Werner Skaug

63

Hele verden er forsonet med Gud

Publisert: 19. feb 2012

Skrev følgende tekst som en kommentar i en annen tråd, men tenkte at den kan fungere som et innlegg:

Hvis man leser Apg 10 i sin helhet, og spesielt dette verset, får du min tolkning av hvordan Gud ser på mennesker i dag: "For andre gang talte stemmen til ham: «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.»" Peter får klar beskjed om å ikke kalle hedninger - de som ikke er jøder - for urene. Av hendelsen med duken som daler ned, forstår man at Gud har renset alle mennesker. Du er altså i Guds øyne et rent menneske fordi Jesus renset og tilga deg på korset.

Skjer dette først etter at et menneske blir en kristen? Jeg, og flere med meg, tror ikke det. Vi mener at Gud allerede har forsonet menneskeheten med seg selv og stiftet fred. Han holder ikke noen feil opp mot noe menneske, av den grunn at alle feil har blitt visket bort allerede. Tillat meg å sitere 2 Kor 5,19-20: "For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet."

Her står det at Gud forsonte hele verden - alle mennesker - med seg selv ved korset. Jeg tolker dette som at alle mennesker allerede før de tror, har fred med Gud. De er forsonet med Gud. De er rene. Har mottatt Guds rettferdighet. Slik tror jeg Gud ser på jordens mennesker. Feilfrie fordi han allerede har tilgitt alt sammen i Jesus. Ja, jeg tror at det gjenstår å tro. Ja, jeg tror på en fortapelse (uten at jeg vil prøve meg på en utredelse av hva den består i). Men jeg tror du skjønner hvor jeg vil hen; ønsket å gi deg en positiv hilsen fra Bibelen, slik jeg forstår den. Og for ikke å glemme at vi alle ifølge boka er skapt i Guds bilde. Det kan jo ikke være dårlige saker. :)

 

    

Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Når vi leser Guds ord om troen, og om hvordan denne tros vei danderer billedlig en jordnær og konkret dyp meningsfull rettferdig vei vil tilgivelse og forsoning være to forskjellige ting. I GT finner vi ”tegningen” og i NT finner vi destinasjonen i det praktiske liv tegningen viser. Brennofferalteret representerer Kristus som Guds Lam, mennesket som døde i vårt sted. Brennofferet er Kristus korsfestet for enhver individuell i denne verden men enhver individuell må se Ham for at veien Han gikk opp for oss skal bli reell og virksom i oss og i denne verden.

Guds nåde er gitt mennesket for at mennesket kan velge på tross av ens synd en annen Herre enn den Herre denne verden tilber og tjener. Frelsen er en redning vekk og ut av denne natur vi er i her.

Når man ser Kristus korsfestet for første gang ser man Ham fordi man søker noe annet enn hva denne verden gir. Søker man ikke noe annet vil man heller ikke se Ham for det Han er, man kan tillegge Kristus egenskaper og natur Han ikke har og det ser man gjerne ved at trosretninger adopterer denne verdens verdier og målsetninger inn i troen. Derfor om man søker Ham vil man også søke ett annet liv enn det verden gir, man leter etter noe å tro på, håpe på og i det leve i kjærlighet til Skaperen og sin neste. Den vei Kristus gikk er konkret og den er ett annet liv enn det vi her har. Man velger bort alt annet nå man ser Kristus og går med Ham. Det betyr en dåp inn i en annen setting, en annen tilværelse fordi man entrer inn i ett annet liv. Dåpen er valget man tar og dåpen er død fra det som var inn til noe annet. Dette annet finner vi billedlig i GT, det er et hellig liv for vi skal være hellige når Gud er Hellig, vi skal være rene for Gud er ren. Dette daglige er illustrert ved en måte som viser Guddommens daglige innflytelse på vårt hjerte og sinn men også vår kommunikasjonsvei i alliansen/pakten. Vi er jo Tempelet, Gud i oss, Han bor i blant oss og det ser vi slik i GT. I det Hellige rom, altså Tempelet står den syvarmede lysestake og den er Guds syv Ånder illustrert i oss og blant oss. Den lyser opp vårt sinn og Guds ord i oss, tvers over i det Hellige finer vi jo skuebrødet og det er Guds ord billedlig. I det samme rom har vi også røkofferalteret som billedlig er våre bønner som stiger opp og inn til Faderen i det Aller Helligste, der alliansen/ paktens Ark og Nådens Trone er.

Så hvor foregår forsoningen?

Vel, i Det Hellige og det er etter at vi ser korset. Det er der vi læres og det er der vi vokser, det er der vi lærer å eve sammen/ forsones og etablerer ett Guddommelig liv/ natur. En forsoning kan ikke skje uten at man er tilgitt og tilgir, på samme måte kan ikke fallen natur på noen måte ønskes velkommen inn i Guds rike, Guds rike inngår ingen kompromisser med fallen natur.

Sagt på en annen måte kjære deg, den ondes natur vant ingen ting, den tapte og forsoning forgår på Guds rikes premisser uten noen kompromisser med fallen syndig natur. Den er man død fra.  

Kommentar #2

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Når skjedde forsoningen?

Publisert over 9 år siden

"En forsoning kan ikke skje uten at man er tilgitt og tilgir, på samme måte kan ikke fallen natur på noen måte ønskes velkommen inn i Guds rike, Guds rike inngår ingen kompromisser med fallen natur."

Først vil jeg si takk for din kommentar med dyp innsikt. Vi er enige om at Gud måtte ta et oppgjør med synd. Når forhenget i templet revnet, var veien inn til Faderen åpen. Så gjenstår da spørsmålet: Når skjedde forsoningen? Det kan virke som et dumt spørsmål. Men det er faktisk utrolig viktig å stille nettopp dette spørsmålet. Det er helt klart at frelsen ble tilveiebragt på korset. Blir et menneske frelst når det kommer til tro? Selvsagt. Og troens mål er sjelens frelse - en framtidig frelse. Men er det slik at mennesker er frelst før de kommer til tro? Jeg mener det. De har allerede blitt forsonet fra Guds side, slik det står å lese i 2 Kor 5,19: "For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss." Det står ikke her at Gud bare forsonte de troende/kristne med seg selv. Det står verden. Alle mennesker. Fra korset av er hele verden forsont med Gud, tro eller ikke. Det står til og med at han ikke tilregner verden deres misgjerninger. Det er klart når vi vet at Jesus er en soning for våre synder med sitt blod. Det var når Jesus blødde at alle synder ble tatt bort. Hele verdens.

Det er en så inngrodd tanke hos kristne at man først blir frelst når man kommer til tro. Og det er delvis sant. Det står at vi blir frelst ved tro. Men det man da gjør, er å utestenge resten av verden som ikke tror, fra fellesskapet med Gud. Og man utestenger de som ikke tror fra frelsen. Det er her jeg mener at de kristne gjør en stor feil. De burde heller forandre forkynnelsen til å si at de som ikke tror, allerede er innenfor.

Men la meg henvise til Rom 5. Dette er et kapittel som kaster mer lys over det jeg hevder. Det står at i Adam ble vi alle syndere, fordi Adam falt. Det som skjedde med Adam ble overført til resten av verden. Det Adam gjorde påvirket absolutt alle mennesker. Da blir spørsmålet: Ble det Jesus gjorde på korset overført til alle mennesker? Påvirket Jesu offer hele verden? Er det slik at det Adam gjorde hadde større effekt enn hva Jesus gjorde? Jeg tror ikke det. Hvis alle mennesker ble syndere i Adam, så ble alle mennesker rettferdige i Jesus. Det Jesus gjorde på korset overgikk så til de grader det Adam gjorde. Påvirket Adam hele menneskeheten så er det klart at Jesu død påvirket alle mennesker i enda større grad.

Så til et vers fra Bibelen. Kristne har så lett for å tenke at disse versene bare gjelder for troende. Men min oppfatning er at Ordet gjelder alle mennesker. Rom 5,18-19: "Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige." Det står alle mennesker hva Adam angår. Det står alle mennesker hva Jesus angår. Alle er alle.

Nei, jeg er ikke universalist. Jeg tror ikke at alle kommer til himmelen. Men inntil et menneske dør, så er saken i orden fra Guds side. Før det eventuelt kommer til tro. Når mennesker får høre evangeliet forkynt på denne måten, tror jeg flere vil åpne seg for budskapet om Jesus. Per i dag føler de seg utestengt. Klart det, de blir jo fortalt rett ut av kristne at de ikke er inside! Dette er katastrofalt! Gud er rettferdig og gjør ikke forskjell på folk. Han renset ikke bare noen mennesker på korset. Han renset absolutt alle i hele verden ved Jesus blod. Så gjenstår det for oss å tro det. Og når vi tror, så får vi øynene åpnet for den frelsen som tilhørte oss allerede! Dette er gode nyheter!

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forsoning?

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

2 Kor 5,19: "For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss." Det står ikke her at Gud bare forsonte de troende/kristne med seg selv. Det står verden. Alle mennesker. Fra korset av er hele verden forsont med Gud, tro eller ikke. Det står til og med at han ikke tilregner verden deres misgjerninger. Det er klart når vi vet at Jesus er en soning for våre synder med sitt blod. Det var når Jesus blødde at alle synder ble tatt bort. Hele verdens.

Ja, slik jeg forstår deg nå så er vi inne i en periode på 35 000 år med forsoning, er det ikke så?

2 Mos 34,7

Kommentar #4

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Før og etter korset

Publisert over 9 år siden

Verset du siterer er hentet fra Den gamle pakt/testamente. Der gjaldt de ordene du siterer. Dette var før korset hvor Gud forsonte verden med seg selv. Fra korset av gjelder en ny pakt med nye kjøreregler. Den gamle pakt, og derfor verset du siterer, gjelder ikke lenger. Derav ordet den "nye" pakt, som det står i Bibelen. 35 000 år? Beklager, men forstår ikke hva du mener her.

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Guds bolig hos menneskene?

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Verset du siterer er hentet fra Den gamle pakt/testamente. Der gjaldt de ordene du siterer. Dette var før korset hvor Gud forsonte verden med seg selv. Fra korset av gjelder en ny pakt med nye kjøreregler. Den gamle pakt, og derfor verset du siterer,

Det siste først, 2.Mos.34.6:  Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet;  7 han bevarer miskunnhet imot tusen ledd,

Et ættledd = 35 år x 1000 = 35 000 år.

Den nye pakt har vi desverre ikke sett noe til enda, for i den inngår også det evige liv hvor døden er opphevet. Den nye pakt bygger ikke på bostavene i Bibelen, men at en har alt innpodet i hjerte og sinn (2.Kor.3.6, Jer.31.31-34)  Jer.31.34:

Da skal ingen lenger
          undervise sin neste og sin bror
          og si: «Kjenn Herren!»
          For de skal alle kjenne meg,
          både små og store, sier Herren.
          For jeg vil tilgi skylden deres
          og ikke lenger huske synden.

Det samme finner du i 1.Kor.15.51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles,52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet.54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
           Døden er oppslukt, seieren vunnet.

          
    55  Død, hvor er din brodd?
           Død, hvor er din seier?
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.

Dødens brodd og seieren over synden heviser til den siste basun, som er den 7. basun i Åp 10,7: Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.»

Men forståelsen omkring Kristus og korset er noe dunkelt å forstå for mange - det er bare en metafor...

1.Kor.15.16 For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. 17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. 18 Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. 19 Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.
    20 Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. 21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden

Når Kristus overgir sin kongsmakt til Gud må vel antas å være det som Bibelen mener med forsoningen? 2 Kor 5,17-19:

Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, (den gamle pakt) se, det nye er blitt til! (den nye pakt)18 Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. 19 For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. 20 Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! 21 Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

Opplysninger om den nye skapning finner du også i 1.Kor.15.42-48 (den himmelske skapning)

PS. Miskunn (rettferdigheten i tusen ledd) har med overgangen mellom den nye og gamle pakt og gjøre: 2.Mos.34.7:

Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. For fedrenes synd straffer han barn og barnebarn, og tredje og fjerde slektsledd.»
     8 Straks bøyde Moses seg til jorden og tilba.  9 Han sa: «Herre, hvis jeg har funnet nåde (miskunn / rettferdighet) for dine øyne, så gå med oss, Herre! Selv om dette er et stivnakket folk, så tilgi vår synd og skyld og gjør oss til din eiendom.» 
 10 Da sa Herren: Nå vil jeg slutte en pakt. I nærvær av hele folket ditt vil jeg gjøre underfulle gjerninger som aldri før har vært gjort noe sted på jorden eller blant noe folkeslag. Hele det folket du lever iblant, skal se hvor skremmende det er, det verk som jeg, Herren, vil gjøre med deg.

Dette er en profeti for fremtiden. Å gjøre Israels folk til Guds eiendom har med dette å gjøre; Esek 37,27:Min bolig skal være hos dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.28 Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren som gjør Israel hellig, når min helligdom er hos dem for alltid.

Dette synes nå jeg skulle være rette tidspunkt på forsoningen, eller også kalt for forlikelsen, Job 22,21,

2.Kor.5.1: For vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene. 2 For også mens vi er her til huse, sukker vi, fordi vi lenges efter å overklædes med vår bolig fra himmelen, 3 så sant vi skal bli funnet iklædd, ikke nakne. 4 For vi som er i denne hytte, sukker under byrden, fordi vi ikke vil avklædes, men overklædes, forat det dødelige kan bli opslukt av livet.

16 Derfor kjenner vi fra nu av ikke nogen efter kjødet; har vi og kjent Kristus efter kjødet, så kjenner vi ham dog nu ikke lenger således.17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!18 Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste, 19 fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. 20 Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss; vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud!

Altså Guds bolig hos menneskene må være den riktige forsoningsdagen?

Kommentar #6

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Den nye jord

Publisert over 9 år siden

"Altså Guds bolig hos menneskene må være den riktige forsoningsdagen?"

Det kan man sikkert si. At det som skjedde i forsoningen på korset blir en 100% levende realitet, i betydningen at vi skal bo og leve sammen med Gud synlig og "konkret" på den nye jord?

Kommentar #7

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

"Elsk Meg så Jeg kan elske deg"

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Her står det at Gud forsonte hele verden - alle mennesker - med seg selv ved korset.

De nedskrevne ord er skrevet i en billedform som har vært vanskelig å få tak på, synes jeg.

For hva vil det si at Gud forsonte oss - med seg selv - ved korset? Var det ikke nettopp gjennom våre lidelser han oppdrar oss? Slik de lidelser vi opplever i dag, må bli sett på som vår sivilisasjons prøvelser overfor en ny og bedre tid? Hvor vi kan rette opp kursen?

Jeg liker å vende tilbake til mine egne røtter, som å se litt nærmere på hva min egen farfar skrev.  - Begrepet NÅDE, "Guds nåde", blir da et helt sentralt begrep, også for meg. Jeg forstår at

"Guds nåde" = Guds kjærlighet til oss mennesker.

Den smerten vi opplever, har Han gitt oss i kjærlighet, for at vi kan velge å disiplinere oss og slå inn på en ny og bedre vei.

Det helt sentrale i begrepet "Guds nåde" opplever jeg i setningen der Gud sier:

"Elsk Meg så at Jeg kan elske deg. Hvis du ikke elsker Meg, kan min kjærlighet på ingen måte nå deg. Vit dette, o tjener"

Virkelig kjærlighet er umulig, om vi ikke vender oss til Gud, og elsker Hans skjønnhet slik det gir seg til kjenne i alt det skapte (vitenskap),  - i  hverandre(humaniora).

Her kommer det store kjærlighetsbudet til sin rett. Det oppstår "tiltrekning" også mellom mennesker fra ulike kulturer :) Vi blir "verdensborgere"....

med vennlig hilsen mette

Kommentar #8

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

milevis fra enhver buddha

Publisert over 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Elsk Meg så at Jeg kan elske deg. Hvis du ikke elsker Meg, kan min kjærlighet på ingen måte nå deg. Vit dette, o tjener

synes jeg.dette blir å gi for å få.ren kapitalisme,hvis målet er å få mer enn en gir.iblant skuffer du,jeg har sett på deg som mer opplyst enn dette.

Kommentar #9

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Tja...

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

dette blir å gi for å få.ren kapitalisme,hvis målet er å få mer enn en gir.iblant skuffer du,jeg har sett på deg som mer opplyst enn dette

Jeg må først takke for at du har sett på meg som mer opplyst :-) Men det er også mulig disse ordene ikke ga fra seg sitt egentlige innhold til deg?  Kommunikasjon er vanskelig, spesielt når vi befatter oss med de "hellige tekster" :) dog ville det forundre meg om Buddha sa noe som direkte avvek fra dette, da jeg tror han var en meget opplyst mann, som profet å regne.

Jeg prøver selv å trenge inn i det mer bibelske språket om Nåden, fra en litt annen vinkel. Og da havner jeg selv, ut fra disse setningene  over med spørsmålet:

Hva vil det så si "Å elske Gud"?  - Det blir jo et utgangspunkt for videre forståelse?

Hvordan kan vi lære Gud å kjenne? Han er jo ånd og finnes jo ikke med noen annen materiell synlighet i denne vår fysiske verden, enn gjennom det skapte?

Og da havner jeg med naturen (vitenskapen), dyra og menneskene?

Avviker det fortsatt?

masse hilsen mette

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

De utvalgte vil oppnå frelse for alle - forsoning - liv av død

Publisert over 9 år siden

Ja, det er nok etter at alle ting er blitt nye at forsoningen skjer. Jeg viser til hva som står om dette hos Rom.11.

Frelse for hedningene – frelse for Israel

Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud?  3 «Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.»  4 Men hva er det guddommelige svaret han får? « Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal.» 5 På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt. 6 Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde. 7 Hva så? Det Israel søker, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet,  8 slik det står skrevet:


           Gud har gitt dem en sløvet ånd,
           øyne som ikke ser, og ører som ikke hører,
           helt til denne dag.

       9 Og David sier:
           La bordet deres bli en snare og en felle,
           en snublestokk og en straff for dem.
          
     10  La øynene deres bli formørket
           så de ikke kan se,
           og bøy deres rygg for alltid.

11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle?Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?
13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, 14 i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. 15 Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død!

Fallet leder til 2.Tess.2.2:

 La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. 3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.  4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.

 

Kommentar #11

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Kloke ord

Publisert over 9 år siden

Du sier mye klokt, Mette. Tror at Gud elsker oss og at vi, slik du beskriver, erfarer livet på godt og ondt slik at vi kan bli bedre medmennesker.

Kommentar #12

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Det står at vi blir frelst ved tro. Men det man da gjør, er å utestenge resten av verden som ikke tror, fra fellesskapet med Gud. Og man utestenger de som ikke tror fra frelsen. Det er her jeg mener at de kristne gjør en stor feil. De burde heller forandre forkynnelsen til å si at de som ikke tror, allerede er innenfor.

Hei Werner, beklager sen tilbakemelding. Travle dager :-)

Gud kan ikke se synd og for at Han kan virke i oss må det foreligge en nøkkel, nøkkelen er Kristus korsfeset og da den troendes Kristus i disse. Da kan Gud bo og virke i disse på den måten at forsoningen aktivt åpner den troendes reelle indre og ytre liv, inn mot Sannheten. Forsoningen er to ting, den ene er en soning i forkant og det andre er en pågående levende forsonende holding og karakter slik at man kan vokse og gå med Gud. Det livet er personlig og levende enhver har med Gud og det livet gir seg uttrykk i det daglige liv med de man ferdes iblant, slik at verden kan se hvem Gud er igjennom den troende. Dette er stort, større og størst. Den store forsoningsdagen en høytid i GT`s sermonielle presentasjon av frelsesplanen, den peker på en tid i fremtiden men den er svært nære nå. Mere om denne her: http://www.obadja.no/10_denstore_forsoningsdagen.htm De andre høytidene kom brått på i den tid de ble oppfylt, påsken og pinsen kom plutselig som alle vet.

Se på hvor korsfestelsen skjedde, den skjedde utenfor muren, utenfor Jerusalem og det da ute i verden blant alle folk, så alle kan og kunne se Kristus korsfestet. Korset var ikke bare for den allerede troende og for den friske. Muren er selve symbolet på Guds lov som beskytter mennesket imot verdslighet og umoral/ synd/ lovbrudd. Innenfor er man beskyttet av Guds rikes prinsipper og premisser prinsipielt. Ser vi på helligdommen og hvordan den lå og hvordan alle detaljer var plassert ser vi verden er utenfor Tempelet, vi ser at synderen kan komme til brennofferalteret og bekjenne sin synd. I det øyeblikk man gjorde det var alt greit i den gamle pakt og prestetjenesten tok saken videre.

 

Bildet for illustrajonens skyld. http://www.mensviventer.no/mvv25/paktarkblod3.htm

I dag har vi den nye pakt og i dag er den troende selv presten i det øyeblikk en ser Kristus korsfestet og velger Ham og den vei Han gikk. Det krever at man virkelig søker Ham av hele sitt hjerte og sinn. Man Blir da Tempelet selv og går inn i en Tempeltjeneste og detaljene om denne tjeneste er tilkjennegitt i GT men også NT.

Fra Guds side er hele verden forsont slik at verden fritt kan velge Ham nå, uten denne nåde og forsonende verk kan og kunne vi ikke nå Gud.

Det handler om tilbedelse av Ham eller en tilbedelse av den onde og hans natur. Det handler om hva vi vil, og hva vi velger i og av vår frie vilje. Når den store forsoningsdagen står for døren vil vi settes til høyre eller venstre side i henhold til hvem vi ene og alene tilber, bevisst troende eller ikke.

Åp 14,9 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd,

Åp 14,11-12 og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke. 12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

 

Den som tror holder, altså har selv Jesu tro. I det holder man også Guds bud og vi ser at den onde/ antikrist (Antikrist fremstår tilsynelatende som kristen/ verden tror antikrist) omskriver Guds bud noe, så Gud ikke tilbes i realiteten, det selv om den troende tror det.

Til slutt vil jeg nevne noe om hva Eva gjorde og hva synd er for noe, i det vil jeg linke det opp imot arvesyndslæren for å vise at det er verden som falt, ikke menneskets DNA, arverekke og biologiske forutsetninger.

Vi er skapt som vi skal være og Jesus fikk vår natur, i vår degenererte natur, i vår falne verden, men Han i vår natur gjorde ikke lovbrudd i den forstand at Han ikke på noen måte brøt med Gud og/ eller sin neste i Sin ferd i syndig kjøds likhet/ lignelse (=). Så hva skjedde med Evas følelser og Evas tanker? Hun grep føleriets makt og opphøyde seg selv, det basert på en løgn så hun kunne tro noe som ikke er sant. Nøkkelen til å la denne løgn leve er å bygge egoets stoltet. Da unngår man sannheten om seg selv og alt annet. Det er fallen natur som vi fødes inn i, i denne falne natur lærer vi byggesteinene til fundamenteringen av våre tanker og følelser, det fra fødselen av. Unnfangelsen skjer i fallen syndig natur men unnfangelsen er ikke synd i seg selv. Å være i fallen natur er heller ikke synd i seg selv men å leve ut og med dennes natur er synd. Gud tilbyr oss ett annet fundament for tanker og følelser, kalt guddommelig natur. Med andre ord er frelsen en reell vei ut av paradigmet fallen syndig natur, her og nå.

Gud elsker synderen men ikke synden og forsoningen er ikke ett tilbud synderen kan bringe med seg synden med inn i. Da hadde Djevelens natur/ ideologi vunnet. Synderen, altså oss må velge tilbedelsesform/ natur i det liv vi lever i dag.

Helt til slutt vil jeg vise deg at Gud ikke kunne gå med de troende da de troende ikke trodde på Ham, det rett etter Sinai og hvorfor kunne Han ikke gå med de? Jo fordi de ikke stolte på Hans ord og Hans vei:

2 Mos 33,3 Dra op til et land som flyter med melk og honning; jeg vil ikke selv dra op med dig, fordi du er et hårdnakket folk; jeg vilde ellers komme til å ødelegge dig på veien.

2 Mos 33,5 For Herren sa til Moses: Si til Israels barn: I er et hårdnakket folk; drog jeg endog bare et øieblikk op med dig, så måtte jeg ødelegge dig; men legg nu dine smykker av dig, så jeg kan vite hvad jeg skal gjøre med dig.    

 

Tenk det, Gud kunne ikke bli med Israels folk slik Ha tenkte inn i det lovede land. Ser vi senere så ser vi også at Kongedømmet Israel ikke heller var Guds vilje. De ville ha ett menneske som mellommann i mellom dem og Gud/ Jesus. Det ble andre gang de aviste Gud (Jesus) iblant dem. Den tredje avvisningen var da Jesus kom som Messias og Han endte på korset. 

Å avvise Kristus i dag er å ikke tro veien inn i helligdommen, å ikke tro at vi er Tempelet, det Hellige som er i direkte forbindelse med Guds Trone, Nådestolen som står over Paktens Ark og Paktens Ark er ett definert konkret innhold innen rekkevidde for enhver som søker Ham.

Ha en velsignet Sabbat og Gud velsigne deg. J

Kommentar #13

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Takk for interessant kommentar, Leif Gunnar. Alltid spennende å lese hva andre tenker om de forskjellige temaene i Bibelen. Ha en flott helg! :)

Kommentar #14

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Summen av Guds Ord er Sannhet

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

"For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet."

Hei Werner.

Bibelverset er veldig bra. Men som alt i bibelen, så må man se "den røde tråden" og se en helhet.

Gud forsonte all synd, så det finnes ingenting som ikke er tilgitt.

Men vi må ta imot i tro, som ett barn. Hebreerforfatteren sier det sånn "men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som trer frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.  " Hebr 11:6

Og når vi har fått vår nye natur, altså blitt født på ny, tatt imot i tro. Så blir tilgivelsen ett faktum i vårt liv. Men ikke før.

Så vill vår nye natur drive oss til å gjøre gode gjerninger, sånn som behager Gud. Etter at man har tatt imot tilgivelsen, handler alt om forvaltning jmfr Matt 25:14-30

Kommentar #15

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Tore!

Vi er enige om at man blir frelst når man tror og tar imot. Og det står at målet for vår tro er sjelens frelse. Så det er en framtidig frelse for oss også. Men jeg er enig med de jeg har hørt undervisning fra, om at menneskeheten allerede er frelst nå. Har sjekket det opp mot Bibelen og har funnet at det, slik jeg ser det, stemmer med hele budskapet om Jesus. Særlig er det Paulus som trekker fram dette gang på gang. Et godt eksempel er Rom 5 som jeg siterte et vers fra, i en kommentar lenger opp.

Logikken i denne undervisningen er at Gud forsonte verden med seg selv på korset. Altså fortid. Før vi i det hele tatt ble født, hadde Gud gjort frelsen klar for oss. Forsoningen var et faktum. Verket var fullbragt.

Når et menneske tar imot gaven Jesus, så åpnes øynene. Men når ble gaven gitt? På korset. Når blødde Jesus for oss? På korset. Jesus korsfestes ikke på nytt hver gang et menneske tar imot, for å si det slik. Det står at vi er rettferdiggjort ved Jesu blod. Men Jesus utgyter jo ikke sitt blod hver gang et menneske tar imot. Blodet har rent. Det er fullbragt. Gud er forsonet med menneskeheten. Det som gjenstår er responsen - at hvert menneske lar seg forsone med Gud.

Når jeg leser en rekke vers i f.eks brevene, med dette synet som utgangspunkt, må jeg si meg enig i at denne undervisningen stemmer. En manglende brikke faller på plass. En rekke vers - en rød tråd - kommer på plass.

Som jeg skrev i en kommentar lenger opp, så ble alle mennesker syndere i Adam. Og på samme måte blir alle rettferdige i Jesus. Dette er et faktum for alle mennesker fra korset av. Når man tar imot gaven Jesus, så innser man noe som var sant hele tiden - at man er tilgitt av Gud i Jesus. Det var på korset Jesus sonet våre synder. Det var på korset hele menneskeheten ble tilgitt. Hele menneskeheten er en tilgitt menneskehet. Jeg tror ikke at Gud tilgir et menneske først når det kommer til tro. Tilgivelsen er allerede gitt.

Men jeg tror fortsatt at om et menneske ikke tar imot denne gaven, så vil vedkommende måtte gjøre regnskap på dommens dag. Med fortapelsen som endelig destinasjon.

Vel, dette er kort fortalt hvordan jeg ser på saken. Om vi ikke blir enige om dette, så får vi heller være enige om å være uenige.

 

 

Kommentar #16

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Verdens synder er kansellert

Publisert over 9 år siden

I 2 Kor 5,19 står det at Gud ikke tilregner verden deres synder. Det står ikke de som tror. Det står ikke de kristne. Det står verden. Da Kenneth Hagin så dette første gang, fikk han sjokk. På Amplified Bible står det slik: "It was God [personally present] in Christ, reconciling and restoring the world to favor with Himself, not counting up and holding against [men] their trespasses [but cancelling them], and committing to us the message of reconciliation (of the restoration to favor)."

Her står det at Gud forsonte og gjenopprettet hele verden med seg selv. Han har gitt hele verden favør. Han teller ikke synder og holder dem opp mot mennesker. Han har kansellert alle og alles synder.

Hvilket budskap er det da de kristne skal forkynne for de som ikke tror? At de ikke har Guds favør? At de fortsatt er i sine synder? At Gud er sint på de som gjør det som er galt? Tvert imot! Vi skal forkynne at hele verden har fått sine synder kansellert. Alle mennesker har favør og gunst hos Gud. Gud smiler til jordens innbyggere. Det finnes ikke en barriere mellom Gud og mennesket lenger, på grunn av Jesus.

Kenneth Hagin trodde at når de som ikke tror får høre dette budskapet, vil langt flere begynne å tro enn det vi ser er tilfellet i dag.

 

Kommentar #17

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Her står det at Gud forsonte og gjenopprettet hele verden med seg selv. Han har gitt hele verden favør. Han teller ikke synder og holder dem opp mot mennesker. Han har kansellert alle og alles synder.

Hvilket budskap er det da de kristne skal forkynne for de som ikke tror? At de ikke har Guds favør? At de fortsatt er i sine synder? At Gud er sint på de som gjør det som er galt? Tvert imot! Vi skal forkynne at hele verden har fått sine synder kansellert. Alle mennesker har favør og gunst hos Gud. Gud smiler til jordens innbyggere. Det finnes ikke en barriere mellom Gud og mennesket lenger, på grunn av Jesus.

Kenneth Hagin trodde at når de som ikke tror får høre dette budskapet, vil langt flere begynne å tro enn det vi ser er tilfellet i dag.

Hei

 

Hei Werner du ser dette i feil lys.

Lytter du til Hagin så har du et dårlig øre, og et svakt hjerte for synden.

 19 For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.20 Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!21Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet

Hvis du leser dette i sammenheng, så vil det bli sett i lys av verandre. vi er fremdeles syndere, men ved en sann omvendelse en sann tro er vi blitt nye skapninger, ulik denne verdens ånd.

Hva var verden før forsoningen var på plass, uten liv til nåde. Det måtte forsoning til for¨å gjenopprette samfunnet med Faderen. Det var Kun Jesus som kunne sette oss fri fra syndens, og lovens slaveri, verden ble satt fri fra slaveriet. men det forpliktet oss til å omvende oss fra synden, og begynne å tro. uten omvendelse ingen sann tro. Kristus forsonte oss men Faderen.men vi må omvende oss og begynne å tro slik er det. vi er ikke fritatt fra synden på den måten du ser det på.

 

MVH

Rune

Kommentar #18

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Respektløst

Publisert over 9 år siden

"Lytter du til Hagin så har du et dårlig øre, og et svakt hjerte for synden." - Rune

Med en slik nedlatende tone blir det meningsløst å føre en dialog.

 

Kommentar #19

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Med en slik nedlatende tone blir det meningsløst å føre en dialog.

Hei Werner

 

 

 

Det er jo sant, hva sto Hagin for ? Dette handler om framgang og sannhet i Guds ord. Du vet jo hva slags lære Hagin sto for ? Se deg ikke rådvillt rundt men se på hva Paulus underviste i ordet, den sunne lære.

 

 

MVH

RUNE

Kommentar #20

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Hvilket budskap er det da de kristne skal forkynne for de som ikke tror? At de ikke har Guds favør? At de fortsatt er i sine synder? At Gud er sint på de som gjør det som er galt?

Hei Werner , jeg ble litt i tvil nå om hva du tror.

Om du tror Jesus er du fri fordi du går på Veien og Veien er Guds lov lydig. Med andre ord holder man budene på denne vei.

Så tror du men er fortsatt ikke på Veien er man fortsatt en synder på ville veier, eller med andre ord en falsk profet. Å blir frelst er å reddes fra synden, altså lovbrudd av naturen. Falsk lære skylder til syvende og sist moralskt på den harmfulle Gud men gir oss frihet i synd på grunn av Jesu offer. På den måten får man en lovløs lære og står på antikrist lære/ ord.

Omvendelse er fra synd, altså lovbrudd. 

1 Joh 1,6-7 Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten; men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.
1 Joh 2,1 Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,
1 Joh 2,3-4 Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud. Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten;   

 

 

Hvilket bud ærer Gud alene som Skaper og Herre i dette Univers, i individuelle personlige vårt liv?

Hilser med:

2 Mos 20,8-11 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Kommentar #21

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Leif. Vært så opptatt av andre tråder at jeg har glemt å sjekke denne.

Du er i tvil om hva jeg tror - altså teologi. Har kort gjort rede for det i tidligere kommentarer. Men litt mer kjøtt på beina: Jeg tror at alle var syndere før korset. Fordi alle var i Adam. Men når Gud forsonte verden med seg selv i Kristus, gjorde han alle i verden til rettferdige. Dette er en gave. Ikke noe man kan gjøre seg fortjent til. Gud har blottet ut verdens synder og ser på en ren menneskehet.

Det betyr ikke at alle lever rett. Ikke engang kristne. Alle synder av og til - tro eller tvil. Jakob sier i sitt brev at vi alle synder i så mangt. Og Guds vilje er at vil skal omvende oss fra et liv i synd, og leve rett.

Ta f.eks læren om rettferdiggjørelsen ved Jesu blod. Vi blir erklært rettferdige pga Jesu blod - uavhengig av vandel. Rettferdighet er en gave. Noe Gud erklærer over oss pga Jesus. Kristne har tatt imot denne gaven. Men de sier at denne gaven ikke tilhører de som ikke er kristne. De beholder gaven for seg selv, for å si det slik. Det er her jeg mener kristne gjør feil. Rettferdighetens gave er noe Gud har gitt til alle mennesker. Akkurat som alle ble syndere i Adam, ble alle rettferdige i Kristus. Hele verden. Ikke bare de troende.

Man må skille mellom hvordan man selv lever og hva Gud har gitt oss i Kristus. I Kristus har vi fått hellighet, renhet, rettferdighet, herlighet, Guds arv, osv. Dette baseres på Jesu verk - uavhengig av hvordan vi lever. Guds nåde blir jo gitt oss ufortjent. Uten gjerninger, som Paulus sier i brevet til efeserne.

Rettferdiggjørelse av tro var jo det Martin Luther oppdaget i sin tid da han slet med sine egne synder. Han oppdaget at rettferdighet er en gave - ikke noe man kan gjøre seg fortjent til. Men jeg mener Bibelen går enda lenger. Denne gaven erklæres ikke bare over de som tror - den erklæres over de som ikke tror også.

Paulus sier mye om vandelen til både troende og de som ikke tror. De som ikke tror lever i åndelig mørke, osv. Men om de får høre de gode nyhetene, og tror, vil øynene bli åpnet for den frelsen Gud har gjort ferdig for dem. Tro er å si seg enig med Guds frelse i Kristus. Det som er objektivt sant for alle mennesker, at hele verden er forsonet med Gud, blir en subjektiv erkjennelse når man kommer til tro. Det var sant hele tiden. Man bare så det ikke.

Det er derfor Peter får beskjed om å ikke kalle noe menneske urent. Gud har renset alle mennesker på korset. For over 2000 år siden. I 2000 år har menneskeheten vært ren i Jesu blod uten å vite det - bortsett fra de kristne. Jeg mener at kristne må forkynne at de som ikke tror også er rene i Jesu blod.

Vet ikke om dette var svar på det du lurte på. Og for å repetere: Jeg er ikke universalist. Jeg tror at de som ikke tar imot denne gaven vil gå fortapt.

Kommentar #22

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Det er derfor Peter får beskjed om å ikke kalle noe menneske urent. Gud har renset alle mennesker på korset. For over 2000 år siden. I 2000 år har menneskeheten vært ren i Jesu blod uten å vite det

Werner, å tro Menneskesønnen og Hans rettferdighet betyr at denne rettferdighet også er tilgjengelig i oss. Det fordi Menneskesønnen kom i vårt falne kjøds lignelse, en lignelse er med erlik (=) tegn i mellom og Han ble Frelst av nåde, av Sin Fars kraft i Ham. Det betyr at Han kan gi oss ett nytt friskt hjerte og ett nytt friskt sinn, med en helt ny frisk ånd i dag, slik Han også lover. Men om vi ikke tror Ham vil det ikke hjelpe å gi oss dette for vi ville jo putte inn vårt eget, det falne i dette nye. At Peter får beskjed om at ikke noe er urent er åpningen for hedningne inn i Frelsen, fra da av er hedningene å ande som rene som jødene er rene. Men om en hedning eller en jøde ikke tror, eller vil tro kan man ikke bli ren. Hvis man ikke tror Veien og Sannheten kan man ikke bli ren, hvis man spiser svin fordi man ikke tror Guds klare ord kan man aldri bli ren. På tros av Kristi blod og da rettferd.

Vi må velge Ham, og Hans vei. Hans blod er Hans liv ofret og det blod har sin vei også etter korset. Ikke bare middelbart men også ved Dommens Dag og den er enå fremtid. Så hva er dette blod? Det er i blodet livet er og vi tror på det blod som fløt i Jesu årer, det blod og rettferd ble ofret og det blod stenkes på den vei og steder vi går på og ser på. Dette blod er ikke ett eventyr og fantasi men konkret helliggjørende for hvert steg det tok, det også etter korset. Hva gjør og hvor gikk blodet etter korset samtidig som man ser hvor Kristus er i dag? Glem da ei heller at Jesus gik på denne jord som din jevnbyrdige bror i ditt falne kjød men uten synd. Hvilket offer!

Se hva som virkelig her står, hva det reellt betyr og les hvem Jesus reellt er for oss:

 

Hebr 1,3-4 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie, 4 og er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem.

Hebr 2,7-11 Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger; 8 alle ting la du under hans føtter. For idet han underla ham alle ting, undtok han intet som ikke er ham underlagt; men nu ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt; 9 men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle. 10 For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding. 11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Hebr 2,17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 3,7-8 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen,

Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 5,7-11 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham, 10 og blev av Gud kalt yppersteprest efter Melkisedeks vis. 11 Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, eftersom I er blitt trege til å høre.

Rom 8,2-4 for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. 3 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

 

Om vi tror det som her over står kan vi ikke tro den lovløses vei, i Jesu navn. Definisjonen er svært klar om antikrist lovløse barn.

1 Joh 3,3-8 Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, likesom han er ren. 4 Hver den som gjør synd, han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd. 5 Og I vet at han er åpenbaret for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham. 6 Hver den som blir i ham, synder ikke; hver den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham. 7 Mine barn! la ikke nogen forføre eder! den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig. 8 Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger.
1 Joh 3,10 På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.

 

Tenk ordentlig over dette Guds ord Werner.., og bli med.  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere