som en kriminell handling. Jeg har ingen sterke meninger om hvorvidt det bør betraktes som kriminelt i strafferettslig forstand. Men jeg har en mening om hvorvidt Vårt Lands redaksjon i anstendighetens navn bør la Even Ludvigsens innlegg ovenfor bli stående. Kort sagt forutsetter jeg - i respekt for de mange som var ofre for nazismens grusomheter - at Verdidebatts moderator straks sletter Even Ludvigsens innlegg ovenfor.

Kommentar #19

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Bare for å ikke settes i leir med feil folk, så beskyldes jeg for å være sionist av visse jødefientlige miljøer.

Likevel skulle jeg sett debatt om konsentrasjonsleirene. Det er en oppvoksende generasjon som trenger beviser. Det får de ikke av at debatt undertrykkes.

Kommentar #20

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Eller la det stå til

Publisert rundt 10 år siden

skrekk og advarsel?

Det går nok bare utover Ludvigsen selv......

Kommentar #21

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Likevel skulle jeg sett debatt om konsentrasjonsleirene. Det er en oppvoksende generasjon som trenger beviser. Det får de ikke av at debatt undertrykkes.

Even Ludvigsen har ikke levert noen premisser for en slik debatt.

Kommentar #22

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Ludviksens tankegods

Publisert rundt 10 år siden

får den som er interessert i slikt - innsyn i på denne linken ....

http://ildsjelen.ning.com/forum/topics/schroedingers-katt-050511?commentId=1991720%3AComment%3A614963&xg_source=activity

Hva er vi nå da, Bastrup - vi er ikke politisk korrekte - heller moralsk korrekte?  Men - hvem kan hjelpe Ludviksen?

Leser kjapt at Ludviksen er buddist og tror følgelig på reinkarnasjon, men hva med oss andre som lever dette ene livet og skal leve med de bidrag som kommer fra en ung nordmann?

Kommentar #23

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Hva er vi nå da, Bastrup - vi er ikke politisk korrekte - heller moralsk korrekte?

"Moralsk korrekte" er ditt uttrykk. Jeg vil hevde at å ha moralsk ryggrad i de saker Ludvigsen tar opp er av essensiell betydning. Nygård er vel ikke uenig i det?

Kommentar #24

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Skulle gjerne sett en god filosofisk/logisk forklaring på hva moralsk ryggrad er for noe.

Kommentar #25

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Skulle gjerne sett en god filosofisk/logisk forklaring på hva moralsk ryggrad er for noe.

Det eneste som er sikkert er at man verken trenger å være filosof eller logiker for å ha det.

Kommentar #26

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Kanskje,

Publisert rundt 10 år siden

vestlig buddhist= vestlig "kommunist-raddis"= jødehater???

Dette er sagt litt forenklet, men dette er en del av arven fra 68-erne......

Det hele bunner i Vestens moralske fall fra det "glade" sekstitall, og frem til idag.....Ett barnslig opprør mot sine foreldre.....Noen av disse foreldrene ofret livet under andre verdenskrig, for at deres avkom kunne leke sitt pubertale "opprør" mot alt det som stoppet festen deres....

Også later mange av disse radddisene at de støtter undertrykte folk rundt i verden, når det egentlig er først og fremst politiske grunner til støtten....Alt det f eks USA er for, er vi imot!

Og ja, de får god hjelp av udugelige og farlige presidenter som Bush x2, Reagan og Nixon.......

Det mange av disse ungene egentlig gjør, er å fortsette den "intellektuelle" arven fra rabiate antisemitter som Nils Kjær, Sven Elvestad og Olaf Bull for å plukke noen fra vårt eget land...."intellektuelle" forfattere som brukte mesteparten av tiden sin til å drikke seg til døde, og å støtte opp om Hitler og Mussolini......bøkene deres får litteraturkritikere ta seg av.....

Jeg vil forresten spørre, hvorfor er så å si nesten alle tidligere østblokk-land,der det var tradisjonell kommunisme, kulturkonservative og  religiøse land??? Eller for å ta Midtøsten, eller mange buddhistiske land??? Eller Afrika?

Svaret ligger nok i at de ikke fikk med seg Vestens "opprør" og moralske forfall, rett og slett. Øst-Europa hadde nok med å komme seg igjennom historien.....Idag er forresten store deler av Øst-Europa gjennomsyret av rasisme, mot rom-folk, mot jøder, mot afrikanere og mot muslimer osv......Leste forresten en meget interressant artikkel på nrk.no idag, intervju med H.W. Steinfeld på hvordan Russland ser på Breivik-saken.....

Unnskyld, hvis dette innlegget virker harmdirrende, men ble litt harmdirrende selv, etter å ha lest Mr X's kommentarer.......

 

 

 

Kommentar #27

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Var ikke det Hitlers mening også ?

Publisert rundt 10 år siden
John Færseth. Gå til den siterte teksten.

ideen om at verden i virkeligheten styres av jøder og frimurere.

Nå har jeg ikke lest Mein Kampf , men  annensteds fra mener jeg bestemt at Hitler så både på jøder og frimurere som årsaken til det meste av verdens elendighet.    Johan Galtung kan vel ikke ha blitt Hitler-fan, den gamle USA - hater som fant  sitt paradis i staten Hawaii ?  Det lille jeg har sett av den mannen på TV har alltid fått meg til å tenke på de beste scenekunstnerne fra Chat Noir.

Kommentar #28

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Det eneste som er sikkert er at man verken trenger å være filosof eller logiker for å ha det.

Problemet er at moralsk ryggrad et stykke på vei er kulturbetinget føleri. Der kommer moralfilosifien inn og klargjør at moral er så mangt.

Kommentar #29

Even Ludvigsen

0 innlegg  9 kommentarer

Jeg nekter ikke for Holocaust

Publisert rundt 10 år siden

Jeg nekter ikke for Holocaust men de som døde i konsentrasjonsleirene grunnet Holocaust var nok 10-12  jøder og ikke 6 millioner.. Og jeg er jo en ærlig jøde selv og vil ha sterkere bevis på at det døde 6 millioner jøder der. Og jeg vil att historien om  at millioner Tibetanere ble myrdet i Europa av jøder og andre på 1800-1900 tallet skal komme med i historien.  

Nå er det kun jødiske som klager på meg her inne antar jeg og de har jo monopol på å skrive historie tror de og siden jeg er jøde også så må jeg også få lov å rette på historien. Det var visstnok en jøde som truet seg til å få være med i andre verdenskrig og han het Hanry Fonda og var filmskuespiller.

Og det kan hende det var noen få jøder til som truet seg med i ww2 fra USA.  Det at det ble myrdet  over 11  millioner tibetanere i Europa er enn historie som blir skjult av historikere som vet dette eller så blir de truet til å skjule denne historien. Og det er rasistisk og skammelig at  denne historien blir skjult

Når noen stiller spørsmålet om hvorfor jødiske havnet i konsentrasjonsleirer så er det sjelden svar å få og svarer noen ærlig så blir de truet av idioter av oss jøder som vil at de skal holde kjeft.

La dette stå.

Kommentar #30

Even Ludvigsen

0 innlegg  9 kommentarer

Ok jeg skal rette det litt opp hvis du ikke vet om horehusene i konsentrasjonleirene

Publisert rundt 10 år siden

Ok jeg skal rette det litt opp hvis du ikke vet om horehusene i konsentrasjonleirene så skal jg ta dette vekk. Talmud jøder er jøder som mener at de har rett til å dømme kvinner til hor og derfor er det horehus i Tyskland ennå.

Kommentar #31

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ikke la dette stå!

Publisert rundt 10 år siden

Nei, jeg synes ikke dette skal få stå.  Du fortsetter i realiteten å benekte at holocaust har funnet sted.

Kommentar #32

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

hmm

Publisert rundt 10 år siden

Pressen har et prinsipp om til en viss grad beskytte mennesker mot seg selv?

Utover det synes jeg det bør få stå. Vi får påminnelser om at disse meningene eksisterer. Han oppfordrer ikke til vold, men benekter at vold har funnet sted.

Er det forresten noen som har anelse om hvor denne tibetaner-teorien stammer fra?

Kommentar #33

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Even Ludvigsen. Gå til den siterte teksten.

Talmud jøder er jøder som mener at de har rett til å dømme kvinner til hor og derfor er det horehus i Tyskland ennå.

Så det er derfor. Jeg som alltid har trodd slik finnes fordi det finnes et marked for det.

Dette er jo ikke bare politisk- og moralsk ukorrekt. Det er tåpelig. I visse liberalistiske miljø så kaller man ofte ekstreme logiske glipp for psykoser, uten å koble det til psykiatrien.

Det er visst noen som trenger å arbeide med virklighetsorienteringen.

Kommentar #34

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Siden denne Ludvigsen,

Publisert rundt 10 år siden

synes å være så opptatt av tibetanerne (det er faktisk jeg også), så synes jeg det er på sin plass å minne på om at det er kommunistiske og ny-imperalistiske Kina som dreper og okkuperer tibetanerne....

Kommentar #35

Even Ludvigsen

0 innlegg  9 kommentarer

i respekt for de mange som var ofre for jøder`s og andres grusomheter på 1800-1900 tallet

Publisert rundt 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

i respekt for de mange som var ofre

Jeg sier til jøder og andre og i respekt for Jesus at sannheten skal frigjøre eder.

I respekt for de mange som var ofre for  jøder`s og andres grusomheter på 1800-1900 tallet så vil jeg høre historien om Tibetanerne og de andre Asiaterne som ble myrdet i Europa og andre steder på 1800-1900 tallet.

Det du og andre bør tenke på at dere ikke burde identifisere dere med de jødenepå 1800-1900 tallet  som var med på å myrde Tibetanere som var pasifister og totalt snille mennesker uten våpen. 

Jeg har alltid trodd at Adolf Hitler var en veldig ond person og rasist, tyv og imperialist men når jeg fant ut at han var ute etter å kaste ut kolonistene fra land som var kolonisert i verden og han ville gi landene tilbake til befolkningen som var den opprinnelige i de koloniserte landene jeg skjønte ikke hvorfor han kunne bli kalt rasist og  imperialist.

Jeg søkte litt for jeg og trodde at Adolf Hitler og hans Nazisme var rasistisk mot andre raser og mot jøder men etter en del søk så fant jeg ut boken Mein Kamp er en omskrivet bok fra løgnaktige jøders hånd fordi det ikke står noen ting om tibetanere der som Hitler passet på så de ikke skulle bli drept av slike overtroiske grådige av oss Abrahams barn som var ute etter å voldta dem og drepe dem av grunner få forstår. 

Og vi ser over her i stykket til han som tror at jødisk blod har mer IQ enn andre at det ofte er jøder som har raseteorier om IQ og slikt. Jøder er jo ikke noe klokere enn andre og det er bevist at mennesker fra alle raser og slekter i verden kan være eksakt like kloke når de får helt lik belæring.

Hvis Hitler hadde raseteorier så er det rart fordi han var jo halvt jøde selv og han hadde brune øyne og sort hår, og det liksom ha fremhevet var blond med blå øyne. Og ut fra dette så  skjønner alle at Hitler og Nazismen ikke hadde noen raseteorier og at Nasjonal sosialismen ikke var rasistisk slik noen jøder skriver.

Nå er ikke vi jøder noen egen rase da vi er en slekt til Abraham som ofte er en blanding av en masse raser. Det er egentlig tåpelig å følge en slekt så langt tilbake og få noen jøder til å tro de er utvalgt over andre slik Abraham sa han liksom var. Hvis Hitler hadde noen raseteorier så var det rart. Jeg så at han fortalte at ofte så samarbeidet jødiske slekter over alt for å gjøre de som ikke var jødiske fattigere og til å ha dårligere liv enn jødiske og da var det jo ikke rart at de ble hatet av de som ikke klarte å få et like godt liv som jøder enda de jobbet og jobbet. Hitler var jo selv halvt jøde og halvparten av hans SS hær og Gestapo ærlighetspoliti var jo jøder etter som jeg har hørt. Så det er også jøder som er sosialister og vil at alle i verden skal ha det like godt..

Det er mye løgn om andre og første verdenskrig og Adolf Hitlers Nasjonal sosialisme var ikke rasistisk i det hele tatt og Hitler passet på folk fra andre raser i Tyskland.

Nynazisme er jo ofte rasistisk og det er jo ikke Hitlers nazisme. Nynazisme er noe som er produsert av jøder som ikke likte at Hitler u ikke var rasist. Ofte er Nynazister irritert for at folk fra andre land får jobb og ikke de som er hvite fra sitt land og de er irritert på at  disse fra andre land får hus og hjem og de selv får det ikke og sliter økonomisk. Selvfølgelig så kunne myndigheter i forskjellige land gi like mye til de hvite i landene sine som til innvandrere, men det får de ikke lov til av et jødisk styre bak kulissene i den vestlige verden. Det er ikke innvandrernes skyld at det er hvite personer som har det veldig kommelig i Norge og i andre land i forhold til en del innvandrere. Det er og innvandrere som har det veldig fælt og det er nok trær og sement  i Sverige og Norge til at alle kan få et bra hus selv om de er innvandrere eller hvite som ikke er jødiske. Det vi ser i USA og i store deler av Vesten er at det er laget til rasisme fra jødiske styresmakter som tror de er utvalgt til å lede verden over andre når de er Abrahams barn og disse jødiske styresmakter som i hemmelighet styrer bak regjeringer med trusler og vold lager til gettoer over alt og i fengsler for nettopp å lage til rasisme mellom folkegrupper. Er det noen av dere her inne som skjønner hvorfor det blir gjort slik at noen få jødiske personer. 

Er det noen her inne hvor Jesus og kristendommen er sannhet for de fleste vet hvorfor USA er så jødisk djevelsk styrt når de fleste der er kristne står det i leksikon?

Er de egentlig ikke kristne tro fordi de hisser til krig ofte.

Og hvis vi søker en del til så finner vi ut at Gestapo var et ærlighets politi i Europa før og under andre verdenskrig. 

Når Gestapo gikk rundt i jødiske hjem og samlet inn saker og ting som jøder hadde stjålet så fant Gestapo gulltenner fra millioner av myrdede Tibetanere i boligene til Jødene.

Tibet var et land full av gull og Tibetanerne har alltid brukt gull i tennene sine. Jøder har da ikke hatt noe gull da det aldri har vært gullfunn i Europa eller i Israel, så de som sier at det ble funnet millioner av gulltenner som stammer fra døde jøder etter krigen tar feil og er feilinformert eller løyet til for de gulltennene stammer fra Tibetanske snille pasifister som ble stor sett drept av våre forfedre jøder på 1800-1900 tallet som var ute etter å stjele fra Tibetanerne og de stjal til og med tennene dems som var gullbelagt. Grådighet er forkastelig og de fleste  jøder i dag har ingen grunn til å beskytte løgnene om at gulltenner som var samlet inn av Gestapo stammer fra jøder når de stammer fra over 11 millioner Tibetanere som ble myrdet av stort sett jøder eller folk som ble lurt til å myrde av jøder.

http://www.youtube.com/watch?v=-ThICpDp194

http://www.pathfinderphotography.com/Travel-Photography/Travel-Photography/16126831_zzJhbD/3/1210780549_2tQhH#!i=1210780549&k=2tQhH

Kommentar #36

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Til moderator

Publisert rundt 10 år siden

Nå må Verdidebatts moderator treffe tiltak for å beskytte Even Ludvigsen mot seg selv.

Kommentar #37

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Man kan faktisk være skeptisk til frimureriet

Publisert rundt 10 år siden

uten å gå god for makkverket "Sions Vises Protokoller"?

Det er riktig at frimurerne har kommentert Breivik og hans medlemskap:

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7971381 

Han virket som en kjekk, ung mann

Da skuddene falt på Utøya den 22. juli kunne Ivar Skar høre skuddene og se gjerningsmannen fra en hytte på en øy i nærheten av Utøya.

Lite visste han da at gjerningsmannen selv var en frimurer.

– Jeg fikk en telefon der jeg fikk vite at gjerningsmannen var frimurer. Dagen etter angrepet holdt vi et kort møte. Det var ingen annen diskusjon enn et han måtte ekskluderes umiddelbart, sier Skar. 

Det jeg stusser litt på her er at selve sjefen for frimurerne i Norge innrømmer at han var slik plassert at han kunne høre skuddene og se gjerningsmannen fra en hytte i nærheten av Utøya mens dramaet pågikk!

Dette må da være tidenes slumpetreff at akkurat han skulle være akkurat der akkurat da!
Og hvorfor har ikke journalister stått i kø for å intervjue et så sentralt øyenvitne?

Et annet lignende slumpetreff er at regjeringens topphemmelige krigsbunker, (som riktignok ikke er så topphemmelig lenger på grunn av samordning av data mellom Brønnøysundregistrene og en online telefonkatalog, det er bare å google litt),
ligger bare 7 kilometer fra Utøya. Denne bunkeren har væpnet vakthold av personell fra forsvaret 24 timer i døgnet. Disse må da vel også ha sett og hørt noe den 22. juli!

 

Kommentar #38

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

?

Publisert rundt 10 år siden

For meg er noen av Ludvigsens varianter av gammelt, høyreekstremt tankegods originale?

Er det mulig å be om hjelp fra en anerkjent forsker på ekstremisme? Hvor er du Lars Gule? :-)

Kommentar #39

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Kilde?

Publisert rundt 10 år siden

Ludvigsen, har du en kilde til dette omtalte drapet av tibetanere i Europa?

Kommentar #40

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Alt er tilgjengelig på åpne kanaler

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Et annet lignende slumpetreff er at regjeringens topphemmelige krigsbunker, (som riktignok ikke er så topphemmelig lenger på grunn av samordning av data mellom Brønnøysundregistrene og en online telefonkatalog, det er bare å google litt),
ligger bare 7 kilometer fra Utøya.

Kommentar #41

Even Ludvigsen

0 innlegg  9 kommentarer

Ludvigsen, har du en kilde

Publisert rundt 10 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Ludvigsen, har du en kilde

Det var noen kilder på internett i 2008, men nå finner jeg ikke disse kilder. Det virker som om noen fjerner dem med engang jeg bruker dem så de ødelegger for verden. Sikkert noen imperialister som har noe av disse skattene fra Tibet som de må levere tilbake men prøver å stjele. Jeg skal prøve å gi deg noen kilder, men lov meg å holde dem hemmelig og det gjør du vel for du er vel ikke en av disse løgnerne og imperialistene.

Sekretæren Traudl Junge til Hitler som ble drept i 2002 hadde noen kilder lagt ut hørte jeg, men de finner jeg ikke for tiden. Hun bodde jo sammen med flyktninger fra Tibet som ikke hadde jort noe galt og som ble beskyttet av Traudl Junge. Det er en skatt fra Tibet som er stjålet og er i en del jøders og andres hender og derfor lyves det så veldig om ww2 og ww1.

Del lyves av veldig mange bokselskaper, filmselskaper og andre som prøver å skjule historien om gullet og skatten fra Tibet. Og disse som lyver er tyver og helere av denne skatten som ser på skatten som mer verdt for seg selv enn andres menneskeliv.

Kommentar #42

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Buddhisme

Publisert rundt 10 år siden
Even Ludvigsen. Gå til den siterte teksten.

Du sier høyreekstremt tankegods og da skjønner du ingenting for jeg er sosialist og absolutt ikke rasist og da absolutt ikke høyreekstrem.

Du kan sove videre Lars Gule :-)

Jeg fant plutselig ut hva dette var for noe! Har vi funnet opp begrepet "ekstrembuddhisme"? :-)

Kommentar #43

Torbjørn Morka

0 innlegg  4 kommentarer

Observasjonspost ?

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Da skuddene falt på Utøya den 22. juli kunne Ivar Skar høre skuddene og se gjerningsmannen fra en hytte på en øy i nærheten av Utøya.

Lite visste han da at gjerningsmannen selv var en frimurer.

Det er som du sier en merkelig tilfeldighet, men riktignok var jo dette i fellesferien så den saken kan være grei.

Fra den nærmeste øya, om det er den, så er avstanden 1100 meter så da må han naturlig nok hatt kikkert. Noe annet som kommer frem i det intervjuet, om man kan stole på dem, er at Breivik fikk avansere fra lærling-grad til den 3dje grad kun ved å delta på 5 møter ?

Men derimot, om det har kommet direktiver ovenfra, fra en engelsk høygradslosje, da stiller kanskje saken seg anderledes ?

Aktor Svein Holden, som vel selv er frimurer, ville kanskje ikke stille Breivik spm om disse engelske kontaktene hans i KT, hadde noen forbindelser med noen av losjebrødrene hans her i landet ? Eller om det hadde en grad av frimureri/losjevirksomhet denne angivelige organisasjonen ?

Hadde disse soldatene fra forsvaret tilgang på båt, og ble dem i tilfelle varslet på noe vis ?

Er det ikke kommet frem en liste over 27 ting som gikk feil denne dagen, 27 ting som gjorde at ting nesten lå til rette for at ugjerningen kunne fortsette såpass lenge som det gjorde ?

Var det "feil politimann" som hadde han i sikte den kvelden, dvs var det ikke meningen han skulle overleve kanskje ? 

Kommentar #44

Even Ludvigsen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Det er noen sannheter jeg skriver om og ikke Buddhisme i det du kommenterer. Jeg er ikke ekstrem selv om jeg forteller noe  du ikke liker at er sant. Sannheten frigjør eder sa Jesus.

Kommentar #45

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Ekstrem

Publisert rundt 10 år siden
Even Ludvigsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er ikke ekstrem selv om jeg forteller noe

Dette er faktisk så ekstremt Ludvigsen at vi til og med har sluppet innlegg fra dem som alltid klager på hvordan de politisk korrekte prøver å kneble debatten! :-)

Kommentar #46

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Hitler var sosialist

Publisert rundt 10 år siden
Even Ludvigsen. Gå til den siterte teksten.

Du sier høyreekstremt tankegods og da skjønner du ingenting for jeg er sosialist og absolutt ikke rasist og da absolutt ikke høyreekstrem.

Og det er jo også løgn at liksom han der Adolf Hitler drepte jøder. Se mine innlegg.

Hitler var sosialist, nemlig nasjonalsosialist.  Du har allikevel et enormt forklaringsproblem.  Mine venner, som er jöder, og mistet hele familien etter ankomst til konsentrasjonsleiren,  har antagelig hallusinert etter din oppfatning...

Du bör komme deg over i virkelighetens verden, eller har du troskapsed til Anders Breivik ?

Kommentar #47

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Til barnet av Abraham, jøden Even Ludvigsen. Å lese dine innlegg er som å blir slengt rundt i en sentrifuge. Tilfeldig er jeg født før WWII og dét i Tyskland! Min far vandret rundt i byen i Krystallnatten. Han trodde han kunne fysisk forhindre arrestasjoner av jøder men holdt på å bli arrestert selv. I stedet noterte han da ned alt han så og hørte, og skjulte sin dokumentasjon til krigen var over. Etter krigen kom det etter hvert bøker og annen dokumentasjon inn i vårt hjem – tilgjengelig for alle oss søsken. Jeg har fremdeles bildene på min netthinne som er så groteske at jeg ikke orker å beskrive dem.

Jeg vet ikke om du har kunnskap om hvordan KZ’s var innrettet og fungerte?. La meg ta deg med på en liten runde: Når de endeløse lange tog – tog på tog med vogn på vogn på vog på vogn på vogn (vell å merke kvegvogn) ankom bestemmelsessted sto soldater klare med gevær utfor vognene og kommanderte ut alle kvinner, barn og menn som ikke allerede hadde dødd naturlig underveis av stress, surstoffmangel eller er blitt tråkket i hjel. Alle hadde stått i timevis som sild i tønne uten mulighet til å røre annet enn hodet, øyne og munn og uten mulighet til avtrede. I timevis!

Kvinner og barn ble så kommandert til én side, menn til en den andre. De fleste så hverasndre aldri igjen. Mennene måtte så stå på rekke og rad mens noen med gevær vurderte hver enkel. De man anså som arbeidsføre ble kommandert til én side, de skrøpelige og gamle til den andre. De gamle og skrøpelig så ingen igjen, mens de arbeidsføre ble anbrakt i brakker. Har du sett hvordan slike brakker så ut? Køyesenger som lignet på bur og der i hvert etasjebur sov flere menn sammen – tett. Fra tidlig morgengry til sent på kvelden ut og arbeide – med alt for lite mat i magen. Mange segnet om etterhvert pga underernæring, kombinert med tung kroppsarbeid. De som falt om på stedet og ikke klarte å reise seg igjen ble det gjort kort prosess med. En kule. Andre for svake ble sent samme vei som de skrøpelige og gamle ved annkomst.

Så, og her mener du at disse mennesker – jødene hadde overskudd til å tenke sex og lage horehus? Jeg har prøvd å forestille meg hvilken kvinner du tror lot seg misbruke av jøder som horer i KZ? Var det tyske jenter? Jeg finner ikke plausibelt svar.

Vel, barnet til Abraham, jeg gidder ikke å kommentere dine anslag over hvor mange jøder som forlot livet i denne tiden. Jeg slutter her.

Beste hilsen

Solveig

 

Kommentar #48

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Frimurerne leker seg med religiøse symboler

Publisert rundt 10 år siden

På fasaden av losjebygget deres i Stavanger finnes det tre Davidsstjerner, en katolsk biskop i en nisje og tre egyptiske sfinxer oppe på kanten av taket. Dette vitner vel først og fremst om religionsblanding.


http://www.artemisia.no/arc/historisk/stavanger/bilder/lokkeveien.8.jpg 

Om frimurerne har tatt i bruk Davidsstjernen som symmbol, så kan vel ikke jødene lastes for dette, like lite som de kristne kan lastes for at Ku Klux Klan driver og setter fyr på kors! 

Kommentar #49

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vennligst

Publisert rundt 10 år siden
Even Ludvigsen. Gå til den siterte teksten.

Sannheten frigjør eder sa Jesus.

Kutt å bruke Jesu navn i din fryktelig villfarne svadamening om hitler og hans djevelskap.!!!

Kommentar #50

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

jeg tror ikke du skal ha illusjoner

Publisert rundt 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Nå må Verdidebatts moderator treffe tiltak for å beskytte Even Ludvigsen mot seg selv.

om at moderator stenger rabiate holocaustfornekteres adgang til å ytre seg, fordi slike ytringer er ikke farlige for makten i Norge, de som holder norske media igang med uhorvelig mange millioner i statsstøtte.

Det er nok helt andre typer debatter som strykes av sensuren,  blant annet denne som forsøkte å sette et kritisk lys på ferjen fra Utøya og AUF-lederens rolle den 22.juli.

Noen har lagt ut en link til dette innlegget på facebook. Trykker man på linken, får man beskjed om at innlegget ikke eksisterer.

Ingen begrunnelse, det er rett og slett bare retusjert bort, omtrent som bilder av makteliten i Kina etter Mao der den såkalte firerbanden rett og slett ble retusjert bort.

Dette er innlegget jeg snakker om:

Både reportasje og bok om MS Thorbjørn ble forsøkt stansetwww.verdidebatt.noTalen var stramt konstruert til beste for Pedersen selv, som et forsøk på å fri seg fra nærgående og oppfølgende spørsmål fra journalister.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere