Svein Ole Hansen

101

Hvorfor integreringsproblemer?

Publisert: 22. feb 2012

Integreringsproblemer for såkalt fremmedkulturelle i sammenheng med lite imøtekommenhet, unnvikelse og til dels uvennlighet hos innfødte nordmenn i møte med nevnte gruppe, kan skyldes utbrudd av mer eller mindre latente årsaker som er å ligne med sykdom eller svekkelse av dette landets menneskefokuserte allmenntilstand.

Som sådan er årsaken(e) noe som er tilkommet folket leeeeenge før klare sykdomstegn bryter ut – når dette blir synliggjort under gitte betingelser.

 Det kan være at det er mange i dette landet som har oversett å forhindre en i dag synlig mulighet for noe som er å ligne med sykdomsutbrudd, ved å ha slumset med eller skjult å styrke eget immunforsvar med riktig inntak av næring over lang tid før sykdomstegn ble synlig. Som sådan er svekkelse ved disse sykdomstegn (i denne sammenheng) ikke mer alvorlig enn at det kan justeres ved inntak av riktig næring. Svekkelsen kan i spesielt utviklet grad sikkert kategoriseres inn under det man i denne sammenheng bør forstå som mangelsykdom.

 Det er særdeles uhøflig og lite prisverdig å frarøve også de som kommer hit til landet en kjærlig mottakelse, for dermed å utsette slike over tid for den samme nevnte svekkelse – med etterfølgende helseproblemer som vi selv kan ha utsatt våre liv for. Om dette likevel skulle skje - og utvikles videre; hvordan ser en da for seg vellykkede og imøtekommende integreringstiltak på sikt? Ved å overlate problemene til politikerne? Det som kommer til uttrykk i folkeviljen vil alltid være utgangspunktet og grunnleggende for all politikk. Derfor gjelder folkeviljen først, og så politikk.

 Med dette som forutsetning er det klart at det man i dag ser på som integreringsproblemer IKKE kan belastes de som kommer til landet med forskjellig kulturell, politisk, sosial og personlig bakgrunn. Heller er det slik at de som utgjør vertskapet - om de eventuelt er noe forhindret (som nevnt) av sykdom til å vise en hjertelig imøtekommenhet (som en gjerne forbinder med en vertskapsfunksjon, også i denne sammenheng) - fort bør glemme eventuelle smerter og ubehag i seg selv, for så og vise alle en enhetlig kjærlig mottakelse verdig ånden i ”alle folkeslag som disipler i kunnskap om Faderen, Sønnen og Den hellige ånds navn” - som folkesjelen i dette landet tross alt er rotfestet i.

 Slik sett er det ikke noe med oss som må endres som ikke allerede er nedlagt i oss som et potensial for endring i dette som også er å ligne med landets Guds inspirerte åker. Spesielt ikke om tilkjennegivelsen av en allmenn hjertelig mottakelse skulle vokse frem i møte med såkalte fremmedkulturelle innslag og tilsig til landet av hardt prøvede mennesker som oftest har flyktet fra umenneskelige situasjoner i sine fjerntliggende hjemland. Slik sett blir vårt potensial som nasjon oppfylt og grøden kan etter hvert innhøstes etter det som for lengst er sådd (som antydet) i vår egen åker.

 Vi bør ikke se bort fra åkeren og heller vie oppmerksomhet til de få av Bibelens ord som har havnet på stengrunn til tross for å ha blitt strødd som såkorn fra tilsynelatende foldede hender. I sann gudfryktig ånd bør vi heller vise glede og takknemmelighet for prøvelsenes nåderike regn over det som har blitt sådd av ”alle folkeslag som disipler …” i denne parsellen av Guds jord - og som vi har blitt satt til å forvalte. Innhøstingen er nær. Hvilken sanne forvaltere av Guds jord er det som tilkjennegir sterkt ubehag over at innhøstingens grøde er blitt for stor? Vi burde alle se fremover og glede oss over alt som står for innhøsting i sann bibelsk ånd … og heller frykte intet annet enn Storbondens dom.

Med vennlig hilsen svein-Ole

Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

innvandring

Publisert over 10 år siden

jeg husker å ha hevdet at pakistanere bygget norge på 70 tallet,på vg.de fleste lo rått.vel,de som kom da var nok mer liberale enn nå.og kinesere og vietnamesere var ok,for de hadde rømt fra kommunismen.blir lunkne kristne provosert av supertroende muslimer?er det et element?

Kommentar #2

Haakon Hellenes

4 innlegg  265 kommentarer

Et selsomt innlegg.

Publisert rundt 10 år siden

Svein Ove Hansens sykliggjøring av det norske folk er en selsom seanse, og det er fullstendig kunnskapsløst å forklare alle integreringsproblemer med henvisning til det norske folks degraderte mentale tilstand.

Integreringsproblemene er langt mer komplekse enn som så, og Hansens analyse tar overhodet ikke høyde for denne kompleksiteten.

Jeg har førti års erfaring fra opphold i Afrika, og det har aldri kunnet falle meg inn å ikke sette meg inn i de lokale kulturere, å prøve å forstå de sosisle mekanismene, og å erkjenne at det er jeg som må oppføre med og tilpasse meg storsamfunnets premisser. Det betyr naturligvis ikke at jeg ikke kan være kritisk til mange elemeter i styresett og kultur.

Hovedsynspunktet må således være at de som innvandrer til Norge har en soleklar plikt til å sette seg inn i historie og kultur og ulike sosiale forhold, og først og fremst å sette seg inn i hva som er det norske samfunnets kjerneverdier. Og det er demokrati, sekularitet og menneskerettigheter.

Så skal naturligvis storsamfunnet legge forholdene til rette for god integrering, og jeg har absolutt intet imot at fremmedfientlige holdninger motarbeides.

Hansens innlegg utgjør imidlertid intet konstruktivt bidrag når det gjelder integreringsproblemer generelt og nå det gjelder fremmedfrykt spesielt.

 

 

Kommentar #3

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

jeg husker å ha hevdet at pakistanere bygget norge på 70 tallet,på vg.de fleste lo rått.vel,de som kom da var nok mer liberale enn nå.og kinesere og vietnamesere var ok,for de hadde rømt fra kommunismen.blir lunkne kristne provosert av supertroende muslimer?er det et element?

Jeg går ikke i detaljer, men har skrevet et innlegg som en slags overbygning for et mangfold. Tilnærmingene av disippelgjøringen har utvilsomt ufattelig mange rike variasjoner og uttrykk.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #4

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Haakon Hellenes. Gå til den siterte teksten.

Svein Ove Hansens sykliggjøring av det norske folk er en selsom seanse, og det er fullstendig kunnskapsløst å forklare alle integreringsproblemer med henvisning til det norske folks degraderte mentale tilstand.

Din kommentar (i likhet med alle andre som kommenterer det jeg skriver) er jo interessant for meg å lese. Slik vet jeg bedre hvordan andre forstår det jeg skriver. Om innlegget er det å si at det er bygd opp over to lignelser. Som sådan har innlegget ingen tilknytning til verken sykdom eller åkerdrift. Heller ikke har jeg ment at det er en direkte sammenheng mellom sykdom og åkerdrift.

 Skulle jeg ha skrevet innlegget for å få frem den selsomme fornøyelse du gjerne har hatt av å lese det (og som du gir uttrykk for) har man sannelig en ”rik” mulighet til å lese hvordan mennesker er blitt sykeliggjort, ja, for ikke å si dødeliggjort i bibelsk forstand. Men det er ikke slikt innlegget var ment å forstå.

Det er disippelgjøringen av alle folkeslag som var mitt hovedanliggende og som er den sunne tilstand. Alle avvik fra dette er å ligne med sykdom, men sykdom brukt i denne sammenheng har ingenting med folks mentale tilstand som sådan å gjøre. Jeg håper denne kommentaren har vært mer av den oppklarende sorten og ikke mer av den selsomme sorten (som du sikkert ikke ønsker at jeg skulle gi mer uttrykk for).

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere