Svein Ole Hansen

101

Av hensyn til menneskehetens beste

Et mål for intelligens kan vektlegges ved oppgaver å løse for intellektet under gitte betingelser.

Publisert: 10. mar 2012

 For slike oppgaver å løse i vår virkelighet er vårt fysiske vitale legeme helt avgjørende. Siden frembringelsen av intellektuelle mål nødvendigvis må bero på en såpass usikker og sårbar faktor som vårt fysiske legeme, bør fysiske forhold som kan påvirke et mål for intellektets frembringelse undersøkes i de tilfeller et mål for en populasjon synes å ligge gjennomsnittlig noe lavere enn andre populasjoner det kan være interessant å sammenligne med.

Eksempelvis, dersom et gjennomsnittlig mål synes å ligge noe lavere for en populasjon i tropisk Afrika enn tilsvarende gjennomsnittlige mål for en populasjon i et noe mer temperert klima, eksempelvis som Skandinavia, nordlige Amerika og ellers for folk bosatt på tilsvarende breddegrader over et definert tidsrom, kan årsaken være at energikrevende tropiske sykdommer mer eller mindre er ute av kontroll og fritt herjer blant mennesker (av ulike grunner). Spesielt kan tropiske sykdommer få alvorlige følger for barn i en viktig fase av deres liv. Skulle energikrevende prosesser for utviklingen av mentale frembringelse bli hindret i stor grad i tidlige barneår av energikrevende tropiske sykdommer, burde det være opplagt at dette kan få konsekvenser for et mål for intellektuelle frembringelser senere i livet.

Dette var bare ett eksempel som i så fall bør undersøkes om slike tilfeller og sammenhenger skulle kunne registreres. Det kan sikkert være andre forhold som også bør undersøkes for å finne årsaker OM slike ”skjevfordelte” resultat for mål av intellektets frembringelser skulle kunne registreres etter vitenskapelig anerkjente og aksepterte metoder. Feilernæring av ulike årsaker kan være en annen mulighet. Det kan muligens også være til dels sammensatte årsaker ved mangel på eller feil stimuli i ulike utgaver for barns utvikling.

Årsaken til at jeg skriver dette er fremfor alt for å poengtere avslutningsvis, at uansett gjelder tilstrekkelige anstrengelser fra den resurssterke del menneskeheten til enhver tid for å hjelpe og utbedre problemer i en medmenneskelig og enhetlig åndav hensyn til menneskehetens beste- OM nevnte tilstander eller annet av problemer i stor skala skulle inntreffe hos midlertidige noe svekkede (av forskjellige grunner) folk eller populasjoner innenfor avgrensede geografiske områder.

Dette er noe helt annet enn å sysle med politiske tanker om å beskytte demokratiers opprettholdelse ved å forhindre at mennesker trekker fra områder der nevnte problemer eventuelt kan registreres (også av andre og tilstøtende og/eller sammenhengende grunner). Spesielt når dette angår å iverksette politiske tiltak for å forhindre mennesker fra å trekke mot ”solide demokratiske land” på denne jord, uten at det tilkjennegis noen annen demokratisk behjelpelighet for å løse problemer ved nevnte tilstander.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere